Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông

16 164 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:40

LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái quát NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.2 Hoạt động tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quan niệm chất lượng tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụngError! Bookmark not defined 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.1 Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNGERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Error! Bookmark not defined 2.1.1 Vài nét kinh tế- xã hội địa bàn tỉnh Đắk Nông tác động hoạt động ngân hàng Error! Bookmark not defined 2.1.2 Khái quát chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông Error! Bookmark not defined 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông Error! Bookmark not defined 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT TỈNH ĐẮK NÔNG Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phân tích thực trạng tín dụng qua tiêu định lượng Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng qua tiêu định tính Error! Bookmark not defined 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH ĐẮK NÔNGError! Bookmark not defined 2.3.1 Các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHNO&PTNT tỉnh Đắk Nông 48 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNGERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH ĐẮK NÔNGError! Bookmark not defined 3.1.1 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụngError! Bookmark not defined 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH ĐẮK NÔNG Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp chủ yếu Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ Error! Bookmark not defined 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị quyền địa phươngError! Bookmark not Bookmark not defined 3.3.4 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt NamError! defined KẾT LUẬN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÀI LIỆU THAM KHẢO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED LỜI MỞ ĐẦU Trong hoạt động ngân hàng thương mại tín dụng hoạt động xương sống, định tồn phát triển ngân hàng, đặc biệt hệ thống NHTM Việt Nam thu nhập chủ yếu từ hoạt động tín dụng Tuy nhiên tín dụng lại tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro gây tổn thất uy tín cho ngân hàng Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tín dụng việc nâng cao hoạt động ngân hàng Cũng tình trạng đó, chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông thời gian qua nâng lên đáng kể nhiều tồn cần khắc phục như: cấu nguồn vốn, dư nợ chưa hợp lý, tỷ lệ nợ xấu nằm phạm vi cho phép chưa phản ảnh thực trạng chất lượng tín dụng chi nhánh, hiệu sử dụng vốn chưa cao, chưa chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng…, bên cạnh đối tượng khách hàng chủ yếu NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông hộ sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nên chịu ảnh hưởng lớn nguyên nhân bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh… qua tác động trực tiếp đến chất lượng tín dụng ngân hàng Vấn đề phải đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông khoa học, nguyên nhân dẫn đến thực trạng Từ đặt yêu cầu phải nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo tồn phát triển bền vững chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Nông phát triển kinh tế địa phương Chính thế, tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vận dụng phương pháp kỹ thuật thống kê, so sánh phân tích để tổng hợp lý luận thực tiễn Cụ thể: Luận văn lời mở đầu kết luận gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đắk Nông Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng NHTM NHTM định chế tài ngân hàng hoạt động lĩnh vực ngân hàng - tài - bảo hiểm - đầu tư, hoạt động mục tiêu lợi nhuận * Các hoạt động NHTM:  Hoạt động huy động vốn  Hoạt động sử dụng vốn  Hoạt động trung gian (cung ứng dịch vụ ngân hàng tín dụng) * Hoạt động tín dụng NHTM: Thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác Theo Luật Tổ chức tín dụng: Cấp tín dụng việc Tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác * Đặc trưng tín dụng ngân hàng:  Thứ nhất, quan hệ chuyển nhượng mang tính chất tạm thời  Thứ hai, tính hoàn trả Lượng vốn chuyển nhượng phải hoàn trả hạn thời gian giá trị bao gồm gốc lãi  Thứ ba, quan hệ tín dụng dựa sở tin tưởng người vay người cho vay * Phân loại tín dụng ngân hàng:  Căn thời hạn cho vay: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung dài hạn  Căn vào biện pháp đảm bảo tiền vay: Tín dụng đảm bảo tài sản, tín dụng có đảm bảo tài sản  Căn vào hình thức áp dụng: Cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài  Căn vào lãi suất cho vay: Tín dụng có lãi suất cố định, tín dụng có lãi suất thả 1.2 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng NHTM tiêu tổng hợp phản ảnh hoạt động tín dụng NHTM thỏa mãn tốt nhu cầu tín dụng lợi ích khách hàng, tăng thu nhập, đảm bảo tồn tại, phát triển bền vững ngân hàng, sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế * Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng: - Các tiêu định lượng:  Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ, nợ ngoại bảng  Dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ  Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ  Cơ cấu danh mục đầu tư  Thu nhập hoạt động cho vay- Lợi nhuận ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu cao chất lượng tín dụng đánh giá thấp ngược lại Tỷ lệ nợ xấu trở thành tiêu thức chủ yếu đánh giá chất lượng cho vay ngân hàng - Các tiêu định tính :  Sự hài lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng  Tính tuân thủ hoạt động tín dụng  Chất lượng đội ngũ cán tín dụng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTM * Các nhân tố khách quan:  Nhân tố kinh tế , xã hội pháp lý : Những biến cố suy thoái kinh tế, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, hệ thống pháp lý không đồng thống nhất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng  Các nhân tố thuộc khách hàng : Đạo đức, lực rủi ro kinh doanh khách hàng * Các nhân tố chủ quan:  Chính sách tín dụng  Quy trình tín dụng  Thông tin tín dụng  Chất lượng nhân công tác tổ chức ngân hàng  Kiểm soát nội  Công tác huy động vốn ngân hàng  Trang thiết bị công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động cho vay CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.1 Khái quát chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông Chi Nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông thành lập theo Quyết định số 33/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 01/3/2004 Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam, chức chủ yếu kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng thành phần kinh tế, đối tượng đầu tư chủ yếu phục vụ nông nghiệp nông thôn Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông có trụ sở đóng số 01, đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, chi nhánh cấp có 08 chi nhánh cấp 04 Phòng Giao dịch trực thuộc, với 230 cán công nhân viên, có cán thạc sỹ 135 cán đại học chiếm 61%, lại 39% tỷ lệ cán có trình độ cao đẳng trung cấp sơ cấp Chi nhánh có cấu tổ chức máy quản lý điều hành sau: - Giám đốc - 02 Phó Giám đốc - Các phòng nghiệp vụ ( Kế hoạch kinh doanh, Kế tóan & Ngân quỹ, Hành chính& Nhân sự, Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Dịch vụ &Maketing, Điện toán) 2.1.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông  Hoạt động huy động vốn: Nguồn vốn huy động NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông qua năm có tăng trưởng đáng kể, bình quân hàng năm nguồn vốn tăng 153 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm 16,5% Trong cấu nguồn vốn huy động tỷ trọng nguồn vốn huy động từ tầng lớp dân cư tăng nhanh ổn định, bình quân hàng năm nguồn tiền gửi dân cư tăng 76,5 tỷ đồng- tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 19% Nhìn chung điều kiện Đắk Nông tỉnh nghèo, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển dân cư thành phần kinh tế cao, kết huy động vốn đạt năm qua đáng khích lệ, thể cố giắng động chi nhánh công tác huy động vốn  Hoạt động tín dụng: Đắk Nông tỉnh có kinh tế chậm phát triển, hoạt động tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông có loại hình tín dụng truyền thống cho vay Dư nợ cho vay qua năm tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 34,4% Năm 2009 tăng 620 tỷ đồng (tức 45,2%) so với năm 2008; năm 2010 tăng 470 tỷ đồng (tức 23,6%) so với năm 2009 Thực tế hợp lý Đắk Nông tỉnh mới, nhu cầu vốn cho đầu tư sản xuất cao, đồng thời chứng tỏ chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông có sách tín dụng hợp lý để nâng cao dư nợ năm vừa qua 2.1.2 Một số tiêu thức phân loại hoạt động cho vay chi nhánh:  Dư nợ theo thời gian  Dư nợ theo ngành kinh tế  Dư nợ theo loại hình kinh tế  Dư nợ theo tài sản đảm bảo  Dư nợ theo loại tiền  Các hoạt động khác  Kết kinh doanh 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông 2.2.1 Chất lượng tín dụng qua tiêu định lượng  Chỉ tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, quy mô dư nợ: Doanh số cho vay tăng qua năm, năm sau cao năm trước Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 59,8% Doanh số thu nợ có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 49,2% Nhìn chung doanh số cho vay doanh số thu nợ qua năm tăng nhanh ổn định Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 34,4% Có quy mô tăng trưởng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông tích cực mở rộng đầu tư vốn cho tất thành phần kinh tế, việc đẩy mạnh cho vay có hiệu hộ sản xuất  Chỉ tiêu nợ nhóm, nợ xấu: Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHN nợ TCTD phân loại từ nhóm đến nhóm Nợ xấu ( từ nợ nhóm đến nhóm 5) Nợ xấu nhiều nguyên nhân, song gây tổn thất cho ngân hàng mức độ khác phản ảnh tính an toàn cho vay ngân hàng Năm 2008 nợ xấu chiếm tỷ trọng 3,7%; năm 2009 2,7%; năm 2010 2,1% lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chế biến nông sản thuộc đối tượng kinh tế cá thể, doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Doanh nghiệp nhà nước như: Kinh tế hộ cá thể, Công ty TNHH Ngọc Mai, Doanh nghiệp tư nhân Minh Huy, Công ty TNHH Hòa Nam, Doanh nghiệp tư nhân Hùng Phát Nguyên nhân năm 2008 ảnh hưởng lạm phát, tình hình thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy địa phương làm cho giá đầu vào tăng cao, sản phẩm khó tiêu thụ, hàng tồn kho lớn tác động không nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh khách hàng  Chỉ tiêu thu nhập hoạt động cho vay- Lợi nhuậncủa ngân hàng: Trong năm ( 2008-2010) thu nhập chủ yếu chi nhánh từ hoạt động cho vay với tỷ trọng 85%/ tổng thu nhập Điều chứng tỏ hoạt động tín dụng nguồn thu chủ yếu chi nhánh, nâng cao chất lượng tín dụng yếu tố quan trọng định sống chi nhánh, tỷ lệ thu dịch vụ hoạt động kinh doanh khác có tăng lên qua năm chiếm tỷ lệ thấp Năm 2008 thu dịch vụ chiếm tỷ trọng 1,3%; năm 2009 1,4%; năm 2010 1,9%, điều cho thấy việc mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông hạn chế Lợi nhuận chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông liên tục tăng trưởng Tuy có biến động tương đối lớn năm: Năm 2008 lợi nhuận 21 tỷ đồng; năm 2009 31 tỷ đồng năm 2010 65 tỷ đồng đạt 162,5%, tốc độ tăng bình quân 22%/năm Điều năm 2008 tỷ lệ nợ xấu chi nhánh tăng cao đến 3,7% Nhưng sau chi nhánh tập trung vào giải nợ xấu hạn chế phát sinh nợ xấu So với tiêu kế hoạch NHNo Việt Nam giao hàng năm chi nhánh đạt vượt kế hoạch  Tỷ lệ dự phòng rủi ro/ Tổng dư nợ: Tỷ lệ dự phòng rủi ro/ Tổng dư nợ năm 2008 1,7%; năm 2009 1,2%; năm 2010 1,1% Như tỷ lệ năm vừa qua có xu hướng giảm dần Điều chứng tỏ chất lượng tín dụng chi nhánh năm qua tương đối tốt 2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng qua tiêu định tính:  Sự hài lòng khách hàng dịch vụ ngân hàng: Tính tuân thủ hoạt động tín dụng  Chất lượng đội ngũ cán tín dụng: 2.3 Đánh giá biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông Thứ nhất, Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông tăng cường quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội có nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng Thứ hai, sách lãi suất cho vay NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông linh hoạt, có tính cạnh tranh, làm tăng uy tín vị ngân hàng địa phương Thứ ba, chi nhánh trọng cải tiến quy trình, thủ tục cho vay với việc đẩy mạnh công tác huy động vốn địa phương Thứ tư, chi nhánh trọng nâng cao hiệu công tác Marketing Thứ năm, cấu tín dụng có chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa, đa phương thức, đa thành phần kinh tế Thứ sáu, thu nhập từ hoạt động tín dụng – nguồn thu chủ yếu NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông, có xu hướng tăng lên; năm 2010 thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng 91,3% tổng thu nhập ngân hàng Đây điều để chi nhánh tăng vốn tự có, trang bị công nghệ ngân hàng đại, mở rộng hoạt động kinh doanh * Những hạn chế nguyên nhân:  Những hạn chế: Thứ nhất, biện pháp xử lý nợ xấu chưa cao Tỷ lệ nợ xấu thấp phạm vi cho phép nợ xấu có khả vốn chiếm tỷ trọng cao tổng nợ xấu ( năm 2008 = 66,7%, năm 2009 = 47%, năm 2010 = 33,3%) Tỷ lệ nợ xấu thấp, chủ yếu xử lý rủi ro Số nợ xử lý rủi ro chưa thu lớn ( 75 tỷ đồng) Do đó, chi nhánh cần có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ xử lý rủi ro Chi nhánh nên đặc biệt lưu ý đến nợ xấu cho vay sai quy trình, sử dụng vốn vay sai mục đích xảy ra, tỷ lệ không lớn song đòi hỏi đạo chặt chẽ cấp quản lý hoạt động kinh doanh Thứ hai, chưa khai thác hết tiềm năng, nguồn lực ngân hàng Trong kết kinh doanh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông, thu lãi hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng cao (năm 2008 89,6%; năm 2009 86,4%; năm 2010 81,3%), chi nhánh lệ thuộc vào hoạt động tín dụng lớn Thứ ba, sản phẩm cho vay chưa đa dạng, phương thức cho vay chưa phong phú * Nguyên nhân hạn chế trên: Nguyên nhân chủ quan: - Cơ cấu cho vay chưa hợp lý - Quy trình cho vay chưa thực chặt chẽ - Năng lực cán hạn chế - Công tác kiểm tra, kiểm soát trước, sau cho vay lỏng lẻo - Cơ cấu vốn huy động chưa hợp lý, thiếu tính ổn định - Chưa ứng dụng Marketing ngân hàng công cụ kinh doanh đại  Nguyên nhân khách quan: - Môi trường kinh tế địa phương phát triển trình độ thấp - Khả tài trình độ quản lý khách hàng vay vốn thấp - Môi trường pháp lý chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng - Biến động bất lợi tình hình kinh tế giới CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông 3.1.1 Nhóm giải pháp chủ yếu  Đổi nâng cao động ngũ nhân ngân hàng: Tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ  Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: thẩm định khách hàng vay vốn thẩm định dự án, phương án vay vốn khách hàng  Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng ( hệ thống phòng ngừa rủi ro)  Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung ứng: Thể lĩnh vực đầu tư, sách khách hàng chiến lược kinh doanh  Chính sách đa dạng hóa khách hàng: Thực đa dạng hóa khách hàng điều kiện để nâng cao chất lượng tín dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng (phân tán rủi ro) 3.1.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ  Đẩy mạnh quản trị rủi ro tín dụng: - Một là, thực việc rà soát, đánh giá phân tích tín dụng theo định kỳ, để nắm rõ thực trạng dư nợ tín dụng chi nhánh - Hai là, triển khai liệt việc thu hồi nợ xấu nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp phạm vi giao - Ba là, rà soát kiên gia tăng tài sản bảo đảm cho khoản vay có vấn đề - Bốn là, tổ chức xem xét, thẩm định kỹ, chặt chẽ trước cấp khoản tín dụng - Năm là, cần phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Hội nông dân để hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh địa phương  Trích lập sử dụng hợp lý quỹ dự phòng tổn thất  Nâng cao việc định giá quản lý tài sản đảm bảo khách hàng vay vốn  Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: - Một là, tăng cường cán có trình độ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm - Hai là, thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Ba là, đảm bảo thực kiểm tra, kiểm soát tất khâu trình cho vay - Bốn là, thực kiểm soát thường xuyên khoản nợ vay khách hàng - Năm là, phát sai sót, lãnh đạo cần phải cương có biện pháp xử lý  Nâng cao việc chấp hành quy định cho vay  Đẩy mạnh hoạt động Marketing  Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn 3.2 Một số kiến nghị  Kiến nghị Nhà nước  Kiến nghị Ngân hàng nhà nước  Kiến nghị quyền địa phương  Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng với rủi ro tiềm ẩn quan tâm số tất NHTM Đối với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Chi nhánh cố gắng nâng cao chất lượng tín dụng để đảm bảo phát triển bền vững Chi nhánh xác định chất lượng tín dụng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động kinh doanh nên có quan tâm sát bước đầu đạt kết định Nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề không mẻ giữ nguyên tính thời tính phức tạp phạm vi đối tượng nghiên cứu Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn giải vấn đề lý luận thực tiễn Bằng dẫn chứng cụ thể, luận văn đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông thời gian qua Trên sở đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông Nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề phức tạp Mặc dù có nhiều nỗ lực để nghiên cứu tìm giải pháp hoàn thiện có tính cụ thể việc giải vấn đề mà luận văn đặt mặt lý luận thực tiễn Nhưng trình độ hạn hẹp, thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, nhà chuyên môn, bạn đồng nghiệp người quan tâm để hoàn thiện đề tài nghiên cứu./ Xin chân thành cám ơn ! [...]... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông 3.1.1 Nhóm giải pháp chủ yếu  Đổi mới và nâng cao động ngũ nhân sự trong ngân hàng: Tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ  Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: thẩm định khách hàng vay vốn và thẩm định dự... với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, ngoài mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Chi nhánh còn cố gắng nâng cao chất lượng tín dụng để đảm bảo sự phát triển bền vững Chi nhánh luôn xác định chất lượng tín dụng là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh nên có sự quan tâm sát sao và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định Nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề... rằng chất lượng tín dụng của chi nhánh trong những năm qua là tương đối tốt 2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng qua các chỉ tiêu định tính:  Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng: Tính tuân thủ trong hoạt động tín dụng  Chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng: 2.3 Đánh giá các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông Thứ nhất, Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh. .. Thứ nhất, Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông đã tăng cường quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và đã có nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng Thứ hai, chính sách lãi suất cho vay của NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông luôn linh hoạt, có tính cạnh tranh, làm tăng uy tín và vị thế của ngân hàng tại địa phương Thứ ba, chi nhánh luôn chú trọng cải tiến quy... sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông Nâng cao chất lượng tín dụng là một vấn đề phức tạp Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để nghiên cứu và tìm ra những giải pháp hoàn thiện có tính cụ thể trong việc giải quyết các vấn đề mà luận văn đã đặt ra cả về mặt lý luận và thực tiễn Nhưng do trình độ còn hạn hẹp, thời gian nghiên cứu... nguyên tính thời sự vì tính phức tạp của phạm vi và đối tượng nghiên cứu Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã giải quyết được các vấn đề về lý luận và thực tiễn Bằng những dẫn chứng cụ thể, luận văn đã đánh giá được thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao. .. vay vốn của khách hàng  Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng ( hệ thống phòng ngừa rủi ro)  Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung ứng: Thể hiện ở lĩnh vực đầu tư, chính sách khách hàng và chi n lược kinh doanh  Chính sách đa dạng hóa khách hàng: Thực hiện đa dạng hóa khách hàng là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng tín dụng vì đây là biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng (phân tán rủi... vốn tại địa phương Thứ tư, chi nhánh đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác Marketing Thứ năm, cơ cấu tín dụng cũng có những chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa, đa phương thức, đa thành phần kinh tế Thứ sáu, thu nhập từ hoạt động tín dụng – nguồn thu chủ yếu của NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông, có xu hướng tăng lên; năm 2010 thu từ hoạt động tín dụng chi m tỷ trọng là 91,3% tổng thu nhập của ngân hàng. ..Năm 2008 thu dịch vụ chi m tỷ trọng 1,3%; năm 2009 là 1,4%; năm 2010 là 1,9%, điều đó cho thấy việc mở rộng hoạt động kinh doanh các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông còn hạn chế Lợi nhuận của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông liên tục tăng trưởng Tuy có sự biến động tương đối lớn giữa các năm: Năm 2008 lợi nhuận là 21 tỷ đồng; năm 2009 là 31 tỷ đồng và năm 2010 là 65 tỷ đồng... là 65 tỷ đồng đạt 162,5%, tốc độ tăng bình quân 22%/năm Điều này là do năm 2008 tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh tăng cao đến 3,7% Nhưng ngay sau đó chi nhánh đã tập trung vào giải quyết nợ xấu và hạn chế phát sinh những món nợ xấu mới So với chỉ tiêu kế hoạch NHNo Việt Nam giao hàng năm thì chi nhánh đều đạt và vượt kế hoạch  Tỷ lệ dự phòng rủi ro/ Tổng dư nợ: Tỷ lệ dự phòng rủi ro/ Tổng dư nợ năm 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông , Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông , Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay