English for construction

4 190 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:03

Dưới Thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành xây dụng-kiến trúc-cầu đường, dành cho nhân viên kĩ thuật hay phải đọc vẽ bạn thường xuyên phải làm việc với văn nước Hi vọng thuật ngữ tra cứu giúp bạn hoàn thành công việc cách tốt Các bạn đón đọc thuật ngữ khác phần tới joggle beam dầm ghép mộng joint beam giằng, liên kết junior beam dầm nhẹ king post girder dầm tăng cứng trụ ladder thang laminated beam dầm laminated steel thép cán landing beam chùm sáng dẫn hướng hạ cánh lap mối nối chồng lên cốt thép 10 laser beam chùm tia laze 11 lateral bracing hệ giằng liên kết dàn 12 lateral load tải trọng ngang latrine nhà vệ sinh 14 lattice beam dầm lưới, dầm mắt cáo 15 lattice girder giàn mắt cáo 16 laying – on – trowel bàn san vữa 17 lean concrete (low grade concrete) bê tông nghèo 18 ledger ngang, gióng ngang (ở giàn giáo) 19 leveling cao đạc 20 levelling instrument máy cao đạc (máy thủy bình) 21 levelling point điểm cần đo cao độ 22 lifting beam dầm nâng tải 23 ligature, tie dây thép buộc 24 light beam chùm tia sáng 13 25 light load tải trọng nhẹ 26 light weight concrete bê tông nhẹ 27 light-weight concrete bê tông nhẹ 28 lime concrete bê tông vôi 29 limit load tải trọng giới hạn 30 linearly varying load tải trọng biến đổi tuyến tính 31 lintel (window head) lanh tô cửa sổ 32 liquid concrete bê tông lỏng 33 live load tải trọng động; hoạt tải 34 load due to own weight tải trọng khối lượng thân; 35 load due to wind tải trọng gió; 36 load in bulk chất thành đống; 37 load on axle tải trọng lên trục; 38 load out giảm tải, dỡ tải; 39 load per unit length tải trọng đơn vị chiều dài 40 load up chất tải 41 location of the concrete compressive resultant điểm đặt hợp lực nén bê tông 42 longitudinal beam dầm dọc, xà dọc 43 longitudinal girder dầm dọc, xà dọc 44 longitudinal reinforcement cốt thép dọc 45 loosely spread concrete bê tông chưa đầm, bê tông đổ dối 46 loss due to concrete instant deformation due to nonsimultaneous prestressing of several strands mát dự ứng suất biến dạng tức thời bê tông kéo căng cáp 47 loss due to concrete shrinkage mát co ngót bê tông 48 lost due to relaxation of prestressing steel mát từ biến bê tông 49 low alloy steel thép hợp kim thấp 50 low relaxation steel thép có độ tự chùng thấp 51 low slump concrete vữa bê tông có độ sụt hình nón thấp, vữa bê tông khô 52 lower reinforcement layer lớp cốt thép bên 53 low-grade concrete resistance bê tông mác thấp 54 lump load chất tải kết tảng; tải vón cục; tải trọng tập trung 55 machine-placed concrete bê tông đổ máy 56 main beam dầm chính; chùm (tia) 57 main girder dầm chính, dầm cái; xà chính, xà 58 main reinforcement parallel to cốt thép chủ song song hướng xe chạy traffic 59 main reinforcement perpendicular to traffic cốt thép chủ vuông góc hướng xe chạy 60 mallet vồ (thợ nề) 61 masonry bonds cách xây 62 mass concrete bê tông liền khối, bê tông không cốt thép 63 matched load tải trọng thích ứng 64 matured concrete bê tông cứng 65 medium relaxation steel cốt thép có độ tự chùng bình thường 66 member with minimum reinforcement cấu kiện có hàm lượng cốt thép tối thiểu 67 metal shell vỏ thép 68 method of concrete curing phương pháp dưỡng hộ bê tông 69 middle girder dầm giữa, xà 70 midship beam dầm tàu 71 mild steel thép non (thép than thấp) 72 minor load tải trọng sơ (trong máy thử độ cứng) 73 miscellaneous load tải trọng hỗn hợp 74 mix proportion tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông 75 mixer operator công nhân đứng máy trộn vữa bê tông 76 mixing drum trống trộn bê tông 77 mobile load tải trọng di động 78 modular ratio tỷ số mô dun đàn hồi thép-bê tông 79 momentary load tải trọng thời gian ngắn, tải trọng tạm thời 80 monolithic concrete bê tông liền khối 81 mortar vữa 82 mortar pan (mortar trough, mortar tub) thùng vữa 83 mortar trough chậu vữa 84 most efficient load công suất hiệu suất lớn (tuabin) 85 movable casting thiết bị di động đổ bê tông 86 movable form, traveling form ván khuôn di động 87 movable load tải trọng di động 88 movable rest beam dầm có gối tựa di động 89 moving load tải trọng động 90 multispan beam dầm nhiều nhịp 91 nailable concrete bê tông đóng đinh 92 needle beam dầm kim 93 net load tải trọng có ích, trọng lượng có ích 94 non reactive load tải trọng không gây phản lực, tải trở (điện) 95 non-central load tải trọng lệch tâm 96 non-fines concrete bê tông hạt thô 97 non-prestressed reinforcement không dự ứng lực 98 non-uniform beam dầm tiết diện không 99 normal load tải trọng bình thường 100 normal relaxation steel /ˈnɔː.məl ˌriː.lækˈseɪ.ʃən stiːl/, thép có độ tự chùng thông thường
- Xem thêm -

Xem thêm: English for construction, English for construction, English for construction

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay