Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương

49 189 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:35

TRNG I HC S PHM H NI KHOA GIO DC TH CHT VU THI ANH NG DNG PHNG PHAP HUN LUYấN KHAI CUễC CHO ễI TUYấN C VUA TRNG THPT PHA LAI - HAI DNG KHOA LUN TT NGHIấP AI HOC Chuyờn nganh: S phm GDTC Hng dn khoa hc: Th.S TA HU MINH HA NễI 2016 LI CAM OAN Tờn tụi l: VU THI ANH Sinh viờn lp K38A GDTC Trng HSP H Ni Tụi xin cam oan ti ny l ca riờng tụi, kt qu nghiờn cu ca ti khụng trựng vi bt c ti no nghiờn cu v ny trc õy Ton b nhng c a bn lun, nghiờn cu l nhng mang tớnh thi s, cp thit v ỳng thc t ca Trng THPT Pha Lai - Hi Dng H Ni, ngy thỏng Sinh viờn VU THI ANH nm 2016 DANH MC CH VIT TT C : i chng GDTC : Giỏo dc th cht HLV : Hun luyn viờn SL : S lng TDTT : Th dc th thao THPT : Trung hoc phụ thụng TN : Thc nghim TT : Th t VV : Vn ng viờn MC LC T VN CHNG TNG QUAN CAC VN NGHIấN CU 1.1 C s lý lun v giai on khai cuc 1.1.1 Khỏi nim, cỏc nguyờn tc, phõn loi khai cuc 1.1.2 Phng phỏp nghiờn cu khai cuc 10 1.2 Cỏc phng phỏp, phng tin ging dy - hun luyn mụn C vua 12 1.3 c im tõm - sinh lý ca la tui THPT 15 1.3.1 c im tõm lớ ca hc sinh THPT 15 1.3.2 c im sinh lớ ca hc sinh THPT 17 1.4 c im tõm - sinh lý mụn C vua 18 1.4.1 c im tõm lý mụn C vua 18 1.4.2 c im sinh lý mụn C vua 21 CHNG 2.NHIấM VU, PHNG PHAP, Tễ CHC NGHIấN CU 24 2.1 Nhim v nghiờn cu 24 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 24 2.2.1 Phng phỏp phõn tớch v tng hp ti liu 24 2.2.2 Phng phỏp phng to m 24 2.2.3 Phng phỏp kim tra s phm 24 2.2.4 Phng phỏp thc nghim s phm 25 2.2.5 Phng phỏp quan sỏt s phm 25 2.2.6 Phng phỏp nghiờn cu chuyờn bit c vua (phng phỏp phõn tớch vỏn u) 25 2.3 T chc nghiờn cu 27 2.3.1 Thi gian nghiờn cu: 27 2.3.2 a im nghiờn cu 27 2.3.3 i tng nghiờn cu 27 CHNG KấT QUA VA PHN TI CH KấT QUA NGHIấN CU 28 3.1 Nghiờn cu la chon cac phng phap huõn luyn khai cuục cho i tuyờn trng THPT Pha Lai - Hi Dng 28 3.1.1 Thc trang cụng tac huõn luyờn khai cuục cho ụi tuyờntrng THPT Ph Li - Hi Dng 28 3.1.2 Nghiờn cu la chn phng phỏp ging dy - hun luyn cho i tuyn C vua trng THPT Ph Li - Hi Dng 28 3.1.3 La chn cỏc test ỏnh giỏ khai cuc ca i tuyn C vua trng THPT Ph Li - Hi Dng 31 3.2 ng dng v xỏc nh hiu qu ca cỏc phng phỏp ó la chn ging day, hun luyn khai cuc cho i tuyn C vua trng THPT Ph Li Hi Dng 33 3.2.1 T chc thc nghim s phm: 33 3.2.2 Kt qu v phõn tớch kt qu thc nghim 34 KT LUN VA KIN NGHI 38 DANH MUC BANG BANG Ni dung Bng 3.1 Kt qu phng nhm la chn cỏc phng phỏp Trang 29 ging dy - hun luyn khai cuc cho i tuyn C vua trng THPT Ph Li - Hi Dng (n=25) Bng 3.2 Kt qu phng cỏn b giỏo viờn c vua huyn 32 Ph Li - Hi Dng la chn cỏc test ỏnh giỏ khai cuc (n=15) Bng 3.3 Kt qu kim tra trc thc nghim ca nhúm i 34 chng v nhúm thc nghim ( = =10) Bng 3.4 Kt qu kim tra gia thc nghim ca nhúm i 35 chng v nhúm thc nghim ( = =10) Bng 3.5 Kt qu kim tra sau thc nghim ca nhúm i chng v thc nghim( = =10) 37 T VN Th dc th thao (TDTT) l mt b phn ca nn húa xó hi Trỡnh th thao l mt nhng du hiu th hin trỡnh húa v nng lc sỏng to ca mi dõn tc Mt khỏc, ỏnh giỏ s phỏt trin kinh t ca mt quc gia ngi ta thụng qua ỏnh giỏ nhng thnh tớch th thao mt quc gia ú Nhng k lc, nhng thnh tớch th thao m ngi t c cng gúp phn lm phong phu bc tranh húa dõn tc TDTT cũn l phng tin m rng quan h, tng cng s on kt gia cỏc dõn tc C vua l mt nhng mụn th thao cú tim nng v trin vng to ln ca th thao Vit Nam Tuy c vua l mụn th thao mi c phỏt trin nc ta nhng cho n c vua ó tr thnh mt hoat ụng th thao , hoỏ ca mi tng lp nhõn dõn, c bit i vi tng lp thiu niờn hc sinh C vua co c trng hot ng trớ tu , ớt ũi hi v cỏc t cht th lc nhng li cú yờu cu cao v ý , tớnh thụng minh, úc sỏng to ngi chi Nhng phm cht ú phu hp vi t cht ngi Vit Nam núi chung v mụi trng giỏo dc núi riờng Tp luyn c vua cú tỏc dng phat triờn t lụgic, giỏo dc ngi cú tớnh t chc k lut cao, kiờn trỡ, bỡnh tnh, linh hot v rốn luyn tớnh quyt oỏn tỏo bo Do vy, m to tớnh hng thỳ v say mờ n mc cao Mt khỏc, chi c vua khụng ũi hi u t nhiu v c s vt cht ban u, dng c n gin, ch cn mt b quõn c cú th luyn thi u c vua c, iu ny rt phự hp vi iu kin kinh t cũn gp nhiu khú khn nc ta hin Trong nn th thao Vit Nam hin nay, c vua c coi l mt nhng mụn th thao trng im c nh nc v ngnh u t quan tõm phỏt trin iu ú ó c khng nh bi thnh tớch ca cỏc ng viờn Vit Nam ó t c khu vc cng nh th gii Nhiu ng viờn nc ta a c Liờn on c vua th gii cụng nhn ng cp i kin tng v kin tng quc t, nh l ng viờn Lờ Quang Liờm i hi i biu ton quc ln th 3(BCH TW 1997) ó nờu rừ nhng mc tiờu ch yu ca c vua Vit Nam l: phi cú phong tro ph bin, sõu rng c nc, c bit l cỏc trng hc, ginh huy chng t hai n ba hng tui cỏc gii tr th gii, t th hng 10 nc hng u th i vi i nam gii Olympic c vua th gii, t th hng gii ng i v gii vụ ch cỏ nhõn Chõu ỏ, riờng i n v gii cỏ nhõn phn u cú huy chng Mun t c nhng mc tiờu nờu d ỏn phỏt trin c vua ca liờn on c vua Vit Nam thỡ phi cú hng i ỳng n, c bit chỳ trng n khõu bi dng v o to nhõn ti õy l khõu cũn hn ch v mt ti liu tham kho, ti liu ging dy, trỡnh hun luyn viờn cng nh ng viờn v nht l cn phi cú nhng bin phỏp thớch hp nhm tng hiu qu ca quỏ trỡnh ging dy, hun luyn v o to ng viờn c vua, ú cn c bit chỳ trng ti vic trang bi phng phỏp hun luyn khai cuc Chỳng ta u bit, chi c vua cn thit phi tỡm hiu, nghiờn cu k thut chi: khai cuc, trung cuc v tn cuc Vỡ th, c vua cn phi chun b tt v: Tõm lý, th lc, chuyờn mụn trc mi gii thi u, ngoi cn luyn v ngh ngi hp lý Song cỏc ú cha phi l ch yu, mun ginh c thng li thỡ cn phi nm vng k hoch chi ó nh sn, bit khai thỏc nhng im yu ca i phng t ú lp k hoch tn cụng, m trc tiờn l phi hc cỏc cỏch thc ng dng cỏc dng khai cuc nhm m bo hiu qu tt thi u Khai cuc l giai on u ca mi vỏn u nờn cỏch b trớ lc lng khai cuc l nn tng dn n thnh cụng cho giai on trung cuc v tn cuc Kt qu ca vỏn u ph thuc rt nhiu vo cỏc nc i giai on ny thc hin tt giai on ny thc t vỏn u thỡ: chỳng ta phi c trang b y kin thc v cỏc dng khai cuục Trng THPT Ph Li - Hi Dng l trng cú phong tro TDTT rt phỏt trin, nh trng rt chỳ trng vo vic phỏt trin th cht cho hc sinh giỳp nõng cao th cht cho cỏc em Nh trng luụn t thnh tớch tt cỏc gii th thao nh cỏc gii Hi khe phự ng v cỏc mụn in kinh , búng chuyn, c vua Qua quan sỏt v tỡnh hỡnh hc tp, kờt qua thi õu ca cỏc em i tuyn C vua trng THPT Ph Li - Hi Dng, chỳng tụi thy cỏc em thng mc sai lm phn khai cuc cú th ỏnh giỏ ny nhiu nguyờn nhõn + Do kh nng dng cỏc bi khai cuc cha cao + Do la chn cỏc phng phỏp hun luyn cha ỳng, cha phự hp i tng Song ny cha c quan tõm nghiờn cu mt cỏch ỳng mc Xut phỏt t nhng lý nờu trờn chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: ng dng phng phỏp hun luyn khai cuc cho i tuyn C vua trng THPT Ph Li - Hi Dng Mc ớch nghiờn cu ca ti: Trờn c s phõn tớch nhng c s lớ lun v thc tin , ti nghiờn cu v la chn cỏc chin thut khai cuc quỏ trỡnh ging dy v hun luyn giỳp cỏc em nõng cao hiu qu khai cuc cho i tuyn trng THPT Ph Li - Hi Dng Gi thuyt khoa hc: Nu ỏp dng phng phỏp hun luyn khai cuc cho i tuyn C vua trng THPT Ph Li - Hi Dng thỡ s phỏt huy c ht nng lc ca ngi t ú nõng cao thnh tớch thi u i tuyn c vua trng THPT Ph Li - Hi Dng 29 Bng 3.1 Kt qu phng nhm la chn cỏc phng phỏp ging dy - hun luyn khai cuc cho i tuyn c vua trng THPT Ph Li - Hi Dng (n = 25) Kt qu phng theo mc S ngi quantrng t l % v xp la chn theo mc ớt nhiu T Phng phỏp T Rt quan SL % trng SL Phng phỏp mụ t bng Khụng Quan Cn trng % SL % quan trng SL % SL % 16 64 14 87.5 12.5 0 0 Phng phỏp trng by 19 76 15 78.9 15.8 5.3 0 Phng phỏp tham quan 0 0 0 0 0 Phng phỏp bi 25 100 22 88 0 Phng phỏp trũ chi 15 60 0 0 15 100 0 Phng phỏp thi u 25 100 23 92 0 0 36 0 0 li Phng phỏp phõn tớch vỏn u v cỏc th c in 77.8 22.2 hỡnh T kt qu thu c 3.1 chỳng tụi cú c nhng nhn xột sau: 1.Trong cỏc phng phỏp s dng dy c vua cho i tuyn trng THPT Ph Li - Hi Dng thỡ a s hun luyn viờn u chn cỏc phng phỏp sau l c dựng nhiu nht: 30 - Phng phỏp mụ t bng li (64%) - Phng phỏp bi (100%) - Phng phỏp trng by (76%) - Phng phỏp thi u (96%) - Phng phỏp trũ chi (60%) Ngoi cỏc phng phỏp cng ớt nhiu ó cú nh hng ti vic tip thu kin thc khai cuc ca i tuyn Cú th nhn phng phỏp mụ t bng li c s dng nhiu (64%) nhng hiu qu to hng thỳ hc li khụng cao Cũn phng phỏp phõn tớch vỏn u v cỏc th c in hỡnh, khụng c s dng nhiu nhng hiu qu li rt tớch cc ti vic tip thu hc ca i tuyn Theo chỳng tụi ú l vỡ trang b kin thc v khai cuc bờn cnh yu t lớ thuyt nh: khỏi nim, tớnh cht phõn loi cỏc dng thc khai cuc c bn v cỏc nguyờn tc cn tuõn th giai on ny thỡ yu t thc hnh luụn úng vaitrũ to ln Khai cuc l giai on u ca mt vỏn c vi mi dng thc khai cuc c bn thỡ li cú dn nhiu loi mi loi thỡ cú rt nhiu th bin khỏc vụ cựng a dng phong phỳ Chớnh vỡ vy nu lỳc ging ngi HLV kt hp vi hỡnh nh trc quan ca vỏn c thuc loi khai cuc ú thỡ s theo dừi ca i tuyn s tớch cc v ch ng hn Vic theo dừi ca i tuyn s tớch cc v ch ng hn, vic c theo dừi s phõn tớch mt vỏn u hoc cỏc th c in hỡnh s giỳp i tuyn hỡnh dng c c th loi hỡnh khai cuc ú ó c tin hnh Ngoi cũn trỏnh s nhn chỏn, th ng nghe ging dy lớ thuyt Tng t nh vy, cỏc phng phỏp thi u, phng phỏp bi v phng phỏp trng by cng tỏc ng rt tớch cc ti vic tip thu ca i tuyn cng l mang tớnh thc hnh, trc quan cao 31 Túm li: t kt qu phng v cỏc phng phỏp c s dng cng nh tớnh hiu qu ca cỏc phng phỏp hun luyn khai cuc cho i tuyn THPT ti ó xỏc nh c cỏc phng phỏp hun luyn khai cuc cho i tuyn c vua THPT Ph Li - Hi Dng: - S dng phng phỏp phõn tớch vỏn u, tỡnh in hỡnh - S dng phng phỏp trng by (di dng s khai cuc) - S dng phng phỏp thi u 3.1.3 La chn cỏc test ỏnh giỏ khai cuc ca i tuyn C Vua trng THPT Ph Li - Hi Dng Qua phõn tớch cỏc ti liu chuyờn mụn cho thy, ỏnh giỏ khai cuc ca i tuyn, cỏc giỏo viờn, HLV thng ỏnh giỏ di nhng gúc sau: - Mc nm bt c cỏc dng thc khai cuc: Hay chớnh l vic nh c cỏc khai cuc in hỡnh - Xỏc nh chin lc chi khai cuc: Nhm ỏnh giỏ kh nng phõn tớch, lp k hoch xỏc nh c k hoch chi tip theo - Cm nhn c sai lm khai cuc: ỏnh giỏ kh nng cm giỏc trc nhng tỡnh cú th xy ũn phi hp sau nhng nc i sai ca i phng - Kh nng chuyn i t khai cuc ny sang khai cuc khỏc: Nhm ỏnh giỏ s linh hot dng khai cuc, d to bt ng v tõm lý khụng tt cho i phng - Kh nng dng khai cuc thc t vỏn u T ú, cỏc nh chuyờn mụn ó xỏc nh cỏc test sau ỏnh giỏ khai cuc ca VV: - Xỏc nh sai lm khai cuc 32 - Test c mự - Xỏc nh chin lc chi khai cuc - Thi u vỏn c tớch cc 30 phỳt - Test khai cuc gambit - Thi u theo khai cuc 15 phỳt la chn cỏc test ỏnh giỏ khai cuc ca i tuyn chỳng tụi tin hnh phng cỏn b giỏo viờn c vua huyn Ph Li - Hi Dng Kt qu thụng qua bng 3.2 Bng 3.2: Kt qu phng cỏn b giỏo viờn c vua huyn Ph Li Hi Dng la chn cỏc test ỏnh giỏ khai cuc (n = 15) S ngi Kt qu phng theo t l % v xp theo la chn mc tớch cc Cỏc test SL Xỏc nh sai lm khai cuc Test c mự Rt quan Quan trng trng % Khụng Cn quan trng SL % SL % SL % SL % 40 33.3 20 6.6 20 10 0 15 100 10 66.6 14 93.3 57.1 21.4 14.2 7.1 53.3 62.5 37.5 0 0 60 44.4 22.2 11.1 22.2 14 93.3 11 14.3 7.1 0 70 Xỏc nh chin lc chi khai cuc Thi u vỏn c tớch cc 30 phỳt Test khai cuc gambit Thi u theo khai cuc 15 phỳt 78.6 33 T bng 3.2 trờn ta cú: - Test Xỏc nh sai lm khai cuc ỏnh giỏ kh nng dng k - chin thut, chin lc vo giai on khai cuc ca i tng nghiờn cu, ng thi cho phộp xỏc nh cỏc ch s: kh nng linh cm (trc giỏc) cm nhn tỡnh th, kh nng tớnh toỏn cỏc th bin, s tớnh toỏn n ũn phi hp, tớnh cht ch ca quỏ trỡnh t - Test Xỏc nh chin lc chi khai cuc ỏnh giỏ kh nng dng cỏc k hoch, chin lc chi giai on khai cuc ca vỏn u ca i tng nghiờn cu, ng thi cho phộp xỏc nh cỏc ch s: tớnh cht ch ca quỏ trỡnh t duy, kh nng linh cm cm nhn tỡnh th - Test Thi u theo khai cuc 15 phỳtnhm ỏnh giỏ kh nng dng cỏc loi khai cuc vo thc t vỏn u Cn c vo nhng c s lý lun c chỳng tụi trỡnh by chng I; Cn c vo nhng c s lý lun v thc tin ca vic ỏnh giỏ k nng khai cuc c trỡnh by Chỳng tụi ó la chn c h thng test nhm ng dng vo quỏ trỡnh kim tra, ỏnh giỏ k nng khai cuc ca i tuyn C Vua trng THPT Ph Li - Hi Dng 3.2 ng dng v xỏc nh hiu qu ca cỏc phng phỏp ó la chn ging dy, hun luyn khai cuc cho i tuyn c vua trng THPT Ph Li - Hi Dng 3.2.1 T chc thc nghim s phm tin hnh xỏc nh hiu qu cỏc bi nhm nõng cao giai on khai cuccho i tuyn c vua trng THPT Ph Li - Hi Dng, ti ó tin hnh thc nghim s phm thi gian l tun, mi tun bui, vi mi bui l 90 phỳt, thi gian dnh cho vic thc hin hun luyn khai cuc l 50 n 60 phỳt mi bui Tham gia vo quỏ trỡnh thc nghim ny l 20 em i tuyn c vua trng THPT Ph Li - Hi Dng v c chia lm hai nhúm thc 34 nghim v i chng, mi nhúm gm 10 em S em ny c hc v luyn cựng mt ni dung nh chng trỡnh, tin hnh hun luyn ca trng chai nhúm chỳng tụi u tin hnh kim tra cỏc thi im: Trc, gia, (sau 14 tit) thụng qua cỏc test ó la chn Cỏc test cỏc ln kim tra u cú mc ớch yờu cu ging nhng i sõu vo c th khỏc 3.2.2 Kt qu v phõn tớch kt qu thc nghim Nh ó trỡnh by trờn, quỏ trỡnh thc nghim, chỳng tụi ó tin hnh kim tra ba ln hai nhúm i chng v thc nghim: Trc thc nghim, gia thc nghim (sau 14 gi) Ni dung cỏc test mi ln kim tra c chỳng tụi trỡnh by phn ph lc a Kt qu kim tra thi im trc thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim c chỳng tụi trỡnh by bng 3.3 Bng 3.3 Kt qu kim tra trc thc nghim ca hai nhúm i chng v nhúm thc nghim ( = =10) TT TEST Test phõn Nhúm C Nhúm TN ( =10) ( = 10) t (t05=2,101) P X X 5,3 5,7 0,58 1,54 >0.05 5,2 5,5 0,58 1,17 >0.05 5,5 5,9 0,54 1,65 >0.05 tớch, ỏnh giỏ, lp k hoch (im) Test tớnh toỏn phng ỏn (im) Test thi u theo tỡnh cho trc (im) 35 T kt qu bng 3.3 cho thy: S khỏc bit v kt qu thc hin cỏc test ca nhúm l khụng cú ý ngha (t tớnh < t bng = 2.101 ngng xỏc xut p > %) Hay núi cỏch khỏc l thi im trc thc nghim nõng cao hiu qung dng phng phỏp khai cuc ca hai nhúm i chng v thc nghim l tng ng b Kt qu kim tra gia thc nghim Sau 30 gi ng dng phng phỏp hun luyn khai cuc cho i tng nghiờn cu, chỳng tụi ó tin hnh kim tra c hai nhúm i chng v thc nghim Kt qu thu c trỡnh by bng 3.4 Bng3.4 Kt qu kim tra gia thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim( = =10) TT TEST Xỏc nh sai lm khai cuc (im) Nhúm C NhúmTN ( =10) ( =10) t P (t05=2,101) X X 5,8 6,7 0,80 2,53 0.05 5,9 6,4 0,65 1,73 >0.05 Xỏc nh chin lc chi khai cuc (im) Thi u theo khai cuc 15 phỳt (im) 36 T kt qu thc nghim bng 3.4 cho thy rng: Nu xột v ch s trung bỡnh (x) thỡ kt qu thc hin cỏc test ca hai nhúm i chng v thc nghim u gia tng, song s gia tng ca hai nhúm thc nghim cao hn nhúm i chng Tuy nhiờn, ch test mi dn ti s khỏc bit cú ý ngha v kt qu gia nhúm thc nghim v nhúm i chng Cỏc test cũn li cha dn ti s khỏc bit cú ý ngha ngng xỏc xut thng kờ cn thit iu ny cho thy i tng nghiờn cu bc u ó th hin tớnh hiu qu, nhiờn thi gian cũn ngn gn nờn cha dn ti s khỏc bit ton din gia hai nhúm c Kt qu kim tra cui thc nghim T kt qu kim tra thc nghim chỳng tụi tip tc ng dng cỏc bi ó la chn trờn nhúm thc nghim Sau 14 tit thc nghim, chỳng tụi tin hnh kim tra chai nhúm i chng v thc nghim (vi cỏc test ph lc 3.3) Kt qu thu c c th nh trỡnh by bng 3.5 37 Bng 3.5 Kt qu kim tra sau thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim( = =10) TT TEST Xỏc nh sai lm khai cuc (im) Nhúm Nhúm C TN ( =10) ( =10) t (t05=2,101) P X X 6,7 7,6 0,83 2,45 [...]... giá thực trạng công tác huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển trường THPT Phả Lại - Hải Dương Nhiệm vụ 2:Lựa chọn và ứng dụng phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển trường THPT Phả Lại - Hải Dương 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên trong quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng những phương pháp sau: 2.2.1 Phương pháp phân tích và tổng... luyện khai cuộ c cho đội tuyển trường THPT Phả Lải - Hải Dương Nhằm tìm hiểu thực trạng việc sử dụng các phương pháp giảng dạy khai cuộc cho đội tuyểnCờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương, chúng tôi tiến quan sát trực tiếp các buổi huấn luyện, kết quả thu được cho thấy: - Hầu hết các HLV chỉ sử dụng phương pháp mô tả bằng lời và phương pháp thi đấu trong quá trình giảng dạy - huấn luyện khai cuộc. .. quả cho thấy: tỷ lệ rất cao, chứng tỏ công tác huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển chưa được làm tốt, đội tuyển mắc nhiều lỗi trong khai cuộc, ảnh hưởng đến kết quả và thành tích thi đấu của đội tuyển 3.1.2 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp giảng dạy - huấn luyện cho đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài đã tiến hành phỏng vấn nhằm lựa chọn các phương pháp. .. cứu - Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Trường THPT Phả Lại - Hải Dương 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng chủ thể: phương pháp huấn luyện khai cuộc trong cờ vua - Đối tượng khách thể: đội tuyển Cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương 28 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍ CH KẾT QUẢ NGHIÊN CƢ́U 3.1 Nghiên cƣ́u lƣ̣a cho n các phƣơng pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển trƣờng THPT Phả Lại - Hải Dƣơng... các phương pháp sử dụng để dạy cờ vua cho đội tuyển trường THPT Phả Lại - Hải Dương thì đa số huấn luyện viên đều chọn các phương pháp sau là được dùng nhiều nhất: 30 - Phương pháp mô tả bằng lời (64%) - Phương pháp bài tập (100%) - Phương pháp trưng bày (76%) - Phương pháp thi đấu (96%) - Phương pháp trò chơi (60%) Ngoài ra các phương pháp cũng ít nhiều đã có ảnh hưởng tới việc tiếp thu kiến thức khai. .. giảng dạy - huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 3.1 29 Bảng 3.1 Kết quả phỏng vấn nhằm lựa chọn các phƣơng pháp giảng dạy - huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Phả Lại - Hải Dƣơng (n = 25) Kết quả phỏng vấn theo mức độ Số ngƣời quantrọng tỷ lệ % và xếp lựa chọn theo mức độ ít nhiều T Phƣơng pháp T Rất quan... khai cuộc cho đội tuyển - Trong khi đó, các phương pháp được các nhà chuyên môn cho rằng rất có hiệu quả trong giảng dạy - huấn luyện khai cuộc như phương pháp trưng bày (dưới dạng sơ đồ), phương pháp phân tích các ván đấu và tình huống điển hình không được các HLV sử dụng Từ kết quả nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành phân tích các ván đấu của đội tuyển cờ vua trường THPT Phả Lại - Hải Dương trong... đồ khai cuộc cho VĐV - Giai đoạn 5: Áp dụng khai cuộc đó vào ván đấu để kiểm nghiệm và hoàn thiện sơ đồ đã xây dựng 1.2 Các phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy - huấn luyện trong môn cờ vua Các phương pháp dạy học đại học rất phong phú, đa dạng và phức tạp Đối với quá trình giảng dạy cờ vua các giáo viên thường hay sử dụng 3 nhóm phương pháp giảng dạy chính đó là: - Nhóm phương pháp giảng dạy - Nhóm phương. .. 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp này được sử dụng khi tiến hành ứng dụng quá trình sử dụng các phương pháp vào quá trình huấn luyện khai cuộc trong thực tiễn, để từ đó rút ra những kết luận chính xác và khách quan về hiệu quả ứng dụng của quá trình này trong việc nâng cao năng lực chiến thuật khai cuộc cho đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tổ chức thực nghiệm với đối tượng là đội tuyển. .. đoạn khai cuộc 1.1.1 Khái niệm, các nguyên tắc, phân loại khai cuộc a Khái niệm khai cuộc Khai cuộc là giai đoạn đầu của ván đấu, tại đây hai bên đều nhanh chóng phát triển lưc lượng sao cho phù hợp với ý đồ chiến lược và chiến thuật đã định trước trong một dạng thức khai cuộc Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, người ta chia ván cờ ra làm 3 giai đoạn: Khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc Vì khai cuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương, Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương, Ứng dụng phương pháp huấn luyện khai cuộc cho đội tuyển cờ vua trường THPT phả lại hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay