Báo cáo thực tập BCVT

37 209 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:19

Bỏo cỏo tt nghip LI M U Chỳng ta ang bc vo th k 21, th k ca nn thụng tin - tin hc t nc chỳng ta cng ang tin hnh xõy dng nn cụng nghip húa, hin i húa Vỡ vy, vic ng dng cỏc cụng ngh thụng tin vo cụng cuc xõy dng v bo v t nc l iu vụ cựng cn thit v quan trng M cụng c phc v c lc cho cụng cuc ú khụng th núi n ngnh bu chớnh v cụng ngh thụng tin Tri qua hn 64 nm xõy dng v phỏt trin, ngnh bu chớnh vin thụng ó gúp phn khụng nh vo cụng cuc iu hnh, ch o v truyn t cỏc ch , chớnh sỏch ca ng v Nh nc ta V hụm chỳng ta ang bc vo mt k nguyờn mi, k nguyờn ca nn minh thụng tin thỡ thc s ngnh bu chớnh vin thụng ó tr thnh mt nhng ngnh kinh t k thut mi nhn, y tim nng thỳc y v phỏt trin kinh t xó hi ca t nc V chớnh vỡ ỏp ng c xu th ca thi i, to th v lc mi m ng v Nh nc ta ó cho phộp thnh lp Tp on bu chớnh - vin thụng Vit Nam vo thỏng 1/2006 v n 1/2008 ó chia tỏch thnh Tng cụng ty bu chớnh v Tng cụng ty vin thụng õy cng l hnh trang v ni lc chỳng ta ch ng hi nhp nn kinh t quc t L n v thnh viờn ca Tng cụng ty Bu chớnh Vit Nam c thnh lp theo Quyt nh s 538/Q-TCCB/HQT ngy 06/12/2007 ca Tp on Bu chớnh vin thụng Vit Nam, mi thnh lp sau chia tỏch Bu chớnh - Vin thụng t thỏng 1/2008 nhng Bu in Thnh ph Nng ó cú b dy lch s lnh vc bu chớnh thi gian khỏng chin chng M cu nc n nhng nm hũa bỡnh thng nht v cho n Nhn thc c c hi cng nh thỏch thc giai on mi, vi ni lc sn cú Bu in Nng ó sn sng thớch ng vi mụ hỡnh sn xut mi v tng bc hon thnh mụ hỡnh t chc, qun lý nõng cao nng lc cnh tranh trờn th trng ng thi to phỏt trin n nh v bn vng, nhm ỏp ng nhu cu v nhim v mi cụng cuc xõy dng v phỏt trin t nc theo ng cụng nghip húa, hin i húa t nc Vi mc tiờu m bo thụng tin bu chớnh - vin thụng mi lỳc mi ni v mi tỡnh hung, phc v kp thi s lónh o ca ng ca Nh nc, phc v cỏc cp cho cỏc ngnh v nhõn dõn, a dng húa cỏc loi hỡnh, m rng dch v v nõng cao cht lng mng li, cht lng dch v bu chớnh vin thụng Bu in Nng ó to cho mỡnh nhng yu t quyt nh nhm nõng cao v th v nng lc cnh tranh trc mt cng nh lõu di H thng bu chớnh - vin thụng Thnh ph Nng l mt Trung tõm ln v bu chớnh vin thụng ca c nc, vi mng li tri rng u khp trờn ton Thnh ph, trờn ng cỏp quang Quc t nm trờn a bn Hũa Hi Qun Ng Hnh Sn H thng bu chớnh vin thụng Nng kh nng ỏp ng mt cỏch y nht cỏc yờu cu ca mi t chc cỏ nhõn trờn a bn Thnh ph v khu vc Trung Tõy Nguyờn Vi nhng kin thc c thy cụ truyn t nh trng cựng vi mt s kinh nghim c rỳt qua quỏ trỡnh thc ti n v c s Bu in Nng IV Tụi ó hp v thu nhp c mt s kin thc trờn lý thuyt cng nh mt s kinh nghim thc tin, trờn c s ú tụi thc hin bỏo thc tp, tt nghip vi ni dung: Kinh doanh cỏc dch v Bu chớnh vin thụng SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip c s giỳp tn tỡnh ca Ban lónh o, cỏc anh ch ti n v thc v s hng dn nhit tỡnh ca thy cụ trng, tụi ó hon thnh c bỏo cỏo ca mỡnh mt thi gian cú hn Tuy nhiờn vi s hn hp v thi gian cng nh vic thu thp v x lý thụng tin nờn khụng trỏnh nhng thit sút cn c b sung Rt mong c s h tr giỳp v úng gúp ý kin ca quý thy cụ bỏo cỏo tt nghip ca tụi c hon thin hn Tụi xin chõn thnh cm n SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip PHN I KHI QUT CHUNG V BU IN NNG I/ GII THIU VI NẫT V THNH PH NNG L mt trung tõm kinh t - chớnh tr - húa ln ca khu vc Trung v Tõy Nguyờn, Nng t lõu c xem l mt tnh thnh quan trng ca t nc, tng t nh H Ni Bc, Thnh ph H Chớ Minh ụng Nam B v Cn Th Min Tõy Nam B Tuy nhiờn, n nm 1997, Chớnh ph quyt nh tỏch Nng Qung Nam thỡ thnh ph ny mi thc s cú c c hi lờn tỡm kim mt hng i thớch hp cho s giu mnh, tin b v phỏt trin Gi õy, trc thm th k 21, chỳng ta th nhỡn li mt cỏch h thng hn nhng th mnh v tim nng to ln ca vựng t ny, mt vựng t m chng bao lõu na cú th gi mt vai trũ quan trng tin trỡnh hi nhp t nc vo khu vc ụng Nam , chõu v quc t Trc ht, v mt a lý, phi tha nhn rng Nng ó c thiờn nhiờn u ói mt cỏch khỏ c bit Vi din tớch hn 15.942km 2, nm trung c nc, cỏch th ụ H Ni 759 km, cỏch thnh ph H Chớ Minh 917km, Nng l hỡnh nh thu nh ca t nc Vit Nam vi y cỏc loi a hỡnh rng nỳi (Hũa Bc, Hũa Phỳ ), trung du (Hũa Khng, Hũa Sn ) ng bng (cỏc phng xó vựng ven) v hi o (Hong Sa) Vi v trớ t nhiờn nm ta 1080 1730 kinh tuyn ụng v 1601730 v tuyn Bc, Nng li cú thờm mt li th v thi tit, khớ hu õy ụng khụng quỏ lnh, hố khụng quỏ núng, nhit trung bỡnh 270 l mt nhit tng i d chu mt x nhit i Thi tit chia ma nng rừ rt, nng khụng quỏ khụ hn v ma thng khụng kộo di, khụng cú nhng t ma dm d t ngy ny sang ngy khỏc lm cn tr giao thụng, thng mi nh nhiu ni khỏc Dóy Sn Tr ỏn ng mt bin ụng, nh mt bc bỡnh phong thiờn nhiờn giỳp Thnh ph trỏnh c sc tn phỏ nng n ca nhng cn bóo ln cng l mt thun li cỏc nh u t yờn tõm xõy dng nhng cụng trỡnh kin trỳc quy mụ th k mi Mt th mnh ni bt khỏc ca Nng l h thng ti vụ cựng thun tin vi cỏc loi ng bin, ng sụng, ng b, ng st v ng hng khụng nm trung ca t nc v khu vc Cng tt c nhng li th v ng bin, ng sụng, ng b, ng st v ng hng khụng Nng cú mt th mnh ni bt v giao thụng ti Bc vo th k 21, cỏc loi phng tin giao thụng nh tu thy, xe hi, xe la, mỏy bay c ci tin theo hng hin i húa nhng li th ny s cng ni rừ hn L ụ th ln th hai ca Nam, ln th ba ca c nc (sau H Ni, TP H Chớ Minh) Nng cú mt h thng c s h tng rt phỏt trin vi mt mng li dch v bu chớnh vin thụng xp vo loi hin i, mt h thng ngõn hng a dng, mt mng li in, nc n nh v nhiu c s vt cht khỏc ngy cng hon thin, kh nng ỏp ng mi yờu cu ca kinh doanh, sn xut v i sng II/ GII THIU KHI QUT V BU IN NNG: Bu in Thnh ph Nng l n v thnh viờn ca Tng cụng ty Bu chớnh Vit Nam c thnh lp theo Quyt nh s 538/Q-TCCB/HQT ngy 06/12/2007 ca Tp on Bu chớnh Vin thụng Vit Nam, mi thnh lp sau chia tỏch Bu chớnh - Vin thụng t thỏng 1/2008 nhng Bu in Thnh ph Nng ó cú b dy SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip lch s lnh vc Bu chớnh thi gian khỏng chin chng M cu nc n nhng nm hũa bỡnh thng nht V bu chớnh vin thụng, Nng hin c xem l mt ba trung tõm bu in ln nht nc vi tt c cỏc loi hỡnh phc v hin i v tin li, nh in thoi c nh, in thoi di ng, in thoi th, mỏy nhn tin, Internet (vin thụng), chuyn tin nhanh, chuyn phỏt nhanh in hoa (bu chớnh) Mng li vin thụng ca Thnh ph hin gm tng i chớnh v 12 tng i v tinh vi dung lng hn 40.000 s Cht lng v s lng cỏc dch v vin thụng ngy cng c nõng cao nh vo khai thỏc, s dng nhng cụng ngh hng u th gii nh mng Viba s PDH-140Mb/s, mng cỏp quang SDH-2,5 bb/s, Tng i Toll AXE-10 cỏc tuyn cỏp quang bin quc t, khu vc v quc gia, c bit l tuyn cỏp quang bin SMW3 ó v s a vo khai thỏc s dng cho phộp Bu in Nng nõng cao hiu qu kinh doanh, phc v lờn ngang tm vi cỏc nc tiờn tin cú nn k thut vin thụng phỏt trin Vi gn 1000 cỏn b nhõn viờn (trong ú cú 24% trỡnh i hc v trờn i hc) lm vic ti hng chc trung tõm khoa hc k thut v 61 bu cc (bỡnh quõn 11.000 dõn/1 bu cc) Bu in Nng cú kh nng ỏp ng tt c mi nhu cu ca khỏch hng v ngoi nc Trong tng lai, cỏc mng Internet, mng thụng tin di dng ó truy nhp CDMA s giỳp cho cỏc nh u t nm c nhng thụng tin kinh t ton cu mi nht ch sau vi giõy ng h S BU IN NNG I Phú Giỏm c Cỏc phũng ban chc nng Bu in Nng I H thng cỏc i lý Giỏm c B N Bu in Nng II Phú Giỏm c Bu in Nng III Bu in Nng IV Bu in h I H thng cỏc bu cc Bu in Nng IV l n v trc thuc Bu in Thnh ph Nng Ngoi vic m nhim khai thỏc cỏc dch v v bu chớnh - vin thụng nhm phc v nhu cu v thụng tin cho cỏc cp y ng Chớnh quyn v cỏc t chc on th, cỏc ban ngnh, cỏc n v kinh t v nhõn dõn trờn a bn Bu in Nng IV cũn chỳ trng n vic xõy dng k hoch phỏt trin sn xut kinh doanh n nh theo hng ch ng khai thỏc mi SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip tim nng, ngun lc v c s vt cht, lao ng, nhu cu th trng nhm tip tc chim gi vai trũ ch o th trng cung cp cỏc dch v Bu chớnh vin thụng trờn a bn phc v Bu in Nng IV cú bu cc v 11 im Bu in VH xó mi bu cc cú trng bu cc c phõn b u v hp lý trờn ton a bn, kh nng phc v c ci thin ỏng k, bỏn kinh phc v ó c rỳt ngn B trớ lao ng v kt cu lao ng: a/ B trớ lao ng: Tng s cỏn b cụng nhõn viờn l: 148 ngi + 01 Giỏm c + 02 Phú giỏm c + 01 K toỏn trng + 13 K toỏn + 01 Th qu + 14 Phũng tng hp + 13 Trng bu cc + 16 kim soỏt viờn + 77 giao dch viờn SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip S T CHC B MY BU IN NNG IV GIM C P.GIM C P KINH DOANH TNG HP K TON TRNG Phũng k toỏn Thu cc Bu in Trung tõm Bu in Miu Bụng Bu in Tỳy Loan Bu in Hũa Tin Bu in Hũa Sn Bu in B N Tip th Bo v Lỏi xe K thut tin hc Bu in VH xó Hũa Phc Bu in VH xó Hũa Chõu Bu in VH xó Hũa Tin Bu in VH xó Hũa Khng Bu in VH xó Hũa Phong Bu in VH xó Hũa Nhn Bu in VH xó Hũa Ninh Bu in VH xó Hũa Bc Bu in VH xó Hũa Phỳ Bu in VH xó Hũa Liờn Bu in VH xó Hũa Sn SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip Chc nng nhim v ca bu in Nng: - m nhim vic khai thỏc cỏc dch v v Bu chớnh Vin Thụng nhm phc v nhu cu v thụng tin cho cp y ng, chớnh quyn v cỏc t chc on th cỏc ban ngnh, cỏc n v kinh t v nhõn dõn trờn a bn Thnh ph Nng - Xõy dng k hoch phỏt trin sn xut kinh doanh n nh theo hng ch ng khai thỏc mi tim nng ngun lc v c s vt cht lao ng, nhu cu th trng, nhm tip tc chim gi vai trũ ch ng th trng cung cp dch v Bu chớnh vin thụng trờn a bn phc v - Tp trung nõng cao hiu qu kinh doanh, cht lng khai thỏc cỏc dch v Bu chớnh vin thụng, cht lng phc v, chm súc khỏch hng, phỏt trin dch v mi, xỳc tin mnh cỏc chng trỡnh qung cỏo, tip th, khuyn mói v iu tra nghiờn cu th trng - Hon thin mụ hỡnh t chc, cng c v quy hoch i ng cỏn b t cp t tr lờn o to v o to li i ng cỏn b cụng nhõn viờn v cỏc kh nng hon thnh nhim v tỡnh hỡnh mi t hiu qu cao nht, ỏp ng yờu cu hot ng ca Bu chớnh giai on sp ti - Chỳ trng u t thit b, cụng c hin i húa cụng ngh khai thỏc cỏc dch v Bu chớnh Vin thụng Thng xuyờn tu, bo dng, nõng cp c s vt cht mng li cỏc bu cc thu hỳt khỏch hng - Xõy dng n v on kt, phỏt huy dõn ch, minh bu in Chm lo i sng vt cht, tinh thn, m bo quyn v li ớch chớnh ỏng - hp phỏp thc hin y cỏc ch chớnh sỏch i vi ngi lao ng Cỏc dch v kinh doanh ti Bu in Nng IV: STT Tờn dch v bu chớnh Tem chi Bu phm nc v ngoi nc Bu phm chuyn phỏt nhanh EMS, v ngoi nc Bu phm, bu kin khai giỏ Chuyn tin nc Bu kin v ngoi nc Chuyn tin quc t n STT Tờn dch v vin thụng in thoi v ngoi nc in bỏo Bureaufax nc v quc t STT 10 11 12 13 14 STT Tờn dch v bu chớnh Bu chớnh y thỏc Phỏt hnh bỏo Thuờ bao hp th in hoa Tit kim bu in Dch v chuyn hng thu tin Bu gi phỏt ngy Tờn dch v vin thụng Thu cc thuờ bao in thoi Bỏn cỏc loi th in thoi Vi nột v hot ng sn xut kinh doanh ca Bu in Nng IV: Xột doanh thu nhng nm 2006, 2007 v thỏng u nm 2008 thy s tng trng sn xut kinh doanh ca Bu in Nng IV SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip STT (1) Tờn ch tiờu sn phm (2) Bu chớnh Vin thụng PHBC Tng Dthu Doanh thu nm 2008 Doanh thu nm 2009 (3) 9.506.138.456 11.322.505.631 522.203.108 21.350.847.19 (4) 7.679.110.663 8.314.734.702 506.356.727 16.500.202.092 Doanh thu thỏng u nm (5) 3.273.993.220 4.821.028.732 264.892.732 8.359.914.68 Doanh thu thỏng u nm (6) 4.183.626.674 6.037.228.396 246.147.181 10.467.002.251 -% 2007/ 2008 (7) -19.22 -26.56 -3.03 -48.81 -% 2008/ 2009 (8) 27.778 25.23 -7.08 45.93 Ta cú: (7)=[(4):(3)] x 100% v (8)=[(6):(5)] x 100% Nhỡn vo bng trờn ta thy: + Doanh thu cỏc dch v Bu chớnh nm 2008 gim 19.22% so vi nm 2007, v thỏng u nm 2008 tng 27.78% so vi cựng k nm 2007 + Doanh thu cỏc dch v vin thụng nm 2008 gim 26.56% so vi nm 2007 nhng thỏng u nm 2009 ó tng 25.23% so vi cựng k nm 2008 + Doanh thu PHBC nm 2008 gim 3.03% so vi nm 2007, thỏng u nm 2009 gim 7.08% so vi cựng k nm 2008 So sỏnh tng doanh thu thỡ nm 2008 gim 48.81% vi nm 2007, thỏng u nm 2009 tng 45.93% so vi thỏng u nm 2008, nh vy tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Bu in Nng IV tng cao so vi trc chia tỏch Tuy nhiờn doanh thu ca nghip v phỏt hnh bỏo gim nh vo nm 2008 SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip PHN 2: HOT NG A CC DCH V BU CHNH I Quy trỡnh nhn gi: Quy trỡnh nhn gi th, bu thip: Nhn gi qua thựng th: - Th, bu thip gi thng hay cú s dng dch v t bit mỏy bay, phỏt nhanh, lu ký, ngi gi dỏn tem cc phớ tr li ri gi vo thựng thu t ti cỏc im phc v - n gi quy nh, nhõn viờn bu in cú trỏch nhim m thựng th ly th mang v b phn khai thỏc x lý úng i Nhn gi ti giao dch: - Kim tra bỡ, h tờn, a ch ngi gi, ngi nhn cú m bỏo chớnh xỏc khụng? - Giao dch viờn cõn BP tớnh cc v bỏo cho khỏch hng, nu khỏch hng ng ý gi thỡ giao dch viờn thu tin i thnh tem dỏn tng ng lờn bu phm - Hng dn khỏch hng t tay cho vo thựng th t ti giao dch S MINH HA Khaùch haỡng yóu cỏửu gổới BP thổồỡng Giao dởch vión kióứm tra BP Cỏn BP, tờnh cổồùc vaỡ baùo tióửn cổồùc Thu tióửn giao tem hoỷc quay maùy tem GDV giao BP õóứ khaùch haỡng tổỷ boớ vaỡo thuỡng thổ b Nhn gi Bu phm ghi s: - Kim soỏt trc nhn gi: + Nu l th t, cụng vn, ti liu thỡ kim tra v bc, kớch thc, a ch ngi gi v ngi nhn trờn bu gi + Nu l gúi ng vt phm thỡ thc hin: Kim tra vt phm gi x lý cỏc vt phm cm gi v gi cú iu kin nu hng húa kinh doanh thỡ kim tra chng t thu (nu cú) Hng dn v kim tra cỏch gúi bc v ghi a ch trờn bu gi Kim tra kớch thc, lng phi m bo Thc hin niờm phong bu phm trc mt khỏch hng - Cp v hng dn khỏch hng vit phiu gi B I, lu ý khỏch hng cỏc thụng tin mt sau liờn phiu B1 Gii thiu cỏc dch v cng thờm khỏch hng s dng - Kim tra phiu B1, i chiu vi a ch trờn bu gi v hng dn iu chnh (nu cn) - Cõn lng, phõn loi, tớnh cc phớ; ghi loi lng v cc phớ lờn bu gi, ỏnh du loi, ghi lng v cc phớ lờn B1 Trong trng hp khỏch hng cú s dng dch v cng thờm thỡ th hin dch v lờn bu gi, B1 v tớnh cc y - Tỏch nhón B2 cú úng du lờn bu cc dỏn lờn bu gi phớa di a ch ngi gi, ghi s hiu B2 lờn B1 SVTH: Nguyn Vn Dng Trang Bỏo cỏo tt nghip - Hon chnh bu gi, phiu gi B1, lp húa n BC01 (nu cn) - Thụng bỏo cho khỏch hng s tin cc, thu cc v cp biờn lai B1 hay húa n BC01 cho khỏch hng - Dỏn tem hay in cc thay tem lờn phn quy nh trờn bu phm; úng du ngy lờn mt sau chng t thu (nu cú) cho chng t thu vo phong bỡ BC14 ớnh kốm vi bu gi, trờn phong bỡ BC14 ghi chỳ : chng t thu ca bu phm s - Lu liờn th nht B1 theo s th t B2 Cui ngy úng thnh lm chng t k toỏn v tra cu cn thit - Nhp s liu vo mỏy tớnh, lm th tc chuyn bu phm cho b phn tip theo Nhn gi bu phm ghi s gi nhiu: Nhm ỏp ng cho nhu cu khỏch hng gi Bu phm ghi s cựng mt lỳc, mt a ch m khụng cn ghi nhiu B1 v thun tin cụng tỏc nhn gi, cụng vic nhn gi c nhanh chúng Bu in cú dch v gi Bu phm ghi s gi vi s lng nhiu - Khi c quan cú nhu cu gi bu phm ghi s, gi s lng nhiu thỡ s c u tiờn cp mt s BC16 thay cho phiu gi B1 v mt s nhón Bu phm ghi s B2 ó cú du ngang mó s v tờn bu cc Trờn mi nhón u cú s hiu v tờn vit tt ca c quan n v - Khi n gi bu phm ghi s gi s lng nhiu thỡ cỏc c quan ú phi gn sn nhón s B2 trc v kờ rừ cỏc mc trờn liờn BC16 qua giy than: + S th t Bu gi + S hiu bu gi ca Bu in + Tờn a ch ngi nhn * GDV tin hnh nhn gi nh sau: + Kim tra li s lng bu gi thc nhn i chiu vi s lng ó kờ trờn BC16 Vũng trũn li s lng sau cựng, ghi s lng thc nhn bng s bng ch, gch chộo phn cũn trng ca bng kờ + Cõn lng tớnh cc phớ v thụng bỏo cc cho khỏch hng + Ký tờn úng du nht n + Thu tin nu n v tr tin hoc ghi n + Dỏn tem lờn mt bu phm + Vi bu phm l hng húa thỡ kim tra ni dung, hng dn gúi bc niờm phong bng kp chỡ nh i vi bu phm gi l + i vi nhng khỏch hng mi n gi m cha ng ký trc vi Bu in hoc ti bu in, giao dch viờn cng phi kờ trờn BC16 n phm minh ho SVTH: Nguyn Vn Dng 10 Trang Bỏo cỏo tt nghip - Lu ý : Giao dch viờn phi kim tra li ton b cỏc EMS xem ó c úng ht n cha Ghi s hiu EMS lờn phong bỡ E5 cha ? * VE : - Tng t nh EMS, VE cng khụng c úng chung vi bu kin th thng, bu phm ghi s m úng riờng - Tt c cỏc VE ti quy giao dch s c vo bng kờ VE2 - Bng kờ VE2 s c vit bng tay hoc in t mỏy - Sp xp tt c cỏc bu gi VE2, kim tra li trờn phong bỡ VE5 ó c ghi s hiu cha,cỏc bu gi ó c kp liờn 2ca VE1 i cựng cha? - ớnh kốm VE2 li cựng vi cỏc bu gi ch úng i * Tin hnh úng chuyn th ph thụng : - Chuyn th ph thụng hay cũn gi l chuyn th bu phm úng riờng nhng ti n v em thc mt ngy úng chuyn th nờn s lng bu phm khụng dn nhiu nờn bu kin v bu phm cú th úng chung thnh tỳi, loi tr nhng bu kin cng knh khụng th i tỳi bu phm, thỡ s c i ngoi - Giao dch viờn tin hnh b bu kin vo tỳi trc,trc b giao dch viờn m li bu kin - Lp BC31, úng du nht n, du ngang bu cc, ghi y cỏc thụng tin trờn BC31 ri kớ tờn - Kp BC31 vo bu phm ri b tỳi - Ly nhón BC34 mu trng nu l tỳi bu phm thng, mu nu l ghi s - Ghi tờn bu cc gi v bu cc nhn - Ghi ngy thỏng nm úng du nht n trờn BC34 - Ghi chỳ tỳi F - Ly dõy lung vo BC34 ct c tỳi li, ri cõn tỳi lờn ghi trng lng tht chớnh xỏc lờn BC34 - sang mt bờn ri úng tỳi khỏc * úng tỳi EMS - B bu phm EMS ó c kờ vo bng kờ E2 v c ct li - Ly nhón E4 ghi tờn bu cc úng, bu cc ngy thỏng nm, úng nht n - Ly dõy ct E4 vo tỳi EMS niờm phong c tỳi bng kp chỡ ri cõn lng ghi trờn nhón c tỳi tht chớnh xỏc * úng tỳi VE : - Bu gi VE s c úng riờng, tt c cỏc bu gi VE s c kờ vo bn kờ VE2, in y cỏc thụng tin ging nh E2 ca EMS * Cụng vic sau úng tỳi - Sau úng tỳi xong vo s BC29 phn gi ghi y s lng tỳi gúi ri kớ tờn - Cn c BC29 lp BC37 (phiu giao nhn chuyn th) ghi y s lng tỳi gúi, tờn bu cc gi tờn bu cc nhn, chuyn th s bao nhiờu, ngy úng ghi xong phi tng kt s lng tỳi bng sú bng ch - Giao dch viờn ch cụng nhõn chuyn n nhn tỳi ri kớ tờn trờn BC37 - BC37 c lp thnh liờn, liờn lu ti bu cc, liờn giao cho b tng viờn - n phm minh ho III.M chuyn th Cụng vic ký nhn trờn phiu giao nhn chuyn th BC37 SVTH: Nguyn Vn Dng 23 Trang Bỏo cỏo tt nghip - Giao dch viờn giao nhn BC37 vi h tng viờn - i chiu xem s lng thc t ỳng vi s lng ghi trờn phiu hay khụng ? - Kim tra tỡnh trng tỳi gúi dõy ct - Sau kim tra xong ký nhn trờn BC37 M tỳi EMS : - Trong chuyn th nhn n, m tỳi phi m tỳi phỏt nhanh trc, cỏc tỳi khỏc m sau, cụng vic m tỳi EMS nh sau : - Xem trờn lỏ nhón cú ỳng bu cc mỡnh khụng ? - Nu ỳng thỡ dựng dao hoc kộo ct c tỳi, nhón E4 v dõy ct sang mt bờn, nu cú tr ngi lp biờn bn thỡ cú lỏ nhón vi dõy ct lm nhõn chng - ton b bu gi bờn ra, dc ngc tỳi tc l ln trỏi tỳi trỏnh sai soỏt - Tỡm bn kờ E2 tin hnh chiu s lng bu phm EMS vi bn kờ phi tht chớnh xỏc - Kim tra tỡnh trng gúi bc lng ca tng bu gi so vi bn kờ E2 M tỳi VE : - Trong thc t em thy khỏch hng s dng dch v VE phn ln l giy t nờn b vo phong bỡ ln VE5 ri dỏn li, chuyn th cú bu phm VE ti giao dch viờn nhỡn trờn phong bỡ xem cú ỳng l ti bu cc mỡnh khụng ? nu ỳng thỡ dựng dao kộo ct mộp phong bỡ ri ly bu phm ra, nhỡn li bờn bỡ nu cũn sút li khụng -Tỡm bn kờ VE2 - m s lng thc t vi s lng trờn VE2 ó chớnh xỏc cha, trỏnh tỡnh trng lc hng - úng du ngy n lờn my sau bu gi, mt sau VE1 M chuyn th ph thụng : - Khi m tỳi th ph thụng giao dch viờn lm nh sau : + Dựng kộo ct dõy c tỳi, ct dõy ct v nhón BC34 vo ni quy nh + Dc ngi ton b bu phm ngoi, ln trỏi trỏnh sai sút, ln xong b tỳi vo ni quy nh + Tỡm phiu bỏo BC31 u tiờn : + i chiu s lng thc nhn vi BC31 + S lng bu phm, bu kin i chuyn th + Kim tra cỏc bú bu phm thng : bú bu phm cú ỳng hay khụng + Kim tra xong nu ỳng thỡ giao dch viờn kớ tờn v úng du ngy phn bu cc m chuyn th + Nu tỳi cú bu kin thỡ tỡm BK3 ca bu kin, nhỡn phn tng kt BK3 xem bao nhiờu bu kin m s thc t + Sau m tỳi phi xem tỡnh trng gúi bc + Sau ú kim soỏt tng bu kin, bu cc gc, bu cc nhn, ghi chỳ giỏ tr khai, cc cũn phi thu + Sau kim tra i chiu thy ỳng thỡ ký tờn úng nht n phn nhõn viờn, m tỳi bờn phi ca BK3 + Ct BK3 vo ni quy nh v BC31 + Nu cú bu kin i ngoi cng phi kim tra i chiu + Nu tỳi cú ghi s thc hin tng t nh quy trỡnh m tỳi bu kin SVTH: Nguyn Vn Dng 24 Trang Bỏo cỏo tt nghip - Mt s n phm mimh ho nhn chuyn th n Cụng vic sau m chuyn th - Sau lm xong cụng vic m tỳi, kim tra i chiu s tng thc t bu phm, bu kin vi bn kờ, giao dch viờn tin hnh lm cỏc cụng tỏc sau m tỳi tin hnh phỏt bu phm, bu kin * i vi th thng - Ton b cỏc th thng s c úng du nht n vo mt sau - Sau ú chia cho khu vc phỏt * i vi bu phm ghi s - Sau ó kim tra i chiu bu phm ó ghi s chớng xỏc, giao dch viờn tin hnh úng nht n vo mt sau ca bu phm ghi s - i vi giy bỏo phỏt cng phi tin hnh úng vo mt sau - Tt c cỏc bu phm ghi s c chia chn ỳng hng ri mi vo s tin ký nhn trờn s ca bu tỏ - Ghi s th t trờn s phỏt BC04 lờn bu phm ghi s tin vic theo dừi v phỏt - Sau ghi chộp vo s xong Giao dch viờn a cho bu tỏ ký nhn trờn BC04 nhng bu phm di 500g, giao bu phm cho bu tỏ * i vi bu hin : - Nu l bu kin cú s dng dch v phỏt ti a ch thỡ giao s BC04 cho bu tỏ ký nhn bu kin ca mỡnh - Nu bu kin cú s dng phỏt nhanh thỡ a giy mi BC10 cho bu tỏ i phỏt * i vi EMS - úng mt sau bu gi v E1 - Vo s phỏt EMS - a s cho bu tỏ ký nhn v giao bu phm cho bu tỏ, m li s lng ó giao cho bu tỏ xem cú ỳng vi s bu tỏ ký khụng ? - Lu ý phi kim tra li s lng bu phm EMS giao cho bu tỏ vi s hiu trờn s xem cú ỳng khụng trỏnh tỡnh trng lc hng lm chm tr thi gian phỏt ca EMS * i vi VEA : - úng nht n vo mt sau VE1 v VE5 - Vo s phỏt VE - ỏnh s th t trờn s VE lờn VE1 tin theo dừi phỏt - Phõn tỏn chia chn - Giao cho bu tỏ ngh bu tỏ ký nhn trờn s phỏt VE s lng ó nhn * Vo s BC28 : - Mi loi bu phm bu kin c vo mt s BC28 riờng cho tng loi, trc vo úng du nht n ngy - õy em ch núi n s BC28 phn nhp v phn xut, nhn bu phm bu kin v v xut bu phm bu kin i phỏt, vic k toỏn em ó trỡnh by phn trc + Khi nhn bu phm bu kin s c ghi vo phn nhp ca s BC28 + Khi giao cho bu tỏ hoc tr li giao dch c vo phn xut ca s + Sau vo s hon chnh giao dch viờn ký tờn trờn s - Mt s n phm nhn chuyn th n phỏt : SVTH: Nguyn Vn Dng 25 Trang Bỏo cỏo tt nghip * Giy mi BC10 + Cỏc bu phm bu kin n phỏt ti giao dch s c lp giy mi BC10 ghi s th t bu gi, ghi s ln mi v rừ a ch h tờn ngi nhn, loi bu phm, tờn bu cc gi,ngy, thỏng, nm lp giy mi giao dch viờn úng du + Giy mi no cú hp th lu ký thỡ b vo cũn li giao cho bu tỏ i phỏt + Gi gỡn bu phm bu kin cho ngi nhn n nhn B KHU PHT I CC HèNH THC PHT BU GI * phỏt bu gi cú hỡnh thc 1.Phỏt ti a ch ngi nhn - Tt c cỏc bu phm cú lng t 500g tr xung c bu in t chc i phỏt n a ch ngi nhn - Cỏc bu phm bu kin cú lng trờn 500g, bu kin hoc hng bu chớnh u thỏc m ngi nhn hay ngi gi yờu cu phc v ti nh - EMS nc boc ngoi nc khụng k lng, bu cc t chc mang i phỏt n a ch ngi nhn Phỏt ti giao dch - Phỏt tt c bu phm bu kin trờn 500g - Bu phm bu kin di 500g nhng cú giỏ tr khai quỏ mc quy nh - Nhng bu kin khụng s dng dch v phỏt ti nh - Phỏt bu phm bu kin cú yờu cu gi ti giao dch II NGUYấN TC PHT BU PHM, BU KIN, EMS, VE : - Phỏt ỳng cho ngi nhn hoc ngi c u quyn nhn - Ngi nhn phi xut trỡnh giy t cn thit, nu l ngi nhn thay phi kốm theo giy u quyn cú xỏc nhn ca c quan cú thm quyn - Khi nhn bu phm, bu kin, ngi nhn ký tờn vo s sỏch lu ca Bu in - Ngi nhn ó nhn bu phm hoc bu kin thỡ khụng c tr li tr trng hp nhn nhm - Nhõn viờn Bu in tuyt i khụng c ng kim vi bu phm bu kin h hng, c phỏt hin ang tin hnh phỏt III TIN HNH PHT : 1.Phỏt th thng : - Ti Bu cc Nng tt c cỏc th thng c nhn n s c giao cho bu tỏ i phỏt k c nc v ngoi nc Phỏt bu phm : a Phỏt bu phm ghi s ti giao dch : - Khỏch hng n Bu in mang theo giy mi BC10, trng hp khụng cm theo giy mi m ó bit ngi gi thỡ c nhn vi iu kin , ngi nhn cung cp y cỏc thụng tin v ngi gi cho Bu in - Ngi nhn phi xut trỡnh giy mi BC10 v giy chng minh nhõn dõn, hoc cỏc giy t hp l - Cn c s th t trờn BC10 v ngy n tỡm bu phm liờn quan - Khộo lộo nhn dng ngi nhn v hi khỏch hng xem cú bit ngi gi l khụng trỏnh trng hp phỏt nhm ngi cú trựng h tờn - i chiu BC10 vi bu gi xem cú khp khụng ? - ngh ngi nhn kim tra v bc bu phm trc SVTH: Nguyn Vn Dng 26 Trang Bỏo cỏo tt nghip - Ghi s chng minh nhõn dõn, ngy cp vo mt sau BC10 v BC04 - Hng dn khỏch hng ký ghi rừ h tờn BC10, BC07 (nu cú) v ký vo s phỏt BC04 - Trng hp phỏt cho ngi lm chng ngh ngi lm chng ký tờn v ghi rừ h tờn vo ni quy nh trờn BC10 - Giao dch viờn gi li giy t cho khỏch hng cho khỏch hng v cm n khỏch hng ó s dng dch v ca bu in - Lu BC10 theo th t phỏt, úng thnh cui ngy kuwu ti bu cc lm chng t k toỏn v tra u cn thit b Phỏt bu phm ghi s ti a ch ngi nhn : - Bu tỏ mang bu phm ghi s n a ch ngi nhn v cú th phỏt bt k ngi no cựng h gia ỡnh ó cú tui trng thnh m khụng mc bnh tõm thn - Ngi nhn xut trỡnh giy chng minh nhõn dõn v ký nhn trờn BC04 - Nu i phỏt ti a ch ngi nhn cú s dng dch v phỏt tn tay thỡ phi phỏt ỳng ngi nhn cú tờn trờn v bc c Phỏt bu phm ghi s cú s dng dch v AR : - i vi bu tỏ mang bu phm cú s dng dch v AR i phỏt thỡ sau phỏt xong thỡ yờu cu ngi nhn ký ghi rừ h tờn trờn BC07 ri mang v a cho dch viờn giao dch viờn hon tr li cho ngi gi - i vi giao dch viờn phỏt bu phm ghi s ti quy giao dch thỡ cng ly ch ký ngi nhn trờn BC07 ri hon li cho ngi gi bng s s v Phỏt bu kin : a Phỏt bu kin nhn ti giao dch : - Tng t phỏt bu phm ghi s b Phỏt bu kin ti a ch ngi nhn - Ti Bu in Nng thc t em thy nhng bu kin no cú s dng dch v phỏt tn tay, phỏt ti a ch thỡ phi lm th tc giao cho bu tỏ i phỏt, bu tỏ i phỏt thc hin nh sau : + i vi trng hp ngi gi yờu cu phỏt ti a ch bu tỏ phỏt tn tay ngi nhn + Cũn thụng thng ngi gi yờu cu phỏt ti a ch bu tỏ mang bu kin n phỏt m khụng cú ngi nhn nh thỡ cú th phỏt cho ngi cựng h gia ỡnh ó c cp chng minh nhõn dõn + Hi khộo xem cú bit gi bu kin khụng ? + Yờu cu khỏch hng xut trỡnh giy chng minh hoc giy t tựy thõn khỏc + Ghi s chng minh th, ngy cp ni cp vo mt sau liờn ca BK 1, v s phỏt BC04 ly ch ký khỏch hng + Giao bu kin cho khỏch hng yờu cu khỏch hng kim tra tỡnh trng v bc bu kin + Tr li giy t cho khỏch hng v cho khỏch hng + Mang BK1 vo ni quy nh cui ngy k toỏn Phỏt EMS : a Nguyờn tc chung : - Bu gi EMS hoc ngoi ngi n, bu cc phỏt phi t chc i phỏt ngay, chm nht l 1h k t chuyn th EMS n SVTH: Nguyn Vn Dng 27 Trang Bỏo cỏo tt nghip - Nu ln th nht khụng phỏt c thỡ phi i phỏt ln th 2, mi ln i phỏt cỏch 5h, sau ln khụng phỏt c giy mi yờu cu ngi nhn giao dch nhn - Trng hp b gi EMS khụng s dng dch v phỏt tn tay thỡ cú th phỏt cho ngi cựng h khu - Vi bu gi cú s dng dch v bỏo phỏt thỡ : + Ly ch ký ca ngi nhn vo BC07, ghi rừ h tờn nu ngi c y quyn nhn thay thỡ yờu cu ghi thờm ch ngi c y quyn + Giao E1 v BC07 cho giao dch viờn + Vo s phỏt ca EMS Phỏt VE : - VE cng l dc v chuyn phỏt nhanh c a n phỏt ti a ch ngi nhn nh EMS, cỏc th tc phỏt tng t nh EMS Phỏt bu gi EMS hoc VE cú s dng dch v phỏt hng thu tin COD - Sau phỏt bu phm bu cc phỏt s thu h ngi gi s tin theo yờu cu khỏch hng ri Bu in chuyn s tin ú cho ngi gi C.CễNG TC GIAO NHN CA - Ti n v em thc cụng tỏc giao nhn ca vo lỳc 14h -Giao ca : + Mỏy múc thit b ti quy + Phong bỡ, tem, ko tr li cho khỏch hng khụng cú tin l + Tin phỏt hnh cỏc dch v + S lng cỏc bu gi cũn li ti giao dch + Ký vo s giao nhn ca - Nhn ca : + Giao dich viờn phi kim tra li cỏc mỏy múc thit b xem cú gỡ h hng khụng + Kim li s lng EMS, VE, BD1, BK1 cũn ti giao dch + Sau kim tra m s lng y thỡ giao dch viờn ký tờn vỏo s nhn ca D X Lí CC TRNG HP C BIT Ngi nhn khụng cú giy chng minh nhõn dõn - Khi phỏt tt c cỏc loi bu gi m ngi nhn khụng cú giy chng minh nhõn dõn, giao dch viờn yờu cu ngi nhn ly xỏc nhn ca chớnh quyn a phng ni c trỳ hay c quan lờn BC10 hoc cú th nh ngi quen cú cựng a ch cú chng minh lm chng cho vic lónh bu gi - Khi ngi nhn n nhn li bu gi, ó kốm theo giy chng nhn giao dch viờn c k trờn giy chng nhn, phi cú ch ký v du ca c quan chớnh quyn - Giao dch viờn ghi chỳ BC10 l phỏt theo giy chng nhn - Giao dch viờn ly ch ký nhn ca ngi nhn trờn BC10 - Sau ly ký nhn y xong thỡ tin hnh phỏt bu gi cho ngi nhn bỡnh thng - Lu cỏc phiu li k toỏn cui ngy - n phm minh X lý trng hp chuyn hon : a Th tc chuyn hon : - Khi lm th tc chuyn hon phi th hin rừ lý khụng phỏt c trờn v bc gi SVTH: Nguyn Vn Dng 28 Trang Bỏo cỏo tt nghip + Dựng bỳt gch chộo h tờn a ch ngi nhn, lý chuyn hon ri ký tờn * i vi bu phm ghi s : - Dựng bỳt gch chộo h tờn a ch ngi nhn, ghi lý chuyn hon ri ký tờn - Tỡm s th t trờn s BC04 ghi chỳ chuyn hon - Cui ngy vo phiu chuyn bu phm ghi s B ct ghi chỳ ghi chuyn hon - Phiu chuyn B cựng bi bu phm lờn KT x lý - Ghi vo phn xut BC28 chuyn lờn KT3 - n phm minh * i vi bu kin - Dựng bỳt gch chộo ghi lý chuyn hon lờn v bc bu gi - Ti bu cc gc ca bu phm lm cỏc th tc chuyn hon li cho ngi gi nh sau : + Lp BC10 b vo phong bỡ BC14 (Ghi cc chuyn hon nu cú) + Khi ng gi nhn bu kin, giao dch viờn lm th tc phỏt bỡnh thng - n phm minh Thay i h tờn a ch ngi nhn ca EMS : a Bu gi cũn ti bu cc gc - Giao dch viờn yờu cu khỏch hng xut trỡnh liờn ca E1 - Kim tra a ch mi nu a ch mi cha m dch v EMS thỡ hng dn khỏch hng s dng dch v khỏc Nu bu cc n ó m dch v EMS thỡ tin hnh thc hin nh sau : + Tỡm bu gi liờn quan + Tỡm liờn ca E1, hy bang cỏch gch chộo lờn liờn E1 bng mc , thu li húa n BC01 nu cú + Cp cho ngi gi E1 mi v hng dn ghi li cỏc thụng tin trờn E1 + Tớnh li cc theo a ch mi v thu th tc phớ theo quy nh cc phớ thu thờm th hin trờn BC01 hoc BC06 + Cỏc giy t (E1, BC06) ó lp chp nhn ban u liờn quan n vic thay i h tờn, a ch ngi nhn phi lu li bu cc gc cựng vi phiu E1 mi lm chng t cn thit b Bu gi EMS ó chuyn bu cc gc : * Ti bu cc gc : - Giao dch viờn kim tra chi tiờu thi gian ca bu cc, nu thi gian t lỳc nhn gi n lỳc khỏch hng ngh xin thay i a ch ó vt qua quỏ chi tiờu thi gian ton trỡnh thỡ thong bỏo cho khỏch hng bit bu gi ó c phỏt v khụng c tr li cc cho khỏch hng, m giao dch viờn thc hin nh sau: + Lp E6 hai liờn thu th tc phớ, v hai bn fax v cc phỏt sinh nu cú, trờn E6 ghi rừ tờn a ch c v a ch mi + Giao liờn ca E6 cho khỏch hng v BC 01 nu cú + Lu liờn E6 liờn vi liờn th nht ca E1 + Fax n bu in tnh thnh ph ni phỏt * Ti bu cc phỏt - Nhn c bc fax liờn quan, giao dch viờn thc hin nh sau : + Tỡm bu gi nu cha phỏt thỡ thc hin theo yờu cu ca ngi gi SVTH: Nguyn Vn Dng 29 Trang Bỏo cỏo tt nghip + Lp phiu E1 thay cho ngi gi ghi a ch mi theo E6 (liờn + liờn ca E1 b lu ti bu cc phỏt, liờn gn trờn bu gi giao cho bu tỏ i phỏt) + Bu cc phỏt, dung fax tr li cho bu cc gc bit v thong tin bu gi k c bu gi ó c phỏt + n phm minh Ngi gi khiu ni v cht lng dch v EMS * Quy trỡnh thi hiu khiu ni : + Thi hiu khiu ni v cht lng dch v l thỏng k t ngy ký gi, i vi vỏn b chin s thuc lc lng v trang ang cụng tỏc ti vựng biờn gii hoc hi o thỡ thi hiu khiu ni v cht lng dch v thỡ c kộo di thờm thỏng, v khiu ni cc dch v thờm thỏng * Trong thi gian em thc cú nhng trng hp khỏch hng n khiu ni v bu gi EMS lý thi gian quỏ lõu m ngi nhn khụng nhn c bu gi - Giao dch viờn thc hin nh sau : + Yờu cu khỏch hng xut trỡnh E1 + Giao dch viờn kim tra li thi gian nu quỏ thi gian quy nh thỡ photo li E1 lm th tc iu tra, hn khỏch hng + Khi nhn c phn hi t bu cc phỏt + Giao dch viờn lp khiu ni, in y thong tin v, s hiu bu gi, ni dung bu gi, ngy ký gi, lý khiu ni, bu gi ó chuyn i chuyn th s bao nhiờu? Ghi ngy thỏng nm khiu ni, ký tờn, úng du nht n trờn E3 + Giao dch viờn fax v bu cc gc yờu cu tr li gp + n phm minh E KHU KIM SOT I.Quy trỡnh kim soỏt nhn v m chuyn th : - Kim soỏt vic giao nhn chuyn th gia cụng nhõn chuyn v nhõn viờn khai thỏc un nn kp thi cú sai sút - Kim soỏt v nhc nhõn viờn khai thỏc nhn tỳi gúi kim tra k tờn bu cc nhn, tỡnh trng tỳi, gúi, du niờm phong, cõn li lng (nu cú nghi ng tỳi rỏch, v bu gi ng bờn tỳi phi lp biờn bn m ỳng quy nh), m s lng khp ỳng trc ký trờn BC37, tin hnh m tỳi phi gi nguyờn cỏc tang vt nh tỳi, giy gúi, du niờm phong, nhón BC34 - Kim soỏt vic i soỏt phiu chuyn vi tng bu gi thc nhn, nu cú sai sút phi x lý ỳng quy nh, nu ỳng thỡ ký tờn, úng du trờn phiu chuyn - Kim soỏt viờn phi i chiu phn I, phn II ca BC31 vi BC37 xem cũn tỳi gúi no cha m khụng (nu cú sai sút lp biờn bn hoc phiu nhc), cõn lng tng bu gi kim tra cc phớ, a ch, nhng bu gi chuyn tip, chuyn hon cú kốm BC11 khụng, bu gi t nc ngoi v phi thu thu cú giy bỏo thu ớnh kốm khụng - Kim soỏt cỏc bu phm n, lc hng ó úng du ngy vo mt sau bu phm cha, x lý cỏc sai sút bt thng nh thiu cc, lc hngcú ỳng quy nh khụng II Kim soỏt cui ca, cui ngy : - Kim soỏt trờn s BC28 v cỏc phiu chuyn : SVTH: Nguyn Vn Dng 30 Trang Bỏo cỏo tt nghip + Phn nhp BC28 khp vi s lng cũn li ca ngy trc mang sang, s lng nhn trờn phiu chuyn (ca giao dch, ca bu cc 3), s lng bu gi bu tỏ tr li cha hoc khụng phỏt c phi vi s lng bu gi v BC18 ó nhn li + Phn xut BC28 khp vi s lng bu gi giao cho giao dch, bu cc 3, bu tỏ trờn phiu chuyn, s lng cũn li phi khp vi s lng cũn thc t, nu tha hay thiu phi kim tra li v x lý ỳng quy nh - Kim soỏt lỏ bỏo cỏo BC31, cỏc phiu BDD, BK3, E2, VE2 cỏc n phm BC37, BC29, BC30, BC39 SVTH: Nguyn Vn Dng 31 Trang Bỏo cỏo tt nghip PHN III NHN XẫT V XUT I.SO SNH Lí THUYT V THC T : - Qua kho sỏt thc t ti Bu in Nng IV em nhn thy quy trỡnh khai thỏc bu phm bu kin c thc hin ỳng quy trỡnh th l th tc ca ngnh quy nh, nhiờn gia lý thuyt v thc t cng cú nhng im khỏc : Khõu nhn gi : - Lý thuyt : Khi nhn gi giao dch viờn nờn gii thiu dch v cng thờm cho khỏch hng la chn thun tin khỏch hng s dng dc v ca bu in - Thc t : Giao dch viờn ớt gii thiu dch v cng thờm - Lý thuyt : trỏnh tỡnh trng sai soỏt v khiu ni ca khỏch hng trờn cỏc n phm B 1, BK1, E1, VE1Phn h tờn a ch ngi gi ngi nhn giao dch viờn tuyt i khụng c ghi m chớnh tay ngi gi vit - Thc t : Giao dch viờn cú th vit giựm cho khỏch hng, trng hp khỏch hng khụng bit ch, khụng nhỡn thy rừ, sau ú giao dch viờn c li cho khỏch hng nghe, nu ỳng thỡ lm th tc nhn gi, khỏch hng khụng bit ch thỡ ly du võn tay thay cho ch ký - Trong lý thuyt : Khõu nhn gi c thc hin theo quy trỡnh - Trong thc t : trỏnh khỏch hng ch lõu giao dch viờn nhn gi xong cõn trng lng tớnh tin, hon chnh biờn lai thu tin cp cho khỏch hng trc, cũn vic hon chnh bu gi nh : Dỏn nhón, dỏn temúng du nht n, ghi lng v cc phớ lờn bu gi s c lm sau Khõu m tỳi : - Trong lý thuyt : Trc m tỳi phi cõn lng tỳi hoc xem tỡnh trng tỳi gúi, i chiu vi BC34 ỳng khooid lng khụng, cõn lng bu phm bu kin v i chiu vi phiu chuyn - Thc t : Em thy giao dch viờn khụng thc hin hai bc ny Khõu phỏt : - Lý thuyt : Nhng bu phm ghi s di 500g thỡ giao cho bu tỏ phỏt ti nh cũn trờn 500g thỡ ti quy giao dch - Thc t : Ti bu in gim bt cụng vic cho b phn giao dch, thun tin cho khỏch hng thỡ nhng bu phm trờn 500g c phỏt ti nh - Lý thuyt : Khi phỏt bu gi ti quy giao dch c thc hin theo quy trỡnh - Thc t : Trỏnh khỏch hng ch lõu phỏt bc vo s sỏch giao dch viờn lm sau m ch ghi s chng minh ca khỏch hng, xong a cho khỏch hng ký tờn ri nhn bu gi - Lý thuyt : Bu phm bu kin nhn v ghi s lng vo s BC28 bờn nhp, cn c vo phn tng kt ca B 3, BK3, E2,VE2 ghi - Thc t : cụng tỏc phỏt c nhanh chúng cui ngy giao dch viờn mi vo s BC28 II.NHN XẫT V XUT : Thụng tin Bu chớnh cú ý ngha quan trng i vi mi hot ng kinh t, chớnh tr, xó hi ; m bo yờu cu phc v s lónh o ton din ca ng, Nh nc trờn mi lnh vc, ng thi m bo cỏc nhu cu thụng tin phc v s hot ng liờn tc SVTH: Nguyn Vn Dng 32 Trang Bỏo cỏo tt nghip ca cỏc ngnh, cỏc cp v ỏp ng ngy cng tt hn nhu cu phc v i sng ca nhõn dõn Trờn a bn thnh ph Nng nhng nm qua ó xut hin nhiu doanh nghip mi nh Viettel, EVN Telecom, Si gũn Postteló trin khai, khai thỏc hu ht cỏc dch v bu chớnh, vin thụng v to nờn s cnh tranh v cht lng, giỏ c, dch v thỏch thc doanh nghip chỳng ta, bờn cnh ú cng em li cho ngi tiờu dựng s la chn a dng v phự hp hn c bit lnh vc bu chớnh ó cú nhiu DN cnh tranh v cung cp dch v chuyn hng húa nh : Viettel, cỏc hóng ụ tụ,dch v chuyn tin b cnh tranh khc lit; nhiu n v, cỏ nhõn kinh doanh dch v PHBC, chuyn qu tng, in thoiCỏc i th ny cú nhiu kinh nghim, trang thit b hin i, cú kh nng cung cp cỏc dch v cú cht lng cao, phong cỏch dch v chu ỏo, kh nng tip th tt v c bit nhng DN t nhõn s dng c ch, giỏ cc linh hot ó lm cho Bu in chỳng ta ng u vi nhiu khú khn vic trỡ v phỏt trin dch v Trc tỡnh hỡnh cnh tranh khc lit nh vy Bu in tnh phi xỏc nh rng : Mun gi vng v phỏt trin th phn dch v BC-VT then cht phi thc hin l chuyờn nghip húa cụng tỏc chm súc khỏch hng Cụng tỏc chm súc khỏch hng l mt phn nh ca Marketing nú úng vai trũ quan trng cho s thnh cụng ca bt k doanh nghip no Chm súc khỏch hng khụng phi ch l s khộo leoscuar nhng ngi bỏn hng, nhng n ci ngt ngo v nhng li núi du dng m l phc v theo cỏch m khỏch hng mong mun v lm nhng vic cn thit gi khỏch hng hin cú thc hin c iu ny, cụng tỏc chm súc khỏch hng phi l ngi cú nng lc chuyờn mụn, hiu rừ sn phm dch v ca mỡnh thỡ mi ỏp ng c nhu cu ngy cng cao ca khỏch hng Hin ti cụng tỏc chm súc khỏch hng ca Bu in Nng IV cũn gp nhiu khú khn vỡ s lng lm cụng tỏc chm súc khỏch hng cũn quỏ ớt, hn na nhõn viờn cha c o to chuyờn nghip v marketing, k nng v chm súc khỏch hng cha cao Kho sỏt quy trỡnh khai thỏc cỏc dch v ti Bu in tnh, vic trin khai t chc theo th t cỏc bc cụng vic thc t so vi lý thuyt cú ụi ch khỏc nhng nm quy trỡnh khai thỏc c bn tng dch v lý thuyt ó nờu : Bu in Nng IV cũn ng dng tin hc vo khai thỏc gim bt cỏc thao tỏc th cụng cho giao dch viờn nhm tng nng sut lao ng tng ca lm vic Qua õy, tụi cng xin nờu lờn mt s xut cú th gúp phn lm cho cụng tỏc t chc khai thỏc, t chc qun lý mng li bu chớnh, cụng tỏc Marketing, qun lý cht lng ti Bu chớnh thnh ph nhm em li hiu qu hn * Mt s gii phỏp nõng cao cụng tỏc chm súc khỏch hng : Hon thin vic cp nht thong tin cho c s d liu khỏch hng cú k hoch chm súc khỏch hng chu ỏo hn T chc iu tra nghiờn cu th trng, bờn cnh ú n v phi trung nõng cao cht lng dch v, cựng vi phỏt trin thng hiu VNPT thụng qua vic trang trớ bng hiu, bu cc, im giao dchcht lng phc v giao dch viờn Nõng cao hiu qu quóng cỏo, tng mc u t cho quóng cỏo Cú ch khen thng i vi th, cỏ nhõn lm tt cụng tỏc chm súc khỏch hng SVTH: Nguyn Vn Dng 33 Trang Bỏo cỏo tt nghip Vỡ vy cụng tỏc t chc khai thỏc Bu chớnh, nghiờn cu th trng, nghiờn cu hnh vi tõm lý khỏch hng phỏt hin nhu cu s dng dch v Bu in v cú gii phỏp cung cp y , tha cao hn nhu cu ca khỏch hng, khụng ngng tng nng sut lao ng, nõng cao cht lng dch v, nõng cao phong cỏch phc v gi ch tớn vi khỏch hng CBCNV n v, c bit l giao dch viờn hu ht ó c o to c bn nhng hiu bit v húa doanh nghip, cnh tranh trờn th trng, ý thc trỏch nhim ca tng CBCNV n v v hiu rừ khỏch hng v cỏc k nng giao tip thu hỳt khỏch hngcũn cú phn hn ch ; mt s GDV cũn th ng ngi ch khỏch hng õy l quan trng nht ca khoa hc tip cn th trng, l c s khỏch quan ỳng n tha nhu cu ca khỏch hng, vỡ khụng hiu rừ khỏch hng thỡ khụng bit h cn gỡ bỏn, h cú nhu cu gỡ phc v : thỏi , tõm trng ca h ng x cho khộo lộo, cho thớch hp vi tng i tng khỏch hng Trong cụng tỏc giỏo dc o to nờn thng xuyờn cp nht thụng tin th trng, quỏn trit n tng CBCNV : chỳ trng o to nõng cao cht lng i ng bng nhiu hỡnh thc di hn, ngn hn, bi dng ngn ngy nhm nõng cao k nng giao tip v kinh doanh ; cú quy hoch c th o to, i vi cỏc CBCNV c quy hoch c cu k cn ó qua cỏc lp nghip v trỡnh trung cp thỡ khụng nờn a i hc cao ng m ch o to i hc, cũn li nờn o to nõng cao ngoi ng v tin hc dn dn tin hc húa ton b cỏc dõy chuyn sn xut, cú nh vy mi nõng cao c nng sut, cht lng sn phm, dch v Chỳ trng o to cho lc lng bu tỏ,õy l khõu th hin sn phm ca ngnh cú cht lng cao hay khụng ? Vỡ õy l b phn cng thng xuyờn tip xỳc vi khỏch hng nờn cn phi cú s hiu bit c bn v sn phm, dch v mỡnh cung cp cú th gii ỏp nhng thc mc thụng thng ca khỏch hng Phớa quy ca giao dich viờn khụng cú h thng kho cha Bu phm bu kin, BP-BK ch phỏt ti giao dch ngn ngang di li i, cú lỳc lu lng bu kin quỏ nhiu phi hnh lang phớa sau giao dch cú th khụng an ton cho bu kin Trang b mỏy iu hũa nhit ti giao dch to cm giỏc thoi mỏi, d chu cho khỏch hng vo giao dch (nht l vo nng núng); cng c, trang b phng tin hỳt bi phũng khai thỏc (KT3, PHBC) nhm gim bt bi bm phũng khai thỏc, m bo sc khe cho nhõn viờn phc v cụng tỏc lõu di Thc hin ch khen thng kp thi ng viờn khuyn khớch CBCNV cú thnh tớch t xut hot ng sn xut kinh doanh-phc v (theo phõn cp qu thi ua khen thng ca BT); ng thi cng thc hin nghiờm khc x pht ụn c sn xut kinh doanh phc v Hin ti giao dch trung tõm ó a chng trỡnh phn mm vi tớnh vo s dng cho cỏc dch v, rỳt ngn thi gian, tit kim chi phớ, lm vic nhanh gn, to dng uy tớn i vi khỏch hng Do ú Bu in Thnh ph Nng cng nờn quan tõm u t mỏy múc, trin khai chng trỡnh tin hc n cỏc Bu cc trc thuc nhm kinh doanh v phc v cú hiu qu hn Trờn õy l mt s ý kin nhn xột v xut i vi n v ; kớnh mong c s quan tõm xem xột ca Ban lónh o Bu in Tnh BNG NHN XẫT BO CO THC TP SVTH: Nguyn Vn Dng 34 Trang Bỏo cỏo tt nghip TI TRUNG TM GIAO DCH TI TRUNG TM KHAI THC BNG NHN XẫT BO CO THC TP SVTH: Nguyn Vn Dng 35 Trang Bỏo cỏo tt nghip TI BU IN NNG I BNG NHN XẫT GIO VIấN SVTH: Nguyn Vn Dng 36 Trang Bỏo cỏo tt nghip SVTH: Nguyn Vn Dng 37 Trang [...]... kê, các phiếu gửi và các bảng kê SVTH: Nguyễn Văn Dũng 20 Trang Báo cáo tốt nghiệp - Lấy mảnh giấy nhỏ ghi ngày tháng năm đóng tập gốc báo của ngày hôm nay lấy phim bấm lại , để khi cần thiết kiểm tra thì sẽ dễ dàng hơn 2.Với bưu kiện : - Tương tự như cách đóng tập báo của bưu phẩm ghi số 3 Với EMS,VE - Tương tự như cách đóng tập gốc báo của bưư phẩm ghi số 4 Với các loại khác như BC10, biên lai -... số lượng còn thực tế, nếu thừa hay thiếu phải kiểm tra lại và xử lý đúng quy định - Kiểm soát lá báo cáo BC31, các phiếu BDD, BK3, E2, VE2 các ấn phẩm BC37, BC29, BC30, BC39… SVTH: Nguyễn Văn Dũng 31 Trang Báo cáo tốt nghiệp PHẦN III NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT I.SO SÁNH LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ : - Qua khảo sát thực tế tại Bưu điện Đà Nẵng IV em nhận thấy quy trình khai thác bưu phẩm bưu kiện được thực hiện đúng... CÁCH ĐÓNG TẬP GỐC BÁO: - Vào cuối ngày cau khi kế toán sản lượng và doanh thu của quầy trong cả ngày giao dịch viên tiến hành đóng tập gốc báo các loại phiếu gửi, biên lai bản kê, giấy mời BC10 1 Với bưu phẩm ghi số : -Tập hợp các phiếu gửi BĐ1 kê vào bảng kê BĐ3 sắp xếp BĐ1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn cùng với BĐ16 bảng kê nhiều bưu gửi một lúc, xếp bảng kê BĐ3 sau cùng đóng thành tập gốc báo - Thống... trường, bên cạnh đó đơn vị phải tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với phát triển thương hiệu VNPT thông qua việc trang trí bảng hiệu, bưu cục, điểm giao dịch…chất lượng phục vụ giao dịch viên Nâng cao hiệu quả quãng cáo, tăng mức đầu tư cho quãng cáo Có chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc khách hàng SVTH: Nguyễn Văn Dũng 33 Trang Báo cáo tốt nghiệp Vì vậy công... doanh và phục vụ có hiệu quả hơn Trên đây là một số ý kiến nhận xét và đề xuất đối với đơn vị ; kính mong được sự quan tâm xem xét của Ban lãnh đạo Bưu điện Tỉnh BẢNG NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP SVTH: Nguyễn Văn Dũng 34 Trang Báo cáo tốt nghiệp TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH ... BẢNG NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP SVTH: Nguyễn Văn Dũng 35 Trang Báo cáo tốt nghiệp TẠI BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG I ... kiểm tra lại số lượng BK3 và số lượng thực tế đã chính xác chưa ? - Để gọn bưu kiện vào một chổ chờ đóng túi, trường hợp bưu kiện cồng kềnh thì phải cho đi ngoài nhưng vẫn kê vào BK3 cùng với các bưu kiện nhỏ đi trong túi * EMS : Theo thực tế thực tập em nhận thấy EMS đóng riêng thành từng túi - Tất cả các ÉMS được xếp theo thứ tự - Vào bảng kê E2 đếm lại số lượng thực tế , - Cột tất cả EMS có kẹp E2... sản lượng - Vào cuối mổi ngày, giao dịch viên kế toán số thực tế như đối với kế toán cuối ca Sau khi kế toán ca của mình xong thì cộng của ca trước thành số thực tế Kiểm tra lại tất cả số lượng bưu gửi còn lại, kế toán trên BC28 tương ứng với từng số lượng thực tế còn lại - Số lượng bưu gửi cuối ngày trong sổ BC28 phải luôn khớp đúng với số lượng thực tế còn lại - Kê số lượng bưu gửi vào BC28 + Căn cứ... có bưu kiện đi ngoài cũng phải kiểm tra đối chiếu + Nếu trong túi có ghi số thực hiện tương tự như quy trình mở túi bưu kiện SVTH: Nguyễn Văn Dũng 24 Trang Báo cáo tốt nghiệp - Một số ấn phẩm mimh hoạ khi nhận chuyến thư đến 5 Công việc sau khi mở chuyến thư - Sau khi làm xong công việc mở túi, kiểm tra đối chiếu số tượng thực tế bưu phẩm, bưu kiện với bản kê, giao dịch viên tiến hành làm các công... liên 2 với liên thứ nhất của E1 + Fax 6 đến bưu điện tỉnh thành phố nơi phát * Tại bưu cục phát - Nhận được bức fax liên quan, giao dịch viên thực hiện như sau : + Tìm bưu gửi nếu chưa phát thì thực hiện theo yêu cầu của người gửi SVTH: Nguyễn Văn Dũng 29 Trang Báo cáo tốt nghiệp + Lập phiếu E1 thay cho người gửi ghi địa chỉ mới theo E6 (liên 1 + liên 3 của E1 bị lưu tại bưu cục phát, liên 2 gắn trên bưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập BCVT, Báo cáo thực tập BCVT, Báo cáo thực tập BCVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay