ÔN tập VL 11CB 2016 HK1

26 238 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:39

Nhằm cũng cố kiến thức cho học sinh lớp 11 môn Vật lý. Tài liệu ôn tập trắc nghiệm vật lý 11CB Học kì 1 có hai phần. Phần 1 : Tóm tắt những kiến thức cơ bản nhất cho mỗi bài học. Phần 2 : Gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan thể hiện ở ba mức độ (nhận biết thông hiểu vận dụng) để học sinh tự ôn tập và rèn luyện. @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Chương I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Bài ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LƠNG A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Có hai loại điện tích: Điện tích âm (-) điện tích dương (+) Tương tác tĩnh điện: + Hai điện tích dấu: Đẩy nhau; + Hai điện tích trái dấu: Hút nhau; Định luật Cu - lơng: Lực tương tác điện tích điểm q1; q2 đặt cách khoảng r mơi   trường có số điện mơi ε F12 ; F21 có: - Điểm đặt: điện tích - Phương: đường nối điện tích - Chiều: + Hướng xa q1.q2 > (q1; q2 dấu) + Hướng vào q1.q2 < (q1; q2 trái dấu) - Độ lớn: F =k q1.q2 ε r - Biểu diễn:  F21  F21 ;Trong đó: k = 9.109Nm2C-2; ε số điện mơi mơi trườngr  F21  F12 r  F12 q1.q2 < q1.q2 >0 Ngun lý chồng chất lực điện: Giả sử có n điện tích điểm q 1, q2,….,qn tác dụng lên điện tích điểm q lực tương tác tĩnh điện F1 , Fn , , Fn lực điện tổng hợp điện tích điểm tác dụng lên điện tích q tn theo ngun lý chồng chất lực điện F = F1 + Fn + + Fn = ∑F i Một số tượng  Khi cho cầu nhỏ nhiễm điện tiếp xúc sau tách tổng điện tích chia cho cầu  Hiện tượng xảy tương tự nối hai cầu dây dẫn mảnh cắt bỏ dây nối  Khi chạm tay vào cầu nhỏ dẫn điện tích điện cầu điện tích trở trung hòa B PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Dạng 1: Xác định lực tương tác điện tích đại lượng cơng thức định luật Cu – lơng Phương pháp : Áp dụng định luật Cu – lơng - Phương , chiều , điểm đặt lực ( hình vẽ) 9.10 | q1 q | - Độ lớn : F = ε r - Chiều lực dựa vào dấu hai điện tích : hai điện tích dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái dấu : lực hút Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tác dụng lên điện tích Phương pháp : Dùng ngun lý chồng chất lực điện - Lực tương tác nhiều điện tích điểm lên điện tích điểm lên điện tích → → → → điểm khác : F = F1 + F2 + + Fn uu uu uu uu - Biểu diễn các lực F1 , F2 , F3 … Fn vecto , gốc điểm ta xét -Vẽ véc tơ hợp lực theo quy tắc hình bình hành @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 - Tính độ lớn lực tổng hợp dựa vào phương pháp hình học định lí hàm số cosin *Các trường hợp đăc biệt:   F1 ↑↑ F2 ⇒ F = F1 + F2   F1 ↑↓ F2 ⇒ F = F1 − F2   E1 ⊥ E2 ⇒ F = F12 + F22   (F1 , F2 ) = α ⇒ F = F12 + F22 + F1F2 cosα C BÀI TẬP Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Cọ vỏ bút lên tóc; B Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện; C Đặt vật gần nguồn điện; D Cho vật tiếp xúc với viên pin Trong tượng sau, tượng khơng liên quan đến nhiễm điện? A Về mùa đơng lược dính nhiều tóc chải đầu; B Chim thường xù lơng mùa rét; C Ơtơ chở nhiên liệu thường thả sợi dây xích kéo lê mặt đường; D Sét đám mây Điện tích điểm A vật có kích thước nhỏ B điện tích coi tập trung điểm C vật chứa điện tích D điểm phát điện tích Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sau sai? A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Cu – lơng A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Nhận xét khơng điện mơi là: A Điện mơi mơi trường cách điện B Hằng số điện mơi chân khơng C Hằng số điện mơi mơi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường nhỏ so với chúng đặt chân khơng lần D Hằng số điện mơi nhỏ Có thể áp dụng định luật Cu – lơng để tính lực tương tác trường hợp A tương tác hai thủy tinh nhiễm đặt gần B tương tác thủy tinh nhựa nhiễm điện đặt gần C tương tác hai cầu nhỏ tích điện đặt xa D tương tác điện thủy tinh cầu lớn Có thể áp dụng định luật Cu – lơng cho tương tác sau đây? A Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định mơi trường B Hai điện tích điểm nằm hai vị trí cố định mơi trường C Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, dầu, nước D Hai điện tích điểm chuyển động tự mơi trường Cho điện tích có độ lớn khơng đổi, đặt cách khoảng khơng đổi Lực tương tác chúng lớn đặt A chân khơng B nước ngun chất C dầu hỏa D khơng khí điều kiện tiêu chuẩn 10 Xét tương tác hai điện tích điểm mơi trường xác định Khi lực đẩy Cu – lơng tăng lần số điện mơi A tăng lần B khơng đổi C giảm lần D giảm lần 11 Sẽ khơng có ý nghĩa ta nói số điện mơi @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 A hắc ín ( nhựa đường) B nhựa C thủy tinh D nhơm 12 Trong vật sau khơng có điện tích tự do? A niken B khối thủy ngân C chì D gỗ khơ 13 Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn 10-4/3 C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A hút lực 0,5 N B hút lực N C đẩy lực 5N D đẩy lực 0,5 N -4 14 Hai điện tích điểm độ lớn 10 C đặt chân khơng, để tương tác lực có độ lớn 10-3 N chúng phải đặt cách A 30000 m B 300 m C 90000 m D 900 m 15 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N 16 Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí lực tương tác Cu – lơng chúng 12 N Khi đổ đầy chất lỏng cách điện vào bình lực tương tác chúng N Hằng số điện mơi chất lỏng A B 1/3 C D 1/9 17 Hai điện tích điểm đặt cách 100 cm parafin có số điện mơi tương tác với lực N Nêu chúng đặt cách 50 cm chân khơng tương tác lực có độ lớn A N B N C N D 48 N 18 Hai điện tích điểm độ lớn đặt cách m nước ngun chất tương tác với lực 10 N Nước ngun chất có số điện mơi 81 Độ lớn điện tích A C B 9.10-8 C C 0,3 mC D 10-3 C ooo0ooo Bài THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH A TĨM TẮT LÝ THUYẾT I Thuyết electron Cấu tạo ngun tử (SGK) - Điện tích êlectron qe=-1,6.10-19C - Khối lượng êlectrơn me=9,1.10-31kg - Điện tích prơton qp=+1,6.10-19C - Khối lượng proton mp=1,67.10-27kg Thuyết êlectron - Êlectron dịch chuyển từ ngun tử sang ngun tử khác - Ngun tử bị êlectron nhiễm điện âm, ngun tử nhận thêm êlectron nhiễm điện dương - Sự di chuyển cư trú êlectron tạo nên tượng điện II Vận dụng Chất cách điện chất dẫn điện - Chất dẫn điện chất có chứa điện tích tự Chất cách điện chất khơng chứa điện tích tự - Điện tích tự điện tích di chuyển tự bên thể tích vật dẫn Trong kim loại, điện tích tự êlectron tự Sự nhiễm điện tiếp xúc Khi cho vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với vật nhiễm điện vật nhiễm điện dấu với vật Đó nhiễm điện tiếp xúc Sự nhiễm điện hưởng ứng - Khi đưa cầu A nhiễm điện dương lại gần MN chưa nhiễm điện đầu M gần cầu nhiễm điện âm đầu N xa cầu nhiễm điện dương Đó nhiễm điện hưởng ứng @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 - Khi đưa MN xa MN trở lại trạng thái trung hòa điện ban đầu III Định luật bào tồn điện tích Trong hệ lập điện, tổng đại số điện tích khơng đổi q1 + q = q1′ + q2 ′ B BÀI TẬP Xét cấu tạo ngun tử phương diện điện Trong nhận định sau, nhận định khơng là: A Proton mang điện tích + 1,6.10-19 C B Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton C Tổng số hạt proton notron hạt nhân ln số electron quay xung quanh ngun tử D Điện tích proton điện tích electron gọi điện tích ngun tố Hạt nhân ngun tử oxi có proton notron, số electron ngun tử oxi A B 16 C 17 D Tổng số proton electron ngun tử số sau đây? A 11 B 13 C 15 D 16 Nếu ngun tử thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nhận thêm electron A ion dương B ion âm C trung hồ điện D có điện tích khơng xác định Nếu ngun tử oxi bị hết electron mang điện tích A + 1,6.10-19 C B – 1,6.10-19 C C + 12,8.10-19 C D - 12,8.10-19 C Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng B có chứa điện tích tự C vật thiết phải làm kim loại D vật phải mang điện tích Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác B vật bị nóng lên C điện tích tự tạo vật D điện tích bị Trong tượng sau, tượng nhiễm điện hưởng ứng tượng: A Đầu kim loại bị nhiễm điện đặt gần cầu mang điện B Thanh thước nhựa sau mài lên tóc hút vụn giấy C Mùa hanh khơ, mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người D Quả cầu kim loại bị nhiễm điện chạm vào nhựa vừa cọ xát vào len Cho cầu kim loại tích điện tích điện + C, - C – C Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A – C B – 11 C C + 14 C D + C ooo0ooo Bài ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Khái niệm điện trường: Là mơi trường tồn xung quanh điện tích tác dụng lực lên điện tích khác đặt Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường khả tác dụng lực   F   E = ⇒ F = q.E Đơn vị: E (V/m) q   q > : F phương, chiều với E   q < : F phương, ngược chiều với E  Véctơ cường độ điện trường E điện tích điểm Q gây điểm M cách Q đoạn r có: - Điểm đặt: Tại M - Phương: đường nối M Q - Chiều: Hướng xa Q Q > Hướng vào Q Q 0 Q r M q hướng Q Q < 0; + Độ lớn: E=k Q εr , k = 9.109Nm2C-2 Dạng 2: Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích điện trường Phương pháp: Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt điện trường: F = q E F có: + Điểm đặt: điểm đặt điện tích q; + Phương: trùng phương với vector cường độ điện trường E ; +Chiều: Cùng chiều với E q > ngược chiều với E q hình chiếu chiều đường sức - d < hình chiếu ngược chiều đường sức Liên hệ cơng lực điện hiệu điện tích AMN = WM - WN B CÁC DẠNG BÀI TẬP Tính cơng lực điện tích di chuyển Phương pháp: sử dụng cơng thức sau AMN = qEd Chú ý: - d >0 hình chiếu chiều đường sức - d < hình chiếu ngược chiều đường sức AMN = WtM - WtN = WđN - WđM AMN = UMN q = (VM – VN ).q Chú ý: Dấu cơng phụ thuộc vào dấu q U góc hợp chiều chuyển dời chiều đường sức C BÀI TẬP Cơng lực điện khơng phụ thuộc vào A vị trí điểm đầu điểm cuối đường B cường độ điện trường C hình dạng đường D độ lớn điện tích bị dịch chuyển Thế điện tích điện trường đặc trưng cho A khả tác dụng lực điện trường B phương chiều cường độ điện trường C khả sinh cơng điện trường D độ lớn nhỏ vùng khơng gian có điện trường Nếu chiều dài đường điện tích điện trường tăng lần cơng lực điện trường A chưa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D khơng thay đổi Cơng lực điện trường khác điện tích A dịch chuyển điểm khác cắt đường sức B dịch chuyển vng góc với đường sức điện trường C dịch chuyển hết quỹ đạo đường cong kín điện trường D dịch chuyển hết quỹ đạo tròn điện trường Khi điện tích dich chuyển dọc theo đường sức điện trường đều, qng đường dịch chuyển tăng lần cơng lực điện trường A tăng lần B tăng lần C khơng đổi D giảm lần @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Nếu điện tích dịch chuyển điện trường cho tăng cơng của lực điện trường A âm B dương C khơng D chưa đủ kiện để xác định Cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m qng đường dài m A 1000 J B J C mJ D μJ Cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích - 2μC ngược chiều đường sức điện trường 1000 V/m qng đường dài m A 2000 J B – 2000 J C mJ D – mJ Cho điện tích dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích hai điểm A 80 J B 40 J C 40 mJ D 80 mJ -8 10 Cho điện tích q = + 10 C dịch chuyển điểm cố định điện trường cơng lực điện trường 60 mJ Nếu điện điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển hai điểm cơng lực điện trường A 24 mJ B 20 mJ C 240 mJ D 120 mJ 11 Cơng lực điện trường dịch chuyển qng đường m điện tích 10 μC vng góc với đường sức điện điện trường cường độ 106 V/m A J B 1000 J C mJ D J 12 Cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích 10 mC song song với đường sức điện trường với qng đường 10 cm J Độ lớn cường độ điện trường A 10000 V/m B V/m C 100 V/m D 1000 V/m 13 Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận cơng A J B / J C J D 7,5J ooo0ooo Bài ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Điện Hiệu điện - Điện điểm M điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường phương diện tạo đặt điện tích q AM∞ Cơng thức: VM = q - Hiệu điện điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho khả thực cơng điện trường có điện tích di chuyển điểm AMN UMN = VM – VN = q Chú ý: - Điện thế, hiệu điện đại lượng vơ hướng có giá trị dương âm; - Hiệu điện hai điểm M, N điện trường có giá trị xác định điện điểm điện trường có giá trị phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc điện - Nếu điện tích dương ban đầu đứng n, chịu tác dụng lực điện có xu hướng di chuyển nơi có điện thấp (chuyển động chiều điện trường) Ngược lại, lực điện có tác dụng làm cho điện tích âm di chuyển nơi có điện cao (chuyển động ngược chiều điện trường) - Trong điện trường, vector cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện cao sang nơi có điện thấp; Liên hệ cường độ điện trường hiệu điện @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 E= U d B CÁC DẠNG BÀI TẬP Tìm điện hiệu điện Phương pháp: sử dụng cơng thức sau AM ∞ Cơng thức tính điện : VM = q Chú ý : Người ta ln chọn mốc điện mặt đất vơ ( ) Cơng thức hiệu điện thế: U MN = Cơng thức liên hệ E U: A MN = VM – VN q E= U d Chú ý: Trong điện trường, vector cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện cao sang nơi có điện thấp C BÀI TẬP Điện đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường A khả sinh cơng vùng khơng gian có điện trường B khả sinh cơng điểm C khả tác dụng lực điểm D khả tác dụng lực tất điểm khơng gian có điện trường Khi độ lớn điện tích thử đặt điểm tăng lên gấp đơi điện điểm A khơng đổi B tăng gấp đơi C giảm nửa D tăng gấp Đơn vị điện vơn (V) 1V A J.C B J/C C N/C D J/N Trong nhận định hiệu điện thế, nhận định khơng là: A Hiệu điện đặc trưng cho khả sinh cơng dịch chuyển điện tích hai điểm điện trường B Đơn vị hiệu điện V/C C Hiệu điện hai điểm khơng phụ thuộc điện tích dịch chuyển hai điểm D Hiệu điện hai điểm phụ thuộc vị trí hai điểm Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U = E.d B U = E/d C U = q.E.d D U = q.E/q Trong điện trường đều, đường sức, hai điểm cách cm có hiệu điện 10 V, hai điểm cách cm có hiệu điện A V B 10 V C 15 V D 22,5 V Hai điểm đường sức điện trường cách 2m Độ lớn cường độ điện trường 1000 V/m2 Hiệu điện hai điểm A 500 V B 1000 V C 2000 V D chưa đủ kiện để xác định Giữa hai kim loại phẳng song song cách cm có hiệu điện khơng đổi 200 V Cường độ điện trường khoảng hai kim loại A 5000 V/m B 50 V/m C 800 V/m D 80 V/m Trong điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C m Nếu UAB = 10 V UAC A = 20 V B = 40 V C = V D chưa đủ kiện để xác định 10 Cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích - μC từ A đến B mJ UAB = A V B 2000 V C – V D – 2000 V ooo0ooo 10 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 1nF A 10-9 F B 10-12 F C 10-6 F D 10-3 F Nếu hiệu điện hai tụ tăng lần điện dung tụ A tăng lần B giảm lần C tăng lần D khơng đổi Giá trị điện dung tụ xoay thay đổi A thay đổi điện mơi lòng tụ B thay đổi phần diện tích đối tụ C thay đổi khoảng cách tụ D thay đổi chất liệu làm tụ Trong cơng thức sau, cơng thức khơng phải để tính lượng điện trường tụ điện là: A W = Q2/2C B W = QU/2 C W = CU2/2 D W = C2/2Q 10 Với tụ điện xác định, hiệu điện hai đầu tụ giảm lần lượng điện trường tụ A tăng lần B tăng lần C khơng đổi D giảm lần 11 Với tụ điện xác định, muốn lượng điện trường tụ tăng lần phải tăng điện tích tụ A tăng 16 lần B tăng lần C tăng lần D khơng đổi 12 Trường hợp sau ta khơng có tụ điện? A Giữa hai kim loại sứ; B Giữa hai kim loại khơng khí; C Giữa hai kim loại nước vơi; D Giữa hai kim loại nước tinh khiết 13 Một tụ có điện dung μF Khi đặt hiệu điện V vào tụ điện tụ tích điện lượng A 2.10-6 C B 16.10-6 C C 4.10-6 C D 8.10-6 C 14 Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20.10-9 C Điện dung tụ A μF B mF C F D nF 15 Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V tụ tích điện lượng μC Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng A 50 μC B μC C μC D 0,8 μC 16 Để tụ tích điện lượng 10 nC đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 2V Để tụ tích điện lượng 2,5 nC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện A 500 mV B 0,05 V C 5V D 20 V 17 Hai đầu tụ 20 μF có hiệu điện 5V lượng tụ tích A 0,25 mJ B 500 J C 50 mJ D 50 μJ 18 Một tụ điện tích điện hiệu điện 10 V lượng tụ 10 mJ Nếu muốn lượng tụ 22,5 mJ hai tụ phải có hiệu điện A 15 V B 7,5 V C 20 V D 40 V 19 Giữa hai tụ phẳng cách cm có hiệu điện 10 V Cường độ điện trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m ooo0ooo Chương II: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Bài DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Dòng điện khơng đổi a Dòng điện: Là dòng chuyển dời có hướng hạt mang điện - Quy ước chiều dòng điện: Là chiều chuyển dời có hướng hạt mang điện tích dương Lưu ý: + Trong điện trường, hạt mang điện chuyển động từ nơi có điện cao sang nơi có điện thấp, nghĩa chiều dòng điện chiều giảm điện vật dẫn + Trong kim loại, hạt tham gia tải điện electron mang điện tích âm nên chuyển động từ nơi có điện thấp sang nơi có điện cao, nghĩa chuyển động ngược với chiều dòng điện theo quy ước b Cường độ dòng điện: 12 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 ∆q , cường độ dòng điện I có đơn vị ampère (A) ∆t Trong : ∆q điện lượng, ∆t thời gian + ∆ t hữu hạn, I cường độ dòng điện trung bình; + ∆ t vơ bé, i cường độ dòng điện tức thời a Định nghĩa: I= chiều dòng điện không đổi c Dòng điện khơng đổi:   cường độ dòng điện không đổi Chú ý : số electron chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn : n = => I = q , t I t e Nguồn điện – suất điện động nguồn điện a Nguồn điện + Cơ cấu để tạo trì hiệu điện nhằm trì dòng điện gọi nguồn điện + Hai cực nhiễm điện khác nhờ lực lạ tách electron khỏi ngun tử trung hòa chuyển electron hay Ion dương khỏi cực b Suất điện động nguồn điện - Là đại lượng đặc trưng cho khả thực cơng nguồn điện A Cơng thức: ξ = q - Điện trở nguồn điện gọi điện trở cảu - Mỗi nguồn điện đặc trưng: (ξ , r) B BÀI TẬP Dòng điện định nghĩa A dòng chuyển dời có hướng điện tích B dòng chuyển động điện tích C dòng chuyển dời có hướng electron D dòng chuyển dời có hướng ion dương Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng A ion dương B electron C ion âm D ngun tử Trong nhận định đây, nhận định khơng dòng điện là: A Đơn vị cường độ dòng điện A B Cường độ dòng điện đo ampe kế C Cường độ dòng điện lớn đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn nhiều D Dòng điện khơng đổi dòng điện có chiều khơng thay đổi theo thời gian Điều kiện để có dòng điện A có hiệu điện B có điện tích tự C có hiệu điện điện tích tự D có nguồn điện Nguồn điện tạo hiệu điện hai cực cách A tách electron khỏi ngun tử chuyển electron ion cực nguồn B sinh electron cực âm C sinh ion dương cực dương D làm biến electron cực dương Trong nhận định suất điện động, nhận định khơng là: A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả sinh cơng nguồn điện B Suất điện động đo thương số cơng lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn có trị số hiệu điện hai cực mạch ngồi hở Nếu thời gian ∆t = 0,1s đầu có điện lượng 0,5C thời gian ∆t / = 0,1s có điện lượng 0,1C chuyển qua tiết diện vật dẫn cường dộ dòng điện hai khoảng thời gian A 6A B 3A C 4A D 2A Hai nguồn điện có ghi 20V 40V, nhận xét sau 13 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 A Hai nguồn ln tạo hiệu điện 20V 40V cho mạch ngồi B Khả sinh cơng hai nguồn 20J 40J C Khả sinh cơng nguồn thứ nửa nguồn thứ hai D Nguồn thứ ln sinh cơng nửa nguồn thứ hai Hạt sau khơng thể tải điện A Prơtơn B Êlectron C Iơn D Phơtơn 10 Dòng điện khơng có tác dụng tác dụng sau A Tác dụng B Tác dụng nhiệt C Tác dụng hố học D Tác dụng từ 11 Điểm khác Pin ác quy A Kích thước B Hình dáng C Ngun tắc hoạt động D Số lượng cực Cấu tạo pin điện hóa A gồm hai cực có chất giống ngâm dung dịch điện phân B gồm hai cực có chất khác ngâm dung dịch điện phân C gồm cực có chất khác ngâm điện mơi D gồm hai cực có chất giống ngâm điện mơi Trong trường hợp sau ta có pin điện hóa? A Một cực nhơm cực đồng nhúng vào nước muối; B Một cực nhơm cực đồng nhúng vào nước cất; C Hai cực đồng giống nhúng vào nước vơi; D Hai cực nhựa khác nhúng vào dầu hỏa Nhận xét khơng nhận xét sau acquy chì là: A Ác quy chì có cực làm chì vào cực chì đioxit B Hai cực acquy chì ngâm dung dịc axit sunfuric lỗng C Khi nạp điện cho acquy, dòng điện vào cực âm từ cực dương D Ác quy nguồn điện nạp lại để sử dụng nhiều lần 10 Cho dòng điện khơng đổi 10 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A C B.10 C C 50 C D 25 C 11 Một dòng điện khơng đổi, sau phút có điện lượng 24 C chuyển qua tiết diện thẳng Cường độ dòng điện A 12 A B 1/12 A C 0,2 A D.48A 12 Một dòng điện khơng đổi có cường độ A sau khoảng thời gian có điện lượng C chuyển qua tiết diện thẳng Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A có điện lượng chuyển qua tiết diện thằng A C B C C 4,5 C D C 13 Trong dây dẫn kim loại có dòng điện khơng đổi chạy qua có cường độ 1,6 mA chạy qua Trong phút số lượng electron chuyển qua tiết diện thẳng A 6.1020 electron B 6.1019 electron C 6.1018 electron D 6.1017 electron 14 Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 1018 electron B 10-18 electron C 1020 electron D 10-20 electron 15 Một nguồn điện có suất điện động 200 mV Để chuyển điện lượng 10 C qua nguồn lực lạ phải sinh cơng A 20 J A 0,05 J B 2000 J D J 16 Qua nguồn điện có suất điện động khơng đổi, để chuyển điện lượng 10 C lực phải sinh cơng 20 mJ Để chuyển điện lượng 15 C qua nguồn lực phải sinh cơng A 10 mJ B 15 mJ C 20 mJ D 30 mJ 17 Một tụ điện có điện dung μC tích điện hiệu điện 3V Sau nối hai cực tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa 10-4 s Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối thời gian A 1,8 A B 180 mA C 600 mA D 1/2 A 14 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Bài ooo0ooo ĐIỆN NĂNG – CƠNG SUẤT ĐIỆN A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT Cơng cơng suất dòng điện a Cơng dòng điện hay điện tiêu thụ đoạn mạch tính: A = U.q = U.I.t Trong đó: U (V) hiệu điện hai đầu đoạn mạch I (A) cường độ dòng điện qua mạch t (s) thời gian dòng điện chạy qua mạch Chú ý: 1KWh = 3600.000 J b Cơng suất điện - Cơng suất điện đoạn mạch cơng suất tiêu thụ điện đoạn mạch A P = = U.I (W) t c Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa vật dẫn) Q = R.I2.t Cơng cơng suất nguồn điện a Cơng nguồn điện - Cơng nguồn điện cơng dòng điện chạy tồn mạch Biểu thức: Ang = q E = E.I.t b Cơng suất nguồn điện - Cơng suất nguồn điện cơng suất tiêu thụ tồn mạch A Png = = E.I t Cơng cơng suất dụng cụ tỏa nhiệt U2 a Cơng: A = U.I.t = RI2.t = t R U2 b Cơng suất : P = U.I = R.I2 = R Hiệu suất nguồn điện Acóích U N RN = = H= A E RN + r B BÀI TẬP Điện tiêu thụ đoạn mạch khơng tỉ lệ thuận với A hiệu điện hai đầu mạch B nhiệt độ vật dẫn mạch C cường độ dòng điện mạch C thời gian dòng điện chạy qua mạch Cho đoạn mạch có hiệu điện hai đầu khơng đổi, điện trở mạch điều chỉnh tăng lần khoảng thời gian, lượng tiêu thụ mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D khơng đổi Cho đoạn mạch có điện trở khơng đổi Nếu hiệu điện hai đầu mạch tăng lần khoảng thời gian lượng tiêu thụ mạch A tăng lần B tăng lần C khơng đổi D giảm lần Trong nhận xét sau cơng suất điện đoạn mạch, nhận xét khơng là: A Cơng suất tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu mạch B Cơng suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mạch C Cơng suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch D Cơng suất có đơn vị ốt (W) Hai đầu đoạn mạch có hiệu điện khơng đổi, điện trở mạch giảm lần cơng suất điện mạch A tăng lần B khơng đổi C giảm lần D tăng lần 15 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Trong đoạn mạch có điện trở thuần, với thời gian nhau, cường độ dòng điện giảm lần nhiệt lượng tỏa mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Trong đoạn mạch có điện trở khơng đổi, muốn tăng cơng suất tỏa nhiệt lên lần phải A tăng hiệu điện lần B tăng hiệu điện lần C giảm hiệu điện lần D giảm hiệu điện lần Cơng nguồn điện cơng A lực lạ nguồn B lực điện trường dịch chuyển điện tích mạch ngồi C lực học mà dòng điện sinh D lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí đến vị trí khác Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện đầu mạch 20 V Trong phút điện tiêu thụ mạch A 2,4 kJ B 40 J C 24 kJ D 120 J 10 Một đoạn mạch xác định phút tiêu thụ điện kJ, tiêu thụ điện A kJ B 240 kJ C 120 kJ D 1000 J 11 Một đoạn mạch có điện trở xác định với hiệu điện hai đầu khơng đổi phút tiêu thụ 40 J điện Thời gian để mạch tiêu thụ hết kJ điện A 25 phút B 1/40 phút C 40 phút D 10 phút 12 Một đoạn mạch tiêu thụ có cơng suất 100 W, 20 phút tiêu thụ lượng A 2000 J B J C 120 kJ D 10 kJ 13 Một đoạn mạch có hiệu điện đầu khơng đổi Khi chỉnh điện trở nguồn 100 Ω cơng suất mạch 20 W Khi chỉnh điện trở mạch 50 Ω cơng suất mạch A 10 W B W C 40 W D 80 W 14 Cho mạch điện có điện trở khơng đổi Khi dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ mạch 100 W Khi dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ mạch A 25 W B 50 W C 200 W D 400 W 15 Nhiệt lượng tỏa phút dòng điện 2A chạy qua điện trở 100 Ω A 48 kJ B 24 J D 24000 kJ D 400 J 16 Một nguồn điện có suất điện động V thực cơng 10 J, lực lạ dịch chuyển điện lượng qua nguồn A 50 C B 20 C C 20 C D C 17 Người ta làm nóng kg nước thêm 10C cách cho dòng điện A qua điện trở Ω Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Thời gian cần thiết A 10 phút B 600 phút C 10 s D h Bài tập Một bóng đèn sáng bình thường hiệu điện 220V số ampe kế mạch 341mA Tính cơng suất định mức bóng đèn, điện bóng đèn tiêu thụ 30 ngày biết ngày trung bình đèn thắp sáng 4giờ Nếu giá điện 2500đ/số bóng tiêu thụ hết tiền Hướng dẫn giải tập Phân tích tốn Iđ = 341.10-3A; Uđ = 220V; t = 30*4*3600 (s) Giải Rđ = Rđ=UđIđRđ=UđIđ = 645Ω Pđm = Uđ.Iđ = 75W A = U.It = 32400000J = 9kWh => m = 22500đ [Thu gọn viết] 16 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Bài tập Bóng đèn huỳnh quang cơng suất 40W chiếu sáng tương đương với bóng đèn dây tóc cơng suất 100W Nếu trung bình ngày thắp sáng 14 tiếng tháng (30 ngày) tiết kiệm số điện Hướng dẫn giải tập Phân tích tốn P1 = 40W; P2 = 100W; t = 14*30*3600 (s) Giải A1 = P1t = 60480000(J) = 16,8kWh A2 = P2t = 151200000 = 42kWh Tiết kiệm: A = A2 – A1 = 25,2kWh [Thu gọn viết] Bài tập Một bếp điện có cơng suất tỏa nhiệt 1800W cần thời gian đun để đun sơi lít nước nhiệt độ 20oC biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kgđộ, coi nhiệt lượng tỏa ngồi mơi trường khơng đáng kể Nếu hàng ngày sử dụng bếp điện tiếng tháng (30 ngày) bếp điện tiêu thụ số điện Hướng dẫn giải tập Phân tích tốn m = 1lít = 1kg; ΔT = 100-20 = 80; C = 4200J/kgđộ; P = 1800W t2 = 3*3600*30 (s) Nhiệt lượng bếp tỏa nhiệt lượng để đun nước đạt từ 20 o đến 100oC sử dụng cơng thức tính nhiệt lượng học lớp 10 Giải Q = P.t = m.C.ΔT=> t = 186,6s = 3,11 phút A = P.t2 = 162 kWh ooo0ooo Bài ĐỊNH LUẬT ƠM ĐỐI VỚI TỒN MẠCH A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Cường độ dòng điện mạch kín: tỉ lệ thuận với suất điện động nguồn điện ; tỉ lệ nghịch với điện trở tồn phần mạch I= ξ r+R Ghi chú: * Có thể viết : ξ =( R +r ).I =U +Ir * Nếu I = (mạch hở) r m2 = 2,4g 18 Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu AgNO3/Ag) mắc nối tiếp mạch điện Sau thời gian điện phân, khối lượng catơt hai bình tăng lên 2,8 g Biết ngun tử lượng đồng bạc 64 108, hóa trị đồng bạc a) Tính điện lượng qua bình điện phân khối lượng Cu Ag giải phóng catơt b) Nếu cường độ dòng điện 0,5 A Tính thời gian điện phân 23 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Hướng dẫn a) m = m1 + m2 = 1f1f (A1n1+A2n2A1n1+A2n2) q => q = 1930 (C) => m1 = 0,64 g; m2 = 2,16 g b) Thời gian điện phân: t = q/I = 3860 s 19 Một nguồn điện gồm 30 pin mắc thành nhóm nối tiếp, nhóm có 10 pin mắc song song; pin có suất điện động 0,9 V điện trở 0,6 Ω Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có điện trở 205 Ω mắc vào hai cực nguồn nói Anơt bình điện phân đồng Tính khối lượng đồng bám vào catơt bình thời gian 50 phút Biết Cu có A = 64; n = Hướng dẫn Eb = 3Eo = 2,7 V; rb = 3r10r10= 0,18 Ω; I = EbR+rbEbR+rb = 0,01316 A => m = 0,013 g 20 Chiều dày lớp niken phủ lên kim loại h = 0,05 mm sau điện phân 30 phút Diện tích mặt phủ kim loại 30 cm Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân Biết niken có A = 58, n = có khối lượng riêng ρ= 8,9 g/cm Hướng dẫn m = rV = r.S.h = 1,335 g; => I = 2,47 A 21 Muốn mạ đồng sắt có diện tích tổng cộng 200 cm 2, người ta dùng sắt làm catơt bình điện phân đựng dùng dịch CuSO4 anơt đồng ngun chất, cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy qua thời gian 40 phút 50 giây Tìm bề dày lớp đồng bám mặt sắt Cho biết đồng có A = 64; n = có khối lượng riêng ρ = 8,9.103 kg/m3 Hướng dẫn m= 1f1f AnAn It = r.S.h => h = 0,018 cm ooo0ooo Bài 15 DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Dòng điện chất khí: - Trong điều kiện thường chất khí khơng dẫn điện Chất khí dẫn điện lòng có ion hóa phân tử - Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion dương, ion âm electron chất khí bị ion hóa sinh - Khi dùng nguồn điện gây hiệu điện lớn xuất hiện tượng nhân hạt tải điện lòng chất khí - Q trình phóng điện tiếp tục quy trì khơng tác nhân ion hóa chất khí từ bên ngồi gọi q trình phóng điện tự lực - Hồ quang điện q trình phóng điện tự lực hình thành dòng điện qua chất khí giữ nhiệt độ cao catod để phát eletron tượng phát xạ nhiệt điện tử B BÀI TẬP Khơng khí điều kiện bình thường khơng dẫn điện A phân tử chất khí khơng thể chuyển động thành dòng B phân tử chất khí khơng chứa hạt mang điện C phân tử chất khí ln chuyển động hỗn loạn khơng ngừng D phân tử chất khí ln trung hòa điện, chất khí khơng có hạt tải Khi đốt nóng chất khí, trở lên dẫn điện A vận tốc phân tử chất khí tăng B khoảng cách phân tử chất khí tăng C phân tử chất khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự D chất khí chuyển động thành dòng có hướng 24 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A ion dương B ion âm C ion dương ion âm D ion dương, ion âm electron tự Ngun nhân tượng nhân hạt tải điện A tác nhân dên ngồi B số hạt tải điện ban đầu tăng tốc điện trường va chạm vào phân tử chất khí gây ion hóa C lực điện trường bứt electron khỏi ngun tử D ngun tử tự suy yếu tách thành electron tự ion dương Cơ chế sau khơng phải cách tải điện q trình dẫn điện tự lực chất khí? A Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử khí bị ion hóa; B Điện trường chất khí mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa nhiệt độ thấp; C Catơt bị làm nóng đỏ lên có khả tự phát electron; D Đốt nóng khí để bị ion hóa tạo thành điện tích Hiện tượng sau khơng phải tượng phóng điện chất khí? A đánh lửa buzi; B sét; C hồ quang điện; D dòng điện chạy qua thủy ngân ooo0ooo Bài 17 DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Dòng điện chất bán dẫn: - Một số chất phân nhóm nhóm Si, Ge điều kiện khác dẫn điện khơng dẫn điện, gọi bán dẫn - Bán dẫn dẫn điện hai loại hạt tải electron lỗ trống - Ở bán dẫn tinh khiết, mật độ electron mật độ lỗ trống Ở bán dẫn loại p, mật độ lỗ trống lớn mật độ electron Ở bán dẫn loại n, mật độ electron lớn mật độ lỗ trống - Lớp tiếp xúc n – p có đặc điểm cho dòng điện theo chiều từ p sang n Đây gọi đặc tính chỉnh lưu Đặc tính dùng để chế tạo diot bán dẫn - Bán dẫn dùng chế tạo transistor có đặc tính khuyếch đại dòng điện B BÀI TẬP Nhận định sau khơng điện trở chất bán dẫn ? A thay đổi nhiệt độ thay đổi; B thay đổi có ánh sáng chiếu vào; C phụ thuộc vào chất; D khơng phụ thuộc vào kích thước Silic pha tạp asen bán dẫn A hạt tải eletron bán dẫn loại n B hạt tải eletron bán dẫn loại p C hạt tải lỗ trống bán dẫn loại n D hạt tải lỗ trống bán dẫn loại p Silic pha tạp với chất sau khơng cho bán dẫn loại p? A bo; B nhơm; C gali; D phốt Lỗ trống A hạt có khối lượng electron mang điện +e B ion dương di chuyển tụ bán dẫn C vị trí liên kết bị thếu electron nên mang điện dương D vị trí lỗ nhỏ bề mặt khối chất bán dẫn Pha tạp chất đonơ vào silic làm A mật độ electron dẫn bán dẫn lớn so với mật độ lỗ trống B mật độ lỗ trống bán dẫn lớn so với mật độ electron dẫn C electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân D ion bán dẫn dịch chuyển Trong chất sau, tạp chất nhận 25 @ Bài tập Vật lý 11CB-HK1 A nhơm B phốt C asen D atimon Nhận xét sau khơng lớp tiếp xúc p – n ? A chỗ tiếp xúc bán dẫn loại p bán dẫn loại n; B lớp tiếp xúc có điện trở lớn so với lân cận; C lớp tiếp xúc cho dòng điện dễ dàng qua theo chiều từ bán dẫn n sang bán dẫn p; D lớp tiếp xúc cho dòng điện qua dễ dàng theo chiều từ bán dẫn p sang bán dẫn n Tranzito có cấu tạo A gồm lớp bán dẫn pha tạp loại n (p) nằm bán dẫn pha tạp loại p (n) B lớp bán dẫn pha tạp loại p loại n tiếp xúc với C lớp lớp bán dẫn loại p loại n xen kẽ tiếp xúc D miếng silic tinh khiết có hình dạng xác định Diod bán dẫn có tác dụng A chỉnh lưu dòng điện (cho dòng điện qua theo chiều) B làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với có độ lớn khơng đổi C làm khuyếch đại dòng điện qua D làm dòng điện qua thay đổi chiều liên tục 10 Tranzito n – p – n có tác dụng A chỉnh lưu dòng điện điện (cho dòng điện qua theo chiều) B làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với có độ lớn khơng đổi C làm khuyếch đại dòng điện qua D làm dòng điện qua thay đổi chiều liên tục 26 [...]... b Cường độ dòng điện: 12 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 ∆q , cường độ dòng điện I có đơn vị là ampère (A) ∆t Trong đó : ∆q là điện lượng, ∆t là thời gian + nếu ∆ t là hữu hạn, thì I là cường độ dòng điện trung bình; + nếu ∆ t là vơ cùng bé, thì i là cường độ dòng điện tức thời a Định nghĩa: I= chiều của dòng điện không đổi c Dòng điện khơng đổi:   cường độ dòng điện không đổi Chú ý : số electron chuyển... = 75W A = U.It = 32400000J = 9kWh => m = 22500đ [Thu gọn bài viết] 16 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 Bài tập 4 Bóng đèn huỳnh quang cơng suất 40W chiếu sáng tương đương với bóng đèn dây tóc cơng suất 100W Nếu trung bình một ngày thắp sáng 14 tiếng trong một tháng (30 ngày) sẽ tiết kiệm được bao nhiêu số điện Hướng dẫn giải bài tập 4 Phân tích bài tốn P1 = 40W; P2 = 100W; t = 14*30*3600 (s) Giải A1 = P1t... cường độ dòng điện trong mạch là A 6/5 A B 1 A C 5/6 A D 0 A ooo0ooo 18 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 Bài 10 GHÉP CÁC NGUỒN THÀNH BỘ A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1 Mắc nối tiếp: ξ = ξ1 + ξ 2 + + ξ n rb = r1 + r2 + + ξ n Chú ý: Nếu có n nguồn giống nhau ξ b = nξ rb = nr 2 Mắc song song ( các nguồn giống nhau) ξb = ξ rb = r / n B BÀI TẬP 1 Khi mắc mắc so ng song n dãy, mỗi dãy m nguồn điện có điện trở trong r giống... lượng 0,1C chuyển qua tiết diện của vật dẫn thì cường dộ dòng điện trong cả hai khoảng thời gian đó là A 6A B 3A C 4A D 2A 8 Hai nguồn điện có ghi 20V và 40V, nhận xét nào sau đây là đúng 13 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 A Hai nguồn này ln tạo ra một hiệu điện thế 20V và 40V cho mạch ngồi B Khả năng sinh cơng của hai nguồn là 20J và 40J C Khả năng sinh cơng của nguồn thứ nhất bằng một nửa nguồn thứ hai D Nguồn... đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là A 1,8 A B 180 mA C 600 mA D 1/2 A 14 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 Bài 8 ooo0ooo ĐIỆN NĂNG – CƠNG SUẤT ĐIỆN A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1 Cơng và cơng suất của dòng điện a Cơng của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính: A = U.q = U.I.t Trong đó:... có đơn vị là ốt (W) 5 Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế khơng đổi, nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì cơng suất điện của mạch A tăng 4 lần B khơng đổi C giảm 4 lần D tăng 2 lần 15 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 6 Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch A giảm 2 lần B giảm 4 lần C tăng 2 lần D tăng 4 lần 7 Trong... điện tích 1 C B giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế khơng đổi thì nó được tích điện 1 C C giữa hai bản tụ có điện mơi với hằng số điện mơi bằng 1 D khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm 11 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 6 1nF bằng A 10-9 F B 10-12 F C 10-6 F D 10-3 F 7 Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ A tăng 2 lần B giảm 2 lần C tăng 4 lần D khơng đổi 8 Giá trị điện dung của... nguồn; D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngồi 2 Hiệu điện thế hai đầu mạch ngồi cho bởi biểu thức nào sau đây? A UN = Ir B UN = I(RN + r) C UN =E – I.r D UN = E + I.r 17 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 3 Cho một mạch điện có nguồn điện khơng đổi Khi điện trở ngồi của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch chính A chưa đủ dữ kiện để xác định B tăng 2 lần C giảm 2 lần D khơng đổi...@ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 Bài 6 TỤ ĐIỆN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT I Tụ điện 1.Tụ điện là gì ? Tụ điện là hai vật dẫn ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện (điện mơi) Tụ điện dùng để tích điện tích Ký hiệu: 2 Cách tích điện... dãy bằng số dãy thì thu được bộ nguồn có suất điện độ 6 V và điện trở 1 Ω Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là A 2 V và 1 Ω B 2 V và 3 Ω C 2 V và 2 Ω D 6V và 3 Ω ooo0ooo 19 @ Bài tập Vật lý 11CB- HK1 Bài 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ TỒN MẠCH 1 Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω Biết điện trở ở mạch ngồi lớn gấp 2 điện trở trong Dòng điện trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập VL 11CB 2016 HK1, ÔN tập VL 11CB 2016 HK1, ÔN tập VL 11CB 2016 HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay