VĂN KHẤN lễ ĐỘNG THỔ

3 220 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:15

VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ: Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy Quan Đương niên - Con kính lạy Tôn phần xứ Tín chủ (chúng) là:………… … Ngụ tại:………… ………… Hôm ngày… tháng….năm… tín chủ thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm tín chủ khởi tạo… (nếu cất đọc cất nóc, xây cổng đọc xây cổng, chuyển nhà thị đọc chuyển nhà, sửa chữa đọc sửa chữa) đương trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình cháu Nay chọn ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét cho phép động thổ (hoặc cất nóc, làm việc nói việc ấy) Tín chủ lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần tất vị Thần linh cai quản khu vực Cúi xin Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng vạn tốt lành, công việc hanh thông, Chủ thợ bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu ý, sở nguyện tòng tâm Tín chủ lại xin phổ cáo với vị Tiền chủ, Hậu chủ vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời vị tới thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn ý Chúng lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! ***
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN KHẤN lễ ĐỘNG THỔ, VĂN KHẤN lễ ĐỘNG THỔ, VĂN KHẤN lễ ĐỘNG THỔ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay