Bài thuyết trình Quản trị tài chính trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án

17 303 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:23

Quản trị Tài chính doanh nghiệp giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế Việt nam đang trong thời ...Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng ...Thuyết trình Quản trị tài chính Vai trò, mục tiêu quản trị tài chính nhằm giúp bạn nắm bắt vai trò, chức năng của quản trị tài chính, cấu trúc của chức năng quản ...Bài thuyết trình Quản trị tài chính trong doanh nghiệp Là một môn học về khoa học quản trị, nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh ... BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA: KINH TẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Đề tài: NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Thái Sơn) Giảng Viên: Đỗ Thị Mai Thơm Sinh Viên: Nguyễn Thị Châm Đặng Thanh Lan Lê Thu Thảo Trần Thị Thắng Bùi Thị Thùy Trang NỘI DUNG TÌM HIỂU Lý luận tiêu Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận Giới thiệu chung doanh nghiệp Nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ý nGHĨA NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tranh tổng thể phản ánh tình hình tài doanh nghiệp Nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp dự đoán, đề phòng hạn chế tình hình doanh nghiệp tương lai Từ việc xem xét thông qua tiêu năm trước ban lãnh đạo công ty đưa số hướng giải rút kinh nghiệm cho năm sau Lý luận chung Doanh thu Doanh nghiệp: Doanh thu Doanh nghiệp toàn khoản tiền thu hoạt động sản xuấtkinh doanh doanh nghiệp đem lại Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Doanh thu từ hoạt động tài Doanh thu từ hoạt động khác LÝ LUẬN CHUNG  Chi phí sản xuất doanh nghiệp: Chi phí sản xuất doanh nghiệp biểu tiền toàn hao phí vật chất lao động mà doanh nghiệp phải bỏ để sản xuất sản phẩm thời kỳ định Chi phí hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Chi phí hoạt động tài Chi phí hoạt động khác LÝ LUẬN chung  Lợi nhuận doanh nghiệp: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Là khoản tiền chênh lệch thu nhập chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt thu nhập Lợi nhuận từ hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động khác Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thái Sơn Địa chỉ: Mai Sơn- Yên Mô- Ninh Bình Số ĐKKD: 2700343616 Mã số thuế: 2700343616 Ngày hoạt động: 6/8/2007 GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP  Lĩnh vực hoạt động:  Dịch vụ vận tải  Trang thiết bị, máy móc  Vật liệu xây dựng  Dịch vụ kho bãi  Tổ chức quản lý doanh nghiệp: Giám Đốc Phòng kinh doanh Đội xe vận tải Phòng tài kế toán Kho bãi để hàng GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP  Bộ máy kế toán doanh nghiệp Kế toán trưởng Kế toán tiền lương Thủ quỹ khoản trích theo lương Kế toán vốn tiền, tiền vay, toán Kế toán Kế toán NVL, tổng tài sản hợp cố định N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 30000000000 25000000000 20000000000 Tổng doanh thu 15000000000 Tổng chi phí 10000000000 Tổnglợi nhuận trước thuế 5000000000 -5000000000 Năm 2013 Năm 2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 2: Tình hình doanh thu doanh nghiệp qua năm 2013-2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 3: Tình hình chi phí doanh nghiệp qua năm 2013-2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 4: Tình hình lợi nhuận doanh nghiệp qua năm 2013-2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 5: Tỷ suất lợi nhuận Doanh nghiệp 3.2 2.7 2.2 1.7 1.2 0.7 0.2 -0.3 TSLN doanh thu -0.8 Năm 2013 Năm 2014 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết luận:  Dù doanh thu công ty giảm so với năm 2013 tốc độ giảm doanh thu chậm tốc độ giảm chi phí nên tạo đà cho lợi nhuận tăng => máy quản trị tài công ty làm việc có hiệu Kiến nghị:  Mở rộng kinh doanh dịch vụ vận tải  Đổi phương tiện, nâng cao đời xe  Tăng cường khai thác hoạt động du lịch  Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý hoạt động bán hàng CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!  [...]... nhuận của doanh nghiệp qua 2 năm 2013-2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 5: Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp 3.2 2.7 2.2 1.7 1.2 0.7 0.2 -0.3 TSLN trên doanh thu -0.8 Năm 2013 Năm 2014 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết luận:  Dù doanh thu của công ty giảm so với năm 2013 nhưng tốc độ giảm của doanh thu chậm hơn tốc độ giảm của chi phí nên tạo đà cho lợi nhuận tăng => bộ máy quản trị tài chính của... ĐỘNG KINH DOANH 30000000000 25000000000 20000000000 Tổng doanh thu 15000000000 Tổng chi phí 10000000000 Tổnglợi nhuận trước thuế 5000000000 0 -5000000000 Năm 2013 Năm 2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 2: Tình hình doanh thu của doanh nghiệp qua 2 năm 2013-2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng 3: Tình hình chi phí của doanh nghiệp qua 2 năm 2013-2014 N/C KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Bảng... đà cho lợi nhuận tăng => bộ máy quản trị tài chính của công ty làm việc có hiệu quả Kiến nghị:  Mở rộng kinh doanh các dịch vụ vận tải  Đổi mới phương tiện, nâng cao đời xe  Tăng cường khai thác các hoạt động du lịch  Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý và hoạt động bán hàng CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình Quản trị tài chính trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án, Bài thuyết trình Quản trị tài chính trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án, Bài thuyết trình Quản trị tài chính trong doanh nghiệp Luận văn, đồ án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay