Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương

44 148 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT VŨ THỊ ÁNH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN KHAI CUÔC CHO ĐÔI TUYÊN CỜ VUA • • TRƯỜNG THPT PHẢ LAI - HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên nganh: Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học: Th.s TA HƯU MINH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: vũ THỊ ẢNH Sinh viên lớp K38A GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xỉn cam đoan đề tài riêng tôi, kết nghiên cứu đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu vẩn đề trước Toàn vẩn đề đưa bàn luận, nghiên cứu vẩn đề mang tính thời sự, cấp thiết thực tế Trường THPT Pha Lai - Hải Dương Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên vữ THỊ ẢNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng GDTC : Giáo dục thể chất HLV : Huấn luyện viên SL : Số lượng TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung hoc phồ thông TN : Thực nghiệm TT : Thứ tư VĐV : Vận động viên ĐẶT VẤN ĐÈ CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Cơ sở lý luận giai đoạn khai 1.1.1 Khái niệm, nguyên tắc, phân loại khai 1.1.2 Phương pháp nghiên cứu khai 10 1.2 Các phương pháp, phương tiện giảng dạy - huấn luyện môn Cờ vua 12 1.3 Đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi THPT 15 1.3.1 Đặc điểm tâm lí học sinh THPT 15 1.3.2 Đặc điểm sinh lí học sinh THPT .17 1.4 Đặc điểm tâm - sinh lý môn Cờ vua .18 1.4.1 Đặc điểm tâm lý môn Cờ vua 18 1.4.2 Đặc điểm sinh lý môn Cờ vua .21 CHƯƠNG 2.NHỊÊM vu, PHƯƠNG PHÁP, TÔ CHỬC NGHIÊN cừu 24 MỤC LỤC 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 24 2.2.2 Phương pháp vấn toạ đàm 24 2.2.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm 24 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 25 2.2.5 Phương pháp quan sát sư phạm 25 2.2.6 Phương pháp nghiên cứu chuyên biệt cờ vua (phương pháp phân tích ván đấu) .25 2.3 Tổ chức nghiên cứu 27 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: 27 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 27 2.3.3 Đối tuợng nghiên cứu 27 CHƯƠNG KÊT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KÊT QUẢ NGHIÊN cừu 28 3.1 Nghiên cúu Ịua chon phuơng pháp huấn luyện khai cụôc cho đội tuyền truơng THPT Pha Lai - Hải Duơng 28 3.1.1 Thuc trang công tác huấn luỵên khai cụôc cho đôi tuyềntruơng THPT Phả Lải - Hải Duơng .28 3.1.2 Nghiên cứu lụa chọn phuơng pháp giảng dạy - huấn luyện cho đội tuyển Cờ vua truờng THPT Phả Lại - Hải Duomg 28 3.1.3 Lụa chọn test đánh giá khai đội tuyển Cờ vua truờng THPT Phả Lại - HảiDuơng 31 3.2 ứng dụng xác định hiệu phuoug pháp lụa chọn giảng day, huấn luyện khai cho đội tuyển Cờ vua truờng THPT Phả Lại - Hải Duơng 33 3.2.1 Tổ chức thục nghiệm su phạm: 33 3.2.2 Kết phân tích kết thục nghiệm 34 KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHI 38 • • DANH MUC BẢNG BẢNG Bảng 3.1 Nội dung Kết vấn nhằm lựa chọn phương pháp giảng dạy Trang 29 - huấn luyện khai cho đội tuyển Cờ vua trường THPT Bảng 3.2 Phả Lại - Hải Dương (n=25) Kết vấn cán giáo viên cờ vua huyện Phả 32 Lại - Hải Dương để lựa chọn test đánh giá khai (n=15) Bảng 3.3 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm đối chứng 34 nhóm thực nghiệm (nA=nB =10) Bảng 3.4 Bảng 3.5 Kết kiểm tra thực nghiệm nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm (nA=nB =10) Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm đối chứng thực nghiệm(72í4=nB=10) 35 37 ĐẶT VẤN ĐÈ Thể dục thể thao (TDTT) phận văn hóa xã hội Trình độ thể thao dấu hiệu thể trình độ văn hóa lực sáng tạo dân tộc Mặt khác, để đánh giá phát triển kinh tế quốc gia nguời ta thông qua đánh giá thành tích thể thao quốc gia Những kỷ lục, thành tích thể thao mà người đạt góp phàn làm phong phú tranh văn hóa dân tộc TDTT phương tiện để mở rộng quan hệ, tăng cường đoàn kết dân tộc Cờ vua môn thể thao có tiềm triển vọng to lớn thể thao Việt Nam Tuy cờ vua môn thể thao phát triển nước ta cờ vua trở thành họat đông thể thao , văn hoá tầng lớp nhân dân, đặc biệt tầng lớp thiếu niên học sinh Cờ vua có đặc trưng hoạt động trí tuệ , đòi hỏi tố chất thể lực lại có yêu càu cao ý chí, tính thông minh, óc sáng tạo người choi Những phẩm chất phù hop với tư chất người Việt Nam nói chung môi trường giáo dục nói riêng Tập luyện cờ vua có tác dụng phát triền tư lôgic, giáo dục người có tính tổ chức kỷ luật cao, kiên trì, bình tĩnh, linh hoạt rèn luyện tính đoán táo bạo Do vậy, mà tạo tính hứng thú say mê đến mức độ cao Mặt khác, tập choi cờ vua không đòi hỏi đầu tư nhiều sở vật chất ban đầu, dụng cụ đơn giản, cần quân cờ tập luyện thi đấu cờ vua được, điều phù họp với điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nước ta Trong thể thao Việt Nam nay, cờ vua coi ừong môn thể thao ừọng điểm nhà nước ngành đầu tư quan tâm phát triển Điều khẳng định thành tích vận động viên Việt Nam đạt khu vực giới Nhiều vận động viên nước ta đa Liên đoàn cờ vua giới công nhận đẳng cấp đại kiện tướng kiện tướng quốc tế, vận động viên Lê Quang Liêm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3(BCH TW 1997) nêu rõ mục tiêu chủ yếu cờ vua Việt Nam là: “phải có phong trào phổ biến, sâu rộng nước, đặc biệt trường học, giành huy chương từ hai đến ba hạng tuổi giải trẻ giới, đạt thứ hạng 10 nước hàng đầu đội nam giải Olympic cờ vua giới, đạt thứ hạng giải đồng đội giải vô địch cá nhân Châu á, riêng đội nữ giải cá nhân phấn đấu có huy chương” Muốn đạt mục tiêu nêu dự án phát triển cờ vua liên đoàn cờ vua Việt Nam phải có hướng đắn, đặc biệt trọng đến khâu bồi dưỡng đào tạo nhân tài Đây khâu hạn chế mặt tài liệu tham khảo, tài liệu giảng dạy, trình độ huấn luyện viên vận động viên cần phải có biện pháp thích hợp nhằm tăng hiệu trình giảng dạy, huấn luyện đào tạo vận động viên cờ vua, cần đặc biệt trọng tới việc hang bi phương pháp huấn luyện khai Chúng ta biết, chơi cờ vua cần thiết phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật chơi: khai cuộc, trung tàn Vì thế, cờ vua cần phải chuẩn bị tốt về: Tâm lý, thể lực, chuyên môn trước giải thi đấu, cần tập luyện nghỉ ngơi họp lý Song vấn đề chưa phải chủ yếu, muốn giành thắng lợi cần phải nắm vững kế hoạch chơi định sẵn, biết khai thác điểm yếu đối phương từ lập kế hoạch công, mà trước tiên phải học cách thức ứng dụng dạng khai nhằm đảm bảo hiệu tốt thi đấu Khai giai đoạn đầu ván đấu nên cách bố trí lực lượng khai tảng dẫn đến thảnh công cho giai đoạn trung tàn Kết ván đấu phụ thuộc nhiều vào nước giai đoạn Để thực tốt giai đoạn ừong thực tế ván đấu thì: phải trang bị đầy đủ kiến thức dạng khai cụôc Trường THPT Phả Lại - Hải Dương trường có phong trào TDTT phát triển, nhà trường trọng vào việc phát triển thể chất cho học sinh giúp nâng cao thể chất cho em Nhà trường đạt thành tích tốt giải thể thao giải Hội khỏe phù môn điền kinh, bóng chuyền, vua Qua quan sát tình hình học tập, kết qua thi đấu em đội tuyển Cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương, thấy em thường mắc sai lầm phàn khai đánh giá vấn đề nhiều nguyên nhân + Do khả vận dụng tập khai chưa cao + Do lựa chọn phương pháp huấn luyện chưa đúng, chưa phù hợp đối tượng Song vấn đề chưa đựơc quan tâm nghiên cứu cách mức Xuất phát từ lý nêu ừên tiến hành nghiên cứu đề tài: “ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cho đội tuyển Cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương” Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên sở phân tích sở lí luận thực tiễn, đề tài nghiên cứu Ịưa chọn chiến thuật khai trình giảng dạy huấn luyện giúp em nâng cao hiệu khai cho đội tuyển trường THPT Phả Lại - Hải Dương Giả thuyết khoa học: Nếu áp dụng phương pháp huấn luyện khai cho đội tuyển Cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương phát huy hết lực người tập từ nâng cao thành tích thi đấu đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Cơ sở lý luận giai đoạn khai 1.1.1 Khái niệm, nguyên tắc, phân loại khai a Khái niệm khai Khai giai đoạn đàu ván đấu, hai bên nhanh chóng phát triển lưc lượng cho phù họp với ý đồ chiến lược chiến thuật định trước dạng thức khai Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, người ta chia ván cờ làm giai đoạn: Khai cuộc, trung tàn Vì khai giai đoạn mở đầu ván cờ, nên cách bố trí lực lượng khai tảng cho thành công giai đoạn trung tàn Vì vậy, nhiều sách khai đời để dẫn cho người chơi giai đọan Theo quan điểm chung nhất, khai tập trung huy động quân hai bên tham chiến Trong giai đoạn này, cần phải tiến tốt lên chiếm giữ trung tâm tạo không gian để phát triển Tượng Mã Sau quân nhẹ Tượng Mã phát triển, nhập thành (đưa Vua vào vị trí an toàn), đưa Xe racác cột quan trọng Đen đây, kết thúc giai đoạn khai Những người chơi cờ vua thường tự đặt câu hỏi, khai kéo dài nước Khi ván cờ chuyển sang giai đoạn trung Nếu xét mối liên hệ khai với giai đoạn khác ván đấu, việc phân chia rõ ràng thực Giai đoạn khai thường kéo dài khoảng từ 10 - 15 nước Cả hai bên vừa phải triển khai thật nhanh lựclượng mình, vừa tìm cách cản trở đối phương thực ý đồ Khi bên phát triển xong lực lượng trước đối phương nhiệm vụ giai đoạn coi hoàn thành Đây nhiệm vụ quan trọng mà người chơi cờ cần phải nắm 24 xt: Là giá trị khảo sát i n: Là số cá thể £ : Dấu hiệu tổng 2.3 Tổ chức nghiên cứu 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: Thời gian Nội dung Sản phẩm thu rin A 4-Á A • ■ /V Giai đoạn - Đọc phân tích tổng họp tài liệu 11-12/2015 - Lựa chọn đề tài xác định vấn đề -Tên đê tài nghiên cứu nghiên cứu, thu thập tài liệu có liên quan, viết đề cương nghiên cứu bảo vệ đề cương - Hoàn thành đề cương - Xây dựng bảo vệ đề cương khóa luận nghiên cứu Giai đoạn Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn - Hoàn thành nội dung 01-04/2016 vấn đề Giai đoạn Xử lí liệu, hoàn thiện nghiên cứu 04-05/2016 bảo vệ khoá luận 2.3.2 khóa luận - Khóa luận tốt nghiệp Địa điểm nghiên cứu - Trường ĐHSP Hà Nội - Trường THPT Phả Lại - Hải Dương 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng chủ thể: phương pháp huấn luyện khai vua - Đối tượng khách thể: đội tuyển Cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương 25 CHƯƠNG KÊT QUẢ VẦ PHÂN TÍCH KÊT QUẢ NGHIÊN cừu 3.1 Nghiên cứu Ịưa chon phương pháp huấn luyện khai cụôc cho đội tuyền trương THPT Pha Lai - Hải Dương 3.1.1 Thưc trang công ta c huấn luỵên khai cụô c cho đôi tuyên trương THPT Pha Lai - Hải Dương Nhằm tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp giảng dạy khai cho đội tuyểnCỜ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương, tiến quan sát trực tiếp buổi huấn luyện, kết thu cho thấy: - Hầu hết HLV sử dụng phương pháp mô tả lời phương pháp thi đấu trình giảng dạy - huấn luyện khai cho đội tuyển - Trong đó, phương pháp nhà chuyên môn cho có hiệu giảng dạy - huấn luyện khai phương pháp trưng bày (dưới dạng sơ đồ), phương pháp phân tích ván đấu tình điển hình không HLV sử dụng Từ kết nghiên cứu này, tiến hành phân tích ván đấu đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương giải toàn tỉnh gần đây, kết cho thấy: tỷ lệ cao, chứng tỏ công tác huấn luyện khai cho đội tuyển chưa làm tốt, đội tuyển mắc nhiều lỗi khai cuộc, ảnh hưởng đến kết thành tích thi đấu đội tuyển 3.1.2 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp giảng dạy - huấn luyện cho đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài tiến hành vấn nhằm lựa chọn phương pháp giảng dạy - huấn luyện khai cho đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương Kết vấn trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1 Kết vấn nhằm lựa chọn phương pháp giảng dạy - huấn luyện khai cho đội tuyển cờ vua trường 26 THPT Phả Lại - Hải Dương (n = 25) Số Kết vấn theo mức độ ngưòỉ quantrọng tỷ lệ % xếp theo mức độ nhiều lựa chọn T T Phương pháp Rất SL quan % Cần trọng trọng SL Không Quan % SL % quan trọng SL % SL % Phưưng pháp mô tả lời 16 64 14 87.5 12.5 0 0 Phương pháp trưng bày 19 76 15 78.9 15.8 5.3 0 0 0 0 0 0 Phương pháp tham quan Phương pháp tập 25 100 22 88 0 Phương pháp trò chơi 15 60 0 0 15 100 0 Phương pháp thi đấu 25 100 23 92 0 36 0 7 Phương pháp phân tích ván đấu 0 77.8 22.2 cờ điển hình Từ kết thu 3.1 có nhận xét sau: 1.Trong phương pháp sử dụng để dạy cờ vua cho đội tuyển trường THPT Phả Lại - Hải Dương đa số huấn luyện viên chọn phương pháp sau dùng nhiều nhất: - Phương pháp mô tả lời (64%) - Phương pháp tập (100%) 27 - Phương pháp trưng bày (76%) - Phương pháp thi đấu (96%) - Phương pháp ừò chơi (60%) Ngoài phương pháp nhiều có ảnh hưởng tới việc tiếp thu kiến thức khai đội tuyển Có thể nhận phương pháp mô tả lời sử dụng nhiều (64%) hiệu tạo hứng thú học lại không cao Còn phương pháp phân tích ván đấu cờ điển hình, không sử dụng nhiều hiệu lại tích cực tới việc tiếp thu học tập đội tuyển Theo ừang bị kiến thức khai bên cạnh yếu tố lí thuyết như: khái niệm, tính chất phân loại dạng thức khai nguyên tắc cần tuân thủ giai đoạn yếu tố thực hành đóng vaitrò to lớn Khai giai đoạn đầu ván cờ với dạng thức khai lại có dẫn nhiều loại loại có nhiều biến khác vô đa dạng phong phú Chính lúc giảng người HLV kết họp với hình ảnh trực quan ván cờ thuộc loại khai theo dõi đội tuyển tích cực chủ động Việc theo dõi đội tuyển tích cực chủ động hơn, việc theo dõi phân tích ván đấu cờ điển hình giúp đội tuyển hình dụng cụ thể loại hình khai tiến hành Ngoài tránh nhàn chán, thụ động nghe giảng dạy lí thuyết Tương tự vậy, phương pháp thi đấu, phương pháp tập phương pháp trưng bày tác động tích cực tới việc tiếp thu đội tuyển mang tính thực hành, trực quan cao Tóm lại: tò kết vấn phương pháp sử dụng tính hiệu phương pháp ừong huấn luyện khai cho đội tuyển THPT đề tài xác định phương pháp huấn luyện khai cho đội tuyển cờ vua THPT Phả Lại - Hải Dương: 28 - Sử dụng phương pháp phân tích ván đấu, tình điển hình - Sử dụng phương pháp trưng bày (dưới dạng sơ đồ khai cuộc) - Sử dụng phương pháp thi đấu 3.1.3 Lựa chọn test đánh giá khai đội tuyển Cờ Vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương Qua phân tích tài liệu chuyên môn cho thấy, để đánh giá khai đội tuyển, giáo viên, HLV thường đánh giá góc độ sau: - Mức độ nắm bắt dạng thức khai cuộc: Hay việc nhớ khai điển hình - Xác định chiến lược chơi khai cuộc: Nhằm đánh giá khả phân tích, lập kế hoạch để xác định kế hoạch chơi - Cảm nhận sai lầm khai cuộc: Đánh giá khả cảm giác trước tình xảy đòn phối hợp sau nước sai đối phương - Khả chuyển đổi từ khai sang khai khác: Nhằm đánh giá linh hoạt vận dụng khai cuộc, dễ tạo bất ngờ tâm lý không tốt cho đối phương - Khả vận dụng khai thực tế ván đấu Từ đó, nhà chuyên môn xác định test sau để đánh giá khai VĐV: - Xác định sai lầm khai - Test “cờ ĨĨ1Ù” - Xác định chiến lược chơi khai - Thi đấu ván cờ tích cực 30 phút - Test khai gambit - Thi đấu theo khai 15 phút Để lựa chọn test đánh giá khai đội tuyển tiến hành vấn cán giáo viên cờ vua ừong huyện Phả Lại - Hải Dương Kết thông qua bảng 3.2 29 Bảng 3.2: Kết vấn cán giáo viên cờ vua huyện Phả (n = 15) Lại - Hải Dương để lựa chọn test đánh giá khai Số người Kết vấn theo tỉ lệ % xếp theo mức độ lựa chọn Các test SL Xác định sai lầm khai Test “cờ mù” tích cực Rất quan Quan trọng trọng % SL % 40 15 100 10 66.6 14 93.3 57.1 53.3 62.5 60 14 93.3 11 70 SL % Không Cần quan trọng SL % SL % 33.3 20 6.6 10 0 21.4 14.2 7.1 37.5 0 0 22.2 11.1 22.2 14.3 7.1 0 20 Xác định chiến lược chơi khai Thi đấu ván cờ tích cực 30 phút Test khai gambit Thi đấu theo khai 15 phút 44.4 78.6 Từ bảng 3.2 ưên ta có: - Test “Xác định sai lầm khai cuộc” để đánh giá khả vận dụng kỹ chiến thuật, chiến lược vào giai đoạn khai đối tượng nghiên cứu, đồng thời cho phép xác định số: khả linh cảm (trực giác) cảm nhận tình thế, khả tính toán biến, tính toán đến đòn phối họp, tính chặt chẽ trình tư - Test “Xác định chiến lược chơi khai cuộc” để đánh giá khả vận dụng kế hoạch, chiến lược chơi giai đoạn khai ván đấu đối tượng nghiên cứu, đồng thời cho phép xác định số: tính chặt chẽ trình tư duy, khả linh cảm cảm nhận tình 30 - Test “Thi đấu theo khai 15” phútnhằm đánh giá khả vận dụng loại khai vào thực tễ ván đấu Căn vào sở lý luận trình bày chương I; Căn vào sở lý luận thực tiễn việc đánh giá kỹ khai trình bày Chúng lựa chọn hệ thống test nhằm ứng dụng vào trình kiểm tra, đánh giá kỹ khai đội tuyển Cờ Vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương 3.2 ứng dụng xác định hiệu phương pháp lựa chọn giảng dạy, huấn luyện khai cho đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại Hải Dương 3.2.1 Tổ chức thực nghiệm sư phạm Để tiến hành xác định hiệu tập nhằm nâng cao giai đoạn khai cuộccho đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương, đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm thòi gian tuần, tuần buổi, vói buổi 90 phút, thời gian dành cho việc thực huấn luyện khai 50 đến 60 phút buổi tập Tham gia vào trình thực nghiệm 20 em đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương chia làm hai nhóm thực nghiệm đối chứng, nhóm gồm 10 em số em học tập tập luyện nội dung chương trình, tiến hành huấn luyện trường Ở cảhai nhóm tiến hành kiểm tra thời điểm: Trước, giữa, (sau 14 tiết) thông qua test lựa chọn Các test lần kiểm tra có mục đích yêu cầu giống nhung sâu vào cụ thể khác 3.2.2 Kết phân tích kết thục nghiệm Như trình bày trên, trình thực nghiệm, tiến hành kiểm tra ba ởhai nhóm đối chứng thực nghiệm: Trước thực nghiệm, thực nghiệm (sau 14 giờ) Nội dung test lần kiểm tra trình bày phàn phụ lục a Kết kiểm tra thòi điểm trước thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm trình bày bảng 3.3 Bảng 3.3 Kết 31 kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm đối chúng nhóm thực nghiệm (nA=nB=lữ) Nhóm ĐC TT TEST (71^=10) Nhóm TN (nB= 10) t(tos=2,101) p X X ±5 5,3 5,7 0,58 1,54 >0.05 5,2 5,5 0,58 1,17 >0.05 5,5 5,9 0,54 1,65 >0.05 Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Test tính toán phương án (điểm) Test thi đấu theo tình cho trước (điểm) Từ kết bảng 3.3 cho thấy: Sự khác biệt kết thực test nhóm ý nghĩa (t tính < t bảng = 2.101 ngưỡng xác xuất p > %) Hay nói cách khác thời điểm trước thực nghiệm nâng cao hiệu quảứng dụng phương pháp khai hai nhóm đối chứng thực nghiệm tương đương b Kết kiểm tra thực nghiệm Sau 30 ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cho đối tượng nghiên cứu, tiến hành kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm Kết thu trình bày bảng 3.4 32 Bảng3.4 Kết kiểm tra thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm(njl=nB=10) Nhóm ĐC TT TEST Xác định sai lầm (nA=10) NhómTN (nB=10) t (t05=2,101) p X X ±5 5,8 6,7 0,80 2,53 0.05 5,9 6,4 0,65 1,73 >0.05 khai (điểm) Xác định chiến lược chơi khai (điểm) Thi đấu theo khai 15 phút (điểm) Từ kết thực nghiệm bảng 3.4 cho thấy rằng: Nếu xét số trung bình (x) kết thực test hai nhóm đối chứng thực nghiệm gia tăng, song gia tăng hai nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Tuy nhiên, test dẫn tới khác biệt có ý nghĩa kết nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Các test lại chưa dẫn tới khác biệt có ý nghĩa ngưỡng xác xuất thống kê cần thiết Điều cho thấy đối tượng nghiên cứu bước đầu thể tính hiệu quả, nhiên thòi gian ngắn gọn nên chưa dẫn tói khác biệt toàn diện hai nhóm c Kết kiểm tra cuối thực nghiệm Từ kết kiểm tra thực nghiệm tiếp tục ứng dụng tập lựa chọn nhóm thực nghiệm Sau 14 tiết thực nghiệm, tiến hành kiểm tra cảhai nhóm đối chứng thực nghiệm (với test phụ lục 3.3) Kết thu cụ thể trình bày bảng 3.5 33 Bảng 3.5 Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm(nil=nB=10) Nhóm TT TEST Xác định sai lầm ĐC Nhóm TN (nA=10) (nB =10) ±5 t (tos=2,101) p X X 6,7 7,6 0,83 2,45
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương , Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương , Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay