Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND phường mỹ hương thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

39 172 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:44

LỜI MỞ ĐẦUTừ sau Cách mạng tháng_8 năm 1945 thành công, trong quá trình xây dựng Nhà nước kiếu mới ở nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.Chính quyền cơ sở cấp xã (phường), thị trấn (sau đây gọi tắt là chính quyền cấp xã) luôn được chú trọng và củng cố. Đây là nơi thế hiện vai trò nòng cốt, rõ nét ưu việt của quản lý Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính quyền cơ sở là nơi mà thông qua đó, nhân dân có thể có nhiều điều kiện để thực hiện quyền làm chủ của mình đối với mọi công việc của đất nước.Là cấp cơ sở gần dân nhất, do nhân dân trực tiếp bầu ra, là nơi chuyển tải mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, chính quyền cơ sở rất cần phải được nâng cao năng lực hoạt động của mình. Tính cấp bách của việc phải nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cấp cơ sở còn là ở chỗ cho đến nay cấp chính quyền này đang trực tiếp quản lý hơn 80% dân số cả nước. Hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã có ý nghĩa quyết định tới sự thành công của mọi chủ trương, chính sách được hoạch định từ cấp trên truyền đạt xuống cho nhân dân để thực hiện.Xuất phát từ cơ sở, từ thực tế hoạt động của chính quyền cấp xã, và theo yêu cầu của công cuộc cải cách nền hành chính hiện nay, việc nghiên cứu đế tìm các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cấp xã là một đòi hỏi khách quan và đang lôi kéo sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu. Dưới góc độ khác nhau, thời gian qua một số công trình nghiên cứu liên quan đến chính quyền cấp xã đã được công bố. Tuy nhiên, do hoạt động của chính quyền cơ sở cấp xã hết sức đa dạng và phong phú, thêm vào đó trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay, vai trò của chính quyền xã cũng có nhiều nét đặc thù hơn trước nên có nhiều vấn đề trên thực tế chưa được nghiên cứu thấu đáo. Chang hạn như cách tố chức và phương thức thực hiện quyền lực Nhà nước ở địa phương cấp xã, phương thức điều hành các mặt hoạt động ở địa phương.Cần nhấn mạnh rằng, trên thực tế hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay chưa có sự phân công rành mạch về các quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Nói đến xã, phường là nói đến cấp chủ yếu có chức Dăng tố chức thực hiện, cho dù trong chính quyền xã có HĐND cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo như Hiến pháp của nước ta quy định. Chính quyền xã thực sự chỉ thực hiện quản lý Nhà nước trên một số mặt nhất định do sự phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật. Toàn bộ chính quyền địa phương cấp xã đều phải tuân theo sự kiểm tra, giám sát và quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên nhằm thực hiện một sự quản lý thông suốt, kịp thời của hệ thống cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Tại địa phương, UBND cấp xã phải đảm nhận hầu hết những chức năng và nhiệm vụ của chính quyền cấp xã mà không có cấp trung gian nào khác. Cán bộ cấp xã hiện nay không phải là công chức chuyên nghiệp. Là chủ thể quản lý, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, UBND cấp xã sử dụng quyền lực Nhà nước đe chỉ đạo các đối tượng thuộc quyền quản lý nhằm thực hiện Hiến pháp và pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ quản ìý trên các lĩnh vực.Mô hình trụ sở của chính quyền địa phương cho đến nay chưa có một quy định thống nhất. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của ƯBND cấp xã nhìn chung còn thiếu thốn, nhiều nơi rất lạc hậu.Ngày nay nhu cầu phát triển mới, thời cuộc mới đòi hỏi phải xây dựng một bộ máy nhà nước thật sự thể hiện các quan điếm cơ bản của Đảng ta về một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng các nhu cầu kinh tế thị trường định hướng XHCN và các nhu cầu của sự phát triển, các nhu cầu hội nhập quốc tế.Để tạo ra một hệ thống quản lý Nhà nước thống nhất từ trong quá trình hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước chúng ta luôn đoi mới đáp ứng nhu cầu của sự phát triển.Các cấp chính quyền phải nâng cao năng lực làm việc năng động, sáng tạo làm tốt công tác của mình.V, Được trang bị những lý luận về quản lý Nhà nước mà PGS. Tiến sĩ Trần Thị Anh Đào đã truyền thụ kiến thức. Tôi đã vận dụng được những lý luận thực tiễn vào công tác quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân phường nói chung và những vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người quản lý nói riêng chính vì vậy tôi chọn đề tài “Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND phường Mỹ Hương. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước” làm tiểu luận cho môn học của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. LỜI MỞ ĐẦU Từ sau Cách mạng tháng_8 năm 1945 thành công, trình xây dựng Nhà nước kiếu nước ta trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác Chính quyền sở cấp xã (phường), thị trấn (sau gọi tắt quyền cấp xã) trọng củng cố Đây nơi vai trò nòng cốt, rõ nét ưu việt quản lý Nhà nước ta lãnh đạo Đảng Chính quyền sở nơi mà thông qua đó, nhân dân có nhiều điều kiện để thực quyền làm chủ công việc đất nước Là cấp sở gần dân nhất, nhân dân trực tiếp bầu ra, nơi chuyển tải chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống, quyền sở cần phải nâng cao lực hoạt động Tính cấp bách việc phải nâng cao lực hoạt động quyền cấp sở chỗ cấp quyền trực tiếp quản lý 80% dân số nước Hiệu lực quản lý quyền cấp xã có ý nghĩa định tới thành công chủ trương, sách hoạch định từ cấp truyền đạt xuống cho nhân dân để thực Xuất phát từ sở, từ thực tế hoạt động quyền cấp xã, theo yêu cầu công cải cách hành nay, việc nghiên cứu đế tìm giải pháp nhằm nâng cao lực hoạt động quyền cấp xã đòi hỏi khách quan lôi kéo ý nhiều nhà nghiên cứu Dưới góc độ khác nhau, thời gian qua số công trình nghiên cứu liên quan đến quyền cấp xã công bố Tuy nhiên, hoạt động quyền sở cấp xã đa dạng phong phú, thêm vào kinh tế nhiều thành phần nay, vai trò quyền xã có nhiều nét đặc thù trước nên có nhiều vấn đề thực tế chưa nghiên cứu thấu đáo Chang hạn cách tố chức phương thức thực quyền lực Nhà nước địa phương cấp xã, phương thức điều hành mặt hoạt động địa phương Cần nhấn mạnh rằng, thực tế hoạt động quyền cấp xã chưa có phân công rành mạch quyền lập pháp, tư pháp hành pháp Nói đến xã, phường nói đến cấp chủ yếu có chức Dăng tố chức thực hiện, cho dù quyền xã có HĐND - quan quyền lực nhà nước địa phương theo Hiến pháp nước ta quy định Chính quyền xã thực thực quản lý Nhà nước số mặt định phân cấp quản lý theo quy định pháp luật Toàn quyền địa phương cấp xã phải tuân theo kiểm tra, giám sát quản lý quan quản lý Nhà nước cấp nhằm thực quản lý thông suốt, kịp thời hệ thống quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương Tại địa phương, UBND cấp xã phải đảm nhận hầu hết chức nhiệm vụ quyền cấp xã mà cấp trung gian khác Cán cấp xã công chức chuyên nghiệp Là chủ thể quản lý, trình thực thi nhiệm vụ mình, UBND cấp xã sử dụng quyền lực Nhà nước đe đạo đối tượng thuộc quyền quản lý nhằm thực Hiến pháp pháp luật, thực quyền nghĩa vụ bên tham gia quan hệ quản ìý lĩnh vực Mô hình trụ sở quyền địa phương chưa có quy định thống Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ƯBND cấp xã nhìn chung thiếu thốn, nhiều nơi lạc hậu Ngày nhu cầu phát triển mới, thời đòi hỏi phải xây dựng máy nhà nước thật thể quan điếm Đảng ta nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân, đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường định hướng XHCN nhu cầu phát triển, nhu cầu hội nhập quốc tế Để tạo hệ thống quản lý Nhà nước thống từ trình hoạt động máy hành Nhà nước đoi đáp ứng nhu cầu phát triển Các cấp quyền phải nâng cao lực làm việc động, sáng tạo làm tốt công tác V, Được trang bị lý luận quản lý Nhà nước mà PGS Tiến sĩ Trần Thị Anh Đào truyền thụ kiến thức Tôi vận dụng lý luận thực tiễn vào công tác quản lý Nhà nước Uỷ ban nhân dân phường nói chung vai trò, chức năng, nhiệm vụ người quản lý nói riêng chọn đề tài “Cơ cấu tổ chức hoạt động quản lý UBND phường Mỹ Hương Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước” làm tiểu luận cho môn học với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé việc thực nhiệm vụ trị địa phương PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỒ CHỨC CỦA UBND CẤP XÃ Quan niệm vê tô chức: Tố„ehức liên kết, phối hợp, tạo thực thể để đạt mục tiêu địnhTKhái niệm tổ chức thuật ngữ sử dụng phổ biến đời sống xã hội, có mặt nơi người cần có liên kết với đế đạt mục tiêu họ liên kết lại với tạo thành tổ chức, mục tiêu hoàn thành tự giải tán (Tức tổ chức hệ thống tập hợp hai hay nhiều người có phối hợp cách có ý thức Một phạm vi lĩnh vực chức hoạt động tương đối rỏ ràng, hoạt động đế đạt nhiều mục tiêu chung) Trong lịch sử phát triển loài người, tổ chức xuất trình độ thấp mang tính kinh nghiệm, phạm vi hoạt động hẹp, chủ yếu dừng nội dung phân công lao động họp tác lao động Quá trình phát triển tiến hóa nhân loại, Nhà nước đời đế thực quản lý điều hành quốc gia Bộ máy nhà nước Hành hệ thống tổ chức lớn, bao trùm nhiều vấn đề quan trọng mà tổ chức khác Các yếu tổ cấu thành tổ chức bao gồm: - Mục tiêu nhiệm vụ tố chức - Loại hình tố chức - Các phương pháp tiến hành để đạt mục tiêu nhiệm vụ định - Đội ngũ lãnh đạo thực thi nhiệm vụ - Phương tiện vật chất cần thiết cho tổ chức hoạt động - Tiến độ thực mục tiêu, nhiệm vụ - Kiểm tra Thiết kế mô hình tổ chức bao gồm vấn đề chung tổ chức từ mục tiêu chức năng, nhiệm vụ, thấm quyền, cấu tố chức đến phương thức hoạt động, vận hành, lề lối làm việc, định biên, chế độ, chức danh tiêu chuấn nghiệm thu từ công chức Thiết kế chặt chẽ mô hình tổ chức chắn góp phần xếp lại tố chức, loại bỏ trùng lặp, bỏ trống chức năng, giảm bớt cồng kềnh, nặng nề, lực, hiệu lực hiệu Các phương pháp thiết kế: Phương pháp tương tự: Là phương pháp dựa vào việc thừa kế kinh nghiệm thành công Gạt bỏ yếu tố bất hợp lý không tương thích tố chức có sẵn Phương pháp phân tích: Đây phương pháp khoa học ứng dụng rộng rãi cho quan Hành Nhà nước phương pháp dựa việc phân tích liệu, điều kiện để lập nên cấu tổ chức tối ưu nhằm thực mục tiêu đề Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tố chức xem phận bên tổ chức mối quan hệ phận liên quan, phận bên tổ chức ngang vị trí có chức nhiệm vụ khác Đối với tổ chức cấu quan trọng Vì có cấu hợp lý, khoa học phù hợp với môi trường tổ chức đạt mục tiêu tổ chứe, mà mục tiêu đạt cấu tổ chức có tính hiệu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cấu tổ chức tố chức hành Chiến lược phát triển: Cơ cấu coi công cụ quan trọng giúp cho hoạt động quản lý to chức đạt mục tiêu đề Mà mục tiêu to chức hình thành từ chiến lược tổng thể phát trien tổ chức Cùng với phát triển tổ chức chiến lược tổ chức trở nên phức tạp hơn, đối phương thức cấu phải thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược Quy mô tổ chức: Cơ cấu tổ chức gắn liền với quy mô tổ chức, quy mô xem nhiều góc độ khác Quy mô tổ chức có ảnh hưởng lớn đến cấu tố chức, quy mô tố chức lớn cấu phải tương ứng đế đáp ứng việc thực mục tiêu tố chức Yếu tố công nghệ : Với công nghệ phát triển đòi hiểu cấu cần trọng nâng cao kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế Yếu tố môi trường: Tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng cấu khác cho hợp lý Yếu tố quyền hạn, sức mạnh tổ chức tổ chức khác: Quyền hạn to chức phân bổ ảnh hưởng đến cấu tổ chức, quyền lực tập trung cấu tố chức tập quyền, quyền lực mở rộng với tham gia nhiều người cấu dân chủ Yếu tố văn hóa: Mỗi tổ chức hoạt động môi trường văn hóa định tố chức môi trường văn hóa tác động qua lại với Cơ cấu tổ chức nguyên lý phải thể rõ ba nội dung: + Cấp bậc, mức độ việc phân chia công việc cho cán bộ, phân hoạt động tống tố chức (phân chia quyền hạn, nhiệm vụ trách nhiệm, thấm quyền phân biệt công việc đó) + Cấp bậc mức độ quy định thủ tục phải thực (tiêu chuẩn hóa) + Thẩm quyền hành định 4, Tổ chức máy hành Nhà nước: Bộ máy hành Nhà nước tổ chức có quyền ban hành định hành thuộc quyền hành pháp, hoạch định phê chuấn chủ trương, sách quản lý tổ chức thực định Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi công dân, xã hội phát triến tất lĩnh vực Cơ cấu tổ chức máy Hành Nhà nước chia ra: - Tổ chức máy Hành Nhà nước Trung ương -Tố chức máy Hành Nhà nước địa phương Chính quyền địa phương: Địa vị pháp lý quyền địa phương Địa phương thuật ngữ để cấu tổ chức hoạt động cấp quyền đơn vị hành lãnh thổ định Chính quyền địa phương cấp quyền Nhà nước Trung ương có đặc trưng như: Có vùng lãnh thố xác định văn pháp luật cụ đường biên giới theo khái niệm quốc gia hay liên bang; có số dân xác định địa bàn vùng lãnh thố xác định; có tố quyến liên tục, manh tính kế thừa có tính tự quản định; có chức quyền quản lý hành Nhà nước địa vị lãnh thổ; có quyền quản lý ngân sách riêng, tạo thu nhập cho quyền địa phương Chính quyền địa phương cấp có HĐND ƯBND tố chức đơn vị hành địa phương mà theo có máy quyền tương ứng nước ta bay gồm: - Thuộc cấp Tỉnh có loại đơn vị: Tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung ương - Thuộc cấp Huyện có loại đơn vị: Huyện, Quận, Xã, Thành phố thuộc tỉnh - Thuộc cấp Xã có đơn vị: Xã, Phường, Thị trấn ủy ban nhân dân cấp xã: a Địa vị pháp ỉỷ UBND xã: Theo quy định điều 123 Hiến pháp năm 1992 thì: "ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân bầu quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân" Như thấy rằng, vị trí pháp lý ủy ban nhân dân (UBND) thực hai vai trò quan chấp hành Hội đồng nhân dân (HĐND) quan hành nhà nước (chịu trách nhiệm quản lý hành nhà nước địa phương) b Nhiệm vụ quyền hạn UBND cấp xã Theo luật tổ chức HĐND UBND sửa đổi: * Nhiệm vụ ƯBND : + Quản lý Nhà nước địa phương lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ môi trương, thể dục, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình lĩnh vực xã hội khác Quản lý Nhà nước đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, quản lý việc thực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phấm hàng hóa địa giới đơn vị hành địa phương + Tuyên truyền giáo dục pháp luật, văn quan Nhà nước cấp nghị HĐND cấp + Bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản nhà nước công dân, chống tham nhũng buôn lậu, làm hàng giả, tệ nạn xã hội + Quản lý tố chức, biên chế, lao động, tiền lương, đào tạo viên chức, bảo hiểm xã hội + Tố chức đạo công tác thi hành án địa phương + Tố chức đạo việc thu chi ngân sách địa phương * Quyền hạn UBND: + Ra định, thị + Kiểm tra việc thi hành án, thị + Phê chuẩn kết bầu cử UBND cấp trực tiếp + Khi định vấn đề quan trọng địa phương, UBND phải thảọ luận tập định theo đa số c Nhiệm vụ quyên hạn ƯBND phường: Với vị trí tính chất UBND vừa quan hành nhà nước địa phương, vừa quan chấp hành HĐND, UBND phải tổ chức thực nghị HĐND cấp, đồng thời chịu lãnh đạo UBND cấp Chính phủ đảm bảo cho hoạt động thông suốt từ Trung ương đến sở Do UBND phường có nhiệm vụ quyền hạn sau: * Trong lĩnh vực kinh tế: + Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm trình HĐND cấp thông qua Phê duyệt, tố chức thực kế hoạch + Lập dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ, điều chỉnh ngân sách, lập toán ngân sách trình HĐND cấp định, báo cáo UBND, quan tài cấp trực tiếp + Xây dựng, quản lý công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định pháp luật + Huy động đóng góp tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng công trình, kết cấu hạ tầng nguyên tắc dân chủ, tự nguyện đảm bảo mục đích, chế độ theo quy định pháp luật * Trong lĩnh vực giao thông vận tải: + Tổ chức thực việc xây dựng, tu sửa đường giao thông xãphường theo phân cấp + Quản lý việc xây dựng kiểm tra xử lý việc xây dựng theo quy định pháp luật + To chức việc bảo vệ, kiếm tra, xử lý Hành xâm phạm đường giao thông công trình sở hạ tầng địa phương theo quy định pháp luật + Huy động việc đóng góp tự nguyện nhân dân đế xây dựng đường giao thông, cầu cống theo quy định pháp luật * Trong lĩnh vực y tế giáo dục, văn hóa xã hội, thể dục thể thao: + Tố chức thực chương trình y tế, Văn hóa xã hội, thể dục thể thao, kế hoạch hóa gia đình giao Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch bệnh + Thực kế hoạch phát triển nghiệp giáo dục, huy động trẻ em vào lóp độ tuổi, tố chức xóa mù chữ độ tuổi quản lý, kiểm tra hoạt động mầm non, tiểu học, THCS + Xây dựng phong trào tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội cố truyền, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh địa phương theo quy định pháp luật + Thực sách chế độ thương binh bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người già gia đình có công với nước theo quy định pháp luật + Tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo Vận động nhân dân giúp đỡ gia định khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa + Quản lý, bảo vệ, tu bô nghĩa trang liệt sỹ, quy hoạch quản lý nghĩa địa địa phương * Trong lĩnh vực bảo quốc phòng, an ninh: +TỐ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu khu vực phòng thủ địa phương Thực công tác nghĩa vụ quân tuyển quân theo kế hoạch đăng ký, quản lý quân dự bị động viên, tố chức thực xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ địa phương + Quản lý hộ khẩu, tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc lại người nước địa phương * Trong việc thi hành sách, pháp luật: + Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ nhân dân theo quy định pháp luật +TỔ chức thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch đô thị Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh, đẹp đường phố, quản lý dân cư đô thị Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật nhằm thực đường lối sách thực tiễn Mỗi hoạt động Nhà nước tiến hành lãnh đạo Đảng Chính hoạt động quyền phường (HĐND, UBND phường) phải chịu lãnh đạo trực tiếp Đảng ủy phường Sự lãnh đạo Đảng ủy nói chung Đảng ủy phường nói riêng thể chỗ: Trước thi hành chủ trương nhiệm vụ cấp giao HĐND phường với ƯBND phường phải báo cáo xin ý kiến đạo Đảng ủy đặc biệt vấn đề nhạy cảm, nắm tư tưởng, tâm tư nguyện vọng nhân dân địa bàn phường Hiện toàn phường có 09 chi trực thuộc Đảng với 130 đồng chí đảng viên, có 243 đồng chí đảng viên sinh hoạt Đảng nơi cư trú Với đội ngũ Đảng viên phát huy vai trò lãnh đạo tích cực Đảng ủy phường với phát triến kinh tế văn hóa xã hội nhân dân Căn vào chủ trương nghị Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm dựa vào tình hình cụ địa phương mình, mà Đảng ủy phường có kế hoạch đề biện pháp cụ thế, để đạo tố chức quần chúng nhân dân thi hành Đồng thời Đảng ủy phường trực tiếp nghe báo cáo tình hình mặt công tác ban chuyên môn trực thuộc UBND phường, đạo trực tiếp cho ƯBND phường giải vấn đề theo chức nhiệm vụ b Quan hệ UBND phường Mỹ Hương với UBND Thành phổ Phan RằngTháp Chàm: UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm quan cấp trực tiếp UBND phường Mỹ Hương chịu đạo toàn diện UBND thành phố có trách nhiệm báo cáo công tác trước quan cấp trực tiếp, nghiêm chỉnh thực nghị định, thị UBND thành phố UBND phường thực chế độ thông tin, báo cáo kỳ hạn yêu cầu UBND thành phố Ket báo cáo UBND phường giúp cho ƯBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm nắm vững tình hình địa phương kết công tác quyền chịu quản lý để có định, thị kịp thời, đắn cấp sở, thực quản lý thống từ Trung ương đến sở UBND thành phố có quyền đình chỉ, sửa chữa bải bỏ định vi phạm pháp luật UBND xã, phường Đối với phòng ban chuyên môn UBND thành phố: Các phòng ban chuyên môn thành phố cấp UBND phường Chính mối quan hệ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố với ƯBND phường quan hệ hướng dẫn giúp đỡ đạo chuyên môn Neu có vấn đề phát sinh phường theo yêu cầu quyền phường quan chuyên môn thành phố phối hợp với UBND phường đế giải Trong trường hợp có giải bất đồng ý kiến ƯBND phường phải báo cáo UBND thành phố xin ý kiến đạo Đối với vấn đề cần định phê chuẩn UBND thành phố quan chuyên môn phải tham khảo ý kiến nhân dân địa phương Mối quan hệ quan nhà nước trực thuộc thành phố khái quát qua sơ đồ sau: ịC Quan hệ với nội phường: Trong quan hệ với HĐND phường, UBND phường Mỹ Hương quan chấp hành HĐND phường chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND phường, tổ chức thực nghị HĐND phường Mối quan hệ thể cụ thể: - Chủ tịch ƯBND phường trước hết đại biểu HĐND nên phải làm tròn nhiệm vụ người đại biểu với cương vị Chủ tịch UBND lãnh đạo điều hành hoạt động UBND phường Đồng thời, phối hợp với Chủ tịch HĐND phường đế nắm tình hình, trao đối thông tin ý kiến cử công việc UBND Phường - Hàng tháng họp định kỳ UBND phường có trưởng ban thư ký HĐND vê tình hình địa phương ý kiến đóng góp cử tri đến với HĐND phường để giải - Cùng ban thư ký HĐND chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND - Thủ trưởng quan chuyên môn chịu trách nhiệm báo cáo trước ƯBND, trước HĐND cấp cần thiết Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo công tác với quan chuyên môn cấp d Quan hệ với Ban quản ỉỷ khu phố: UBND phường có 04 BQL khu phố dân cư chia thành 31 tổ nhân dân tự quản Tổ nhân dân tự quản nơi trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân thông qua Ban quản lý khu phố Theo địa lý phường, BQL khu phố, tố nhân dân tự quản có mối quan hệ đoàn kết tương trợ lẫn sinh hoạt nhân dân địa bàn khu dân cư, nắm bắt tình hình đời sống bà nhân dân đế có kiến nghị, đề xuất kịp thời đến cấp quyền Bên cạnh đó, tổ chức vận động, tuyên truyền cho hộ dân khu dân cư ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo An ninh trật tự, thực tốt nếp sống văn minh Tổ nhân dân tự quản cấp quyền mà hình thức liên kết tự quản hộ dân thường trú địa bàn dân cư đặt quản lý quyền phường giúp quyền thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thực quyền làm chủ nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân to on định sống, phát triến kinh tế gia đình - Chủ tịch UBND phường phân công thành viên UBND phường phụ trách, đạo, hoạt động tổ nhân dân tự quản, phản ánh kiến nghị, khiếu nại nhân dân tới Chủ tịch ủy ban nhân dân phường giải kịp thời theo quy định pháp luật - Ban quản lý khu phố phải thường xuyên liên hệ với HĐND UBND phường để tổ chức quán triệt chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, văn đạo điều hành cấp HĐND, UBND phường đế cụ hóa, triến khai thực hiện; phát huy quyền làm chủ nhân dân, thực tốt quy chế dân chủ phường Quy ước khu dân cư - Ban quản lý khu phố kịp thời báo cáo cho lãnh đạo UBND Chủ tịch UBND phường tình hình mặt Tổ nhân dân tự quản, đề xuất biện pháp giải cần thiết góp phần vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu dân cư Thưc trang bô máy tổ chức hoat đông quản lý UBND phường giai đo^O-hiện nay: Phường Mỹ Hương phường trung tâm tỉnh thành phố, có nhiều quan đầu não tỉnh, thành phố trú đóng địa bàn phường Có diện tích tự nhiên 46,54 ha; dân số 1.230hộ với 5.084 nhân khẩu; địa bàn chia làm 04 khu phố Dưới lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đảng ủy phường, phối hợp chặt chẽ Mặt trận tổ quốc đoàn thể quần chúng nhân dân, UBND phường tranh thủ hỗ trợ ban ngành phòng ban thành pho, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thực xử lý tot moij công tác cấp giao UBND phường quan chấp hành HĐND cấp bầu vừa Cơ quan hành Nhà nước địa phương, UBND thực nhiệm vụ hai phương diện: + Tổ chức thực nghị HĐND vấn đề mà phần lớn UBND người chuẩn bị dự án xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi công việc phải quản lý mặt địa phương Tổ chức chấp hành nghị quan hành Nhà nước cấp Trong trình thực hiện, UBND Phường chịu đôn đốc, kiểm tra, giám sát HĐND báo cáo công việc trước HĐND Phường Đe hoàn thành nhiệm vụ mình, UBND ban hành nghị quyết, thị để truyền đạt lãnh đạo thực chủ trương, sách Trung ương, quan Nhà nước cấp trên, nghị HĐND định UBND, đồng thời tổ chức thực kiểm tra nghị thị UBND phường Mỹ Hương làm việc theo chế độ lãnh đạo tập có phân công cá nhân chịu trách nhiệm Chủ tịch ƯBND người lãnh đạo điều hành công việc UBND chịu trách nhiệm hoạt động UBND trước HĐND phường HĐND thành phố Chủ tịch ƯBND phường phân công công tác cho phó chủ tịch thành viên UBND, người phân công phải chịu trách nhiệm cá nhân phần công tác trước HĐND, UBND cấp thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể hoạt động UBND trước HĐND cấp quan nhà nước cấp Chủ tịch UBND phường ban hành thị dùng đế truyền đạt đạo thực chủ trương, sách Trung ương, Cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị HĐND định UBND giao trách nhiệm cho cấp thực chủ trương công tác địa phương Ngoài việc tăng cường nhiệm vụ cá nhân thành viên, chủ tịch UBND, pháp luật giữ lại quy định chế độ làm việc UBND tập thể, UBND thảo luận tập thể để thông qua chương trình làm việc Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Dự toán ngân sách toán ngân sách hàng năm, quý, dự trữ địa phương để trình HĐND thông qua Các biện pháp thực nghị HĐND Thông qua báo cáo UBND trình HĐND đề án thành lập sát nhập giải quan chuyên môn thuộc UBND việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành địa phương Trong trình thực nhiệm vụ quyền hạn ƯBND Chủ tịch UBND không thực trách nhiệm cá nhân chế độ thủ trưởng Trình độ lực Cán ủy ban: số lượng Cán có trình độ đại học, trình độ quản lý Nhà nước ít, ngoại ngữ tin học hạn chế Vấn đề trang bị công nghệ thông tin quản lý hành chính: ứng dụng tin học vào công tác quản lý mang tính tự phát, rời rạc đơn lẻ mang tính cục 7o Hoạt động quản lý UBND phường Mỹ Hương thời gian qua: Luôn chủ động phối hợp với ban ngành đoàn thể phận chuyên môn, Ban quản lý khu phố, triển khai nhiệm vụ đồng bộ, phân công thành viên UBND phường phụ trách địa bàn phù hợp với điều kiện thực tề địa bàn, phấn đấu hoàn thành đạt tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Nghị đề Bảng niêm yết thủ tục hành thuộc phạm vỉ giải Uy ban nhân dân phường Mỹ Hương \ Phần III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CẠ0 HIỆU Lực HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ UBND PHƯQNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ V Sư cần thiết phải nâng cao hiêu lưc, hoat đông quản lý nhà nước vòm) phường: Trong trình thực chức quản lý nhà nước máy hành chịu tác động nhiều yếu tố Một yếu tố là: - Sự chuyển đổ chế vận hành kinh tế từ mô hình kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng Sản tác động hệ thống trị xã hội chủ nghĩa đến hoạt động quản lý nhà nước - Nội dung hình thức phân cấp phân quyền trung ương địa phương - Xu hướng đối thân hành công, nề hành truyền thống sang hành phát triển trào lưu cải cách hành công giới - Sự phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin qúa trình thực cải cách Hành nước ta - Trong xu quốc tế việc quản lý nhà nưóc cấp nói chung cần phải thực nội dung chủ yếu sau: + Thứ nhất' Phải tạo môi trường xã hội lành mạnh điều kiện cho lao động sản xuất kinh doanh, bảo đảm on định trị, kinh tế xã hội để người yên tâm, sinh sống, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thu hút đầu tư nước + Thứ hai: Dần dắt hổ trợ sở kinh doanh, thành phần kinh tế kế hoạch sách kinh tế để họ phát huy tính chủ động sáng tạo, tận dụng tiềm năng, sử dụng nguồn lực cách có hiệu để phát triển kinh tế + Thứ ba: Tham gia hoạch định thực sách xã hội đảm bảo thống phát triển kinh tế phát triển xã hội + Thứ tư: Kiểm soát quản lý tốt tài sản quốc gia, lập lại trật tự kỷ cương hoạt động xã hội, kinh doanh quản lý kinh tế Tóm lại: Tất điều cho thấy cần phải nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước UBND phường: * Các giải pháp chung: + Hoàn thiện cấu tổ chức máy hành từ trung ương đến địa phương; xác định rõ chức nhiệm vụ, thẩm quền, phương thức làm viêc, loại trừ bệ quan liêu, quyền, trì trệ tham nhũng + Kiếm tra giảm tối đa thói lạm dụng làm sai chức Phân định rỏ cấu chức chế thực quyền quản lý điều hành nhà nước + Nâng cao liên kết theo chương trình đơn vị hành chính, doanh nghiệp nhà nước kinh tế quốc doanh + Ket họp kỷ luật kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước + Ban hành thực nghiêm túc quy chế nhà nước tiêu chuẩn hóa công chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức hành nhà nước + Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đế nâng cao vai trò Nhà nước việc điều chỉnh quan hệ xã hội phù hợp với trình độ phát triến đất nước đặc biệt thích ứng với kinh tế thị trường tiến kịp với xu hướng chung giới * Các giải pháp cụ thể: + Tặng cường cải cách hành chính, đổ phương thức nội dung hoạt động ƠBND cho phù họp với tình hình bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa, xây dựng quy chế hoạt động, nghị đảm bảo tính trị, tính pháp chế, tính khoa học, phù hợp với tình hình thực tiền địa phương đáp ứng quyền lợi, nguyện vọng nhân dân Đấy mạnh việc thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền làm chủ nhân dân, thực nghiêm chỉnh quy chế dân chủ sở Kiên đấu tranh chấn áp hành vi vi phạm pháp luật + Làm tốt công tác tổ chức Cán bộ, có kế hoạch đào tạo trước mắt lâu đài để nâng cao trình độ cán tạo điều kiện giáo dục đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục học hỏi nâng cao phẩm chất trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội, khoa học quản lý, ứng xữ giao tiếp Đối với cán Phường trình độ chuyên môn cần phải đào tạo tố thiêu trung cấp quản lý nhà nước, trung cấp lý luận trị + Quan tâm bố trí Cán có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ quản lý trình độ chuyên môn lực lãnh đạo, có tư đổi vào máy UBND Không để cá nhân hội biến chất máy UBND + Rà soát đánh giá lại đội ngũ cán Phường trình độ lực, kỹ hoạt động, tuổi tác, phân loại, xếp người cần bồi dưỡng mặt, người cần đào tạo đào tạo lại cho phù hợp chức nhiệm vụ công tác + Đối với Cán chuyên môn có trình độ định đưa bồi dưỡng ngăn hạn nâng cao nghiệp vụ lý luận trị, quản lý nhà nước để làm Cán dự nguồn, Cán chủ chốt + Đối với Cán chủ chốt như: Chủ tịch phó chủ tịch UBND có trình độ định đưa bồi dưỡng kỹ thực hành chức trách có liên quan đến công việc + Cần phải có quy hoạch đào tạo nguồn cán kế cận hợp lý cho năm + Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhiều hình thức đa dạng, phong phú đế nâng cao trình độ hiếu biết pháp luật cho nhân dân để nhân dân tự giác chấp hành đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân + Giáo dục nâng cao nhận thức vị trí vai trò chức năng, nhiệm vụ ƯBND phường + Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán BQL khu phố, tổ nhân dân tự quản Tăng cường công tác phối kết hợp với Mặt trận đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm tranh thủ việc tham gia quản lý xã hội, quản lý Nhà nước hệ thống trị Thực quy chế dân chủ sở, giải kịp thời khó khăn vướng mắc súc nhân dân + Cải thiện điều kiện làm việc sinh hoạt củ công chức, đề cao tính kỹ luật coi trọng tính hiệu hoạt động công chức + Đưa công nghệ thông tin phục vụ công việc quản lý Nhà nước Nhằm cung cấp đầy đủ xác kịp thời, đáp ứng yêu cầu máy Nhà nước việc định quản lý điều hành công việc nhà nước Quang cảnh Đại hội Đảng lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020 phường Mỹ Hương KỂT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ e \ • Kết luận: \ Trong công xây dựng phát triển đất nước theo định hướng CNXH mở rộng phát huy dân chủ sở yêu cầu cấp bách, vấn đề đòi hỏi cách tổ chức hoạt động quản lý máy hành nhà nước trung ương nói chung cấp hành sở nói riêng Việc tổ chức hoạt động quản lý UBND nói chung UBND phường Mỹ Hương nói riêng cho phù hợp với chế thị trường định hướng CNXH trình liên tục, phải thích ứng với vận động kinh tế xã hội đặc thù riêng khu vực Đe góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý ƯBND viết tập trung làm sáng tỏ số vấn đề như: Xác định rõ vị trí, chức UBND phường hệ thống quản lý hành Nhà nước Phân tích đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động quản lý UBND phường, mặt mạnh yếu hoạt động quản lý UBND phường yếu kém, tồn đội ngũ cán thực thi nhiệm vụ địa phương Nhằm to chức nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ƯBND phường giải pháp trên, phân tích, đánh giá thực trạng tố chức hoạt động nêu phần cần tập trung giải vấn đề cụ thể: - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý luận trị, quản lý Nhà nước cho đội ngũ Cán chủ chốt (Chủ tịch, Phó chủ tịch ƯBND ) thông qua đào tạo bồi dưỡng theo chức danh - Tăng cường tính công khai dân chủ hoạt động ƯBND phường tất lĩnh vực, đảm bảo lôi thu hút đông đảo nhân dân vào hoạt động cụ nhằm giải công việc có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp công dân - Mở rộng kiểm tra giám sát nhân dân hoạt động UBND phường thông qua hình thức trực tiếp, gián tiếp, thực tôn trọng tạo điều kiện đế nhân dân chủ động đóng góp ý kiến cho hoạt động UBND phường Kiến nghị: -UBND phường Mỹ Hương quan hành nhà nước thuộc quyên đô thị cấp sở, chịu trách nhiệm chấp hành Hiên pháp, văn Luật quan nhà nước cấp Nghị HĐND cấp Đe nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước cấp phường xỉn đưa so kiến nghị sau: Trong cấu UBND phường giữ nguyên chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên, có quy định rỏ ràng nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm cá nhân Chủ tịch ủy viên UBND Các đồng chí chủ chốt (Chủ tịch, Phó chủ tịch) phải có trình độ đại học trở lên có trình độ trung cấp lý luận trị trở lên Nâng cao lực Cán ban ngành uỷ ban nhân dân Phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tin học hoá công tác nhiệm vụ văn phòng số quan chức Cập nhật thông tin sử dụng thành thạo liên kết mạng, để nắm bắt thông tin Chính sách kịp thời đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm tình hình công tấc quản lý thông tin kinh tế Xã hội nước giới Đe bảo đảm thực Luật sổ 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 Quốc hội : “LUẬT TỒ CHỨC CHINH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG”, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước cấp phường xin đưa so kiến nghị sau: x Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân Phường: Giữ mô hình Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND phường Việc thực mô hình đáp ứng yêu cầu đối tố chức hoạt động HĐND phường, gắn chức kiểm tra, kiểm soát Đảng với chức giám sát HĐND phường Từ nâng cao hiệu lực, hiệu tổ chức Đảng HĐND địa bàn phường \ Đổi tổ chức hoạt động ủy ban nhân dân phường: \Nghiên cứu xây dựng UBND phường thành quan phối hợp hành động đa chức năng, nhiều tác dụng, vừa quan nghị vấn đề thuộc đơn vị phường, đồng thời quan chấp hành quan nhà nước cấp quan hành nhà nước điều hành công việc phạm vi địa bàn phường; Đe giải tình khác quản lý phát triến xã hội quyền phường đòi hỏi phải làm rõ tính nguyên tắc quy định pháp luật tổ chức hoạt động máy quyền phường vấn đề khung để đảm bảo tính thống nhất, đồng việc thực quyền lực nhà nước; đồng thời phải làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn quyền xã (chủ yếu nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc tổ chức, thực pháp luật) để quan quyền phường tự giải công việc liên quan đến đời sống hàng ngày người dân phù hợp với đặc điểm phường phân cấp quản lý Thông qua khắc phục tượng quan liêu, ôm đồm, bao biện quyền cấp phường, đồng thời giảm bớt tượng ách tắc trình giải công việc nhà nước từ cấp Thành phố đến cấp phường \3 Năng cao lực, tiến tới tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán phường: Trong điều kiện trình độ dân trí nhân dân nâng cao, tính chất quản lý ngày phức tạp, đòi hỏi việc quản lý nhà nước cần phải khoa học, bản, nên cán phường cần phải có trình độ, kỹ thực hành tổng hơp Neu cán cấp cần phải chuyên sâu, cán cấp phường lại phải có tri thức diện rộng, đa năng, giải biết thủ tục cách giải nhiều vấn đề khác trực tiếp nảy sinh sở, đế hướng dẫn cho người dân thực V , ■ Đôi nội dung, phương thức lãnh đạo tô chức đảng công tác mặt trận, đoàn thê nhân dân phường: Trong đó, đặt trọng tâm vào việc đổi việc Nghị Đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ Đảng, vấn đề lớn, quan hệ tới sống quyền lợi đông đảo nhân dân phường, đòi hỏi phối hợp hệ thống trị phường chủ trương công tác thuộc thấm quyền định quyền đoàn cần coi trọng việc xây dựng thực quy chế làm việc Bí thư cấp uỷ với Chủ tích HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc người đứng đầu tổ chức trị - xã hội Đồng thời, đổi nội dung phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội sát họp với nhu cầu, lợi ích hội viên, đoàn viên; đáp ứng yêu cầu tham gia giám sát, phản biện công tác lãnh đạo, quản lý tố chức đảng quyền phường./
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND phường mỹ hương thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND phường mỹ hương thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý của UBND phường mỹ hương thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay