Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

2 185 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Nội vụ) Tên tôi là: .Nam, Nữ: . Ngày sinh: Quê quán: . Hộ khẩu thường trú: . Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyền tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khỏe; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm: 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC DỰ BỊ (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Nội vụ) Tên tôi là: .Nam, Nữ: . Ngày sinh: Quê quán: . Hộ khẩu thường trú: . Chỗ ở hiện nay: .Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ) Họ tên: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường trú: Chỗ nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ chuyên ngành đào tạo: Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) Sau nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức (2), thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức vị trí việc làm (3) Vì vậy, làm đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo quý quan, đơn vị Nếu trúng tuyển chấp hành quy định Nhà nước quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng Tôi gửi kèm theo đơn hồ sơ dự tuyển, gồm: Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; Bản chụp văn bằng, chứng kết học tập, gồm: (4) Giấy chứng nhận sức khoẻ; 02 phong bì (ghi rõ địa liên lạc), 02 ảnh cỡ x Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển thật Nếu sai thật, kết tuyển dụng hủy bỏ chịu trách nhiệm trước pháp luật./ Kính đơn (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; (2) Ghi tên đơn vị nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức; (3) Ghi vị trí việc làm cần tuyển đơn vị nghiệp tuyển dụng; (4) Ghi rõ tên chụp, quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂNCÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOẶC CÔNG CHỨC DỰ BỊ(Ban hành kèm theo Thông tư số 74/2005/TT-BNV)Tên tôi là: Nam, nữNgày sinh:Quê quán:Hộ khẩu thường trú:Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc:Dân tộc:Trình độ đào tạo:Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch tôithấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơnnày xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọiquy định của Nhà nước.Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:1. Bản khai lý lịch2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (chưa cần công chứng hoặc chứng nhân của cơ quan cóthẩm quyền), gồm: ;4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ dựtuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quyđịnh.Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dựtuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷbỏ. Kính đơn(Ký và ghi rõ họ tên)Mẫu số 1Bộ, ngành Tỉnh, thành phố BÁO CÁO DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ HỌC VỊ THẠC SĨ, TIẾN SĨĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ 74/2005/TT-BNVNGÀY 26/7/2005 CỦA BỘ NỘI VỤSốthứtựHọ và tên NămsinhCơquan,đơn vịcông tácTrình độ đàotạo cao nhấtNgàythángnămđượctuyểndụngNgạchtuyểndụngLương cũ Lương mớiđiều chỉnhGhi chúTrình độNămtốtnghiệpHệ số NgàyhưởngHệsốNgàyhưởngNGƯỜI LẬP BẢNG , Ngày tháng năm (Ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ) Tên tôi là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm: 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn. (Ký và ghi rõ họ tên) MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Kèm theo Thông tư số: 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––– MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Kèm theo Thông tư số /2011/BGDĐT ngày tháng năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) ……………, ngày … tháng … năm …… Kính gửi: Tên tôi là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đồng ý dự tuyển tại Hội đồng thi Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khỏe; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chức hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm: 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6 Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ. (Cam kết về việc tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nếu có). Kính đơn (ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -------***------ , ngày . tháng . năm MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: . Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: . Hộ thường trú: . Chỗ nay: Điện thoại liên lạc: . Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): . Sau nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch . thấy thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì làm đơn xin đăng ký dự tuyển Hội đồng thi Nếu trúng tuyển xin chấp hành nghiêm túc quy định Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản chụp văn bằng, chứng chi giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng chứng nhận quan có thẩm quyền), gồm: 4. phong bì, ảnh cỡ 4x6. Toàn chụp văn bằng, chứng giấy tờ liên quan khác hồ sơ dự tuyển nêu thông báo trúng tuyển, hoàn chỉnh lại theo quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển thật, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật chụp văn bằng, chứng giấy tờ liên quan khác nộp hồ sơ dự tuyển, sai kết tuyển dụng bị quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn. (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức, Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức, Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay