Nghiên cứu nhân giống cây Hà thủ ô đỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

61 251 2
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC QUANG Tên đề tài NGHIÊN CỬU NHÂN GIỐNG CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ (Polygonum multiflorum Thunb) BẰNG PHƢƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ sinh học Khoa : CNSH - CNTP Khóa : 2012 – 2016 Thái Nguyên, 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC QUANG Tên đề tài NGHIÊN CỬU NHÂN GIỐNG CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ (Polygonum multiflorum Thunb) BẰNG PHƢƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Khoa : CNSH - CNTP Khóa : 2012 – 2016 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Ngô Xuân Bình Th.S Nguyễn Thị Tình Thái Nguyên, 2016 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực tập viện Nghiên cứu Phát triển Lâm Nghiệp phía bắc, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhận nhiều giúp đỡ từ ban lãnh đạo, thầy cô hướng dẫn, bạn bè, gia đình Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Ngô Xuân Bình cô Th.S Nguyễn Thị Tình tận tình bảo suốt thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn chị Phạm Thị Thảo, cán kỹ thuật phòng thí nghiệm bạn thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy cô khoa CNSH & CNTP, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ suôt trình học tập hoàn thành khoá luận Và cuối chân thành cảm ơn đến quan tâm sâu sắc từ gia đình, bạn bè, bên cạnh động viên, giúp đỡ trình thực khoá luận Thái Nguyên, ngày 27 tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Đức Quang ii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BAP : 6-Benzylaminopurine Cs : Cộng CT : Công thức CT NCKH : Công trình Nghiên cứu khoa học Đc : Đối chứng IBA : Indole-3-butyric acid Kinetin : 6-Furfurylaminopurine LSD : Least Significant Difference MS : Murashige and Skoog’s MT : Môi trường NAA : α-Naphlene axetic acid TB : Trung Bình TCDL : Tổ chức dược liệu TN : Thí nghiệm iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ emodin physcion Bảng 2.2 Một số công trình NCKH Hà thủ ô đỏ 18 Bảng 4.1 Kết ảnh hưởng thời gian khử trùng dung dịch HgCl2 0,1% đến khả tiêu diệt nấm vi khuẩn (sau ngày cấy) 29 Bảng 4.2 Kết ảnh hưởng số môi trường đến khả tạo chồi Hà thủ ô đỏ (sau 20 ngày nuôi cấy) 31 Bảng 4.3 Kết ảnh hưởng tổ hợp BA + NAA đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ (sau 30 ngày nuôi cấy) .32 Bảng 4.4 Kết ảnh hưởng tổ hợp BA + NAA + Kin đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ (sau 30 ngày nuôi cấy) 34 Bảng 4.5 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ (sau 25 ngày nuôi cấy) 36 Bảng 4.6 Kết ảnh hưởng nồng độ IBA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ (sau 25 ngày nuôi cấy) .37 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cây Hà thủ ô đỏ Hình 2.2 Hình ảnh số sản phẩm từ Hà thủ ô đỏ 20 Hình 4.1 Biểu đồ thể ảnh hưởng thời gian khử trùng dung dịch HgCl2 0,1% đến khả tiêu diệt nấm vi khuẩn .30 Hình 4.2 Biểu đồ thể ảnh hưởng số môi trường đến khả tạo chồi Hà thủ ô đỏ .31 Hình 4.3 Biểu đồ thể ảnh hưởng nồng độ BA + NAA đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ 33 Hình 4.4 Biểu đồ thể ảnh hưởng tổ hợp BA + NAA + Kin đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ 34 Hình 4.5 Biểu đồ thể ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ 36 Hình 4.6 Biểu đồ thể ảnh hưởng IBA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ 38 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung Hà thủ ô đỏ 2.1.1 Nguồn gốc phân bố .3 2.1.2 Đặc điểm hình thái 2.1.3 Tác dụng dược lý 2.2 Khái quát nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.2.1 Tính toàn (Totipotence) tế bào 2.2.2 Sự phân hóa phản phân hóa tế bào 2.2.3 Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.2.3.1 Điều kiện nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.2.3.2 Thành phần môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.3 Các giai đoạn nuôi cấy mô tế bào 13 2.3.1 Giai đoạn chuẩn bị 13 2.3.2 Tái sinh mẫu nuôi cấy 13 vi 2.3.3 Giai đoạn nhân nhanh chồi 14 2.3.4 Tạo hoàn chỉnh 14 2.3.5 Thích ứng in vitro điều kiện tự nhiên 15 2.4 Những vấn đề nuôi cấy mô .15 2.4.1 Sự tạp nhiễm 15 2.4.2 Tính bất định mặt di truyền 16 2.4.3 Việc sản xuất chất gây độc từ mẫu cấy 17 2.4.4 Hiện tượng thuỷ tinh thể 17 2.5 Tình hình nghiên cứu, sản xuất Hà thủ ô đỏ Việt Nam giới .18 2.5.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất Hà thủ ô đỏ Việt Nam 18 2.5.2 Tình hình nghiên cứu, sản xuất Hà thủ ô đỏ giới 20 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Vật liệu phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 22 3.3 Hóa chất thiết bị sử dụng .22 3.3.1 Hóa chất 22 3.3.2 Thiết bị sử dụng 22 3.4 Điều kiện nghiên cứu 23 3.5 Nội dung nghiên cứu 23 3.6 Phương pháp nghiên cứu 23 3.6.1 Chuẩn bị môi trường nuôi cấy in vitro 23 3.6.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết ảnh hưởng thời gian khử trùng dung dịch HgCl2 0,1% đến khả tiêu diệt nấm vi khuẩn .29 4.2 Kết ảnh hưởng số môi trường đến khả tạo chồi Hà thủ ô đỏ 31 4.3 Kết ảnh hưởng BA, Kin, NAA đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô 32 vii 4.3.1 Kết ảnh hưởng tổ hợp BA + NAA đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ .32 4.3.2 Kết ảnh hưởng tổ hợp BA + NAA + Kin đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ 34 4.4 Kết ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả rễ Hà thủ ô đỏ 35 4.4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ 36 4.4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ IBA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ 37 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị .39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC .43 PHỤ LUC 46 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Thảo dược nguồn nguyên liệu thực vật quý giá, cung cấp dược liệu để sản xuất chế biến loại thuốc hữu ích phục vụ cho việc chữa bệnh phục hồi sức khỏe cho người Hà thủ ô đỏ tìm thấy Trung Quốc vào năm 713 sử dụng loại thảo dược trường sinh người Trên giới Hà thủ ô đỏ có nhiều Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan Ấn Độ Ở Việt Nam Hà thủ ô đỏ mọc hoang từ tỉnh miền núi từ Nghệ An trở ra, có nhiều Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, số tỉnh khác Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoà Bình có số lượng [6] Hà thủ ô đỏ chủ yếu biết đến vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khoẻ gân cốt, đen râu tóc Theo y học cổ truyền, Hà thủ ô có vị đắng chát, ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ gan thận, ích tinh huyết, mạnh gân xương, nhuận tràng Được dùng để bổ máu, chữa thận suy, gan yếu, thần kinh suy nhược, thiểu tuần hoàn, ngủ kém, đau lưng mỏi gối, khô khát táo bón Trong củ Hà thủ ô đỏ có chứa nhiều chất quan trọng emodin, chrysophanol, rhein, physcion, tinh bột, lipit…Trong tự nhiên Hà thủ ô đỏ gây trồng hạt hay dây, sau 3-4 năm thu hoạch, lấy củ rửa sạch, bổ thành miếng phơi khô để làm thuốc Lá dùng làm rau, dây dùng làm thuốc [2] Theo Chang Lin (2003) Hà thủ ô đỏ nuôi trồng nhà kính cho tỉ lệ chất emodin physcion cao tự nhiên [15] Trước nguồn Hà thủ ô đỏ nước ta dồi gần khai thác mức nạn phá rừng nên lượng Hà thủ ô đỏ bị giảm sút nghiêm trọng, không cung cấp đủ nguồn dược liệu cho việc chế biến sản xuất thuốc chữa bệnh cho người dân Do đó, việc nhân nhanh số lượng Hà thủ ô đỏ phương pháp nuôi mô tế bào thực vật để đáp ứng cung cấp nguồn dược liệu cần thiết Xuất phát từ thực tế trên, để góp phần vào công tác nhân giống việc nhân nhanh Hà thủ ô đỏ nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu sản xuất, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu nhân giống Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb) phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật ” 38 Hình 4.6 Biểu đồ thể ảnh hưởng IBA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ Sau 25 ngày nuôi cấy kết thu bảng 4.6 hình 4.6 + Chiều dài TB rễ Từ kết thu cho thấy: giá trị LSD05 = 0,32 CT thí nghiệm có sai khác có ý nghĩa so với CT(đ/c) mức độ tin cậy 95% Chiều dài TB rễ công thức thí nghiệm là: CT2 sử dụng 0,1mg/l IBA có chiều dài TB rễ đạt cao 2,7cm, tiếp CT3 có chiều dài TB rễ đạt 2,6cm, CT4 có chiều dài TB rễ đạt 2,5cm CT5 đạt 2,43cm Thấp CT(đ/c) có chiều dài TB rễ đạt 1,9cm + Số rễ TB/cây Giá trị LSD05 = 0,26 CT thí nghiệm có sai khác so với CT(đ/c) mức độ tin cậy 95% Từ kết thu cho thấy: CT2 có số rễ TB/cây cao đạt 3,7 rễ; tiếp đến CT3 CT4 có số rễ đạt 3,43 rễ; CT5 đạt 3,3 rễ; CT1(đ/c) có số rễ TB/cây đạt thấp 1,7 rễ Như vậy, nồng độ IBA thích hợp bổ sung vào môi trường để phát sinh rễ tốt 0,1mg/l 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tiến hành thí nghiệm đề tài xin đưa số kết luận sau nhân giống Hà thủ ô đỏ phương pháp nuôi cấy mô sau: Thời gian khử trùng mẫu: Mẫu khử trùng dung dịch HgCl2 0,1% 10 phút đạt kết cao với tỉ lệ mẫu sống 80% Môi trường thích hợp cho tái sinh chồi môi trường MS có bổ sung Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 5g/l, pH = 5,8 cho tỉ lệ tái sinh chồi 77,78% Môi trường thích hợp cho nhân nhanh chồi môi trường MS có bổ sung Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 5g/l + 4mg/l BA + 0,5mg/l NAA + 0,3mg/l Kin, pH = 5,8 đạt hệ số nhân chồi cao 3,9 lần, chồi khoẻ, xanh thẫm Môi trường rễ tốt Hà thủ ô đỏ môi trường MS có bổ sung Inositol 100mg/l + đường 30g/l + agar 5g/l + 0,1mg/l IBA, pH = 5,8 đạt 3,7 rễ 5.2 Đề nghị Do hạn chế mặt thời gian nên đề tài nghiên cứu chưa thực thêm nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố lên trình nhân giống Hà thủ ô đỏ Vì vậy, xin đề nghị số ý kiến sau: - Nghiên cứu cụ thể tác động riêng lẻ thành phần nước dừa, vitamin, pH, nhiệt độ, ánh sáng… lên tái sinh chồi, tăng sinh cụm chồi tạo rễ Hà thủ ô đỏ - Nghiên cứu tác động độc lập thành phần khoáng chất ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển chồi in vitro Hà thủ ô đỏ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo nƣớc Bài giảng Dược liệu Tập I - 1998 Tr 247-249, Viện trị liệu Tóc Da đầu Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiền, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2004), Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, Tập I + II, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Hoàng Thị Kim Hồng (2011), Nghiên cứu khả tái sinh chồi cụm chồi nuôi cấy in vitro Hà thủ ô đỏ (polygonum multiflorum thunb), Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế Dương Công Kiên (2003), Nuôi cấy mô thực vật II, Nxb Đại học quốc gia TP.HCM Ds Nguyễn ngọc Lan & Bs Nguyễn thượng Chánh, Hà Thủ Ô, Montreal, May 12, 2007 Đỗ Tất Lợi (2004), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội Đỗ Tất Lợi (1991), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ Thuật Nguyễn Hoàng Nghĩa (1997), Bảo tồn nguồn gen trồng, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Quang Thạch (2009), Cơ sở Công nghệ sinh học-tập 3, Nxb Giáo dục 10 ThS Hoàng Khánh Toàn (2005), Hà thủ Ô bổ máu, làm đen tóc, Sức Khỏe & Đời Sống, VnExpress 11 Đỗ Năng Vịnh (2002), Công nghệ sinh học trồng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp (2009), Công nghệ Sinh học - T2, Nxb Giáo dục 41 13 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tân (1998), Sinh lý học thực vật, Nxb Giáo dục II Tài liệu tham khảo nƣớc 14 Behera K K., Pani D and Shahoo S (2010), “Effect of plant growth regulator on in vitro multiplucation of turmeric (Curcumar longa L.cv.Ranga)”, International Journal of Biological Technology, 1(1): 16 - 23 15 Chang Lin L, Nalawadc SM, Mulabagal V, Ych MS Tsay HS (2003), Micropropagation of Polygonum multiflorum Thunb and quantitative analysis of the anthraquinunes emodin and physcion formed in in vitro propagated shoots and plants, Biol Pharn Bull, 1467-1471 16 Debergh, P & Maene, L (1981), “ A scheme for commercial propagation of ornamental plant by tissue cluture”, Scientia Horticulturae, 14(4), p.335-45 17 Jala A and Patchpoonporn W (2012), “Effect of BA, NAA and 2,4-D on micropropagation of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum makino)”, International Transaction Journal of Enginneering, Management, Applied Sciences & Technologies, 3(4): 363 - 370 18 Murashige, T (1974), “Plant Propagayion Through Tissue Cultures”, Annual Review of Plant Physiology, 25, p.135-66 19 Duong Tan Nhut, Nguyen Phuc Huy, Vu Quoc Luan, Nguyen Van Binh, Nguyen Ba Nam, Le Nu Minh Thuy, Dang Thi Ngoc Ha, Hoang Xuan Chien, Trinh Thi Huong, Hoang Van Cuong, Le Kim Cuong and Vu Thi Hien (2011), “Shoot regeneration and micropropagation of Panax vietnamensis Ha et Grushv from ex vitro leaf-derived callus”, African Journal of Biotechnology, 10(84):19499 - 19504 20 Sen A., Goyal A.K., Ganguly K and Mishra T (2010), “In vitro multiplication of Curcuma Longa Linn.- an important medicinal zingiber”, Journal of Plant Science, 4: 21 - 24 21 Shahinozzaman M., Faruq M O., Azad M A K and Amin M N (2013), “Studies on in vitro propagation of an important medicinal plant - Curcuma 42 zedoaria Roscoe using rhizome explants”, Persian Gulf Crop Protection Available online, 2( 4): 1- 22 Sharma G.J., Sinha S.K and Chirangini P (2005), “In vitro propagation and microrhizome induction in Kaempferia galanga Linn and Kaempferia rotunda Linn.”, Indian Journal of Biotechnology, 4: 404 - 408 23 Subhuti Dharmananda PhD (2006), Potential rare reactions to He Shou Wu (Polygonum multiflorum), Institude for Traditional medicine, Portland, Oregon 43 PHỤ LỤC Một số kết ảnh thí nghiệm Môi trường WPM Môi trường B5 Môi trường MS Hình 4.1 Ảnh hƣởng số môi trƣờng đến khả tạo chồi Hà thủ ô đỏ (sau 20 ngày nuôi cấy) BA + NAA 0,0mg/l BA 4,5mg/l + NAA 1mg/l BA 2,5mg/l + NAA 0,2mg/l BA 4mg/l + NAA 0,5mg/l Hình 4.2 Ảnh hƣởng hàm lƣợng BA + NAA đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ (sau 30 ngày nuôi cấy) 44 BA + NAA + IBA 0,0mg/l BA 4mg/l + NAA 0,5mg/l + Kin 0,5mg/l BA 4mg/l + NAA 0,5mg/l + Kin 1mg/l BA 4mg/l + NAA 0,5mg/l + Kin 0,3mg/l Hình 4.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng BA + NAA + Kin đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ (sau 30 ngày nuôi cấy) NAA 0,0mg/l NAA 0,1mg/l NAA 0,15mg/l 45 NAA 0,25mg/l NAA 0,5mg/l Hình 4.4 ảnh hƣởng NAA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ (sau 25 ngày nuôi cấy) IBA 0,0mg/l IBA 0,1mg/l IBA 0,25mg/l IBA 0,15mg/l IBA 0,5mg/l Hình 4.5 ảnh hƣởng IBA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ (sau 25 ngày nuôi cấy) 46 PHỤ LUC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU TN1: Ảnh hƣởng thời gian khử trùng dung dịch HgCl2 0,1% đến khả diệt nấm vi khuẩn BALANCED ANOVA FOR VARIATE MSKN FILE DKM 19/ 5/16 10: :PAGE VARIATE V003 MSKN LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3478.25 869.564 146.70 0.000 * RESIDUAL 10 59.2741 5.92741 * TOTAL (CORRECTED) 14 3537.53 252.681 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MN FILE DKM 19/ 5/16 10: :PAGE VARIATE V004 MN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 7306.13 1826.53 308.38 0.000 * RESIDUAL 10 59.2300 5.92300 * TOTAL (CORRECTED) 14 7365.36 526.097 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MC FILE DKM 19/ 5/16 10: :PAGE VARIATE V005 MC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2417.61 604.402 101.97 0.000 * RESIDUAL 10 59.2741 5.92741 * TOTAL (CORRECTED) 14 2476.88 176.920 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DKM 19/ 5/16 10: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS MSKN MN MC 35.5567 64.4433 0.000000 46.6700 53.3300 0.000000 3 80.0000 20.0000 0.000000 64.4467 13.3300 22.2233 60.0000 11.1133 28.8867 SE(N= 3) 1.40563 1.40511 1.40563 5%LSD 10DF 4.42920 4.42755 4.42920 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DKM 19/ 5/16 10: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE MSKN MN MC GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 57.335 15 32.443 15 10.222 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 15.896 2.4346 4.2 0.0000 22.937 2.4337 7.5 0.0000 13.301 2.4346 23.8 0.0000 | | | | 47 TN2: Ảnh hƣởng số môi trƣờng đến khả tạo chồi Hà thủ ô đỏ BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCB FILE QQ 15/ 5/16 17:29 :PAGE VARIATE V003 TLCB LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 602.464 301.232 12.20 0.008 * RESIDUAL 148.119 24.6864 * TOTAL (CORRECTED) 750.583 93.8228 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE QQ 15/ 5/16 17:29 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 DF TLCB 77.7800 66.6700 57.7800 SE(N= 3) 2.86859 5%LSD 6DF 9.92292 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE QQ 15/ 5/16 17:29 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLCB GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 67.410 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 9.6862 4.9685 7.4 0.0083 | | | | 48 TN3: Ảnh hƣởng tổ hợp BA + NAA đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSNC FILE BA+NAA 19/ 5/16 10:37 :PAGE VARIATE V003 HSNC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 6.19111 1.23822 96.90 0.000 * RESIDUAL 12 153334 127778E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 6.34444 373203 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BA+NAA 19/ 5/16 10:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 DF HSNC 1.80000 2.50000 2.20000 2.70000 3.63333 3.03333 SE(N= 3) 0.652631E-01 5%LSD 12DF 0.201098 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BA+NAA 19/ 5/16 10:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HSNC GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 2.6444 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.61090 0.11304 4.3 0.0000 | | | | 49 TN4: ảnh hƣởng của tổ hợp BA + NAA + Kin đến khả nhân nhanh chồi Hà thủ ô đỏ BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSNC FILE BG 19/ 5/16 11: :PAGE VARIATE V003 HSNC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 8.36933 2.09233 149.45 0.000 * RESIDUAL 10 140000 140000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 8.50933 607810 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BG 19/ 5/16 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF HSNC 1.73333 3.90000 3.56667 3.26667 2.90000 SE(N= 3) 0.683131E-01 5%LSD 10DF 0.215257 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BG 19/ 5/16 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HSNC GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 3.0733 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.77962 0.11832 3.8 0.0000 | | | | 50 TN5: Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDTBR FILE NAA 16/ 5/16 10:24 :PAGE VARIATE V003 CDTBR LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 6.43600 1.60900 141.97 0.000 * RESIDUAL 10 113334 113334E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 6.54933 467810 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SRTB FILE NAA 16/ 5/16 10:24 :PAGE VARIATE V004 SRTB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 10.0427 2.51067 235.37 0.000 * RESIDUAL 10 106667 106667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 10.1493 724952 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAA 16/ 5/16 10:24 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 CDTBR 1.40000 3.26667 3.10000 2.70000 2.56667 SRTB 1.46667 2.96667 3.43333 3.56667 3.70000 SE(N= 3) 0.614638E-01 0.596287E-01 5%LSD 10DF 0.193675 0.187892 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAA 16/ 5/16 10:24 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CDTBR SRTB GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 2.6067 15 3.0267 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.68397 0.10646 4.1 0.0000 0.85144 0.10328 3.4 0.0000 | | | | 51 TN6: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến khả rễ Hà thủ ô đỏ BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDTBR FILE QU 16/ 5/16 11:21 :PAGE VARIATE V003 CDTBR LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.16267 290667 8.90 0.003 * RESIDUAL 10 326667 326667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1.48933 106381 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SRTB FILE QU 16/ 5/16 11:21 :PAGE VARIATE V004 SRTB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 7.74400 1.93600 90.75 0.000 * RESIDUAL 10 213334 213334E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 7.95733 568381 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE QU 16/ 5/16 11:21 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 CDTBR 1.90000 2.70000 2.60000 2.50000 2.43333 SRTB 1.70000 3.70000 3.43333 3.43333 3.30000 SE(N= 3) 0.104350 0.843275E-01 5%LSD 10DF 0.328810 0.265719 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE QU 16/ 5/16 11:21 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CDTBR SRTB GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 2.4267 15 3.1133 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.32616 0.18074 7.4 0.0027 0.75391 0.14606 4.7 0.0000 | | | | 52 PHỤ LỤC MÔI TRƢỜNG Các thành phần môi trƣờng MS (Murashige Skoog, 1962) Thành phần khoáng đa lƣợng Nồng độ (mg/l) NH-4NO3 1650 KNO3 1900 CaCl2.2H2O 440 MgSO4.7H2O 370 KH2PO4 170 Thành phần khoáng vi lƣợng Nồng độ (mg/l) MnSO4.H2O 23,3 ZnSO4.7H2O 8,6 H3BO3 6,2 KI 0,83 Na2MoO4.2H2O 0,25 CuSO4.5H2O 0,025 CoCl2.6H2O 0,025 Na2EDTA 37,3 FeSO47H2O 27,8 Vitamin Nồng độ (mg/l) Thiamin HCl 0,1 Nicotinic Axit 0,5 Pyridoxine HCl 0,5 Glyxine 2,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhân giống cây Hà thủ ô đỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, Nghiên cứu nhân giống cây Hà thủ ô đỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, Nghiên cứu nhân giống cây Hà thủ ô đỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay