Tin học tất cả về Excel

80 199 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:09

Tin học tất cả về Excel Tin học tất cả về ExcelTin học tất cả về ExcelTin học tất cả về Excel Tin học tất cả về Excel Tin học tất cả về Excel Tin học tất cả về Excel Tin học tất cả về Excel GIỚI THIỆU EXCEL Bảng tính Bảng tính coi mẫu biểu sử dụng để điền thông tin dạng số, chữ, ký hiệu v.v Bảng tính có dạng lưới bao gồm cột dòng Giao cột dòng tạo ô, thành phần sử dụng để lưu trữ liệu Di chuyển thao tác bổ trợ Di chuyển trang: PageUP, PageDown Di chuyển ngang trang hình: Alt + PageUP, Alt + PageDown Di chuyển sheet : Ctrl + PageUP, Alt + PageDown Phóng to thu nhỏ: + Sử dụng menu: View -> Zoom + Sử dụng công cụ: công cụ Standart -> zoom + Sử dụng chuột: Ctrl + di chuột lên Di chuyển, chép, xóa liệu Di chuyển liệu: Chọn vùng thông tin bạn cần Trên menu, chọn Edit → Cut Phím tắt sử dụng thay Ctrl + X Chuyển đến vị trí bạn cần ghi thông tin, chọn Edit → Paste Phím tắt sử dụng thay Ctrl + V Sao chép liệu: Chọn vùng thông tin bạn cần chép Trên menu, chọn Edit → Copy Phím tắt sử dụng thay Ctrl + C Chuyển đến vị trí bạn cần ghi thông tin, chọn Edit → Paste Phím tắt sử dụng thay Ctrl + V Di chuyển, chép, xóa liệu Điền thông tin tuần tự: Nhập liệu cho ô thứ chuỗi Rê chuột vào ô vuông nhỏ màu đen góc bên phải ô liệu, trỏ chuột biến thành hình chữ thập màu đen Nhấn giữ nguyên sau kéo chuột đến vị trí ô cuối chuỗi Tăng liệu theo quy luật Điền thông tin tuần tự: Nạp liệu vào ô liền kề theo quy luật Rê chuột vào góc bên phải, trỏ chuột thành hình chữ thập đen nhỏ, nhấn giữ nguyên chuột Nhấn giữ nguyên sau kéo chuột đến vị trí ô cuối chuỗi Định dạng liệu Thay đổi font chữ: Trên công cụ Formatting Chọn ô cần điều chỉnh phông chữ Chọn phông chữ danh sách phông Định dạng liệu Thay đổi kích cỡ chữ Chọn ô cần điều chỉnh kích cỡ phông chữ Trên công cụ Formatting, chọn kích cỡ phông chữ hộp thoại Font Size Thay đổi cách hiển thị chữ: từ chữ đứng thông thường sang nghiên hay đậm Chọn ô liệu cần thay đổi Chọn hình thức thể bạn muốn sử dụng Sử dụng nút để có phông chữ đậm (Ctrl + B) Sử dụng nút để có phông chữ nghiêng (Ctrl + I) Sử dụng nút để có phông chữ có gạch chân (Ctrl + U) Định dạng liệu Thay đổi màu font chữ: Chọn ô liệu cần thay đổi màu sắc Trên công cụ, rê chuột đến nút Font Color Thay đổi liệu: Chọn ô liệu bạn muốn định dạng màu Trên công cụ, tìm nút Fill Color Định dạng đường bao/tô màu ô Định dạng đường bao: Chọn ô kiểu định dạng Trên menu, chọn Format → Cells, sử dụng phím tắt Ctrl+1 cần Trong cửa sổ Format Cells, chọn tab Border Thiết lập định dạng theo ý bạn muốn Chọn OK Hàm thống kê Hàm MAXA Trả giá trị lớn giá trị kể kiểu số, chữ, logic Công thức =MAXA(value1,value2, ) value1,value2, có từ đến 30 giá trị mà bạn muốn tìm giá trị lớn Lưu ý! Các tham số số, ô rỗng, giá trị logic, chuỗi đại diện cho giá trị số Nếu đối số mảng vùng tham chiếu hàm ô trống, chứa giá trị logic, chuỗi, hay giá trị lỗi bỏ qua Nếu đối số giá trị logic TRUE hiểu 1, FALSE hiểu Hàm thống kê Hàm AVERAGE Công dụng Tính trung bình cộng đối số Công thức =AVERAGE(number1,number2, ) number1,number2 có từ đến 30 số mà bạn cần tính trung bình cộng Hàm thống kê Hàm COUNT Công dụng Đếm số ô liệu kiểu số vùng tham chiếu Công thức =COUNT(value1,value2, ) value1,value2, có từ đến 30 vùng giá trị mà bạn muốn đếm số ô chứa liệu kiểu số Hàm thống kê Hàm RANK Tìm vị thứ số dãy số Công thức =RANK(number,ref, order) number giá trị mà bạn cần tìm vị thứ ref mảng vùng tham chiếu đến danh sách giá trị kiểu số Những giá trị số bỏ qua order: phương thức xếp order = 0, bỏ qua số lớn có vị trí nhỏ order = số nhỏ có vị trí nhỏ Hàm Text Hàm CHAR Công dụng Chuyển đổi mã số mã ANSI có miền giá trị từ 255 sang ký tự tương ứng Công thức =CHAR(number) number mã số bảng mã ANSI Hàm Text Hàm FIND Tìm chuỗi find_text bên chuỗi within_text, trả vị trí bắt đầu within_text find_text Công thức =FIND(find_text,within_text,start_num) find_text chuỗi cần tìm within_text chuỗi chứa chuỗi cần tìm start_num: vị trí bắt đầu chuỗi within_text để tìm kiếm Nếu để trống, start_num Hàm Text Hàm LEFT Công dụng Trích bên trái chuỗi nhiều ký tự dựa vào số ký tự mà bạn định Công thức =LEFT(text,num_chars) text chuỗi cần trích ký tự num_chars ký tự mà bạn cần trích bên trái chuỗi text Lưu ý! num_chars số âm num_chars lớn độ dài chuỗi trả toàn chuỗi text num_chars bỏ qua mặc định Hàm Text Hàm LOWER (UPER chữ thường thành chữ hoa) Công dụng Đổi tất ký tự chuỗi sang chữ thường Công thức =LOWER(text) text chuỗi, tham chiếu đến chuỗi cần chuyển định dạng Hàm Text Hàm RIGHT Công dụng Trích bên phải chuỗi văn nhiều ký tự dựa vào số ký tự mà bạn định Công thức =RIGHT(text, num_chars) text chuỗi cần trích ký tự num_chars ký tự mà bạn cần trích bên phải chuỗi text Lưu ý! num_chars số âm num_chars lớn độ dài chuỗi trả toàn chuỗi text num_chars bỏ qua mặc định Hàm Text Hàm SUBSTITUTE Công dụng Thay chuỗi cụ thể bên chuỗi chuỗi khác Dùng SUBSTITUTE muốn thay chuỗi cụ thể Công thức =SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num) text: chuỗi văn cần thay nội dung old_text: nội dung bên chuỗi text cần thay new_text: chuỗi văn để thay chuỗi cũ instance_num: định thay lần mà tìm thấy chuỗi old_text chuỗi text Nếu bỏ qua thay tất old_text tìm thấy chuỗi text Hàm Text Hàm SEARCH Công dụng Trả vị trí ký tự cần tìm bên chuỗi Công thức =SEARCH(find_text,within_text,star_num) find_text: chuỗi cần tìm Có thể dùng ký tự ? để đại diện ký tự đơn, dùng * để đại diện nhóm ký tự Nếu muốn tìm dấu ? dấu * gõ dấu ~ trước ký tự within_text: chuỗi chứa chuỗi mà bạn muốn tìm star_num: vị trí bắt đầu tìm kiếm Lưu ý! SEARCH không phân biệt chữ thường, chữ hoa SEARCH tương tự FIND FIND phân biệt chữ thường chữ hoa tìm kiếm SERACH tìm kết trả lỗi #VALUE! Hàm Text Hàm TRIM Công dụng Xóa tất ký tự trắng chuỗi trừ khỏang đơn dùng để làm khỏang cách bên chuỗi Công thức =TRIM(text) I text chuỗi cần xóa ký tự trắng Hàm Text Hàm EXACT Công dụng So sánh hai chuỗi văn Trả TRUE hai chuỗi giống hoàn toàn, FALSE ngược lại EXACT phân biệt chữ thường chữ hoa Công thức =EXACT(text1,text2) text1 chuỗi văn thứ text2 chuỗi văn thứ hai Hàm Text Hàm LEN Công dụng Tính độ dài (số ký tự) chuỗi Công thức =LEN(text) text nội dung mà bạn cần xác định độ dài Hàm Text PROPER Công dụng Chuyển ký tự từ thành chữ hoa, ký tự lại thành chữ thường Công thức =PROPER(text) text chuỗi văn cần chuyển định dạng [...]... DATE hoặc kết quả trả về từ hàm khác Hàm date&time Hàm Now Công dụng Trả về ngày giờ hiện tại trong hệ thống của bạn Nếu định dạng ô là General trước khi hàm nhập công thức, kết quả trả về ở định dạng ngày tháng Công thức =NOW() Hàm date&time Hàm Time Công dụng: Trả về một chuỗi hoặc một số thể hiện một thời gian đầy đủ Nếu định dạng ô là General trước khi nhập hàm thì kết quả trả về là một thời gian... thông tin định dạng Để thay đổi kích cỡ trang in: 1 Trên menu, chọn File → Page Setup 2 Chọn tab Page nếu cần 3 Trong phần Page size, chọn định dạng trang trong danh sách thả xuống 4 Nhấn OK để xác nhận thông số Định dạng tiêu đề trên, tiêu đề dưới Header/Footer – tiêu đề trên, tiêu đề dưới, là các thành phần thường xuất hiện trên đầu hay dưới đáy một trang Các thông tin này thường giống nhau ở tất cả. .. what, chọn Selection 4 Nhấn OK để tiến hành in Hàm date&time Hàm Date: Công dụng: Trả về một chuỗi hoặc một số thể hiện một ngày tháng đầy đủ Nếu định dạng ô là General trước khi nhập hàm thì kết quả trả về là chuỗi ngày tháng Cú pháp: =DATE(year,month,day) + year số chỉ năm, có thể có từ 1 đến 4 ký số Microsoft Excel tự biên dịch đối số năm tùy thuộc vào đối số ngày tháng bạn đang dùng + month số... số tháng và năm đi kèm mà hàm sẽ quy đổi phù hợp Hàm date&time Hàm Day: Công dụng: Trả về thứ tự của ngày từ chuỗi ngày tháng Cú pháp: =DAY(serial_number) serial_number dạng chuỗi số tuần tự của ngày cần tìm Ngày tháng này nên nhập bằng hàm DATE hoặc kết quả trả về từ hàm khác Hàm date&time Hàm Day: Công dụng: Trả về thứ tự của ngày từ chuỗi ngày tháng Cú pháp: =DAY(serial_number) serial_number dạng... nhập bằng hàm DATE hoặc kết quả trả về từ hàm khác Hàm date&time Hàm EDate: Công dụng: Trả về một chuỗi số đại diện cho ngày tháng xảy ra trước hay sau mốc thời gian được chỉ định Dùng hàm EDATE để tính ngày đáo hạn hay hết hạn trong kinh doanh Cú pháp: =EDATE(start_date,months) start_date ngày bắt đầu tính toán Nên nhập ngày tháng bằng hàm DATE hoặc dùng kết quả trả về của hàm hay công thức khác Có thể... thời gian start_date được chỉ định Hàm date&time Hàm Hour Công dụng: Trả về giờ của một giá trị thời gian Giờ trả về ở dạng số nguyên từ 0 (12:00 PM) đến 23 (11:00 PM) Cú pháp:=HOUR(serial_number) serial_number giá trị mà bạn cần tìm ra giờ Có thể nhập giá trị này dưới dạng chuỗi văn bản Hàm date&time Hàm Day Công dụng: Trả về thứ tự của tháng từ giá trị kiểu ngày tháng Công thức =DAY(serial_number)... sau thì không có tiêu đề Thiết lập tiêu đề 1 Trên menu, chọn File → Page Setup 2 Chọn tab Sheet nếu cần 3 Trong phần Rows to repeat at top, chọn hoặc nhập thông tin về dòng sẽ lặp lại tại đầu mỗi trang Xem văn bản trước khi in Để thực sự chắc về kết quả của khâu in ấn khi bạn đã định dạng xong các thành phần, bạn nên sử dụng chức năng Preview để xem kết quả trước khi in Xem văn bản trước khi in 1 Trên... Nếu second lớn hơn 59 nó sẽ được chia cho 60, phần dư là second Hàm date&time Hàm TODAY Công dụng Trả về ngày hiện tại trong hệ thống của bạn Nếu định dạng ô là General trước khi hàm nhập công thức, kết quả trả về ở định dạng ngày tháng Công thức =TODAY() Hàm date&time Hàm WEEKNUM Công dụng Trả về thứ tự của tuần trong năm dựa vào ngày tháng bạn đưa ra Công thức =WEEKNUM(serial_number,return_type)... bảng 1 Trên menu, chọn Tools→Protection→Protect sheet 2 Trong hộp thoại Protect Sheet, gõ mật khẩu để khoá có mật khẩu 3 Khi bạn gõ mật khẩu vào, để chắc chắn mật khẩu bạn nhập vào là đúng, Excel sẽ hỏi bạn lại về mật khẩu bạn nhập vào Gõ lại mật khẩu một lần nữa để xác định mật khẩu bạn nhập lúc đầu là chính xác Để bỏ khóa bảng 1 Trên menu, chọn Tools→Protection→Unprotect sheet 2 Trong hộp thoại Unprotect... diện cho ngày tháng Ngày tháng cần nhập vào công thức bằng hàm DATE hoặc kết quả trả về từ công thức hoặc hàm khác - return_type Xác định tuần bắt đầu từ ngày nào Cụ thể như sau: return_type = 1 (hoặc không nhập): tuần bắt đầu từ thứ 2 return_type = 2: tuần bắt đầu từ Chủ nhật Hàm date&time Hàm YEAR Công dụng Trả về năm của một giá trị hoặc chuỗi đại diện cho ngày tháng Công thức =YEAR(serial_number)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học tất cả về Excel, Tin học tất cả về Excel, Tin học tất cả về Excel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay