ôn thi tốt nghiệp lý 12

62 629 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:36

tài liệu word ôn thi tốt nghiệp lý 12 gồm tóm tắt lý thuyết, dạng toán, bà tập trắc nghiệm 8 chương ễn thi tt nghip mụn Lý Chng 1.DAO NG IU HềA Dao ng iu hũa :L dao ng c biu din bng hm sin hoc cos nhõn vi mt h s Phng trỡnh nh ngha dao ng iu hũa: x=Acos( t + ), A (biờn ), (tn s gúc) l nhng hng s dng t + : pha dao ng ti thi im t :pha ban u ti t=0 Li : lch VTCB -Chu kỡ ca dao ng iu hũa:khong thi gian vt thc hin dao ng ton phn -Tn s ca dao ng iu hũa:s dao ng ton phn vt thc hin giõy -Ti VTCB:Vn tc cc i, ng nng cc i, th nng bng khụng, gia tc bng khụng -Ti biờn:vn tc bng khụng, ng nng bng khụng, li cc i, th nng cc i Lu ý:trong dao ng iu hũa cú i lng bin thiờn iu hũa cựng tn s: li , tc, gia tc - th ca dao ng iu hũa- th li : l ng hỡnh sin CON LC Lề XO DAO NG IU HềA( B qua ma sỏt) 1.Cu to: vt nh coi l cht im gn vo u lũ xo nh cú cng K, cũn u gi c nh 2.Lc kộo v : Lc kộo v l lc a vt v VTCB, t l v trỏi du vi li F=-Kx = ma , x l li , m: lng vt dao ng iu hũa , K: cng lũ xo, a: gia tc 3.Nng lng: T biờn v VTCB :ng nng tng, th nng gim T VTCB biờn : ng nng gim , th nng tng C nng bo ton v t l vi bỡnh phng biờn CON LC N ( dao ng b qua ma sỏt) 1.Cu to: Gm vt nh treo u dõy khụng dón 2.Lc kộo v: thnh phn tip tuyn ca trng lc 3.Con lc n dao ng vi biờn gúc l dao ng iu hũa: li gúc hoc cung s bin thiờn iu hũa 3.Nng lng: T biờn v VTCB :ng nng tng, th nng gim T VTCB biờn : ng nng gim , th nng tng C nng bo ton 4.ng dng lc n: o gia tc ri t DAO NG TT DN,DAO NG CNG BC, DAO NG DUY TRè 1.Dao ng t do: Chu kỡ ch ph thuc c tớnh ca h, khụng ph thuc yu t bờn ngoi Vd:dao ng ca lc lũ xo, lc n ti v trớ, b qua ma sỏt l dao ng t 2.Dao ng tt dn: Dao ng cú biờn ( v nng lng) gim theo thi gian *Nguyờn nhõn dao ng tt dn:do lc cn khụng khớ, ma sỏt *ng dng :Thit b úng ca t ng, gim xúc 3.Dao ng trỡ :gi biờn khụng i , khụng lm thay i chu kỡ riờng bng cỏch cung cp cho h mt phn nng lng ỳng bng phn nng lng tiờu hao ma sỏt sau mi chu kỡ 3.Dao ng cng bc:Dao ng chu tỏc dng ca ngoi lc bin thiờn iu hũa *c im:Tn s dao ng bng tn s lc cng bc, biờn dao ng cng bc ph thuc biờn lc cng bc v chờnh lch gia tn s lc cng bc v tn s riờng *Hin tng cng hng:Biờn ca dao ng cng bc tng nhanh n giỏ tr cc i tn s lc cng bc bng tn s riờng.Hin tng cng hng cú th cú li hoc hi iu kin cng hng: f=f0 ễn thi tt nghip mụn Lý TNG HP DAO NG IU HềA CNG PHNG, CNG TN S lch pha nh hng n biờn tng hp:2 dao ng cựng pha biờn tng hp ln nht Hai dao ng ngc pha biờn tng hp nh nht.Nhng trng hp khỏc biờn tng hp cú giỏ tr trung gian Mt s dng bi chng 1:Dao ng iu hũa Dng 1:Tỡm cỏc i lng c trng ca dao ng iu hũa, lc lũ xo : chu kỡ , tn s, tn s gúc, biờn , thi gian,li , tc, gia tc -S dng cỏc cụng thc: t m T= T= , = f , T= , , T= ( n: s dao ng thc hiờn thi gian t) f n K Thi gian t liờn h vi quóng ng s vt dao ng iu hũa i c: t= 1T->s= 4A, t= 0,5T->s= 2A, t= 0,25T-> s= A( t biờn v VTCB v ngc li) T x= A T -> x=A, t= , T x=0-> x= A T , t= 12 -Tỡm li : + nu cho t: th vo CT li x=Acos (t + ) v2 +nu cho A ,v, tớnh theo CT: A2 = x + +nu cho v a tớnh theo CT: a = - x( a v x luụn ngc pha, trỏi du, cú ln t l thun) Lu ý: tc sm pha hn li gúc vuụng, gia tc sm pha hn tc gúc vuụng Gia tc ngc pha vi li ( gia tc sm pha hn li gúc ) -Tỡm tc: +Nu cho thi gian t: th vo cụng thc : v =- Asin (t + ) v2 +nu cho A, ,x tớnh theo CT : A2 = x + -Tỡm gia tc: +Nu cho bit thi gian t: th vo cụng thc : a =- Acos (t + ) +Nu cho bit x, tớnh theo CT a = - x -Tỡm biờn : A = x2 + v2 vmax 2W , A= K F A= dhmax ( lc lũ xo ngang) K A= Dng :Vit phng trỡnh dao ng ca lc lũ xo: -Ti thi im t=0: x0 =Acos (1) v0 =- Asin (2) gii (1) ly nghim n gin nht tha (2) Lu ý:Hm sin v v0 luụn trỏi du -Mt s trng hp c bit: +Chn gc thi gian ti biờn dng : Acos =A, cú nghim =0,khụng cn xột (2) +Chn gc thi gian ti biờn õm : Acos =-A, cú nghim = , khụng cn xột (2) ễn thi tt nghip mụn Lý + Chn gc thi gian vt qua VTCB theo chiu dng : Acos =0, cú nghim = , xột (2) v0 >0, sin A1cos1 + A2cos lch pha: = - Nu = > dao ng ( 2) sm pha hn dao ng (1) - Nu: = < dao ng ( 2) tr pha so vi dao ng (1) Nu = k : hai dao ng cựng pha, Amax=A1+A2 Nu = (2k + 1) : hai dao ng ngc pha, Amin=A1-A2 (k = 0; ; ) Lu ý: vựng giỏ tr ca biờn tng hp : A1 A2 A A1 + A2 Dng 6: Cng hng: F=F0 cos (t + ) = K ( lc lũ xo), = m g ( lc n) l ễn thi tt nghip mụn Lý Ch 1: I CNG V DAO NG IU HềA Cõu Trong cỏc la chn sau õy, la chn no khụng phi l nghim ca phng trỡnh ng lc hc x+2x=0? A x=Asin(t+) B x=Acos(t+) C x=A1sint+A2cost D x=Atsin(t+) Cõu Vt dao ng iu hũa cú x = Acos(t + ) Biờn dao ng A ph thuc vo A pha ban u B Pha dao ng ( t + ) C lc kớch thớch ban u lờn h dao ng D chu kỡ dao ng ca h Cõu Trong dao ng iu hũa x=Acos(t+), tc bin i iu hũa theo phng trỡnh? A v=Acos(t+) B v=Acos(t+) C v= -Asin(t+) D.v= -Asin(t+) Cõu Trong dao ng iu hũa x=Acos(t+), gia tc bin i iu hũa theo phng trỡnh: A a=Acos(t+) B a=A2cos(t+) C a= -A2cos(t+) D a= -Acos(t+) Cõu Biu thc li ca vt dao ng iu hũa cú dng x = Acos (t + ) , tc cc i l: A.vmax = A B vmax = A2 C vmax = 2A D vmax = A2 Cõu Trong dao ng iu hũa, giỏ tr cc i ca gia tc l : A amax=A B amax=2A C amax= -A D amax= -2ê Cõu 7: ln tc ca cht im dao ng iu hũa cc i khi: A Li cú ln cc i B Li bng khụng C Pha cc i D Gia tc cú ln cc i Cõu Trong dao ng iu hũa ca cht im, cht im i chiu chuyn ng lc kộo v: A i chiu B bng khụng C cú ln cc i D cú ln cc tiu Cõu Gia tc ca vt dao ng iu hũa bng khụng : A vt v trớ cú li cc i B tc ca vt t cc tiu C vt v trớ cú li bng khụng D vt v trớ cú pha dao ng cc i Cõu 10 Trong dao ng iu hũa, tc ca vt A tng vt xa VTCB B gim vt v VTCB C tng vt v VTCB D khụng i Cõu 11: Gia tc dao ng iu hũa A.luụn luụn khụng i B t giỏ tr cc i qua v trớ cõn bng C.luụn luụn hng v v trớ cõn bng v t l vi li D.bin i theo hm cos vi chu kỡ T Cõu 12:Gia tc ca cht im dao ng iu ho bng khụng khi: A.li cc i B.li bng khụng C.vn tc bng khụng D.Vn tc cc i hoc bng khụng Cõu 13 Trong dao ng iu hũa A.vn tc bin i iu hũa cựng pha so vi li B tc bin i iu hũa ngc pha so vi li C.vn tc bin i iuhũa sm pha /2 so vi li D.vn tc bini iu hũa tr pha /2so vi li Cõu 14 Trong dao ng iu hũa A gia tc bin i iu hũa cựng pha so vi li B gia tc bin i iu hũa ngc pha so vi li C gia tc bin i iu hũa sm pha /2 so vi li D gia tc bin i iu hũa chm pha /2 so vi li Cõu 15 Núi v mt cht im dao ng iu hũa, phỏt biu no di õy ỳng? ễn thi tt nghip mụn Lý A v trớ biờn, cht im cú tc bng khụng v gia tc bng khụng B v trớ cõn bng, cht im cú tc bng khụng v gia tc cc i C v trớ cõn bng, cht im cú ln tc cc i v gia tc bng khụng D v trớ biờn, cht im cú ln tc cc i v gia tc cc i Cõu 16.Nu chn gc to trựng vi v trớ cõn bng thỡ thi im t, biu thc quan h gia biờn A, li x, tc v v tn s gúc ca cht im dao ng iu ho : v2 A A = x + 2 2 2 B A = x + v x2 C A = v + 2 D A = v + x Cõu 17 Mt cht im dao ng iu ho cú biờn A, tn s gúc Sau thi gian t= T tớnh t VTCB vt i c quóng ng : A.2A B.A C.4A D A Cõu 18 Phỏt biu no sau õy v ng nng v th nng dao ng iu hũa l khụng ỳng? A ng nng t giỏ tr cc i vt chuyn ng qua v trớ cõn bng B ng nng t giỏ tr cc tiu vt mt v trớ biờn C Th nng t giỏ tr cc i vt chuyn ng qua v trớ cõn bng D Th nng t giỏ tr cc tiu gia tc ca vt t giỏ tr cc tiu Cõu 19:Chn cõu SAI :Trong dao ng iu hũa ca lc lũ xo, c nng ca lc bng : A th nng ca nú v trớ biờn B.ng nng ca nú v trớ cõn bng C.th nng ca nú v trớ cõn bng D.tng ng nng v th nng v trớ bt k Cõu 20: iu no sau õy l ỳng núi v ng nng v th nng ca mt vt dao ng iu hũa: A ng nng ca vt tng v th nng gim vt i t VTCB n v trớ biờn B ng nng bng khụng v th nng cc i vt VTCB C ng nng gim, th nng tng vt i t VTCB n v trớ biờn D ng nng gim, th nng tng vt i t v trớ biờn n VTCB Cõu 21 Phỏt biu no sau õy v s so sỏnh li v gia tc l ỳng? Trong dao ng iu hũa, li , tc v gia tc l ba i lng bin i iu hũa theo thi gian v cú : A cựng biờn B cựng pha C cựng tn s gúc D cựng pha ban u Cõu 22 Phỏt biu no sau õy v mi quan h gia li , tc, gia tc l ỳng? A Trong dao ng iu hũa tc v li luụn cựng du B Trong dao ng iu hũa tc v gia tc luụn ngc chiu C Trong dao ng iu hũa gia tc v li luụn trỏi du D Trong dao ng iu hũa gia tc v li luụn cựng du Cõu 23: th li ca vt dao ng iu hũa l ng : A.Thng B.Hỡnh sin C.Trũn D.ấlip Cõu 24: Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng: C nng ca vt dao ụng iu hũa luụn bng: A Tng ng nng v th nng thi im bt kỡ B ng nng thi im ban u C Th nng v trớ li cc i D ng nng v trớ cõn bng Mt vt nh lng m dao ng iu hũa vi phng trỡnh li x = Acos(t +) C nng ca vt dao ng ny l A m2A2/2 B m2A C mA2/2 D m2A/2 Cõu 25: Mt vt dao ng iu ho, cú qu o l mt on thng di 10cm Biờn dao ng ca vt : A 2,5cm B 5cm C 10cm D Kt qu khỏc ễn thi tt nghip mụn Lý Cõu 26: Mt vt dao ng iu ho, cú quóng ng i c mt chu k l 16cm Biờn dao ng ca vt: A 4cm B 8cm C 16cm D 2cm Cõu 27 Mt cht im dao ng iu hũa theo phng trỡnh x=5cos(2t) cm,biờn v chu kỡ : A.A=5cm, T=1s B.A=2,5cm, T=2s C.A=1cm, T=0,5s D.A=20cm, T=1Hz Cõu 28 Mt cht im dao ng iu hũa theo phng trỡnh x=6cos(4t) cm, tn s dao ng ca vt l A f=6Hz B f=4Hz C f=2Hz D f=0,5Hz Cõu 29.Mt cht im dao ng iu hũa vi phng trỡnh li x = 2cos(2t + /2) (x tớnh bng cm, t tớnh bng s) Ti thi im t = 1/4s, cht im cú li bng: A cm B - cm C cm D cm Cõu 30 Mt cht im dao ng iu hũa vi chu kỡ 0,5 (s) v biờn 2cm Vn tc ca cht im ti v trớ cõn bng cú ln : A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Cõu 31 Mt cht im dao ng iu hũa trờn trc Ox theo phng trỡnh x = 5cos4t ( x tớnh bng cm, t tớnh bng s) Ti thi im t = 5s, tc ca cht im ny cú giỏ tr bng: A 5cm/s B 20 cm/s C -20 cm/s D cm/s Cõu 32 Mt vt dao ng iu hũa theo phng trỡnh x=6cos(4t) cm, gia tc ca vt ti thi im t=5s A a=0 B a=947,5cm/s2 C a=-947,5cm/s2 D a=947,5cm/s2 Cõu 33 Mt nh dao ng iu hũa vi li x = 10cos(t + / ) (x tớnh bng cm, t tớnh bng s) Ly = 10 Gia tc ca vt cú ln cc i l A 100 cm/s2 B 100 cm/s2 C 10 cm/s2 D 10 cm/s2 Cõu 34 Mt cht im dao ng iu hũa vi biờn 8cm, thi gian phỳt cht im thc hin c 40 dao ng Cht im cú tc cc i l : A vmax=1,91cm/s B vmax=33,5cm/s C vmax=320cm/s D vmax=5cm/s Cõu 35 Mt vt dao ng iu hũa vi biờn A=4cm v chu kỡ T=2s, chn gc thi gian l lỳc vt i qua VTCB theo chiu dng Phng trỡnh dao ng ca vt l : A x=4cos t ữcm B x=4cos t ữcm C x=4cos t + ữcm D x=4cos t + ữcm Cõu 36 Mt vt dao ng iu hũa vi biờn A=2cm v chu kỡ T=1s, chn gc thi gian l lỳc vt biờn dng Phng trỡnh dao ng ca vt l : A x=2cos t ữcm B x=4cos t ữcm C x=2cos ( t ) cm D x=4cos t + ữcm ễn thi tt nghip mụn Lý Cõu 37 Mt vt lng 750g dao ng iu hũa vi biờn 4cm, chu kỡ 2s (ly 2=10) Nng lng dao ng ca vt : A 60kJ B.60J C 6mJ D.6J Cõu 38: Mt cht im lng m = 100g dao ng iu hũa dc theo trc Ox vi phng trỡnh x = 4cos(2t ) cm C nng dao ng iu hũa ca cht im cú giỏ tr: A 3200 J B 3,2 J C 0,32 J D 0,32 mJ Cõu 39:Vt dao ng iu hũa biờn cm, li ca vt ng nng bng th nng: A 2cm B.4cm C.1cm D cm Cõu 40:Vt dao ng iu hũa biờn A, tn s gúc , ln tc ca vt ng nng bng 1/2 th nng: A A A A B C D A Cõu 41: Mt cht im lng m = 100g dao ng iu hũa dc theo trc Ox vi phng trỡnh x = 4cos(2t ) cm Lc kộo v cc i: A.1600N B.0,016N C.400N D.4N Ch 2:CON LC Lề XO Cõu Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng vi lc lũ xo ngang? A Chuyn ng ca vt l chuyn ng thng B Chuyn ng ca vt l chuyn ng bin i u C Chuyn ng ca vt l mot dao dong tun hon D Chuyn ng ca vt l mt dao ng iu hũa Cõu Con lc lũ xo ngang dao ng iu hũa, tc ca vt bng khụng vt chuyn ng qua : A v trớ cõn bng B v trớ vt cú li cc i C v trớ m lũ xo khụng b bin dng D v trớ m lc n hi ca lũ xo bng khụng Cõu 3: Mt lc lũ xo gm lũ xo lng khụng ỏng k, cng k v mt hũn bi lng m gn vo u lũ xo, u ca lũ xo c treo vo mt im c nh Kớch thớch cho lc dao ng iu hũa theo phng thng ng Chu kỡ dao ng ca lc l : A 1/ m / k B m k C k m D 1/2 k / m Cõu : Mt lc n gm mt hũn bi nh lng m, treo vo mt si dõy khụng gión, lng si dõy khụng ỏng k Khi lc n ny dao ng iu hũa vi chu kỡ s thỡ hũn bi chuyn ng trờn mt cung trũn di cm Thi gian hũn bi i c cm k t v trớ cõn bng l: A.1,5 s B 0,5 s C 0,75 s D 0,25 s Cõu 5: Mt vt nh dao ng iu hũa theo mt trc c nh Phỏt biu no sau õy ỳng? A Qu o chuyn ng ca vt l mt on thng B Lc kộo v tỏc dng vo vt khụng i C Qu o chuyn ng ca vt l mt ng hỡnh sin D Li ca vt t l vi thi gian dao ng ễn thi tt nghip mụn Lý Cõu 6: Mt lc lũ xo gm mt lũ xo lng khụng ỏng k, cng k, mt u c nh v mt u gn vi mt viờn bi nh lng m Con lc ny ang dao ng iu hũa cú c nng A t l vi bỡnh phng biờn dao ng B t l vi bỡnh phng chu kỡ dao ng C t l nghch vi cng k ca lũ xo D t l nghch vi lng m ca viờn bi Cõu 7: Mt lc lũ xo gm mt lũ xo lng khụng ỏng k, mt u c nh v mt u gn vi mt viờn bi nh Con lc ny ang dao ng iu hũa theo phng nm ngang Lc n hi ca lũ xo tỏc dng lờn viờn bi luụn hng: A theo chiu chuyn ng ca viờn bi B v v trớ cõn bng ca viờn bi C theo chiu dng quy c D theo chiu õm quy c Cõu Con lc lũ xo dao ng iu hũa, tng lng ca vt lờn ln thỡ tn s dao ng: A tng lờn ln B gim i ln C tng lờn ln D gim i ln Cõu Con lc lũ xo gm vt m v lũ xo k dao ng iu hũa, mc thờm vo vt m mt vt khỏc cú lng gp ln vt m thỡ chu kỡ dao ng ca chỳng A Tng lờn ln B Gim i ln C Tng lờn ln D Gim i ln Cõu 10 Con lc lũ xo gm vt m=100g v lũ xo k=100N/m (ly 2=10) dao ng iu hũa vi chu kỡ l A T=0,1s B T=0,2s C T=0,3s D T=0,4s Cõu 11 Mt lc lũ xo dao ng iu hũa vi chu kỡ T=0,5s, lng ca qu nng l m=400g (ly 2=10) cng ca lũ xo l : A k=0,156N/m B k=32N/m C k=64N/m D k=6400N/m Cõu 12 Con lc lũ xo ngang dao ng vi biờn A=8cm, chu kỡ T=0,5s, lng ca vt l m=0,4kg (ly 2=10) Giỏ tr cc i ca lc n hi tỏc dng vo vt l : A Fmax=525N B Fmax=5,12N C Fmax=256N D Fmax=2,56N Cõu 13 Mt lc lũ xo gm vt nng lng 0,4kg gn vo u lũ xo cú cng 40N/m Ngi ta kộo qu nng v trớ cõn bng mt on 4cm ri th nh cho nú dao ng Vn tc cc i ca vt nng : A vmax=160cm/s B vmax=80cm/s C vmax=40cm/s D vmax=20cm/s Cõu 14 Mt lc lũ xo gm vt nng lng 0,4kg gn vo u lũ xo cú cng 40N/m Ngi ta kộo qu nng v trớ cõn bng mt on 4cm ri th nh cho nú dao ng C nng dao ng ca lc l : A 320J B 6,4.10-2J C.3,2.10-2J D 3,2J Cõu 15 Mt lc lũ xo gm qu nng lng 1kg v mt lũ xo cú cng 1600N/m Khi qu nng VTCB, ngi ta truyn cho nú tc ban u bng 2m/s Biờn dao ng A A=5m B A=5cm C A=0,125m D A=0,125cm ễn thi tt nghip mụn Lý Cõu 16 Mt lc lũ xo gm vt nng lng 0,4kg gn vo u lũ xo cú cng 40N/m Ngi ta kộo qu nng v trớ cõn bng mt on 4cm ri th nh cho nú dao ng Phng trỡnh dao ng ca vt nng l chn gc thi gian lỳc vt qua VTCB theo chiu dng: A x=4cos(10t) (cm) B x=4cos ( 10t ) (cm) C x=4cos 10t ữ (cm) D x=4cos 10t + ữ (cm) Cõu 17 Mt lc lũ xo gm qu nng lng 1kg v mt lũ xo cú cng 1600N/m Khi qu nng VTCB, ngi ta truyn cho nú tc ban u bng 2m/s theo chiu dng trc ta Phng trỡnh li dao ng ca qu nng l : A x=5cos 40t ữm B x=0,5cos 40t + ữ m C x=5cos 40t ữcm D x=0,5cos(40t) cm Cõu 18: Mt lc lũ xo cú lng m = 500g dao ng iu hũa vi chu kỡ T = 2s Nng lng dao ng ca nú l W = 0,004J Biờn dao ng ca cht im l: A 4cm B 2cm C 16cm D 2,5cm Cõu 19: Mt vt nng gn vo lũ xo cú cng k = 20 N / m dao ng vi biờn A = 5cm Khi vt nng cỏch VTCB 4cm nú cú ng nng l: A 0,025J B 0,11J C 0,009J D 0,041J Cõu 20 Mt vt treo vo lũ xo lm nú dón 4cm Cho g = 10m/s2 2m/s2 Chu k dao ng ca vt l A 4s B 0,4s C 0,04s D 1,27s Ch 3:CON LC N Cõu Con lc n chiu di l dao ng iu hũa vi chu kỡ A T=2 m k B T=2 k m C T=2 l g D T=2 g l Cõu Tn s dao ng ca lc n l A f = g l B f = l g C f = g l D f = g k Cõu 3: Ti mt ni xỏc nh, chu kỡ dao ng iu hũa ca lc n t l thun vi: A gia tc trng trng B Chiu di lc C Cn bc hai gia tc trng trng D Cn bc hai chiu di lc Cõu Trong trng hp no dao ng ca lc n c coi nh l dao ng iu hũa A Chiu di ca si dõy ngn B Khi lng qu nng nh C Khụng cú ma sỏt D Biờn dao ng nh v khụng cú ma sỏt Cõu Con lc n gm vt nng lng m treo vo si dõy l ti ni cú gia tc trng trng g, dao ng iu hũa vi chu kỡ T ph thuc vo ễn thi tt nghip mụn Lý A l v g B m v l C m v g D m, l v g Cõu Tn s gúc dao ng ca lc n t l thun vi A chiu di lc B gia tc trng trng C.cn bc hai chiu di lc D cn bc hai gia tc trng trng Cõu 7: Ti mt ni xỏc nh, mt lc n dao ng iu hũa vi chu kỡ T, chiu di lc tng ln thỡ chu kỡ lc: A Tng 16 ln B Tng ln C Tng ln D khụng i Cõu Con lc n dao ng iu hũa, tng chiu di ca lc ln thỡ tn s dao ng A tng lờn ln B gim i ln C tng lờn ln D gim i ln Cõu 9: Mt lc n gm qu cu nh lng m c treo vo mt u si dõy mm, nh, khụng dón, di 64cm Con lc dao ng iu hũa ti ni cú gia tc trng trng g Ly g= (m/s2) Chu kỡ dao ng ca lc l: A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Cõu 10Con lc n dao ng iu hũa vi chu kỡ 1s ti ni cú gia tc trng trng 9,8m/s 2, chiu di ca lc A l=24,8m B l=24,8cm C l=1,56m D l=2,45m Cõu 11 ni m lc n m giõy (chu kỡ 2s) cú di 1m, thỡ lc n cú di 3m s dao ng vi chu kỡ : A T=6s B T=4,24s C T=3,46s D T=1,5s Cõu 12 Mt lc n cú chu kỡ dao ng T= 4s, thi gian lc i t VTCB n v trớ cú li cc i : A t=0,5s B t=0,5s C t=1,0s D t=2,0s Ch 4: TNG HP DAO NG Cõu Hai dao ng iu hũa cựng pha lch pha gia chỳng l: A =2n (vi n Z) B =(2n+1) (vi n Z) C =(2n+1)/2 (vi n Z) D =(2n+1)/4 (vi n Z) Cõu 2: Biờn dao ng tng hp ca hai dao ng iu hũa cựng phng cựng tn s cú: A giỏ tr cc i hai dao ng thnh phn ngc pha B giỏ tr cc i hai dao ng thnh phn cựng pha C cú giỏ tr cc tiu hai dao ng thnh phn lch pha D giỏ tr bng tng biờn ca hai dao ng thnh phn Cõu 3: Dao ng tng hp ca hai dao ng iu hũa cựng phng cựng tn s cú: A Cựng biờn vi hai dao ng thnh phn B Cựng tn s vi hai dao ng thnh phn C Cựng pha vi hai dao ng thnh phn D Cựng pha ban u vi hai dao ng thnh phn Cõu Hai dao ng iu hũa cựng phng cú phng trỡnh ln lt l: x = cos 100 t (cm) v x2 = cos( 100 t + /2) (cm) Dao ng tng hp ca hai dao ng ú cú biờn l: A 1cm B 5cm C 3,5cm D 7cm ễn thi tt nghip mụn Lý Hin tng ỏnh sỏng lm bt cỏc ờlectron mt kim loi gi l hin tng quang in (ngoi) nh lut v gii hn quang in Hin tng quang in ch xy vi ỏnh sỏng chiu ti cú bc súng nh hn hay bng gii hn hay f f quang in :gii hn quang in, c trng riờng cho mi kim loi 3.Gi thuyt Plng : Lng nng lng m mi ln mt nguyờn t hay phõn t hp th hay phỏt x cú giỏ tr hon ton xỏc nh v bng hf, ú, f l tn s ca ỏnh sỏng b hp th hay phỏt x ra, h gi l hng s Plng Lng t nng lng = hf, ú h = 6,625.10-34J.s Ni dung ca thuyt lng t ỏnh sỏng : a) nh sỏng c to thnh bi cỏc ht gi l phụtụn b) Vi mi ỏnh sỏng n sc cú tn s f, cỏc phụtụn u ging nhau, mi phụtụn mang nng lng bng hf c) Phụtụn bay vi tc c = 3.10 m/s dc theo cỏc tia sỏng d) Mi ln mt nguyờn t hay phõn t phỏt x hay hp th ỏnh sỏng thỡ chỳng phỏt hay hp th mt phụtụn.Phụtụn ch tn ti trng thỏi chuyn ng, khụng cú phụtụn ng yờn Cỏc cụng thc v hin tng quang in * Nng lng phụtụn : = hf = hc hc hc * Gii hn quang in : = A pm = 1012 m * LU í: 1à m = 10 m * Cụng thoỏt electron : A = 1nm = 109 m 1Ao = 1010 m 1eV = 1, 6.1019 J 1J = eV 1, 6.1019 nh sỏng cú lng tớnh súng-ht - nh sỏng cú tớnh cht súng c th hin qua hin tng giao thoa ỏnh sỏng, hin tng nhiu x ỏnh sỏng - nh sỏng cng cú tớnh cht ht c th hin qua hin tng quang in II HIN TNG QUANG IN TRONG Hin tng quang in - Hin tng quang in : Hin tng ỏnh sỏng gii phúng cỏc ờlectron liờn kt cho chỳng tr thnh cỏc ờlectron dn, ng thi to cỏc l trng Quang in tr v pin quang in l gỡ * Quang in tr l mt in tr lm bng cht quang dn in tr ca nú cú th thay i t vi mờgaụm khụng c chiu sỏng xung n vi chc ụm c chiu sỏng * Pin quang in ( pin Mt Tri) l ngun in cú tỏc dng bin i trc tip quang nng thnh in nng Pin hot ng da vo hin tng quang in xy lp chuyn tip p-n * Sut in ng ca pin quang in c t 0,5 n 0,8 V III HIN TNG QUANG - PHT QUANG 1.S phỏt quang ễn thi tt nghip mụn Lý * Hin tng quang - phỏt quang l hin tng mt s cht cú kh nng hp th ỏnh sỏng cú bc súng ny phỏt ỏnh sỏng cú bc súng khỏc * c im ca s phỏt quang l nú cũn kộo di mt thi gian sau tt ỏnh sỏng kớch thớch Thi gian ny di ngn khỏc ph thuc vo cht phỏt quang S hunh quang v s lõn quang * S phỏt quang ca cỏc cht lng v khớ cú c im l ỏnh sỏng phỏt quang b tt rt nhanh sau tt ỏnh sỏng kớch thớch S phỏt quang ny gi l s hunh quang * S phỏt quang ca nhiu cht rn cú c im l ỏnh sỏng phỏt quang cú th kộo di mt khong thi gian no ú sau tt ỏnh sỏng kớch thớch S phỏt quang ny gi l s lõn quang Cỏc cht rn phỏt quang loi ny gi l cht lõn quang nh sỏng phỏt quang cú bc súng di hn bc súng ca ỏnh sỏng kớch thớch : pq> kt pq < kt IV MU NGUYấN T BO Tiờn v trng thỏi dng: Nguyờn t ch tn ti mt s trng thỏi cú nng lng hon ton xỏc nh, gi l cỏc trng thỏi dng Khi trng thỏi dng cỏc nguyờn t hay phõn t khụng bc x Trong cỏc trng thỏi dng ca nguyờn t, electron ch chuyn ng quanh ht nhõn trờn nhng qu o cú bỏn kớnh hon ton xỏc nh gi l cỏc qu o dng Tờn qu o : K, L ; M ; N ; O ; P Bỏn kớnh qu o r0 ; 4r0 ; 9r0 ; 16r0 ; 25r0 ; 36r0 vi r0 = 5,3.10-11m l bỏn kớnh Bo Bỡnh thng nguyờn t hay phõn t s qu o dng cú mc nng lng thp nht gi l trng thỏi c bn Nguyờn t hay phõn t hp th mt photon s chuyn sang trng thỏi kớch thớch trng thỏi kớch thớch, cỏc nguyờn t hay phõn t cú khuynh hng tr v trng thỏi cú mc nng lng thp hn, bn vng hn Tiờn v s bc x v hp th nng lng ca nguyờn t: Khi nguyờn t chuyn t trng thỏi dng cú mc nng lng E n sang trng thỏi dng cú mc nng lng thp hn Em thỡ nú phỏt mt phụ ton cú nng lng ỳng bng En - Em = h f = En E m Ngc li, nu nguyờn t ang trng thỏi dng cú mc nng lng cao E m m hp th mt phụ ton cú nng lng ỳng bng En - Em thỡ nú chuyn sang trng thỏi dng cú mc nng lng cao E n Quang ph vch ca nguyờn t Hidro: Da vo hai tiờn Bo ta gii thớch s hỡnh thnh quang ph vch ca nguyờn t Hidro: quang ph vch ca nguyờn t Hidro cú vch nm vựng ỏnh sỏng thy c( , lam, chm, tớm) Lu ý : Mt nguyờn t hay phõn t cú th phỏt nhiu phụtụn V S LC V LAZE Laze l mt ngun sỏng phỏt mt chựm sỏng cng ln da trờn vic ng dng hin tng phỏt x cm ng c im : cú tớnh n sc, tớnh nh hng, tớnh kt hp rt cao v cng ln Cỏc loi laze:Laze khớ, rn (rubi), bỏn dn ng dng ca laze : ễn thi tt nghip mụn Lý - Y hc, Thụng tin liờn lc,Cụng nghip, Trc a,Trong cỏc u c CD, bỳt ch bng * Lu ý: Laze bin quang nng thnh quang nng Mt s dng bi chng 6: LNG T NH SNG Dng tia X mv hc = eU Ak = m min : bc súng ngn nht ca tia X UAK :H T gia anot v catot, m: lng electron vmax : tc cc i ca electron p vo kim loi anot phỏt tia X Dng quang in: A= hc , A(J): coõng thoaựt (m): gii hn quang in , c = 3.108m/s, 1eV=1,6.10-19 J, 1MeV=106 1,6.10-19 J 3.Dng nhn xột bc x cú bc súng cú gõy hin tng quang in khụng, cho bit cụng thoỏt: hc , nu xy ra, nu > khụng xy A hc Dang mõu nguyờn t Bo : = hf = = En Em -Tớnh = Bỏn kớnh quay o dng : r =r0n2 , r0=5,3.10-11m: bỏn kớnh Bo Ch 1:HIN TNG QUANG IN NGOI THUYT LNG T NH SNG Cõu 1.Dựng ỏnh sỏng n sc lc chiu vo catt ca t bo quang in, hin tng quang in xy Khi chiu vo catt ỏnh sỏng n sc mu tớm thỡ: A Hin tng quang in khụng th xy B.Hin tng quang in chc chn xy C Ph thuc vo kim loi lm catt D Khụng xỏc nh c Cõu Nu chiu mt chựm tia hng ngoi vo tm km tớch in õm thỡ: A Tm km mt dn in tớch dng B Tm km mt dn in tớch õm C.in tớch õm ca tm km tng D in tớch õm ca tm km khụng i Cõu Hin tng quang in ngoi l: A hin tng cỏc electron b bt kim loi chiu ỏnh sỏng thớch hp vo kim loi B hin tng electron b bt kim loi nú b nung núng C hin tng electron b bt kim loi t tm kim loi vo mt in trng mnh D hin tng electron b bt kim loi nhỳng tm kim loi vo dung dch in mụi Cõu Gii hn quang in ca mi kim loi l: A bc súng di nht ca bc x chiu vo kim loi ú m gõy c hin tng quang in B bc súng ngn nht ca bc x chiu vo kim loi ú m gõy c hin tng quang in C cụng nh nht dựng bt electron b mt kim loi ú D cụng ln nht dựng bt electron b mt kim loi ú Cõu Gii hn quang in tựy thuc vo: A Bn cht ca kim loi B Hiu in th gia anot v catot ca t bo quang in C Bc súng ca ỏnh sỏng chiu vo catot D in trng gia anot v catot Cõu Chiu mt chựm bc x n sc vo mt tm km cú gii hn quang in 0,35àm Hin tng quang in s khụng xy chựm bc x cú bc súng l : A 0,1àm B 0,2àm C 0,3àm D 0,4àm Cõu Phỏt biu no sau õy l sai núi v thuyt lng t ỏnh sỏng? ễn thi tt nghip mụn Lý A Nhng nguyờn t hay phõn t vt cht khụng hp th hay bc x ỏnh sỏng mt cỏch liờn tc m theo tng phn riờng bit, t quóng B chựm ỏnh sỏng l dũng ht, mi ht gi l mt phụtụn C.nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng l nh nhau, khụng ph thuc vo bc súng ca ỏnh sỏng D ỏnh sỏng truyn i, cỏc lng t ỏnh sỏng khụng b thay i, khụng ph thuc khong cỏch ti ngun sỏng Cõu Theo quan im ca thuyt lng t phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Chựm ỏnh sỏng l mt dũng ht, mi ht l mt phụtụn mang nng lng B Cng chựm sỏng t l thun vi s phụtụn chựm C Khi ỏnh sỏng truyn i cỏc phụtụn ỏnh sỏng khụng i, khụng ph thuc khong cỏch n ngun sỏng D Cỏc phụtụn cú nng lng bng vỡ chỳng lan truyn vi tc bng Cõu Phỏt biu no sau õy sai núi v phụtụn ỏnh sỏng? A Nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng tớm ln hn nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng B Phụtụn ch tn ti trng thỏi chuyn ng C Mi phụtụn cú mt nng lng xỏc nh D Nng lng ca cỏc phụtụn ca cỏc ỏnh sỏng n sc khỏc u bng Cõu 10 Khi núi v phụtụn, phỏt biu no di õy l ỳng? A Vi mi ỏnh sỏng n sc cú tn s f, cỏc phụtụn u mang nng lng nh B Nng lng ca phụtụn cng ln bc súng ỏnh sỏng ng vi phụtụn ú cng ln C Nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng tớm nh hn nng lng ca phụtụn ỏnh sỏng D Phụtụn cú th tn ti trng thỏi ng yờn Cõu 11 iu no sau õy l sai núi v quang in tr? A.b phn quan trng ca quang in tr l mt lp cht bỏn dn cú gn hai in cc B.quang in tr l mt in tr m giỏ tr ca nú thay i c chiu sỏng C quang in tr cú th dựng thay th cho cỏc t bo quang in D.quang in tr l mt in tr m giỏ tr ca nú khụng thay i c chiu sỏng Cõu 12 Vi 1, 2, ln lt l nng lng ca phụtụn ng vi cỏc bc x mu vng, bc x t ngoi v bc x hng ngoi thỡ : A.2 > > B > > C > > D > > Cõu 13 Ln lt chiu hai bc x cú bc súng = 0,75 m , = 0,25m vo mt tm km cú gii hn quang in = 0,35 m Bc x no gõy hin tng quang in? A Ch cú bc x B Khụng cú bc x no hai bc x trờn C Ch cú bc x D Hai bc x Cõu 14.Bit hng s Plng l 6,625.10-34 Js, tc ỏnh sỏng chõn khụng l 3.10 m/s Nng lng ca phụtụn ng vi bc x cú bc súng 0,6625 àm l A 3.10-18 J B 3.10-20 J C 3.10-17 J D 3.10-19 J Cõu 15.Cho h = 6,67.10-34Js; c = 3.108m/s Cho cụng thoỏt electron ca kim loi l A = 2eV, gii hn quang in ca kim loi : A.0,625 àm B 0,525 àm C 0,675 àm D 0,585 àm Cõu 16: Cụng thoỏt ờlectron mt kim lai A = 6,625.10 -19J, hng s Plng h = 6,625.10 -34J.s, tc ỏnh sỏng chõn khụng c = 3.108m/s Gii hn quang in ca kim lai ú l ễn thi tt nghip mụn Lý A 0,295 m B 0,300 m C 0,250 m D 0,375 àm Cõu 17 Gii hn quang in ca mt kim loi l 0,75 m Bit hng s Plng h = 6,625.10-34 J.s, tc ỏnh sỏng chõn khụng c = 3.108m/s Cụng thoỏt ờlectron kim loi ny l A 2,65.10-19 J B 2,65.10-32 J C 26,5.10-32 J D 26,5.10-19 J Cõu 18.Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19 C Kim loi cú cụng thoat electron l A = 2,62 eV Khi chiu vo kim loi ny hai bc x cú bc súng = 0,6àm v = 0,4àm thỡ hin tng quang in: A Xy vi c hai bc x B Khụng xy vi c hai bc x C Xy vi bc x D Khụng xy vi bc x Ch 2:HIN TNG QUANG IN TRONG, S PHT QUANG Cõu Phỏt biu no sau õy l ỳng? Hin tng quang in l hin tng: A bt electron b mt kim loi chiu vo kim loi ỏnh sỏng cú bc súng thớch hp B electron b bn kim loi kim loi b t núng C electron liờn kt c gii phúng thnh electron dn cht bỏn dn c chiu bc x thớch hp D in tr ca vt dn kim loi tng lờn chiu ỏnh sỏng vo kim loi Cõu Hin tng quang dn l hin tng: A mt cht cỏch in tr thnh cht dn in B gim in tr ca kim loi b ỏnh sỏng chiu ti C gim in tr sut ca cht bỏn dn b ỏnh sỏng chiu ti D truyn dn ỏnh sỏng theo cỏc si quang un cong Cõu Phỏt biu no sau õy l ỳng núi v hin tng quang dn? A.hin tng quang dn l hin tng gim mnh in tr ca cht bỏn dn b chiu sỏng B.trong hin tng quang dn, electron c gii phúng cht bỏn dn C.mt nhng ng dng quan trng ca hin tng quang dn l viờc ch to ốn ng (ốn nờon) D.trong hin tng quang dn, nng lng cn thit gii phúng electron liờn kt thnh electron dn c cung cp bng nhit Cõu Pin quang in l ngun in ú: A quang nng c bin thnh in nng B nng lng Mt tri c bin i ton b thnh in nng C mt t bo quang in c dựng lm mỏy phỏt in D Mt quang in tr, c chiu sỏng thỡ tr thnh mỏy phỏt in Cõu Pin quang in l ngun in hot ng da trờn hin tng A hunh quang B tỏn sc ỏnh sỏng C quang phỏt quang D quang in Cõu Phỏt biu no sau õy l ỳng: A Quang in tr l mt linh kin bỏn dn hot ng da trờn hin tng quang in ngoi B Quang in tr l mt linh kin bỏn dn hot ng da trờn hin tng quang in C in tr ca quang in tr l tng nhanh quang in tr c chiu sỏng D in tr ca quang in tr khụng thay i quang in tr c chiu sỏng bng ỏnh sỏng cú bc súng rt ngn Cõu Quang in tr hot ng da vo hin tng A quang - phỏt quang B quang in C phỏt x cm ng D nhit in Cõu Quang in tr c ch to t ễn thi tt nghip mụn Lý A kim loi v cú c im l in tr sut ca nú gim cú ỏnh sỏng thớch hp chiu vo B cht bỏn dn v cú c im l dn in kộm khụng b chiu sỏng v tr nờn dn in tt c chiu sỏng thớch hp C cht bỏn dn v cú c im l dn in tt khụng b chiu sỏng v tr nờn dn in kộm c chiu sỏng thớch hp D kim loi v cú c im l in tr sut ca nú tng cú ỏnh sỏng thớch hp chiu vo Cõu nh sỏng hunh quang l ỏnh sỏng phỏt quang: A tn ti mt thi gian tt ỏnh sỏng kớch thớch B hu nh tt sau tt ỏnh sỏng kớch thớch C cú bc súng nh hn bc súng ỏnh sỏng kớch thớch D cú th tn ti khỏ lõu sau tt ỏnh sỏng kớch thớch Cõu 10 nh sỏng lõn quang l ỏnh sỏng phỏt quang A cht rn, cht lng, cht khớ phỏt B hu nh tt sau tt ỏnh sỏng kớch thớch C cú th tn ti khỏ lõu sau tt ỏnh sỏng kớch thớch D cú bc súng nh hn bc súng ỏnh sỏng kớch thớch Cõu 11 Nu ỏnh sỏng kớch thớch l ỏnh sỏng mu lam thỡ ỏnh sỏng hunh quang khụng th l ỏnh sỏng di õy? A nh sỏng B nh sỏng lc C nh sỏng vng D nh sỏng tớm Cõu 12 Khi chiu mt ỏnh sỏng kớch thớch vo mt cht lng thỡ cht lng ny phỏt ỏnh sỏng hunh quang mu vng nh sỏng kớch thớch ú khụng th l ỏnh sỏng A mu cam B mu chm C mu tớm D mu lam Ch 3:MU NGUYấN T BO, LAZE Cõu Mu nguyờn t Bo khỏc mu nguyờn t R-d-pho im no di õy? A Hỡnh dng qu o ca cỏc electron B Lc tng tỏc gia electron v ht nhõn nguyờn t; C Trng thỏi cú nng lng n nh D Mụ hỡnh nguyờn t cú ht nhõn; Cõu Trng thỏi dng ca nguyờn t l: A trng thỏi ng yờn ca nguyờn t B trng thỏi chuyn ng u ca nguyờn t C trng thỏi ú mi electron ca nguyờn t u khụng chuyn ng i vi ht nhõn D trng thỏi nguyờn t cú nng lng xỏc nh, trng thỏi ú nguyờn t khụng bc x Cõu Trong nguyờn t Hirụ, th t no ca qu o c sp xp theo chiu tng bỏn kớnh ? A L, M, N B P, O, N C K, N, L D L, P, O Cõu Tia laze khụng cú c im no di õy ? A n sc cao B nh hng cao C cng ln D cụng sut ln Cõu Trong laze rubi cú s bin i ca dng nng lng no di õy thnh quang nng ? A in nng B c nng C nhit nng D quang nng Cõu Laze hot ng da trờn: A.Phỏt x nhit electron B.Hin tng quang in C Hin tng quang in ngoi D.S phỏt x cm ng Cõu 7.Cho 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s Khi ờlectrụn (ờlectron) nguyờn t hirụ chuyn t qu o dng cú nng lng Em = - 0,85eV sang qu o dng cú nng lng En = - 13,60eV thỡ nguyờn t phỏt bc x in t cú bc súng A 0,4340 m B 0,4860 m C 0,0974 m D 0,6563 m ễn thi tt nghip mụn Lý Cõu 8.Trong nguyờn t hirụ , bỏn kớnh Bo l r0 = 5,3.10-11m Bỏn kớnh qu o dng N l A 47,7.10-11m B 21,2.10-11m C 84,8.10-11m D 132,5.10-11m Chng HT NHN NGUYấN T I TNH CHT V CU TO CA HT NHN Cu to ht nhõn gm cú: Z prụtụn v N=(A Z) ntron ( A: s nuclụn ) Kớ hiu ht nhõn: ZA X Trong ú Z: ngt s (s th t bng tun hon s proton ht nhõn s electron v ngt) A: S tng s nuclon N = A - Z : S ntron * Kớ hiu ny c dựng cho cỏc ht s cp: 11 p , 01n , 10 e ng v: l cỏc ht nhõn cú cựng s prụton, khỏc s ntron.( cựng s Z khỏc s A) Vớ d: H ; H ; H Hirụ thng 11H ; Hirụ nng 12 H ( tờ ri 12 D ); Hirụ siờu nng 13 H ( triti 31T ) n v lng ht nhõn - n v lng ht nhõn kớ hiu l u hoc MeV/c2 - n v u cú giỏ tr bng lng ca nguyờn t ca ng v 12 1u = 931,5 MeV/c2 H thc Anh Xtanh gia nng lng v lng : E = mc2 c: tc ỏnh sỏng chõn khụng (c = 3.108m/s) 12 C Tun: Ngy son: // Ngy dy: /./ Nng lng tng ng vi 1u l 1uc2 = 931,5 MeV ễn thi tt nghip mụn Lý + Mt vt cú lng m trng thỏi ngh thỡ chuyn ng vi tc v, lng s tng lờn thnh m vi m= m0 v2 c , m0: lng ngh v m l lng chuyn ng E = mc + Nng lng ton phn: m0 c v2 c Trong ú: E0 = m0c2 gi l nng lng ngh E E0 = (m - m0)c2 l ng nng ca vt II NNG LNG LIấN KT CA HT NHN Lc ht nhõn v cỏc c im ca lc ht nhõn a Lc ht nhõn: Lc tng tỏc gia cỏc nuclụn gi l lc ht nhõn (tng tỏc ht nhõn hay tng tỏc mnh) b.c im ca lc ht nhõn : - Lc ht nhõn khụng cú cựng bn cht vi lc tnh in v lc hp dn ; nú l mt loi lc truyn tng tỏc gia cỏc nuclụn ht nhõn (lc tng tỏc mnh) - Lc ht nhõn ch phỏt huy tỏc dng phm vi kớch thc ht nhõn ( 1: phn ng phõn hch dõy chuyn t trỡ, nng lng phỏt tng nhanh, cú th gõy bựng n - iu kin: k 1( m mth ) * Phn ng phõn hch cú iu khin - c thc hin cỏc lũ phn ng ht nhõn, tng ng trng hp k = - Nng lng to khụng i theo thi gian *Lũ phn ng ht nhõn ng dng sn xut in, chy tu thy 2.Phn ng nhit hch :Hai hay nhiu ht nhõn nh (A0 phn ng ta nng lng , W D k Cõu Lũ phn ng ht nhõn hot ng h s nhõn ntron cú giỏ tr: A k < B k = C k > D k Cõu Bom nguyờn t hot ng h s nhõn ntron cú giỏ tr: A k < B k = C k > D k 19 16 Cõu Cho phn ng ht nhõn F + p O + X, X l ht no sau õy? A B - Cõu Cho phn ng ht nhõn A 11 H 37 17 C + Cl + X 37 18 D n Ar + n, X l ht no sau õy? B 12 D C 13 T D 42 He Cõu 9.Cho phn ng ht nhõn ZA X + 94 Be C + 0n Trong phn ng ny ZA X l A prụtụn B ht C ờlectron D pụzitron Cõu 10.Cho phn ng ht nhõn H + H + n + 17,6MeV, bit s Avụgarụ N A=6,02.1023 Nng 12 lng ta tng hp c 1g khớ hờli l bao nhiờu? A 423,808.103J B 503,272.103J C 423,808.109J D.503,272.109J 37 Cõu 11.Cho phn ng ht nhõn 37 17 Cl + p 18 Ar + n , lng ca cỏc ht nhõn l m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,00870u, m(p) = 1,00736u, 1u = 931,5MeV/c Nng lng m phn ng ny to hoc thu vo l bao nhiờu? A To 1,60132MeV B Thu vo 1,60132MeV -19 C To 2,562112.10 J D Thu vo 2,562112.10-19J [...]... tự do Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý -Ba đại lượng biến thi n điều hòa cùng tần số f: q, i,u 2.Năng lượng mạch dao động: Năng lượng điện, năng lượng từ biến thi n tuần hồn tần số 2f Năng lượng điện từ ( năng lượng tổng ) bảo tồn 3.Điện từ trường: -Điện trường biến thi n theo thời gian sinh ra từ trường xốy -Từ trường biến thi n sinh ra điện trường xốy -Điện trường biến thi n và từ trường biến thi n liên... cho phương trình u=U0cos cos(ωt + ϕ ) , hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp tính theo cơng thức U1= U0 2 11 Dạng truyền tải điện năng: PR Công suất hao phí : Php = U 2Cos 2ϕ P: Công suất truyền tải, R:điện trở, U: HĐT truyền tải Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý Chủ đề1:DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU,MẠCH CHỈ CĨ ĐIỆN TRỞ, CUỘN CẢM HOẶC TỤ ĐIỆN Câu 1 Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây,... phương trình (1) 6 Dạng mạch RLC viết phương trình hiệu điện thế u : Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý u = U 0 cos(ωt + ϕu ) (1) Tìm U 0 = I 0 Z = U 20 R + (U 0 L − U 0C ) 2 Tìm độ lệch pha : φ Tìm φ theo tanφ = Z L − ZC U L − U C = R UR ϕu = ϕ − ϕi Thế U0, φU vào phương trình (1) 7 Dạng công suất: P = UICosϕ = RI 2 = U 0 I0 cosϕ 2 R UR = (Hệ số công suất) Z U Lưu ý: 0 ≤ cosϕ ≤ 1 cosϕ = 8 Dạng cộng hưởng: Z L = ZC... lượng từ trường bằng khơng Câu 8 Phát biểu nào sau đây là khơng đúng khi nói về điện từ trường: Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý A Khi một điện trường biến thi n theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xốy B Điện trường xốy là điện trường có các đường sức là những đường cong khơng khép kín C Khi một từ trường biến thi n theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xốy D Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh... từ.Khi roto quay với tốc độ n(vòng/s), từ thơng qua cuộn dây phần ứng biến thi n tuần hồn với tần số f=np, trong cuộn dây phần ứng xuất hiện suất điện động xoay chiều cùng tần số f 2.Máy phát điện xoay chiều 3 pha: là máy tạo ra 3 suất điện động xoay chiều cùng tần số, cùng biên độ 2π lệch pha nhau 3 *Cấu tạo: Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý -Phần cảm ( roto):là nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện tạo ra từ...Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là: x1 = 3cos (ωt – π/4) cm và x2 = 4cos (ωt + π/4) cm Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là A.5 cm B 1 cm C 12 cm D 7 cm Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3)... D 1 cm Câu 12 Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f=1Hz, có biên độ A 1 = 6 cm và A2 = 4 cm và độ lệch pha là 1800 , vận tốc cực đại của vật: A π cm/s B 2 π cm/s C.4 π cm/s D 0,5 π cm/s Chủ đề 5: DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DUY TRÌ, TỰ DO Câu 1: Dao động tự do là dao động có: A chu kì khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi B chu kì khơng phụ thuộc vào đặc tính của hệ Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý C chu kì... pha gồm nam châm có p cặp và quay với vận tốc n vòng/giây Tần số dòng điện phát ra tính theo cơng thức nào sau đây? A f = n.p/60 B f = 60.n.p C f=np D f = 60.n/p Câu 7 Động cơ điện là thi t bị Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý A biến đổi cơ năng thành điện năng B.Biến đổi điện năng thành cơ năng C biến đổi nhiệt năng thành điện năng D biến đổi nhiệt năng thành cơ năng Câu 8 Khi động cơ khơng đồng bộ ba pha... đại là 2mWb và biến thi n điều hòa với tần số 50Hz Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? A E=88858V B E=88,858V C E =125 66V D E =125 ,66V Câu 21 Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là: A 24V B 17V C 12V D 8,5V Câu 22 Một... 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m Tần số của âm là : A f=85Hz B f=170Hz C f=200Hz D f=255Hz Ơn thi tốt nghiệp mơn Lý Câu 17 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 -12 W/m2 Một âm có mức cường độ 80 dB thì cường độ âm A 10-4 W/m2 B 3.10-5 W/m2 C 1066 W/m2 D 10-20 W/m2 Câu 18 Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi tốt nghiệp lý 12, ôn thi tốt nghiệp lý 12, ôn thi tốt nghiệp lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay