Phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

33 179 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 17:03

TRNG I HC KINH T QUC DN Vin o to Sau i hc Mc tiờu o to thc s : Master Master l gỡ ? PHNG PHP NGHIấN CU Lm ch mt mng kin thc chuyờn sõu (chuyờn gia) & Thc hin Th hin nh th no ? Nm vng kin thc Bit dng thc t phõn tớch, nhn din v gii quyt Lun Thc s Khỏc i hc v tin s ch no ? i hc dng bit v hiu kin thc Tin s i sõu vo nghiờn cu nn tng ca kin thc (lý lun), phỏt hin cỏc kin thc mi THC S KHểA 19 THNG 11/2011 Lun thc s L cỏi gỡ ? lm gỡ ? Giỏ tr ca lun thc s Mt cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc c lp Mc am hiu v kin thc chuyờn mụn Kh nng dng phng phỏp nghiờn cu v kin thc gii quyt (*) Tớnh khoa hc C s vng chc (lý thuyt) Khỏch quan (minh chng) Cht ch, tin cy (din t, lp lun) Tớnh ng dng Vi ngi hc Thc s cú gỡ khỏc ? Vi ngi dy Giỏ tr s dng (xut phỏt t thc t) Gúp phn gii quyt qun lý * Theo Quy ch hin hnh v o to thc s MC TIấU MễN HC: Lm cỏch no t c Hiu c nghiờn cu v phng phỏp nghiờn cu l gỡ; Vn dng c vo quỏ trỡnh nghiờn cu v vit lun vn; Hon thnh lun thc s : Cể GI TR - ỳng yờu cu - ỳng hn Thỏi Kin thc GI TR Phng phỏp K nng Khụng phi l Chộp lun hay Vit bỏo cỏo tng kt HAI NI DUNG CHNH Phn Nghiờn cu v Phng phỏp nghiờn cu Ni dung chớnh Phn I Phn ng dng PPNC trin khai lun thc s I Khỏi quỏt chung v nghiờn cu khoa hc Nghiờn cu khoa hc l gỡ? Cỏc yờu cu c bn ca mt nghiờn cu khoa hc Phõn loi nghiờn cu khoa hc II Quy trỡnh nghiờn cu khoa hc La chn nghiờn cu Tng quan ti liu v xỏc nh ti, cõu hi nghiờn cu (mc tiờu, phm vi, i tng nghiờn cu) Thit k nghiờn cu (nh tớnh, nh lng) Thu thp v x lý d liu (s cp, th cp) Phõn tớch v khai thỏc thụng tin Vit bỏo cỏo (lun vn) III Hai hng nghiờn cu c bn : nh tớnh v nh lng Nghiờn cu nh tớnh Nghiờn cu nh lng Ni dung chớnh Phn II ng dng PPNC thc hin lun thc s Xõy dng bn thuyt minh ti Trỡnh by kt qu nghiờn cu Phn NGHIấN CU V PHNG PHP NGHIấN CU C s lý thuyt Thu thp d liu v phõn tớch Tng hp, kt lun v kin ngh Quy nh v nghiờn cu, trỡnh by v bo v lun thc s ti H KTQD Ni dung lun Trỡnh by lun Túm tt lun Trớch lc v trỡnh by danh mc TLTK Bo v, kim tra, thm nh lun I Khỏi quỏt chung v nghiờn cu khoa hc II Quy trỡnh nghiờn cu khoa hc III Nghiờn cu nh tớnh v nghiờn cu nh lng 10 Khỏi quỏt chung v nghiờn cu khoa hc NGHIấN CU L Gè? Khỏi quỏt chung v nghiờn cu khoa hc TRI THC L Gè? .l quỏ trỡnh quan sỏt s vt, hin tng nhm phỏt trin tri thc mi .hiu bit v s tht n cha cỏc s vt hin tng thụng tin c h thng húa, kim nghim, s dng vo mc ớch c th Tri thc l gỡ ??? Tin cy Xỏc thc ó c chng minh 11 12 Khỏi quỏt chung v NCKH: NGHIấN CU Khỏi quỏt chung v NCKH: TRI THC MI nh th no? NGHIấN CU TRI THC MI lm gỡ ? Nghiờn cu : Cú quỏ trỡnh quan sỏt hin tng Hiu, k tha tri thc c Tỡm hiu v xut tri thc mi Kinh nghim Linh cm Gii quyt Nõng cao cht lng giỏo dc i hc v sau i hc qun lý thc tin lm gỡ ??? Hiu bit sn cú Tri thc mi Khi no cn ? 14 13 Vn thng gp Gim ựn tc giao thụng ti H Ni Th no l tri thc mi ? ti Bớ quyt sng lõu 1) Hn ch ri ro tớn dng ca ngõn hng XXX 2) Nõng cao hiu qu u t ngõn sỏch cho phỏt trin h tng YYY 3) Hon thin cụng tỏc qun lý ZZZ 4) Nõng cao cht lng o to Thc s ca - Ai t cỏc trờn? => Nh qun lý - Ai gii quyt cỏc trờn => Nh qun lý Ch hỳt thuc, khụng ung ru: Lõm Bu th 63 tui Ch ung ru, khụng hỳt thuc: Chu n Lai th 73 tui Va ung ru, va hỳt thuc: Mao Trch ụng th 83 tui Va ung ru, va hỳt thuc, va ỏnh bi: ng Tiu Bỡnh th 93 tui Va ung ru, va hỳt thuc, va ỏnh bi li cú c v bộ: Trng Hc Lng th 103 tui Khụng ung ru, khụng hỳt thuc, khụng ỏnh bi cng khụng cú bn gỏi, ch lm ngi tt vic tt: Lụi Phong hng dng 23 tui => Nh qun lý a quyt nh da vo õu? KT LUN V TRI THC RT RA ? 15 =>Thụng tin ??? Tri thc ??? 16 Nghiờn cu: tỡm tri thc mi Nghiờn cu khỏc gỡ so vi ? Tng hp, phõn tớch d liu D liu Bi núi chuyn, bi phỏt biu ý kin cỏ nhõn Bn tin, bi vit phúng s Vn chng, tiu thuyt Bỏo cỏo tng kt Tri thc Thụng tin ỳc kt, tỡm xu hng, quy lut D liu l nhng bng chng thc t Thụng tin l nhng kin thc rỳt c t d liu Tri thc l nhng xu hng, quy lut ca cỏc hin tng t nhiờn, xó hi ỳc kt t s tng hp cỏc thụng tin 17 gun thụng tin Cõu hi v Tr li Thụng tin mi ghiờn cu ghiờn cu Ra quyt nh Kt qu Mụ hỡnh phõn tớch, khai thỏc thụng tin Tr li Cõu hi gun thụng tin gun thụng tin ni b ni b gun thụng tin gun thụng tin bờn ngoi bờn ngoi H H thng thng h h tr tr ra quyt quyt nh nh C C S S D D LIU LIU Cỏc Cỏc quyt quyt nh nh qun qun lý lý KT QU KT QU (doanh s, li nhun, (doanh s, li nhun, phn ng ca khỏch phn ng ca khỏch hng hng 18 Vn qun lý Nghiờn cu Hóy a vớ d v cõu hi (vn ) qun lý m anh/ch cho rng cn cú nghiờn cu tr giỳp cho quỏ trỡnh gii quyt v quyt nh (Cú th s dng luụn ch lun d kin ca anh/ch) Chuyờn gia cụng ngh thụng tin Phn hi 19 Perrault & McCarthy, Essentials of Marketing, Mc Graw Hill, 2003 Cn?? Cn Khụngcn cn?? Khụng Cúth th?? Cú khụngth th?? khụng 20 Thuc tớnh ca nghiờn cu khoa hc Nghiờn cu hn lõm Khỏch quan, trung thc Mc tiờu: Phỏt trin lý thuyt Kt qu: lý thuyt, mụ hỡnh, lun im mi c im: tng quỏt húa v lõu di Phn bin: Chuyờn gia lý thuyt Ni cụng b: Tp khoa hc Chớnh xỏc, cht ch Sỏng to v phỏt trin Phng phỏp Loi hỡnh nghiờn cu Quy trỡnh Nghiờn cu ng dng Mc tiờu: ng dng lý thuyt vo thc t Kt qu: a cỏc gii phỏp hiu qu trờn cỏc lý thuyt ó cú c im: phự hp vi khụng gian, thi gian c th Phn bin: Chuyờn gia lý thuyt v thc tin Ni cụng b: Tp dnh cho cỏc nh thc tin/ ni ng dng => Lun Thc s thuc nhúm no? 21 D L LOI HèNH NO CNG U CN TUN TH MT QUY TRèNH 22 NGHIấN CU CHT CH Phõn loi nghiờn cu Phõn loi nghiờn cu Phõn loi theo mc ớch Theo mc ớch Phng phỏp thu thp thụng tin thng s dng ghiờn cu ti liu (thụng tin th cp) ghiờn cu khỏm phỏ (Tr li cõu hi cỏi gỡ, Quan sỏt, phng sõu cỏ nhõn hoc nhúm nh th no, õu, no ) Khỏm phỏ, mụ t, gii thớch, d bỏo Theo phng phỏp thu thp v khai thỏc d liu nh tớnh, nh lng ghiờn cu mụ t iu tra trờn din rng (nghiờn cu nh (Tr li cõu hi bao lng) nhiờu) Panel (s dng mu i tng tiờu biu) ghiờn cu nhõn qu (Tr li cõu hi ti sao) 23 Tests Thc nghim, phõn tớch nh lng 24 Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu l gỡ ? Kt qu nghiờn cu ph thuc c bn vo phng phỏp nghiờn cu Mc chp nhn kt qu nghiờn cu ph thuc vo mc chp nhn phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu cn c mụ t rừ rng v chi tit nu ú lp li nghiờn cu ny h cú th lm ỳng nh bn ó lm Phng phỏp lun Phng phỏp t (din dch, quy np) H thng quy trỡnh H thng cỏc cụng c, k thut Thu thp d liu Phõn tớch Trỡnh by 25 Mi quan h PPNC - kt qu nghiờn cu Tranh cói quanh nghiờn cu ca TS Trnh Hũa Bỡnh thỏng 10 - 2010 26 Phng phỏp nghiờn cu ??? 3.3 Phng phỏp nghiờn cu Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, lun s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ú l: phng phỏp vt bin chng v vt lch s; phng phỏp phõn tớch, tng hp, thng kờ v so sỏnh Ngoi cũn thu thp thụng tin, ti liu, s liu t cỏc c quan B ngnh Trung ng v a phng Cõu hi ca nh qun lý : Cú nờn cm games online ? Vn nghiờn cu : Tỏc ng ca games online ti ngi s dng (CPN, Lun thc s K.16, HKTQD) 27 28 Phng phỏp nghiờn cu ??? Phng phỏp nghiờn cu Trong quỏ trỡnh thc hin lun vn, cỏc phng phỏp phõn tớch, so THIU HIU BIT V PHNG PHP NGHIấN CU KHOA HC sỏnh, tng hp, s , biu mu v.v c s dng nghiờn cu TH, Lun thc s K.16, HKTQD 30 29 Kt thỳc bui sỏng, cỏc anh, ch hiu Lun thc s l gỡ v lm gỡ Phn Mt cụng trỡnh NCKH Chng minh kh nng lm ch kin thc v kh nng dng gii quyt thc tin Giỏ tr ca lun thc s = NCKH õu PHNG PHP NGHIấN CU I Khỏi quỏt chung v nghiờn cu khoa hc Tớnh khoa hc : khỏch quan, tin cy, logic cht ch II Quy trỡnh nghiờn cu khoa hc Tớnh ng dng: gii quyt thc tin Phng phỏp nghiờn cu l gỡ v lm gỡ III Nghiờn cu nh tớnh v nghiờn cu nh lng H thng PP lun, t duy, quy trỡnh, k thut m bo giỏ tr cho kt qu nghiờn cu 31 32 QUY TRèNH NGHIấN CU Xỏc nh , Xỏc nh , hỡnh thnh mc tiờu hỡnh thnh mc tiờu nghiờn cu nghiờn cu Xõy dng khung lý Xõy dng khung lý thuyt v k hoach thuyt v k hoach thu thp TT thu thp TT Thu thp Thu thp thụng tin thụng tin Phõn tớch Phõn tớch thụng tin thụng tin Vn qun lý thc tin Vn nghiờn cu Cỏc thụng tin tri thc cn thu thp = mc tiờu nghiờn cu C s lý thuyt Cỏc ngun thụng tin : th cp, s cp, ly t õu, hoc t i tng no Cỏc phng phỏp thu thp : quan sỏt, iu tra phng vn, thc nghim Cỏc cụng c : phiu iu tra, bng hi, thang o, dng c ghi chộp, lu gi K hoch chn mu : tớnh i din, quy mụ, phng phỏp chn Xỏc lp ngõn sỏch, thi gian Phng thc tip cn i tng : trc tip, qua th, qua in thoi, qua email X lý cỏc tr ngi : khụng gp ỳng i tng, i tng t chi hp tỏc, thụng tin thu c b sai lch i tng, hoc ngi i thu thp thụng tin X lý d liu : Mó hoỏ, loi b cỏc d liu sai lch, nhp d liu La chn cỏc k thut phõn tớch, thng kờ Xỏc lp mi quan h gia cỏc yu t (c lp, ph thuc, nh hng ) XC NH VN NGHIấN CU CU HI QUN Lí V CU HI NGHIấN CU Khi no cn nghiờn cu ? Anh A cú t, nờn u t vo bt ng sn, chng khoỏn, ụ la hay vng ? Trỡnh by Trỡnh by kt qu kt qu Vit bỏo cỏo kt qu a cỏc kt lun, xut Nhón hiu Romano cú nờn u t phỏt trin kem dng da cho nam gii ? Vin o to Sau i hc cú nờn m gii NEU Idol cho cỏc hc viờn cao hc ? Ra quyt Ra quyt nh qun lý nh qun lý 33 La chn ti nghiờn cu 34 Cú nờn tm dng hc ly v (chng) ? Vớ d v tờn lun Tr li cõu hi NC khỏc gỡ tr li cõu hi QL => Nu lun thc s tr li cõu hi qun lý s cú nguy c gỡ Kinh nghim la chn: Thy hay? Thy cn thit? Thy sn cú? Kh nng thc hin Giỏ tr mang li Cú gỡ bt n ??? 35 36 Xỏc nh mc tiờu nghiờn cu t cõu hi qun lý Xỏc nh nghiờn cu: THUYT PHC Phỏt trin tớn dng ti S giao dch I Ngõn hng Cụng thng Vit Nam Xỏc nh cú cn thit phi nghiờn cu khụng TH, Lun thc s K.16, HKTQD Mc tiờu nghiờn cu: Xỏc nh nghiờn cu (khoanh vựng) H thng nhng c bn v tớn dng, phỏt trin tớn dng ca Ngõn hng thng mi Xỏc nh mc tiờu nghiờn cu Cn bit nhng gỡ quyt nh ? CU HI NGHIấN CU Phõn tớch ỏnh giỏ thc trng phỏt trin tớn dng ti S Giao Dch I Ngõn hng Cụng thng Vit Nam xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin tớn dng ti S giao dch I Ngõn hng Cụng thng Vit Nam thi gian ti Cú gỡ khụng n ? 37 Xỏc nh mc tiờu nghiờn cu t cõu hi qun lý 38 Xỏc nh mc tiờu nghiờn cu Gii phỏp y mnh vic ng dng phng phỏp 5S nhm nõng cao cht lng sn phm ti cụng ty TNHH N.S NTTH, Lun thc s K.16, HKTQD Trờn c s nghiờn cu mt cỏch khoa hc v cht lng sn phm v phng phỏp 5S, lun hng n nhng mc ớch c th nh sau: - Lm rừ bn cht v vai trũ ca phng phỏp 5S qun tr cht lng sn phm doanh nghip - Phõn tớch thc trng tỡnh hỡnh cht lng sn phm ca cụng ty trc v sau ỏp dng phng phỏp 5S t ú khng nh nhng u, nhc im, nguyờn nhõn cho Cụng ty N.S (trc ht l vi sn phm gch ti Nh mỏy Gch Ceramic N.S) - T ú lun s xut thờm nhng phng hng v gii phỏp y mnh vic ng dng 5S nhm nõng cao cht lng sn phm cho Cụng ty N.S 39 Nõng cao nng lc cnh tranh ca cụng ty XYZ 40 10 QUY TRèNH NGHIấN CU Vn qun tr Xỏc nh , Xỏc nh , hỡnh thnh mc tiờu hỡnh thnh mc tiờu nghiờn cu nghiờn cu Trỡnh by kt qu v vit bỏo cỏo Vn nghiờn cu Cỏc thụng tin cn thu thp = cõu hi nghiờn cu Xõy dng khung lý Xõy dng khung lý thuyt v k hoach thuyt v k hoach thu thp TT thu thp TT Thu thp Thu thp thụng tin thụng tin Phõn tớch Phõn tớch thụng tin thụng tin Trỡnh by Trỡnh by kt qu kt qu Cỏc ngun thụng tin : th cp, s cp, ly t õu, hoc t i tng no Cỏc phng phỏp thu thp : quan sỏt, iu tra phng vn, thc nghim Cỏc cụng c : phiu iu tra, bng hi, thang o, dng c ghi chộp, lu gi K hoch chn mu : tớnh i din, quy mụ, phng phỏp chn Xỏc lp ngõn sỏch, thi gian Phng thc tip cn i tng : trc tip, qua th, qua in thoi, qua email X lý cỏc tr ngi : khụng gp ỳng i tng, i tng t chi hp tỏc, thụng tin thu c b sai lch i tng, hoc ngi i thu thp thụng tin X lý d liu : Mó hoỏ, loi b cỏc d liu sai lch, nhp d liu La chn cỏc k thut phõn tớch, thng kờ Xỏc lp mi quan h gia cỏc yu t (c lp, ph thuc, nh hng ) Nhng mc tiờu nghiờn cu t ó t c nh th no ? minh chng ? Vi nhng thụng tin thu c t cuc nghiờn cu, nh qun lý cú th nhng quyt nh gỡ? Nhng cõu hi no cũn cha c tr li, cn b sung thờm thụng tin gỡ ? Vit bỏo cỏo kt qu a cỏc kt lun, xut Ra quyt Ra quyt nh qun lý nh qun lý 73 Trỡnh by kt qu v vit bỏo cỏo Cuc nghiờn cu cú nhng hn ch im no ? Hng nghiờn cu tip theo cú th l gỡ ? Trỡnh by bỏo cỏo chi tit v cuc nghiờn cu 74 Kt thỳc ni dung, cỏc anh ch Cú mt cỏi nhỡn h thng v quy trỡnh NCKH: bc Bit cỏch xỏc nh nh hng nghiờn cu PH HP Xut phỏt t qun lý (ó gii hn) Mc tiờu nghiờn cu rừ rng, trng tõm La chn s dng khung lý thuyt phự hp 75 76 19 QUY TRèNH NGHIấN CU Vn qun tr Xỏc nh , Xỏc nh , hỡnh thnh mc tiờu hỡnh thnh mc tiờu nghiờn cu nghiờn cu Vn nghiờn cu Cỏc thụng tin cn thu thp = cõu hi nghiờn cu Xõy dng khung lý Xõy dng khung lý thuyt v k hoach thuyt v k hoach thu thp TT thu thp TT Cỏc ngun thụng tin : th cp, s cp, ly t õu, hoc t i tng no Cỏc phng phỏp thu thp : quan sỏt, iu tra phng vn, thc nghim Cỏc cụng c : phiu iu tra, bng hi, thang o, dng c ghi chộp, lu gi K hoch chn mu : tớnh i din, quy mụ, phng phỏp chn Xỏc lp ngõn sỏch, thi gian Thu thp Thu thp thụng tin thụng tin Phõn tớch Phõn tớch thụng tin thụng tin NG DNG PHNG PHP NGHIấN CU TRONG TRIN KHAI LVThS I ng dng PPNC thc hin lun thc s HAI HNG NGHIấN CU Xõy dng bn thuyt minh ti LVThS Trỡnh by kt qu nghiờn cu LVThS nh tớnh nh lng II - Quy nh v nghiờn cu, trỡnh by v bo v lun thc s ti H KTQD Trỡnh by Trỡnh by kt qu kt qu Ra quyt Ra quyt nh qun lý nh qun lý Phn 78 77 Bn thuyt minh ti nghiờn cu Phn (Phn m u) NG DNG PHNG PHP NGHIấN CU TRONG TRIN KHAI LVThS I ng dng PPNC thc hin lun thc s Xõy dng bn thuyt minh ti LVThS Trỡnh by kt qu nghiờn cu LVThS II - Quy nh v nghiờn cu, trỡnh by v bo v lun thc s ti H KTQD 79 trỡnh by Lý chn ti, Mc tiờu, i tng v phm vi nghiờn cu, Phng phỏp nghiờn cu, ý ngha khoa hc v thc tin ca ti nghiờn cu 80 20 Phõn tớch vớ d a Lý chn ti: thuyt phc Phi xut phỏt t qun lý thc tin, cn phi cú nghiờn cu cung cp thụng tin h tr vic gii quyt ú; Xỏc nh c thc tin, chng minh c l ang tn ti cn gii quyt, a c dn chng thuyt phc v vic tn ti cn gii quyt 81 82 b Mc tiờu nghiờn cu: rừ rng Phi gn vi mc tiờu tỡm thụng tin tri thc mi cung cp cho nh qun lý quyt nh v gii quyt t Ch rừ cỏi ớch thụng tin tri thc cn thu c sau nghiờn cu Phi cú gii hn phự hp m bo tớnh kh thi khuụn kh mt lun thc s b Mc tiờu nghiờn cu Cú th c trỡnh by di dng tỡm cõu tr li cho cỏc cõu hi tỡm hiu nguyờn nhõn v t ú gii quyt t - Cn th hin s logic vic bỏm sỏt vi mc ớch gii quyt v gn vi lnh vc kin thc chuyờn sõu ca hc viờn - Khụng lit kờ quỏ chi tit, m nờn tng hp thnh t 3-4 ý (cõu Mc tiờu nghiờn cu (tỡm thụng tin h tr vic hi) chớnh, tng ng vi tng bc tỡm cỏch thc gii quyt nh) khỏc mc tiờu qun lý (l quyt nh gii quyt thc tin) quyt t 83 84 21 Phõn tớch vớ d c i tng v phm vi nghiờn cu: - i tng nghiờn cu- yu t trung tõm xuyờn sut ton b cuc nghiờn cu ca mỡnh, - Khỏch th l ni hay bi cnh ú i tng nghiờn cu cú th c quan sỏt - Phm vi nghiờn cu ca ti, cú th liờn quan n cỏc gii hn v khụng gian, thi gian, khỏch th, hoc cỏc ni dung cú liờn quan ti cõu hi nghiờn cu - Trỏnh nhm ln gia i tng nghiờn cu vi khỏch th, hay ngun cung cp thụng tin 85 Phõn tớch vớ d 86 Phõn tớch vớ d Tỏc gi LVT, CH 18Q, Vn dng marketing dch v nhm phỏt trin cỏc Tỏc gi NCTN, CH 18Q, Nõng cao nng lc cnh tranh ngnh c phờ chng trỡnh o to ngn hn v k toỏn v qun tr kinh doanh ca Trng H S phm K thut Hng Yờn xỏc nh: i tng v phm vi nghiờn cu : L nhng hc sinh, sinh viờn v lc lng lao ng ch bin xut khu ca Vit Nam trờn th trng quc t xỏc nh: i tng nghiờn cu : ngnh c phờ ch bin xut khu ca Vit Nam thuc khu vc thnh ph Hi Dng v tnh Hng Yờn Tỏc gi P.S.H, CH 18F, Gii phỏp tng cng thu hỳt h tr phỏt Tỏc gi NTV, CH 18I, Nõng cao nng lc cnh tranh cung cp thit b y t x tr cho cỏc bnh vin Vit Nam ca Cụng ty thit b y t trin chớnh thc ODA vo lnh vc y t ca Vit Nam cho n nm 2015 ung th (MED-AID) xỏc nh: i tng nghiờn cu : Kt qu tiờu th xỏc nh: i tng nghiờn cu : Vic qun lý v s dng ngun thit b y t x tr ca cụng ty Nhng yu t nh hng n tiờu th Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu phm vi ti cỏc cụng ty cung ng ODA vo lnh vc y t ca Vit Nam thit b y t ti vit Nam 87 88 22 d Phng phỏp nghiờn cu: Phõn tớch vớ d Trỡnh by c th cỏch thc, quy trỡnh tin hnh nhm tỡm cõu tr li Vi ti : Phỏt trin bo him tớn dng ti Ngõn hng TMCP cho cỏc cõu hi t mc tiờu nghiờn cu: Ngoi thng Vit Nam, tỏc gi NTLT, CH 18G cú vit phn Cỏch thc tip cn gii quyt cỏc cõu hi nghiờn cu t : lun s phng phỏp nghiờn cu: Cỏc phng phỏp c s dng dng mụ hỡnh (khung) lý thuyt no phõn tớch thc trng, cú tin nghiờn cu ca lun l: phng phỏp vt bin hnh iu tra, kho sỏt hay s dng cỏc d liu ó cú sn, ỏp dng phng phỏp nghiờn cu nh tớnh hay nh lng thu thp v x chng, cỏc nghiờn cu c gii quyt t lý lun n lý thụng tin, thc tin vi vic kt hp quan im: quan im ton din, Phng phỏp thu thp d liu (d liu th cp, d liu s cp, ngun, quan im phỏt trin v quan im lch s c th mu iu tra), phng phỏp x lý phõn tớch s liu mt cỏch khoa hc Trỏnh nhm ln gia PPNC vi PP lun t 89 90 d í ngha khoa hc v thc tin: Phõn tớch vớ d Vi ti : Nõng cao cht lng thm nh ti chớnh d ỏn úng gúp v mt thc tin (qua vic gii quyt hot ng cho vay ti Ngõn hng Cụng thng Lu Xỏ, tỏc gi t ra) NNT, CH 18I cú vit phn phng phỏp nghiờn cu: úng gúp v mt khoa hc, lý lun (nu cú, Phng phỏp nghiờn cu c s dng lun l qua vic dng c s lý lun v phng phng phỏp thng kờ, lp bng biu, so sỏnh, phõn tớch phỏp nghiờn cu khoa hc) tng hp, suy lun din dch quy np trờn quan im vt Nhng hn ch ca kt qu nghiờn cu v nhng khuyn cỏo cú th cú vic s dng bin chng. kt qu ú 91 92 23 Yờu cu 2-3 trang, bao gm cỏc ni dung Bi Tớnh cp thit ca ti Bi cnh chung Vn qun lý Cõu hi qun lý Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu tng quỏt Mc tiờu nghiờn cu c th Vit bn thuyt minh ng ký ti nghiờn cu cho lun thc s ca anh/ch i tng nghiờn cu, phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu C s lý thuyt s s dng phõn tớch thc tin Cỏc d liu s cn thu thp Cỏc ngun d liu Th cp: S cp: Cỏch thc thu thp d liu s cp (nu cn) nh tớnh: mu nghiờn cu, cỏch thc thc hin nh lng: mu nghiờn cu, cỏch thc thc hin, D kin cỏc úng gúp ca lun Giỏ tr khoa hc Giỏ tr ng dng Gii hn ca lun 93 94 Hỡnh thc trỡnh by Phn Tiờu :in m Tờn hc viờn, tờn lp, chuyờn ngnh Tờn ti d kin NG DNG PHNG PHP NGHIấN CU TRONG TRIN KHAI LVThS Ni dung bn thuyt minh Format: Bi thc hin trờn giy A4, font Unicode, Times New Roman, c ch 13, gión dũng 1.2 Khụng cn trang bỡa, khụng cn úng gỏy 95 I ng dng PPNC thc hin lun thc s Xõy dng bn thuyt minh ti LVThS Trỡnh by kt qu nghiờn cu LVThS II - Quy nh v nghiờn cu, trỡnh by v bo v lun thc s ti H KTQD 96 24 Kt cu lun thc s Quy nh v lun thc s ti H KTQD Phn m u Phn ni dung Nhng nguyờn tc c bn v kt cu v ni dung lun thc s Nhng lu ý v phong v hỡnh thc trỡnh by Nhng quy nh c th son tho v nh dng bn Phn kt lun 97 Phn m u 98 Phn ni dung Lý chn ti Mc tiờu nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu í ngha khoa hc v thc tin ca ti nghiờn cu Trỡnh by c s lý lun Phõn tớch thc trng ỏnh giỏ, bn lun kt qu thu c 99 100 25 Phn kt lun Cỏc ni dung khỏc Túm tt nhng thnh cụng ca lun Ch nhng gii hn cha gii quyt c Kin ngh v hng nghiờn cu tip theo Túm tt lun Mc lc v danh mc bng biu, hỡnh v Danh mc ti liu tham kho Ph lc Li cm n 101 102 Trỡnh by v phõn tớch cỏc bng s liu Vn phong v hỡnh thc trỡnh by B cc cht ch, phõn tớch, lp lun rừ rng v gn kt m bo tớnh khỏch quan v thn trng a cỏc ý kin, kt lun S dng bng biu, hỡnh v Trớch dn S dng cỏc ngụn t thuc v vit, trỏnh cỏch din t theo kiu cm tớnh MINH HA 103 Trỡnh by: - Phớa trờn: Bng s; Tờn bng; VT - Ni dung: Ch cn trỏi-gia; S cn phigia; - Dựng thng nht ký hiu du (.) v (,); - Cui bng cú Ngun; Chỳ ý: - Khụng ct bng sang trang - Khụng ghi DVT i kốm theo vi s liu 104 26 - - Phõn tớch cỏc bng s liu Trỡnh by th v hỡnh v Phõn tớch xu hng thụng qua so sỏnh s liu gia cỏc nm (s Tuyt i v Tng i) => Phõn tớch tc phỏt trin hng nm v bỡnh quõn giai on (giỏ SS) Phõn tớch C cu thụng qua so sỏnh gia cỏc thnh phn (giỏ HH); Phi rỳt nhng kt lun v xu hng thay i v gii thớch nguyờn nhõn v nhng nhõn t tỏc ng; Phõn tớch mi quan h gia cỏc tiờu ch mi quan h gia cỏc bin s cn nghiờn cu S dng S bng gi tờn Bng; Khụng lit kờ mụ t s liu Cui th, hỡnh v: Biu s, Hỡnh v s - Tờn gi Ghi chỳ cỏc ký hiu Ngun Chỳ ý: S dng mu Format en trng Ký hiu, s liu th - 105 Quỏ trỡnh thc hin lun ti H KTQD: Hc mụn chuyờn ngnh Gii thiu hc viờn vi cỏc khoa chuyờn ngnh Hc cỏc mụn chuyờn ngnh v xỏc nh hng nghiờn cu hoc ti lun xut vi khoa v hng nghiờn cu hoc ti lun v ngi hng dn Ngi hng dn phi ỳng chuyờn mụn, phi cú lý lch khoa hc cụng b trờn Website ca Vin SH Trờn c s hng nghiờn cu v lc lng giỏo viờn hng dn, Khoa phõn cụng hc viờn v gii thiu ngi hng dn (nu cú) v cỏc b mụn: Thi gian hon thnh trc 107 106 Xỏc nh cng v lp quyt nh giao ti v giỏo viờn hng dn Trờn c s tham kho xut ca hc viờn v hng nghiờn cu v giỏo viờn hng dn, B mụn d kin phõn cụng giỏo viờn hng dn, giỏo viờn v hc viờn xỏc nh Tờn ti v cng v K hoch nghiờn cu + d kin thi gian bo v thụng qua B mụn B mụn bỏo cỏo Khoa danh sỏch phõn cụng giỏo viờn dng dn (nờu rừ s phự hp v chuyờn mụn), tờn ti lun v thi gian d kin bo v Thi hn trc Khoa gi Vin o to Sau i hc danh sỏch phõn cụng giỏo viờn hng dn (s lng HV/GV khụng vt quỏ quy nh) v tờn ti, d kin thi gian bo v Thi hn trc (theo mu) Vin o to Sau i hc trỡnh Hiu trng ký quyt nh giao ti v phõn cụng giỏo viờn hng dn Chm nht hc viờn Nhn Q t giỏo viờn ch nhim 108 27 Thc hin nghiờn cu lun iu kin c bo v lun Hc viờn thng xuyờn liờn h vi giỏo viờn hng dn hon thnh lun theo quy nh; Hc xong cỏc mụn hc theo chng trỡnh, im cỏc mụn hc t t 5.0 tr lờn Sau hon thnh bn tho lun c giỏo viờn hng dn ng ý, hc viờn phi bỏo cỏo bn tho lun trc bui sinh hot khoa hc B mụn v np biờn bn ỏnh giỏ cho Vin T SH trc ngy ó cú quyt nh ca Hiu trng cụng nhn ti v Giỏo viờn hng dn B mụn gii thiu cho Khoa cỏc nh khoa hc iu kin tham gia Hi ng, Khoa la chn v gi danh sỏch xut Hi ng cho Vin o to Sau i hc trc ngy (theo mu) ó bỏo cỏo kt qu nghiờn cu v c ỏnh giỏ iu kin bo v chớnh thc c s ng ý ca GV hng dn, B mụn v Khoa Vin o to Sau i hc trỡnh Hiu trng ký quyt nh thnh lp Hi ng chm lun cho hc viờn; Khụng thi gian chu k lut t cnh cỏo tr lờn hc viờn phi bo v lun trc ngy Cú chng ch Ngoi ng theo quy nh (cú th n n trc xột cp bng Thc s) 109 110 Chun b bo v lun Bo v lun Thc s Kim tra lun trc bo v Khi nhn quyt nh chm lun vn, hc viờn np 01 cun bỡa cng + 01 a CD gm Files (1) ghi ni dung; (2) túm tt lun phũng Thanh tra kim tra Nhng lun cú im ni dung >= 9,0 np thờm bn bỡa mm thm tra c lp Hc viờn khụng cú kh nng bo v lun ỳng thi hn phi lm n trỡnh by lý xin gia hn lun vn, c s ng ý ca Giỏo viờn Hng dn, B mụn v xỏc nhn ca Khoa Np n gia hn trc ngy Thi gian gia hn ti a l 12 thỏng 111 Mi lun cú mt Hi ng chm Cỏc hc viờn cựng chuyờn ngnh c xp lch bo v cựng mt bui, mi bui bo v liờn tc t 3-4 lun vn; Quy nh im lun vn: im lun = ND x 0,7 + BV x 0,3 + im thng - im ni dung: Cn c vo kt qu nghiờn cu lun => Thm tra cỏc lun cú im ni dung >=9,0 - im trỡnh by, bo vờ: S am hiu, din t v tr li - im thng: ng bi khoa hc, ti a: 0,5 im Lu ý: Hc viờn khụng cn tng hoa Hi ng sau bo v 112 28 Bo v lun - SAU KHI BO V LUN VN Thi gian trỡnh by ti a l 20 phỳt, sau ú hc viờn tr li cỏc cõu hi ca cỏc thnh viờn Hi ng im lun c cụng b sau kt thỳc bui bo v Ti bui bo v LV, hc viờn c s dng mỏy Overhead Projector + mỏy vi tớnh trỡnh by ni dung trc Hi ng chm LV Trong vũng 15 ngy phi hon thnh Sa li ni dung v hỡnh thc trỡnh by lun theo cỏc ý kin nhn xột, ỏnh giỏ v kt lun ca Hi ng Np cho giỏo viờn ch nhim lp: - 01 Cun úng bỡa cng (mu bỡa theo quy nh); - 01 a CD ghi ton b ni dung, túm tt, ph lc lun Font ch: Times New Roman, (Unicode); - Giy t, nh lm h s cp bng (nu cha np) Nhng lun c Hi ng chm im ni dung t 9,0 tr lờn, hc viờn phi np thờm 02 cun lun úng bỡa mm ó xúa ht cỏc thụng tin v H v tờ hc viờn, h v tờn giỏo viờn hng dn thm tra 113 114 Trang ph bỡa Hỡnh thc trỡnh by lun thc s Hỡnh thc: in ch nh LV Kinh t: mu xanh; LV QTKD v Qun lý: mu 115 116 29 Hỡnh thc trỡnh by: Page number Top: 3.0 cm Mc lc: t sau trang ph bỡa Mục lục Trang Font: Times New Roman, (Unicode); Size: 13, Line spacing: 1.3 lines Cỏc tiu mc: ỏnh theo nhúm ch s, nhiu nht l ch s, s th nht ch s chng Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ Tóm tắt luận văn Mở đầu Chơng 11.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Chơng - 2.1 2.1.1 2.1.2 Chơng Left: Right: 2.0 cm 3.5 cm Bottom: 3.0 cm Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo phụ lục 117 Lu ý: M?c l?c khụng quỏ trang 118 Danh mc cỏc s , bng biu, hỡnh v Danh mc cỏc ch vit tt S th t bng biu, hỡnh v phi c gn vi s chng VD: hỡnh 3.4 Mi th, bng biu khỏc phi c trớch dn y Ngun c trớch dn phi c lit kờ chớnh xỏc Danh mc ti liu tham kho; Bng s liu phi cú n v tớnh rừ rng DA H MC BIU Biu 1.1 Tng doanh thu v np ngõn sỏch ca Cụng ty kim toỏn Vit am giai on 2002-2005 Biu 1.2 S lng ly k nhõn viờn c o to theo cỏc trỡnh qua cỏc nm 119 120 30 Trờng đại học kinh tế quốc dân Bỡa túm tt *** Nhng yờu cu v túm tt lun thc s Họ tên tác giả luận văn tên đề tài luận văn Chuyên ngành: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Hà Nội, Năm 121 Nờu lý chn ti v mc tiờu nghiờn cu, phng phỏp nghiờn cu ó s dng lun Ni dung: - Phn ỏnh c kt cu chớnh, gm Tờn chng, Tờn mc chớnh: n tiu mc cp hoc cp - Ni dung mi tiu mc phi nờu c cỏc nhn xột, kt lun, bỡnh lun m tỏc gi qua nghiờn cu tng phn ni dung; khụng lit kờ, mụ t s liu, khụng gch dn ý theo kiu rỳt gn Kt lun: Phi ch rừ nhng kt qu ó t c ca lun vn, nhng hn ch cha gii quyt c v hng gii quyt cỏc hn ch ny nu cú cỏc nghiờn cu tip theo Túm tt lun trỡnh by di10 trang Cỏc quy nh v nh dng bn, phụng ch h son tho tng t nh trỡnh by lun 122 Ni dung chớnh lun Trang ph bỡa 123 (ỏnh s trang theo ch s rp 1,2,3 t phn ny) 124 31 Kt lun v ph lc (Phn ph lc gm nhng ni dung cn thit nhm b tr hoc minh cho lun nh: s liu, mu biu, tranh nh, ) 125 Ti liu tham kho (ch bao gm cỏc ti liu c trớch dn, cp lun v c sp xp theo quy nh): 126 Cỏch trỡnh by danh mc ti liu tham kho Cỏch sp xp ti liu tham kho Ti liu tham kho c xp riờng theo tng ngụn ng (Vit, Anh, Phỏp, c, Nga, Trung, Nht, ) Cỏc ti liu bng ting nc ngoi phi gi nguyờn vn, khụng phiờn õm, khụng dch, (i vi nhng ti liu bng ngụn ng cũn ớt ngi nu cú th thờm phn dch ting Vit i kốm theo mi ti liu) Ti liu tham kho xp theo th t ABC h tỏc gi theo thụng l ca tng nc: - Tỏc gi l ngi nc ngoi: xp th t ABC theo h - Tỏc gi l ngi Vit Nam: xp th t ABC theo tờn nhng gi nguyờn th t thụng thng ca tờn ngi Vit Nam, khụng o tờn lờn trc h - Ti liu khụng cú tờn tỏc gi thỡ xp th t ABC t u ca tờn c quan ban hnh bỏo cỏo hay n phm, vớ d: Tng cc Thng kờ xp vo T, B Giỏo dc v o to xp vo B, v.v 127 Ti liu tham kho l sỏch, lun ỏn, bỏo cỏo phi ghi y cỏc thụng tin theo th t sau: - Tờn cỏc tỏc gi hoc c quan ban hnh (Khụng cú du ngn cỏch) - Nm xut bn, (t ngoc n, du phy sau ngc n) - Tờn sỏch, lun ỏn hoc bỏo cỏo, (in nghiờng, du phu cui tờn) - Nh xut bn, (du phy cui tờn nh xut bn) - Ni phỏt hnh (du chm kt thỳc ti liu tham kho 128 32 Cỏch trỡnh by danh mc ti liu tham kho Ti liu tham kho l bi bỏo ghi y cỏc thụng tin theo th t sau: - Tờn cỏc tỏc gi (khụng cú du ngn cỏch) - Nm cụng b, (t ngoc n, du phy sau ngoc n) - Tờn bi bỏo, (t ngoc kộp, khụng in nghiờng, du phy cui tờn) - Tờn hoc tờn sỏch, (in nghiờng, du phu cui tờn) - Tp (khụng cú du ngn cỏch) - S, (t ngoc n, du phy sau ngoc n) - Cỏc s trang, (gch ngang gia hai ch s, du chm kt thỳc) Chỳc cỏc bn thnh cụng ! Chỳ ý: Cn chỳ ý nhng chi tit v trỡnh by nờu trờn Nu ti liu di hn mt dũng thỡ nờn trỡnh by cho t dũng th hai lựi vo so vi dũng th nht cm phn ti liu tham kho c rừ rng v d theo dừi 129 130 33 [...]... 1.2 S lng ly k nhõn viờn c o to theo cỏc trỡnh qua cỏc nm 119 120 30 Trờng đại học kinh tế quốc dân Bỡa túm tt *** Nhng yờu cu v túm tt lun vn thc s Họ và tên tác giả luận văn tên đề tài luận văn Chuyên ngành: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Hà Nội, Năm 121 Nờu lý do chn ti v mc tiờu nghiờn cu, phng phỏp nghiờn cu ó s dng trong lun vn Ni dung: - Phn ỏnh c kt cu chớnh, gm Tờn chng, Tờn mc chớnh: n tiu mc... theo nhúm ch s, nhiu nht l 4 ch s, s th nht ch s chng Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ Tóm tắt luận văn Mở đầu Chơng 11.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Chơng 2 - 2.1 2.1.1 2.1.2 Chơng 3 Left: Right: 2.0 cm 3.5 cm Bottom: 3.0 cm Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo phụ lục 117 Lu ý: M?c l?c khụng quỏ 2 trang 118 Danh mc cỏc s , bng biu, hỡnh v Danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ, Phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ, Phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay