dinh luat om doi voi doan mach chi chua r mach cau can bang

10 213 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:07

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỈ CHỨA R - MẠCH CẦU CÂN BẰNG I KIẾN THỨC 1) Định luật ôm đoạn mạch chứa R: I = U R Trường hợp điện trở, mạch có dụng cụ đo(Vôn kế Ampe kế ) vào kiện cho đề để biết có phải dụng cụ đo lý tưởng (nghĩa Vôn kế có Rv = ∞, Ampe kế có RA = 0) hay không R Hiệu điện UAB = VA - VB = I.R I I.R: gọi độ giảm (độ sụt hay sụt áp) điện trở A B U Điện trở mắc nối tiếp: Rm = Rl + R2+ R3+ … + Rn Im = Il = I2 = I3 =… = In Um = Ul + U2+ U3+… + Un Điện trở mắc song song: R1 R2 R1 R3 R2 Rn R3 Rn 1 1 = + + + ⋅⋅⋅ + Rm R1 R2 R3 Rn Im = Il + I2 + … + In Um = Ul = U2 = U3 = … = Un Điện trở dây đồng chất tiết diện đều: ρ: điện trở suất (Ωm) R = ρ l S l: chiều dài dây dẫn (m) S: tiết diện dây dẫn (m2) CHÚ Ý: * Nối tắt là: nối đầu linh kiện dây dẫn có điện trở nhỏ, coi dòng điện chạy qua dây ko chạy qua linh kiện, coi bỏ qua ko có linh kiện đó- coi đoạn dây nối Trong trường hợp rõ chiều dòng điện mạch điện ta tự chọn chiều dòng điện theo dòng điện mà phân biệt nguồn điện máy phát (dòng điện từ cực dương vào cực âm), đâu máy thu (dòng điện vào cực dương từ cưc âm) Nếu ta tìm I > 0: chiều dòng điện ta chọn chiều thực dòng điện mạch Nếu ta tìm I < 0: chiều dòng điện thực mạch ngược với chiều ta chọn ban đầu * Phương pháp: + Phân tích đoạn mạch (từ ngoài) + Tính điện trở phần mạch đoạn mạch (từ ngoài) + Sử dụng định luật Ôm để tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở hiệu điện hai đầu phần mạch theo yêu cầu toán http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com • VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = R2 = Ω; R3 = Ω; R4 = Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB cường độ dòng điện qua điện trở HD Phân tích đoạn mạch: R1 nt ((R2 nt R3) // R5) nt R4 R23 = R2 + R3 = 10 Ω; R235 = R23 R5 = Ω; R23 + R5 R = R1 + R235 + R4 = 12 Ω; I = I1 = I235 = I4 = U235 = U23 = U5 = I235R235 = 10 V; I5 = U AB = A; R U5 U = A; I23 = I2 = I3 = 23 = A R5 R23 VD2 Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = 2,4 Ω; R3 = Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = Ω; I3 = A Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB hiệu điện hai đầu điện trở HD Phân tích đoạn mạch: R1 nt (R2 // R4) nt (R3 // R5) R24 = RR R2 R4 = 4,2 Ω; R35 = = 2,4 Ω; R2 + R4 R3 + R5 R = R1 + R24 + R35 = Ω; U3 = U3 = U35 = I3R3 = V; I35 = I24 = I1 = I = U 35 10 = A; R35 U24 = U2 = U4 = I24R24 = 14 V; U1 = I1R1 = V VD3 Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = R3 = R5 = Ω; R2 = Ω; R4 = Ω; U5 = V Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB cường độ dòng điện chạy qua điện trở HD Phân tích đoạn mạch: (R1 nt (R3 // R4) nt R5) // R2 R3 R4 = Ω; R1345 = R1 + R34 + R5 = Ω; R3 + R4 RR U R = 1345 = Ω; I5 = I34 = I1 = I1345 = = A; U34 = U3 = U4 = R2 + R1345 R5 R34 = I34R34 = V; I3 = U3 U U = A; I4 = = A; U1345 = U2 = UAB = I1345R1345 = 16 V; I2 = = A R3 R4 R2 VD4 Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = Ω; R3 = 10 Ω; R2 = R4 = R5 = 20 Ω; I3 = A Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB, hiệu điện cường độ dòng điện điện trở HD Phân tích đoạn mạch: R4 nt (R2 // (R3 nt R5)) // R1 R2 R35 = 12 Ω; R2 + R35 RR R4235 = R4 + R235 = 32 Ω; R = 4235 = 6,4 Ω; I3 = I5 = I35 = A; R1 + R4235 U U35 = U2 = U235 = I35R35 = 60 V; I2 = = A; R2 R35 = R3 + R5 = 30 Ω; R235 = http://lophocthem.com I235 = I4 = I4235 = Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com U 235 U = A; U4235 = U1 = UAB = I4235R4235 = 160 V; I1 = = 20 A R235 U1 VD5 Cho mạch điện hình vẽ Nếu đặt vào AB hiệu điện 100 V người ta lấy hai đầu CD hiệu điện UCD = 40 V ampe kế 1A Nếu đặt vào CD hiệu điện 60 V người ta lấy hai đầu AB hiệu điện UAB = 15 V Coi điện trở ampe kế không đáng kể Tính giá trị điện trở HD Trường hợp đặt vào A B hiệu điện 100 V đoạn mạch có (R3 nt R2)// R1, nên I3 = I2 = IA = A; R2 = U CD U = 40 Ω; UAC = UAB – UCD = 60 V; R3 = AC = 60 Ω I2 I3 Trường hợp đặt vào C D hiệu điện 60 V đoạn mạch có (R3 nt R1)// R2 Khi UAC = UCD - UAB = 45 V; I3 = I1 = U AC U = 0,75 A; R1 = AB = 20 Ω R3 I1 VD6 Cho mạch điện hình vẽ Biết R3 = R4 Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện 120 V cường độ dòng điện qua R2 A UCD = 30 V Nếu nối đầu CD vào hiệu điện 120 V UAB = 20 V Tính giá trị điện trở HD Trường hợp đặt vào A B hiệu điện 120 V đoạn mạch có ((R3 // R2) nt R4) // R1 U CD = 15 Ω; UAC = UAB – UCD = 90 V Vì R3 = R4 I2 U 90 30 I4 = AC = = I2 + I3 = + R3 = 30 Ω = R4 R4 R3 R3 Ta có: R2 = Trường hợp đặt vào C D hiệu điện 120 V đoạn mạch có (R1 nt R4) // R2) // R3 Khi UAC = UCD – UAB = 100 V; I4 = I1 = U AC 10 U = A; R1 = AB = Ω R4 I1 VD7 Một nguồn điện mắc với biến trở Khi điện trở biến trở 1,65 Ω hiệu điện hai cực nguồn 3,3 V, điện trở biến trở 3,5 Ω hiệu điện hai cực nguồn 3,5 V Tính suất điện động điện trở nguồn HD Ta có: I1 = U1 E =2= R1 R1 + r Từ (1) (2) r = 0,2 Ω; E = 3,7 V 3,3 + 2r = E (1); I2 = U2 E =1= R2 R2 + r 3,5 + r = E (2) VD8 Một nguồn điện có suất điện động 12 V điện trở Ω Nối điện trở R vào hai cực nguồn điện thành mạch kín công suất tiêu thụ điện trở R 16 W Tính giá trị điện trở R hiệu suất nguồn E  HD Ta có: P = I2R =   R R+r Khi H = 16 = 12 R R + 4R + R = 67% H = 33% R+r R2 - 5R + = R = Ω R = Ω http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com VD9 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = 48 V; r = 0; R1 = Ω; R2 = Ω; R3 = Ω; R4 = 16 Ω Điện trở dây nối không đáng kể Tính hiệu điện hai điểm M N Muốn đo UMN phải mắc cực dương vôn kế với điểm nào? HD Ta có: R = ( R1 + R3 )( R2 + R4 ) E = Ω; I = = A; R1 + R3 + R2 + R4 R+r UAB = IR = 36 V; I1 = I3 = I13 = I2 = I4 = I24 = U AB = 4,5 A; R1 + R3 U AB = 1,5 A; R2 + R4 UMN = VM – VN = VM – VA + VA – VN = UAN – UAM = I2R2 – I1R1 = V Vì UMN > nên VM > VN ta phải mắc cực dương vôn kế vào điểm M VD10 Cho mạch điện hình vẽ Trong e = V; r = 0,5 Ω; R1 = R2 = Ω; R3 = R5 = Ω; R4 = Ω Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể Tìm cường độ dòng điện qua điện trở, số ampe kế hiệu điện hai cực nguồn điện HD Điện trở ampe kế không đáng kể nên mạch gồm: R1 nt (R2 // R4) nt (R3 // R5) Ta có: R = R1 + I= RR R2 R4 + = 5,5 Ω; R2 + R4 R3 + R5 E = A = I1 = I24 = I35; R+r U24 = U2 = U4 = I24R24 = I24 I2 = U2 U = 0,75 A; I4 = = 0,25 A; R2 R4 U35 = U3 = U5 = I35R35 = I35 I5 = R2 R4 = 1,5 V; R2 + R4 R3 R5 U = V; I3 = = 0,5 A; R3 + R5 R3 U5 = 0,5 A; IA = I2 – I3 = 0,25 A; R5 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com VD11 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = V; r = 0,5 Ω; R1 = R2 = Ω; R3 = R5 = Ω; R4 = Ω Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể Tìm cường độ dòng điện qua điện trở, số ampe kế hiệu điện hai cực nguồn điện HD Điện trở ampe kế không đáng kể nên mạch gồm: R1 nt (R2 // R4) nt (R3 // R5) Ta có: R = R1 + I= E R+r R2 R4 RR + = 5,5 Ω; R2 + R4 R3 + R5 = A = I1 = I24 = I35; U24 = U2 = U4 = I24R24 = I24 R2 R4 = 1,5 V; R2 + R4 U2 U = 0,75 A; I4 = = 0,25 A; R2 R4 RR U U35 = U3 = U5 = I35R35 = I35 = V; I3 = = 0,5 A; R3 + R5 R3 U I5 = = 0,5 A; IA = I2 – I3 = 0,25 A; R5 I2 = BÀI TẬP TỰ LUẬN Cho mạch điện hình vẽ, Rb biến trở Hiệu điện U hai đầu mạch điện có giá trị không đổi Biết Ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện trở lớn Điều chỉnh biến trở cho: - Khi ampe kế 0,4 A vôn kế 24 V - Khi ampe kế 0,1 A vôn kế 36 V Tính hiệu điện U điện trở R ? Đ s: 40 Ω, 40 V Cho mạch điện hình vẽ:R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = Ω Điện trở ampe kế không đáng kể UAB = 18 V a Cho R4 = 7,2 Ω ampe kế giá trị bao nhiêu? b Điều chỉnh R4 để ampe kế số Tính giá trị R4 ? Đ s: 0,67 A, 18 Ω Cho mạch điện hình vẽ:R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = Ω Điện trở ampe kế không đáng kể UAB = 18 V a Cho R4 = 7,2 Ω ampe kế giá trị bao nhiêu? b Điều chỉnh R4 để ampe kế số Tính giá trị R4 ? Đ s: A, 180 Ω Cho mạch điện hình vẽ, biết UAB = 48 V R1= Ω , R2 = Ω, R3 = Ω , R4 = 16 Ω a Tính hiệu điện hai điểm M N ? b Muốn đo UMN phải mắc cực dương vônkế vào điểm nào? Đ s: 4V, điểm N Xác định cường độ dòng điện qua ampe kế theo mạch hình vẽ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Biết RA ≈ 0; R1 = R3 = 30 Ω; R2 = Ω; R4 = 15 Ω U = 90 V Đ s: A III Bài tập trắc nghiệm: Câu hỏi 1: Biểu thức liên hệ hiệu điện thế, cường độ dòng điện điện trở hai vật dẫn mắc nối tiếp mắc song song có dạng là: A Nối tiếp ; song song B Nối tiếp ; song song C Nối tiếp ; song song D Nối tiếp ; song song Câu hỏi 2: Các dụng cụ điện nhà thường mắc nối tiếp hay song song, sao? A mắc song song vật bị hỏng, vật khác hoạt động bình thường hiệu điện định mức vật hiệu điện nguồn B mắc nối tiếp vật bị hỏng, vật khác hoạt động bình thường cường độ định mức vật C mắc song song cường độ dòng điện qua vật hiệu điện định mức vật hiệu điện nguồn D mắc nối tiếp hiệu điện định mức vật hiệu điện nguồn, cường độ định mức qua vật Câu hỏi 3: Một bóng đèn điện trở 87Ω mắc với ampe kế có điện trở 1Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 220V Tìm hiệu điện hai đầu bóng đèn: A 220V B 110V C 217,5V D 188V Câu hỏi 4: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song dây dẫn điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω Tìm hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch 2,2A: A 8,8V B 11V C 63,8V D.4,4V Câu hỏi 5: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song dây dẫn điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω Tìm cường độ dòng điện qua R1 cường độ dòng điện mạch 5A: A 1,5A B 2,5A C 2A D 0,5A Câu hỏi 6: Một hiệu điện mắc vào hai loại mạch: Mạch gồm hai điện trở giống R mắc nối tiếp dòng điện chạy mạch I1, mạch gồm hai điện trở giống R mắc song song dòng điện chạy mạch I2 Mối quan hệ I1 I2 là: A I1 = I2 B I2 = 2I1 C I2 = 4I1 D I2 = 16I1 U 4Ω 8Ω Câu hỏi 7: Cho mạch điện hình vẽ, quan hệ I I1 là: U R1 I R2 I1 A I = I1/3 B I = 1,5I1 C I = 2I1 D I = 3I1 I I1 Câu hỏi 8: Cho mạch điện hình vẽ Nếu R1 giảm xuống thì: B dòng điện qua A độ giảm R2 giảm R1 số C dòng điện qua R1 tăng D công suất tiêu thụ R2 giảm http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 Câu hỏi 9: Cho mạch điện hình vẽ, R = 6Ω, UAB = 30V Cường độ dòng điện mạch qua nhánh 2R là: A 2A, 1A B 3A, 2A C 2A; 0,67A D 3A; 1A Câu hỏi 10: Cho mạch điện hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 4Ω,I1 = 2A, tính UAB A UAB = 10V B UAB = 11,5V C.UAB = 12V D UAB = 15,6V vuhoangbg@gmail.com R C R R D R _ A+ R3 C B R4 R2 D R1 _ A+ B Câu hỏi 11: Cho mạch điện hình vẽ, UAB = 30V, điện trở giống 6Ω.Cường độ dòng điện mạch cường độ qua R6 là: A 10A; 0,5A B 1,5A; 0,2A C 15A; 1A D 12A; 0,6A Câu hỏi 12:cho mạch điện hình vẽ R1 = 10Ω; R2 = R3 = 6Ω; R4 = R5 = R6 = 2Ω Tính RAB? A 10Ω B 6Ω C 12Ω D 14Ω +A R4 R1 R2 R3 R5 _B R6 Câu hỏi 13: Đề câu 12 Biết cường độ dòng điện qua R4 2A Tính UAB: A 36V B 72V C 90V D 18V A Câu hỏi 14: Cho mạch điện mắc hình vẽ Nếu mắc vào AB hiệu R1 điện UAB = 100V UCD = 60V, I2 = 1A Nếu mắc vào CD: UCD = B 120V UAB = 90V Tính R1, R2, R3: A R1 = 120Ω; R2 = 60Ω; R3 = 40Ω B R1 = 120Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω C R1 = 90Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω A D R1 = 180Ω; R2 = 60Ω; R3 = 90Ω C R2 R3 D C R2 R1 Câu hỏi 15: Cho mạch điện hình vẽ Nếu mắc vào AB:UAB = 120V UCD = 30V I3 = 2A Nếu mắc vào CD: UCD = 120V UAB = 20V Tính R1, R2, R3: A R1 = 12Ω; R2 = 40Ω; R3 = 20Ω B R1 = 6Ω; R2 = 30Ω; R3 = 15Ω C.R1 = 9Ω; R2 = 40Ω; R3 = 30Ω D R1 = 18Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15Ω Câu hỏi 16: Cho mạch điện hình vẽ UAB = 20V, R1 = 2Ω, R2 = 1Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω,K mở; tính cường độ dòng điện qua điện trở: A I1 = 1,5A; I2 = 3A B I1 = 2,5A; I2 = 4A C.I1 = 3A; I2 = 5A D.I1 = 3,5A; I2 = 6A R2 B R3 D R3 R1 K R4 R2 A+ -B http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu hỏi 17: Đề giống câu 16 Khóa K đóng Tính cường độ dòng điện qua R1 R2 biết K không điện trở : A I1 = 1,8A; I2 = 3,61A B I1 = 1,9A; I2 = 3,82A C I1 = 2,16A; I2 = 4,33A D.I1 = 2,35A; I2 = 5,16A Câu hỏi 18: Một bóng đèn ghi 3V – 3W đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là: A 9Ω B 3Ω C 6Ω D 12Ω Câu hỏi 19: Một bóng đèn ghi 6V – 6W mắc vào hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua bóng là: A 36A B 6A C 1A D 12A Câu hỏi 20: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường mạng điện có hiệu điện 220V người ta phải mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị là: A 410Ω B 80Ω C 200Ω D 100Ω Câu hỏi 21: Cho mạch điện hình vẽ R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, UAB = 12V Tính Rx để cường độ dòng điện qua ampe kế không: A Rx = 4Ω D Rx = 7Ω B.Rx = 5Ω R3 R1 A Rx R2 -B A+ C Rx = 6Ω Câu hỏi 22: Cho mạch điện hình vẽ câu hỏi 21 R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, UAB = 12V.Rx = 1Ω Tính cường độ dòng điện qua ampe kế, coi ampe kế có điện trở không đáng kể A 0,5A B 0,75A C 1A D 1,25A Câu hỏi 23: Cho mạch điện hình vẽ câu hỏi 21, thay ampe kế vôn kế, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V Tính Rx để vôn kế số không: A 2/3Ω B 1Ω C 2Ω D 3Ω Câu hỏi 24: Cho mạch điện hình vẽ câu hỏi 21, thay ampe kế vôn kế, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V Vôn kế 2V, cực dương mắc vào điểm M, coi điện trở vôn kế lớn Tính Rx: A 0,1Ω B 0,18Ω C 1,4Ω D 0,28Ω Câu hỏi 25: Cho mạch điện hình vẽ R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V Khóa K mở, vôn kế 2V Tính R3? A 2Ω B3Ω R3 R1 V R4 R2 K A+ C 4Ω -B D 5Ω Câu hỏi 26: Cho mạch điện hình vẽ câu hỏi 25 R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, R3 = 5Ω Khóa K đóng, vôn kế số không Tính R4? A 11Ω B13Ω C 15Ω Câu hỏi 27: Cho mạch điện hình vẽ R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V Khóa K đóng, vôn kế 1V Tính R4? A 9Ω 33Ω B.9Ω 18Ω C 18Ω 33Ω D R17Ω R3 V R4 R2 A+ -B http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com D 12Ω 24Ω Câu hỏi 28: Một ampe kế có điện trở 9Ω cho dòng điện tối đa 0,1A qua Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy nhánh 5A mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng phải mắc song song với điện trở R là: A 0,1Ω B 0,12Ω C 0,16Ω D 0,18Ω Câu hỏi 29: Một vôn kế có điện trở 10KΩ đo tối đa hiệu điện 120V Muốn mắc vào mạch điện có hiệu điện 240V phải mắc nối tiếp với điện trở R là: A 5KΩ B 10KΩ C 15 KΩ D 20KΩ Câu hỏi 30: Một ampe kế có điện trở 2Ω cho dòng điện tối đa 10mA qua Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy nhánh 50mA mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng phải mắc với điện trở R: A nhỏ 2Ω song song với ampe kế B lớn 2Ω song song với ampe kế C nhỏ 2Ω nối tiếp với ampe kế D lớn 2Ω nối tiếp với ampe kế Câu hỏi 31: Cho mạch điện hình vẽ, vôn kế điện trở lớn, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V Vôn kế 3V, cực dương mắc vào điểm N Tính Rx: A 0,8Ω B 1,18Ω C 2Ω R3 R1 V Rx R2 -B A+ D 2,28Ω Câu hỏi 32: Một vôn kế có điện trở Rv đo hiệu điện tối đa 50mV Muốn mắc vào mạch có hiệu điện 20V mà vôn kế không bị hỏng người ta nối với vôn kế điện trở R: B lớn Rv nhiều, song song A nhỏ Rv nhiều, song song với vôn kế với vôn kế C nhỏ Rv nhiều, nối tiếp với vôn kế D lớn Rv nhiều, nối tiếp với vôn kế Câu hỏi 33: bốn điện trở giống mắc nối tiếp nối vào mạng điện có hiệu điện không đổi UAB = 132V: Dùng vôn kế có điện trở RV nối vào A, C A R R R R B D C vôn kế 44V Hỏi vôn kế nối vào A, D + bao nhiêu: A 12V B 20V C 24V D 36V Câu hỏi 34: Cho mạch điện hình vẽ UAB = 120V, hai vôn kế R2 R1 có điện trở lớn, R1 có điện trở nhỏ so với R2 Số V1 V2 vôn kế là: -B A+ A.U1 = 10V; U2 = 110V B U1 = 60V; U2 = 60V C.U1 = 120V; U2 = 0V D.U1 = 0V; U2 = 120V Câu ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 9 10 http://lophocthem.com Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án C 11 C 21 C 31 C C 12 C 22 B 32 D C 13 B 23 A 33 C D 14 B 24 B 34 D Phone: 01689.996.187 B 15 B 25 D 10 C 16 B 26 C B 17 C 27 A A 18 B 28 D vuhoangbg@gmail.com D 19 C 29 B B 20 C 30 A
- Xem thêm -

Xem thêm: dinh luat om doi voi doan mach chi chua r mach cau can bang, dinh luat om doi voi doan mach chi chua r mach cau can bang, dinh luat om doi voi doan mach chi chua r mach cau can bang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay