Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh nam định

123 397 3
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM HỒNG HẠNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THÚC HƯƠNG GIANG Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn“Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định”của thực cách nghiêm túc hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Thúc Hương Giang, với tham khảo qua sách báo, tạp chí, internet… quy định nghiệp vụ, văn pháp lý tài liệu liên quan đến việc thực luận văn Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Hồng Hạnh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thúc Hương Giang, người giúp đỡ việc lựa chọn đề tài, hướng dẫn cách thức triển khai đề tài tổng kết kết nghiên cứu cách có hệ thống, để hoàn thành luận văn cách tốt Đồng thời, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Nam Định tạo điều kiện thuận lợi để giúp hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Phạm Hồng Hạnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Một số vấn đề chung bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm phân loại bảo hiểm xã hội 1.1.2 Bản chất bảo hiểm xã hội 1.1.3 Vai trò bảo hiểm xã hội 1.1.4 Nguyên tắc BHXH 1.1.5 Quỹ bảo hiểm xã hội 11 1.2 Những vấn đề công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 14 1.2.1 Khái niệm thu bảo hiểm xã hội 14 1.2.2 Vai trò công tác thu bảo hiểm xã hội 14 1.2.3 Nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 16 1.3 Các tiêu đánh giá công tác thu BHXH bắt buộc 28 1.3.1 Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 28 1.3.2 Tỷ lệ tham gia BHXHBB phân loại theo loại hình doanh nghiệp 30 1.3.3 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXHBB 30 1.3.4 Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc tổng số phải thu 31 1.3.5 Tỷ lệ nợ đọng BHXH bắt buộc 32 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH bắt buộc 33 1.4.1 Nhân tố bên 33 1.4.2 Nhân tố bên 34 1.5 Kinh nghiệm số tỉnh, thành phố hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc học rút cho BHXH tỉnh Nam Định 35 1.5.1 Kinh nghiệm số tỉnh, thành phố 35 1.5.2 Bài học rút cho BHXH tỉnh Nam Định 39 1.6 Kết luận chương 40 iii CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 2015 41 2.1 Khái quát tỉnh Nam Định BHXH tỉnh Nam Định 41 2.1.1 Giới thiệu chung tỉnh Nam Định 41 2.1.2 Khái quát chung BHXH tỉnh Nam Định 42 2.2 Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2015 48 2.2.1 Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 48 2.2.2 Căn cứ, phương thức mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 58 2.2.3 Thực trạng tổ chức thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 66 2.2.4 Kết thu BHXH bắt buộc 72 2.2.5 Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc 76 2.3 Đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2015 81 2.3.1 Những thành tựu đạt 81 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 83 2.4 Kết luận chương 88 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH NAM ĐỊNH 89 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025 89 3.2 Định hướng phát triển bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định 93 3.2.1 Định hướng phát triển chung bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định93 3.2.2 Định hướng phát triển công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định 95 3.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định 96 3.3.1 Quản lý chặt chẽ khai thác triệt để đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 96 3.3.2 Giải tình trạng nợ đọng BHXH 98 3.3.3 Tăng cường tra, kiểm tra đơn vị tham gia BHXH 99 3.3.4 Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo hiểm xã hội 101 iv 3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BHXH tỉnh Nam Định104 3.3.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác thu BHXH 108 3.3.7 Phối hợp chắt chẽ với ban ngành có liên quan trình thu BHXH 111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BLĐTBXH : Bộ lao động thương binh xã hội DN : Doanh nghiệp DN NQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước HĐLĐ : Hợp đồng lao động HCSN : Hành nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã LĐTB-XH : Lao động thương binh xã hội NLĐ : Người lao động NSDLĐ : Người sử dụng lao động SDLĐ : Sử dụng lao động TLBQ : Tiền lương bình quân UBND : Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Mức đóng BHXH bắt buộc NLĐ NSDLĐ qua năm 20 Bảng 2.1: Cơ cấu cán công chức, viên chức BHXH tỉnh Nam Định 47 Bảng 2.2: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.3: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc đơn vị SDLĐ theo khối ngành địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.4: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc người lao động địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.5: Tổng quỹ lương tiền lương bình quân làm đóng BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.6: Tiền lương tối thiểu chung Nhà nước điều chỉnh từ năm 2010 –2016 Bảng 2.7: Tình hình thực kế hoạch thu BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.8: Kết thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.9: Tình hình thu BHXH bắt buộc theo khối ngành BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ số phải thu BHXH BB giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.11: Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định theo khối ngành giai đoạn 2011-2015 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình thực kế hoạch thu BHXH tỉnh Nam Định giai đoan 2011-2015 vii 50 53 55 63 65 67 73 74 76 78 Trang 67 Biểu đồ 2.2: Tình hình thu BHXH bắt buộc theo khối ngành địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 Biểu đồ 2.3: Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc theo khối ngành giai đoạn 2011-2013 DANH MỤC SƠ ĐỒ 75 79 Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình thu BHXH 23 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức máy BHXH tỉnh Nam Định 45 viii Tính cấp thiết đề tài LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội sách lớn Đảng Nhà nước người lao động nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động gia đình họ trường hợp người lao động bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả lao động TNLĐ - BNN, việc làm, hết tuổi lao động chết sở có đóng góp vào quỹ BHXH BHXH ý nghĩa kinh tế người lao động mà có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc thể tương trợ, giúp đỡ lẫn cộng đồng thông qua nguyên tắc số đông bù số ít, thông qua thể quan tâm Đảng Nhà nước tới tầng lớp lao động xã hội Với vai trò to lớn nên từ hệ thống BHXH nước ta thành lập, Đảng Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sách BHXH hoàn thiện phát triển nhanh chóng Trong năm qua, đạo Chính phủ, hệ thống BHXH Việt Nam từ trung ương tới địa phương có bước phát triển đáng kể, hoạt động BHXH triển khai rộng khắp thu kết đáng ghi nhận, bước đáp ứng yêu cầu nhân dân việc đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng sống nâng cao hiệu hệ thống an sinh xã hội BHXH tỉnh Nam Định đạo BHXH Việt Nam năm qua đạt nhiều thành tựu việc thực sách BHXH địa bàn Công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định đạt kết đáng ghi nhận số người tham gia BHXH tăng, số tiền thu tăng nhanh đảm bảo cho quỹ BHXH ổn định hiệu Tuy nhiên, thực tế công tác thu BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua tồn hạn chế số đối tượng thuộc diện chưa tham gia BHXH lớn, nợ đọng BHXH nhiều… Với tư cách chuyên viên làm việc thực tiễn lĩnh vực bảo hiểm xã hội, để nghiên cứu rõ công tác thu BHXH bắt buộc Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lặp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập trung việc tra, kiểm tra vào đơn vị trọng điểm có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH Và vấn đề quan trọng kết luận tra, kiểm tra có hiệu lực thực sau tra, kiểm tra, không cần "chờ" ý kiến quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tham gia đoàn tra, kiểm tra Nếu phát vi phạm Luật BHXH kiên phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Khi có tranh chấp quan hệ BHXH quan BHXH cần giải theo pháp luật Đặc biệt BHXH tỉnh Nam Định quan tham mưu lĩnh vực BHXH nên cần phải động việc xây dựng kế hoạch với Sở lao động-Thương binh Xã hội, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tiến hành kiểm tra doanh nghiệp quốc doanh để kiến nghị, định hướng cho doanh nghiệp tham gia BHXH Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định phải thường xuyên thông báo cho Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý KCN Nam Định, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, doanh nghiệp cấp giấy phép hoạt động thời gian dài không tham gia BHXH để UBND tỉnh có phương án xử lý theo quy định pháp luật Tăng cường công tác tra, kiểm tra, rà soát đơn vị SDLĐ thuộc diện tham gia BHXH, không để trường hợp người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mà không tham gia BHXH tỉnh phải trực tiếp đối chiếu để thu đơn vị có dấu hiệu nợ đọng kéo dài, đơn vị cố tình vi phạm cần nhanh chóng chuyển danh sách lên tra lao động để có biện pháp xử lý kịp thời Phân công cán thường xuyên theo dõi sát sao, bám sát đơn vị SDLĐ để theo dõi biến động số lao động, tổng quỹ lương lương thực tế 100 người lao động nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền đóng BHXH đơn vị Lợi ích giải pháp: Thanh tra kiểm tra thực tốt giúp BHXH tỉnh Nam Định quản lý chặt ché đối tượng tham gia, từ gia tăng đối tượng tham gia BHXH, tăng nguồn thu quỹ BHXH đảm bảo an toàn nguồn quỹ BHXH 3.3.4 Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo hiểm xã hội Căn giải pháp: Theo số liệu thống kê ngành Lao động -Thương binh Xã hội nước ta có khoảng 85% người lao động làm việc chưa "làm quen" với sách BHXH bắt buộc Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến để người lao động tham gia BHXH cần thiết Tuyên truyền cho người lao động làm việc thành phần kinh tế nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa tầm quan trọng sách BHXH đời sống người lao động yêu cầu an sinh xã hội Tuyên truyền, vận động đến người lao động, chủ sử dụng lao động, quan quản lý Nhà nước cán bộ, viên chức hệ thống BHXH nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng sách BHXH Đảng Nhà nước Trong giai đoạn vừa qua, BHXH tỉnh Nam Định có nhiều cố gắng công tác thông tin tuyên truyền BHXH đạt kết đáng ghi nhận việc nâng cao nhận thức người dân BHXH, đưa nhiều hình thức tuyên truyền xây dựng đội ngũ đông đảo cộng tác viên Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ chung ngành, công tác thông tin tuyên truyền BHXH địa bàn tỉnh nhiều hạn chế, hiệu tuyên truyền thấp, nhiều người lao động chủ sử dụng lao động hiểu lan man, mơ hồ BHXH 101 Vì vậy, để nâng cao nhận thức người lao động chủ sử dụng lao động, BHXH tỉnh Nam Định cần thiết phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người lao động người sử dụng am hiểu vai trò, quyền lợi nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động Mục tiêu giải pháp: Thông qua nội dung hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân sách BHXH bắt buộc, giúp người dân ý thức vai trò BHXH bắt buộc năm bắt quy trình thủ tục tham gia BHXH bắt buộc từ hình thành ý thức nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc Nội dung giải pháp: Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới công tác thông tin tuyên truyền phải thực cụ thể sau: - Về nội dung tuyên truyền: Ngoài việc tuyên truyền sách pháp luật chế độ BHXH, BHXH tỉnh tập trung giải đáp hướng dẫn thực chế độ, kết mặt hoạt động ngành…Đặc biệt quan tâm đến nội dung tuyên truyền mục đích, chất nhân đạo, nhân văn BHXH để nâng cao nhận thức người dân BHXH, bước làm thay đổi tâm lý người dân bắt buộc phải tham gia BHXH, hình thành ý thức tự giác, tự nguyện tham gia BHXH có trách nhiệm nộp BHXH Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền triển khai rộng khắp đến người dân địa bàn tỉnh Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, gây ý người - Về hình thức tuyên truyền: Tăng cường mở rộng phạm vi, hình thức tuyên truyền chế độ, sách BHXH đến với người dân thông qua kênh thông tin đại chúng đài truyền hình, báo chí, hệ thống loa phát thanh…đến huyện, xã, phường địa bàn tỉnh 102 Phối hợp với đài phát truyền hình tỉnh Nam Định đưa chương trình BHXH để BHXH thực có ý nghĩa sát thực với người dân Đăng ký với đài truyền hình tỉnh mở riêng tháng chuyên mục BHXH, hàng tuần có chuyên mục BHXH tổng hợp tin như: giải chế độ sách, tình hình nợ đọng… Xây dựng giới thiệu website thức BHXH tỉnh Nam Định: www.bhxhnamdinh.gov.vn để người dân tham khảo thông tin, sách BHXH cần thiết Tổ chức thực số hình thức tuyên truyền sinh động tổ chức buổi đối thoại ủy ban nhân dân địa bàn phường xã với thành phần tham gia cán xã phường, đại biểu hội đồng nhân dân, tổ trưởng người dân; in tờ rơi, pano, áp phích, sách giới thiệu pháp luật chế độ BHXH đến đơn vị sử dụng lao động Trực tiếp xuống đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền vận động cho chủ sử dụng lao động, người lao đông hiểu biết nhạn thức quyền lợi trách nhiệm việc tham gia BHXH Phối hợp với quan chức như: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh…tổ chức thi đua, tuyên truyền, thi tìm hiểu BHXH tổ chức đợt thi viết bài, thi viết thơ ca BHXH… Kinh phí tuyên truyền quan tâm đề nâng cao hiệu công tác tuyên truyền Lợi ích giải pháp: Với sách tuyên truyền đặc biệt quan tâm góp phần nâng cao nhận thức người lao động người sử dụng lao động việc trích nộp BHXH cho người lao động mình, qua làm gia tăng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng số thu BHXH 103 3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BHXH tỉnh Nam Định Căn giải pháp: Để công tác thu đạt hiệu cao trước hết cần phải có đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sách BHXH, động sáng tạo có phẩm chất trị vững vàng Trong năm qua, cán nhân viên BHXH tỉnh bước trưởng thành hoàn thiện Tuy nhiên, đội ngũ cán công chức, viên chức BHXH tỉnh làm việc mang tính thụ động, số cán chưa động, sáng tạo xử lý nghiệp vụ Cán thu biết thực tính toán số tiền nộp BHXH bắt buộc dựa bảng lương tăng, giảm lao động đơn vị chuyển đến hàng tháng không chủ động kiểm soát đơn vị có trốn tránh tiền BHXH hay không Việc trốn tránh tiền nộp BHXH bắt buộc kết kiểm tra liên ngành phát được, BHXH có chức kiểm tra đơn vị số lao động, quỹ lương, chế độ sách doanh nghiệp hàng tháng lại có biến động nhiều số lao động, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động có trình độ hết lớp 12 chí có doanh nghiệp tuyển lao động từ đủ 18 tuổi cần học hết lớp Theo quy định kể từ người lao động vào làm việc sau 30 ngày chủ sử dụng lao động phải làm xong thủ tục BHXH như: sổ BHXH, thẻ BHXH thực tế có đơn vị với nhiều lý (bận việc, đơn vị nhiều lao động, công việc tải, cán chuyên trách mà chủ yếu kiêm nhiệm, thủ tục làm BHXH rườm rà, chưa kịp hoàn thiện thủ tục BHXH người lao động nghỉ việc ) nên nhiều lao động làm việc công ty thời gian dài mà việc nhận không đóng tiền BHXH Lúc lại biết đến quan BHXH tỉnh Nam Định để phản ánh thực tế mặt quản lý quan BHXH có quyền tham mưu có trách nhiệm thu tiền BHXH đầy đủ, quyền lợi người lao động đóng tiền BHXH bắt buộc lại chịu quản lý 104 Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh Có nhiều người lao động đến phản ánh với quan BHXH việc trốn tránh tiền nộp BHXH chủ sử dụng lao động họ cán thu BHXH biết hướng dẫn họ sang Sở Lao động Thương binh - Xã hội quan quản lý trực tiếp người lao động giải Đây điểm bất cập làm cho cán thu BHXH tỉnh cảm thấy công việc hoàn toàn mang tính thụ động, cán thu đôn đốc thu dựa khai báo tự giác đơn vị quan BHXH Với vai trò người làm việc trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động để từ huy động đơn vị tham gia trích nộp BHXH bắt buộc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tăng thu đảm bảo cân đối quỹ BHXH việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán BHXH, đặc biệt cán làm nghiệp vụ thu BHXH nhiệm vụ cần thiết ngành BHXH nói chung quan BHXH tỉnh Nam Định nói riêng Mục tiêu giải pháp: Xác định rõ công tác thu BHXH bắt buộc nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng ngành BHXH cán thu BHXH phải đầu tư cách thỏa đáng số lượng chất lượng, có trình độ lực hiểu biết, đào tạo qua lớp nâng cao chuyên sâu công tác thu BHXH, thành thạo tin học thực tốt phần mềm giao dịch điện tử đơn vị quan BHXH Nội dung giải pháp: Để cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thu BHXH nhận thức tầm quan trọng, vai trò BHXH tỉnh Nam Định Sở, Ban, Ngành tỉnh Nam Định cần phải làm công việc sau: Trước tiên BHXH tỉnh Nam Định phải nâng cao trình độ nghiệp vụ tác phong làm việc tích cực, hiệu suất cao cán chuyên môn Khả làm việc hiệu lao động đội ngũ cán ngành 105 người công tác với quan BHXH có ảnh hưởng định đến việc quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Vì vậy, cần phải ý công tác đào tạo lại cho phù hợp Trong đào tạo cần xác định hình thức nội dung đào tạo sát thực, nên tập trung vào nghiệp vụ BHXH, kỹ năng, lực quản lý Cần bổ sung, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, cán từ tỉnh đến thành phố, huyện, thị Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán nói chung cán chuyên làm công tác thu nói riêng vừa hồng vừa chuyên, có phẩm chất trị tốt (có tâm, có tầm, có tình, có tín); vững lập trường tư tưởng, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề; giỏi chuyên môn nghiệp vụ; nắm sách chế độ Đảng Nhà nước (nói đúng, viết đúng, lãnh đạo đúng); có ý thức trách nhiệm công việc, có lực đạo điều hành, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, khả giao tiếp, am hiểu công nghệ thông tin Bố trí cán bộ, công chức có đủ lực, trình độ, phong cách thái độ phục vụ tốt vào phận tiếp nhận, giải công việc, đặc biệt trực tiếp làm việc với đối tượng hưởng chế độ BHXH bắt buộc Mọi khúc mắc đối tượng phải giải thích rõ ràng, thấu tình, đạt lý, tránh tình trạng tùy tiện, đại khái qua loa Tăng cường đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời khuyến khích phong trào tự học nhiều hình thức để nâng cao trình độ trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ, công tác xã hội hướng trọng tâm vào kiến thức chuyên ngành BHXH, quản lý ngành theo chế kỹ hành chính, nghiệp vụ khác Tiếp tục xây dựng thực sách phù hợp để thường xuyên thay thế, đưa khỏi ngành số cán bộ, công chức không đủ lực, trình độ bất cập với yêu cầu nhiệm vụ, người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thoái hóa, biến chất, ý thức tổ chức kỷ luật để tạo điều kiện đổi mới, trẻ hóa, tuyển chọn người có đức, có tài 106 Nâng cao kiến thức tin học cho cán BHXH Tuy toàn ngành ứng dụng công nghệ thông tin công tác BHXH thực tế, trình độ tin học cán viên chức BHXH tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, áp dụng công nghệ thông tin chưa triệt để gây cản trở cho công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH Do đó, quan BHXH tỉnh cần tập trung nâng cao kiến thức tin học cho cán BHXH thông qua lớp việc mở lớp bổ sung kiến thức tin học cho cán cử cán học Cùng với việc nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh Nam Định tăng cường trang thiết bị đại hoạt động áp dụng công nghệ tin học vào quản lý bảo hiểm xã hội Giúp thúc đẩy công tác quản lý lên bước, không đảm bảo phương diện thống kê, lưu trữ mà phục vụ cho việc tác nghiệp xử lý công việc thông tin nhanh chóng, xác, giảm bớt thao tác không cần thiết, tạo thời gian cho cán chuyên tâm nghiên cứu nghiệp vụ Việc quản lý, lưu trữ, xử lý nghiệp vụ công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH nhiệm vụ quan trọng, sở để giải sách, chế độ cho người lao động người lao động có đủ điều kiện yêu cầu hưởng chế độ BHXH theo Luật định Lợi ích giải pháp: Trong điều kiện với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực BHXH tỉnh Nam Định vừa hồng vừa chuyên Giải pháp vừa bổ sung số lượng cán công chức viên chức cho BHXH tỉnh Nam Định, vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho toàn cán công chức viên chức BHXH tỉnh nói chung cán làm công tác thu BHXH nói riêng thông qua công tác đào tạo, đào tạo lại, luân phiên luân chuyển cán để đáp ứng yêu cầu ví trí công việc Thực tốt giải pháp chắn công tác thu BHXH bắt buộc nói riêng hoạt động ngành BHXH nói chung thời gian tới nâng cao tác phong xử lý nghiệp vụ chất lượng công việc, 107 giúp cán BHXH nhanh nhạy quản lý nghiệp vụ, quản lý thu BHXH chặt chẽ 3.3.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác thu BHXH Căn giải pháp: Công tác quản lý đối tượng BHXH bắt buộc phải chặt chẽ, xác thông suốt đến người lao động tham gia đối tượng hưởng BHXH; đảm bảo thời gian dài Để thực nhiệm vụ công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng Nội dung giải pháp: Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác thu BHXH, BHXH tỉnh Nam Định cần phải: Từng bước đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ máy tính theo phương thức vừa học vừa làm Tổ chức phần mềm quản lý theo hướng hoàn thiện dần, trước mắt chủ yếu phục vụ công tác nhập liệu yêu cầu khai thác sử dụng đơn giản Trọng tâm xây dựng kho liệu trình tham gia BHXH người lao động Tổ chức xây dựng trang Web BHXH tỉnh Nam Định, trang web cần bổ sung thêm mục trả lời trực tuyến để từ giúp người lao động người sử dụng lao động khu vực kinh tế cập nhật thông tin tình hình hoạt động thay đổi việc thực chế độ, sách BHXH bắt buộc Đề xuất với BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí có hướng đạo cụ thể lĩnh vực này, đảm bảo vừa giúp địa phương đưa công nghệ thông tin vào quản lý ngay, vừa tránh lãng phí đầu tư không phù hợp với định hướng phát triển lâu dài toàn ngành Với tốc độ phát triển khoa học công nghệ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý BHXH nhu cầu tất yếu 108 thiếu Vì vậy, Nhà nước BHXH Việt Nam cần quan tâm mục tiêu lâu dài ngành BHXH Việt Nam Tin học hoá quan Ban, Ngành quan tâm áp dụng cho việc quản lý lĩnh vực hoạt động Mặc dù việc áp dụng công nghệ thông tin quản lý BHXH tỉnh Nam Định nhiều mẻ, song hiệu đạt năm vừa qua chứng tỏ cho thấy so với phương thức quản lý cũ (mang tính thủ công) việc áp dụng công nghệ tin học đẩy công tác quản lý lên bước, không đảm bảo phương diện thống kê, lưu trữ mà phục vụ cho việc tác nghiệp xử lý công việc thông tin nhanh chóng, xác, giảm bớt thao tác không cần thiết, tạo thời gian cho cán chuyên tâm nghiên cứu nghiệp vụ Trong thời đại thông tin đại chúng, khoa học công nghệ phát triển, việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định đóng vai trò quan trọng Nhưng yêu cầu đặt cần có phần mềm tích hợp nhằm liên kết phối hợp ngành với nhau, phần mềm liên ngành quan BHXH, Sở lao động -Thương binh xã hội, Liên đoàn lao động, Sở kế hoạch đầu tư để giúp cho công tác thu BHXH bắt buộc thực tốt nhằm chống thất thu BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động Cụ thể, như: Khi có đơn vị tham gia Sở Kế hoạch - Đầu tư, BQL KCN cấp giấy phép kinh doanh bên quan BHXH thông qua phần mềm liên ngành có địa đơn vị đưa vào danh sách khai thác thu BHXH mới, danh sách theo dõi tình hình thu, nộp BHXH bắt buộc Việc quản lý, lưu trữ, xử lý nghiệp vụ công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhiệm vụ quan trọng, sở để giải sách, chế độ cho người lao động người lao động có đủ điều kiện yêu cầu hưởng chế độ BHXH theo Luật định Vì vậy, công việc quản lý đòi hỏi phải cập nhật, lưu trữ khối lượng sở liệu lớn khoảng thời gian dài đơn vị sử dụng lao động người lao 109 động, cung cấp đầy đủ lượng thông tin cần thiết công tác thu, nộp BHXH giải chế độ sách giúp lãnh đạo BHXH cấp kịp thời đạo công tác quản lý thu BHXH bắt buộc cung cấp cho Ban, phòng nghiệp vụ liên quan để giải sách chế độ cho người lao động có tham gia BHXH Trong thời gian 10 năm vừa qua kể từ hệ thống BHXH thức vào hoạt động theo Nghị định 19/CP ngày 16/02/1995 Chính phủ Công tác quản lý BHXH nói chung quản lý thu BHXH bắt buộc nói riêng chủ yếu phương pháp thủ công, việc xử lý nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến việc theo dõi, báo cáo giải vướng mắc công tác quản lý đối tượng Trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý BHXH tỉnh Nam Định chủ yếu dừng lại mức độ thống kê số liệu chưa khai thác tính máy vi tính để áp dụng vào quản lý Do vậy, BHXH tỉnh Nam Định cần phải có đội ngũ cán bộ, công chức viên chức giỏi tin học, phải thường xuyên tham dự khóa huấn luyện tin học, lớp tập huấn ngắn hạn dài hạn Lợi ích giải pháp: Việc đưa công nghệ tin học vào quản lý thu BHXH bắt buộc, nhằm quản lý toàn người lao động tham gia đóng BHXH bắt buộc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp họ BHXH theo Luật Quản lý mức lương, phụ cấp điều kiện làm việc người lao động toàn trình tham gia đóng BHXH bắt buộc để làm sở để giải chế độ BHXH trường hợp Cung cấp số liệu làm để giải chế độ BHXH vấn đề khác liên quan đến việc hoạch định phát triển cấu xã hội có tham gia người lao động Thực nhiệm vụ quản lý quỹ BHXH việc quản lý số tiền thu, nộp BHXH đơn vị sử dụng lao động người lao động trích nộp 110 Tóm lại, việc nghiên cứu đưa công nghệ thông tin vào quản lý điều kiện quan trọng để BHXH tỉnh Nam Định nói riêng ngành BHXH đẩy mạnh cải cách hành hoạt động ngành công tác quản lý thu BHXH giải chế độ sách BHXH nhằm đảm bảo yêu cầu, ngày tăng ngành tình hình 3.3.7 Phối hợp chắt chẽ với ban ngành có liên quan trình thu BHXH Căn giải pháp: Thu BHXH bắt buộc chịu tác động từ nhiều phía có điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương, từ phía chủ sử dụng lao động người lao động Việc phối hợp chặt chẽ với ban ngành có liên quan trình thu BHXH có vai trò quan trọng giúp cho BHXH tỉnh Nam Định kiểm soát danh sách đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, đảm bảo tiến độ thu có biện pháp kịp thời công tác đốc thu giải nợ đọng BHXH Nội dung giải pháp: Để làm điều này, quan BHXH tỉnh cần phải thực nội dung sau: Đối với ngành tỉnh Nam Định Liên đoàn lao động, Sở lao động thương binh xã hội, Sở kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý KCN, Nam Định Thanh tra, ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, ủy ban nhân dân huyện, thành, thị phải phối hợp với quan BHXH vào để xử lý đơn vị vi phạm pháp luật đóng BHXH Tạo thống quan điểm phải thực sách BHXH người lao động khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh, thành phố, huyện, thị Đặc biệt việc phải có thống thông suốt từ cấp uỷ quyền địa phương Thống chế phối hợp ngành, cấp lĩnh vực liên quan đến người lao động BHXH đơn vị 111 Cơ quan BHXH tỉnh phải bàn bạc với UBND tỉnh, UBND phường…có chương trình kế hoạch cụ thể để thường xuyên phối hợp làm tốt công tác khảo sát, điều tra nắm bắt tình hình thành lập, giải thể, chuyển đến, chuyển đi; tình hình hoạt động, tình hình sử dụng lao động đơn vị sử dụng lao động địa bàn tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia để từ triển khai công tác thu BHXH bắt buộc Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cần thường xuyên phối hợp với quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai công tác thu ngày hiệu thông qua việc sử dụng biện pháp khuyến khích vật chất việc điều tra nắm bắt đối tượng vận động đối tượng tham gia nộp BHXH; có biện pháp tích cực xử lý tồn đọng, vướng mắc đơn vị sử dụng lao động NLĐ không tham gia BHXH BHXH tỉnh Nam Định cần phối hợp chặt chẽ với Toà án, viện kiểm sát, công an để khởi kiện đơn vị không chấp hành đóng đúng, đủ, kịp thời BHXH cho người lao động theo quy định pháp luật Lợi ích giải pháp: Việc phối hợp chặt chẽ với ban ngành có liên quan giúp cho BHXH tỉnh Nam Định nắm nguồn thu BHXH, qua gia tăng số thu BHXH giảm thiểu nợ đọng việc phối hợp xử lý đơn vị nợ đọng tiền BHXH 112 KẾT LUẬN BHXH sách lớn hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm tạo ổn định phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Kinh tế quốc gia tăng trưởng cách bền vững người dân phân phối công bằng, người dân thụ hưởng thành kinh tế Vì vậy, BHXH “kênh” quan trọng tạo công Do đó, quốc gia dù hay phát triển tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục đổi sách BHXH Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam dần hội nhập sâu vào kinh tế giới, sức ép thị trường lao động ngày tăng lên Nhất tình hình nay, mà kinh tế nước ta dần hồi phục sau khủng hoảng kinh tế giới năm 2008, đặc biệt tình hình biển Đông từ tháng 05/2014 trở lại trở nên căng thẳng đe dọa tới tình hình phát triển kinh tế biển nói riêng phát triển kinh tế nói chung nước ta BHXH cần thiết khách quan thiếu người lao động Hoạt động BHXH ngày chứng tỏ vai trò quan trọng việc ổn định đời sống người lao động giảm nhẹ Ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn lớn để đầu tư tăng trưởng phát triển kinh tế BHXH tỉnh Nam Định quan hoàn thành nhiệm vụ cấp giao cho, thực tốt chế độ quyền lợi người lao động góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội địa bàn tỉnh Nhìn lại chặng đường 20 năm thành lập, xây dựng phát triển, BHXH tỉnh Nam Định tự hào với thành đạt tin tưởng kết hành trang quý báu để BHXH tỉnh Nam Định vững bước hoàn thành nhiệm vụ chặng đường Trên toàn kết nghiên cứu luận văn Tôi hy vọng giải pháp khuyến nghị đưa luận văn góp phần giúp BHXH tỉnh Nam Định xây dựng biện pháp điều chỉnh nhằm đạt hiệu cao công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc địa bàn tỉnh Nam Định thời gian tới 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết thực công tác thu BHXH, mục tiêu, phương hướng năm 2011, 2012, 2013, 2014,2015 BHXH tỉnh Nam Định Báo cáo tổng kết năm 2015 BHXH tỉnh Nam Định Giáo trình BHXH Nhà xuất Lao động – Xã hội Giáo trình Quản trị BHXH nhà xuất Lao động – Xã hội Luật BHXH Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Chính phủ hướng dẫn số điều Luật BHXH Quyết định 1111/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam ban hành ngày 25/10/2011 Quyết định 902/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam ban hành ngày 26/6/2007 Thông tư 03/2007/TT- BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn số điều Nghị định 152 10 Trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam: www.baohiemxahoi.gov.vn 114
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh nam định, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh nam định, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh nam định, VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, 1 Một số vấn đề chung về bảo hiểm xã hội, Theo điều 5 luật BHXH năm 2014, các nguyên tắc của BHXH bao gồm:, 2 Những vấn đề cơ bản về công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, 3 Các chỉ tiêu đánh giá công tác thu BHXH bắt buộc, 5 Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố về hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc và bài học rút ra cho BHXH tỉnh Nam Định, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, 1 Khái quát về tỉnh Nam Định và BHXH tỉnh Nam Định, 2 Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2015, 3 Đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2015, - Vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:, 2 Định hướng phát triển của bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, 3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay