Chuyên đề 1 Khía cạnh pháp lý tham gia thị trường

24 245 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:56

Chuyên đề Khía cạnh pháp: gia nhập thị trường PGS.TS Trần Văn Nam đăng ký doanh nghiệp? • Có tư cách pháp gia nhập thị trường • Thuận lợi tiến hành giao dịch kinh doanh • bảo vệ thương hiệu • Có để giải tranh chấp hiệu Hình thức đăng ký cửa Tiền đăng ký Quá trình đăng ký Đăng ký Tiếp cận thông tin Điện thoại Đăng ký Hệ thống doanh nghiệp đăng ký toàn quốc www Sửa đổi Bản fax chứng nhận Hậu đăng ký www Nhân thân Thuế Nguồn: Cục phát triển doanh nghiệp Thống kê Các quan đăng ký công cộng khác Cộng đồng Hệ thống doanh nghiệp đăng ký toàn quốc Pre-registration Access to information Registration process Phones Registration Amendments Post-registration www Hệ thống doanh nghiệp đăng ký toàn quốc Fax Paper Certified www Hệ thống doanh nghiệp đăng ký toàn quốc Đăng ký điện tử = sở liệu = có giá trị pháp Tên gọi toàn quốc-Nhân thân Hoạt động cấp quốc gia Việc đăng ký công khai Community Ưu điểm Tiếp cận thông tin Đăng ký Quá trình đăng ký Tiền đăng ký Điện thoại Đăng ký Sửa đổi Hệ thống doanh nghiệp đăng ký www Bản fax có chứng nhận Cộng đồng toàn quốc Hậu đăng ký www Nhân thân 10 Không cần phải qua tòa án Không cần công chứng Nhận diện đặc thù Việc lưu trũ chuẩn hóa Mẫu đăng ký thống nhất/đăng ký cửa Thủ tục đơn giản hóa Cập nhật thông tin Thông tin thường niên Tiếp cận thông tin Đăng ký/lưu trữ điện tử Thuế Thống kê Các quan đăng ký công khác Khung pháp Tổ chức Hệ thống Dịch vụ Căn ban hành Nghị định Nghị số 59/2007/NQ-CP: - Thống nội dung đăng ký kinh doanh đăng ký thuế Đăng ký kinh doanh đăng ký thuế ngày làm viêc Xây dựng sở liệu quốc gia đăng ký kinh doanh Kinh nghiệm thu thực TTLT 02 05 Những bất cập thực Nghị định số 88/2006/NĐ-CP Nghị số 01/2009/NQ-CP: ban hành nghị định thay Nghị định số 88 Mục đích ban hành Nghị định Nghị định hóa chế phối hợp “một cửa liên thông” đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế (6 Một) Tạo khung pháp cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống đăng ký kinh doanh Mục đích • Bổ sung quy định mà Luật Doanh nghiệp Luật có liên quan có quy định phát sinh thực tiễn chưa quy định Nghị định số 88/2006/NĐ-CP • Bổ sung số quy định liên quan đến nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp thực sau hoàn thành việc xây dựng hệ thống đăng ký kinh doanh tin học hóa Kết cấu Nghị định Nghị định bao gồm chương với 65 điều: ‰ Chương I Những quy định chung (8 điều) ‰ Chương II Nhiệm vụ, quyền hạn quan đăng ký kinh doanh quản nhà nước đăng ký doanh nghiệp (4 điều) ‰ Chương III Đăng ký tên doanh nghiệp (6 điều) ‰ Chương IV Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (15 điều) Kết cấu – Chương V Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp (15 điều)) – Chương VI Đăng ký hộ kinh doanh (8 điều) – Chương VII Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, cấp lại GCN Đăng ký doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (5 điều) – Chương VIII Điều khoản thi hành (4 điều) Những điểm Tên Nghị định: Nghị định đăng ký doanh nghiệp Phạm vi điều chỉnh: - Quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Quy định Cơ quan đăng ký kinh doanh quản nhà nước đăng ký doanh nghiệp Đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh đăng ký thuế loại hình doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật Doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Bổ sung giải thích từ ngữ - Đăng ký doanh nghiệp - Giấy chứng nhận ĐKDN… 11 Nguyên tắc giải hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật - Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm tính hợp lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Tranh chấp thành viên, cổ đông công ty trình hoạt động không thuộc trách nhiệm giải quan đăng ký kinh doanh 12 Nguyên tắc – Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi sở thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp người thành lập doanh nghiệp tự khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật – Tách biệt ĐKDN biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế Những nội dung (tiếp….) ƒ Quyền thành lập DN nghĩa vụ đăng ký: ¾ Khẳng định quyền thành lập doanh nghiệp cá nhân, tổ chức ¾ Các Bộ địa phương không ban hành quy định đăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho ngành, địa phương ¾ DN có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN 10 ngày ¾ DN có nghĩa vụ nộp báo cáo tài cho quan Đăng ký kinh doanh 14 Địa vị pháp quan ĐKKD - Cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức thành cấp: cấp tỉnh cấp huyện - Ngoài nhiệm vụ cũ + Phối hợp với Cục PTDN xây dựng hệ thống chuyển đổi liệu - TP thuộc TW: thí điểm chuyển sang đơn vị nghiệp có thu - Không Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Khu kinh tế - Ở cấp huyện: Phòng ĐKKD Phòng Tài - Kế hoạch 15 Những nội dung (tiếp….) ‰ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Một hồ sơ Một Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp chứa đựng thông tin đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế Một Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đồng thời Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký thuế) Một đầu mối tiếp nhận hồ sơ trả kết 16 Những nội dung (tiếp….) Ngành nghề kinh doanh GCN ĐK doanh nghiệp: - Ghi theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định số 10) - Chi tiết đến ngành cấp -Người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành mã ngành, Cơ quan ĐKKD đối chiếu định ghi vào Giấy chứng nhận ĐKDN - Quy định chi tiết cách ghi ngành, nghề Giấy chứng nhận ĐKDN -Khẳng định rõ: việc quản nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện kiểm tra chấp hành điều kiện kinh doanh thuộc quan chuyên ngành 17 Mã số doanh nghiệp • Một mã số toàn quốc • Đồng thời mã số đăng ký kinh doanh mã số thuế • Quy định chế phối hợp quan ĐKKD Cơ quan Thuế việc tao lập trao đổi mã số doanh nghiệp (trao đổi cấp TW ) • Mã số đơn vị phụ thuộc cấp cho chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh Những nội dung (tiếp….) Tên doanh nghiệp: - Khái niệm “Tên DN viết tiếng Việt” Chống trùng, nhầm lẫn phạm vi toàn quốc Cơ chế xử tên DN bị trùng trước Nguyễn tắc, trình tự, hồ sơ xử trường hợp tên DN vi phạm quyền sở hữu công nghiệp Trao thêm quyền hạn cho quan ĐKKD định tên DN Quy định đặc thù cho tên Tập đoàn kinh tế Nhà nước đơn vị phụ thuộc DNNN chuyển đổi từ Cty NN - Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: - Nộp thời điểm nộp hồ sơ Lệ phí đăng ký thay đổi = lệ phí thành lập 19 Những nội dung (tiếp….) Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp: - Quy trình đăng ký doanh nghiệp Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia - Hai phương thức xử hồ sơ ĐKDN: Nộp trực tiếp, hồ sơ giấy đăng ký doanh nghiệp qua mạng - Phương thức trao đổi thông tin quan ĐKKD quan Thuế Thời hạn đăng ký ngày làm việc - Người thành lập DN ký GCN ĐKDN, DN nhận GCN ĐKDN quan ĐKKD qua đường bưu điện 20 Trình tự đăng ký doanh nghiệp 21 Những nội dung (tiếp….) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: - Bổ sung trường hợp chưa quy định Nghị định 88: + Thực thủ tục thuế trước chuyển trụ sở DN + Đăng ký thay đổi chủ sở hữu Cty TNHH TV + Đăng ký thay đổi cổ đông sang lập, thành viên Cty TNHH, chủ DNTN tặng, cho, thừa kế + Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế 22 Những nội dung (tiếp….) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Làm rõ trình tự, thủ tục thu hồi - Bổ sung thu hồi DN bị cưỡng chế thi hành định hành thuế Hiệu đính thông tin Giấy CN ĐKDN - Trường hợp DN phát yêu cầu hiệu đính - Trường hợp Cơ quan ĐKKD phát yêu cầu hiệu đính - Yêu cầu sau ngày bị tính lần thay đổi nội dung đăng ký DN Chuẩn hóa liệu đăng ký doanh nghiệp - Chuyển đổi liệu - Đối chiếu liệu với quan Thuế - Cơ chế xử thông tin DN không thống quan 23 Q & A! _ 24 [...]... phương không được ban hành các quy định về đăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho ngành, địa phương ¾ DN có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN trong 10 ngày ¾ DN có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Đăng ký kinh doanh 14 Địa vị pháp của cơ quan ĐKKD - Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức thành 2 cấp: cấp tỉnh và cấp huyện - Ngoài 7 nhiệm vụ cũ + Phối hợp với Cục PTDN trong xây dựng... Phòng Tài chính - Kế hoạch 15 Những nội dung mới (tiếp….) ‰ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: 1 Một bộ hồ sơ duy nhất 2 Một Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp chứa đựng các thông tin đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế 3 Một Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế) 4 Một đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 16 Những nội dung mới (tiếp….)... (Quyết định số 10 ) - Chi tiết đến ngành cấp 4 -Người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành và mã ngành, Cơ quan ĐKKD đối chiếu và quyết định ghi vào Giấy chứng nhận ĐKDN - Quy định chi tiết về cách ghi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận ĐKDN -Khẳng định rõ: việc quản nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra chấp hành điều kiện kinh doanh thuộc cơ quan chuyên ngành 17 Mã số doanh... Cơ chế xử tên DN bị trùng trước đây Nguyễn tắc, trình tự, hồ sơ xử trường hợp tên DN vi phạm quyền sở hữu công nghiệp Trao thêm quyền hạn cho cơ quan ĐKKD trong quyết định tên DN Quy định đặc thù cho tên Tập đoàn kinh tế Nhà nước và đơn vị phụ thuộc DNNN được chuyển đổi từ Cty NN - Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: - Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ Lệ phí đăng ký thay đổi = lệ phí thành lập mới 19 Những... và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 3 Bổ sung giải thích từ ngữ - Đăng ký doanh nghiệp - Giấy chứng nhận ĐKDN… 11 Nguyên tắc giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật - Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Tranh chấp giữa các... trình hoạt động không thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan đăng ký kinh doanh 12 Nguyên tắc – Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi trên cơ sở những thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do người thành lập doanh nghiệp tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật – Tách biệt giữa ĐKDN và các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Những nội dung mới (tiếp….)... đăng ký doanh nghiệp quốc gia - Hai phương thức xử hồ sơ ĐKDN: Nộp trực tiếp, hồ sơ giấy và đăng ký doanh nghiệp qua mạng - Phương thức trao đổi thông tin giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan Thuế Thời hạn đăng ký còn 5 ngày làm việc - Người thành lập DN không phải ký trên GCN ĐKDN, DN có thể nhận GCN ĐKDN tại cơ quan ĐKKD hoặc qua đường bưu điện 20 Trình tự đăng ký doanh nghiệp 21 Những nội dung mới (tiếp….)... hành chính thuế Hiệu đính thông tin trong Giấy CN ĐKDN - Trường hợp DN phát hiện và yêu cầu hiệu đính - Trường hợp Cơ quan ĐKKD phát hiện và yêu cầu hiệu đính - Yêu cầu sau 5 ngày thì bị tính là một lần thay đổi nội dung đăng ký DN Chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp - Chuyển đổi dữ liệu - Đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế - Cơ chế xử thông tin về DN không thống nhất giữa 2 cơ quan 23 Q &... Trình tự đăng ký doanh nghiệp 21 Những nội dung mới (tiếp….) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: - Bổ sung các trường hợp chưa được quy định tại Nghị định 88: + Thực hiện các thủ tục về thuế trước khi chuyển trụ sở chính của DN + Đăng ký thay đổi chủ sở hữu Cty TNHH 1 TV + Đăng ký thay đổi cổ đông sang lập, thành viên Cty TNHH, chủ DNTN do tặng, cho, thừa kế + Đăng ký thay đổi nội dung đăng...Những điểm mới 1 Tên Nghị định: Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 2 Phạm vi điều chỉnh: - Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Quy định về Cơ quan đăng ký kinh doanh và quản nhà nước về đăng ký doanh nghiệp Đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung về đăng ký kinh doanh và
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 Khía cạnh pháp lý tham gia thị trường, Chuyên đề 1 Khía cạnh pháp lý tham gia thị trường, Chuyên đề 1 Khía cạnh pháp lý tham gia thị trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay