Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh vinh

111 188 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN VIẾT QUANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦN VĂN BÌNH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Viết Quang Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu Nếu có hành vi gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường Học viên Nguyễn Viết Quang i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ động viên từ thầy cô giáo, ban ngành toàn thể cán nơi chọn làm địa bàn nghiên cứu, gia đình bạn bè Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể thầy cô giáo thuộc Viện Kinh tế Quản lý - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trần Văn Bình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho hoàn thành trình nghiên cứu đề tài Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Tĩnh, ngày 20 tháng năm 2016 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Kết cấu luận văn tốt nghiệp .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại dịch vụ 1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại 1.1.2 Các dịch vụ ngân hàng thương mại 1.2 Tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm cho vay 1.2.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.2.3 Đối tượng đặc điểm cho vay tiêu dùng 10 1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng 11 1.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng .17 1.2.6 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng 19 1.3 Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Khái niệm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng 21 1.3.2 Sự cần thiết việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 22 1.3.3 Các tiêu đánh giá đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 23 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 29 iii 1.3.5 Kinh nghiệm đẩy mạnh cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại 33 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH VINH (EXIMBANK CHI NHÁNH VINH) 39 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Vinh 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) 39 2.1.2 Giới thiệu Eximbank Vinh 41 2.1.3 Tình hình hoạt động Eximbank Chi nhánh Vinh giai đoạn 2010 – 2015 43 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Vinh 49 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho vay tiêu dùng Việt Nam Eximbank Vinh .49 2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng triển khai Eximbank Vinh 52 2.2.3 Thực trạng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng ngân hàng Xuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Vinh 55 2.3 Đánh giá thực trạng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Vinh .69 2.3.1 Những kết đạt hoạt động cho vay tiêu dùng Eximbank chi nhánh Vinh .69 2.3.2 Những hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Vinh 74 Kết luận chương 82 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUÁT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH VINH (EXIMBANK VINH) 83 3.1 Định hướng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Eximbank chi nhánh Vinh 83 iv 3.1.1 Định hướng chiến lược Eximbank giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 83 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh giai đoạn 2015-2020 84 3.1.3 Định hướng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Eximbank chi nhánh Vinh 86 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh 89 3.2.1 Xây dựng quy trình cho vay tiêu dùng .89 3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay tiêu dùng 89 3.2.3 Nâng cao trình độ cán tín dụng 92 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định khoản cho vay tiêu dùng .93 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng 94 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát cho vay tiêu dùng .95 3.2.7 Xây dựng sách khách hàng linh hoạt 96 3.3 Một số kiến nghị để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh .98 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam .98 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước cấp liên quan 99 Kết luận chương 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CBCNV Cán công nhân viên CTCD Tổ chức tín dụng CVTD Cho vay tiêu dùng DNCVTD Dư nợ cho vay tiêu dùng DSCVTD Doanh số cho vay tiêu dùng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại KH Khách hàng TCKT Tổ chức kinh tế vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Chi tiết huy động vốn theo nhóm khách hàng 44 Bảng 2.2 Chi tiết dư nợ Tín dụng theo đối tượng khách hàng 46 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh từ năm 2013-2015 48 Bảng 2.4 Quy mô cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh (Tỷ đồng) .55 Bảng 2.5 Dư nợ CVTD theo sản phẩm 58 Bảng 2.6 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn .61 Bảng 2.7 Tỷ trọng CVTD Eximbank Vinh giai đoạn 2013-2015 .63 Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ CVTD chi nhánh giai đoạn 2013-2015 64 Bảng 2.9 Tỷ lệ nợ hạn Eximbank chi nhánh Vinh .65 Bảng 2.10 Nợ xấu CVTD Eximbank chi nhánh Vinh .66 Bảng 2.11 Thu nhập từ hoạt động CVTD Eximbank chi nhánh Vinh 68 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cho vay tiêu dùng gián tiếp 15 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ cho vay tiêu dùng trực tiếp 16 Sơ đồ 1.3 Quy trình cho vay NHTM 18 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Eximbank Chi nhánh Vinh .42 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo khách hàng .45 Biểu đồ 2.2 Chi tiết mức độ tăng trưởng dư nợ tín dụng qua thời kỳ 47 Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh 56 Biểu đồ 2.4 Dư nợ cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh giai đoạn 2013-2015 57 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm (%) .59 Biểu đồ 2.6 Dư nợ CVTD theo kỳ hạn (%) .62 Biểu đồ 2.7 Cơ cấu dư nợ CVTD Eximbank CN Vinh .64 Biểu đồ 2.8 Nợ hạn CVTD Eximbank chi nhánh Vinh 65 Biểu đồ 2.9 Nợ xấu CVTD Eximbank Chi nhánh Vinh 67 Biểu đồ 2.10 Thu nhập từ CVTD Eximbank chi nhánh Vinh 68 viii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế Việt Nam thường xuyên trì tốc độ tăng trưởng cao khu vực Nhờ đó, đời sống người dân ngày cải thiện, thu nhập bình quân đầu người nhu cầu tiêu dùng người dân ngày nâng cao Nếu trước đây, người dân cần đủ ăn, đủ mặc có xu hướng tiết kiệm xã hội, nhiều người dân không cần nhu cầu sinh hoạt bình thường, mà muốn nâng cao điều kiện sống, chất lượng sống (nhà đẹp, ô tô xịn, trang thiết bị đại hay du học, du lịch…) Nắm bắt xu hướng này, nhiều tổ chức tín dụng nước bắt đầu mở rộng cho vay tiêu dùng nhằm phát triển dịch vụ mẻ đầy tiềm Trước đây, người dân phải nhiều thời gian để góp tiền mua nhà hay xe ô tô ngày nay, với phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng, người dân tiếp cận dịch vụ cách dễ dàng nhanh chóng Năng động ngân hàng thương mại cổ phần liên tục đưa sản phẩm tiện ích như: Cho vay siêu tốc, đăng ký vay qua mạng internet, lãi suất cho vay hấp dẫn, kì hạn vay dài, cho vay tới 80% giá trị nhà hay xe ô tô…Đặc biệt năm gần đây, bối cảnh hậu khủng hoảng, kinh tế gặp nhiều khó khăn, tín dụng tăng trưởng chậm, việc cho vay doanh nghiệp bị hạn chế thúc đẩy nhiều ngân hàng thương mại chuyển sang hướng mở rộng dịch vụ cho vay tiêu dùng Chính vậy, mở rộng cho vay tiêu dùng xu tất yếu ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) nói riêng thời gian tới Được đạo Eximbank, năm qua, Eximbank Chi nhánh Vinh triển khai dịch vụ cho vay tiêu dùng đạt kết bước đầu, tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ liên tục có xu hướng gia tăng từ 20,02% năm 2013 lên 31,05% năm 2015 Bên cạnh đó, hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh tồn hạn chế, đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu giải pháp để hoàn thiện phát triển - Ưu tiên cho vay với đối tượng khách hàng có khả bảo đảm khoản trả nợ tốt như: Cho vay CBCNV chi nhánh, cho vay cán bộ, công chức, viên chức công tác quan Nhà nước đơn vị hành nghiệp - Nâng cao chất lượng thẩm định hoạt động CVTD, xếp nhân theo tính chất phức tạp hồ sơ, thẩm định sở có đầy đủ thông tin, liệu khách hàng vay Giám sát trình sử dụng vốn vay KH nhằm đảm bảo theo mục đích sử dụng vốn vay KH, từ kiểm soát khả trả nợ khách hàng có biện pháp xử lý kịp thời trường hợp có rủi ro xảy 3.1.3.3 Hoạt động đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng đến khách hàng - Chủ động tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng để tìm hiểu nắm bắt kịp thời nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng khách hàng nhằm cung cấp trọn gói, tối đa sản phẩm, dịch vụ tài cho khách hàng, từ khâu đầu vào, đến khâu tổ chức sản xuất, quản lý mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, tư vấn cấu lại tài chính, hỗ trợ quản lý dòng tiền, xây dựng phương án vay phát hành trái phiếu phù hợp với đặc thù kế hoạch sản xuất kinh doanh khách hàng - Nghiên cứu, cập nhật chương trình, sách khuyến ngân hàng thương mại khác áp dụng khách hàng, chủ động hoàn thiện chế, sách sản phẩm dịch vụ Eximbank chi nhánh Vinh Triển khai có kết sản phẩm chương trình/gói tín dụng ưu đãi chi nhánh hướng tới phân khúc khách hàng phù hợp với địa bàn khu vực - Đẩy mạnh bán hàng theo chuỗi, tập trung khai thác bán chéo khách hàng đại lý, nhà phân phối Tập đoàn, doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài mạnh mạng lưới kinh doanh, sở đại lý rộng khắp nước Tăng cường bán chéo sản phẩm CVTD cho phận nhân viên doanh nghiệp có quan hệ với chi nhánh Chi nhánh chủ động truy cập hệ thống liệu tại, lập danh sách KH cá nhân hữu có quan hệ tiền gửi, kho liệu quan trọng làm sở phân tích, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ CVTD - Chủ động nắm bắt, nghiên cứu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm doanh nghiệp để chi nhánh có kế hoạch đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng 88 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh 3.2.1 Xây dựng quy trình cho vay tiêu dùng Hiện nay, Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam có tài liệu công văn hướng dẫn thực CVTD, chưa phải quy trình, hầu hết khoản vay tiêu dùng cán tín dụng thực dựa theo quy trình cho vay thông thường Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán tín dụng, Eximbank cần xây dựng hệ thống quy định cụ thể, áp dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng, bao gồm: đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, quy trình giải ngân, giám sát thu nợ Trên thực tế, hoạt động CVTD chi nhánh bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau, sản phẩm có đối tượng tính chất khoản vay khác nên việc áp dụng chung quy trình gặp nhiều khó khăn Hơn nữa, địa bàn hoạt động khác lại có khác điều kiện kinh tế, tập quán, thu nhập, thói quen tiêu dùng…Vì vậy, để đẩy mạnh hoạt động cho CVTD thời gian tới chi nhánh cần thiết lập quy trình CVTD cho loại sản phẩm Bên cạnh việc xây dựng quy trình cho vay cụ thể với sản phẩm, dịch vụ, chi nhánh cần đảm bảo quy trình dễ dàng tạo điều kiện cho khách hàng, tránh thủ tục rườm ra, phức tạp cho khác hàng khách hàng đến giao dịch ngân hàng 3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay tiêu dùng Hiện nay, hầu hết ngân hàng thực cho vay tiêu dùng theo phương thức trực tiếp, có ngân hàng ngân hàng sử dụng phương thức cho vay gián tiếp hoạt động cho vay tiêu dùng Chính điều làm hạn chế đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng nói chung Eximbank chi nhánh Vinh nói riêng Trong phương thức cho vay trực tiếp, ngân hàng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên đễ dàng xử lý tình phát sinh trình khách hàng giao dịch với ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu KH khách hàng đến ngân hàng Tuy nhiên, ngân hàng lại gặp khó khăn việc tăng doanh số cho 89 vay đẩy mạnh số lượng KH, đồng thời làm chi phí cho vay cao so với phương pháp cho vay gián tiếp Chính vậy, để đẩy mạnh hoạt động CVTD thời gian tới, việc phát triển phương thức CVTD gián tiếp việc làm cần thiết Mặc dù, nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng lớn khách hàng tìm đến ngân hàng để có nguồn vốn này, phần tâm lý e ngại, phần khách hàng nắm bắt thông tin sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Mục đích khách hàng sử dụng khoản vay để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng như: Vay mua nhà, vay sửa chữa nhà, vay mua ô tô, vay đóng học phí, vay du lịch…nên khách hàng quan tâm đến doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng hướng tới, mà sản phẩm CVTD mà chi nhánh cung cấp Chính vậy, để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, chi nhánhVinh cần phải có liên kết với doanh nghiệp Đặc biệt doanh nghiệp khu vực tỉnh Nghệ An Khi đó, chi nhánh dễ dàng đẩy mạnh quy mô khách hàng, đồng thời, tiết kiệm thời gian, chi phí nhân lực cho việc tìm kiếm đánh giá khách hàng Bên cạnh đó, doanh nghiệp thương mại tăng doanh số bán hàng, khách hàng gặp khó khăn việc tiếp cận vốn vay ngân hàng Chi nhánh kết hợp với công ty, đại lý bán hàng việc tài trợ vốn tiêu dùng cho khách hàng Thông qua công ty bán hàng chi nhánh nắm bắt nhu cầu khách hàng đưa thông tin sản phẩm CVTD theo phương thức này, chi nhánh tài trợ cho người tiêu dùng phần tiền thiếu hụt người tiêu dùng công ty, đại lý bán hàng Áp dụng phương thức cho vay này, ngân hàng thu hút khối lượng lớn khách hàng tiềm năng, đẩy mạnh phạm vi hoạt động Tuy nhiên, với khoản cho vay ngân hàng không trực tiếp cho vay với khách hàng, mà công ty đại lý thay mặt ngân hàng xem xét khách hàng đề xuất ngân hàng cho khách hàng vay Các công ty đại lý bán hàng đủ nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực cho vay họ có xu hướng muốn bán nhiều sản phẩm hàng hóa họ nên họ thường 90 bỏ qua số bước thẩm định sơ sài gây thiệt hại cho ngân hàng Do đó, ngân hàng phải thận trọng lựa chọn công ty, đại lý phù hợp, để cung ứng loại hình cho vay gián tiếp Rõ ràng, việc sử dụng phương thức CVTD gián tiếp tạo điều kiện cho ngân hàng đẩy mạnh doanh số cho vay, đồng thời thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm Tuy nhiên, chi nhánh cần phải có kết hợp chặt chẽ với công ty, đại lý bán hàng nhằm chọn lọc khách hàng có khả đảm bảo cho khoản vay Bên cạnh đó, chi nhánh cần đẩy mạnh cho vay mua sắm đồ dùng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt theo phương thức thấu chi thông qua điểm bán hàng Muốn chi nhánh phải liên kết với điểm bán hàng tiêu dùng, siêu thị, đại lý…đồng thời cá nhân muốn vay vốn theo hình thức phải mở tài khoản toán chi nhánh tiền lương hàng tháng họ quan chuyển thẳng vào tài khoản Tuy nhiên hình thức cho vay thấu chi chưa triển khai rộng rãi chi nhánh Tập trung phát triển sản phẩm chủ đạo Hiện nay, địa bàn tỉnh triển khai 122 dự án bất động sản (phần lớn dự án tập trung TP Vinh), có 72 dự án bất động sản triển khai, qua tạo nguồn quỹ đất, nhà lớn với 8.748 lô đất 7.108 hộ nhà chung cư Tuy nhiên, thời gian gần phân khúc nhà chung cư cao tầng tăng mạnh, nên có nhiều chủ đầu tư tiếp tục phát triển dự án để đáp ứng nhu cầu khách hàng gia đình trẻ, gia đình có thu nhập ổn định, đồng thời tạo không gian sống thoải mái, đại… Do nhu cầu vay vốn mua nhà, sửa chữa nhà tăng mạnh Tập trung liên kết với chủ đầu tư giới thiệu đến khách hàng sản phẩm cho sửa chữa, mua nhà đặc biệt sử dụng chương trình không phạt trả trước hạn Qua tiếp thị khách hàng chung cư cao cấp, số khách hàng VIP khác chủ doanh nghiệp lớn Các khách chủ yếu quan tâm đến tiện lợi, an toàn, quan hệ mà quan tâm đến lãi suất Nếu tiếp thị khách hàng 91 mối quan hệ bền vững Cũng cần lưu ý nhóm khách hàng sử dụng vốn linh hoạt Họ thường gửi tiền dài hạn vay ngắn hạn cần Phục vụ nhóm có lợi vừa an toàn, lại vừa tăng dư nợ huy động Bên cạnh đó, Nghệ An tỉnh thành có mật độ xe cộ lớn nước, tính bình quân Nghệ An 10 hộ gia đình lại có ôtô Theo đánh giá chuyên gia Nghệ An hàng tháng số lượng xe bán từ 300-400 xe Theo số liệu phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An, số lượng xe đăng ký năm 2015 tăng 40% so với năm 2014 Trong số phương tiện đăng ký chỗ 5.737 chiếc, tăng 2.028 so với năm 2014 Do vậy, Eximbank Vinh cần tung gói sản phẩm dành cho cá nhân vay mua ô tô với thủ tục đơn giản, duyệt hồ sơ giờ, mức vay từ 70-90% giá trị xe, lãi suất từ 0,75%/tháng, thời gian vay tối đa lên tới năm, miễn phí trả nợ trước hạn Để việc tiếp cận vốn vay dễ dàng với lãi suất thấp, thời gian vay dài tỷ lệ vay cao khiến nhiều khách hàng sẵn sàng vay nợ để sở hữu ô tô Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, đời sống người dân ngày nâng lên, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày cao Đó điều kiện thuận lợi cho hoạt động Chi nhánh nói chung, lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng phát triển 3.2.3 Nâng cao trình độ cán tín dụng Con người nhân tố quan trọng công việc Đội ngũ cán tín dụng chi nhánh có lợi tuổi đời trẻ, tất có trình độ đại học, cao đẳng tuyển kỹ lưỡng vững vàng kiến thức chuyên môn, động, nhiệt tình với công việc Tuy nhiên, họ lại có hạn chế kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, kiến thức tổng hợp thiếu hiểu biết lĩnh vực kinh doanh khách hàng Do đó, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, vững vàng kiến thức chuyên môn, thông thạo nhiều kiến thức tổng hợp dày dặn kinh nghiệm thực tiễn nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu công việc năm tới tương lai xa Để làm điều này, chi nhánh cần có việc làm cụ thể sau: 92 - Chi nhánh cần thực bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ lĩnh cán Đồng thời nâng cao khả nắm bắt hiểu biết pháp luật, chế, sách, văn bản, chế độ có liên quan đến hoạt động cho vay nói chung CVTD nói riêng Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm cán tín dụng nhằm tránh xảy rủi ro không đáng có - Tổ chức lớp tập huấn, hội thảo CVTD ngân hàng hệ thống NHTM Việt Nam ngân hàng nước để học hỏi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn - Nâng cao tinh thần dám làm dám chịu cho cán tín dụng, đồng thời chi nhánh cần có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh gắn liền với kết công tác cán Đây sở góp phần làm lành mạnh hóa chất lượng cán tín dụng, thực gắn chặt quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm cán - Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán tín dụng Đẩy mạnh chủng loại tài liệu, đặc biệt sách báo, tạp chí sáng nhiều lĩnh vực rộng để bổ sung kiến thức tổng hợp cho cán tín dụng 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định khoản cho vay tiêu dùng Song song với việc đẩy mạnh CVTD, chi nhánh cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng khoản cho vay chất lượng quan tâm mức việc đẩy mạnh CVTD gặp nhiều thuận lợi có nhiều triển vọng Mặc dù nợ hạn CVTD chi nhánh thấp cán tín dụng chủ quan Vì vậy, tiến hành thẩm định khoản vay kỹ, ngân hàng giảm nhiều rủi ro, tài trợ cho khách hàng uy tín cách có hiệu Con số nợ hạn chưa thể phản ánh xác mức độ rủi ro loại hình cho vay Thông thường, số lượng khoản CVTD nhiều, thông tin khách hàng không đầy đủ, không cập nhật nên CVTD chứa đựng nhiều rủi ro Do vậy, yêu cầu quan trọng cán tín dụng thực nhằm tránh rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng chất lượng thẩm định khoản vay Bên cạnh trình độ chuyên môn, cán tín dụng phải thực thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác qua điều tra, vấn, phân tích 93 thông tin trực tiếp người tiêu dùng, tìm hiểu qua quan, đoàn thể nơi khách hàng vay làm việc Bên cạnh đó, việc chủ động tìm kiếm khách hàng, ngân hàng thu thập đầy đủ xác thông tin khách hàng Cho đến nay, Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam chưa xây dựng bảng xếp hạng tín dụng, vậy, chi nhánh chưa có sở để áp dụng việc thẩm định khoản vay Việc xây dựng Bảng xếp hạng cần thiết, tiết kiệm thời gian thẩm định, phù hợp với đặc điểm CVTD quy mô vay nhỏ số lượng khách hàng lại lớn 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng Marketing ngân hàng hệ thống tổ chức có quản lý ngân hàng, bao gồm công việc như: nghiên cứu, phát nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng vốn, dịch vụ khác ngân hàng nhóm khác hàng lựa chọn sách, biện pháp hướng tới mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận Xuất phát từ ý tưởng đẩy mạnh quy mô tín dụng, tăng khả thâm nhập vào thị trường tiềm ngân hàng phải thu hút nhiều khách hàng tiềm năng, đẩy mạnh quan hệ tín dụng Các ngân hàng sử dụng cách linh hoạt, mềm dẻo công cụ kỹ thuật marketing ngân hàng ứng dụng hoạt động ngân hàng để đạt mục đích Đồng thời, ngân hàng cần nghiên cứu, điều tra tình hình cạnh tranh lĩnh vực CVTD CVTD hoạt động mẻ đầy tiềm nên ngân hàng nước, kể NHTM quốc doanh hay NHTMCP có xu hướng đẩy mạnh CVTD Để cạnh tranh, thu hút khách hàng, ngân hàng phải điều tra, tìm hiểu sản phẩm đối thủ cạnnh tranh, từ đưa phương án phù hợp với ngân hàng Thực tế nay, nhu cầu dân cư tiêu dùng lớn số lượng khách hàng đến với ngân hàng nhằm mục đích tiêu dùng nhiều hạn chế Nguyên nhân chủ yếu khách hàng chưa biết đến thông tin loại hình CVTD ngân hàng, chưa nhận thức lợi ích loại hình dịch vụ Trong đó, ngân hàng quảng cáo, giới thiệu loại hình dịch vụ ngân 94 hàng phương tiện thông tin đại chúng Như vậy, thời gian tới, ngân hàng cần phải đẩy mạnh công tác khuếch trương, quảng cáo, giúp người tiêu dùng biết đến ngân hàng, đặc biệt thông tin CVTD lĩnh vực mẻ Từ yêu cầu, đòi hỏi trên, ngân hàng cần xây dựng riêng cho sách quảng bá hình ảnh ngân hàng Chi nhánh cần qua tâm nhiều đến việc sử dụng cá sách giao tiếp khuếch trương, giao tiếp nhân viên với khách hàng tạo nên ấn tượng hình ảnh ngân hàng Qua đó, ngân hàng thực công tác tuyên truyền, quảng cáo hướng dẫn thực nghiệp vụ CVTD đến tận cán quan, đơn vị kin tế sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm CVTD ngân hàng Việc hoàn thiện sách giao tiếp với khách hàng giúp phần đáng kể vào việc ngân hàng đưa sản phẩm tốt thỏa mãn nhu cầu khách hàng Việc giao tiếp với khách hàng có ý nghĩa quan trọng việc thu hút khách hàng tiềm Thái độ phục vụ tận tình, chu đáo với tác phong nhanh nhẹn, xác nhân viên ngân hàng tạo nên ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát cho vay tiêu dùng Hệ thống kiểm soát nội bao gồm hai phận: hệ thống chế kiểm tra nội hệ thống kiểm toán nội Trong đó, hệ thống chế kiểm tra nội hình thức kiểm tra cài đặt quy trình nghiệp vụ, thực nhân viên nghiệp vụ đơn vị giao dịch trực tiếp với khách hàng tất tham gia vào trình xử lý nghiệp vụ, thực lãnh đạo cao cấp Hệ thống kiểm toán nội hình thức kiểm tra nằm quy trình, nghiệp vụ, thực người độc lập với quy trình nghiệp vụ không chịu trách nhiệm quy trình, nghiệp vụ đó, kiểm toán viên nội Hoạt động CVTD chịu ảnh hưởng nguyên nhân chủ quan khách quan Vì vậy, nhằm hạn chế rủi ro xảy ra, chi nhánh cần thực kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoạt động này, đặc biệt khoản vay 95 tài sản đảm bảo Đồng thời, quy định mức trần cho vay loại CVTD có tài sản đảm bảo hay tài sản đảm bảo Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin khách hàng đối tuợng khách hàng cá nhân người khó quản lý thông tin Phòng kiểm tra nội đồng thời thực kiểm tra, giám sát kiểm toán giao dịch hàng ngày Việc phối hợp kiểm tra chặt chẽ hạn chế đến mức tối thiểu việc che giấu rủi ro tín dụng, phát xử lý kịp thời, tăng khả giảm thiểu thiệt hại gây rủi ro tín dụng 3.2.7 Xây dựng sách khách hàng linh hoạt Hiện nay, sách tín dụng khách hàng vay tiêu dùng chi nhánh khắt khe, người tiêu dùng khó vay vốn việc đẩy mạnh CVTD gặp nhiều trở ngại Vì vậy, việc điều chỉnh sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, cởi mở với khoản vay tiêu dùng cần thiết Hiện tại, đối tượng chủ yếu mà chi nhánh cho vay tiêu dùng cá nhân có tài sản bảo đảm công nhân viên chức nhà nước có thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ vay Tuy nhiên, khách hàng thường xuyên lại chiếm phần nhỏ dân cư Trong đó, người có nhu cầu vay tiêu dùng hộ kinh doanh nhỏ lẻ, sinh viên trường làm việc cho công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty nước Họ có thu nhập ổn định khả toán cao Đây nguồn khách hàng tiềm mà Chi nhánh cần có sách để khai thác thời gian tới Chi nhánh cần cải thiện chất lượng sản phẩm vay tiêu dùng cũ cung cấp sản phẩm chất lượng cao đối tượng khách hàng Về lãi suất, chi nhánh nay, lãi suất vay tiêu dùng thường cao so với cho vay sản xuất kinh doanh khoảng - 3%/năm Tuy khoản vay tiêu dùng có rủi ro cao không thật phù hợp với thực tế mục đích vay tiêu dùng chi tiêu, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng người vay vay để sinh lãi Do vậy, chi nhánh cần áp dụng mức lãi suất đa dạng cho loại khách hàng, để tạo nên hài hoà cân đối lợi ích ngân hàng 96 lợi ích khách hàng Cụ thể, chi nhánh cần xây dựng sách lãi suất linh hoạt theo đối tượng vay vốn: với khách hàng quen thuộc, có uy tín Chi nhánh áp dụng mức lãi suất ưu đãi Điều củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng, vừa khuyến khích cho khách hàng tăng cường mối quan hệ với chi nhánh, vừa tích cực làm ăn có hiệu quả, trả nợ lãi gốc hạn cho ngân hàng Còn vay không chắn sé áp dụng mức lãi suất cao hơn… Những thay đổi đối tượng cho vay sách lãi suất nêu chắn giúp chi nhánh hoạtđộng hiệu hơn, qua đẩy mạnh khoản vay tiêu dùng, thúc đẩy trình nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh Đối với phương thức thu hồi nợ gốc lãi, chi nhánh nay, áp dụng phương thức trả định kỳ theo kỳ hạn nợ Tuy nhiên, số khách hàng người buôn bán, kinh doanh, nguồn thu phát sinh không đặn, phương thức lại gây khó khăn cho họ kỳ trả nợ đến Hoặc người có thu nhập không trùng với kỳ hạn trả nợ, việc trả lãi định kỳ khó khăn Để giải khó khăn này, chi nhánh xem xét giải pháp cho vay tiêu dùng thông qua người đại diện Người đại diện phương thức cho vay thường người đơn vị có cán nhân viên vay vốn, có trách nhiệm tập hợp hồ sơ xin vay, tiến hành thu nợ gốc lãi người xin vay Để đảm bảo quyền lợi người đại diện nhằm khuyến khích họ làm tốt trách nhiệm giao, nên có số ưu đãi như: hàng kỳ trích thưởng theo % số lãi thực thu hỗ trợ tiền lại đến kỳ trả nợ Tuy nhiên, ngân hàng cần lưu ý trách nhiệm người đại diện theo hình thức cho vay Nếu ngân hàng giám sát kiểm tra chặt chẽ dẫn đến tình trạng người đại diện lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền trả nợ người vay, gây ảnh hưởng đến việc cho vay thu nợ Chính vậy, việc xác định rõ quyền lợi trách nhiệm bên tham gia quan trọng cần phải xem xét kỹ Giải pháp thông qua người đại diện giúp chi nhánh nâng cao chất lượng khoản vay, dễ dàng công tác thu lãi, thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng địa điểm, thông qua đó, hoạt động CVTD chi nhánh đẩy mạnh 97 3.3 Một số kiến nghị để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Eximbank Chi nhánh Vinh 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam Với vai trò quan đạo trực tiếp Chi nhánh Vinh, Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam cần có hướng dẫn cụ thể hoạt động Chi nhánh Vinh, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động toàn hệ thống biện pháp gián tiếp giúp Chi nhánh thực hoạt động cho vay tiêu dùng có hiệu quả: Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với NHNN để tổ chức có hiệu chương trình thông tin tín dụng, nâng cao chất luợng đẩy mạnh phạm vi thông tin giúp chi nhánh phòng ngừa rủi ro cách tốt Thứ hai, ban hành văn hướng dẫn cụ thể quy trình cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam đưa nhiều văn hướng dẫn việc thực qui trình tín dụng tiêu dùng Tuy nhiên, số quy định cụ thể loại sản phẩm CVTD lại chưa đầy đủ Do đó, để giúp cho cán tín dụng, cán nắm bắt công việc nhanh chóng, có hiệu Exximbank nên có văn hướng dẫn cụ thể hơn, tránh mâu thuẫn chồng chéo với quy định chung Nhà nước - Ngoài ra, Ngân hàng cần có chế, sách tài linh hoạt phù hợp với đặc thù riêng chi nhánh, nhằm khắc phục khó khăn sở vật chất, để nâng cao chất lượng hoạt động động viên tinh thần làm việc toàn thể cán bộ, công nhân viên Thứ ba, giải vấn để bảo đảm tiền vay Trong năm qua, EXIMBANKVinh gặp không khó khăn việc xử lý đảm bảo tiền vay Đây vấn đề mà ngân hàng cấp cần xem xét điều chỉnh chế độ, qui trình chấp tài sản theo luật định để giúp chi nhánh tháo gỡ khó khăn như: - Có quy trình hướng dẫn cụ thể việc chấp tài sản cầm cố, tài sản đảm bảo với loại hình động sản, bất động sản - Thiết lập phòng, ban, tổ thẩm định gắn trách nhiệm, đồng thời có chế độ thưởng, phạt đến cán bộ, phòng ban kịp thời - Cùng hỗ trợ với ngân hàng sở hướng dẫn phối hợp với quan ban/ngành để xử lý tài sản chấp, thu hồi vốn kịp thời 98 Thứ tư, tăng cường hoạt động tra, kiểm soát nội toàn hệ thống nhằm kiểm soát hoạt động chi nhánh đội ngũ nhân 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước cấp liên quan 3.3.2.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Nhà nước Chính phủ cần hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay Ngân hàng Môi trường pháp lý hoàn thiện có hiệu lực có ý nghĩa lớn việc quản lý thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung hoạt động cho vay Ngân hàng nói riêng lành mạnh hiệu Trong thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều luật quan trọng liên quan đến hoạt đông cho vay tiêu dùng Ngân hàng Tuy nhiên, tồn nhiều thiếu sót điều luật vậy, kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi quy định để làm rõ phần quy trách nhiệm rõ ràng cho các cấp ngành việc xử lý tài sản chấp NHTM Đồng thời, quy định rõ thời gian thủ tục xử lý trường hợp 3.3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Về chế sách liên quan đến hoạt động cho vay Nhìn chung, hệ thống văn pháp quy Ngân hàng Nhà nước hoạt động cho vay có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại trình làm thủ tục chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản, cho vay xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ Việc không ngừng hoàn thiện văn pháp luật nói tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại đẩy mạnh hoạt động cho vay có hiệu quả, tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, số quy định văn pháp luật đảm bảo tiền vay quy chế cho vay chưa sát với tình hình thực tế chưa phù hợp với văn pháp luật ban hành Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chế sách liên quan đến hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay cá nhân nói riêng sở đảm bảo tính đồng bộ, thống tính pháp lý để tạo điều kiện cho công tác cho vay ngân hàng thương mại an toàn hiệu Bên cạnh đó,Ngân hàng Nhà nước nên có biện pháp tăng cường biện pháp quản lý rủi ro có biện pháp hỗ trợ NHTM việc xử lý nợ 99 Kết luận chương 3: Có thể biện pháp chưa thật sâu sắc em thiết nghĩ năm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh thực cách đồng giải pháp trình bày đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh năm tới 100 KẾT LUẬN CVTD lĩnh vực hoạt động quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM có tác động đáng kể tăng trưởng, phát triển NH nói chung kinh tế nói riêng Để đáp ứng yêu cầu đổi kinh tế nhanh chóng hoà nhập với tiến trình phát triển chung giới, ngành NH nước ta nói chung, Eximbank Chi nhánh Vinh nói riêng không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ NH nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu KH Trong xu mở rộng hoạt động CVTD giữ vai trò quan trọng Nó nhiệm vụ hàng đầu ngành NH Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, với luận lý luận thực tiễn, luận văn làm rõ nhiệm vụ sau: - Phân tích làm rõ nội dung hoạt động CVTD NHTM, đưa hệ thống tiêu định tính định lượng nhằm đánh giá xác hoạt động mở rộng CVTD NHTM - Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng CVTD Eximbank Chi nhánh Vinh qua năm 2013 – 2015, luận văn phân tích làm rõ kết đạt tồn nguyên nhân tồn Đây sở quan trọng để luận văn đề xuất giải pháp kiến nghị phù hợp khả thi - Từ định hướng hoạt động tín dụng mở rộng CVTD Eximbank Chi nhánh Vinh thời gian tới, luận văn đưa số quan điểm mở rộng CVTD đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm góp phần mở rộng hoạt động CVTD ngân hàng Mở rộng hoạt động CVTD yêu cầu thiết hoạt động ngân hàng thời điểm mở rộng CVTD phải chịu ảnh hưởng nhiều tân tố chủ quan khách quan Do vấn đề lớn phức tạp Trong phạm vi hiểu biết bị giới hạn dung lượng luận văn thạc sỹ nên luận văn không tránh khỏi sai sót, bất cập Tác giả mong đón nhận ý kiến đóng góp quý báu để luận văn hoàn thiện 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ Tín dụng Thẩm định Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội GS TS Nguyễn Thị Phương Liên, khoa Tài – Ngân hàng thuộc trường Đại học Thương Mại, giáo trình “ Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại 2010” Ngân hàng Nhà nước (2001), Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng QĐ/1627/2001/QĐ-NHNN Bài viết “ Rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng NHTM” nguồn từ trang web http://tapchiketoan.com Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức cho vay sửa đổi, bổ sung năm 2010 Một số Luận văn đề tài nghiên cứu sinh viên trường Tài liệu tập huấn nghiệp vụ dành cho cán tín dụng chi nhánh Eximbank 10 Các website: http://www eximbank.com.vn http://www.vietcombank.com.vn http://www.vneconomy.vn http://www.cafef.vn 102
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh vinh, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh vinh, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh vinh, + Đầu tư (Investment): Khoản mục đầu tư có vị trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay, nó mang lại khoản thu nhập lớn và đáng kể của ngân hàng thương mại. Trong dịch vụ này, ngân hàng sẽ dùng nguồn vốn của mình và nguồn vốn ổn định khác để đầu tư dướ, + Tư vấn tài chính, giúp đỡ các công ty, xí nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu…, - Muốn đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, đòi hỏi từng ngân hàng phải xây dựng chiến lược Marketing phù hợp nhằm gây dựng hình ảnh và thương hiệu mạnh trên thị trường. Chiến lược Marketing có thể được thực hiện theo định kỳ hoặc theo từng sản phẩm., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH VINH (EXIMBANK CHI NHÁNH VINH), Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo khách hàng, (ĐVT: Tỷ đồng, %), Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay tiêu dùng tại Eximbank Chi nhánh Vinh, Các bước thực hiện, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUÁT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH (EXIMBANK VINH)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay