Huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định

11 146 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:59

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các dịch vụ ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2 Huy động vốn ngân hàng thƣơng mại nhân tố ảnh hƣởng tới huy động vốn ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.2.1 Huy động vốn ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm huy động vốn số ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Tổng quan kinh nghiệm Error! Bookmark not defined 1.3.2 Một số học kinh nghiệm Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH Error! Bookmark not defined 2.1 Giới thiệu Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 2.1.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamError! Bookmark not defined 2.1.2 Khái quát Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 2.1.3 Tình hình kinh doanh Chi nhánh năm gần Error! Bookmark not defined 2.2 Tình hình huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định thời gian quaError! Bookmark not defined 2.2.1 Khái quát huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phân tích thực trạng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá tình hình huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam ĐịnhError! Bookmark not defined 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH .Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 3.1.1 Chiến lược phát triển Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 3.1.2 Phương hướng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam ĐịnhError! Bookmark not defined 3.2.1 Đa dạng hóa phương thức huy động vốn Error! Bookmark not defined 3.2.2 Lãi suất huy động Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đẩy mạnh marketing dịch vụ ngân hàng Error! Bookmark not defined 3.2.4 Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán ngân hàngError! Bookmark not defined 3.2.5 Triển khai thực số dịch vụ Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam ĐịnhError! Bookmark not defined 3.3.1 Đối với Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined 3.3.3 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN Theo cam kết tiến trình hội nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), năm 2010 nước ta mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng, xoá bỏ giới hạn hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng nước ngoài, đối sử bình đẳng tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước hoạt động ngân hàng So với vài năm trước, hoạt động ngân hàng Việt Nam có bước phát triển đáng kể, trình độ chất lượng dịch vụ ngày cao hơn, nhiên, xét lực cạnh tranh mức giới hạn so với ngân hàng nước số mặt Vì vậy, tránh khỏi việc ngân hàng nước phải nhường bớt thị phần cho ngân hàng nước nhiều mảng dịch vụ ngân hàng Hoạt động huy động vốn hoạt động có ý nghĩa to lớn thân ngân hàng thương mại xã hội nguồn vốnngân hàng thương mại huy động tạo thành sở nguồn vốn để ngân hàng cung cấp cho nghiệp vụ sinh lời chủ yếu, hoạt động tín dụng Nói cách khác, kết hoạt động huy động vốn tạo nguồn “tài nguyên” để ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu cho kinh tế Trong thời gian gần đây, ngân hàng thương mại Việt Nam phải đương đầu với cạnh tranh ngày gay gắt hoạt động huy động vốn mà nguồn vốn nhàn rỗi dân chúng tổ chức phân tán qua nhiều kênh huy động khác nhau, với hình thức ngày đa dạng mang lại lợi nhuận hấp dẫn, đầu tư vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, dự trữ vàng ngoại tệ mạnh, mua sản phẩm công ty bảo hiểm nhân thọ, mua chứng quỹ đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp, gửi tiết kiệm bưu điện Do đó, ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam nói chung Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định nói riêng không tránh khỏi tình hình chung ngày gặp khó khăn hoạt động huy động vốn Riêng Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định, việc chịu ảnh hưởng mạnh yếu tố cạnh tranh nêu Chi nhánh gặp khó khăn nguồn tiền gửi dân cư hạn chế, thu nhập bình quân thấp, tỉ lệ tiết kiệm cá nhân không đáng kể, sách điều hành hoạt động huy động vốn Chi nhánh bị chi phối qui định từ phía ngân hàng Nhà nước từ phía ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Bởi vậy, sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu, với mong muốn góp phần nhỏ vào việc tăng cường huy động vốn Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định, tác giả chọn đề tài “Huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định ” làm luận văn Thạc sĩ Đối tượng phạm vi nghiên cứu hoạt động huy động vốn Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2010 Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê, so sánh tổng hợp, phân tích yếu tố tác động đến hoạt động huy động vốn, hạn chế đề xuất giải pháp tăng cường huy động vốn Chi nhánh Kết cấu luận văn gồm có chương với nội dung sau: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại Trình bày sở lý luận huy động vốn ngân hàng thương mại; đưa dịch vụ ngân hàng thương mại, ví dụ: Nhận tiền gửi, cho vay, mua bán trao đổi ngoại tệ… 1.2 Huy động vốn ngân hàng thƣơng mại nhân tố ảnh hƣởng tới huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Đưa phương thức huy động vốn, tiêu đánh giá hiệu huy động vốn, học kinh nghiệm rút việc phát huy vai trò huy động vốn số ngân hàng thương mại nước Ngoài ra, chương 1, tác giả đưa nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn NHTM gồm nhân tố khách quan nhân tố chủ quan Các nhân tố khách quan cụ thể có: Tình hình kinh tế xã hội; Hành lang pháp lý sách vĩ mô Nhà nước; Môi trường cạnh tranh; Thói quen tiêu dùng xã hội Các nhân tố chủ quan gồm có: Chính sách lãi suất; Các hình thức huy động vốn; Hoạt động sử dụng vốn; Uy tín ngân hàng; Chiến lược kinh doanh ngân hàng; Nguồn lực ngân hàng; Hoạt động marketing CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH 2.1 Giới thiệu Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Trình bày trình hình thành, phát triển, cấu tổ chức tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định 2.2 Tình hình huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định thời gian qua Kết hoạt động kinh doanh phản ánh chủ yếu qua tiêu chí như: lợi nhuận Chi nhánh qua năm Cụ thể, tổng thu năm 2008 đạt 878.720 triệu đồng tăng 286,17%, tổng chi năm 2008 đạt 715.759 triệu đồng tăng 221,45% so với năm 2007, từ kéo theo gia tăng đáng kể chênh lêch thu chi năm 2008 đạt 162.961 triệu đồng tăng 3235,95% Tuy nhiên đến năm 2009 tác động khủng hoảng tài giới khiến cho hoạt động Chi nhánh gặp nhiều khó khăn Các tiêu hiệu hoạt động giảm mạnh Cụ thể năm 2009 tổng thu giảm 35,1%, đạt 570.327 triệu đồng; tổng chi giảm 26,35% đạt 527.141 triệu đồng Từ kéo theo chênh lệch thu chi từ 162.961 triệu đồng năm 2008 xuống 43.186 triệu đồng năm 2009 Sang đến năm 2010, kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, tình hình kinh tế Việt Nam nói chung tỉnh Nam Định nói riêng bắt đầu vào ổn định tăng trưởng tình hình kinh doanh ngân hàng khả quan Tổng thu không đạt mức năm 2008 so với năm 2009 tăng 37,67% đạt 785.159 triệu đồng; tổng chi giảm nhẹ 0,74% đạt 523.266 triệu đồng Chênh lệch thu chi tăng mạnh lên 261.893 triệu đồng Trích lập dự phòng rủi ro: thực quy định, trích lập dự phòng rủi ro Chi nhánh năm 2010 174.595 triệu đồng, đảm bảo an toàn cho hoạt động Chi nhánh Chất lượng tín dụng ngày nâng cao: Nợ xấu Chi nhánh đảm bảo tỷ lệ nợ hạn thấp giới hạn, năm 2010 chiếm 0,5% tổng dư nợ 2.3 Đánh giá tình hình huy động vốn Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định Về quy mô vốn huy động: Trong giai đoạn 2007-2010, quy mô vốn huy động ngân hàng không ngừng mở rộng Tổng vốn huy động tính đến 31/12/2007 2.639 tỷ đồng đến 31/12/2010 3.996 tỷ đồng Việc tăng lên vốn huy động điều kiện thuận lợi để ngân hàng mở rộng quy mô kinh doanh nói chung quy mô tín dụng nói riêng Đồng thời việc gia tăng vốn huy động phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển ngân hàng Số dư cho vay/tổng nguồn vốn đạt mức cao (trên 90%) cho thấy khối lượng vốn huy động đủ để đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư Chi nhánh Về cấu huy động vốn: Trong tổng nguồn vốn huy động huy động từ tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn (trên 76%) giúp cho ngân hàng có nguồn vốn ổn định Tiền gửi toán chiếm tỷ trọng không lớn (khoảng 20%) có xu hướng tăng qua năm, nguồn vốn ngân hàng huy động với chi phí rẻ Trong tiền gửi tiết kiệm tiền gửi dân cư lớn nhất, tiền gửi toán tiền gửi tổ chức kinh tế lớn Về sách lãi suất: Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định bắt đầu điều hành sách lãi suất linh hoạt, nới rộng biên độ dao động, đặc biệt phát hành loại giấy tờ có giá Chênh lệch lãi suất bình quân tỷ lệ thu nhập lãi cận biên có xu hướng tăng qua năm Qua phản ánh hiệu huy động vốn Chi nhánh tương đối tốt, chi phí huy động vốn cao đảm bảo lợi nhuận tăng Về hình thức huy động vốn: Chi nhánh triển khai dịch vụ, sản phẩm huy động vốn đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng như: tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, phát hành giấy tờ có giá, tiết kiệm bậc thang …Cùng với phong phú sản phẩm linh hoạt sách lãi suất ngân hàng nên thu hút lượng vốn nhàn rỗi lớn từ cá nhân tổ chức kinh tế xã hội Trong năm qua, kết đạt công tác huy động vốn, Chi nhánh hạn chế: tốc độ tăng nguồn vốn không đều, không ổn định; Cơ cấu vốn chưa phù hợp; Nguồn vốn huy động trung dài hạn ngân hàng có xu hướng giảm cho vay trung dài hạn lại có xu hướng tăng lên; Một số sản phẩm ngân hàng chưa thực phát huy tác dụng thu hút vốn không tạo khác biệt trội để cạnh tranh thị trường Những hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan Nguyên nhân chủ quan: Hiện mặt lãi suất huy động vốn ngân hàng thấp NHTM Cổ phần nên khả cạnh tranh thu hút khách ngân hàng NHTM Cổ phần; Về hình thức huy động vốn, ngân hàng sử dụng hình thức truyền thống tiết kiệm dự thưởng nên chưa thực hấp dẫn khách hàng; Về trình độ đội ngũ cán trọng đầu tư chưa đồng bộ; tính đồng công nghệ toàn hệ thống thấp khiến cho công nghệ ngân hàng đại mà ngân hàng đầu tư không phát huy hiệu Nguyên nhân khách quan: Môi trường kinh tế giai đoạn 2008- 2010 kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng phải hứng chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Khủng hoảng, phục hồi giảm phát lạm phát điều làm cho sách lãi suất thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngân hàng làm cho cạnh tranh ngân hàng tăng cao Những biến động bất thường mà đặc biệt năm 2008 lạm phát tăng cao, giá vàng liên tục tăng, giá USD thay đổi liên tục làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân việc cân nhắc sử dụng khoản tiền nhàn rỗi họ cho hợp lý CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH 3.1 Định hƣớng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Phương châm mục tiêu: Xây dựng Ngân hàng theo hƣớng đại 3.2 Giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Đa dạng hóa phương thức huy động vốn Hiện nay, phương thức huy động vốn Chi nhánh đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nên Chi nhánh cần có phương thức mang tính sáng tạo, mẻ hơn, mang nhiều tiện ích tính cạnh tranh cao Cụ thể: * Phát triển công cụ huy động vốn Trong thời gian tới, để tăng cường huy động vốn, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định phải phát triển công cụ huy động vốn có kéo dài kì hạn gửi tiền để huy động vốn trung dài hạn, phát hành kì phiếu huy động ngoại tệ mà phải nhanh chóng áp dụng công cụ huy động thẻ toán nhằm thu hút tối đa nguồn vốn nhàn rỗi * Đa dạng hóa kì hạn gửi tiền hình thức gửi tiền Các đối tượng gửi tiền có nguồn vốn nhàn rỗi khác thời hạn, để thu hút nguồn vốn Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định cần phải đa dạng hóa kì hạn gửi tiền chi nhánh kì hạn cho khách hàng lựa chọn Lãi suất huy động Lãi suất huy động yếu tố quan trọng định trực tiếp đến hoạt động huy động vốn Lãi suất vừa phận chủ yếu chi phí hoạt động ngân hàng, vừa mục tiêu hàng đầu khách hàng gửi tiền, Chi nhánh cần có mức lãi suất hợp lý đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho Đẩy mạnh marketing dịch vụ ngân hàng * Tổ chức nghiên cứu thị trường Một là, nghiên cứu nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Đây tìm hiểu thói quen, tập tính, thay đổi nhu cầu khách hàng dịch vụ ngân hàng, sở ngân hàng tìm sản phẩm tương hợp nâng cao khả thích ứng dịch vụ thị trường nhằm tăng cường khả thu hút khách hàng Ngân hàng phải đặt cho câu hỏi khách hàng ngân hàng ai? khách hàng cần dịch vụ ngân hàng? thái độ khách hàng dịch vụ ngân hàng? để tìm cách giải đáp tốt Hai là, nghiên cứu khả cung ứng dịch vụ ngân hàng đối thủ cạnh tranh: Thị trường ngân hàng ngày mở rộng với tham gia nhiều ngân hàng khác tạo nên cạnh tranh ngân hàng ngày lớn Trong cạnh tranh, đối thủ bộc lộ điểm yếu điểm mạnh Để mở rộng thị phần Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định cần phải nghiên cứu kỹ đối thủ cạnh tranh để đưa giải pháp đối chứng sách phù hợp * Thực sách chăm sóc khách hàng Khách hàng đối tác có quan hệ giao dịch, trao đổi thực cam kết nghĩa vụ với hoạt động kinh doanh nguyên tắc bên có lợi Chính sách chăm sóc khách hàng có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định tất yếu phải xây dựng cho chế sách quản lý khách hàng lành mạnh hấp dẫn, hướng khách hàng khách hàng: trì khách hàng truyền thống, mở rộng khách hàng thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, nâng cao sức mạnh cạnh tranh thị trường Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán ngân hàng: Trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán nhân viên ngân hàng nhân tố quan trọng Sự thành công hoạt động kinh doanh ngân hàng phụ thuộc vào lực, trách nhiệm cán nhân viên ngân hàng, họ người trực tiếp giao dịch với khách hàng, theo dõi quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngân hàng Việc tuyển chọn nhân có đạo đức nghề nghiệp tốt giỏi chuyên môn giúp cho ngân hàng ngăn ngừa sai phạm xảy Chi nhánh có 23 người trình độ đại học, đại học cao đẳng 139 người để đáp ứng yêu cầu làm việc tình hình Do thời gian tới, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định cần ý khâu đào tạo đào tạo lại cán Triển khai thực số dịch vụ mới: Song song với việc hoàn thiện dịch vụ ngân hàng có, việc triển khai dịch vụ thời gian đến điều cần thiết, phù hợp với định hướng ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nhằm tăng thu từ dịch vụ tổng thu nhập Theo tinh thần đó, thời gian tới, Chi nhánh tập trung phát triển dịch vụ sau: * Dịch vụ cho thuê két sắt - bảo quản ký gửi * Dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ toán quốc tế * Dịch vụ ngân hàng điện thoại Tóm lại, để tăng cường huy động vốn, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định phải tiến hành đồng biện pháp nêu Tuy nhiên, để đạt điều phải có đóng góp nhân tố khác không thuộc phạm vi ngân hàng, quan tâm, phối hợp cấp, ngành có liên quan việc ban hành sách quy chế cho toàn ngành 3.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng huy động vốn Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định - Đối với Nhà nước - Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định - Đối với ngân hàng NN & PTNT Việt Nam [...]... có liên quan trong việc ban hành các chính sách cũng như quy chế cho toàn ngành 3.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng huy động vốn tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định - Đối với Nhà nước - Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định - Đối với ngân hàng NN & PTNT Việt Nam .. .và giỏi về chuyên môn sẽ giúp cho ngân hàng có thể ngăn ngừa được những sai phạm có thể xảy ra Chi nhánh hiện chỉ có 23 người trình độ trên đại học, đại học cao đẳng là 139 người như vậy là còn quá ít để đáp ứng yêu cầu làm việc trong tình hình mới Do vậy trong thời gian tới, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định cần chú ý khâu đào tạo đào tạo lại cán bộ Triển khai thực hiện... bảo quản ký gửi * Dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế * Dịch vụ ngân hàng điện thoại Tóm lại, để tăng cường huy động vốn, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định phải tiến hành đồng bộ các biện pháp nêu trên Tuy nhiên, để đạt được điều đó phải có sự đóng góp của các nhân tố khác không thuộc phạm vi của ngân hàng, đó là sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan trong việc... vụ ngân hàng hiện có, việc triển khai các dịch vụ mới trong thời gian đến là một điều hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng của ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nhằm tăng thu từ dịch vụ trong tổng thu nhập Theo tinh thần đó, trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tập trung phát triển các dịch vụ sau: * Dịch vụ cho thuê két sắt - bảo quản ký gửi * Dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế * Dịch vụ ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định , Huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định , Huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay