Tiểu luận môn pháp luật với quản lý xã hội tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và góp phần làm rõ vai trò của pháp luật về các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay

30 200 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:22

PHẦN MỞ ĐẦUYêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi Việt Nam tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách, pháp luật và chương trình hành động quốc gia để các nhu cầu xã hội, môi trường và kinh tế được tổng hoà và đáp ứng một cách cân đối với nhau. Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản toàn lần thứ IX, khẳng định:‘‘Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” và ‘‘Phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hoà giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đưa dạng sinh học”.Điều này đặt ra yêu cầu tìm hiểu về vai trò của pháp luật trong giải quyết các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội trong thời kỳ mới.Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ, địa hình đa dạng và tiềm năng kinh tế biển to lớn. Tuy vậy, với dân số trên 80 triệu người (đứng hàng thứ 14 trên thế giới), Việt Nam đang đứng trước những thách thức về tài nguyên thiên nhiên và môi trường, các hệ sinh thái đang suy thoái ở mức độ nghiêm trọng. Tình hình gia tăng dân số, thâm canh nông nghiệp, nhất là quá trình đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đang ảnh hưởng lớn đến tài nguyên môi trường. Cần phải có những giải pháp để phát triển bền vững, ổn định tối đa tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học đang là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay.Theo ước tính của Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường” Tổng thiệt hại kinh tế của nước ta do ô nhiễm môi trường gây ra trong thời gian qua chiếm từ 1,53% GDP. Hầu hết môi trường từ đất, nước, không khí, các khu dân cư, khu công nghiệp từ thành thị đến nông thôn đã và đang bị xuống cấp, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội.Xuất phát từ tầm quan trọng của môi trường và thực trạng môi trường hiện nay, xuất phát từ vai trò của pháp luật với vấn đề xã hội nói chung và vấn đề bảo vệ môi trường nói riêng cho thấy pháp luật về bảo vệ môi trường là một công cụ hữu hiệu để quản lý và bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, pháp luật về bảo vệ môi trường ở nước ta từng bước được xây dựng và hoàn thiện góp phần quan trọng vào việc điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp tới lĩnh vực môi trường. Thực tiễn đã cho thấy vị trí, vai trò của pháp luật đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường là công cụ đảm bảo thực hiện cho các biện pháp bảo vệ môi trường khác. Tuy nhiên, hiện tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn diễn ra phổ biến với tính chất và mức độ khác nhau; môi trường ở nhiều nơi tiếp tục bị xuống cấp đến mức báo động. Việc xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường còn chậm, thực hiện chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Thực trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường ở nước ta hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có lý do từ chính bản thân hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường còn những bất cập, hạn chế nhất định rất cần được nghiên cứu, xây dựng cho hoàn thiện hơn. Do vậy, việc nghiên cứu để: “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và góp phần làm rõ vai trò của pháp luật về các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay” sẽ tìm hiểu về pháp luật bảo vệ môi trường qua đó góp phần làm rõ vai trò của pháp luật về các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. PHẦN MỞ ĐẦU Yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi Việt Nam tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch, sách, pháp luật chương trình hành động quốc gia để nhu cầu xã hội, môi trường kinh tế tổng hoà đáp ứng cách cân Nghị Đại hội Đảng cộng sản toàn lần thứ IX, khẳng định:‘‘Phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường” ‘‘Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ cải thiện môi trường, bảo đảm hài hoà môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đưa dạng sinh học”.Điều đặt yêu cầu tìm hiểu vai trò pháp luật giải vấn đề xã hội quản lý xã hội thời kỳ Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ, địa hình đa dạng tiềm kinh tế biển to lớn Tuy vậy, với dân số 80 triệu người (đứng hàng thứ 14 giới), Việt Nam đứng trước thách thức tài nguyên thiên nhiên môi trường, hệ sinh thái suy thoái mức độ nghiêm trọng Tình hình gia tăng dân số, thâm canh nông nghiệp, trình đô thị hóa tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa, ảnh hưởng lớn đến tài nguyên môi trường Cần phải có giải pháp để phát triển bền vững, ổn định tối đa tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên đa dạng sinh học vấn đề cấp thiết đặt Theo ước tính Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên Môi trường” Tổng thiệt hại kinh tế nước ta ô nhiễm môi trường gây thời gian qua chiếm từ 1,5-3% GDP Hầu hết môi trường từ đất, nước, không khí, khu dân cư, khu công nghiệp từ thành thị đến nông thôn bị xuống cấp, trở thành vấn đề xúc toàn xã hội Xuất phát từ tầm quan trọng môi trường thực trạng môi trường nay, xuất phát từ vai trò pháp luật với vấn đề xã hội nói chung vấn đề bảo vệ môi trường nói riêng cho thấy pháp luật bảo vệ môi trường công cụ hữu hiệu để quản lý bảo vệ môi trường Trong thời gian qua, pháp luật bảo vệ môi trường nước ta bước xây dựng hoàn thiện góp phần quan trọng vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội liên quan trực tiếp tới lĩnh vực môi trường Thực tiễn cho thấy vị trí, vai trò pháp luật nghiệp bảo vệ môi trường công cụ đảm bảo thực cho biện pháp bảo vệ môi trường khác Tuy nhiên, tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường vẫn diễn phổ biến với tính chất mức độ khác nhau; môi trường nhiều nơi tiếp tục bị xuống cấp đến mức báo động Việc xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường chậm, thực chưa nghiêm, hiệu chưa cao Thực trạng ô nhiễm suy thoái môi trường nước ta nhiều nguyên nhân khác có lý từ thân hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường bất cập, hạn chế định cần nghiên cứu, xây dựng cho hoàn thiện Do vậy, việc nghiên cứu để: “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường góp phần làm rõ vai trò pháp luật vấn đề xã hội quản lý xã hội nước ta nay” sẽ tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường qua góp phần làm rõ vai trò pháp luật vấn đề xã hội quản lý xã hội nước ta PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Khái quát chung pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam 1.1 Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường khung pháp luật bảo vệ môi trường : Định nghĩa: Luật môi trường lĩnh vực pháp luật gồm tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp hoạt động khai thác, quản lý bảo vệ yếu tố môi trường Đối tượng điều chỉnh pháp luật môi trường: quan hệ xã hội trình tác động xã hội, người môi trường Nhà nước ta ban hành hệ thống văn pháp luật chung văn pháp luật chuyên ngành khác có quy định nghĩa vụ bảo vệ môi trường mà chủ thể phải thực nhằm góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường phát triển bền vững Các văn điều chỉnh nhóm quan hệ sau: - Nhóm quan hệ hình thành hoạt động quản lý nhà nước môi trường thuộc phạm vi điều chỉnh chủ yếu Luật Bảo vệ môi trường luật có liên quan; - Nhóm quan hệ phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, phòng chống cố môi trường kiểm soát hoạt động ảnh hưởng đến môi trường thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Bảo vệ môi trường hệ thống văn có liên quan; - Nhóm quan hệ phát sinh trình khai thác, sử dụng thành phần môi trường thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật tài nguyên; - Nhóm quan hệ giải tranh chấp môi trường, xử lý vi phạm pháp luật môi trường thuộc phạm vi điều chỉnh ngành luật dân sự, hình sự, hành chính; - Nhóm quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực môi trường Trên sở việc điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội chủ yếu kể trên, pháp luật bảo vệ môi trường cấu thành số chế định sau: - Chế định quản lý nhà nước môi trường; - Chế định đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường; - Chế định phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cố môi trường; - Chế định bảo vệ thành tố môi trường, nguồn tài nguyên; - Chế định quan hệ quốc tế việc bảo vệ môi trường 1.2 Hệ thống văn pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam Từ trước năm 1986, sách bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm, kiểm soát suy thoái môi trường chưa đề cập cụ thể Năm 1993, việc nhà nước ta sớm ban hành Luật Bảo vệ môi trường cho thấy quan tâm Đảng Nhà nước ta công tác bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 gồm có 55 điều chia làm chương, quy định vấn đề có tính cốt lõi công tác bảo vệ môi trường Tuy nhiên, qua 12 năm thực hiện, đạo luật bộc lộ nhiều bất cập trước bước phát triển đời sống kinh tế, xã hội, đòi hỏi phải có sửa đổi toàn diện Đáp ứng yêu cầu này, kỳ họp thứ (Khóa XI), Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ môi trường năm 2005), thay cho Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 Cũng giai đoạn này, Nhà nước ta ban hành hàng loạt đạo luật Pháp lệnh quan trọng tài nguyên môi trường Đồng thời, quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường nằm nhiều văn quy phạm pháp luật nhiều tầm hiệu lực pháp luật khác từ Hiến pháp đến văn Bộ, ngành (chưa kể văn quyền địa phương) 1.2.1 Quy định Hiến pháp Hiến pháp đạo luật bản, có giá trị pháp lý cao hệ thống pháp luật, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có quy định mang tính nguyên tắc bảo vệ môi trường Điều 29 Hiến pháp quy định nghĩa vụ “bảo vệ môi trường” - loại nghĩa vụ pháp lý tổ chức, cá nhân xã hội 1.2.2 Hệ thống Luật, Pháp lệnh Trong hệ thống Luật Pháp lệnh, việc bảo vệ môi trường quy định Luật Bảo vệ môi trường (ban hành năm 1993 thay Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 kể từ ngày 01/7/2006) văn có liên quan Hiện có 33 Luật 22 Pháp lệnh có nội dung liên quan tới công tác bảo vệ môi trường Trong hệ thống Luật, Pháp lệnh bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường coi đạo luật trung tâm hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 gồm 136 điều chia làm 15 chương quy định 14 nhóm vấn đề quan trọng sau đây: - Phạm vi, đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc, sách bảo vệ môi trường Việt Nam; - Tiêu chuẩn môi trường; - Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Bảo tồn sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; - Các biện pháp bảo vệ môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; - Các yêu cầu biện pháp bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; - Bảo vệ môi trường biển, nước sông nguồn nước khác; - Quản lý chất thải; - Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố môi trường, khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường; - Quan trắc thông tin môi trường; - Nguồn lực bảo vệ môi trường; - Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường: thực điều ước quốc tế môi trường; bảo vệ môi trường trình hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hoá; mở rộng hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường; - Trách nhiệm quan quản lý nhà nước (Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ, ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp), Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên bảo vệ môi trường - Thanh tra, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo bồi thường thiệt hại môi trường Bên cạnh Luật Bảo vệ môi trường, hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường có đạo luật, pháp lệnh bảo vệ thành tố môi trường (còn gọi đạo luật, pháp lệnh tài nguyên) Ngoài ra, quy định nghĩa vụ bảo vệ môi trường nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân nằm rải rác nhiều đạo luật khác Bên cạnh đó, số đạo luật, pháp lệnh quy định cụ thể việc xử lý vi phạm pháp luật hành vi vi phạm pháp luật môi trường hay số đạo luật, pháp lệnh có nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài bảo vệ môi trường Bên cạnh đó, từ năm 1991 đến Nhà nước Việt Nam ban hành thêm nhiều luật, pháp lệnh khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, là: - Bộ Luật Hình sửa đổi (1999) Luật Khoa học Công nghệ Luật Bảo vệ phát triển rừng (1991) Luật Đất đai (1993) Luật Dầu khí (1993) Luật Khoáng sản (1996) Luật Tài nguyên nước (1998) Luật Đầu tư nước (1997) Luật Khuyến khích đầu tư nước (1999) Pháp lệnh Thú y (1993) Pháp lệnh Bảo vệ kiểm dịch thực vật (1993) Pháp lệnh An toàn kiểm soát xạ (1996) Pháp lệnh Phí lệ phí (2001) 1.2.3 Các văn quy phạm pháp luật khác Để thực Luật, Pháp lệnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ, ngành hữu quan ban hành nhiều văn hướng dẫn có nội dung quy định bảo vệ môi trường: Nghị định 175/CP năm 1994 Chính phủ cụ thể hoá trách nhiệm quyền trung ương địa phương việc thực Luật bảo vệ môi trường; lần đưa vào áp dụng loạt quy định liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường, kiểm toán sở quốc gia áp dụng kiểm soát xuất, nhập vận chuyển loài quý Đồng thời, Nghị định đề xuất quyền tra áp dụng khoản lệ phí phạt hành môi trường, nhiên khái niệm vẫn gây tranh cãi khó đưa vào áp dụng Nghị định 26/CP, ban hành năm 1996, nâng khung phạt hành vi phạm pháp luật môi trường liên quan đến lĩnh vực: đánh giá tác động môi trường kiểm soát môi trường; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; buôn bán loài quý hiếm; khai thác mỏ; hàng loạt hành vi vi phạm gây ô nhiễm Tháng năm 1998, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 36-CT/TƯ Tăng cường bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Chỉ thị phản ánh mức độ cam kết cao Nhà nước bảo vệ môi trường Chỉ thị đề Chương trình hành động bao gồm: xây dựng chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường phát triển bền vững thời kỳ 2001-2010; hoàn thiện cấu tổ chức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường; đưa vấn đề môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng Nghị định Chính phủ đa dạng hoá đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch giải nguyên nhân sâu xa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xí nghiệp công nghiệp gây ra; sửa đổi Luật bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng nỗ lực bảo vệ môi trường quốc gia Các văn tập trung vào giải nội dung sau: quy định hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Việt Nam; quy định quy trình đánh giá tác động môi trường; quy định giấy phép môi trường; quy định tra môi trường; quy định biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường; quy định thiết chế bảo vệ môi trường (tổ chức, máy, phân công nhiệm vụ quan bảo vệ môi trường)… Kết rà soát cho thấy, có 90 Nghị định Chính phủ, 50 Quyết định 30 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm thông tư, chỉ thị, định Bộ, ngành ban hành có nội dung liên quan trực tiếp tới công tác bảo vệ môi trường Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam 2.1 Những thành tựu pháp luật bảo vệ môi trường 2.1.1 Đánh giá chung hiệu pháp luật bảo vệ môi trường Pháp luật bảo vệ môi trường thể chế hoá vào hầu hết ngành luật Khái quát lại, thành tựu công tác xây dựng hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường thể tập trung điểm sau: Một là, hệ thống pháp luật quy định bảo vệ môi trường nước ta từ năm 1993 đến phát triển nội dung lẫn hình thức, điều chỉnh tương đối đầy đủ yếu tố tạo thành môi trường Hai là, quy định pháp luật bảo vệ môi trường tương đối đầy đủ thành phần môi trường, nội dung quy định cụ thể hoá tương đối kịp thời đầy đủ chủ trương Đảng cam kết quốc tế môi trường mà Việt Nam thành viên Ba là, bên cạnh việc tích cực ban hành văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường, Việt Nam bước tham gia điều ước quốc tế môi trường… Đây tiền đề quan trọng cho việc hội nhập pháp luật Việt Nam với tiêu chuẩn quy phạm pháp luật quốc tế Bốn là, chức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tập trung vào đầu mối thống Bộ Tài nguyên Môi trường hướng, nhiên vẫn chưa triệt để Bởi việc quản lý tài nguyên vẫn nằm rải rác số bộ, ngành, điều dẫn tới chế phối hợp quản lý nhà nước chưa thực đồng hiệu Bên cạnh thành tựu đạt được, từ thực trạng tổ chức thi hành văn pháp luật quản lý nhà nước việc bảo vệ môi trường cho thấy tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường có xu hướng gia tăng, đa dạng sinh học đất liền nước bị suy giảm; không khí nguồn nước bị cạn kiệt dần lượng, suy giảm chất Thực trạng nhiều nguyên nhân nguyên nhân chưa có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng lĩnh vực Trên số lĩnh vực thiếu văn có giá trị pháp lý cao, quy định tản mạn quy định nhiều văn nhiều cấp độ khác nhau, lĩnh vực quản lý thành phần môi truờng điều chỉnh nhiều luật, pháp lệnh quản lý thành phần môi trường liệt kê phần Các văn yếu khả thích ứng với biến động xảy đến tình trạng quan quản lý - tác nghiệp chạy theo giải pháp tình thực lúng túng nhiều trường hợp thiếu quy định pháp luật để xử lý Các quan hoạch định sách bị động việc lập kế hoạch ban hành văn pháp luật để quản lý tốt môi trường, có nhiều nội dung trùng lặp, chí có quy định mâu thuẫn văn Việc quy định dẫn đến tình trạng khó áp dụng vận dụng thực tiễn Một số yếu hệ thống pháp luật môi trường là: Thứ nhất, quy định Luật Bảo vệ môi trường văn quy phạm pháp luật tài nguyên thiên nhiên điều chỉnh hoạt động người trình sản xuất, kinh doanh điểm trùng lặp, mâu thuẫn khiến cho trình áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khăn Bên cạnh đó, quy phạm bảo vệ môi trường văn quy phạm pháp luật chung chung, đặc biệt văn quy phạm pháp luật chuyên ngành khác mờ nhạt, khó thực Thứ hai, thiếu thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, chế bảo đảm thực thi pháp luật quốc gia thực cam kết quốc tế, điều ước quốc tế môi trường chưa cao Thứ ba, văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến thành phần môi trường hay điều chỉnh hoạt động người lên môi trường ban hành chưa đồng bộ, chậm mặt thời gian ban hành nội dung quy định Thứ tư, quy định pháp luật bảo vệ môi trường biện pháp xử lý thích hợp người vi phạm nên không thực Thứ năm, chưa có đủ văn quy phạm pháp luật để huy động tham gia, đóng góp tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường 2.1.2 Các nguyên tắc sách bảo vệ môi trường Một thành tựu hệ thống văn pháp luật bảo vệ môi trường việc xây dựng ghi nhận, xác định hệ thống nguyên tắc sách, pháp luật bảo vệ môi trường Những nguyên tắc, sách bảo vệ môi trường khẳng định ngày quán rõ Những nguyên tắc, sách xuất phát từ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình phát triển bền vững (vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường ổn định, công xã hội) Đó nguyên tắc nêu Điều Điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Ngoài nguyên tắc kể trên, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia Việt Nam khẳng định nguyên tắc “Bảo vệ môi trường phải sở tăng cường quản lý nhà nước, thể chế pháp luật đôi với việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm người dân, toàn xã hội bảo vệ môi trường” 2.1.3 Tính khả thi pháp luật bảo vệ môi trường 10 - Mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP vẫn phù hợp với thực tế, chưa đủ răn đe đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, chồng chéo với văn quy phạm pháp luật khác 04/2008/TT-BTNMT, việc dẫn chiếu tới văn khác không cụ thể Điều khiến đơn vị quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn sử dụng Nghị định 117/2009/NĐCP, doanh nghiệp lại khó thực Việc xử lý vi phạm pháp luật môi trường, quy định hay gặp mâu thuẫn chồng chéo quy định xử lý hành - Chưa có quy định rõ ràng để phân biệt trách nhiệm khắc phục, phục hồi môi trường theo pháp luật hành trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật dân - Các quy định khuyến khích, khen thưởng hoạt động bảo vệ môi trường chung chung, thực thực tế Bởi thiếu chế tài chính, hỗ trợ ưu đãi cho hoạt động e) Những nội dung thiếu cần hướng dẫn chi tiết: Các loại quy định thiếu kể đến quy định bảo vệ môi trường biển, quy định thu phí khí thải, tiếng ồn, quy định sử dụng hạn ngạch phát thải bảo vệ môi trường v.v Thêm vào đó, số Bộ, ngành ban hành Quy chế bảo vệ môi trường hoạt động thuộc Bộ, ngành quản lý Các quy định cần hướng dẫn thêm: Với việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, nhiều nội dung, tinh thần sách bảo vệ môi trường đưa vào Luật, nhiên để triển khai quy định cần có hướng dẫn, cụ thể hóa g) Hiệu lực thi hành thực tế thấp: Tình trạng ô nhiễm ngày lớn khu đô thị, khu công nghiệp, nhiều làng nghề, số khu nông thôn cho thấy công tác bảo vệ môi trường nước ta chưa đáp ứng yêu cầu Một 16 nguyên nhân tình trạng kể thấy yếu ý thức người dân, không doanh nghiệp công tác bảo vệ môi trường Thêm vào đó, hệ thống quan bảo vệ môi trường mỏng góp phần làm cho việc ngăn chặn, xử lý hành vi gây ô nhiễm gặp nhiều khó khăn Việc xử lý hành hành vi gây ô nhiễm môi trường chưa kiên triệt để Các biện pháp khắc phục môi trường, trả lại tình trạng ban đầu trước môi trường bị ô nhiễm không chấp hành nghiêm Chưa có vụ xử lý hình hành vi gây ô nhiễm môi trường thực Bộ máy điều tra, truy tố, xét xử hành vi gây ô nhiễm mức tội phạm chưa khởi động thực tế 17 CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT VỚI CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Trong năm qua, công tác xây dựng pháp luật Việt Nam bước củng cố tăng cường nhằm tạo lập khung pháp lý phục vụ cho phát triển bền vững đất nước, khẳng định vai trò pháp luật việc giải vấn đề xã hội Từ phân tích, tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường góp phần làm rõ vai trò pháp luật vấn đề xã hội quản lý xã hội nước ta Nội dung vấn đề xã hội 1.1 Khái niệm vấn đề xã hội Vấn đề xã hội kiện, tượng hay trình xã hội nảy sinh đời sống xã hội hay quan hệ cá nhân với nhau, cá nhân với tổ chức, công dân với nhà nước Vấn đề xã hội vấn đề liên quan đến đời sống xã hội người Vấn đề xã hội vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực xã hội cá nhân xã hội cụ thể 1.2 Nội dung vấn đề xã hội - Y tế Giáo dục An sinh xã hội Trật tự an toàn xã hội Nhóm dễ bị tổn thương Dân tộc, tôn giáo Môi trường Pháp luật vấn đề xã hội 2.1 Khái niệm Pháp luật Vấn đề xã hội hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình giải vấn đề xã hội; 18 Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực xã hội, bao gồm y tế, giáo dục, môi trường, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội ưu đãi xã hội 2.2 Đối tượng điều chỉnh - Điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình giải vấn đề xã hội; - Điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an sinh-xã hội… 2.3 Chủ thể thực - Các cấp ủy Đảng Nhà nước (chủ thể chính) Các tổ chức trị-xã hội Cộng đồng (các tổ chức xã hội) Doanh nghiệp Người dân 2.4 Nội dung Nội dung pháp luật vấn đề xã hội bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực xã hội, bao gồm y tế, giáo dục, an sinh-xã hội, môi trường, … Được thể văn quy phạm pháp luật có liên quan: luật, nghị định, định, thông tư, chỉ thị,… Nội dung Pháp Luật vấn đề xã hội: - Nhóm quan hệ lĩnh vực giải việc làm, chống thất nghiệp Nhóm quan hệ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế, Nhóm quan hệ lĩnh vực giáo dục, Nhóm quan hệ lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ nhóm DBTT: phụ nữ, trẻ em, người gia, người DTTS, người khuyết tật, - Nhóm quan hệ lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình, - Nhóm quan hệ lĩnh vực bảo hiểm bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, ưu đãi xã hội, - Nhóm quan hệ lĩnh vực môi trường Vai trò Pháp luật với vấn đề xã hội: 19 Trong xã hội, để tồn phát triển, cá nhân buộc phải liên kết với thành cộng đồng lớn nhỏ khác Đời sống cộng đồng đòi hỏi phải phối hợp, quy tụ hoạt động cá nhân riêng rẽ xã hội theo hướng định Để đạt mục đích đó, loài người sử dụng nhiều công cụ điều chỉnh khác nhau, có pháp luật Pháp luật sản phẩm phát triển xã hội, không chỉ công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu mà xây dựng xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh 3.1 Vai trò xã hội pháp luật Pháp luật phương chế hóa đướng lối, chủ trương Đảng Đảng nhân dân trao cho sứ mệnh vẻ vang người lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, không ngừng củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng quy luật khách quan cách mạng Việt Nam Sự lãnh đạo Đảng thực trước hết việc đề đường lối, chủ trương đắn, sử dụng hình thức, phương tiện, phương pháp khác để thực thực tế chủ trương đó.Thể chế hóa đường lối, chủ trương thành pháp luật phương thức thông qua nhà nước làm cho đường lối, chủ trương Đảng trở thành quy tắc chung thành viên xã hội Do thể chế hóa thành pháp luật, đường lối, chủ trương Đảng trở thành mệnh lệnh, chỉ thị mang tính chất quyền lực nhà nước, thực cách trực tiếp, xác thống nước Cũng qua quần chúng lao động hiểu biết cụ thể đường lối, chủ trương Đảng pháp luật nhà nước Nếu gắn với lĩnh vực hoạt động đời sống với việc thực chức nhà nước vai trò pháp luật thực điểm sau: Pháp luật góp phần tích cực vào việc tổ chức, quản lý điều tiết kinh tế Nhà nước đại diện thức toàn xã hội, vậy, nhà nước có chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội Để quản lý xã hội, nhà nước dùng nhiều phương tiện, biện pháp khác nhau, pháp luật phương tiện quan trọng Pháp luật có khả triển khai chủ trương, sách 20 nhà nước cách nhanh nhất, đồng hiệu nhất, quy mô rộng Cũng nhờ có pháp luật, nhà nước có sở để phát huy quyền lực kiểm tra, kiểm soát hoạt động tổ chức, quan, nhân viên nhà nước công dân Trong hoạt động tổ chức quản lý kinh tế pháp luật có vai trò vô quan trọng Việc tổ chức, quản lý điều tiết kinh tế nhà nước có phạm vi rộng phức tạp bao gồm nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ mà nhà nước cần xác lập, điều hành kiểm soát như: hoạch định sách kinh tế, quy định chế độ tài chính, thuế, tiền tệ, giá cả, đầu tư, thu nhập, phương pháp quản lý kinh tế…Do tính chất phức tạp phạm vi rộng chức quản lý kinh tế, nhà nước tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh tế cụ thể, mà chỉ thực việc quản lý tầm vĩ mô mang tính chất hành – kinh tế Quá trình quản lý kinh tế thực không dựa vào pháp luật Qua góp phần tích cực vào việc xếp, cấu ngành kinh tế, tác động đến tăng trưởng ổn định, cân đối kinh tế Pháp luật xác định rõ chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, quyền nghĩa vụ bên tham gia hoạt động kinh tế Đồng thời, pháp luật củng cố bảo vệ nguyên tắc vốn có kinh tế thị trường như: tính quy định lợi ích, nhu cầu người tiêu dùng sản xuất, bảo đảm tôn trọng cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh,…Ngoài pháp luật phương tiện bảo vệ lợi ích kinh tế tốt bên tham gia hoạt động kinh tế trường hợp xảy tranh chấp kinh tế, vi phạm hợp đồng kinh tế Nhờ quy định mà nhà nước tổ chức quản lý kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng ổn định, cân đối điều tiết kinh tế theo chiều hướng mà mong muốn Pháp luật sở cho việc tổ chức, hoạt động giám sát hoạt động máy nhà nước Pháp luật nhà nước ban hành, song có hiệu lực pháp lý pháp luật lại tạo sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động máy nhà nước Nhà nước tồn thiếu pháp luật Pháp luật quy định loại quan nhà nước, trình tự thành lập, cấu tổ chức 21 loại, cấp quan, quy định trở thành sở để tổ chức máy nhà nước Để quản lý toàn xã hội, nhà nước dùng nhiều phương tiện, biện pháp, pháp luật phương tiện quan trọng Với đặc điểm riêng có mình, pháp luật có khả triển khai chủ trương sách nhà nước cách nhanh nhất, đồng có hiệu nhất, quy mô rộng lớn Nhà nước dựa vào pháp luật để phát huy quyền lực kiểm tra, kiểm soát hoạt động tổ chức, quan, nhân viên nhà nước công dân Ngoài ra, thông qua việc quy định pháp luật nguyên tắc tổ chức hoạt động, quyền hạn nghĩa vụ, chế độ, thể lệ, quy chế quan quản lý nhà nước, quy chế viên chức nhà nước, tổ chức máy nhà nước…mà nhà nước tự hoàn thiện thân mình, Căn vào quy định pháp luật xác định hoạt động thực tế quan nhân viên nhà nước thẩm quyền hay vượt thẩm quyền, hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ Nhờ tượng như: lạm quyền, quan liêu, nhũng nhiễu, bao biện,…của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước dễ dàng phát loại trừ Pháp luật sở để giữ vững an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nhà nước ta nhanh chóng xây dựng nhà nước kiểu mới, hệ thống pháp luật mới.Để củng cố, bảo vệ phát triển thay đổi xã hội kinh tế, trị - xã hội từ phương diện pháp lý Để hạn chế, loại bỏ hình thức kinh tế cũ, tác động làm xuất phát triển hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi xã hội cũ thành xã hội tốt đẹp, văn minh, hạnh phúc…Bên cạnh đó, pháp luật sẽ giúp giữ gìn trật tự xã hội, giải xung đột, tranh chấp xã hội, chống lại biểu chống đối xã hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình, giáo dục hệ trẻ, xây dựng phát triển mối quan hệ đồng chí, tính lương thiện, thật thà,… 22 Pháp luật phương tiện giáo dục người mới, giáo dục cán bộ, nhân dân trách nhiệm người công dân, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật, giữ gìn phong mĩ tục dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc,…Pháp luật giáo dục công dân yêu lao động, yêu tổ quốc, trung thành với tổ quốc, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có tinh thần đoàn kết,…Bên cạnh pháp luật quy định biện pháp khen thưởng trừng phạt phù hợp hành vi vi phạm pháp luật tổ chức cá nhân xã hội Pháp luật ghi nhận, thừa nhận khuyến khích phát triển nhiều tư tưởng Ví dụ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ghi nhận Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mặt khác, pháp luật phủ nhận, không ghi nhận cấm tồn hạn chế phát triển hệ tư tưởng không phù hợp với hệ tư tưởng giữ địa vị thống trị Ví dụ pháp luật Việt Nam không thừa nhận tư tưởng kì thị dân tộc, chống chủ nghĩa xã hội, mê tín dị đoan… Để từ đảm bảo trật tự, an ninh, xã hội Pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập phát triển mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị hợp tác quốc tế Pháp luật thừa nhận tập quán quốc tế, quy định trình tự thủ tục ký kết, phê chuẩn, gia nhập điều ước quốc tế; quy định trình tự, thủ tục thiết lập quan hệ ngoại giao với nước khác Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành quan hệ xã hội, đồng thời củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế nhà nước xã hội chủ nghĩa với nước khác tổ chức quốc tế Pháp luật hướng tới việc thúc đẩy hình thành quan hệ xã hội thể bình đẳng, hợp tác giúp đỡ lẫn người xã hội Bên cạnh đó, pháp luật sở pháp lý để đấu tranh với tượng tiêu cực quan hệ quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích đất nước Ví dụ, nước ta trước thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước ta thực sách ngoại giao khép kín Nước ta chỉ quan hệ ngoại giao, kinh tế, trị với nước xã hội chủ nghĩa Hệ thống pháp luật nước ta ngăn 23 cấm hoạt động đầu tư tư nước Trong thời đại mở cửa Quốc tế hóa điều không phù hợp Đường lối ngoại giao nước ta có thay đổi Hiện nay, đặt quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia vùng lãnh thổ.Đặc biệt tháng 11 năm 2007 Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Điều đòi hỏi pháp luật phải có thay đổi để phù hợp với xu chung Sự thay đổi thể luật như: Luât Đầu tư, Luật Thương Mại,…Nhà nước ta có nhiều sách nhằm thu hút vốn đầu tư nước tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giảm thuế…Những sách thể tập trung pháp luật Việt Nam hành 3.2 Giá trị xã hội pháp luật a) Khái niệm giá trị xã hội pháp luật Giá trị xã hội pháp luật tượng xã hội, pháp luật chứa đựng giá trị xã hội vốn có; đồng thời, giá trị quy định thuộc tính điều chỉnh tính quy phạm riêng có pháp luật b) Giá trị xã hội pháp luật Giá trị xã hội pháp luật được thể khía cạnh Thứ nhất, pháp luật đảm bảo cho chủ thể có ngang quyền với thực nhu cầu quyền lựa chọn hành vi trách nhiệm thông qua phạm trù pháp lý: quyền chủ thể, nghĩa vụ chủ thể, lực hành vi… Pháp luật thước đo mối quan hệ thiết chế quyền lực Ví Đảng cầm quyền tổ chức xã hội, quan nhà nước với nhau,…Là thước đo quan hệ – quan hệ Trung ương địa phương Việc thiết lập mối quan hệ phải tuân theo quy định pháp luật thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ sở “bình đẳng trước pháp luật ” Pháp luật sở cho hoạt động thiết chế quyền lực, thiết chế quyền lực phải thực đảm bảo pháp luật có thuộc tính công bằng, bình đẳng dân chủ Bên cạnh đó, pháp luật tạo mối quan hệ bình đẳng nhân dân với quyền Nhờ mà 24 nhà nước thực nhà nước nhân dân, nhân dân, tạo nên môi trường pháp lý đắn, dân chủ, công khai,… Thứ hai, pháp luật công cụ sở để nhận thức xã hội Xuất phát từ tính quy phạm pháp luật hình thành phát triển lịch sử, hình dung quan hệ xã hội xã hội loài người từ phân chia thành giai cấp đến Nó trì trật tự xã hội mà giai cấp nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, đấu tranh với tồn tại, tạo tiền đề cần thiết cho phát triển xã hội Tuy nhiên, pháp luật mang tính giai cấp Nó trước hết công cụ giai cấp thống trị nhằm trì địa vị thống trị bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, đàn áp phản kháng giai cấp tầng lớp xã hội khác Như vậy, pháp luật công cụ điều chỉnh điều hòa quan hệ xã hội xã hội có phân chia giai cấp với lợi ích khác biệt Pháp luật xã hội có vai trò điều chỉnh điều hòa quan hệ xã hội Những vai trò bất biến Xã hội phát triển vai trò nói pháp luật lớn, mà vai trò xã hội pháp luật lớn tạo tiền đề, điều kiện cho tiêu vong nó: tính cưỡng chế giảm, phạm vi quan hệ xã hội chuyển từ lĩnh vực điều chỉnh pháp luật sang lĩnh vực điều chỉnh quy phạm xã hội tăng Trên sở đánh giá tính điển hình, tính quy luật chuẩn mực ổn định pháp luật mà ta từ pháp luật hiểu, nhận thức cách khoa học lịch sử quan hệ xã hội khứ Xuất phát từ tính quy phạm pháp luật thêm phương pháp nghiên cứu xã hội, phương pháp khoa học xã hội khác như: triết học, kinh tế trị học, xã hội học… Thứ ba, pháp luật thức ban hành có giá trị đăng tải thông tin, định hướng hành vi xã hội, tác động mạnh mẽ vào ý thức tâm lý xã hội.Pháp luật phương tiện thông báo quan điểm thức nhà nước, xã hội khuôn mẫu, hành vi mô hình giải vấn đề phương thức điều chỉnh giá trị xã hội thông qua pháp luật, chủ thể có 25 thể biết phương thức, biện pháp, phương tiện dùng để đạt mục đích hành vi Đồng thời, pháp luật chỉ rõ hậu pháp lý xảy (có thể khuyến khích, chế tài cưỡng chế) để chủ thể điều chỉnh hành vi cho phù hợp Như vậy, pháp luật cung cấp cho người lượng thông tin khả khác hành vi Từ đó, thông qua ý thức người mà điều khiển toàn trình định hướng hành vi, xác định mục đích, động cơ, điều chỉnh kiểm tra hành vi người 26 KẾT LUẬN Hoạt động xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường Đảng Nhà nước ta quan tâm kể từ đất nước tiến hành chuyển đổi sang chế thị trường, kể từ nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Sau năm kể từ ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2005 ban hành, Việt Nam xây dựng hệ thống quy phạm tương đối đồ sộ, toàn diện bảo vệ môi trường, có tầm hiệu lực pháp lý đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn Do bảo vệ môi trường xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động phức tạp nhiều mặt mẻ Việt Nam, hệ thống quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam nhiều điểm bất cập, tồn Để hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường, đảm bảo tính đồng bộ, thống tinh thần, quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 với quy định pháp luật môi trường ban hành trước đây, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới nhiều văn quy phạm pháp luật cần ban hành kể đến Luật Không khí sạch, Luật Bảo vệ môi trường biển… đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường Bên cạnh đó, việc phân tích vai trò giá trị xã hội pháp luật, nhận thấy tầm quan trọng pháp luật không chỉ cá nhân, tổ chức, mà tồn vận hành bình thường xã hội Muốn xã hội ổn định ngày phát triển cần phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng để điều chỉnh hoạt động người toàn xã hội Công tác xây dựng pháp luật Việt Nam bước củng cố tăng cường nhằm tạo lập khung pháp lý phục vụ cho phát triển bền vững đất nước.Có thể thấy Hiến pháp văn pháp luật 27 thiết lập chế định quan trọng nhất, định hướng cho phát triển Nhà nước, điều chỉnh lĩnh vực đời sống trị, kinh tế xã hội, đảm bảo thống tăng trưởng kinh tế, ổn định, công xã hội bảo vệ môi trường.Sự hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật có ý nghĩa quan trọng hiệp xây dựng, đổi phát triển bền vững đất nước 28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Bộ luật Hình nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1999), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Bộ luật Dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Đặng Kim Chi (2005) Báo cáo Tổng kết đề tài Khoa học Công nghệ đề tài KC 08.09: “Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng sách biện pháp giải vấn đề môi trường làng nghề Việt Nam” Hà Nội; Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Hoàng Thế Liên (2002), Những nội dung cấm vi phạm theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Phạm Văn Lợi (2004), Tội phạm môi trường: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Luật Bảo vệ môi trường năm (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Luật Bảo vệ môi trường (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 10 Nhà nước pháp luật XHCN, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 11 TS Nguyễn Đoan, Vai trò pháp luật đời sống xã hội,NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 12 PGS.TS Nguyễn Thị Hồi, Lý luận Nhà nước Pháp luật, NXB Tư Pháp, Hà Nội; 13 PGS TS Trần Ngọc Dương, Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Tập 1, NXB Tư Pháp, Hà Nội; 14 Bài giảng TS Hoàng Văn Nghĩa môn Pháp luật với quản lý xã hội; 15 Một số tài liệu báo chí Internet./ MỤC LỤC 29 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn pháp luật với quản lý xã hội tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và góp phần làm rõ vai trò của pháp luật về các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay, Tiểu luận môn pháp luật với quản lý xã hội tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và góp phần làm rõ vai trò của pháp luật về các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay, Tiểu luận môn pháp luật với quản lý xã hội tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và góp phần làm rõ vai trò của pháp luật về các vấn đề xã hội trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay