Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng môi trường và điều kiện nuôi cấy đến khả năng nhân sinh khối tạo rễ củ cây Ba kích (Morinda officinalis How)

63 237 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA DINH DƢỠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI TẠO RỄ CỦ CÂY BA KÍCH (Morinda officinalis How) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học Khoa : CNSH-CNTP Lớp : 44-CNSH Khóa học : 2012-2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA DINH DƢỠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI TẠO RỄ CỦ CÂY BA KÍCH (Morinda officinalis How) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học Khoa : CNSH-CNTP Lớp : 44-CNSH Khóa học : 2012-2016 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Ngô Xuân Bình ThS Nguyễn Thị Tình Thái Nguyên, năm 2016 ii LỜI CẢM ƠN Đƣợc đồng ý, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm thời gian thực tập tốt nghiệp em thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng môi trường điều kiện nuôi cấy đến khả nhân sinh khối tạo rễ củ Ba kích ( Morinda officinalis How)” Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ths Nguyễn Thị Tình, Khoa Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới Ths Ma Thị Hoàn giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em suốt trình thực đề tài Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho em suốt thời gian qua Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè lớp 44CNSH ủng hộ, động viên em để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn nên đề tài tránh khỏi sai sót Em mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài e đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, 15 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Đình Hùng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại khoa học Ba kích (Morinda officinalis How) [1] .4 Bảng 2.2 Các nguyên tố đa lƣợng dạng sử dụng .14 Bảng 4.1: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng đến khả phát triển hệ rễ củ Ba kích tím sau tuần nuôi cấy 25 Bảng 4.2: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nƣớc dừa đến khả tăng sinh khối rễ xủ Ba kích tím môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) .27 Bảng 4.3: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ cao nấm men đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) 30 Bảng 4.4: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ peptone đến khả sinh trƣởng phát triển rễ củ Ba kích môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) 32 Bảng 4.5: Kết nghiên cứa hàm lƣợng đƣờng đến khả tăng rễ củ Ba kích 35 Bảng 4.6: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) 37 Bảng 4.7: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng ánh sáng đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) 38 Bảng 4.8: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng tốc độ sục khí đến khả nhân sinh khố rễ củ Ba kích môi trƣờng lỏng ( 40 ngày) 40 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Ảnh hƣởng môi trƣờng nuôi cấy đến khả sinh trƣởng phát triển hệ rễ củ Ba kích tím (sau 30 ngày) 26 Hình 4.2: Ảnh hƣởng hàm lƣợng nƣớc dừa đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣởng đặc (sau 30 ngày) 29 Hình 4.3: Ảnh hƣởng nồng độ cao nấm men đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) 31 Hình 4.4: Ảnh hƣởng nồng độ peptone đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc (sau 30 ngày) 34 Hình 4.5: Ảnh hƣởng tốc độ sục khí đến khả nhân sinh khối rễ Ba kích sau 40 ngày nuôi cấy ( A với ống sục, B với ống sục) 40 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng CT : Công thức CV : Coeficient of Variation LSD : Least Singnificant Difference Test Đ/c : Đối chứng MS : Murashige & Skoog (1962) B5 : Gamborg’s MT : Môi trƣờng TB : Trung bình KLRT : Khối lƣợng rễ tƣơi vi MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích .2 1.3 Yêu cầu .2 1.4.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu Ba kích .4 2.1.1 Phân loại khoa học 2.1.2 Đặc điểm hình thái phân bố 2.1.3 Gía trị Ba kích tím 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc .8 2.2.2 Tình hình Nghiên cứu giới 2.3 Khái niệm nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.3.1 Nuôi cấy mô – tế bào thực vật 2.3.2 Các sở khoa học nuôi cấy mô tế bào 10 2.3.3 Các bƣớc tiến hành phƣơng pháp nuôi cấy mô -tế bào thực vật 11 2.3.4 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến trình nuôi cấy mô tế bào thực vật .13 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tƣợng, hóa chất thiết bị nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 18 3.1.2 Hóa chất sử dụng .18 3.1.3 Thiết bị nghiên cứu 18 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 18 3.2.1 Địa điểm 18 3.2.2 Thời gian tiến hành 19 vii 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 20 3.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi đánh giá 24 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng đến khả phát triển hệ rễ củ Ba kích .25 4.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng chất hữu đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc 27 4.2.1 Nghiên cứu ảnh hƣởng nƣớc dừa đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc 27 4.2.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ cao nấm men đến khả sinh trƣởng phát triển rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc 29 4.2.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ pepton đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc 32 4.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng đƣờng đến khả tăng rễ củ Ba kích .34 4.4 Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện nhiệt độ ánh sáng đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím 36 4.4.1 Nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc 36 4.4.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng ánh sáng đến khả rể củ Ba kích tím môi trƣờng đặc .38 4.5 Nghiên cứu ảnh hƣởng tốc độ sục khí đến khả nhân sinh khối rễ củ Ba kích môi trƣờng lỏng 40 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 42 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Từ bao đời nay, ông cha ta biết đến sử dụng nguồn thảo dƣợc tự nhiên để phòng chữa nhiều bệnh Ba kích (Morinda officinalis How), họ Cà phê – Rubiaceae có tên khác Dây ruột gà, ba kích thiên, liên châu ba kích, chẩu phóng xì, sáy cáy (Thái), thau tày cáy (Tày), chồi hoàng kim, chày kiafng đòi (Dao) Là dây leo thân quấn, sống nhiều năm Cây thƣờng mọc hoang vùng đồi, núi thấp tỉnh trung du, miền núi phía Bắc nƣớc ta nhƣ: Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình Quảng Ninh… [15] [22] Ba kích đƣợc sử dụng biết đến nhƣ loại thảo dƣợc quý hiếm.Theo Đông y, ba kích vị cay, chát, ngọt, tính ôn, vào kinh thận đƣợc sử dụng rộng rãi nhƣ loại dƣợc liệu quý Trong rễ Ba kích chứa số thành phần nhƣ phytosterol, anthraglycosid, đƣờng nhựa, axit hữu cơ, saccharid có tác dụng bổ thận âm, thận dƣơng, tăng cƣờng gân cốt, khử phong thấp Bên cạnh dịch chiết cồn từ củ Ba kích có tác dụng giảm huyết áp, tác dụng nhanh tuyến năng, bổ trí nảo,giúp ăn ngủ ngon [22] Ngày nay, ngƣời biết đến sử dụng loài làm dƣợc liệu, có giá trị kinh tế cao 250000 – 300000 nghìn/kg Vì chúng bị khai thác bừa bãi có nguy bị khai thác cạn kiệt suy giảm mặt chất lƣợng nhƣ số lƣợng Mặt khác, hàng ngàn heta trồng ba kích bị mắc bệnh vàng thối rễ gây thất thoát lớn cho ngƣời dân cho thị trƣờng [26] Nguồn cung cấp giống Ba kích chủ yếu phƣơng pháp giâm cành nhƣng hệ số nhân thấp (chỉ đạt 0,61/năm); chất lƣợng giống lại không cao phụ thuộc điều kiện ngoại cảnh, đặc biệt khả thoái hóa giống cao ảnh hƣởng đến giá trị dƣợc liệu [2] Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật nƣớc nói chung ngành công nghệ sinh học nói riêng xuất phƣơng pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật giải vấn đề chất lƣợng số lƣợng giống nói riêng, bên cạnh giải hạn chế phƣơng pháp truyền thống Đây phƣơng pháp tối ƣu để tạo số lƣợng lớn, đồng bệnh thời gian ngắn với so với tự nhiên -5 năm Xuất phát từ thực tiễn thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng môi trường điều kiện nuôi cấy đến khả nhân sinh khối rễ Ba Kích tím” (Morinda officinalis How)” 1.2 Mục đích - Nghiên cứu ảnh hƣởng dinh dƣỡng môi trƣờng điều kiện nuôi cấy đến khả tạo rễ củ nhân sinh khối rễ củ Ba Kích tím(Morinda officinalis How) phƣơng pháp in vitro 1.3 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hƣởng số môi trƣờng đến khả sinh trƣởng phát triển hệ rễ củ Ba kích tím - Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng chất hữu đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc - Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng đƣờng đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng đặc - Nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ ánh sáng đến khả tăng sinh khối rễ củ ba kích tím môi trƣờng đặc - Nghiên cứu ảnh hƣởng tốc độ sục khí đến khả nhân nhanh sinh khối rễ củ Ba kích tím môi trƣờng lỏng 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học đề tài - Từ trình nghiên cứu giúp cho sinh viên cố lại kiến thức học vào thực tiễn - Đồng thời cao kỹ để tiếp cận công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho sau - Biết đƣợc phƣơng pháp nghiên cứu vấn đề khoa học, xử lý, phân tích số liệu 41 Kết đƣợc giải thích nhƣ sau: tốc độ sục khí ảnh hƣởng lớn đến việc tăng sinh khối rễ Khi tốc độ sục khí nhanh trình trao đổi chất đƣợc diễn lien tục, giúp tế báo thực vật phát triển cách nhanh chóng.Cùng với thời gian theo dõi nhƣng tốc độ sục khí với ống sục khối lƣợng rễ tăng lên đạt cực đại với khối lƣợng 300,03 tăng 229,66 lần so với khối lƣợng ban đầu, chất lƣợng tốt thời gian tuần Ở tốc độ sục khí ống sục cho kết thấp khối lƣợng rễ 267.54 g tăng 200,16 lần với chất lƣợng rễ trung bình (Hình 4.5) Qua ta có kết luận với tốc độ sục khí ống sục cho kết cao 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu thí nghiệm khuôn khổ đề tài, đƣa số kết luận nhƣ sau - Môi trƣờng thích hợp để rễ củ Ba kích tím sinh trƣởng phát triển môi trƣờng MS cho khối lƣợng rễ tƣơi TB 3,25g, chất lƣợng rế tốt - Hàm lƣợng chất hữu thích hợp để tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím là: nƣớc dừa 100ml/l; cao nấm men 1,5g/l; peptone 2g/l cho khối lƣợng rễ tƣơi trung bình rễ cao 5,34g : 6,36g : 7,12g, cho chất lƣợng rễ tốt - Hàm lƣợng đƣờng 30g/l hàm lƣợng thích hợp để tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím, có khối lƣợng rễ tƣơi trung bình 7,95g - Điều kiện nhiệt độ ánh sáng thích hợp để tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím 250C 2500 lux - Tốc độ sục khí với ống sục tốc độ sục tối ƣu để tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím với khối lƣợng rễ tƣơi trung bình 300,03g 5.2 Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu nuôi cấy lỏng bình tam giác - Nghiên cứu hoạt chất có rễ Ba kích 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Cẩm nang tra cứu nhận biết họ hạt kín Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội Hà Thị Loan, Dƣơng Hoa X , Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Hoàng Quân, Vũ Thị Đào, Nathalie Pawlicki-Jullian , Eric Gontier Nghiên cứu tạo rễ tóc sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis phương pháp chuyển gen ROL nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Tạp chí sinh học, 36(1se): 293-300 Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2002 Quy định danh mục thực vật, động vật rừng quý chế độ quản lý, bảo vệ Nguyễn thị Liễu cs Nghiên cứu khả tạo rễ bất định sâm Ngọc Linh nuôi cấy in vitro Tạp chí khoa học DHQGHN, Khoa học tự nhiên công nghệ 27(2011) 30-36 Nguyễn Trung Thành, Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâmPanax ginseng C.A Meyer:ảnh hưởng số nhân tố lý hóa lên tăng trưởng sinh khối sản phẩm trao đổi chất ginsenosides Tạp chí khoa học DHQGHN, Khoa học tự nhiên công nghệ 24(2008) 318-323 Ninh Thị Thảo, Lê Tiến Vinh, Nguyễn Thị Thủy , Nguyễn Thị Phƣơng Thảo, Lã Hoàng Anh, Nghiên cứu cảm ứng nuôi cấy rễ tơ Đan sâm Tạp chí Khoa học Phát triển 2015, tập 13, số 2: 251-258 Triệu Văn Hùng (2007) Lâm sản gỗ Việt Nam - Dự án hỗ trợ chuyên ngành lâm sản gỗ Việt Nam - Pha II Nhà xuất Bản đồ Hà Nội, tr 396-39 Trần Thị Lệ, Trƣơng Thị Bích Phƣợng, Trần Thị Triêu Hà (2008), Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp (2009), Công nghệ sinh học tập 2-Công nghệ sinh học tế bào, Nxb Giáo dục 10 Vũ Văn Vụ (1999), Sinh lý thực vật ứng dụng, Nhà xuất Giáo dục, Hà nội 44 11 Vũ Văn Vụ (1999), Sinh lý thực vật, Nhà xuất Giáo dục, Hà nội 12 Võ Châu Tuấn, Huỳnh Minh Tƣ (2010) Nghiên cứu nhân giống ba kích (Morinda officinalis How) phương pháp nuôi cấy mô Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 5(40): 1-9 13 Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp (2009), Công nghệ sinh học tập 2-Công nghệ sinh học tế bào, Nxb Giáo dục II Tiếng Anh 14 Tripathi L, and Tripathi JN (2003), “Role of biotechnology in medicinal plants”, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2( 2): 243-253 15 Ning-Zhen Huang, Chuan-Ming Fu, Zhi-Guo Zhao, Feng-Luan Tang, Feng Li (2007), “Tissue culture and rapid proliferation of Morinda officinalis How.”, Botany,Guangxi Zhuangzu Autonomous Region and the Chinese Academy of Sciences,Guilin 541006, China 16 George E F., Hall M A., and De Klerk G J - Plant propagation by tissue culture, Springer, Dordrecht, The Netherlands 1(2008) 501 17 Moon H K., Park S Y., Kim Y W., and Kim C S - Growth of Tsuru-rindo (Tripterospermum japonicum) cultured in vitro undervarious sources of light18 Murdad R, Latip MA, Aziz ZA, Ripin R (2010), “Effects of carbon source and potato homogenate on in vitro growth and development of Sabah’s Endangered orchid: Phalaenopsis gigantea”, AsPac J Mol Biol Biotechnol, 18 (1), 199-202 19 Nickell, L.G (1973), “Test-tube Approaches to by pass sexx”, Hawaiian Planters Record 58, pp 239 – 314 20 Murashige, T., (1980), “Plant growth substances in commercial uses of tissue culture” In: Plant growth Substances 1979, ed by F.Skoog Springer- Verlag, Berlin Heidelberg New York, pp 426 – 434 III Tài liệu Internet 21 https://www.facebook.com/cnthucpham/posts/522016981236772:0 (18) 22 http://www.bandathanoi.com/2012/05/ban-peptone-va-cao-nam-men-tai-hanoi.html (19) 45 23 http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/bakich.htm 24 http://rcmp.org.vn/chi-tiet-bai-viet/144/cay-ba-kich.html 25 http://text.123doc.org/document/2935465-nghien-cuu-cay-ba-kich-tim-o-bache-va-xay-dung-tieu-chuan-thuong-pham-ba-kich.htm 26 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/so/sonongnghiepptnt/Trang/Tin%20chi% 0ti%E1%BA%BFt.aspx?newsid=426&dt=2014-09-06&cid=3 PHỤ LỤC 1: MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY Bảng 1.1: Môi trƣờng MS Murashige and Skoog’s (MS medium) Bottle Thành phần Stock Solution (g/l Amount to take preparation (ml) Final concentratic (mg/l) I NH4NO3 KNO3 82,5 95 20 1.650,0 1.900,0 II MgSO4.7H2O MnSO4.4H2O ZnSO4.7H2O CuSO4.5H2O 37 2,23 1,058 0,0025 10 370,0 22,3 10,6 0,025 CaCl2.2H2O KI CoCl2.6H2O KH2PO4 H3BO4 Na2MoO4.2H2O FeSO4.7H2O Na2EDTA.2H2O 44 0,083 0,0025 17 0,62 0,025 2,784 3,724 mg/100ml 100 100 100 100 III IV V Vitamin Nicotinic acid Glycine Thiamine acid Pyridocine HCl 10 10 10 0,5 2,0 0,1 0,5 440,0 0,83 0,025 170,0 6,2 0,25 27,85 37,25 0,5 2,0 0,1 0,5 Sucrose 20.0000,0 Agar 5.000,0 pH 5,6-5,8 Bảng 1.2: Môi trƣờng B5 Bottle Component Stock Solution (g/l) KNO3 250 Amount to take preparation (ml) 20 (NH4)2SO4 13,4 10 134,0 MgSO4.7H2O 15,0 NaH2PO4.H2O 15 10 150,0 MnSO4.H2O 1,0 10 10,0 H3BO3 0,3 3,0 ZnSO4.7H2O 0,2 2,0 KI 0,075 10 0,75 Na2MoO4.2H2O 0,025 10 0,25 CuSO4.5H2O 0,0025 0,025 CoCl2.6H2O 0,0025 0,025 FeSO4.7H2O 2,785 Na2EDTA 3,725 37,25 CaCl2.2H2O 15,0 150,0 10 Inositol Final concentratic (mg/ l) 2500,0 27,85 160 mg/100ml Vitamins Nicotinic acid 100 1,0 Thiamine HCL 100 10 10,0 Pyridoxine HCL 100 1,0 Sucrose 5000,0 Agar PH 5,6 - 5,8 Phục lục KẾT QUẢ SỬ LÝ SỐ LIỆU Bảng 1: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng đến khả phát triển hệ rễ củ Ba kích tím BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE MT 21/ 5/** 15:30 PAGE Anh huong cua moi truong den kha nang phat trien he re cu Ba kich VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.91333 637778 117.20 0.000 * RESIDUAL 435334E-01 544167E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.95687 177897 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MT 21/ 5/** 15:30 PAGE Anh huong cua moi truong den kha nang phat trien he re cu Ba kich MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KLRT 3.28333 2.55000 2.38333 2.25000 SE(N= 3) 0.425898E-01 5%LSD 8DF 0.138881 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MT 21/ 5/** 15:30 PAGE Anh huong cua moi truong den kha nang phat trien he re cu Ba kich F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 2.6167 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.42178 0.73768E-01 2.8 0.0000 | | | | Bảng 2: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng nƣớc dừa đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE NUOCDUA 21/ 5/** 17:49 PAGE Anh huong cua ham luong nuoc dua den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kich VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 16.0424 4.01061 84.89 0.000 * RESIDUAL 10 472468 472468E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 16.5149 1.17964 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NUOCDUA 21/ 5/** 17:49 PAGE Anh huong cua ham luong nuoc dua den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kich MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KLRT 2.55000 4.48333 5.34333 3.58333 2.85333 SE(N= 3) 0.125495 5%LSD 10DF 0.295439 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NUOCDUA 21/ 5/** 17:49 PAGE Anh huong cua ham luong nuoc dua den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kich F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 3.7627 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.0861 0.21736 3.3 0.0000 | | | | Bảng 3: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ cao nấm men đến khả rễ củ Ba kích tím BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE NAMMEN1 21/ 5/** 22:31 PAGE Anh huong cua nong cao nam men den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kich VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.87643 1.21911 60.15 0.000 * RESIDUAL 10 202667 202667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 5.07909 362792 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAMMEN1 21/ 5/** 22:31 PAGE Anh huong cua nong cao nam men den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kich MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KLRT 4.45333 4.98000 5.54000 6.06000 5.73000 SE(N= 3) 0.821922E-01 5%LSD 10DF 0.258991 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAMMEN1 21/ 5/** 22:31 PAGE Anh huong cua nong cao nam men den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kich F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 5.3527 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.60232 0.14236 2.7 0.0000 | | | | Bảng 4: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ peptone đến khả rễ củ Ba kích BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE PEPTONE 22/ 5/** 5:59 PAGE Anh huong cua nong peptone den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kích tim VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.79583 1.19896 46.60 0.000 * RESIDUAL 10 257267 257267E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 5.05309 360935 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PEPTONE 22/ 5/** 5:59 PAGE Anh huong cua nong peptone den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kích tim MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 KLRT 5.55000 5.98000 6.36667 6.83000 7.12000 SE(N= 3) 0.926043E-01 5%LSD 10DF 0.291799 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PEPTONE 22/ 5/** 5:59 PAGE Anh huong cua nong peptone den kha nang tang sinh khoi re cu Ba kích tim F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 6.3693 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.60078 0.16040 2.5 0.0000 | | | | Bảng 5: Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng đƣờng đến khả tăng rễ củ Ba kích BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE DUONG 22/ 5/** 9:11 PAGE Anh huong cua ham luong duong den kha nang tang re cu Ba kich tim VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 8.10444 1.62089 48.32 0.000 * RESIDUAL 12 402534 335445E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 8.50698 500410 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DUONG 22/ 5/** 9:11 PAGE Anh huong cua ham luong duong den kha nang tang re cu Ba kich tim MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 KLRT 5.98000 6.37000 6.36667 7.95000 7.34000 7.02667 SE(N= 3) 0.105743 5%LSD 12DF 0.325829 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DUONG 22/ 5/** 9:11 PAGE Anh huong cua ham luong duong den kha nang tang re cu Ba kich tim F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 6.8389 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.70740 0.18315 2.7 0.0000 | | | | Bảng 6: Ảnh hƣởng cua nhiệt độ đến khả tăng sinh khối rễ Ba kích tím BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE NHIETDO4 22/ 5/** 15:12 PAGE VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 711621 355811 7.69 0.023 * RESIDUAL 277667 462778E-01 * TOTAL (CORRECTED) 989288 123661 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NHIETDO4 22/ 5/** 15:12 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 DF KLRT 7.86000 8.05667 8.53000 SE(N= 3) 0.124201 5%LSD 6DF 0.429632 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NHIETDO4 22/ 5/** 15:12 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 8.1489 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.35165 0.21512 2.6 0.0226 | | | | Bảng 7: Ảnh hƣởng cua ánh sáng đến khả tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím ALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE ANHSANG2 22/ 5/** 16:34 PAGE anh huong cua ánh sáng denn kha nang tang sinh kh0i re cu Ba kích tím VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.13820 569100 15.76 0.005 * RESIDUAL 216600 361000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.35480 169350 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ANHSANG2 22/ 5/** 16:34 PAGE anh huong cua ánh sáng denn kha nang tang sinh kh0i re cu Ba kích tím MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 KLRT 8.24000 8.83000 7.98000 SE(N= 3) 0.109697 5%LSD 6DF 0.379458 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ANHSANG2 22/ 5/** 16:34 PAGE anh huong cua ánh sáng denn kha nang tang sinh kh0i re cu Ba kích tím F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 8.3500 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.41152 0.19000 2.3 0.0046 | | | | Bảng 8: Nghiên cứu ảnh hƣởng tốc độ sục khí đến khả nhân sinh khối rễ củ Ba kích môi trƣờng lỏng BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLRT FILE SUCKHI2 22/ 5/** 18: PAGE Anh huong cua toc suc VARIATE V003 KLRT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1304.49 1304.49 5.65 0.076 * RESIDUAL 923.720 230.930 * TOTAL (CORRECTED) 2228.21 445.642 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SUCKHI2 22/ 5/** 18: PAGE Anh huong cua toc suc MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 KLRT 270.540 300.030 SE(N= 3) 8.77363 5%LSD 4DF 3.43908 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SUCKHI2 22/ 5/** 18: PAGE Anh huong cua toc suc F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLRT GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 285.29 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 21.110 15.196 5.3 0.0760 | | | | [...]... độ, ánh sáng đến khả năng tăng sinh khối rễ củ cây Ba kích tím - Nghiên cứu ảnh hƣởng của nhiệt độ đến khả năng tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím - Nghiên cứu ảnh hƣởng của ánh sáng đến khả năng tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím  Nội dung 5: Nghiên cứu ảnh hƣởng của tốc độ sục khí đến khả năng nhân nhanh sinh khối rễ củ cây Ba kích tím trên môi trƣờng lỏng 20 3.4 Phýõng pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo... 14/11/2015 đến 14/05/2016 3.3 Nội dung nghiên cứu  Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số môi trƣờng đến khả năng phát triển hệ rễ củ cây Ba kích tím - Nghiên cứu ảnh hƣởng của môi trƣờng MS, ½ MS, B5, ½ B5 đến khả năng phát triển hệ rễ củ cây Ba kích Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hƣởng của chất hữu cơ đến khả năng tăng sinh khối của rễ củ cây Ba kích tím - Nghiên cứu ảnh hƣởng của nƣớc dừa đến khả năng. .. sinh khối rễ củ Ba kích tím trên môi trƣờng đặc - Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng cao nấm men đến khả năng tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím trên môi trƣờng đặc - Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng pepton đến khả năng tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím trên môi trƣờng đặc  Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hƣởng của hàm lƣợng đƣờng đến khả năng tăng rễ củ Ba kích tím  Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng của điều kiện. .. theo dõi: Khối lƣợng rễ tƣơi TB, Khối lƣợng rễ tăng, chất lƣợng rễ Công thức Môi trýờng 1 MS 2 ½ MS 3 B5 4 ½ B5  Phương pháp nghiên cứu nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hƣởng của chất hữu cơ đến khả năng tăng sinh khối rễ củ cây Ba kích tím trên môi trƣờng đặc Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng nước dừa đến khả năng tăng sinh khối rễ củ Ba kích tím trên môi trường đặc Gỉa sử chọn đƣợc môi trƣờng... Phương pháp nghiên cứu nội dung 5: Nghiên cứu ảnh hƣởng của tốc độ sục khí đến khả năng nhân nhanh sinh khối rễ củ Ba kích trong môi trƣờng lỏng 24 Thí nghiệm 8: Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ sục khí đến khả năng nhân nhanh sinh khối rễ củ Ba kích trong môi trường lỏng - Bố trí thí nghiệm: Gỉa sử chọn đƣợc môi trƣờng tốt nhất ở tất cả các thí nghiệm trên làm thí nghiệm 8 nhƣng trên môi trƣờng lỏng... sẹo và hình thành rễ bất định sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis,Ha etGrushv) so với môi trƣờng B5, WPM, SH [4] Từ bảng số liệu, hình ảnh và công trình nghiên cứu trên nhận thấy công thức 1 với môi trƣờng MS cho kết quả tốt nhất 4.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng của chất hữu cơ đến khả năng tăng sinh khối của rễ củ cây Ba kích tím trên môi trƣờng đặc 4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước dừa đến khả năng tăng sinh. .. chế sự sinh trƣởng của mẫu nuôi cấy Ngoài ra, có thể sử dụng 1 số chất chống oxy hóa khác nhƣ polyvinyl pyrolodon (PVP), acid ascobic [11] - pH của môi trường Độ pH của môi trƣờng ảnh hƣởng đến khả năng tiếp nhận chất dinh dƣỡng của mẫu từ môi trƣờng nuôi cấy Đa số pH của môi trƣờng đƣợc điều chỉnh trong khoảng từ 5,5-6,0 Trong quá trình nuôi cấy, pH của môi trƣờng có thể giảm do mẫu nuôi cấy sản sinh. .. mẫu Chỉ tiêu theo dõi: Khối lƣợng rễ tƣơi TB, Khối lƣợng rễ tăng, chất lƣợng rễ Nồng độ Môi trƣờng pepton (g/l) C 1 0 2 0,5 3 1 4 1,5 5 2  Phương pháp nghiên cứu nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hƣởng của hàm CT lƣợng đƣờng đến khả năng tăng rễ củ Ba kích tím Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường đến khả năng tăng rễ củ Ba kích tím - Bố trí thí nghiệm: Gỉa sử chọn đƣợc môi trƣờng tốt nhất... đánh giá: Khối lƣợng rễ TB, Khối lƣợng rễ tăng, chất lƣợng rễ Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến khả năng ra rễ củ Ba kích tím Thí nghiệm đƣợc thực hiện nhƣ sau: Công thức Môi trƣờng Nhiệt độ ( oC ) 1 F 20 2 F 22 3 F 25 Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố ánh sáng đến khả năng ra rễ củ cây Ba kích tím Thí nghiệm đƣợc thực hiện nhƣ sau: Công thức Môi trƣờng Ánh sáng... hƣởng trực tiếp đến thực vật, mẫu sạch đƣợc đƣa vào các môi trƣờng nuôi cấy, sau đó theo dõi khả năng phát triển hệ rễ trong 4 tuần Kết quả thí nghiệm thể hiện trong bảng 4.1 Bảng 4.1: Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng của môi trƣờng đến khả năng phát triển hệ rễ củ cây Ba kích tím sau 4 tuần nuôi cấy Các chỉ tiêu đánh giá Môi Số mẫu Chất lƣợng Khối lƣợng Khối lƣợng trƣờng nuôi cấy rễ rễ tƣơi rễ tăng (lần)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng môi trường và điều kiện nuôi cấy đến khả năng nhân sinh khối tạo rễ củ cây Ba kích (Morinda officinalis How), Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng môi trường và điều kiện nuôi cấy đến khả năng nhân sinh khối tạo rễ củ cây Ba kích (Morinda officinalis How), Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng môi trường và điều kiện nuôi cấy đến khả năng nhân sinh khối tạo rễ củ cây Ba kích (Morinda officinalis How)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay