Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ở việt nam

10 147 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 16:01

LỜI MỞ ĐẦU  Sự cần thiết đề tài Môi giới chứng khoán hoạt động mà hầu hết công ty chứng khoán tham gia Là trung gian giao dịch, hoạt động môi giới công ty chứng khoán có vai trò quan trọng việc tăng tính khoản thị trường, hỗ trợ cho nhà đầu tư giao dịch, từ làm tăng hiệu đầu tư nhà đầu tư hiệu hoạt động thị trường chứng khoán Mặc dù vận hành 11 năm, hoạt động môi giới công ty chứng khoán chưa phát triển, chất lượng hiệu môi giới thấp, gắn kết quyền lợi, trách nhiệm chặt chẽ công ty chứng khoán khách hàng Hoạt động môi giới công ty chứng khoán Việt Nam chưa thực với hoạt động môi giới thường thấy thị trường chứng khoán giới Để thu hút đông đảo nhà đầu tư trở thành hoạt động có uy tín chất lượng, hoạt động môi giới cần đổi phát triển Với lý đó, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển hoạt động môi giới Công ty chứng khoán Việt Nam” để nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ  Mục đích nghiên cứu đề tài -Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển hoạt động môi giới CTCK -Phân tích thực trạng hoạt động môi giới CTCK Việt Nam Từ đánh giá kết quả, phân tích nguyên nhân làm hạn chế phát triển hoạt động môi giới CTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010 -Đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động môi giới CTCK Việt Nam thời gian tới  Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu, sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp thống kê, so sánh, phân tích,tổng hợp, nghiên cứu tình phương pháp chuyên gia để luận giải vấn đề nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Tổng quan Công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm Các công ty chứng khoán tổ chức tài trung gian thực nghiệp vụ thị trường chứng khoán Trong giai đoạn mà thị trường chứng khoán Việt Nam vào hoạt động 11 năm, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, thông tin thiếu việc tham gia công ty chứng khoán thị trường điều tất yếu khách quan cần có chế khuyến khích tổ chức trung gian Công ty chứng khoán có đặc điểm sau: tổ chức tài thực trung gian giao dịch, thông tin, rủi ro, kỳ hạn, vốn toán; vốn - tài sản; sản phẩm dịch vụ liên tục thay đổi, dễ bắt chước quyền; tính độc lập tương đối mô hình tổ chức hoạt động; dễ xảy xung đột lợi ích Có loại hình tổ chức CTCK là: công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Các hoạt động công ty chứng khoán gồm:  Môi giới chứng khoán: hoạt động trung gian đại diện bên mua bên bán thực giao dịch để hưởng hoa hồng Theo công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán thị trường OTC mà khách hàng phải chịu trách nhiệm kết giao dịch mà định  Tư vấn chứng khoán: việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích để đưa lời khuyên, phân tích tình thực số công việc khác liên quan đến phát hành, đầu tư cấu tài cho khách hàng Nội dung tư vấn chứng khoán bao gồm: tư vấn chiến lược kỹ thuật giao dịch cung cấp kết phân tích chứng khoán thị trường chứng khoán  Tự doanh chứng khoán: việc công ty chứng khoán tự tiến hành giao dịch mua bán chứng khoán cho Ở hoạt động công ty chứng khoán đóng vai trò nhà đầu tư thị trường chứng khoán nhằm mục đích thu lợi cho công ty tự gánh chịu rủi ro từ việc đầu tư  Bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán: Đây hoạt động hỗ trợ cho công ty phát hành hay chủ sở hữu chứng khoán việc phân phối chứng khoán thông qua thoả thuận mua chứng khoán để bán lại  Các hoạt động phụ trợ: lưu ký chứng khoán; quản lý thu nhập khách hàng (quản lý cổ tức); cho vay ký quỹ Tóm lại, hoạt động công ty chứng khoán có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ giúp cho hoạt động kinh doanh công ty vận hành tốt Từ hoạt động bảo lãnh tư vấn chứng khoán, công ty chứng khoán gia tăng thêm hàng hóa cho thị trường giúp nhà đầu tư thân công ty có nhiều hội lựa chọn hàng hóa tốt, tích cực tham gia thị trường, sử dụng dịch vụ môi giới nhiều Hoạt động môi giới muốn thu hút nhiều nhà đầu tư lại cần đến nhiều hoạt động phụ trợ cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, tư vấn đến khách hàng để tăng tính cạnh tranh so với đối thủ Như công ty chứng khoán muốn tạo vị cần kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động 1.1 Hoạt động môi giới công ty chứng khoán Môi giới chứng khoán hoạt động kinh doanh chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua chế giao dịch chế giao dịch Sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà khách hàng phải chịu trách nhiệm hậu kinh tế việc giao dịch Hoạt động môi giới giúp thu hút khách hàng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, đem lại nguồn thu nhập lớn tăng tính cạnh tranh công ty Chính hoạt động góp phần cung cấp thông tin, giảm chi phí giao dịch kết nối giao dịch thị trường chứng khoán hình thành văn hóa đầu tư Hoạt động môi giới TTCK gồm môi giới Sở giao dịch thực qua ba hình thức: môi giới giao dịch, môi giới chuyên gia, môi giới hoạt động độc lập hay “môi giới hai đô la” hoạt động môi giới OTC Quy trình hoạt động môi giới gồm tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nhà đầu tư để thực tư vấn, sau mở tài khoản, nhận lệnh, thực lệnh xác nhận kết toán bù trừ giao dịch 1.2 Phát triển hoạt động môi giới công ty chứng khoán Về bản, phát triển hoạt động môi giới CTCK hiểu biến đổi theo chiều hướng gia tăng lượng hoạt động môi giới đa dạng hình thức tiến hành nâng cao chất lượng hoạt động môi giới Do đó, phát triển hoạt động môi giới CTCK phương diện quy mô số lượng tài khoản, doanh số giao dịch, thị phần môi giới; phát triển đối tượng việc tăng số lượng tài khoản tổ chức cá nhân nước ngoài; phát triển phạm vi, phương thức triển khai sản phẩm dịch vụ trực tiếp - hỗ trợ nhiều cho hoạt động giao dịch; nâng cao chất lượng vả hiệu việc tăng doanh thu Chỉ tiêu phản ánh phát triển hoạt động môi giới CTCK gồm: số lượng tài khoản mở CTCK; thị phần môi giới; doanh thu môi giới; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ CTCK Phát triển hoạt động môi giới công ty chứng khoán chịu ảnh hưởng nhân tố: vĩ mô vi mô Trong đó, nhân tố vĩ mô gồm phát triển thực trạng kinh tế; phát triển thị trường chứng khoán; môi truờng pháp lý; Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam Các nhân tố vi mô gồm thu nhập, kiến thức thói quen đầu tư công chúng; nhân tố người; sở vật chất trình độ công nghệ; mô hình tổ chức công ty chứng khoán; kiểm soát nội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu khái quát công ty chứng khoán Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Sự phát triển mạnh trải theo bề rộng công ty chứng khoán, gia tăng số lượng CTCK giai đoạn 2000-2010 giúp thị trường chứng khoán thăng hoa tạo đà cho phát triển công ty chứng khoán thập kỷ tới tìm điểm nhấn Về mặt lượng, TTCK Việt Nam có 105 CTCK mặt chất lại có phận không nhỏ công ty càng bộc lộ yếu quản trị lực kinh doanh Trong hai, ba năm tới, đua công ty chứng khoán chứng kiến đăng quang gương mặt Sự phát triển mặt lượng chất CTCK liên quan tới loại hình sở hữu CTCK, mạng lưới hoạt động, quy mô vốn điều kiện thành lập CTCK Việt Nam Các công ty chứng khoán thực chủ yếu hoạt động hoạt động môi giới; hoạt động tư vấn đầu tư; hoạt động tự doanh; hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành Cơ cấu tổ chức máy hoạt động chia làm khối: Front office, Middle office, chia theo cấp thẩm quyền gồm đại hội đồng cổ đông; hội đồng quản trị; ban kiểm soát; ban Tổng giám đốc Mô hình công ty chứng khoán với bốn chức môi giới, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành, tự doanh hầu hết công ty áp dụng Một vài công ty nhỏ có chức môi giới, tư vấn Tất giống nhau, vận hành theo quy trình, theo đường Đứng trước tình hình cạnh tranh khốc liệt, đào thải xóa sổ hàng loạt công ty chứng khoán tới việc khó tránh khỏi Có thể khoảng 30-40 công ty trì hoạt động Song, số đó, lọc chưa ngừng lại Những công ty sống sót, vươn lên vững mạnh đơn vị biết chuyển hoạt động theo mô hình Trong 11 năm qua, công ty chứng khoán không tạo phát triển nâng cấp khác biệt với Các công ty chứng khoán cần chuyển sang mô hình dịch vụ theo hướng chuyên sâu Cũng giống doanh nghiệp khác, CTCK đời nhằm mục đích kinh doanh thu lại lợi nhuận góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Quá trình phát triển hoạt động môi giới chứng khoán có thuận lợi khó khăn:  Thuận lợi: tình hình kinh tế xã hội phát triển; trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước diễn mạnh mẽ năm vừa qua; thị trường chứng khoán Việt Nam vào hoạt động điều kiện kinh tế giai đoạn tăng trưởng thị trường chứng khoán giới phát triển mạnh; CTCK đa dạng hoá hoạt động mình, hệ thống mạng lưới khách hàng phát triển; đội ngũ nhân viên dần đào tạo chuyên nghiệp  Khó khăn: kênh huy động vốn giai đoạn hình thành; môi trường pháp lý thiếu hoàn chỉnh chưa đồng bộ; sở vật chất thiếu thốn; thiếu nguồn nhân lực có kỹ 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động môi giới CTCK Việt Nam  Số lượng tài khoản khách hàng mở công ty chứng khoán Tốc độ phát triển tiềm hoạt động môi giới thể qua số lượng tài khoản tăng, song có điều đáng báo động số tài khoản hoạt động thường xuyên (tài khoản active) phổ biến công ty chứng khoán (CTCK) lớn đạt 20 - 35% Ngoài ra, số tài khoản "ảo", tài khoản “chết” chiếm phần đáng kể Thanh khoản TTCK ngày suy giảm Số lượng tài khoản chứng khoán mở ngày nhiều số tài khoản có giao dịch  Thị phần môi giới: tính dựa giá trị giao dịch công ty chứng khoán so với giá trị giao dịch toàn thị trường Qua số liệu thị phần CTCK cho thấy CTCK tiến tốp 10 phát triển theo hai chiến lược Thứ nhất, CTCK có bứt phá mạnh mẽ phát triển theo hướng đẩy mạnh hoạt động tư vấn từ môi giới, đòn bẩy tài tập trung nhóm khách hàng VIP công ty triển khai mạnh Thứ hạng thị phần cải thiện nhanh chóng theo tốc độ vòng quay tiền nhiều số tài khoản mở Ở hướng thứ hai, số CTCK phát triển theo hướng bền vững, chắn đồng hơn, từ nhân sự, công nghệ tới quản trị rủi ro Một số công ty có định hướng xác lập vị ổn định vài năm tới Ở nhóm này, CTCK có tham khảo kỹ mô hình thành công kinh nghiệm từ nước  Doanh thu môi giới Môi giới mảng xem “linh hồn” hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán 10 CTCK lớn lại nắm gần 50% thị phần môi giới, nên 95 CTCK lại gần “trắng tay” Doanh thu môi giới cần xem xét với tổng doanh thu Trong giai đoạn từ năm 2008- 2010, doanh thu từ hoạt động môi giới CTCK chiếm từ 12-22%, tổng doanh thu Ngoài ra, doanh thu môi giới không nên xét rời với doanh thu khác – vốn bao gồm khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư đòn bẩy, repo Với giá trị giao dịch trung bình thấp, sản phẩm hạn chế, mức phí giao dịch lại quy định tương đối thấp so với nước khu vực Đông Nam Á, việc hòa vốn giai đoạn mục tiêu khó khăn  Các sản phẩm dịch vụ khác: nhằm gia tăng hội tiện ích cho nhà đầu tư các công ty chứng khoán đa dạng hóa sản phẩm Các hình thức hỗ trợ CTCK đặc biệt công ty nhỏ vào hoạt động để thu hút khách hàng đem lại thành công, chia sẻ giá trị tốt cho khách hàng 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động môi giới CTCK Việt Nam  Những kết đạt - Hoạt động nghiệp vụ công ty chứng khoán phát triển mạnh Hoạt động môi giới dần chuyên nghiệp hơn, góp phần đem lại doanh thu ngày cao - Mạng lưới, quy mô hoạt động công ty chứng khoán ngày mở rộng - Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán liên tục - Về quản trị điều hành, nhìn chung công ty chứng khoán tăng cường công tác quản trị, quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật dần vào hoạt động theo thông lệ quốc tế - Đội ngũ nhân viên môi giới công ty chứng khoán nâng lên số lượng lẫn chất lượng Tuy nhiên công ty chứng khoán gặp phải số hạn chế sau: - Qui mô, phạm vi hoạt động môi giới nhỏ - Tiềm lực tài công ty chứng khoán chưa mạnh dẫn đến phạm vi hoạt động bị hạn chế, nguồn thu hạn hẹp nên phải tìm cách lách luật để tồn - Đối tượng hạn hẹp, đặc biệt người đầu tư tổ chức - Phương thức đơn điệu: hoạt động môi giới dừng lại mức độ đơn giản nhận truyền lệnh cho nhà đầu tư, chưa thu hút nhà đầu tư tổ chức, hình thức đặt lệnh qua điện thoại Internet nhà đầu tư nhiều hạn chế - Chất lượng hiệu không cao: hoạt động môi giới chưa kết hợp tư vấn Hạn chế bắt nguồn từ nguyên nhân sau:  Nguyên nhân vĩ mô Sự bất ổn kinh tế vĩ mô diễn biến không thuận lợi TTCK; môi trường pháp lý thiếu đồng chưa hoàn chỉnh; áp lực cạnh tranh ngày lớn CTCK  Nguyên nhân vi mô Thiếu tính chủ động, động phận môi giới việc tìm kiếm chăm sóc khách hàng CTCK; hoạt động tiếp thị, quảng cáo chưa trọng; hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng không an toàn; trình độ, lực quản trị, quản trị rủi ro yếu; số lượng nhân viên vừa thiếu số lượng vừa yếu chuyên môn; cấu tổ chức máy chưa hợp lý; thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn; CTCK chưa thực tốt công tác quản lý chi phí, tái cấu trúc mạnh mẽ cấu nguồn vốn sản phẩm nhằm nâng cao tính an toàn hiệu hoạt động CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển hoạt động môi giới CTCK Việt Nam Việc phát triển TTCK nói chung phát triển hoạt động CTCK nói riêng Việt nam có hướng rõ ràng dài hạn Trong đó, phát triển hoạt động CTCK nội dung đề cập định 128 Theo đó, CTCK phát triển theo hướng: tăng số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng hoạt động lực tài cho công ty chứng khoán Đa dạng hoá loại hình dịch vụ cung cấp thị trường, nâng cao tính chuyên nghiệp chất lượng dịch vụ; đảm bảo tính công khai, minh bạch bình đẳng thị trường Định hướng phát triển công ty chứng khoán giai đoạn tới vậy, vừa phải kế thừa nội dung tốt nhằm trì phát triển, mặt khác, phải xác định điểm đột phá nhằm thúc đẩy phát triển theo định hướng hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường nhu cầu kinh tế; hướng tới mô hình CTCK đa toàn phần Với định hướng phát triển CTCK theo mô hình công ty chứng khoán đa toàn phần, lấy môi giới làm trọng tâm, hoạt động trọng phát triển mạnh chiều rộng chiều sâu, chất lượng - Kiện toàn hoạt động môi giới, thu hút thêm nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch công ty trọng đến nhà đầu tư nước nhà đầu tư có tổ chức - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật - Hoàn thiện chế, sách quy trình hoạt động - Duy trì ổn định, tăng doanh số đạt mức thu phí hoạt động cao tính chi phí bỏ Phấn đấu để doanh thu môi giới chiếm tỷ trọng ngày cao tổng doanh thu công ty -Có chế lương thưởng khuyến khích người lao động 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động môi giới CTCK Việt Nam Trước hết ,CTCK cần xây dựng chiến lược tìm kiếm, chăm sóc khách hàng: bước đầu dẫn đến thành công hoạt động môi giới công ty chứng khoán Đặc biệt giai đoạn TTCK sụt giảm số lẫn khối lượng giao dịch nay, đòi hỏi CTCK cần phải xây dựng chiến lược tìm kiếm, chăm sóc khách hàng Bên cạnh đó, CTCK phải có kế hoạch cho hoạt động marketing, tiếp thị tới nhà đầu tư Hoạt động tiếp thị quan hệ công chúng quan trọng CTCK nhằm đưa hình ảnh CTCK gắn liền với hoạt động đầu tư chứng khoán đến nhà đầu tư, đồng thời đưa vị CTCK ngang tầm khu vực quốc tế Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: nhân viên môi giới vừa giỏi nghiệp vụ vừa có đạo đức nghề nghiệp phát huy sức mạnh để chiếm lòng tin khách hàng từ góp phần nâng cao uy tín công ty góp phần làm tăng tính hiệu hoạt động nghiệp vụ môi giới Từng bước nâng cấp sở vật chất – kỹ thuật: để thu hút người đầu tư, công ty chứng khoán phải đầu tư tốt sở vật chất cho hoạt động môi giới xây dựng hệ thống sàn giao dịch rộng rãi với đầy đủ thiết bị công bố thông tin bảng giao dịch điện tử, bảng công bố thông tin, xây dựng website để giúp người đầu tư tiếp cận thông tin lúc nơi Xây dựng tảng tài vững chắc: tảng tài vững giúp tăng khả cạnh tranh phát triển hoạt động môi giới công ty Với tiềm lực tài vững chắc, công ty chứng khoán đầu tư sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đại, hệ thống phần mềm ưu việt, tiện ích, tạo thuận lợi cho giao dịch khách hàng Các CTCK tăng thêm vốn theo nhiều cách khác kết hợp hình thức huy động để đáp ứng nhu cầu vốn đồng thời đảm bảo cấu vốn an toàn cho công ty Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: theo nhu cầu thực tế khách hàng, công ty chứng khoán cần chủ động tìm kiếm hình thức dịch vụ phù hợp cung ứng cho khách hàng nguyên tắc tuân thủ qui định pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh chứng khoán, bước nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng đầu tư tiện ích phục vụ cho hoạt động đầu tư khách hàng Quản trị rủi ro: CTCK cần phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro gồm bước: nhận dạng rủi ro; ước tính, định lượng rủi ro; đánh giá tác động rủi ro; đánh giá lực người thực chương trình bảo hiểm rủi ro; lựa chọn công cụ quản lý rủi ro thích hợp Đổi mô hình hoạt động: viễn cảnh không tốt đẹp CTCK việc xuất phát từ lao dốc thị trường nguyên nhân quan trọng từ cạnh tranh gay gắt công ty ngành Do vậy, việc tái cấu trúc, sáp nhập để nâng cao lực, hiệu hoạt động số công ty buộc phải phá sản điều tránh khỏi CTCK cần người cung cấp thông tin tin cậy cho nhà đầu tư: thị trường chứng khoán sôi động nhờ có thông tin Hoạt động công bố thông tin thị trường chiếm vị trí quan trọng việc xây dựng thị trường chứng khoán công khai, minh bạch Công ty chứng khoán có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán tài khoản giao dịch khách hàng; gửi cho khách hàng bảng kê tài khoản giao dịch theo phương thức thời gian thỏa thuận văn với khách hàng 3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Để tạo điều kiện cho hoạt động môi giới, Bộ Tài cần thúc đẩy cổ phần hoá, trọng chất lượng hàng hóa thị trường chứng khoán; ưu đãi thuế cho hoạt động chứng khoán Đồng thời, UBCKNN cần: hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường chứng khoán nói chung công ty chứng khoán nói riêng; tuyên truyền đào tạo kiến thức chứng khoán thị trường chứng khoán KẾT LUẬN Thực tế qua giai đoạn hoạt động trưởng thành công ty chứng khoán nói riêng thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung đạt kết đáng khích lệ tồn khó khăn Về tình hình cạnh tranh, có 105 công ty chứng khoán tham gia hoạt động thị trường Vì vậy, cạnh tranh lĩnh vực môi giới thị trường chứng khoán Việt Nam ngày sôi động Công ty chứng khoán non trẻ, kinh nghiệm, kỹ mỏng hoạt động khuôn khổ pháp lý đơn giản Song, với phát triển thị trường cấu tổ chức, điều kiện vật chất – kỹ thuật, kỹ hành nghề CTCK đội ngũ nhân viên môi giới cần nâng cấp để hoạt động môi giới chứng khoán đảm nhiệm chức đích thực đóng góp nhiều cho phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Có thể nói, TTCK Việt Nam có bước phát triển không tạo bước đột phá phát triển vững đặn, hoạt động môi giới công ty chứng khoán bước song hành với hoạt động giao dịch thị trường Hoạt động môi giới CTCK bộc lộ số hạn chế mà nguyên nhân xuất phát tầm vi mô tới vĩ mô Do vậy, việc tìm giải pháp khắc phục hạn chế cần thiết để giúp CTCK Việt Nam ngày phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ở việt nam , Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ở việt nam , Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay