Chuyên đề tốt nghiệp kế toán

56 179 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:23

GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn I NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ Khái niệm lưu chuyển hàng hoá Lưu chuyển hàng hoá công ty cổ phần tổng hợp hoạt động mua bán dự trữ hàng hoá Hay nói cách khác, lưu chuyển hàng hoá trình đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng thông qua quan hệ trao đổi hàng tiền Phân loại lưu chuyển hàng hoá 2.1 Phân loại dựa vào nguời bán Lưu chuyển hàng hoá ban đầu: Là trình lưu chuyển người bán người sản xuất hàng hoá Lưu chuyển hàng hoá trung gian: Là trình lưu chuyển người bán người sản xuất hàng hoá, mà doanh nghiệp thương mại lưu chuyển hàng hoá trung gian biểu hàng hoá mua bán lại lượng hàng hoá bị tính trùng 2.2 Phân loại dựa vào người mua Lưu chuyển hàng hoá bán buôn: Là trình lưu chuyển hàng hoá việc mua hàng nhằm mục đích để bán lại sản xuất, kết thúc trình hàng hoá vẩn nằm lĩnh vực lưu thông Trong lưu chuyển hàng hoá bán buôn thường số lượng lớn việc mua bán hàng thực qua hợp đồng kinh tế Lưu chuyển hàng hoá bán lẽ: Là trình lưu chuyển hàng hoá mua hàng nhằm mục đích cho việc tiêu dùng, kết thúc trình hàng hoá vào lĩnh vực tiêu dùng Trong lưu chuyển hàng hoá bán lẽ khối lượng bán thường số lần bán nhiều 2.3 Phân loại hàng hoá dựa vào phạm vi lưu thông Lưu chuyển hàng hoá nội thương: Là trình lưu chuyển hàng hoá giới hạn phạm vi biên giới quốc gia Qúa trình vận động hàng hoá nội thương bao gồm hai khâu mua bán, đồng thời đồng tiền sủ dụng đồng nội tệ Lưu chuyển hàng hoá ngoại thương: Là trình lưu chuyển hàng hoá thực quốc gia với Quy trình vận động hàng hoá ngoại thương bao gồm khâu: Hai khâu mua vào hai khâu bán ra, việc toán sử dụng hai đồng tiền nội tệ ngoại tệ, gắn liền với điều kiện, điều khoản toán quốc tế Nội dung lưu chuyển hàng hoá Hàng hoá mua vào: Là khâu quan trộng doanh nghiệp thương mại, khâu trình lưu chuyển hàng hoá Hàng hoá dự trữ: Nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường liên tục Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải xác định cho khối lượng hàng hoá hợp lý, không hàng hoá dự trữ bị ứ động gây hư hỏng mát tốn bảo quản Hàng bán ra: Là khâu cuối trình lưu chuyển hàng hoá Đây khâu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng Vì khâu định tồn phát triển doanh nghiệp SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp Ý nghĩa lưu chuyển hàng hoá Lưu chuyển hàng hoá đảm bảo cung ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội thông qua việc cung ứng sản phẩm doanh nghiệp thương mại Lưu chuyển hàng hoá góp phần thúc đẩy việc áp dụng tiến khoa học kỷ thuật vào sản xuất Lưu chuyển hàng hoá giúp cho doanh nghiệp, người tiêu dùng giảm bớt dự trữ Lưu chuyển hàng hoá góp phần ổn định giá điều tiết hàng hoá thị trường cách phù hợp II CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ TÍNH GIÁ Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho 1.1 Phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp theo giõi cách thường xuyên, liên tục tình hình nhập xuất tồn kho hàng hoá kỳ mặt hạch toán Trong phương pháp người ta sử dụng tài khoản hàng tồn kho kỳ Phương pháp thường áp dụng doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có giá trị tương đối lớn 1.2 Phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp không theo giõi cách thường xuyên liên tục tình hình nhập xuất tồn kho vật tư hàng hoá giá trị vật tư hàng hoá mua vào nhập kho kỳ kế toán theo dõi tài khoản “ mua hàng ” đến cuối kỳ sở kiểm kê số liệu vật tư số liệu tồn kho dựa vào mối quan hệ cân đối người ta tính số lượng vật tư hàng hoá xuất kho kỳ Phương pháp thường áp dụng đơn vị kinh doanh nhiều mặt hàng với giá trị tương đối thấp Tính giá hàng hoá 2.1 Tính giá hàng hoá mua vào Theo nguyên tắc giá phí lịch sử, giá vốn hàng hoá giá thực tế hàng hoá mua vào bao gồm toàn chi phí liên quan đến hàng hoá mua, giá thực tế hàng hoá mua vào xác định tuỳ theo nguồn thu nhập 2.2 Phương pháp tính giá vốn hàng hoá phân bổ chi phí mua cho hàng bán 2.2.1 Phương pháp tính giá vốn hàng bán + Phương pháp bình quân gia quyền theo phương pháp trước hết cần phải tính đơn giá bình quân cho mặt hàng, sau vào số lượng phiếu xuất hàng hoá để tính giá mua hàng hoá xuất kho Đơn giá mua bình quân hàng i Giá mua hàng i tồn kho đầu kỳ = số lượng hàng i tồn đầu kỳ Giá mua hàng i xuất bán kỳ + Giá mua hàng i nhập kho kỳ = Số lượng hàng i xuất kỳ SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B + + số lượng hàng i nhậpkho kỳ Đơn giá mua bình quân hàng i Trang GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp Giá trị vật tư hàng hoá mua vào nhập kho kỳ kế toán theo dõi tài khoản “mua hàng” đến cuối kỳ Trên sở kiểm kê số lượng vật tư, hàng hoá tồn kho dựa vào mối quan hệ cân đối người ta tính số lượng vật tư hàng hoá xuất kỳ Phương pháp thường sử dụng đơn vị kinh doanh nhiều mặt hàng với giá trị tương đối thấp + Phương pháp nhập trước xuất trước.( FIFO ) Theo phương pháp hàng nhập kho trước xuất trước, nghĩa phải xuất hết giá trị hàng nhập vào kho trước xuất hàng nhập kho sau Như giá mua hàng xuất kho tính theo đơn giá hàng mua vào nhập kho thời điểm đầu, giá mua hàng hoá tồn kho cuối kỳ giá mua hàng hoá mua vào sau + Phương pháp nhập sau xuất trước.( LIFO ) Phương pháp dựa giả thuyết hàng nhập kho sau xuất kho trước Khi tính giá mua hàng xuất kho vào đơn giá mua hàng nhập kho gần lần xuất giá mua hàng xuất kho giá mua hàng hoá mua vào nhập kho sau + Phương pháp thực tế đích danh Phương pháp dựa sở xuất kho hàng hoá thuộc lô lấy đơn giá lô để tính giá mua hàng xuất kho 2.2.2 Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán Chi phí mua hàng vừa liên quan đến hàng lại, vừa liên quan đến hàng bán kỳ: Vì vậy, vào cuối kỳ hạch toán, kế toán cần phải tính toán phân bổ chi phí mua hàng cho hàng lại hàng bán kỳ theo tiêu thức phân bố thích hợp để xác định xác kết tài cuối kỳ Chi phí mua hàng phân bổ hàng tồn đầu kỳ Chi phí mua hàng phát sinh Chi phí mua hàng kỳ Tiêu thức phân bổ phân bổ cho hàng = * cho hàng bán bán kỳ ∑Tiêu thức phân bổ cho hàng bán kỳ hàng tồn cuối kỳ + III TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Hạch toán nghiệp vụ mua hàng 1.1 Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng Hàng mua sản phẩm, hàng hoá hưu hình mà doanh nghiệp mua nhằm mục đích để bán ra, thực nghiệp vụ này, vốn doanh nghiệp thương mại chuyển từ hình thái tiền tệ sang hình thái vật chất hàng hoá Trong thực tế hàng hoá coi hàng mua doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện sau : Phải thông qua mua bán toán tiền cho bên bán theo phương thức định Doanh nghiệp nhận hàng Doanh nghiệp nhân đầy đủ chứng từ liên quan đến hàng hoá trả tiền cho bên bán SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn 1.2 Phương thức mua hàng, chứng từ hạch toán 1.2.1.Phương thức mua hàng a> Mua theo đơn đặt hàng hợp đồng kinh tế Dựa vào mối quan hệ sẳn có chào hàng nhà cung cấp, doanh nghiệp thương mại đặt hàng với doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp xuất nhập Đơn đặt hàng yêu cầu cụ thể loại hàng hoá mà doanh nghiệp cần mua để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho khách hàng Mua hàng theo hợp đồng kinh tế ký kết thực việc giao hàng có chuẩn bị trước, có kế hoạch, giúp cho doanh nghiệp thương mại ổn định nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng b> Mua hàng không theo hợp đồng Đây hình thức mua đứt bán đoạn mua vãng lai thị trường, với phương thức mua phải kiểm tra kỹ số lượng, chất lượng hàng hoá, số trường hợp phải xem xét nguồn gốc hàng hoá để đảm bảo hàng mua bán c> Mua hàng qua hệ thống đại lý Là việc mua hàng nơi hàng hoá không tập trung hàng nông sản, hải sản…Việc mua giúp cho doanh nghiệp gom mặt hàng không tập trung không thường xuyên Khi mua hàng doanh nghiệp cần quy định chất lượng, giá cả, quy cách hàng hoá 1.2.2 Chứng từ hạch toán Bao gồm hoá đơn bán hàng, biên kiểm nghiệm hàng hoá, phiếu nhập kho, phiếu chi tiền, giấy báo nợ ngân hàng, phiếu xuất kho kiêm hoá đơn ( bên bán lập ) 1.3 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng 1.3.1 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên a> Tài khoản sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phưong pháp kê khai thường xuyên kế toán sử dụng tài khoản 151;156;133 331 TK 151 “ hàng hoá đường “ TK phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá thuộc quyền sở hửu doanh nghiệp cuối tháng hàng chưa nhập kho TK 156 “ hàng hoá “ TK phản ánh giá trị có tình hình biến động hàng hoá kho doanh nghiệp TK 156 có hai loại: TK 1561 “ giá mua hàng hoá “ TK 1562 “ chi phí mua hàng “ TK 133 “ thuế GTGT khấu trừ “ TK dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào khấu trừ, khấu trừ khấu trừ TK sử dụng doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ TK có hai TK cấp 2: TK 1331 “ thuế GTGT khấu trừ hàng hoá “ TK 1332 “ thuế GTGT khấu trừ TSCĐ “ TK 331 “ phải trả người bán “ TK phản ánh tình hình toán khoản nợ phải trả doanh nghiệp cho người bán hàng hoá, người cung cấp lao vụ, dịch vụ, người nhận khâu xây dựng b> Hạch toán nghiệp vụ mua hàng SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn Hạch toán hàng hoá mua hàng: + Trường hợp hàng mua hoá đơn về, vào hoá đơn doanh nghiệp làm thủ tục kiểm nghiệm hàng hoá, kế toán ghi Nợ TK 156 ( 1561 ) giá mua hàng hoá Nợ TK 133 thuế GTGT khấu trừ Có TK 111, 112, 331 tổng giá toán Đồng thời phản ánh chi phí vận chuyển bốc sếp…hàng mua Nợ TK 156 ( 1562 ) chi phí mua hàng Nợ TK 133 thuế GTGT khấu trừ Có TK 111, 112, 331 + Trường hợp mua hàng chuyển bán thẳng cho khách hàng, hàng hoá không nhập kho, kế toán phản ánh giá mua hàng hoá gửi bán giá mua hàng hoá bán hàng xác định tiêu thụ Nợ TK 157 “ hàng gửi bán “ Nợ TK 632 “ giá hàng bán “ Nợ TK 133 “ thuế GTGT khấu trừ “ Có TK 111, 112, 331 tổng giá toán + Trường hợp hàng chưa có chứng từ, theo nguyên tắc quản lý tài sản, kế toán tiến hành thủ tục kiểm nhận hàng hoá nhập kho, tạm thời, tạm thời ghi trị giá hàng nhập kho theo giá tạm tính Nợ TK 156 ( ) giá tạm tính Nợ TK 133 thuế GTGT khấu trừ Có TK 331 phải trả cho người bán Khi nhận chứng từ lô hàng nhập, giá thực tế chi phí mua kế toán điều chỉnh giá tạm tính lô hàng nhập phản ánh số lượng, ngày tháng chứng từ nhập mua lô hàng vào dòng ghi tạm tính dòng ghi mức điều chỉnh tăng giảm + Trường hợp nhận chứng từ mua hàng, đến cuối kỳ hàng hoá mua chưa kiểm nhận theo địa điểm quy định, vào chứng từ kế toán ghi: Nợ TK 151 “hàng mua đường” Nợ TK 133 “thuế GTGT khấu trừ” Có TK 111, 112, 331 tổng giá toán Sang kỳ hạch toán sau, hàng nhập kho gửi thẳng bán kế toán ghi: Nợ TK 1561 “giá mua hàng hoá” Nợ TK 157 “hàng gửi bán” Nợ TK 632 “giá vốn hàng bán” Có TK 151 hàng mua đường  Hạch toán hàng nhận từ gia công Khi hàng hoá mua không đủ điều kiện quy cách chất lượng…để phục vụ cho việc bán ra, doanh nghiệp tiến hành đem hàng hoá gia công Sau trình gia công, giá trị hàng hoá tăng thêm lượng toàn chi phí trình gia công Khi xuất kho hàng hoá đưa gia công kế toán ghi: Nợ TK 154 Có TK 156 ( 1561 ) Các chi phí liên quan đến trình gia công: SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn Nợ TK 154 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 Khi gia công xong, nhập lại kho hàng hoá kế toán ghi: Nợ TK 156 ( 1561 ) Có TK 154  Hạch toán mua hàng có phát sinh thừa thiếu Trường hợp nhập hàng mua thừa thiếu so với hoá đơn, kế toán cần lập biên vào tính chất thừa thiếu xác định nguyên nhân cụ thể: Nợ TK 642 “ thiếu định mức” Nợ TK 138 ( 1381 ) giá trị hàng thiếu chờ xử lý Nợ 138 ( 1388 ) hàng thiếu bắt bồi thường Có 331 phải trả nhà cung cấp Đối với hàng thiếu chờ xử lý, có định kế toán ghi sổ Nếu xử lý bắt bồi thường ghi: Nợ TK 1388 “hàng thiếu bắt bồi thường” Có TK 1381 tài sản thiếu chờ xử lý Nếu chưa tìm nguyên nhân ghi: Nợ TK 811 “chi phí bắt bồi thường” Có TK 1381 tài sản thiếu chờ xử lý Nếu hàng kiểm nhận thừa so với hoá đơn, kế toán ghi: Nợ TK 156 (1561) trị giá mua hàng thừa Có TK 338 (3381) hàng mua thừa chờ xử lý Trường hợp hàng thừa mà xác định doanh nghiệp doanh nghiệp đồng ý giữ hộ cho bên bán số hàng theo dõi TK 002 “hàng hoá nhận giữ hộ”  Hạch toán chiết khấu, giảm giá hàng mua, hàng mua bị trả lại Khi chiết khấu, giảm giá hàng mua chấp nhận ghi: Nợ TK 111, 112 số tiền người bán trả lại Nợ TK 331 trừ vào tiền nợ người bán Có TK 156 (1561) giá mua hàng hoá Trường hợp mua trả lại, hàng hoá chưa hạch toán nhập kho kế toán theo dõi hộ số hàng cho người ban, kế toán ghi: Nợ TK 002 “hàng hoá nhận giữ hộ” Khi bên bán nhận lại hàng kế toán ghi: Có TK 002 hàng hoá nhận giữ hộ Trường hợp hạch toán nhập kho hàng hoá kế toán ghi: Nợ TK 111, 112 số tiền người bán trả lại Nợ TK 331 trừ vào tiền nợ người bán Có TK 133 thuế GTGT khấu trừ hàng hoá trả lại Có TK 156 (1561) giá mua hàng hoá trả lại 1.3.2 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ a> TK sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài khoản SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn TK 611 “hàng mua” tài khoản phản ánh giá trị thực tế hàng hoá mua vào kỳ TK 611 có tài khoản cấp hai TK 6111 mua nguyên vật liệu TK 6112 mua hàng hoá TK151, 156, 157 tài khoản dùng để phản ánh trị giá hàng tồn đầu kỳ hàng tồn cuối kỳ b> Hạch toán số trường hợp chủ yếu Đầu kỳ hạch toán, kế toán kết chuyển giá trị hàng tồn đầu kỳ Nợ TK 611 (6112) Có TK 151, 156, 157 Đồng thời kết chuyển chi phí mua hàng tồn đầu kỳ Nợ TK 611 (6112) Có TK 156 (1562) Trong kỳ hạch toán, kế toán vào chứng từ liên quan đến hàng mua, kế toán ghi Nợ TK 611 (6112) giá mua hàng hoá Nợ TK 133 thuế GTGT khấu trừ Có TK 111, 331 tổng giá toán Đồng thời phản ánh chi phí mua Nợ TK 611 (6112) Có TK 111, 112 Các khoản chiết khấu hàng mua kế toán ghi Nợ TK 111, 112, 331 Có TK 611 (6112) Hạch toán nghiệp vụ bán hàng 2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng Bán hàng khâu cuối sản xuất kinh doanh, thông qua bán hàng giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực hiện, doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ Đẩy mạnh tốc độ bán hàng góp phần tăng lên tốc độ luân chuyển vốn nói riêng kết sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phần thoã mãn nhu cầu xã hội Hàng hoá thực coi bán người mua trả tiền chấp nhận toán nghĩa hàng chuyển quyền sở hữu Điều kiện để hàng hoá hạch toán doanh thu phải thông qua mua bán toán tiền theo phương thức toán định Doanh nghiệp thương mại quyền sở hữu hàng hoá thu tiền người mua chấp nhận nợ Hàng hoá bán thuộc diện kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp mua vào sản xuất, chế biến 2.2 Phương thức bán hàng, chứng từ hạch toán 2.2.1 Phương thức bán hàng Bán buôn hàng hoá: Phương thức gồm phương thức Phương thức bán buôn qua kho: Phương thức có phương thức chuyển hàng nhận hàng SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn Phương thức bán buôn chuyển thẳng: Là phương thức vận chuyển thẳng có tham gia toán, vận chuyển thẳng không tham gia toán Bán lẻ hàng hoá: Phương thức bán lẻ hàng hoá thực theo phương thức sau: Bán lẻ thu tiền trực tiếp, bán lẻ thu tiền tập trung bán hàng tự chọn 2.2.2 Chứng từ hạch toán Đối với trường hợp bán buôn: Gồm chứng từ hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng… Đối với trường hợp bán lẻ: Gồm có chứng từ báo cáo bán hàng, phiếu thu tiền mặt, giấy báo ngân hàng 2.3 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng 2.3.1 Tài khoản sử dụng Tuỳ theo phương thức hình thức kế toán, mà ghi chép nghiệp vụ bán hàng vào tài khoản thích hợp, thông thường sử dụng tài khoản sau a> TK 511 “doanh thu bán hàng” tài khoản phản ánh doanh thu bán hàng thực tế doanh nghiệp thực kỳ hoạt động kinh doanh b> TK 152 “doanh thu bán hàng nội bộ” tài khoản phản ánh doanh thu số sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu thụ nội c> TK 157 “ hàng gửi bán” tài khoản phản ánh giá trị hàng hoá sản phẩm doanh nghiệp gửi cho khách hàng, hàng hoá nhờ bán đại lý, ký gửi… chưa xác định tiêu thụ d> TK 632 “giá vốn hàng bán” tài khoản dùng để phản ánh giá vốn hàng hoá thành phẩm lao vụ dịch vụ xuất bán kỳ e> TK 3331 “thuế GTGT phải nộp” tài khoản phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, nộp phải nộp vào ngân sách nhà nước TK 3331 có tài khoản cấp ba: TK 33311 “ thuế GTGT đầu ra” TK 33312 “ thuế GTGT hàng nhập khẩu” f> TK 131 “phải thu khách hàng” tài khoản phản ánh số tiền phải thu khách hàng số hàng hoá cung cấp chưa thu tiền, đồng thời phản ánh số tiền tạm ứng khách hàng doanh nghiệp chưa giao hàng hoá SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn 2.3.2 Hạch toán số nghiệp vụ bán hàng a>Hạch toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá  Hạch toán bán hàng qua kho bán hàng theo hình thức giao hàng trực tiếp xuất hàng giao cho bên mua, đại diện bên mua ký nhận đủ hàng toán tiền mua hàng chấp nhận nợ, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 131 tổng giá toán Có TK 511 doanh thu bán hàng Có TK 3331 thuế GTGT phải nộp đồng thời phản ánh trị giá hàng mua hàng xuất kho: Nợ TK 632 “ giá vốn hàng hoá” Có TK 156 (1561) hàng hoá Nếu bán theo hình thức chuyển hàng Khi xuất kho hàng hoá chuyển đến cho bên mua, kế toán ghi: Nợ TK 157 “hàng gửi bán” Có TK 1561 hàng hoá Khi hàng hoá xác định tiêu thụ nhận tiền bên mua toán giấy báo có bên mua nhận hàng chấp nhận toán kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 131 tổng giá toán Có TK 511 doanh thu bán hàng Có TK 3331 thuế GTGT phải nộp đồng thời phản ánh giá vốn hàng tiêu thụ: Nợ TK 632 “giá vốn hàng bán” Có TK 157 hàng gửi bán  Hạch toán bán hàng vận chuyển thẳng Căn vào hoá đơn gửi hàng, chứng từ liên quan kế toán ghi: Nợ TK 157 “hàng gửi bán” Nợ TK 133 “thuế GTGT khấu trừ Có TK 331 phải trả cho người bán Khi chuyển hàng bán thẳng xác định tiêu thụ phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ TK 111,112, 131 tổng giá toán Có TK 511 doanh thu bán hàng Có TK 3331 thuế GTGT phải nộp Đồng thời phản ánh trị giá hàng mua thực tế hàng tiêu thụ: Nợ TK 632 “giá vốn hàng hoá” Có TK 157 hàng gửi bán  Hạch toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng, vào hoá đơn người bán gửi đến, kế toán ghi: Nợ TK 156 (1561) giá mua hàng hoá Nợ TK 133 thuế GTGT khấu trừ Có TK 131 phải thu khách hàng SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn 2.2 Hạch toán kiểm kê công ty Trường hợp kiểm kê phát thừa: Số liệu thực > số liệu sổ kế toán Căn vào biên kiểm kê hội đồng kiểm kê chưa kịp thời xử lý kế toán hạch toán Nợ TK 156 ( 1561 ) Có TK 3381 Nếu hội đồng kiểm kê xử lý hạch toán giảm chi phí bán hàng, kế toán ghi Nợ TK 156 (1561) Có TK 641 Trường hợp kiểm kê phát hàng thiếu> Số kiệu thực tế kiểm kê < số liệu sổ sách kế toán ghi sau: Nếu lỗi khách quan hạch toán Nợ TK 641 “giá trị hàng thiếu” Có TK 156 (1561) Nếu lỗi cố ý bắt bồi thường, kế toán ghi Nợ TK 1388 “số tiền phải bồi thường” Có TK 156 (1561) giá vốn hàng thiếu SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 42 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 43 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn I NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NÓI CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT Công Ty cổ phần đầu tư kinh doanh thép Nhân Luật doanh nghiệp cổ phần Để thống việc đạo quản lý kinh doanh công ty áp dụng chế quản lý tài chính, vấn đề cấp vốn cho chi nhánh trực thuộc, công ty vào phạm vi hoạt động quy mô kinh doanh chi nhánh để chuyển vốn Mặt khác, để chi nhánh chủ động việc kinh doanh tự chịu trách nhiệm hoạt động tài nên chi nhánh trực thuộc có tổ chức kế toán riêng Mỗi chi nhánh có tổ chức kế toán làm nhiệm vụ ghi chép, hạch toán ban đầu, thu nhập kiểm tra hạch toán kết tiêu thụ chi nhánh Cuối tháng, chi nhánh gửi toàn chứng từ mua bán giấy tờ có kiên quan đến trình lưu chuyển hàng hoá cho công ty làm sở để công ty xác định kết tiêu thụ, hàng tồn kho lại kỳ lập báo cáo hoạt động kinh doanh Đây hình thức kế toán tập trung phân tán mà công ty áp dụng với hình thức có ưu điểm tạo điều kiện cho chi nhánh chủ động trình kinh doanh , công ty chi nhánh vào cuối tháng, cuối quý kiểm tra đối chiếu sổ sách với nên dể phát trình hạch toán có bút toán sai Trong trình thực công tác kế toán, công ty áp dụng hệ thống tài khoản, sổ sách chứng từ theo quy định tài Công ty vận dụng hệ thống tài khoản vào thực tế, không rập khuôn theo lý thuyết có cải tiến sổ sách, vận dụng tài khoản phù hợp với thình hình thực tế đơn vị Như trình bày phần trước, hình thức kế toán áp dụng công ty hình thức nhật ký chứng từ phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty doanh nghiệp thương mại buôn bán lớn, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều Đội ngũ kế toán công ty nhìn chung có trình độ tương đối cao đồng công ty có khoá học bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ Hiện nay, phòng kế toán công ty gồm 10 người, đội ngũ kế toán hùng mạnh, kế toán viên phân công trách nhiệm theo dõi sổ tài khoản định, thường xuyên theo dõi lẫn Ngoài ta kế toán viên phải kiêm nhiệm số phần hành khác chẳng hạn kế toán mua hàng kiêm kế toán hang tồn kho công nợ phải trả Kế toán bán hàng kiêm kế toán công nợ phải thu…với cách bố trí công việc kế toán tương đối ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý công ty Đối với công tác kế toán hạch toán lưu chuyển hàng hoá, công ty dựa vào tình hình thực tế thị trường thực lực có để tổ chức xông tác cách khoa học Việc theo dõi hàng mua, hàng bán hàng tồn kho kế toán viên phụ trách phân hành khác đảm nhận kiêm nhiệm , thường xuyên đối chiếu lẫn Điều giúp cho ban lãnh đạo công ty dễ theo dõi số kiệu xác lượng hàng hoá luân chuyển kỳ yêu cầu Đối với hàng bán, kế toán theo dõi lượng hàng bán cuối kỳ xác định kết kinh doanh Kế toán kho hàng ghi vào thẻ kho nghiệp vụ bán hàng phát sinh Cuối kỳ vào lượng hàng hoá tồn đầu kỳ, hàng mua kỳ hàng bán kế toán xác định lượng hàng hoá tồn kho Cuối quý, SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 44 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn công ty tiến hành kiểm kê kho hàng vào số liệu sổ sách để kiểm kê hàng hoá thực tế kho Phương pháp theo dõi lưu chuyển hàng hoá công ty chặt chẽ khoa học Các kế toán viên đối chiếu số liệu với cách khớp dể dàng Bên cạnh phòng kế toán kết với phòng kinh doanh để theo dõi hàng hoá lưu chuyển kỳ để lập kế hoạch cho kỳ sau Ngày nay, với phát triể khoa học kỹ thuật đặc biệt công nghệ thông tin, việc trang bị máy vi tính việc xử lý trông tinh kế toán giảm nhẹ phần việc tính toán, ghi chép thủ công Hiện nay, phòng kế toán công ty áp dụng kế toán máy việc xử lý thông tinh nhanh, việc cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý Điều tương ứng với khả công ty doanh nghiệp buôn bán lớn Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm công ty số nhược điểm sau: Trong việc quản lý chi phí mua hàng công ty hàng hoá chi phí mua tất mặt hàng Điều gây trở ngại cho việc trích nguồn vốn hàng xuất bán quản lý chi phí loại mặt hàng Công ty có đơn vị phụ thuộc thực hạch toán kế toán độc lập Cuối quý đơn vị gửi báo cáo kế toán kên phòng kế toán công ty để kế toán công ty tổng hợp số kiệu Vì vậy, đôi lúc việc lập báo cáo kế toán công ty diễn chậm, trễ nãi, thiếu sót đơn vị trực thuộc gửi báo cáo kế toán không thời hạn quy định II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY Xuất phát từ tình hình thực tế công ty phù hợp với chung doanh nghiệp thương mại kết hợp với kiến thức thực tập, theo em cần hoàn thiện số vấn đề hạch toán lưu chuyển hàng hoá sau: Tăng cường công tác hạch toán đơn vị sở Chúng ta biết quy chế chi phí phát huy tác dụng thực cách nghiêm túc Do mà việc kiểm tra giám sát, theo dõi trình ghi chép hạch toán phản ánh tình hình lưu chuyển hàng hoá đơn vị phụ thuộc để báo cáo tình hình lưu chuyển hàng hoá tình hình hoạt động kinh doanh nhanh chóng, kịp thời vào cuối kỳ Đồng thời vào quý, định kỳ đơn vị trực thuộc nên gửi báo cáo phản ánh hoạt động kinh doanh mình, báo cáo phải trình bày khó khăn, vưỡng mắc mà đơn vị gặp phải để lãnh đạo công ty tìm phương hướng giải tốt nhằm giúp cho đơn vị phụ thuộc hoạt động kinh doanh tốt Để đảm bảo tốt quy chế tài chính, quy chế quản lý hàng tồn kho quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động đơn vị sở, phòng kế toán công ty phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, sát tình hình tồn kho công nợ đơn vị sở sổ sách mà thực tế, đặc biệt tình hình sử dụng vốn, tình hình thực phương án kinh doanh Lãnh đạo công ty phải có đạo thống nhất, phối hợp đồng phòng ban tham mưu, công ty với đơn vị trực thuộc, phải nhanh chóng kiên việc triển khai hoạt động kinh doanh đồng thời linh hoạt, mềm dẻo giải tình SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 45 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán mua hàng 2.1.Xây dựng tài khoản kế toán mua hàng chi tiết Do chương trình xử lý phân bổ hàng mua bán thẳng có trùng lặp, công ty sử dụng tài khoản 157 tài khoản trung gian để theo dõi giá trị hàng mua bán thẳng nhiên theo quy định hành ban tổ chức TK157 tài khoản theo dõi giá trị hàng gửi bán, nhờ bán…chưa toán, hàng gửi bán chưa chấp nhận toán số dư cuối kỳ Nhằm phân biệt cung cấp thông tin xác giá trị hình thức bán hàng theo em công ty nên tổ chức tài khoản chi tiết TK1571 tài khoản theo dõi giá trị hàng gửi bán TK 1572 tài khoản theo dõi giá trị hàng mua bán thẳng Kết cấu TK 1571 “hàng gửi bán” quy định nghĩa theo dõi giá trị hàng gửi bán, bên có theo dõi giá trị hàng hoá chấp nhận toán, tài khoản có số ghi nợ cuối kỳ phản ánh giá trị hàng gửi bán chưa chấp nhận toán TK 1572 “hàng mua bán thẳng” có kết cấu bên nợ theo dõi giá trị hàng mua chuyển bán thẳng bên có theo dõi giá trị hàng bán thẳng Tài khoản số dư cuối kỳ 2.2.Về chi phí mua hàng Ngoài số tiền mua hàng công ty phải bỏ số chi phí để mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí thuê kho, thuê bãi, chi phí bảo hiểm hàng hoá … công ty theo dõi chi phí cho tất loại hàng hoá, không theo dõi chi tiết cho loại hàng, có số mặt hàng chi phí mua cao mặt hàng xe, hàng nhập khẩu…cũng tính chung với mặt hàng có chi phí thấp Để theo dõi chi phí mua hàng cho mặt hàng, công ty nên lập sổ chi tiết mua hàng hoá để biết mẫu mặt hàng có chi phí mua bao nhiêu, từ cung cấp thông tin cho quản lý chi phí lập kế hoạch chi phí Mẫu sổ chi tiết chi phí mua hàng thiết kế sau: Ngày tháng Chứng từ Số Ngày Diễn giãi TK đối ứng Tổng số tiền Ghi nợ TK 1562 Số dư đầu kỳ Cộng PS nợ Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Ngày….tháng….năm… Hoàn thiện kế toán bán hàng Hiện công ty tổ chức sổ chi tiết doanh thu nội để theo dõi doanh thu công ty Để cung cấp thông tin cách chi tiết doanh thu SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 46 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp mặt hàng để nhà quản trị có sách thích hợp, để kế toán theo dõi việc chuyển số liệu nhật ký chung số 10 Theo em công ty nên sử dụng sổ chi tiết bán hàng thay sổ chi tiết doanh thu SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Đối tượng: Thép ly Mã hàng: TAM Từ ngày……đến ngày…… Chứng từ Diễn giãi TK đối ứng 131 111 112 Thuế GTGT Số lượng Doanh thu Đơn Thành giá tiền Giảm giá 532 Cộng phát sinh: Doanh thu = Doanh thu - Giảm giá Giá vốn hàng bán Lãi gộp Sổ chi tiết bán hàng theo dõi hàng bán bán nội bộ, sổ chi tiết bán hàng nội xây dựng cột “1386” thay cho cột “131” sổ chi tiết bán hàng Sổ chi tiết bán hàng mở cho mặt hàng, công ty có mặt hàng lập nhiêu sổ bán hàng, phản ánh đầy đủ doanh thu thuế ( thuế GTGT ) khoản giảm giá ( có ) máy xử lý đưa liệu cần thiết vào sổ chi tiết bán hàng Cuối tháng máy tổng hợp số phát sinh phản ánh doanh thu thuần, phản ánh nguồn vốn mặt hàng tính lãi gộp, với: Chỉ tiêu lãi gộp = tiêu doanh thu - tiêu giá vốn hàng bán Lựa chọn hình thức kế toán thích hợp Ngày xu tiến tới đại hoá công tác quản lý, việc đưa kế toán máy vào công tác hạch toán kế toán bước đầu hình thành phát triển Ở công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ, với hình thức tối ưu với hoạt động kế toán thủ công Tuy nhiên chuyển sang kế toán máy việc áp dụng hình thức không hiệu Để thuận tiện cho việc sử dụng kế toán máy công tác kế toán, công ty nên chuyển từ nhật ký chứng từ sang nhật ký chung SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 47 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối ứng Trình tự ghi nhật ký chung sau: Hàng ngày vào chứng từ dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau vào số liệu ghi vào sổ nhật ký chung để ghi vào sổ theo tài khoản kế toán phù hợp Nếu đơn vị có mở sổ kế toán chi tiết với việc ghi sổ nhật ký chung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi vào sổ kế toán chi tiết liên quan Trường hợp đơn vị mở sổ nhật ký đặc biệt hàng ngày vào chứng từ nghiệp vụ phát sinh tổng hợp sổ nhật ký đặc biệt liên quan, định kỳ cuối tháng tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh tổng hợp sổ nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào sổ cuối tháng, cuối quý, xuối năm, cộng số liệu sổ , lập bảng cân đối số phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp trùng với số liệu sổ bảng tổng hợp chi tiết lập từ sổ cái, thẻ chi tiết dùng để lập báo cáo tài Một số suy nghĩ phương thức bán hàng để đẩy mạnh công tác bán hàng công ty SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 48 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn Phương thức bán hàng công ty theo kiểu mua đứt bán đoạn, công ty mua hàng nhập kho bán lại cho khách hàng Cơ cấu tổ chức bán hàng công ty tổ chức theo cấu hàng hoá nhằm tận dụng hướng chuyên môn hoá theo khách hàng theo sản phẩm cách hiệu nhất, tận dụng lợi điểm quản lý loại tổ chức theo đại lý Song kinh tế thị trường ngày có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước nước ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức bán hàng phù hợp với vi mô vĩ mô Ở Đà Nẵng nói riêng Việt Nam nói chung, tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình chiếm đại đa số, phương thức bán hàng trả góp vừa giúp cho người dân đáp ứng nhu cầu tiêu dùng số mặt hàng thiết yếu, đồng thời giúp cho công ty có thêm khách hàng đẩy mạnh tốc độ bán hàng Có thể nói tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình thị trường đầy hứa hẹn chiếm đại đa số Việt Nam, phương thức bán hàng trả góp phương pháp để xâm nhập chiếm lĩnh thị trường Tuy nhiên cần có biện pháp theo dõi khách hàng nhằm tránh khỏi rủi ro xảy Ngoài có số biện pháp mang tính định tính để đẩy mạnh tiêu thụ sau: Nói khía cạnh người tiêu dùng khách hàng cần có thông tin hàng hoá, dịch vụ hay giá thích hợp mặt hàng mà họ mua Vì công ty cần có số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hoá dịch vụ Trên suy nghĩ để tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá làm để thúc đẩy trình lưu chuyển hàng hoá nhanh chóng hiệu Với trình độ hạn chế chắn không tránh khỏi điểm sai lệch, mong nhận bảo Cô Chú, Anh Chị phòng kế toán Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh thép Nhân Luật SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 49 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN  Trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, công tác kế toán đóng vai trò quan trọng, theo dõi tình hình hoạt động đối tượng, tính kết hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin tình hình tài cho nhà quản trị Do việc tổ chức công tác kế toán cho phù hợp với tình hình thực tế đơn vị cần thiết Trong trình thực tập Công Ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh thép Nhân Luật vận dụng lý luận khoa học trang bị nhà trường vào thực tế Em thấy việc lưu chuyển hàng hoá quan trọng phức tạp Nó để đánh giá kết trình kinh doanh Đồng thời việc hạch toán tốt lưu chuyển hàng hoá giúp thông tin kịp thời tình hình biến động hàng hoá để có hướng cung ứng, dự trữ hàng hoá cho phù hợp, giúp cho việc sử dụng hợp lý có hiệu vốn lưu động Qua tìm hiểu giúp em trang bị thêm kiến thức thực tiễn vận dụng kiến thức học vào công tác kế toán công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn tận tình hướng dẫn thầy Ngô Hà Tấn tất Cô Chú, Anh Chị Công Ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh thép Nhân Luật giúp đỡ em hoàn thành đề tài Sinh viên thực TRẦN KHÁNH GIÀU SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 50 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn Nhận xét giảng viên hướng dẫn SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 51 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp Nhận xét quan thực tập SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 52 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN I NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ Khái niệm lưu chuyển hàng hoá Phân loại lưu chuyển hàng hoá Nội dung lưu chuyển hàng hoá ý nghĩa lưu chuyển hàng hoá Nhiệm vụ lưu chuyển hàng hoá II CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ TÍNH GIÁ HÀNG HOÁ 1.Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho Phương pháp tính giá III TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Hạch toán nghiệp vụ mua hàng Hạch toán nghiệp vụ bán hàng Hạch toán hàng tồn kho PHẦN II TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN II ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ Nội dung hoạt động kinh doanh công ty Đặc điểm mặt hàng kinh doanh Đặc điểm nguồn hàng công ty Đặc điểm mạng lưới kinh doanh III TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT Cơ cấu tổ chức máy công ty Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ban giám đốc phòng ban chức năng, chi nhánh trực thuộc IV TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Sơ đồ tổ chức máy kế toán SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 53 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp Chức nhiêm vụ Tình hình kế toán áp dụng công ty B TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT…………………………………… I TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG Phương thức mua hàng Sổ sách kế toán Tình hình hạch toán Hạch toán mua hàng công ty II TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Phương thức bán hàng, chứng tư hạch toán Phương thức hạch toán tiền hàng Trình tự luân chuyển chứng từ, sổ sách nghi chép Phương pháp tính giá xuất kho công ty Hạch toán nghiệp vụ bán hàng công ty III TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ HÀNG HOÁ TỒN KHO TẠI CÔNG TY Hạch toán chi tiết tồn kho Hạch toán kết kiểm kê hàng hoá công ty PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý GÓP PHẦN HOÀN THIÊN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT I NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN NÓI CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT……………………………………………… II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY Tăng cường công tác hạch toán đơn vị sở Hoàn thiện kế toán mua hàng Hoàn thiện kế toán bán hàng Một số suy nghĩ phương thức bán hàng để đẩy mạnh công tác bán hàng công ty Kết luận LỜI NÓI ĐẦU SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 54 GVHD: Ngô Hà Tấn Chuyên đề tốt nghiệp  B ên cạnh doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò không phần quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế hoạt động thương mại diễn lúc, nơi, doanh nghiệp nước với hay doanh nghiệp nước với nước khác Hoạt động thương mại diễn mạnh mẽ kích thích thị hiếu người tiêu dùng hoạt động thúc đẩy sản xuất phát triển Lưu chuyển hàng hoá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại mối quan tâm nhà quản trị cac doanh nghiệp Lưu chuyển hàng hoá nhanh tốc độ quay vòng đồng vốn nhanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn, mở rộng quy mô kinh doanh Xuât phát từ ý nghĩa muốn sâu tim hiểu vấn đề này, với tình hình thực tế công ty Kim Khí Vật Tư Tổng Hợp Miên Trung, em chọn đề tài “HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT ” để trình bày chuyên đề thực tập Do thời gian thực tập có hạn kiến thức có nhiều hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đuợc ý kiến đóng góp anh chị phòng kế toán công ty, quý thầy cô bạn bè Cuối em xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy Ngô Hà Tấn anh chị phòng kế toán giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Đà Nẵng tháng 10 năm 2010 Sinh viên thực TRẦN KHÁNH GIÀU Nhận xét trường khoa SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 55 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ngô Hà Tấn Từ năm 2000, em bước vào trường nhìn chung sở vật chất trường thấp, trang thiết bị học tập chưa đầy đủ đội ngũ giảng viên chưa đông, chưa đủ trình độ chưa cao Chế độ quản lý sinh viên chưa chặt chẽ Nhưng vài năm trở lại theo em nhận thấy sở hạ tầng trường phát triển, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đội ngũ giảng viên đông đủ, trình độ giảng dạy nâng cao chất lượng Trang thiết bị học tập đáp ứng nhu cầu sinh viên theo kịp thời đại Chế độ quản lý sinh viên chặt chẽ hơn, nghiêm túc việc thi cử Tuy nhiên với ưu điểm trường có số nhược điểm sau : - Theo em nghĩ trường phải tạo điều kiện xây dựng sân chơi giúp sinh viên thư giãn sau học căng thẳng - Nên có ký túc xá giúp sinh viên xa nhà có nơi ăn chốn để học tập tốt - Trường không nên bố trí văn phòng khoa tầng cao gây khó khăn bất tiện cho việc lại sinh viên - Các thủ tục thi lại, học lại, miễn giảm học phí thủ tục rườm rà Nhìn chung phát triển trường đáng nói, phát huy uy tín chất lượng với tin cậy nước Khoa kế toán khoa nói vững mạnh trường, với đội ngũ giảng viên trẻ, nănglực, có kinh nghiệm giảng dạy, động lĩnh vực Trong trình đạo tạo, khoa luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, giúp sinh viên có kiến thức ngành học giải số việc nữhng sinh viên gặp khó khăn trình học tập Đồng thời bên cạnh việc học tập căng thẳng, trường khoa thường hay tổ chức giao lưu văn nghệ, cắm trại nhằm giúp sinh viên thư giãn SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 56 [...]... Nẵng để xác định kết quả kinh doanh và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Phòng kế tốn gồm 10 nhan viên bao gồm: + Kế tốn trưởng: Là người phụ trách chung điều hành bộ máy kế tốn, giám sát mọi hoạt động tài chính của cơng ty và là người trợ lý đắc lực của Giám đốc trong việc tham gia các kế hoạch tài chính và ký kết các hợp đồng kinh tế, chịu trách nhiệm với cấp trên về số liệu kế tốn + Kế tốn tổng hợp... và lập báo cáo kế tốn + Mọt nhân viên kế tốn tiền lương và bảo hiểm xã hội, theo dõi chi tiết tiền lương và các khoản trích lập bảo hiểm xã hội và kinh phí cơng đồn + Kế tốn tiền mặt có 1 nhân viên kế tốn phụ trách xử lý các nghiệp vụ thu chi tiền mặt trong đơn vị + Kế tốn ngân hàng, có 1 nhân viên kế tốn phụ trách xử lý các nghiệp vụ vay ngân hàng, thanh tốn qua ngân hàng, mở LC + Kế tốn hàng jaos... hàng, trên cơ sở chứng từ nhập - xuất hàng Cuối tháng đối chiếu số liệu, kế tốn chi tiết với số liệu hạch tốn nghiệp vụ hàng hố tồn kho phù hợp Sau đó kế tốn lập bảng kế tốn chi tiết số phát sinh TK 156 để đối chiếu với số liệu của kế tốn tổng hợp TK 1561 SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 13 GVHD: Ngơ Hà Tấn Chun đề tốt nghiệp Sơ đồ hạch tốn chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp thẻ song song... phụ trách kế tốn hàng hóa: mua vào, bán ra, ghi nhận giá vốn…Có 1 nhân viên phụ trách kế tốn cơng nợ: theo dõi các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán + Kế tốn kê khai thuế gồm 1 nhân viên chun hạch tốn các nghiệp vụ thuế + Một nhân viên thu quỹ 3.2 Trình tự ghi sổ tại cơng ty * Hình thức ghi sổ kế tốn: SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 23 GVHD: Ngơ Hà Tấn Chun đề tốt nghiệp Xuất... phòng cho niên độ N+2: Nợ TK 642 “chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 159 dự phòng giảm giá hàng tồn kho SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 15 GVHD: Ngơ Hà Tấn Chun đề tốt nghiệp PHẦN II TÌNH HÌNH HẠCH TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HỐ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 16 Chun đề tốt nghiệp GVHD: Ngơ Hà Tấn A > ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA...Chun đề tốt nghiệp GVHD: Ngơ Hà Tấn Căn cứ vào hố đơn của doanh nghiệp lập, kế tốn ghi: Nợ TK 131 “phải thu của khách hàng” Có TK 511 doanh thu bán hàng Có TK 3331 thuế GTGT phải nộp Đồng thời kế tốn phản ánh giá mua hàng bán, kế tốn ghi: Nợ TK 632 “giá vốn hàng bán” Có TK 156 (1561) giá mua hàng hố  Hạch tốn bán hàng... kinh tế đã được ký kết giữa cơng SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 24 GVHD: Ngơ Hà Tấn Chun đề tốt nghiệp ty và người bán hàng Như vậy phương thức mua hàng chủ yếu tại cơng ty là phương thức chuyển hàng Đối với nguồn hàng nhập khẩu, cơng ty tổ chức nhận hàng từ người bán ngay tại cảng và chuyển về kho của cơng ty 2 Sổ sách kế tốn Để theo dõi nghiệp vụ mua hàng tại cơng ty, kế tốn sử dụng một... Tháng 8 ……… Luỹ kế SVTH: Trần Khánh Giàu - Lớp H07K6.2B Trang 29 GVHD: Ngơ Hà Tấn Chun đề tốt nghiệp Phát sinh có 2.739.585.534 Kế tốn ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày…tháng…năm Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) SỔ CÁI TK 1561 Dư nợ đầu kỳ: 3.299.215.290 TK ghi có Tháng 6 331 3.469.394.730 3381 11.204.730 Phát sinh nợ 3.480.559.100 Phát sinh có 5.780.344.383 Phát sinh nợ 999.430.007 Tháng 7 Tháng 8 Kế tốn ghi sổ (Ký,... bộ máy kế tốn: KÃÚ TOẠN TRỈÅÍNG Kãú toạn tiãưn lỉång v BHXH Kãú toạn tiãưn màût Kãú toạn ngán hng Kãú toạn hng họa v cäng nåü Kãú toạn täøng håüp v kã khai thú Th qu 3.1.2 Chức năng , nhiệm vụ của từng kế tốn Kế tốn tại các tổ chức kinh doanh trực thuộc và chi nhánh hạch tốn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đó, tự nộp thuế giá trị gia tăng Cưới kỳ, kế tốn tại các chi nhánh chuyển sổ về phòng kế tốn... Trang 26 GVHD: Ngơ Hà Tấn Chun đề tốt nghiệp Nợ TK 331 Có TK331 Có TK 413 9.000 * 19.500 = 175.500.000 9.000 * 18.970 = 170.730.000 9.000 * 530 = 4.770.000 Vào cuối năm kế tốn tiến hành xử lý chênh lệch tỷ giá này như sau Nợ TK 413 4.770.000 Có TK 711 4.770.000 Từ các chứng từ mua kế tốn tiến hành ghi vào thẻ hàng hố và các sổ chi tiết tài khoản liên quan Cuối tháng kế tốn căn cứ vào chứng từ mua vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, Chuyên đề tốt nghiệp kế toán, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC, II. CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ TÍNH GIÁ, SỔ CÁI TK 1562, MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay