Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường thành

13 298 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:45

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Nền kinh tế thị trường ngày phát triển cạnh tranh doanh nghiệp thị trường ngày trở nên gay gắt liệt Sự cạnh tranh vừa công cụ để lựa chọn vừa công cụ để đào thải doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thị trường Chính thế, để giữ vững nâng cao vị doanh nghiệp thị trường nước điều khó khăn Từ đòi hỏi doanh nghiệp phải cố gắng nỗ lực có biện pháp tiếp quản lý cách chủ động, phù hợp sẵn sàng đối phó với nguy đe dọa, áp lực cạnh tranh tạo nên nhiều lợi đặc biệt khoảng cách địa lý ngày san lấp lợi cạnh tranh trình hoạt động không tính đến Khi sản xuất phát triển đặc biệt phát triển vũ bão khoa học công nghệ, công tác quản trị doanh nghiệp đặt định tới trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dù thực lĩnh vực kinh doanh Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm việc thành lập tổ chức giúp cho tổ chức tồn phát triển thị trường, tầm quan trọng công tác xuất phát từ vai trò người hoạt động xã hội Công tác quản trị nhân không thành công thiếu trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức hay quan nhằm trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xuất phát từ lý thực tiễn chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học thân Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm giải ba mục tiêu sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận làm sở để hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Phân tích công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Phạm vi nghiên cứu: Nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành Số liệu sử dụng đề tài từ 2006 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu Để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn, luận văn vận dụng phương pháp: + Phương pháp định lượng + Phương pháp định tính Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết cấu luận văn gồm chương - Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành Nội dung nghiên cứu luận văn 6.1 Nội dung nghiên cứu chương Ngoài việc nghiên cứu lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp luận văn sâu nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ gỗ chế biến xuất nhấn mạnh đến vai trò công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng nhất, tạo sức mạnh vật chất tinh thần cho doanh nghiệp, đặc biệt môi trường hội nhập cạnh tranh Doanh nghiệp muốn phát triển thành công cần phải dựa nhiều nguồn lực, song có nguồn nhân lực yếu tố quan trọng tạo động lực cho phát triển - Phát triển nguồn nhân lực vấn đề doanh nghiệp quan tâm đặt lên vị trí hàng đầu chiến lược phát triển Nguồn nhân lực coi yếu tố trình thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược phát triển nguồn nhân lực xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu, chiến lược kinh doanh toàn doanh nghiệp Nguồn nhân lực coi lợi cạnh tranh then chốt doanh nghiệp không đơn phương tiện thực chiến lược kinh doanh, mà nguồn nhân lực trở thành động lực chủ yếu để hình thành chiến lược, sách kinh doanh doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thân người lao động nhằm kịp thời bổ sung kiến thức, kỹ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ giao, nâng cao lực thân đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài nhu cầu tự hoàn thiện để khẳng định xã hội Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngày trở nên quan trọng nguyên nhân: + Việc áp dụng trang bị công nghệ, kỹ thuật vào trình sản xuất Điều dẫn đến khả mở rộng phạm vi chức hoạt động nhân viên, phải biết thêm nghề thứ hai, thứ ba…Vì vậy, nhân viên phải đào tạo diện rộng, thực nhiều nghề, nhiều chức khác trình sản xuất + Sự phát triển sản xuất xã hội, tính chất phức tạp sản xuất ngày tăng, nhiều mặt hàng, sản phẩm đời để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng làm tăng nhu cầu đào tạo + Trong trình lao động, nhân viên tích luỹ thói quen kinh nghiệm làm việc trình tự đào tạo diễn lâu với lượng Chỉ thực đào tạo nhanh chóng cung cấp số lượng công nhân viên kỹ thuật cần thiết cho trình sản xuất Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực có vai trò, ý nghĩa to lớn kinh tế xã hội nói chung doanh nghiệp, tổ chức người lao động nói riêng: + Đối với doanh nghiệp: + Đối với người lao động: + Đối với kinh tế xã hội: * Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp - Nhân tố bên Thứ nhất: Mục tiêu, chiến lược sách phát triển doanh nghiệp: Thứ hai: Mô hình tổ chức, quy mô doanh nghiệp: Thứ ba: Điều kiện sở vật chất, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào quy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Thứ tư: Lực lượng lao động doanh nghiệp - Nhân tố bên Thứ nhất: Môi trường kinh tế, môi trường trị Thứ hai: Hệ thống pháp luật Thứ ba: Đối thủ cạnh tranh Thứ tư: Khách hàng Thứ năm: Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ 6.2 Nội dung nghiên cứu chương 6.2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) Luận văn khái quát số nội dung là: - Quá trình hình thành phát triển công ty - Chức năng, cấu tổ chức công ty - Tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoan 2006-2010 từ thấy kết quả, hiệu việc sử dụng nguồn lực công ty 6.2.2 Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 6.2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực TTF Trong phần luận văn trình bày nội dung về: - Số lượng, cấu lao động bao gồm theo độ tuổi, giới tính, mức độ tham gia trực tiếp vào sản xuất - Chất lượng lao động - Tình hình phân công, bố trí lao động 6.2.2.2 Phân tích thực trạng thu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực TTF Với biện pháp áp dụng, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt số kết sau - Công tác đào tạo nguồn nhân lực + Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực: Công ty xác định thông qua nhu cầu người lao động từ đơn vị thành viên công ty mẹ, nhu cầu tăng qua năm theo mức độ tăng lao động công ty với mức tăng trung bình 17,4%/năm, nhu cầu thường cao kế hoạch đào tạo Công ty + Việc thực chương trình đào tạo người lao động nhiều cấp độ khác từ bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ dến đào tạo sau đại học theo khóa ngắn hạn dài hạn với nội dung chủ đề đào tạo phong phú, đa dạng + Các phương pháp đào tạo áp dụng gồm đào tạo chỗ đào tạo công việc lớp theo đối tượng + Công ty có đánh giá công tác đào tạo mình, đa số ý kiến khảo sát cho ràng việc đào tạo mang lại kết tích cực, số lượng lao động đào tạo đạt kết giỏi trở lên cao đạt 72,15% - Công tác phát triển nguồn nhân lực: Công ty trọng đến công tác thông qua việc + Bổ nhiệm đề bạt nhiều chức danh từ trưởng phó đơn vị, phòng ban đến nhà quản trị cấp cao với mức độ tăng trưởng nói chung đạt 7,39% nhằm khuyến khích người lao động + Ban hành thực nhiều sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp với sách nhà nước đặc điểm kinh tê, công ty như: Mức lương 1,7 lần theo quy định nhà nước, chế độ thai sản có nhiều ưu điểm, thực thi nâng bậc, xét khen thưởng định kỳ, khen thưởng đột xuất cá nhân tập thể có phát minh hay đạt kết cao công việc 6.2.2.3 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực TTF Nội dung mục thể thành tựu đạt phát triển nguồn nhân lực thời gian qua, nêu lên tồn nguyên nhân dẫn đến tồn phát triển nguồn nhân lực công ty - Những thành tích đạt đào tạo phát triển nguồn nhân lực + Công ty xây dựng chiến lược phát triển nêu mục tiêu + Công ty có đội ngũ nhân lực có chất lượng cao chủ yếu cán quản lý + Công nhân làm quen dòng sản phẩm đặt lặp lại huấn luyện tay nghề thường xuyên nên có hiệu suất lao động cao + Công nhân huấn luyện đầy đủ an toàn lao động nên trường hợp tai nạn nghiêm trọng xảy + Công ty phân bổ thời gian làm việc cho công nhân nhân viên hợp lý, không tăng ca nhiều nên công nhân có sức khỏe làm việc đạt suất cao + Các hình thức phương pháp đào tạo cho CBCNV phù hợp với điều kiện cụ thể công ty + Công ty nỗ lực tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động - Những hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực + Việc thu hút nhân công diễn gay gắt nên việc tuyển dụng chưa đạt kế hoạch nhân viên lành nghề - Khâu xác định nhu cầu đào tạo dựa chủ yếu vào kế hoạch sản xuất kinh doanh lực lượng lao động có - Trong tổng số lao động tham gia đào tạo có 4,9% lao động đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - Công tác phát triển nguồn nhân lực việc đánh giá hiệu đào tạo phát triển chưa khảo sát phạm vi toàn doanh nghiệp - Bản mô tả công việc trình hoàn thiện cho công việc khâu khác - Mức độ bổ nhiệm cán quản lý theo mức độ tăng lực lượng lao động doanh nghiệp chưa tương xứng 6.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực TTF 6.3.1 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo 6.3.1.1 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo - Trong năm qua, công tác xác định nhu cầu đào tạo công ty chưa thực cách đầy đủ, mang tính ngắn hạn, phục vụ cho công tác đào tạo trước mắt Đôi dẫn đến tình trạng đào tạo không đối tượng, gây lãng phí nguồn lực cho công ty - Thiết kế bảng nhu cầu phát triển cá nhân đưa nhu cầu đào tạo năm tới Đây sở để công ty nắm mong muốn người lao động đào tạo, vạch kế hoạch đào tạo cho sát thực tế điều chỉnh theo chiến lược phát triển công ty Phiếu thăm dò nhu cầu đào tạo Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành Họ tên người thăm dò: Bộ phận: Thời gian: STT Công việc Các kỹ Nhu cầu đào tạo Thời gian đào tạo iện kỹ theo nhu cầu - Việc đào tạo cần thiết, cho đào tạo mang lại kết tốt nữa, phụ thuộc vào thời gian kinh phí bỏ Chính phải xác định nhu cầu đào tạo xem nào, phận nào, đào tạo kỹ nào, cho loại lao động nào, người Chú trọng tăng kinh phí đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ảnh hưởng đến việc bố trí lớp, lựa chọn giáo viên, địa điểm, thời gian đào tạo 6.3.1.2 Hoàn thiện bảng mô tả công việc cho vị trí công ty - Việc hoàn thiện hệ thống mô tả công việc cho vị trí khác công ty càn thiết để từ giúp cho nhà tuyển dụng phận nhân có sở đánh giá kết công việc người lao động vị trí Việc thực mô tả công việc từ tiến hành phân tích công việc nhằm đánh giá hiệu người lao động theo trình tự: Bước 1: Xác định mục đích sử dụng thông tin, phân tách phân công việc Bước 2: Thu thập thông tin bản: đặc điểm tổ chức, sơ đồ tiến trình công việc, mô tả công việc có công ty Bước 3: Lựa chọn công việc tiêu biểu công ty Bước 4: Thu thập thông tin phân tích công việc Bước 5: Kiểm tra lại thông tin với thành viên đảm nhận công việc Bước 6: Triển khai bảng mô tả công việc bảng mô tả tiêu chuẩn công việc - Tại công ty xây dựng bảng mô tả công việc với đặc điểm theo bảng Bảng 3.1 Bảng mô tả công việc Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành Họ tên Chức danh Bộ phận Nơi làm việc Báo cáo cho Nội dung công việc: (mô tả tóm tắt nội dung công việc giao) Mục đích công việc Phạm vi công việc Trách nhiệm Nhiệm vụ Phạm vi trách nhiệm Năng lực: (Năng lực thể kiến thức, kỹ tố chất khác sử dụng cho vị trí định) Tiêu chuẩn công việc (Mô tả kết mong đợi vị trí này) Mức phấn đấu Quan hệ: (Mô tả mối quan hệ báo cáo cấp mối quan hệ làm việc nhóm, phận) Bằng cấp: (Trình độ cấp cần thiết có liên quan để đảm đương nhiệm vụ này) Trang bị, điều kiện làm việc:(Các trang thiết bị điều kiện làm việc để trợ giúp hoàn thành công việc) Xác nhận Nhân viên Trưởng phận Phụ trách nhân 6.3.1.3 Hoàn thiện công tác thực đào tạo nguồn nhân lực - Công ty cần phải đầu tư cho vấn đề ý đến chất lượng công tác đào tạo Công ty cần giải thích rõ ràng việc chưa đạt yêu cầu có cam kết theo lộ trình để thực tốt - Công ty hỗ trợ phần chi phí cho nhân viên tự túc học phải bố trí thời gian cho họ Sau công ty phải có biện pháp kiểm tra trình độ thường xuyên để giám sát kết học tập tiến nhân viên Đào tạo đào tạo lại nhân viên trình độ ngoại ngữ, chuyên môn phong cách giao tiếp điều quan trọng nhân tố định tình hình kinh doanh công ty - Cần xác định rõ công việc mà nhân người lao động phải hoàn thành vị trí họ tập thể CBCNV công ty Có thể giao cho người đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, phù hợp với lực trình độ chuyên môn để họ phát huy lực Xem xét lại định mức LĐ để từ điều chỉnh lại phân công LĐ cho cá nhân 6.3.1.4 Đánh giá kết hiệu sau đào tạo - Phân tích kết đào tạo phát triển qua điểm học tập học viên: sau khóa đào tạo cán phụ trách dựa vào kết quả, nhận xét nơi đào tạo học viên - Đánh giá kết đào tạo thông qua đánh giá tình hình thực công việc người lao động sau đào tạo: việc thực công việc LĐ sau đào tạo phản ánh xác hiệu chương trình đào tạo - Dựa vào thay đổi hành vi, cách thức thực công việc, hiệu công việc thông qua việc sử dụng phương pháp vấn, quan sát, kết công viêc dùng bảng câu hỏi điều tra để đánh gía hiệu đào tạo 6.3.1.5 Tăng cường chất lượng nguồn lao động - Đối với nhân viên tốt nghiệp đại học, đặc biệt cán quản lý, công ty nên khuyến khích học thêm chuyên ngành quản lý kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại ngữ, tin học nhằm ứng dụng công việc có liên quan đến nước - Đối với nhân viên khác nên khuyến khích họ học lớp để nâng cao trình độ học vấn chung 6.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty 6.3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động - Công ty cần áp dụng hình thức tuyển chọn công khai để tất người tham gia thi tuyển Bên cạnh đó, công ty nên có sách đổi nhân viên để phù hợp với độ tuổi, giới tính để đáp ứng với tính chất công việc - Việc tuyển dụng cần có liên hệ chặt chẽ với việc giữ chân người lao động nhằm hạn chế chi phí tuyển dung, chi phí đào tạo  tạo nên yên tâm nơi người lao động - Việc tuyển mộ lao động công việc cần thiết để phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nói chung công ty nói riêng, tránh việc tuyển mộ trường hợp việc công ty dẫn đến để CNV quý giá việc chiêu mộ tuyển chọn từ bên có cải tiến lợi có CNV dài hạn hay chất lượng họ không đạt yêu cầu 6.3.2.2 Hoàn thiện công tác giữ chân người lao động - Điều chỉnh linh hoạt tiền lương, thưởng cho CBCNV – yếu tố sống người lao động định nên cung cấp sức lao động cho doanh nghiệp để từ đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động Việc điều chỉnh tiền lương công ty cần xác định cấu lương theo công việc, vào thị trường lao động, điều tra tiền lương đối thủ cạnh tranh lĩnh vực - Nắm bắt tốt nguyện vọng người lao động từ đáp ứng tốt nguyện vọng dựa điều kiện sẵn có công ty điều kiện nhà ở, điều kiện đào tạo 6.3.2.3 Hoàn thiện công tác đề bạt bổ nhiệm - Hoàn thiện việc bổ nhiệm chức danh thiếu, đề bạt từ nội công ty tuyển dụng từ bên theo cấu tổ chức doanh nghiệp - Tăng đề bạt bổ nhiệm theo mức độ tăng người lao động doanh nghiệp Từ công tác quản lý phù hợp với nhu cầu bối cảnh xu hội nhập kinh tế quốc tế 6.3.2.4 Hoàn thiện sách phát triển nguồn nhân lực - Khuyến khích tăng lương cho người có trình độ, chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ - Có thưởng người có thành tích học tập đạt kết cao - Đề bạt người nâng cao thành tích lao động sau trình học tập - Hỗ trợ chi phí học tập cho người có cam kết phục vụ lâu dài cho công ty - Xây dựng hoàn thiện hệ thống nội quy quy định đặc biệt quy chế lương, thưởng đảm bảo công minh bạch, động viên khuyến khích toàn thể CBCNV tận tâm với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao KẾT LUẬN Tồn phát triển khẳng định thương hiệu thương trường yêu cầu thiết lãnh đạo nhân viên công ty Để thực điều công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp đóng vai trò định thiếu từ thực mực tiêu khác Căn mục đích tình hình thực tế Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, luận văn nghiên cứu nội dung sau: Hệ thống hoá số vấn đề lý thuyết đào tạo phát triển nguồn nhân lực Phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực TTF Trên sở phân tích thực trạng đó, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực TTF [...]... tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đóng vai trò quyết định và không thể thiếu từ đó có thể thực hiện được các mực tiêu khác Căn cứ mục đích và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, luận văn đã nghiên cứu những nội dung sau: 1 Hệ thống hoá một số vấn đề lý thuyết về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2 Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn. .. tế 6.3.2.4 Hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực - Khuyến khích tăng lương cho người có trình độ, chuyên môn mới hoàn thành nhiệm vụ - Có thưởng đối với những người có thành tích học tập đạt kết quả cao - Đề bạt những người nâng cao được thành tích lao động sau quá trình học tập - Hỗ trợ chi phí học tập cho những người có cam kết phục vụ lâu dài cho công ty - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống... quy và quy định đặc biệt là quy chế lương, thưởng đảm bảo sự công bằng và minh bạch, động viên khuyến khích toàn thể CBCNV tận tâm với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao KẾT LUẬN Tồn tại và phát triển trong đó khẳng định được thương hiệu của mình trên thương trường là một yêu cầu bức thiết của lãnh đạo cũng như nhân viên trong mỗi công ty Để thực hiện được điều này công tác đào tạo. .. Hệ thống hoá một số vấn đề lý thuyết về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2 Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của TTF 3 Trên cơ sở phân tích thực trạng đó, luận văn đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại TTF ... lao động nhằm hạn chế các chi phí tuyển dung, chi phí đào tạo  tạo nên sự yên tâm nơi người lao động - Việc tuyển mộ lao động là công việc cần thiết để phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng, tránh việc tuyển mộ do những trường hợp thôi việc trong công ty dẫn đến để mất những CNV quý giá của mình vì việc chiêu mộ và tuyển chọn từ bên ngoài có cải tiến sẽ không có... trên các điều kiện sẵn có trong công ty như điều kiện về nhà ở, điều kiện về đào tạo 6.3.2.3 Hoàn thiện công tác đề bạt và bổ nhiệm - Hoàn thiện việc bổ nhiệm các chức danh còn thiếu, có thể đề bạt từ nội bộ công ty hoặc tuyển dụng từ bên ngoài theo cấu tổ chức của doanh nghiệp - Tăng đề bạt và bổ nhiệm theo mức độ tăng của người lao động trong doanh nghiệp Từ đó công tác quản lý được phù hợp với nhu... độ học vấn chung 6.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty 6.3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động - Công ty cần áp dụng hình thức tuyển chọn công khai để tất cả mọi người đều có thể tham gia thi tuyển Bên cạnh đó, công ty nên có chính sách đổi mới nhân viên để phù hợp với độ tuổi, giới tính để có thể đáp ứng được với tính chất của công việc - Việc tuyển dụng cần có sự... đạt yêu cầu 6.3.2.2 Hoàn thiện công tác giữ chân người lao động - Điều chỉnh linh hoạt tiền lương, thưởng cho CBCNV – đây là yếu tố sống còn của người lao động khi quyết định nên cung cấp sức lao động cho doanh nghiệp nào để từ đó đảm bảo và nâng cao hơn nữa đời sống cho người lao động Việc điều chỉnh tiền lương của công ty cần xác định cơ cấu lương theo các công việc, căn cứ vào thị trường lao động,... lượng nguồn lao động - Đối với nhân viên đã tốt nghiệp đại học, đặc biệt là cán bộ quản lý, công ty nên khuyến khích học thêm chuyên ngành quản lý cũng như các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại ngữ, tin học nhằm ứng dụng trong công việc có liên quan đến nước ngoài - Đối với các nhân viên khác thì nên khuyến khích họ học các lớp ngoài giờ để nâng cao trình độ học vấn chung 6.3.2 Giải pháp phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường thành , Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường thành , Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường thành , 2 Nội dung nghiên cứu chương 2, 3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại TTF

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay