Các technique for ielts

2 208 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:06

Các technique: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2013/05/ielts-reading-techniques.html Advice cách làm Reading: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2013/01/ielts-reading-my-advice.html Suggest cách luyện tập: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2013/01/ielts-reading-some-suggestions.html Cách quản lý thời gian: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2013/07/ielts-reading-time.html Dạng match headings: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2012/05/ielts-reading-paragraph-headings.html Dạng “which paragraph contains…”: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2013/06/ielts-reading-which-paragraph-contains.html False/Not Given: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2013/11/ielts-reading-false-or-not-given.html Dạng multiple choice: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2011/06/ielts-reading-multiple-choice.html Dạng nối tên người: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-englishpr/2011/12/ielts-reading-match-the-names.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Các technique for ielts, Các technique for ielts, Các technique for ielts

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay