Quản lý nhà nước về chất thải y tế từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

87 221 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:40

VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ VĂN VIỆT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CHẤT THẢI Y TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 HVTH: NGUYỄN THANH BÌNH VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ VĂN VIỆT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CHẤT THẢI Y TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành : Luật hiến pháp luật hành Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Vũ Công Giao HÀ NỘI - 2016 HVTH: NGUYỄN THANH BÌNH VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS TS Vũ Công Giao Mọi trích dẫn từ tài liệu ghi xuất xứ rõ ràng; kiện, tư liệu luận văn trung thực Nếu có sai sót, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Tác giả luận văn Đỗ Văn Việt HVTH: NGUYỄN THANH BÌNH VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LUẬT VỀ CHẤT THẢI Y TẾ 1.1 Khái quát chất thải y tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm, tính chất, ý nghĩa quản lý nhà nƣớc chất thải y tế 11 1.3 Nội dung quản lý nhà nƣớc chất thải y tế 19 1.4 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc chất thải y tế 23 1.5 Một số nguyên tắc quản lý chất thải y tế 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CHẤT THẢI Y TẾ Ở TỈNH BÌNH DƢƠNG 27 2.1 Bối cảnh tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dƣơng tác động đến quản lý nhà nƣớc chất thải y tế 27 2.2 Thực trạng phát sinh chất thải y tế sở y tế địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 30 2.3 Thực trạng tổ chức quản lý chất thải y tế tỉnh Bình Dƣơng 36 2.4 Đánh giá chung kết quả, hạn chế quản lý nhà nƣớc chất thải y tế tỉnh Bình Dƣơng vấn đề cấp bách đặt 45 2.5 Pháp luật hành Việt Nam quản lý chất thải y tế 48 2.6 Trách nhiệm quan liên quan 50 Chƣơng 3: NHU CẦU KHÁCH QUAN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO54 HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CHẤT THẢI Y TẾ Ở TỈNH BÌNH DƢƠNG 54 3.1 Yêu cầu khách quan việc nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc chất thải y tế tỉnh Bình Dƣơng 54 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc chất thải y tế tỉnh Bình Dƣơng 57 3.3 Đề xuất nội dung quy trình kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế 72 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 HVTH: NGUYỄN THANH BÌNH VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BVĐK : Bệnh viện đa khoa CTY : Chất thải y tế ĐVTT-TTYT : Đơn vị trực thuộc- Trung Tâm Y tế HTXLNT : Hệ thống xử lý nƣớc thải KLHXLCT : Khu liên hợp xử lý chất thải MTVCTN-MT : Một thành viên cấp thoát nƣớc- Môi trƣờng NXB : Nhà xuất QLNN : Quản lý Nhà nƣớc QCVN : Quy chuẩn Việt Nam PK- ĐKTN : Phòng khám đa khoa tƣ nhân PKKV- TYT : Phòng khám khu vực - Trạm y tế TNHH : Trách nhiệm hữu hạng TC : Tiêu chuẩn HVTH: NGUYỄN THANH BÌNH VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH ẢNH Bảng 2.1: GDP tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2010-2020 28 Bảng 2.2: Chu ển dịch cấu kinh tế tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 20102020 29 Bảng 2.3: Một số tiêu văn hóa – xã hội tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2010-2020 29 Bảng 2.4 Thống kê số lƣợng sở y tế địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 30 Bảng 2.5.Thành phần chất thải rắn y tế sở y tế tỉnh Bình Dƣơng 32 Bảng 2.6 Thành phần chất thải sinh hoạt sở y tế tỉnh Bình Dƣơng 32 Bảng 2.7 Khối lƣợng chất thải phát sinh bệnh viện đơn vị trực thuộc tỉnh Bình Dƣơng 35 Bảng 3.1 Hệ số phát thải chất thải rắn y tế khối lƣợng phát thải ƣớc tính trạm y tế (tính từ năm 2015 năm 2020) 55 Bảng 3.2 Khối lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh từ đơn vị trực thuộc Sở Y tế đƣợc thống kê 56 BIỂU ĐỒ Biểu đ 2.1: Tổng lƣợng rác thải tế sở y tế tỉnh Bình Dƣơng từ năm 2012-2014 31 Biểu đ 3.1: Khối lƣợng chất thải phát sinh t nh đến năm 2015 54 Biểu đ 3.2: Khối lƣợng chất thải phát sinh ƣớc t nh đến năm 2020 55 HÌNH ẢNH Hình 3.1: Sơ đ quy trình công nghệ AAO[15] 58 Hình 3.2 Sơ đ mô hình thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế đến năm 2020 59 Hình 3.3: Mô hình Khu liên hiệp xử lý chất thải y tế Bình Dƣơng 63 HVTH: NGUYỄN THANH BÌNH VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chất thải nguy hại, có chất thải y tế (CTYT) trở thành vấn đề pháp lý xã hội cấp bách nƣớc ta nói riêng giới nói chung, có nhiều sở y tế trở thành ngu n gây ô nhiễm môi trƣờng CTYT chứa đựng yếu tố truyền nhiễm, độc hại ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe cộng đ ng Trong năm qua, với việc định hƣớng phát triển kinh tế, vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng Nhà nƣớc ta đặt Bên cạnh đó, việc xử lý CTYT đặt nhiều thách thức nƣớc ta, đặc biệt hai ngành môi trƣờng y tế Tuy nhiên, giải vấn đề sớm chiều có nhiều khó khăn: Ngu n kinh ph đầu tƣ cho xử lý CTYT lớn, chƣa kể chi phí cho sử dụng đất, phƣơng tiện thu gom, vận chuyển, kinh phí vận hành bào trì Nhận thức thực hành xử lý chất thải nhân viên làm công tác xử lý chất thải chƣa cao, giải pháp xử lý CTYT chƣa đ ng Mặt khác, tu có Luật bảo vệ môi trƣờng, Qui chế quản lý chất thải nguy hại Thủ tƣớng Chính phủ ban hành, Qui chế CTYT Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành nhƣng văn pháp luật chƣa thực vào đời sống, chƣa có thống tuân thủ thực vấn đề Theo thống kê Cục quản lý Môi trƣờng Y tế (Bộ Y tế), nƣớc có khoảng 13 511 sở khám chữa bệnh hệ dự phòng từ cấp Trung ƣơng đến địa phƣơng với lƣợng chất thải rắn phát sinh vào khoảng 450 tấn/ngà , lƣợng nƣớc thải phát sinh khoàng 125.000 m3/ ngà Hiện na , tình hình kh thải ngu hại hầu nhƣ không đƣợc xử lý, chủ ếu phát sinh từ phòng th nghiệm để phục vụ công tác nghiên cứu đào tạo dƣợc Quá trình thiết kế xây dựng bệnh viện nƣớc ta nói chung nằm VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO giai đoạn đất nƣớc đà phát triển, chiến tranh qua ngƣời bƣớc vào giai đoạn phát triển nhƣng nhận thức chúng vấn đề môi trƣờng nhiều hạn chế việc quản lý chất thải lỏng lẻo, chƣa nghiêm túc có CTYT Bối cảnh nêu phổ biến địa phƣơng nƣớc ta, có tỉnh Bình Dƣơng, đặt cầu cấp bách cần nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục Đối với tỉnh Bình Dƣơng, thời gian qua công tác quản lý CTYT đƣợc triển khai mạnh mẽ, ban ngành liên quan triển khai hoạt động tra, kiểm tra xử lý vụ việc vi phạm, nhƣng đến na chƣa có công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu quản lý CTYT tỉnh Với động tỉnh công nghiệp, việc quản lý chất thải nguy hại, có CTYT việc làm cần đƣợc quan tâm cách mức có quy trình xử lý đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trƣờng Từ lý trên, với mong muốn góp phần giải vấn đề này, tác giả định chọn đề tài “Quản lý CTYT từ thực tiễn tỉnh Bình Dƣơng” để nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề bảo vệ môi trƣờng nói chung việc quản lý CTYT nói riêng thu hút đƣợc quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nƣớc Vì vậy, thời gian qua có số công trình nghiên cứu vấn đề nà đƣợc công bố, tiêu biểu là: - Chƣơng trình tài liệu đào tạo liên tục Bộ Y tế Quản lý CTYT Nhà xuất Y học Hà Nội năm 2015 - Sổ ta hƣớng dẫn Quản lý chất thải y tế Bệnh viện Nhà xuất Y học Hà Nội năm 2015 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO - Hƣớng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nƣớc thải y tế Cục Quản lý môi trƣờng Y tế - Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Nhà xuất Y học Hà Nội năm 2015 - Tài liệu đào tạo liên tục Quản lý chất thải y tế dành cho cán bộ: chuyên trách, Nhân viên vận hành, cán quan trắc môi trƣờng, nhân viên thu gom, nhân viên y tế, giảng viên Cục Quản lý môi trƣờng y tế chủ trì xây dựng năm 2015; - Báo cáo thống kê Cục quản lý Môi trƣờng Y tế (Bộ Y tế), trình bày Hội thảo bàn thực trạng giải pháp cho rác thải tế diễn TPHCM ngày 19/9 năm 2015; - Phạm Ngọc Châu (2004), Môi trƣờng bệnh viện nhìn từ góc độ quản lý chất thải, NXB Thế Giới, Hà Nội - Hƣớng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuân môi trƣờng bệnh viện Nhà xuất Y học Hà Nội năm 2013 - Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Bình Dƣơng Ông Nguyễn H ng Nguyên – Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình Dƣơng – năm 2015; - Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án Bệnh viện phụ sản Trung ƣơng năm 2006; - Sức khỏe môi trƣờng – Bộ Y tế xuất năm 2006 Các công trình nghiên cứu nêu cung cấp lƣợng kiến thức, thông tin lớn đề tài nghiên cứu Cùng với văn pháp quy báo cáo thống kê quan chức tỉnh Bình Dƣơng, công trình nghiên cứu ngu n tài liệu tham khảo cho tác giả thực luận văn nà VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO Mặc dù vậy, hầu hết công trình nghiên cứu nêu chƣa cập nhật văn pháp luật bảo vệ môi trƣờng Thêm vào đó, công trình nà tiếp cận vấn đề từ góc độ chung, chƣa tiếp cận từ thực tiễn sở Đặc biệt, tỉnh Bình Dƣơng, chƣa thấy có công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến quản lý CTYT tỉnh Chính lý trên, đề tài luận văn nà có t nh cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Mục đ ch nghiên cứu đề tài cung cấp phân tích hệ thống, khoa học vấn đề lý luận, thực tiễn, qua đánh giá tổng thể, toàn diện thực trạng QLNN CTYT tình Bình Dƣơng thời gian qua; đề xuất quan điểm giài pháp tăng cƣờng quản lý CTYT tỉnh Bình Dƣơng nói riêng Việt Nam nói chung thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xuất phát từ mục đ ch nghiên cứu nói trên, luận văn xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau đâ : - Nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận QLNN CTYT Việt Nam, bao g m: Khái niệm, đặc điểm, vai trò xã hội, mục tiêu việc quản lý chất thải y tế; chủ thể, đối tƣợng, nội dung, hình thức, phƣơng pháp thực hiện, công tác tuyên truyền vận động yếu tố tác động đến việc quản lý CTYT nay; - Nghiên cứu phân t ch, đánh giá quan điểm, đƣờng lối Đảng sách, pháp luật hành Nhà nƣớc Việt Nam quản lý CTYT mà đƣợc triển khai thực tỉnh Bình Dƣơng - Nghiên cứu đánh giá thực trạng QLNN CTYT tỉnh Bình Dƣơng khoảng năm gần đâ , thành tựu, hạn chế nguyên nhân; VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO đơn vị cán chuyên trách kiêm nghiệm làm công tác môi trƣờng Các cán đƣợc lựa chọn nên có chuyên môn xử lý chất thải Có khả hiểu rõ qui trình vfa hệ thống xử lý để tự điều chỉnh, quản lý, đặc biệt huyện xã trung tâm, dịch vị kỹ thuật khó tiếp cận (3) Giải pháp xây dựng tổ chức thực thi Quy chế quản lý chất thải rắn y tế địa bàn tỉnh Bình Dương Quy chế nà đơn vị quan chu ên môn (Sở Y tế) soạn thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nội dung Quy chế quản lý chất thải rắn y tế địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, bao g m quy trình kỹ thuật công tác phân loại, lƣu trữ, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế * Về việc phân loại chất thải rắn, cần bảo đảm: - Chất thải phải đƣợc thực phân loại nơi phát sinh chất thải - Từng loại chất thải phải đựng túi thùng có mã màu kèm biểu tƣợng theo qui định Thông tƣ liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 * Liên quan đến việc thu gom chất thải sở y tế, cần quán triệt: + Mỗi khoa, phòng phải định rõ vị tr đặt thùng đựng CTYT cho loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tƣơng ứng + Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hƣớng dẫn cách phân loại thu gom + Sử dụng thùng đựng chất thải theo tiêu chuẩn qui định phải vệ sinh ngày 67 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO + Túi thu gom chất thải phải có sẵn nơi chất thải phát sinh để thay cho túi loại đƣợc thu gom chuyển nơi lƣu giữ tạm thời chất thải sở y tế - Mỗi loại chất thải đƣợc thu gom vào dụng cụ thu gom theo mã màu qui định phải có nhãn ghi bên thùng chứa nơi phát sinh chất thải - Các chất thải rắn y tế không đƣợc để lẫn lộn chất thải thông thƣờng Nếu vô tình để lẫn chất thải rắn y tế vào chất thải thông thƣờng hỗn hợp chất thải phải đƣợc xử lý tiêu hủ nhƣ chất thải rắn y tế - Lƣợng chất thải chứa túi đầy tới ¾ túi, sau buộc cổ túi lại - Tần suất thu gom: Hộ lý nhân viên đƣợc phân công ngày chịu trach nhiệm thu gom chất thải rắn y tế chất thải thông thƣờng từ nơi chất thải phát sinh nơi tập trung chất thải khoa lần ngày cần - Chất thải có ngu lâ nhiễm cao trƣớc thu gom nơi tập trung chất thải sở y tế phải đƣợc xử lý sơ nơi phát sinh chất thải - Đối với chất thải có ngu lâ nhiễm thành dịch bệnh đƣợc xử lý sơ chỗ trƣớc vận chuyển đến sở xử lý - Chất thải rắn y tế chất thải thông thƣờng phát sinh khoa/phòng phải đƣợc vận chuyển riêng nơi lƣu giữ chất thải sở y tế lần ngày cần - Cơ sở y tế phải qui định đƣờng vận chuyển chất thải vận chuyển tránh vận chuyển chất thải qua khu vực chăm sóc ngƣời bệnh khu vực khác - Túi chất thải phải buộc kín miệng đƣợc vận chuyển xe chuyên dụng; không đƣợc làm rơi, vãi chất thải, nƣớc thải phát tán mùi hôi trình vận chuyển 68 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO (4) Giải pháp lưu giữ chất thải sở y tế - Chất thải rắn y tế chất thải thông thƣờng phải lƣu giữ phòng chứa riêng biệt - Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải đƣợc lƣu giữ riêng - Nơi lƣu giữ chất thải sở y tế phải có đủ điều kiện sau: + Cách xa nhà ăn, bu ng bệnh, lối công cộng khu vực tập trung đông ngƣời tối thiểu 10m + Có đƣờng để xe chuyên dụng chở chất thải từ bên đến + Nhà lƣu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa có khóa Không để súc vật, loài giấm nhấm ngƣời nhiệm vụ tự xâm nhập + Diện tích phù hợp với lƣợng chất thải phát sinh sở y tế + Có phƣơng tiện rửa ta , phƣơng tiện bảo vệ cho nhân viên, có dụng cụ, hóa chất làm vệ sinh + Có hệ thống cống thoát nƣớc, tƣờng chống thấm, thông khí tốt - Thời gian lƣu giữ CTYT sở y tế + Thời gian lƣu giữ chất thải sở y tế không 48 + Lƣu chất thải nhà bảo quản lạnh thùng lạnh: thời gian lƣu giữ đến 72 + Chất thải giải phẫu phải chuyển chôn tiêu hủy hàng ngày (5) Giải pháp vận chuyển chất thải khỏi sở y tế Vận chuyển CTYT cần công ty chuyên xử lý chất thải thực Chất thải rắn y tế trƣớc vận chuyển đến nơi tiêu hủy phải đƣợc đặt chứa túi nhựa đặt thùng chứa trƣớc chất lên xe vận chuyển tránh bị bục bị vỡ đƣờng vận chuyển, nhƣ tháo dỡ chất vào nhà chứa chất thải khu xử lý chất thải tập trung 69 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO Chất thải giải phẫu: mô, quan, phận thể phải đựng hai lƣợt túi màu vàng, đóng riêng thùng hộp, dán kín nắp ghi nhãn “ Chất thải giải phẫu” trƣớc vận chuyển tiêu hủy (6) Xử lý chất thải rắn y tế nguy hại Lò đốt công nghệ xử lý chất thải rắn y tế công ty xử lý chất thải phải tuân thủ qui trình thủ tục QLNN môi trƣờng trƣớc vào vận hành Trong trình vận hành, định kỳ 03 tháng/lần phải kiểm tra lấy mẫu phân t ch, đo đạc tiêu môi trƣờng liên quan đến lò đốt theo qui định Bộ Tài ngu ên Môi trƣờng báo cáo quan quản lý địa phƣơng (Sở Y tế) Qua trình đo đạc phải đơn vị có chức thực Quá trình vận hành lò đốt phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu mặt an toàn lao động môi trƣờng Xử lý chất thải: khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện sở y tế, không khuyến khích chuyển giao nƣớc thải y tế cho đơn vị khác có chức xử lý Đƣa tiêu ch công nghệ theo nội dung đề án đề xuất (7) Hồ sơ theo dõi chất thải Mỗi sở y tế phải có hệ thống sổ theo dõi lƣợng chất thải phát sinh ngày tuần; có chứng từ chất thải rắn y tế chất thải thông thƣờng đƣợc chuyển tiêu hủy theo mẫu qui định Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quản lý chất thải nguy hại Cơ chế tài hỗ trợ sở y tế việc thực đầu tƣ trang thiết bị, phƣơng tiện thực thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho 01 quan QLNN chuyên trách chủ trì chịu trách nhiệm kêu gọi xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị xử lý môi trƣờng cho sở y tế; đ ng thời giao 01 quan giám sát, theo dõi việc thực dự án đảm bảo tính minh bạch đem lại hiệu cao Đối với trang thiết bị phục vụ 70 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO công tác phân loại, lƣu giữ, thu gom vận chuyển nội sở, sở y tế đầu tƣ ngu n kinh phí Cơ chế phối hợp, quyền trách nhiệm quan quản lý Nhà nƣớc - Sở Tài ngu ên Môi trƣờng: phối hợp với Sở Y tế công tác giám sát chất lƣợng môi trƣờng, giám sát trình xử lý chất thải sở y tế - Sở Y tế: chủ trì kế hoạch giám sát định kỳ công tác quản lý CTYT sở y tế; chủ trì lập kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cho sở y tế kiến thức, nhân lực phục vụ cho công tác quản lý chất thải y tế; chủ trì phối hợp với quan đầu tƣ xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị cho sở y tế;chủ trì xây dựng biểu mẫu, quy trình thủ tục quản lý CTYT cho sở y tế; chủ trì việc kiểm soát phòng dịch chống bệnh(tiêu hủy, xử lý) xảy dịch bệnh; phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trƣờng giám sát công tác thu gom, vận chuyển xử lý CTYT đơn vị dịch vụ - Sở khoa học công nghệ: hỗ trợ Sở Y tế cung cấp thông tin thẩm định công nghệ xử lý CTYT cho sở y tế đơn vị dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý - Ủy ban nhân dân thị xã/huyện: tùy theo chức chủ trì phối hợp với Sở Y tế công tác đầu tƣ xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị xử lý môi trƣờng sở y tế; phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài ngu ên Môi trƣờng việc kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng sở y tế - Sở Tài Sở Kế hoạch Đầu tƣ: hỗ trợ Sở Y tế, tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực đề án theo qui định hành, bên cạnh phối hợp với Sở Y tế việc kêu gọi xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị xử lý môi trƣờng cho sở y tế thông qua hình thức xã hội hóa theo qui định 71 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO 3.3 Đề xuất nội dung quy trình kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế - Trường hợp kiểm tra định kỳ: Sở Y tế lên kế hoạch nội dung kiểm tra gửi công văn cho sở y tế Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài ngu ên Môi trƣờng Cơ quan Cảnh sát Môi trƣờng thực kiểm tra nội dung công tác quản lý chất thải rắn y tế nói riêng công tác quản lý môi trƣờng sở y tế nói chung Quá trình kiểm tra , lấy mẫu đo đạc, phân t ch làm sở đánh giá xử phạt sau nà Đoàn kiểm tra Sở Y tế làm trƣởng đoàn, đại diện Sở Tài ngu ên Môi trƣờng, đại diện Cơ quan Cảnh sát Môi trƣờng đƣợc mời tham dự - Đối với công tác kiểm tra đột xuất Sở Y tế chủ động kiểm tra đột xuất sở y tế nhận thấy có dấu hiệu vi phạm Khi kiểm tra, cán Sở Y tế phải xuất trình Quyết định kiểm tra đột xuất Sở y tế Qua trình kiểm tra thực công việc cán Sở Y tế chịu trách nhiệm Việc kiểm tra đột xuất không báo trƣớc cho sở y tế không cần phối hợp với quan khác Cơ quan Cảnh sát Môi trƣờng tiến hành kiểm tra đột xuất sở y tế thấy có dấu hiệu nghi vấn vi phạm an toàn môi trƣờng Qua trình kiểm tra Cảnh sát Môi trƣờng có quyền lập biên cảnh cáo lập biên phát hành ch nh sở vi phạm gây ô nhiễm môi trƣờng Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, quan chu ên môn tỉnh nội dung sau: Ủy ban nhân dân tỉnh: xem xét từ ngu n vốn tỉnh, đ ng ý mặt chủ trƣơng cho công tác hỗ trợ chi phí thu gom vận chuyển xử lý CTYT cho đơn vị y tế công lập địa bàn tỉnh Đ ng thời giao cho đơn vị 72 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO có chức theo nhiệm vụ thực công tác đầu tƣ, quản lý CTYT địa bàn tỉnh theo nội dung sau: Sở Y tế: Chủ trì kế hoạch giám sát định kỳ công tác quản lý CTYT sở y tế; chủ trì lập kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cho sở y tế kiến thức, nhân lực phục vụ cho công tác quản lý chất thải y tế; chủ trì phối hợp với quan khác đầu tƣ xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị cho sở y tế; chủ trì xây dựng biểu mẫu, quy trình thủ tục quản lý CTYT cho sở y tế; chủ trì việc kiểm soát phòng dịch chống dịch (tiêu hủy, tự xử lý) xảy dịch bệnh; phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trƣờng giám sát công tác thu gom, vận chuyển xử lý CTYT đơn vị dịch vụ Sở Tài ngu ên Môi trƣờng: chủ trì giám sát công tác thu gom, vận chuyển xử lý CTYT đơn vị dịch vụ; phối hợp với Sở Y tế công tác giám sát chất lƣợng môi trƣờng sở y tế Tƣ vấn cho Sở Y tế việc ứng dụng công nghệ xử lý môi trƣờng tiên tiến phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Sở khoa học Công nghệ: chủ trì hƣớng dẫn mặt xử lý CTYT cho sở y tế đơn vị dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý (1) Ủy ban nhân dân huyện- thi: tùy theo chức chủ trì phối hợp với Sở Y tế công tác đầu tƣ xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị xử lý môi trƣờng sở y tế; phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài ngu ên Môi trƣờng việc kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng sở y tế (2) Sở tài Sở Kế hoạch Đầu tƣ tham mƣu UBND tỉnh kinh phí thực đề án theo qui định hành Bên cạnh phối hợp với Sở Y tế kêu gọi xúc tiến đầu tƣ trang thiết bị xử lý môi trƣờng sở y tế thông qua hình thức xã hội hóa theo qui định 73 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO (3) Sở Nội vụ: phối hợp với Sở Y tế rá soát số lƣợng cán phục vụ cho ngành y tế tỉnh xây dựng phƣơng án nhân thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành y tế năm (4) Phòng Cảnh sát Môi trƣờng: Phối hợp với Sở Y tế Sở Tài nguyên Môi trƣờng giám sat công tác quản lý chất thải y tế, kiểm tra, xử phạt đơn vị vi phạm Với kết thiết thực đạt đƣợc nhƣ Đề tài: “QLNN CTYT từ thực tiễn tỉnh Bình Dƣơng” sở cho việc phát triển hoạt động quản lý CTYT Bình Dƣơng thời gian tới 74 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO KẾT LUẬN Hiện nay, công tác quản lý CTYT không quốc gia, mà mang tính toàn cầu, không riêng địa phƣơng lĩnh vực định Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý quản lý tỉnh Bình Dƣơng vấn đề chƣa đƣợc hoàn thiện so với qui định chung Chính Phủ, Bộ Y tế Chất thải tu đƣợc phân loại khoa phòng sở nhƣng chƣa đƣợc lƣu giữ qui định Đặc biệt, công tác xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bệnh viện trạm y tế, phòng khám đa khoa công lập công lập chƣa qui định Nhiều trạm y tế, bệnh viện việc chôn lấp tự đốt không theo qui định diễn thƣờng xu ên nhƣng chƣa có hƣớng khắc phục Đối với nƣớc thải y tế, 24% bệnh viện chƣa có hệ thống xử lý nƣớc thải mà thải thẳng môi trƣờng gây ô nhiễm nƣớc môi trƣờng trầm trọng Các đơn vị y tế nhỏ đơn vị công lập hầu nhƣ hệ thống xử lý nƣớc thải Ngoài ra, công tác quản lý CTYT sở y tế chƣa đƣợc quan tâm mà thực cách thụ động, chƣa chu ên sâu chƣa theo qui định Công tác giám sát định kỳ quan chu ên môn tỉnh chƣa đƣợc thƣờng xuyên Những khó khăn đƣợc nêu cho tình trạng bao g m: mạng lƣới sở y tế rộng nên hệ thống thu gom, vận chuyển xử lý chƣa phủ rộng hết để thực chức mình; Sự khó khăn mặt tài ch nh chƣa cho phép sở y tế đầu tƣ trang thiết bị hay giao chất thải cho đơn vị thu gom, vận chuyển xử lý có chức năng; Nhân lực trang thiết bị bệnh viện quan QLNN chuyên môn tỉnh thiếu nhiều, trình độ quản lý CTYT hạn chế Do đó, tạo nên bất cập hệ thống quản lý Với khảo sát đánh giá dựa số liệu, liệu có đƣợc khuôn khổ cho phép, Đề tài “QLNN CTYT từ thực tiễn tỉnh Bình 75 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO Dƣơng” đánh giá đƣợc trạng công tác quản lý CTYT địa bàn tỉnh Bình Dƣơng; từ đề xuất định hƣớng cho hệ thống kỹ thuật từ phân loại, lƣu giữ đến thu gom, vận chuyển xử lý CTYT giai đoạn 2016 - định hƣớng 2020 mà đề xuất hƣớng quản lý để hệ thống vận hành tốt Ngoài ra, đề án đề xuất đƣợc số văn pháp qui cho công tác quản lý Đâ nội dung chƣa có địa bàn tỉnh, thành phố lân cận 76 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài ngu ên Môi trƣờng (2015), Thông tư số 36/2015/TTBTNMT ngày 30/6/2015 quản lý chất thải nguy hại Của hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy haị theo qui định Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, Bộ Y tế (2015), Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 việc áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước nước có hoạt động liên quan đến CTYT lãnh thổ Việt Nam, bao gồm hoạt động quản lý chất thải y tế Bộ Y tế (2009), Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 hướng dẫn tổ chức thực công tác kiểm soát nhiễm khuẩn sở khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế (2013), Thông tư số 31/2013/TT-BYT quy định quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện: qui định quan trắc chất thải rắn, nước thải y tế, môi trường không khí xung quanh khí thải lò đốt chất thải rắn y tế Bộ Tài ngu ên & Môi trƣờng (2010), Thông tư số 39/2010/TTBTNMT ngày 16/12/2010 Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành quy chuẩn Việt Nam 28:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải Y tế Bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế (2014), Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 qui định bảo đảm an toàn xạ y tế Bộ Tài ngu ên & Môi trƣờng (2012), Thông tư số 04/2012/TTBTNMT ngày 08/5/2012 qui đinh tiêu chí xác định sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 77 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO Bộ tài ngu ên & Môi trƣờng (2012), Thông tư số 27/2012/TTBTNMT ngày 28/12/2012 ban hành quy chuẩn Việt Nam 02:2012/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đốt chất thải rắn Y tế Bộ tài ngu ên & Môi trƣờng (2013), Thông tư số 57/2013/TTBTNMT ngày 31/12/2013 ban hành quy chuẩn Việt Nam 55:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị hấp CTYT lây nhiễm 10 Bộ tài ngu ên & Môi trƣờng (2013), Thông tư số 32/2013/TTBTNMT ngày 25/10/2013 ban hành quy chuẩn Việt Nam 50:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng nguy hại bùn thải từ trình xử lý nước 11 Bộ Xây dựng (2004), Quyết định số 27/2004/QĐ – BXD ngày 9/11/2004 ban hành bãi chôn lấp chất thải nguy hại – tiêu chuẩn thiết kế 12 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án Bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2006; 13 Bộ Y tế (2006), sức khỏe môi trường 14 Cục Quản lý Môi trƣờng Bộ Y tế - Bộ Y tế (2011), Hướng dẫn xử lý CTYT lây nhiễm sử dụng công nghệ vi sóng 15 Cục Quản lý Môi trƣờng Bộ Y tế - Bộ Y tế (2011), Hướng dẫn xử lý nước thải y tế 16 Chính phủ (2007), Nghị định số 59/2007/NĐ – CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn qui định 17 Chính phủ (2011), Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường cam kết bảo vệ môi trường 18 Ch nh phủ (2013), Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường 78 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO 19 Cục quản lý Môi trường Y tế (2015), Báo cáo thống kê trình bày Hội thảo bàn thực trạng giải pháp cho rác thải y tế diễn TP Hồ Chí Minh 20 Cục Quản lý môi trƣờng y tế (2015), Tài liệu đào tạo liên tục Quản lý chất thải y tế dành cho cán bộ: chuyên trách, Nhân viên vận hành, cán quan trắc môi trường, nhân viên thu gom, nhân viên y tế, giảng viên chủ trì xây dựng 21 Hà Nội (2003), Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng xưởng đốt CTYT Hà Nội 23 Ngân Hàng Thế Giới, Dự thảo báo cáo Quản lý nguy môi trường Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) Dự thảo báo cáo Quản lý nguy môi trường dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới 24 Nhà xuất Y học Hà Nội (2015), Chương trình tài liệu đào tạo liên tục Bộ Y tế Quản lý CTYT 25 Nhà xuất Y học Hà Nội (2015), Sổ tay hướng dẫn Quản lý chất thải y tế Bệnh viện 26 Nhà xuất Y học Hà Nội (2015), Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế Cục Quản lý môi trường Y tế - Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện 27 Nhà xuất Y học Hà Nội (2013), Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuân môi trường bệnh viện 28 Nguyễn H ng Nguyên – Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng (2015), Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Bình Dương 29 Phạm Ngọc Châu 2014, Môi trường bệnh viện nhìn từ gòc độ quản lý chất thải, NXB Thế Giới 79 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO 30 Quốc hội (2014), Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thông qua ngày 23/6/2014, mục 2, chương X 22 Lê Minh Sang (2011), Báo cáo rà soát sách liên quan đến QLCT y tế đề xuất chỉnh sửa 31 Sở Y tế tỉnh Bình Dƣơng (2015), tổng hợp số liệu chất thải y tế năm 2015 32 Sở Y tế tỉnh Bình Dƣơng (2015), Đề án xử lý CTYT giai đọan 2011-2015 định hướng 2020 , tầm nhìn 2025 địa bàn tỉnh Bình Dương 33.Ủ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dƣơng (2015), Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng (2007), Chỉ thị số 20/2007/CTUBND ngày 06/6/2007 việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng (2010), Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Bình Dương 36 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng (2012), Quyết định số 2474/QĐUBND ngày 10/9/2012 việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể quản lýxử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng (2012), Quyết định số 3257/QĐUBND ngày 23/11/2012 Phê duyệt Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương giai đọan 2011 -2015, định hướng đến năm 2020 tầm nhìn 2025 38 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng (2014), Quyết định số 287/QĐUBND ngày 27/01/2014 phê duyệt Đề án kiện toàn mô hình hệ thống quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Bình Dương 80 VHD: GS.TSKH NGUYỄN CÔNGHÀO 39 Việt Nam tham gia Công ước quốc tế Basel kiểm soát vận chuyển chất thải nguy hại qua biên giới vào năm 1995 40 Việt Nam tham gia Công ước Stockholm chất ô nhiễm hữu khó phân hủy vào năm 2001 41 Việt Nam tham gia Công ước Rotterdam thủ tục thỏa thuận cung cấp thông tin ưu tiên hóa chất độc hại thuốc BVTV thương mại quốc tế vào năm 2007 42 Việt Nam ký Công ước Minamata thủy ngân năm 2013 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về chất thải y tế từ thực tiễn tỉnh Bình Dương, Quản lý nhà nước về chất thải y tế từ thực tiễn tỉnh Bình Dương, Quản lý nhà nước về chất thải y tế từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay