Nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

11 154 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:40

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nền kinh tế - xã hội Việt Nam năm qua có chuyển biến mạnh mẽ tích cực, đặc biệt từ năm 2006 sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) Cùng với đó, hệ thống ngân hàng thương mại chuyển có bước phát triển định kênh cung cấp, điều tiết nguồn vốn chủ yếu cho kinh tế Nhu cầu sử dụng nguồn vay phát triển kinh tế ngày cao cấp thiết Doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư sở hạ tầng, nhập máy móc thiết bị, xây dựng công trình kinh tế trọng điểm quốc gia nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hoá chuyển dịch kinh tế, hướng đến công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Chính vậy, nguồn tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại công cụ quan trọng để đáp ứng nhu cầu Trong hoàn cảnh kinh tế Việt Nam nước phát triển với tiềm lực kinh tế chưa cao, nguồn vốn sử dụng vốn vừa tránh nguy vốn, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trở thành vấn đề cấp thiết Chính vậy, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch quan tâm, trọng đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn, hạn chế nợ xấu, nợ hạn, giảm thiểu rủi ro tín dụng Đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1” nghiên cứu với mục tiêu: - Nghiên cứu vấn đề lý luận chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cở sở lý luận chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại Trong chương này, luận văn hệ thống hoá sở lý luận ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại, phân tích khái niệm chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại tiêu phản ánh mức độ chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại chất lượng khoản tín dụng ngân hàng thương mại Các khoản tín dụng có chất lượng vốn vay khách hàng sử dụng hiệu quả, mục đích, tạo số tiền lớn hơn, thông qua ngân hàng thu hồi gốc lãi, doanh nghiệp trả nợ, bù đắp chi phí thu lợi nhuận Điều có nghĩa ngân hàng vừa tạo hiệu kinh tế lại tạo hiệu xã hội Như vậy, chất lượng tín dụng trung dài hạn chất lượng khoản tín dụng trung dài hạn Để phản ánh mức độ chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại, ngân hàng sử dụng tiêu sau: - Chỉ tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công thức tính Tỷ lệ dư nợ trung, dài hạn lĩnh vực sản xuất = Dư nợ trung, dài hạn lĩnh vực sản xuất Dư nợ tín dụng trung, dài hạn Chỉ tiêu phản ánh phạm vi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, đồng thời phản ánh mức độ tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất theo định hướng ngân hàng thời kỳ định Chỉ tiêu cao cho thấy ngân hàng tập trung nguồn vốn đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất nước doanh nghiệp, sở, nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao lực sản xuất, gia tăng khả cạnh tranh, đẩy mạnh xuất đạt hiệu kinh tế xã hội - Chỉ tiêu nợ hạn nợ xấu giảm Công thức tính Tỷ lệ nợ hạn trung, dài hạn Tỷ lệ nợ xấu trung, dài hạn = = Nợ hạn trung, dài hạn Dư nợ cho vay trung, dài hạn Nợ xấu cho vay trung, dài hạn Dư nợ cho vay trung, dài hạn Tỷ lệ đo độ an toàn đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng Ở Việt Nam, tỷ lệ phản ánh mức độ ngân hàng thương mại tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Tỷ lệ thấp cho thấy ngân hàng thương mại thực tốt việc nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Mức độ tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn xác định vào tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu trung, dài hạn giảm dần năm xác định năm trước - Giá trị trích dự phòng rủi ro tín dụng thấp Dự phòng rủi ro khoản tiền trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy khách hàng tổ chức tín dụng không thực nghĩa vụ theo cam kết Dự phòng rủi ro tính theo dư nợ gốc hạch toán vào chi phí hoạt động tổ chức tín dụng Tại Việt Nam, dự phòng rủi ro tín dụng bao gồm: dự phòng cụ thể dự phòng chung Mức độ tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại đánh giá qua giá trị trích dự phòng rủi ro thấp Trong chương này, luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngân hàng thương mại Các nhân tố chia thành hai nhóm - Nhóm nhân tố chủ quan: nhân tố người, sách tín dụng quy trình tín dụng, thông tin tín dụng, công nghệ ngân hàng, nguồn vốn tín dụng, máy tổ chức ngân hàng, công tác quản trị điều hành - Nhóm nhân tố khách quan: nhân tố thuộc khách hàng (tư cách đạo đức, khả quản lý kinh doanh), nhân tố thuộc môi trường kinh tế, môi trường tự nhiên, sách kinh tế vĩ mô Chính phủ Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Khái quát Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (tiền thân Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam) thành lập theo Quyết định số 76 QĐ/TCCB ngày 02/03/1991 Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Sau 20 năm thành lập, Chi nhánh Sở giao dịch khẳng định vị thế, tên tuổi thương hiệu đơn vị thành viên lớn chủ lực toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam quy mô, doanh số hoạt động Trong giai đoạn 05 năm 2006-2010, Chi nhánh Sở giao dịch chi nhánh chủ lực có đóng góp lớn vào kết kinh doanh chung toàn hệ thống Sở giao dịch chứng tỏ vai trò đầu tàu hệ thống, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh đạt Lá cờ đầu toàn hệ thống giai đoạn 2006-2010 Thực trạng chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Trong trình hoạt động mình, Chi nhánh Sở giao dịch tiến hành thực đồng loạt biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Một là, Chi nhánh Sở giao dịch thực tốt, bám sát chủ trương, đường lối, sách Nhà nước, ngành ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh coi trọng nâng cao hiệu công cụ quản lý, điều hành, xác định rõ mục tiêu bước cụ thể giai đoạn hoạt động kinh doanh Hai chuyển đổi thành công hoạt động theo mô hình dự án TA2 để đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng diễn thống nhất, tạo chế giám sát hiệu quả, hạn chế phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Ba có sách khách hàng hợp lý, định kỳ tiến hành phân loại khách hàng, chủ động tìm kiếm, tiếp thị, giới thiệu khách hàng đôi với việc giữ quan hệ gắn bó với khách hàng truyền thống, ưu đãi lãi suất cho vay, phí dịch vụ cho khách hàng truyền thống, khách hàng đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng, nhiều quà tặng, dịch vụ hấp dẫn khách hàng mới, từ đó, thu hút khách hàng tiềm Bốn mở rộng tín dụng gắn liền với coi trọng chất lượng tín dụng Ngân hàng đặc biệt coi trọng công tác quản lý kiểm tra sau giải ngân, thường xuyên kiểm tra sau giải ngân, thường xuyên cử cán tín dụng biệt phái dài ngày đơn vị vay vốn để kịp thời nắm bắt xử lý thông tin Năm đầu tư công nghệ ngân hàng ngày Ngân hàng quan tâm cải tiến Các phần mềm đại áp dụng công tác chấm điểm tín dụng khách hàng, quản lý tài khoản, tình hình tài khách hàng giúp Ngân hàng đưa định xác với thời gian ngắn Sáu Chính sách tín dụng Ngân hàng linh hoạt tạo chủ động định cho cán tín dụng Chính sách tín dụng thay đổi thường xuyên để phù hợp với biến động kinh tế đảm bảo lợi ích cho khách hàng Chi nhánh áp dụng biện pháp linh hoạt việc giải thủ tục cấp tín dụng, nhận tài sản đảm bảo, cạnh tranh lãi suất, cho vay thái độ, chất lượng dịch vụ Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Kết đạt - Tỷ trọng trung dài hạn nâng cao Chi nhánh góp phần tích cực vào việc nâng cao kết kinh doanh cho Chi nhánh Hoạt động tín dụng trung dài hạn mở rộng qua năm khối lượng tỷ trọng cho vay tổng dư nợ góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng lợi nhuận cho Chi nhánh Sở giao dịch - Ngân hàng thực đa dạng hoá khách hàng, việc cho vay trung dài hạn không tập trung cho doanh nghiệp quốc doanh, tổng công ty mà mở rộng tài trợ doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, khoản cho vay tiêu dùng theo chiều hướng tăng dần tỷ trọng cho vay khách hàng - Chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư ngày trọng dần nâng cao Các dự án đầu tư thẩm định cách kỹ lưỡng, chặt chẽ theo quy trình Ngân hàng loại bỏ dự án có tính khả thi kém, không hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn cho Ngân hàng Điểm yếu nguyên nhân - Tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn Chi nhánh Sở giao dịch không ngừng nâng cao có ảnh hưởng đến cấu cho vay ngân hàng Nhu cầu tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng vay tiêu dùng dù Chi nhánh nỗ lực đáp ứng mở rộng loại hình cho hình thức tín dụng chiếm tỷ trọng thấp - Dư nợ tín dụng trung dài hạn tổng dư nợ tăng Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay trung, dài hạn đảm bảo cho tín dụng trung dài hạn, có xu hướng giảm dần nguồn huy động tập trung vào kỳ hạn ngắn - Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn tổng dư nợ tín dụng trung, dài hạn giảm dần qua năm chiếm tỷ trọng cao so với tín dụng ngắn hạn Nguyên nhân bao gồm: - Nhóm nguyên nhân chủ quan: trình độ cán tín dụng tuổi đời trẻ, chưa đồng đều, việc khai thác nguồn thông tin tín dụng chưa Ngân hàng xây dựng đồng tiêu cách hệ thống - Nhóm nguyên nhân khách quan: khả quản lý kinh doanh khách hàng hiệu quả, ý thức việc thực nghĩa vụ trả nợ khách hàng ngân hàng chưa cao, việc thực sách tiền tệ thắt chặt phủ, chồng chéo hệ thống văn pháp luật Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Một phát triển nguồn nhân lực Xây dựng đội ngũ cán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trực giác nhạy bén sắc xảo, có đạo đức nghề nghiệp Công tác đào tạo đào tạo lại cần trọng thực nhằm đảm bảo trang bị kiến thức cần thiết đội ngũ cán tín dụng Hai tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng Giải pháp coi thường trực hoạt động tín dụng Cán tín dụng cần kiểm tra trước, sau vay, cần tuân thủ quy trình tín dụng Ba khai thác có hiệu nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Ngân hàng cần thực có hiệu khâu: thu thập thông tin khách hàng, thu thập thông tin thị trường, phân tích xử lý thông tin Bốn kiểm tra giám sát tín dụng chặt chẽ Đảm bảo tuân thủ chiến lược tín dụng, sách phê duyệt tín dụng cấu dư nợ tín dụng theo quy định ngân hàng, công tác kiểm tra giám sát tín dụng độc lập phải tiến hành thường xuyên Năm đa dạng hoá danh mục cho vay trung, dài hạn Chi nhánh Sở giao dịch nên cân đối cấu tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp quốc doanh tập đoàn, tổng công ty Mở rộng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp vừa nhỏ, gia tăng tỷ trọng cho vay lĩnh vực sản xuất mặt hàng, sản phẩm có lực cạnh tranh, có khả xuất khẩu, cung cấp dịch vụ, tín dụng trọn gói loại hình Sáu tăng cường cho vay đồng tài trợ dự án lớn Thực đồng tài trợ giúp ngân hàng bổ sung cho mạnh, hạn chế nhược điểm, có hội học hỏi lẫn nhau, phối hợp hoạt động thẩm định dự án giám sát sử dụng vốn vay làm giảm thiểu khả xảy rủi ro tín dụng Đồng tài trợ làm giảm tổn thất ngân hàng rủi ro xảy Bảy thực tốt đảm bảo tín dụng Khi nhận tài sản cầm cố, chấp, ngân hàng cần thẩm định tài sản có đủ điều kiện để chấp, cầm cố có đủ lớn để đảm bảo khoản vay Tám ngăn ngừa, hạn chế xử lý nợ hạn nợ khó đòi Tuỳ trường hợp cụ thể, Chi nhánh Sở giao dịch cần phân tích nguyên nhân nợ hạn khách hàng để từ có biện pháp tháo gỡ Chi nhánh Sở giao dịch cần khởi kiện khách hàng thiện chí việc thực nghĩa vụ trả nợ có hành vi lừa đảo Kiến nghị Đối với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam xem xét, có thêm văn hướng dẫn chi tiết việc thực quy trình nâng cao chất lượng tín dụng theo tình hình kinh tế Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát lãnh đạo cấp chi nhánh Định kỳ năm lần đột xuất, lãnh đạo cấp phải trực tiếp xuống chi nhánh kiểm tra tình hình hoạt động, tránh tình trạng xem xét qua báo cáo định kỳ hay kiểm tra mang tính hình thức, thủ tục Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn nghiệp vụ thẩm định để chi nhánh cử cán tham gia đầy đủ, việc làm tăng cường chất lượng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần nâng cao hiệu hệ thống thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện văn luật, quy định hoạt động tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng lại giảm thiểu rủi ro Đồng thời, phối hợp với Chính phủ xây dựng hoàn thiện chế định hoạt động bảo hiểm tiền gửi bảo hiểm tín dụng Việt Nam giảm phần rủi ro vốn với khoản vay lớn Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tăng cường hoạt động tra, giám sát đánh giá an toàn ngân hàng thương mại, thực kiểm tra đột xuất định kỳ trực tiếp kết hợp với công tác giám sát qua báo cáo, biên bản, thông tin thu nhằm có nhìn tổng thể ngân hàng thương mại Đối với Chính phủ Bộ, ngành có liên quan Chính phủ cần xây dựng hệ thống sách đồng bộ, quán có định hướng lâu dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định phù hợp với đặc điểm kinh tế nước ta gắn với tình hình giới Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại xử lý nợ tồn đọng cần có phối hợp đồng Bộ, ngành có liên quan Tổng cục Địa Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất khách hàng vay vốn Bộ Tư pháp cần ban hành văn hướng dẫn phòng công chứng địa phương Uỷ ban nhân dân cấp thực công chứng hợp đồng mua bán tài sản mà ngân hàng giao từ vụ án, đồng thời hướng dẫn quan thi hành án nhanh chóng giải án để ngân hàng thu hồi nợ thời gian ngắn Chính phủ cần chấn chỉnh hoạt động doanh nghiệp: sửa đổi, bổ sung quy định kiểm toán độc lập, bổ sung mở rộng thêm đối tượng kiểm toán bắt buộc nhằm giúp cho ngân hàng thẩm định xác lực tài doanh nghiệp vay vốn Ngoài ra, việc thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhân tố quan trọng hỗ trợ tổ chức tín dụng khâu thẩm định, định cho vay giám sát tín dụng KẾT LUẬN Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch với vai trò vị trí chi nhánh ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc thực sách tài tiền tệ điều hòa vĩ mô kinh tế thông qua hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng trung, dài hạn nói riêng Đối với Chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng thương mại Việt Nam khác, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Để có chất lượng tốt, hoạt động tín dụng cần tăng trưởng mặt số lượng mà phải đảm bảo mặt chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1 , Nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1 , Nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay