Hóa đơn giá trị gia tăng mẫu

13 171 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:08

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD/ 2013N Liên 2: giao khách hàng Số: ………… Ngày … tháng … năm 2013 Đơn vị bán hàng: …………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số tài khoản: ………………………………………………………………………… Điện thoại: MST: Họ tên người mua hàng: …………………………………………………………… Tên đơn vị: ………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số tài khoản: ………………………………………………………………………… Hình thức toán: ………… MST: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 3=1x2 Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền toán : Số tiền viết chữ: Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đơn vị: Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ Mẫu số: 05-VT Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ Ngày ……tháng … năm …… Số …………… Căn vào hóa đơn mua hàng ngày … tháng … năm 2013, số hóa đơn …… Biên nghiệm thu gồm có: Ông : ……………………………… Ông: ………………………………… Ông: ………………………………… Đã kiểm nghiệm loại vật tư kho nguyên vật liệu: SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đơn vị: Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ Mẫu số 01-VT Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng ( QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày … tháng … năm 2013 Số: ……… Họ tên người giao: ……………………………………………… Theo: ……………………………………………………………… Nhập kho: ………………………………………………………… Địa điểm: ……………………………………………………………… Tên, nhãn hiệu, quy cách vật Mã STT tư, sản phẩm, số hàng hóa A B C Cộng x Số lượng ĐV T Yêu cầu Thực nhập Đơn giá Thành tiền D x x x x Tổng số tiền: (viết chữ): ……………………………………………………… Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày … tháng … năm 201… Người lập Người giao Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài Nợ TK ………………… Nợ TK …………………… Có TK ……………… … SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài Mẫu số 07/KT CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN TÀI KHOẢN NỢ Ngà y tháng năm 201 Tên đơn vị trả tiền: Số tài khoản: …………… …………… …………… …………… … Tại Ngân hàng: …………… …………… …………… …………… TÀI KHOẢN CÓ Tên đơn vị nhận tiền: SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài Số tài khoản: Tại Ngân hàng: Số tiền chữ: SỐ TIỀN BẰNG SỐ Nội dung toán: Đơn vị trả tiền Ngân hàng A Kế toán Chủ tài khoản Ngân hàng B Ghi sổ ngày: Ghi sổ ngày:………… ………… Kế toán UỶ NHIỆM CHI SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài TP Kế toán Số: Trang… Kế toán TP Kế toán Liên: … Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngân hàng: Vietcombank Đà Nẵng GIẤY BÁO NỢ Ngày … tháng … năm 201… Số: ……… Tên khách hàng trả tiền: ……………………………………………… ……… Địa chỉ: ……………………………………………… ………………………… Số tài khoản: ……………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ Số: ……………… Kính gửi: BGĐ Tổng công ty dệt may Hòa Thọ Tôi tên là: …………………………………………… ……………… Bộ phận: …………………………………………… ………………… Đề nghị: …………………………………………… ………………… SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA THỌ 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng PHIẾU XUẤT KHO Ngày ….tháng … năm 201… Số:……… Họ tên người nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Lý xuất kho: ……………………………………………………………… Xuất kho: ………………… STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Tổng Địa điểm: kho công ty Số lượng Mã số x ĐVT x Yêu cầu x Thực xuất x Đơn giá Thành tiền x Tổng số tiền (viết chữ): …………………………………………………………… Chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………… Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Kế toán trưởng Giám đốc Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài Mẫu số: 02-VT Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Nợ TK …………………… Có TK ………………… SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA THỌ Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng THẺ KHO Tháng 10 năm 2013 - Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: …………………………………… - Đơn vị tính: …………………………… Chứng từ STT Nhậ p Xuất Số lượng Ngày thán g Diễn giải Nhập Xuất Tồn Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ Ngày … tháng … năm 201… Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Mẫu số S12-DN Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Khoa: Kế toán – tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA THỌ Mẫu số S10-DN Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng Theo QĐ 15/2006/QĐ- SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) Tháng 10 năm 2013 Tài khoản: Tên nguyên vật liệu: Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Đơn giá Nhập Số lượng Thành tiền Xuất Số lượng Thành tiền Tồn Số lượng Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Thành tiền [...]... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: Kế toán – tài chính TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA THỌ Mẫu số S10-DN Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng Theo QĐ 15/2006/QĐ- SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) Tháng 10 năm 2013 Tài khoản: Tên nguyên vật liệu: Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Đơn giá Nhập Số lượng Thành tiền Xuất Số lượng Thành tiền Tồn Số lượng Tồn đầu kỳ Tồn cuối... Đường, Đà Nẵng THẺ KHO Tháng 10 năm 2013 - Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư: …………………………………… - Đơn vị tính: …………………………… Chứng từ STT Nhậ p Xuất Số lượng Ngày thán g Diễn giải Nhập Xuất Tồn Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ Ngày … tháng … năm 201… Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Mẫu số S12-DN Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Báo... Thành tiền Xuất Số lượng Thành tiền Tồn Số lượng Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Minh Tài Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang… Lớp: 12TLDHKT2A Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Thành tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa đơn giá trị gia tăng mẫu, Hóa đơn giá trị gia tăng mẫu, Hóa đơn giá trị gia tăng mẫu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay