Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosannano bạc trong bảo quản cam.

74 191 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ HIỀN “ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN - NANO BẠC TRONG BẢO QUẢN CAM” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ sau thu hoạch Khoa : CNSH - CNTP Lớp : K43 - CNSTH Khóa học : 2011 - 2015 Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Lƣơng Hùng Tiến Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Trong trình thực đề tài hoàn thiện luận văn giúp đỡ cám ơn trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Sinh viên Trần Thị Hiền ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, phòng ban liên quan, Ban chủ nhiệm khoa CNSH & CNTP, toàn thể thầy cô khoa CNSH & CNTP, thầy cô giáo khác giảng dạy, hướng dẫn để có kiến thức ngày hôm Trong suốt thời gian thực tập phòng thí nghiệm khoa CNSH & CNTP, bên cạnh nỗ lực thân, nhận giúp đỡ thầy cô giáo môn để hoàn thành tốt khóa luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới Ths Lương Hùng Tiến - giảng viên khoa CNSH & CNTP Trường Đai Học Nông Lâm Thái Nguyên, người hướng dẫn tận tình giúp đỡ nhiều trình thực khóa luận Ngoài ra, trình thực khóa luận nhận nhiều động viên giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, người thân bạn tập thể lớp Tôi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Trong suốt trình thực báo cáo, làm việc nỗ lực song tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận đóng góp thầy cô, bạn bè để báo cáo hoàn thiện Thái Nguyên, ngày .tháng…….năm 2015 Sinh viên Trần Thị Hiền iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng 100g cam tươi (theo nutritiondata.self.com) Bảng 2.2 Sản lượng cam năm 2011 số nước giới (FAO) Bảng 2.3: Hàm lượng chitin có số động vật giáp xác [L14] 20 Bảng 2.4: Số nguyên tử bạc đơn vị thể tích .30 Bảng 2.5: Số nguyên tử lượng bề mặt hạt nano bạc .34 Bảng 4.1: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) 46 Bảng 4.2: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam (Đv: Bx) 47 Bảng 4.3: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới lượng đường tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) 48 Bảng 4.4: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam (Đv: %) 49 Bảng 4.5 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản cam 50 Bảng 4.6: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam (Đv: Bx) .51 Bảng 4.7: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) 52 Bảng 4.8: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam (Đv: %) 53 Bảng 4.9: Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) 54 Bảng 4.10: Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) .55 Bảng 4.11: Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 56 Bảng 4.12: Ảnh hưởng nhiệt độ tới tỷ lệ hao hụt trình bảo quản cam 57 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc hóa học chitin .21 Hình 2.2: Cấu trúc hóa học chitosan 21 Hình 2.3: Hiện tượng cộng hưởng plasmon hình cầu 32 v DANH MỤC VIẾT TẮT ĐC Đối chứng CĐ1 Chế độ CĐ2 Chế độ CT1 Công thức CT2 Công thức CT3 Công thức CT4 Công thức CT5 Công thức Đv Đơn vị vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Muc đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài .2 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung cam 2.1.1 Nguồn gốc cam 2.1.2 Các giống cam trồng nước ta .3 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng cam 2.1.4 Giá trị công nghiệp dược liệu 2.1.5 Giá trị kinh tế cam 2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam Việt Nam giới .6 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam giới 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam Việt Nam 2.3 Bảo quản cam sau thu hoạch 2.3.1 Sự biến đổi cam sau thu hoạch .7 2.3.2 Các bệnh sau thu hoạch cam 10 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình bảo quản cam 12 2.3.4 Các phương pháp bảo quản cam 15 2.4 Tổng quan chitosan 19 2.4.1 Nguồn gốc Chitin chitosan .19 2.4.2 Cấu trúc hóa học chitosan .20 2.4.3 Tính chất chitosan .21 2.4.4 Đặc tinh kháng vi sinh vật chitosan yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kháng khuẩn chitosan .25 vii 2.4.5 Ứng dụng chitosan 26 2.5 Giới thiệu chung nano bạc 28 2.5.1 Giới thiệu công nghệ nano .28 2.5.2 Giới thiệu bạc kim loại 29 2.5.3 Giới thiệu hạt nano bạc 31 2.6 Tình hình nghiên cứu nước 37 2.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 37 2.6.2 Tình hình nghiên cứu nước 37 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NÔI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 39 3.1.1 Nguyên liệu nghiên cứu .39 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu .40 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 40 3.3 Nội dung nghiên cứu 40 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 41 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 41 3.4.2 Phương pháp theo dõi 42 PHẦN KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 46 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới nguyên liệu 46 4.1.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản cam 46 4.1.2 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam 47 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 48 4.1.4 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam 49 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới trình bảo quản cam 50 viii 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản cam 50 4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam .51 4.2.3 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 51 4.2.4 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan nano bạc) tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam 52 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ tới thời gian bảo quản cam 53 4.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản cam 54 4.3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam 54 4.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam 55 4.3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tới tỷ lệ hao hụt trình bảo quản cam .56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cam ăn đặc sản lâu năm Việt Nam giá trị dinh dưỡng kinh tế cao Trong thành phần cam có chứa nhiều vitamin C, vitamin A, canxi, acid folic, chất xơ có chứa tinh dầu mang mùi thơm… Vì cam nguồn bổ sung dinh dưỡng cho thể Cam dùng ăn tươi, làm mứt, nước giải khát, chữa bệnh ngăn ngừa bệnh tim mạch, phòng bệnh ung thư chúng giàu chất chống oxy hóa (Phạm Thị Thanh Nhàn, 2011) [8] Trong năm gần đây, diện tích sản lượng cam nước ta ngày mở rộng, tăng sản lượng giá trị cam lại thấp nhiều yếu tố như: sản lượng thu hoạch lớn giá trị lại tập trung vào thời gian ngắn gây tượng giá hay chưa có phương pháp bảo quản giai đoạn sau thu hoạch hợp lý … Điều gây thiệt hại lớn tới giá kinh tế, giảm thu nhập cho người nông dân Chitosan Polysaccharide sinh học thu từ trình deacetyl hóa chitin sản xuất từ đầu, vỏ tôm, cua, mực…là phụ phẩm ngành thủy sản Chitosan chất không độc, an toàn cho người, có khả tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường Chitosan thể nhiều đặc tính đáng ý có khả tạo màng thấm khí bề mặt giúp giữ ẩm độ bề mặt quả, giữ cho màu sắc đẹp, cảm quan tốt, tính kháng khuẩn Chitosan giúp cố định nano bạc bề mặt làm gia tăng hiệu kháng vi sinh vật, tránh hạt bạc nano đâm xuyên vào thịt Nano bạc hạt bạc có kích thước từ 1nm đến 100nm, hạt bạc nano có diện tích bề mặt riêng lớn nên hạt bạc có khả kháng khuẩn tốt so với vật liệu khối khả giải phóng nhiều ion bạc Ngoài tính khử khuẩn, nano bạc có khả chống nấm, khử mùi có khả phát xạ tia hồng ngoại xa, chống tĩnh Nano bạc có khả phân tán ổn định loại dung môi khác hay polymer tự nhiên chitosan, cellulose (Đặng Văn Phú cs, 2008)[9] trình decarboxyl hóa, với chiều tăng thời gian bảo quản hàm lượng acid giảm dần hàm lượng acid giảm công thức bảo quản tốt Như công thức CT4 CT5 cho kết tốt 4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan - nano bạc) tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam Kết trình bày bảng 4.6 sau: Bảng 4.6: Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm (chitosan - nano bạc) tới hàm lƣợng chất khô tổng số trình bảo quản cam (Đv: Bx) Các nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc Ngày ĐC CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 LSD 10,80a 10,80a 10,80a 10,80a 10,80a 10,80a 0,05 11,70b 12,80c 12,87c 11,90b 10,77a 10,77a 0,05 10 12,63bc 13,07c 13,10c 12,20b 11,00a 11,37a 0,05 15 13,30c 13,33c 13,37c 12,63b 11,67a 11,17a 0,05 20 13,73c 13,53c 13,77c 13,17b 12,00a 11,53a 0,05 30 13,93c 13,70bc 13,90c 13,43b 12,80a 12,23a 0,05 Qua kết bảng 4.6 nhận thấy rằng: sau 30 ngày bảo quản hàm lượng chất khô ĐC 13,93 (tăng 3,13 Bx); CT1 13,70 (tăng 2,9 Bx); CT2 13,90 (tăng 3,1 Bx); CT3 13,43 (tăng 2,63 Bx); CT4 12,80 (tăng Bx); CT5 12,23 (tăng 1,43 Bx) Trong trình hô hấp chúng sử dụng nước có để tham gia vào chuỗi phản ứng sinh hợp chất đồng thời sinh lượng để trì sống quả, lượng nước nhiều hàm lượng chất khô tổng số tăng nhiều đồng thời màu sắc bị giảm, vỏ nhăn nheo cảm quan không tốt Hàm lượng chất khô tổng số tăng biểu thị công thức bảo tốt Như công thức cho kết tốt CT4 CT5 4.2.3 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan - nano bạc) tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam Tiến hành theo dõi hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam để đánh giá ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới tiêu Kết trình bày bảng 4.7 sau: Bảng 4.7: Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm (chitosan - nano bạc) tới hàm lƣợng đƣờng tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) Các nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc Ngày ĐC CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 LSD 7,60a 7,60a 7,60a 7,60a 7,60a 7,60a 0,05 7,28c 7,26c 7,26c 7,34b 7,47a 7,51a 0,05 10 7,20c 7,22c 7,20c 7,30b 7,43a 7,47a 0,05 15 7,14c 7,14c 7,14c 7,23b 7,36a 7,41a 0,05 20 7,04c 7,05c 7,02c 7,17b 7,30a 7,35a 0,05 30 6,94c 7,01bc 6,99bc 7,08b 7,26a 7,32a 0,05 Từ bảng 4.7 cho thấy sau 30 ngày bảo quản hàm lượng đường tổng số công thức giảm ĐC giảm mạnh 0,66%; công thức CT1 0,59 %; CT2 0,61%; CT3 0,52%; công thức CT4 CT5 giảm 0,34% 0,28% Đều giải thích trình bảo quản cam xảy trình hô hấp, mà nguyên liệu hô hấp đường có thành phần Đường chuyển hóa thành sản phẩm khác acid, rượu, aldehyt,….hàm lượng đường giảm công thức bảo quản cho hiệu cao Giữa CT4 CT5 thay đổi khác biệt nhiều Vì CT4 CT5 cho kết tốt 4.2.4 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm (chitosan - nano bạc) tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản cam Tỷ lệ hư hỏng đánh giá khả bảo quản nguyên liệu thời gian định, qua thấy chế phẩm xử lý ảnh hưởng tới trình bảo quản Kết trình bày bảng 4.8 sau: Bảng 4.8: Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm (chitosan - nano bạc) tới tỷ lệ hƣ hỏng trình bảo quản cam (Đv: %) Các nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc Ngày ĐC CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 LSD 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,05 8,33b 6,67b 6,67b 5,00b 0,00a 0,00a 0,05 10 15,00c 15,00c 11.67bc 8,33b 3,33a 3,33a 0,05 15 28,33b 26,67b 26,67b 11,67a 8,33a 6,67a 0,05 20 58,33d 41,67c 38.33c 26,67b 13,33a 13,33a 0,05 30 76,67d 53,33c 48,33bc 43,33b 28,33a 25,00a 0,05 Từ bảng 4.8 ta thấy tỷ lệ hư hỏng ĐC tăng cao 76,67%; công thức CT1, CT2, CT3 tăng 53,33%; 48,33%; 43,33%; công thức CT4 CT5 tăng với tỷ lệ 28,33%; 25,00% Nguyên nhân hư hỏng trình sinh lý, sinh hóa nông sản sau thu hoạch trình hô hấp, trình tự bốc nóng,…, hư hỏng vi sinh vật Hư hỏng công thức bảo quản tốt hơn, CT4 CT5 công thức cho kết tốt Kết luận sơ bộ: Từ kết thí nghiệm trên, thấy công thức CT4, CT5 công thức cho kết tốt CT4 tốn chế phẩm hơn, chọn CT4 công thức tốt để dùng làm chế phẩm bảo quản cam 4.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ tới thời gian bảo quản cam Tiến hành bảo quản cam khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng, nhiệt độ mát, nhiệt độ lạnh 4.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản cam Tiến hành theo dõi thay đổi hàm lượng acid hữa tổng số khoảng nhiệt độ khác Kết thể bảng 4.9: Bảng 4.9: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới hàm lƣợng acid hữa tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) Ngày 10 15 20 30 60 Nhiệt độ phòng 2,40a 2,22b 2,10b 2,19b 2,13b 2,09c 1,75c Các khoảng nhiệt độ Nhiệt độ mát Nhiệt độ lạnh a 2,40 2,40a 2,30a 2,33a 2,29a 2,32a 2.28a 2,32a 2,26a 2,31a 2,22b 2,29a 2,04b 2,19a LSD 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Từ bảng 4.9 cho ta thấy nhiệt độ phòng hàm lượng acid giảm nhiều 0,65%; nhiệt độ mát giảm 0,36%; nhiệt độ lạnh giảm 0,21% Sự khác biệt ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ cao (nhiệt độ phòng) làm tăng trình hô hấp thúc đẩy trình sinh lý, sinh hóa xảy nhanh làm tiêu tốn nhiều lượng acid có thành phần cam Nhiệt độ thấp hạn chế trình sinh lý, sinh hóa nên lượng acid bị Như nhiệt độ tốt nhiệt độ mát nhiệt độ lạnh 4.3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản cam Tiến hành theo dõi thay đổi hàm lượng chất khô khoảng nhiệt độ khác Kết thể bảng 4.10 sau: Bảng 4.10: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới hàm lƣợng chất khô tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) Ngày Các khoảng nhiệt độ Nhiệt độ phòng Nhiệt độ mát LSD 10,30 11,23 a 10 11,47b 10,73ab 10,53a 0,05 15 11,67b 10,87bc 10,60a 0,05 20 12,00b 11,03a 10,07a 0,05 30 b a a 0,05 a 0,05 60 12,23 13,90 c a Nhiệt độ lạnh a a 0,05 10,70 10,47 a 0,05 10,30 a 11,37 b 11,93 10,30 10,83 11,33 Từ bảng 4.10 cho ta thấy nhiệt độ khác ảnh hưởng tới thay đổi hàm lượng chất khô khác Sau 60 ngày hàm lượng chất khô tăng cao công thức nhiệt độ phòng (tăng 3,6 Bx), nhiệt độ mát tăng 1,63 Bx nhiệt độ lạnh tăng 1,03 Bx Hàm lượng nước giảm tham gia vào trình sinh lý – sinh hóa để tạo hợp chất Hàm lượng chất khô tổng số biểu thị hàm lượng nước hay nhiều, hàm lượng chất khô tổng số tăng biểu thị hàm lượng nước trạng thái vỏ màu sắc giữ tốt da chất lượng Vì nhiệt độ lạnh cho kết tốt 4.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam Hàm lượng đường tổng số có cam thành phần quan trọng để đánh giá hiệu phương pháp bảo quản cam Kết thay đổi hàm lượng đường theo nhiệt độ thể bảng 4.11 sau: Bảng 4.11: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới hàm lƣợng đƣờng tổng số trình bảo quản cam (Đv: %) Các khoảng nhiệt độ Ngày Nhiệt độ phòng Nhiệt độ mát Nhiệt độ lạnh LSD 7,59a 7,59a 7,59a 0,05 7,47b 7,51ab 7,53a 0,05 10 7,43b 7,50a 7,52a 0,05 15 7,36b 7,49a 7,52a 0,05 20 7,30b 7,30b 7,51a 0,05 30 7,29c 7,43b 7,49a 0,05 60 6,95c 7,24b 7,33a 0,05 Từ bảng 4.11 cho ta thấy sau 60 ngày, nhiệt độ phòng hàm lượng đường tổng số giảm nhiều 0,64%; nhiệt độ mát giảm 0,35%; nhiệt độ lạnh giảm 0,26% Sự khác biệt ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ cao (nhiệt độ phòng) làm tăng trình hô hấp thúc đẩy trình sinh lý, sinh hóa xảy nhanh làm tiêu tốn nhiều lượng đường có thành phần cam Nhiệt độ thấp hạn chế trình sinh lý, sinh hóa nên lượng đường bị Như nhiệt độ tốt thí nghiệm nhiệt độ lạnh 4.3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tới tỷ lệ hao hụt trình bảo quản cam Tỷ lệ hư hỏng để đánh giá chất lượng phương pháp bảo quản cam Một phương pháp bảo quản tốt giảm tối thiểu tổn thất cam Kết thay đổi tỷ lệ hư hỏng theo nhiệt độ thể bảng 4.12: Bảng 4.12: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới tỷ lệ hao hụt trình bảo quản cam (ĐV: %) Ngày Các khoảng nhiệt độ Nhiệt độ phòng Nhiệt độ mát Nhiệt độ lạnh LSD 0,00a 0,00a 0,00a 0,05 0,00a 0,00a 0,00a 0,05 10 8,33b 3,33a 0,00a 0,05 15 11,67b 8,33a 5,00a 0,05 20 26,67c 16,67b 6,67a 0,05 30 33,33c 26,67b 16,67a 0,05 60 76,67c 53,33b 48,33a 0,05 Theo bảng 4.12 ta thấy nhiệt độ khác ảnh hưởng khác tới tỷ lệ hư hỏng Tỷ lệ hư hỏng nhiệt độ phòng tăng cao 76,67%; nhiệt độ mát 53,53% tăng thấp nhiệt độ lạnh 48,33% Nhiệt độ lạnh ức chế hoạt động vi sinh vật gây thối, mốc nhiệt độ thấp hư hỏng cam thấy Vì nhiệt độ lạnh khoảng nhiệt độ tốt thí nghiệm Từ kết thí nghiệm trên, thấy nhiệt độ lạnh nhiệt độ cho kết Điều nhiệt độ lạnh ức chế trình sinh lý, sinh hóa, ức chế hoạt động vi sinh vật làm giảm khả gây hư hỏng, giữ tối đa chất lượng cho cam Vì vậy, chọn nhiệt độ lạnh để phối hợp với chế phẩm áp dụng để bảo quản cam nhằm giữ chất lượng tối đa cho cam PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Chế độ tiền xử lý áp dụng chần nước nóng 480C phút Nồng độ chế tốt cho bảo quản cam 1,5% chitosan - 3,125 ppm nano bạc Nhiệt độ lạnh nhiệt độ tốt để giữ tối đa chất lượng cam bảo quản Khi kết hợp nhiệt độ lạnh chế phẩm 1,5% chitosan - 3,125 ppm nano bạc chế độ tiền xử lý nguyên liệu ban đầu chần nước nóng 480C phút thể bảo quản cam kéo dài 50 - 60 ngày 5.2 Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu quy mô rộng Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm chitosan - nano bạc bảo quản loại qủa khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Đường Hồng Dật (2003), cam, chanh, quýt, bưởi kỹ thuật trồng, NXB Lao động – xã hội Phạm Văn Duệ (2006), Giáo trình kỹ thuật ăn quả, NXB Hà Nội Phạm Lê Dũng, Trịnh Bình, Lại Thu Hiền cộng sự, (1997), Vật liệu sinh học từ chitin, Viện Hóa học – Viện công nghệ sinh học, Trung tâm khoa học tự nhiên công nghệ quốc gia, Hà Nội Nguyễn Hữu Đống, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên (2003), ăn có múi Cam-Chanh-Quýt-Bưởi, NXB Nghệ An Nguyễn Hoàng Hải Các hạt nano kim loại (metallic nanoparticles) Trung tâm Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Bích Thủy, Đinh Sơn Quang (2006), giáo trình bảo quản nông sản, NXB nông Nghiệp Lê Thanh Mai (2009), “các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men”, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Phạm Thị Thanh Nhàn (2011), nghiên cứu xác định quy trình bảo quản cam phương pháp bọc màng bán thấm, Luận văn tốt nghiệp đại học, Viện Đại Học Mở Hà Nội Đặng Văn Phú, Bùi Duy Du, Nguyễn Triệu, Võ Thị Kim Lăng, Nguyễn Quốc Hiến, Bùi Duy Cam (2008), “Chế tạo keo nano bạc nano phương pháp chiếu xạ sử dụng Polyvinyl Pyrolidon/Chitosan làm chất ổn định” Tạp chí khoa học công nghệ, tập 46(số 3) 10 Đào Tố Quyên, Nguyễn Thị Lâm, Hà Thị Anh Đào, “Nghiên cứu thử nghiệm PDP (chitosan) làm chất phụ gia sản xuất giò lụa, bánh cuốn” Viện dinh dưỡng, Trung tâm kỹ thuật an toàn vê sinh Việt Nam 11 Trang Sĩ Trung (2008), “ Nghiên cứu tinh chitosan từ phế liệu tôm”, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản, số 01 12 Trần Thế Tục (1983), cam, quýt, NXB Nông Nghiệp Tiếng anh 13 Inui Hiroshi (1997), “Application Biology Science”, Vol 2, N02, p55-56 14 A.A.Kader, BR.champ, E.Highley and G.I Jonhson (1993), “Modified and controlled atmosphere storage of tropical truits”, Proc Intern Confer Chiang Mai, Thailand, july 1993, ACIAR pub No 50, pp 239-249 15 Mosbay M, Deral T Pat (1998), N0EP 03566060.A2 900228, England 16 N.Kader, (2004), Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties, The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, London 17 Nikolaj L.Kildeby, Ole z.andersen, Ramus E.roge, Tomlarsen, Rene Petrsen, Jacob F.Riis (2005), “Silver Nanopraticle”, p4,14, 15, 16 18 R Das, S S Nath, D Chakdar, G Gope, R Bhattacharjee “Preparation ofSilver Nanoparticles and Their Characterization” 19 Schuzczyk Henryk, Pomoell Harri, Wulff Marketta, Saynatjok Elina et al (2000), “ Chitosan-based pharmaceuticals for reduction of cholesterol and lipid contents”, C.A, Vol 132, N02, p.1170 (313724P, Finland) 20 Singh Dinesh.K., Ray Alok.R., Macromol.J (2000), “Biomedical Applications of Chitin, Chitosan and their derivatives’.Science”, Res Macromol Chemistry Physical, C40 (1), p69-83 21 Weast, R.C, J.A Spadaro, R.O.Becker, et al (1988 - 1989), “Handbook of Chemistryand Physics”, 69th edu CRC press, Inc, Boca Raton, FL, pp.1128 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Kết nghiên cứu nội dung nghiên cứu sau 15 ngày Bx Acid Subset for alpha = 0.05 Subset for alpha = 0.05 Duncana CD N 3 10.6000 10.8667 2.3200 105 Sig CD N 1 2.1867 2.2833 3 Sig 1.000 Duncana 10.8667 11.6667 457 054 hong duong Subset for alpha = 0.05 Subset for alpha = 0.05 Duncana CD N 1 7.3633 7.4933 3 7.5167 Sig 1.000 Duncana 131 CD N 3 11,67 13.33 Sig 26.67 178 1.000 Kết nghiên cứu nội dung nghiên cứu sau 30 ngày Acid Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 1.4167 1.6133 3 1.7467 1.7500 2.0800 2.0867 Sig 1.000 169 942 Duong Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 6.9433 6.9867 6.9867 7.0067 7.0067 3 7.2567 7.3000 Sig 7.0833 181 051 328 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 11.8000 12.2333 3 13.4333 13.7000 13.9000 13.9333 Sig 054 13.7000 213 295 hong Subset for alpha = 0.05 ct a Duncan N 25.0000 28.3333 3 46.6667 48.3333 3 Sig 53.3333 76.6667 147 454 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 Kết nghiên cứu nội dung nghiên cứu sau 60 ngày acid Subset for alpha = 0.05 ct a Duncan N 1 3 3 1.7500 2.0400 2.1900 Sig 1.000 1.000 1.000 duong Subset for alpha = 0.05 ct a Duncan N 1 3 3 6.9500 7.2377 7.3267 Sig 1.000 1.000 1.000 hong Subset for alpha = 0.05 ct N D un 3 3 48.3333 56.6667 ca n a 76.6667 Sig 1.000 1.000 1.000 Bx Subset for alpha = 0.05 ct a Duncan N 3 3 si g 10.7000 11.0333 12.0000 1.000 1.000 1.000 [...]... hiện đề tài Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan-nano bạc trong bảo quản cam” 1.2 Muc đích đề tài Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan-nano bạc trong bảo quản cam 1.3 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu các chế độ tiền xử lý cam trước khi tiến hành bảo quản - Nghiên cứu xác định nồng độ phối chế thích hợp của chế phẩm chitosan và nano bạc - Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới thời gian bảo quản 1.4 Ý nghĩa... khoa học Xác định được nồng độ phối chế thích hợp của chế phẩm chitosan và nano bạc đồng thời xác định được thời gian bảo quản cam khi sử sử dụng chế phẩm phối hợp trên 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Việc sử dụng chế phẩm phối hợp chitosan-nano bạc trong bảo quản cam sẽ giúp gia tăng thời gian bảo quản cam giai đoạn sau thu hoạch Ngoài ra còn làm đa dạng về các phương pháp bảo quản trái cây nói chung và cam.. .Phối hợp chitosan-nano bạc sẽ tạo ra chế phẩm có tính kháng khuẩn, ổn định, an toàn, thân thiện với môi trường để sử dụng trong bảo quản các loại quả sau thu hoạch nhằm gia tăng thời gian bảo quản, nâng cao chất lượng cảm quan, tăng thu nhập cho nông dân Tuy nhiên việc nghiên cứu sử dụng chế phẩm phối hợp chitosan-nano trong bảo quản trái cây nói chung và cam nói... với các điện tích âm trong tế bào, làm chúng kết dính thành từng mảng, gây nhiễu loạn các hoạt động sinh lý của các vi sinh vật dẫn đến phá hủy tế bào 2.4.5 Ứng dụng của chitosan 2.4.5.1 Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Trong công nghệ thực phẩm chitosan có tác dụng ổn định màu, mùi vị của thực phẩm - Trong bảo quản thực phẩm, chitosan dùng để sản xuất màng mỏng bao gói thực phẩm, thay thế cho PE... Atmosphere)…Cam được bảo quản trong môi trường khí quyển điều chỉnh mà thành phần nồng độ các chất khí như O2 CO2, N2…được điều chỉnh và kiểm soát sao cho phù hợp với mục đích bảo quản nghĩa là hàm lượng khí CO2 tăng lên, hàm lượng O2 giảm đi để hạn chế quá trình hô hấp và thời gian bảo quản sẽ được kéo dài Để nâng cao hiệu quả bảo quản, phương pháp này thường sử dụng các vật liệu bảo quản là các màng... trường bảo quản, tốc độ chuyển động không khí, cách abo gói, thời gian và phương pháp bảo quản, tồn trữ Độ ẩm giảm, nhiệt độ tăng đều làm cho sự mất ẩm tăng lên Dó đó trong thực tế tồn trữ, để làm giảm sự mất nước của cam, người ta thường áp dụng các biện pháp như: hạ nhiệt độ, tăng độ ẩm và giảm tốc độ chuyển động của không khí trong kho bảo quản Bên cạnh đó, áp dụng các phương pháp bảo quản kết hợp. .. trong sản xuất thực phẩm 2.4.5.2 Ứng dụng trong y học - Chitosan là tác nhân hạ cholesterol: Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh khả năng giảm cholesterol và mỡ trong máu của chitosan (Singh Dinesh.K và cs, 2000)[20] Trong một nghiên cứu đã chứng minh chitosan hạ 5,8 - 42,6% lượng cholesterol trong huyết tương và 15,1 - 35,1% trong cơ thể - Trong lĩnh vực dược phẩm chitosan được sử dụng như chất mang... vào trong cơ thể làm kéo dài tác dụng của thuốc và chitosan còn làm chất mang để gắn các enzyme trong sản xuất và điều trị (Đào Tố Quyên và cs)[10], 2.4.5.3 Ứng dụng trong mỹ phẩm Chitosan là loại polymer tích điện dương tự nhiên duy nhất có khả năng chuyển thành dạng nhớt khi hòa tan trong môi trường acid Nhờ tính chất này mà chitosan được ứng dụng trong sản phẩm chăm sóc tóc Ngoài ra còn được sử dụng. .. chất béo của các chế phẩm chitosan trong khoảng 370,2 - 665,4% 2.4.3.2 Tính chất hóa học Chitosan chứa nhiều nhóm -NH2 nên có thể tan trong dung dịch acid Khi tan trong dung dịch acid, chitosan tạo gel có thể tráng mỏng thành màng Ứng dụng tính chất này nên chitosan được dùng để tạo màng không thấm bảo quản trứng, trái cây hay dùng hỗ trợ trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng (trong môi trường... các hoạt động vận chuyển, chất dỡ….về hình dạng, kích thước, trọng lượng…đảm bảo cho hoạt động bao gói và chất dỡ cơ học 2.3.4 Các phương pháp bảo quản cam (Phạm Thị Thanh Nhàn, 2011)[8]  Bảo quản ở nhiệt độ thấp Bảo quản ở nhiệt độ thấp là phương pháp thường được ứng dụng nhiều nhất Bảo quản lạnh là cách tốt nhất để hạn chế các hư hỏng sinh lý vào bệnh lý trên nông sản Nhiệt độ làm giảm hô hấp và
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosannano bạc trong bảo quản cam., Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosannano bạc trong bảo quản cam., Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosannano bạc trong bảo quản cam.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay