thi kiến thức chuyên môn của công chức Huyện

6 212 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:57

CÂU HỎI Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Địa chính- nông nghiệp xây dựng môi trường Câu 1: Anh (Chị) trình bày hành vi bị nghiêm cấm quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013? Câu 2: Anh (Chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch UBND cấp xã lĩnh vực đất đai? Câu 3: Anh (Chị) cho biết diện tích tối thiểu tách đất nơi chưa có quy hoạch quy định nào? Câu 4: Theo Anh (Chị) Luật khoáng sản năm 2010, hành vi bị cấm? Câu 5: Anh (Chị) nêu trách nhiệm chung bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (Theo Luật Khoáng sản năm 2010)? Câu 6: Anh (Chị) cho biết khu vực cấm không hoạt động khoáng sản? (Theo Luật Khoáng sản năm 2010) Câu 7: Theo Anh (Chị) trách nhiệm quản lý nhà nước khoáng sản Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quy định (Theo Luật Khoáng sản năm 2010)? Câu 8: Anh (Chị) cho biết trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước quy định nào? (Theo Luật tài nguyên nước năm 2012) Câu 9: Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý nhà nước tài nguyên nước UBND cấp huyện UBND cấp xã? Câu 10: Anh (chị) cho biết trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng UBND cấp huyện, cấp xã Câu 11: Anh (chị) nêu trường hợp khởi công xây dựng công trình trường hợp có giấy phép xây dựng? Câu 12: Anh (chị) nêu trách nhiệm quan quản lý quy hoạch xây dựng? Câu 13: Anh (chị) nêu trách nhiệm quan cấp giấy phép xây dựng? Câu 14: Anh (chị) cho biết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ đô thị, nông thôn gồm gì? Câu 15: Anh (chị) phân loại đô thị nước ta? Câu hỏi 16: Theo Anh (Chị) vườn cà phê vối đủ điều kiện để tái canh? Câu hỏi 17: Anh (Chị) cho biết để đem lại hiệu cho người trồng cà phê tiêu chuẩn giống cà phê đem trồng? Câu hỏi 18: Anh (Chị) trình bày nội dung xử phạt hành vi phạm quy định sử dụng điện, vật liệu nổ để khai thác thủy sản theo quy định khoản 1, 2, điểm a khoản Điều 15 khoản 3, điểm a khoản Điều 16 Nghị định 103/NĐCP ngày 12/9/2013 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh thủy sản? Câu hỏi 19: Anh (Chị) cho biết đặc trưng Nông thôn triển khai xây dựng nước ta? Câu hỏi 20: Anh (Chị) trình bày nội dung tiêu chí Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn phương châm thực để đạt kết cao nhất? CÂU HỎI Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Văn phòng - thống kê Câu hỏi 1: Anh (Chị) cho biết Uỷ ban nhân dân ban hành văn quy phạm pháp luật trường hợp ? Thẩm quyền ký văn quy phạm pháp luật quy định Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ ? Câu hỏi 2: Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ phải có đầy đủ yếu tố nào? Trình bày hình thức văn bản? Câu hỏi 3: Anh (chị) trình bày quy định thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày văn theo đối tượng áp dụng Thông tư số 01/2011/TTBNV Bộ Nội vụ? Câu hỏi 4: Nội dung văn phải bảo đảm yêu cầu theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ? Câu hỏi 5: Anh (chị) cho biết hoạt động lưu trữ gì? Tài liệu gì? Tài liệu lưu trữ gì? Lưu trữ quan gì? Câu 6: Anh (chị) trình bày quy định Luật Lưu trữ huỷ tài liệu hết giá trị hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị gồm có gì? Câu hỏi 7: Anh (chị) cho biết trách nhiệm Lưu trữ quan việc lập hồ sơ quản lý hồ sơ, tài liệu Lưu trữ quan? Câu hỏi 8: Anh (chị) trình bày việc giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến thực theo quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ? Câu hỏi 9: Anh (chị) trình bày việc quản lý văn quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư thực nào? Câu hỏi 10: Anh (chị) cho biết hoạt động thống kê gì? Thông tin thống kê gì? Chỉ tiêu thống kê gì? Câu hỏi 11: Anh (Chị) hiểu vai trò thống kê? Các tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin thống kê? Câu hỏi 12: Anh (Chị) cho biết việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê Nhà nước ưu tiên đầu tư với mục tiêu gì? Câu hỏi 13: Anh (chị) cho biết công tác thống kê cấp xã chịu quản lý, đạo cấp nào? Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn làm công tác thống kê có trách nhiệm gì? Câu hỏi 14: Anh (chị) cho biết hành vi bị nghiêm cấm hoạt động thống kê? Câu hỏi 15: Anh (chị) trình bày nguyên tắc hoạt động thống kê? Câu hỏi 16: Anh (chị) cho biết nội dung quản lý nhà nước thống kê? Câu hỏi 17: Anh (chị) cho biết quan quản lý nhà nước thống kê? Câu hỏi 18: Anh (chị) cho biết quyền trách nhiệm tra thống kê? Câu hỏi 19: Anh (chị) cho biết tổ chức, cá nhân điều tra thống kê có quyền nghĩa vụ nào? Câu hỏi 20: Anh (chị) cho biết người làm công tác thống kê quy định Luật thống kê gồm ai? Người làm công tác thống kê phải có tiêu chuẩn gì? CÂU HỎI Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Văn hóa – Xã hội Câu hỏi 1: Anh (Chị) cho biết nhiệm vụ phạm vi điều chỉnh Luật Hôn nhân gia đình năm 2000? Câu hỏi 2: Anh (Chị) nêu nguyên tắc chế độ hôn nhân gia đình? Câu hỏi 3: Anh (Chị) cho biết Luật hôn nhân gia đình quy định trường hợp bị cấm đăng ký kết hôn? Câu hỏi Anh (Chị) cho biết đối tượng điều chỉnh Quy chế tổ chức Lễ hội quy định ? Câu hỏi Các hành vi bị cấm tổ chức lễ hội? Câu số Việc tổ chức cưới, việc tang lễ hội phải tuân theo nguyên tắc nào? Câu số Việc đăng ký kết hôn phải tuân thủ điều kiện nào? Câu số Quyết định số 09/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 quy định nào? Câu số Nghị số 80 năm 2011 định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 áp dụng đối tượng nào? Câu số 10 Chính sách hỗ trợ giáo dục đào tạo quy định Nghị số 80/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020? Câu số 11 Chính sách hỗ trợ Y tế dinh dưỡng quy định nghị số 80/NQ-CP, ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020? Câu số 12 Anh (chị) cho sách hỗ trợ giảm nghèo chung nước ta? Câu số 13 Hộ nghèo, người nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo, người nghèo sinh sống huyện nghèo, xã nghèo thôn, đặc biệt khó khăn hưởng sách ưu tiên gì? Câu số 14 Anh (chị) cho biết cấu tổ chức quản lý ngành Văn hóa Thể thao Du lịch? Câu số 15 Anh (chị) cho biết nhiệm vụ giải pháp để bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc? Câu số 16 Anh (chị) cho biết chức năng, nhiệm vụ Trưởng Ban văn hóa thông tin cấp xã? Câu số 17 Anh (chị) cho biết làm để đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp xã? Câu số 18 Anh (chị) cho biết, để tổ chức giải văn nghệ xã, ta phải tiến hành làm gì? Câu số 19 Anh (chị) cho biết, để tổ chức giải bóng đá cấp xã, ta phải tiến hành làm gì? Câu số 20 Anh (chị) cho biết nhiệm vụ công chức Văn hóa - Xã hội theo quy định Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 Bộ Nội vụ?
- Xem thêm -

Xem thêm: thi kiến thức chuyên môn của công chức Huyện, thi kiến thức chuyên môn của công chức Huyện, thi kiến thức chuyên môn của công chức Huyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay