Ôn thi đại học 2017 110 câu trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án (phương trình, hệ pt)

18 315 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:32

www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÔN TẬP SỐ Sưu tầm & Biên soạn: Th.s Trần Văn Khoa – Fb: Khoa Tran ***^_^*** VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Câu Phương trình A x   x  3x  x  có nghiệm   x2 x2  x2 15 B x  Câu Phương trình A x  1 x  15 C x  5 D x  3x    có nghiệm x 1 x 1 10 B x  x   10 C x  10 D x  1 Câu Với điều kiện m phương trình  3m2   x   m  x có nghiệm A m  1 B m  C m  1 D m  Câu Với điều kiện m phương trình  4m  5 x  3x  6m  có nghiệm A m  2 B m   C m   Câu Với điều kiện m phương trình A m  B m  D Với m x  3m x    vô nghiệm x2 x 1 C m  m  3 D m  Câu Với điều kiện m phương trình  4m  5 x   x  2m có nghiệm x  A m  B m  2 C m  D m  1 Câu Với điều kiện m phương trình  m   x   x  m có nghiệm âm A m  B m  C  m  D m  m  Page Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 Câu Phương trình m  x x  9m  có nghiệm âm Khi giá trị m thỏa mãn   m  m  m2  A m  B m  với m  m  C  m  D  m  Câu Tìm tất giá trị m để phương trình m2  x  m  x  m có tùy ý A m  1 B m  m  C m  m  1 D 1  m  m  Câu 10 Với điều kiện m phương trình  m  1 x  4m  x  2m2 có nghiệm x  A m  Câu 11 Phương trình B m  C m  m  D m  x  m x  2m   có nghiệm âm Khi giá trị m thỏa mãn x x 1 A m  1 m  B m  1 m  C m  1 m  D 1  m  m   Câu 12 Với điều kiện m phương trình  m2  3 x  2m2  x  4m vô nghiệm A m  B m  2 m  C m  2 D m  Câu 13 Với điều kiện m phương trình  m2  1 x   vô nghiệm A m  B m  1 m  C m  1 m  D m  1 m  Câu 14 Phương trình  m2  3m   x  m   có nghiệm x  Khi giá trị m thỏa mãn A m  B m  C m  m  D Đáp số khác Câu 15 Phương trình  m2  3m   x  m   có hai nghiệm Khi giá trị m thỏa mãn A m  B m  C m  m  D Đáp số khác Page Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 VẤN ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Câu Cho phương trình bậc hai ax2  bx  c  0, a  Đặt   b  4ac Khẳng định sau  b    A a  x      2a  4a    b    B a  x      2a  4a    b    C a  x      2a  4a    b    D a  x      2a  4a   Câu Cho phương trình bậc hai ax2  bx  c  0, a  Phương trình có hai nghiệm x1 , x2 Khẳng định sau A ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   B ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   C ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   D ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   Câu Cho phương trình bậc hai ax2  bx  c  0, a  Hệ thức sau cho biết phương trình có nghiệm kép A a  ax  b   Câu Cho hàm số f  x   A f  x    x  1      x2    x   3    x   3  C f  x    x  1    b D a  x    2a   b C a  x    2a   B a  ax  b     x   Khẳng định sau  B f  x    x  1   D f  x    x  1     x   3    x   3     Câu Cho phương trình x  x   Khi tổng bình phương hai nghiệm phương trình A 17 B 20 C 12 D 24 Câu Cho phương trình x  3x   Khi tổng lập phương hai nghiệm phương trình A 40 B 40 Câu Cho phương trình x  A  C 52 D 56   x  Khi số nghiệm phương trình B C Page D Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690   Câu Cho phương trình  x4     x   Khi số nghiệm phương trình A B C D Câu Cho phương trình x4   m 1 x2  m   Khi phương trình có hai nghiệm A m  B m  C m  D m  m  Câu 10 Cho phương trình x4   m 1 x2  m   Khi phương trình có ba nghiệm A m  B m  C m  D m  Câu 11 Cho phương trình x4   m 1 x2  m   Khi phương trình có bốn nghiệm A m  B m  Câu 12 Cho phương trình C m  m  Khi tập nghiệm phương trình   x  x  x 1 B S   ;6 A S   ;3 4  D m   C S   ;3 D S   ; 6 2     Câu 13 Nghiệm phương trình  m  3 x2   m 1 x  2m   Với m  3 tập nghiệm phương trình 2m     m3  B S  1; A S  1;  2m    m3  C S  1;2 D S  1; 2 Câu 14 Cho phương trình x2   m  2 x  m   Với giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt nghiệm gấp hai lần nghiệm A m  B m   2 C m  m  D m  m   Câu 15 Cho phương trình x2   m  1 x  2m   Với giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt tổng hai nghiệm tổng bình phương hai nghiệm B m  m  D m  m  A m   C m   Page Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 VẤN ĐỀ 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 5 x  y  có nghiệm 7 x  y  Câu Hệ phương trình  A  x; y    19  ;   17 17  B  x; y     C  x; y     D  x; y    19  ;   17 17  59 61  ;   73 73  59 61  ;   73 73   3x  y  1 Câu Hệ phương trình  có nghiệm 2 x  y   C  x; y    A  x; y     D  x; y      B  x; y    3; 2 3; 2  3; 2  3;2  x  my  có nghiệm mx  y  m  Câu Hệ phương trình  A m  B m  1 C m  D m  1  x  my  có vô số nghiệm mx  y  m  Câu Hệ phương trình  A m  1 B m  C m  m  1 D m  1 2ax  y  Xét mệnh đề sau:  a  1 x  y  Câu Cho hệ phương trình  I Hệ phương trình có nghiệm a  3 II Hệ có vô số nghiệm a  3 III Hệ vô nghiệm a  3 Mệnh đề sau A Chỉ I B Chỉ II C I II D I III x  y  z   Câu Hệ phương trình 2 x  y  z  3 có nghiệm 2 x  y  z  2  A  x; y; z    8; 1;12 B  x; y; z    4; 1;8 C  x; y; z    4; 1; 6 D  x; y; z   8;1; 12 Page Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 1 x  y 1  Câu Hệ phương trình  có nghiệm 1    x y A  x; y    ;   B  x; y     ;  C  x; y    2;4 D  x; y    2; 4 2     x y 3  Câu Hệ phương trình  có nghiệm  x 2   x  y A  x; y    1;   B  x; y    ;   C  x; y     ;   D  x; y   1;    2 4 3 3  2 x  y   Câu Hệ phương trình  2 có nghiệm x  y   A  x; y   1;2 B  x; y   1;2 ,  2;1 C  x; y   1;1 ,  2;2 D  x; y    2;1 x  y  m 1 Với giá trị m hệ phương trình có  x  y  2m  Câu 10 Cho hệ phương trình  nghiệm  x; y  cho x2  y đạt giá trị nhỏ A m  B m   C m  D m  1 x  y  z   Câu 11 Cho hệ phương trình  x  y  z  3 Xác định m để hệ phương trình có  x  my  m  z  2m     nghiệm A m  4 B m  4 C m  Page D m  4 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690  x  m   y  Câu 12 Giá trị m thỏa mãn điều kiện để hệ phương trình  có nghiệm  x  y  3  m  A m  B m  m  C m  1 D m  2 ax  y  vô 6 x  by  Câu 13 Có cặp số nguyên  a; b  cho hệ phương trình  nghiệm A B C D Câu 14 Phương trình  m  n  3 x  5m  2n   thỏa mãn với x  A m  n  B m  2 n  1 C m  1 n  2 D m  n  Câu 15 Cho ba đường thẳng  d1  : x  y  1;  d2  : 2x  y  5;  d3  : 3m x  y  2m, m  Định m để ba  d1  ,  d2   d3  đồng qui A m  5 B m   C m   Page D m  Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 VẤN ĐỀ 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI x  y  Câu Hệ phương trình  2  x  y  10 có nghiệm A  x; y   1;3 ,  3;1 B  x; y    1;3 ,  3; 1 C  x; y    1; 3 ,  3; 1 D  x; y   1; 3 ,  3;1  x  y  208 Câu Hệ phương trình  có nghiệm  xy  96 A  x; y   8;12 , 12;8 ,  12; 8 ,  8; 12 B  x; y   8;12 , 12;8 C  x; y    8;12 , 12; 8 , 12;8 , 8;12 D  x; y    12; 8 ,  8; 12 x  y  Câu Hệ phương trình  2 có nghiệm  x  y  164 A  x; y   10;8 B  x; y    8; 10 C  x; y   10;8 ,  8; 10 D  x; y   10;8 ,  10; 8  x2  y  x  y  Câu Hệ phương trình   xy  x  y  1 có nghiệm A  x; y    0;1 , 1;0 B  x; y    0; 1 ,  1;0 C  x; y   1;0 ,  1;0 D  x; y    0;1 ,  1;0  x2  x  y Câu Hệ phương trình  có nghiệm  y  y  3x A  x; y    0;0 ,  2;2 B  x; y    0;0 ,  2; 2 C  x; y    6;2 ,  2; 6 D  x; y    3; 2 ,  2;3  x2  y  có nghiệm  xy  Câu Hệ phương trình  A  x; y    2;1 ,  2; 1 ,  2;1 ,  2; 1 B  x; y    2;1 ,  2; 1 C  x; y    2;1 ,  2; 1 D  x; y    2; 4 ,  4; 2 Page Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 x  y  S có nghiệm  xy  P Câu Tìm quan hệ S P để hệ phương trình  A S  P  B S  P  C S  P  D S  P   x y  xy  2m có nghiệm m x  y  Câu Hệ phương trình  A m  8 B m  8 C m  ax  y  a Câu Định a để hệ phương trình   x  ay  A a  1 D m  có nghiệm B a  a  C a  1 D a  x  y  có nghiệm  xy  m Câu 10 Định m để hệ phương trình  A m  B m  C m  D m  2  x  y  xy  có nghiệm 2  x  y  xy  Câu 11 Hệ phương trình  A  x; y   1;2 ,  1; 2 B  x; y   1;2 ,  2; 1 C  x; y   1;2 ,  2;1 D  x; y   1;2 ,  2;1 ,  1; 2 ,  2; 1 5x   a   y  a Câu 12 Hệ phương trình  có nghiệm với cặp số  x; y   a  3 x   a  3 y  2a A a  B a  3 a  C a  a  D a  3  x  y  xy  2m Câu 13 Định m để hệ phương trình  2 có nghiệm  x  y  xy  m  A m  B 1  m  C m  D  m  x  y  m  Câu 14 Định m để hệ phương trình  2 có nghiệm  x  y  xy  2m  A m  B m  C m  D m   x  y  m 1 Câu 15 Định m để hệ phương trình  2 có nghiệm  x  y  m  4m  A Với m B  m  C m  m  Page D  m  Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 VẤN ĐỀ 5: ÔN TẬP CHƯƠNG III Câu Phương trình x2   có nghiệm x  x  x  2 x A x  x  1 Câu Giải phương trình A x  2 16 C x  x  D x  C x  x  D Vô nghiệm C x  D Vô nghiệm x x 1 x2 12    x  x  x2  B x  Câu Giải phương trình A x  B x  1 x  3x    x 1 x  B x   16 Câu Phương trình 2mx  3x   x  2m có nghiệm với x  A m  Câu Phương trình B m  2 C m  D m  1 x  2m x    vô nghiệm x2 x 1 A m  B m   C m  D m  m  Câu Phương trình  m  1 x   x  m có nghiệm A m  B m  C m  1 D m  2 m  Câu Phương trình m  x x  3m  có nghiệm không âm   m  m  m2  A m  1 B m  1 m  0, m  C m  m  2 D m  2 Câu Với điều kiện m phương trình  m2  2 x   x  m Chỉ có nghiệm âm A m  2 B m  2 C m  Câu Với điều kiện m phương trình D 2  m  x2  2mx   x  có nghiệm B   m  A 1  m  Page 10 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 D m   m  C 1  m  Câu 10 Tính b c , biết chúng hai nghiệm phân biệt phương trình x  bx  c  A b  1; c  B b  1; c  2 C b  2; c  1 D b  2; c  Câu 11 Nghiệm phương trình mx2   m  5 x  5m  20  m  20  5m   m   B S  1; 20  5m   m  5m  20   m   D S  1; 5m  20   m  A S  1;  C S  1; Câu 12 Hai số  1 nghiệm phương trình bậc hai 2 2 A 14 x2  x   B 14 x2  x   C 14 x2  x   D 14 x2  x   Câu 13 Định m để hai phương trình x2   m  2 x   0; x2  3x  m   có nghiệm chung A m  B m  5 C m  5 m  D m  m  Câu 14 Định m để phương trình x  m   m x  m 1   có nghiệm x 1 x 1 A m  B m  1 C m  m  D m  1 m  Câu 15 Khi phương trình x2   m 1 x  m   có hai nghiệm phân biệt với bình phương hiệu hai nghiệm tích chúng giá trị m 7 7 m  2 A m  B m  C m  D m   m   Câu 16 Cho phương trình x2   m  2 x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Tính giá trị biểu thức A 1  theo m x1 x2 m2  4m  B m2  4m  C Page 11 m2  4m  D m2  4m  Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 Câu 17 Cho phương trình x2   m  2 x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Tính giá trị biểu thức A C 1  theo m x1 x2  m    m  4m    m  2  m2  4m  1 B  D   m    m  4m    m    m2  4m  1 Câu 18 Định m để phương trình x2   m  2 x  2m   có hai nghiệm phân biệt không thuộc khoảng  3;5 A m  m  B  m  C m  m  D  m   ax  by  c 1 Câu 19 Cho hệ phương trình  / Biết phương trình  2 vô nghiệm / / a x  b y  c   Xét mệnh đề sau: I Hệ cho nghiệm với giá trị ẩn II Hệ cho vô nghiệm III Tập hợp nghiệm hệ trùng với tập nghiệm 1 Mệnh đề sau sai A Chỉ I B Chỉ II C I III D I II  ax  by  c 1 Câu 20 Cho hệ phương trình  / Biết phương trình  2 nghiệm / / a x  b y  c   với giá trị ẩn Khẳng định sau A Tập hợp nghiệm hệ trùng với tập nghiệm 1 B Hệ cho vô nghiệm C Hệ cho nghiệm với giá trị ẩn D A, B, C sai  ax  by  c 1 Câu 21 Cho hệ phương trình  / Để giải hệ phương trình trên, ta lập / / a x  b y  c   định thức A D  ab/  a/ b/ ; Dx  bc/  b/ c; Dy  ac/  a/ c Page 12 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 B D  ab/  a / b; Dx  bc /  b/ c; Dy  ca /  c / a C D  ab  a / b/ ; Dx  cb/  c / b; Dy  ca /  c / a D D  ab/  a / b; Dx  cb/  c / b; Dy  ac /  a / c  mx  y  m  Với điều kiện m hệ có  x   m  1 y  2m   Câu 22 Cho hệ phương trình  nghiệm A m  m  2 B m  1 m  2 C m  1 m  D m  m  2  mx  y  m  Với điều kiện m hệ có  x   m  1 y  2m   Câu 23 Cho hệ phương trình  nghiệm nguyên A m  1;3;7 B m  1;7 C m  1;7 D m  1; 3;7 3x  y   có nghiệm x  y   Câu 24 Hệ phương trình  A  x; y    ;  5 B  x; y     ;  5 C  x; y    ;  D  x; y     ; 8  5   14   5  14    5 x2 y 3    1 Câu 25 Giải hệ phương trình  x  y    2  7 7 ;   13 13  B  x; y     35 14  ;   13 13  D  x; y    7 7 ;   13 13  A  x; y     35  ;   13 13  C  x; y     x  y  x   Câu 26 Giải hệ phương trình 2 x  y  z   x  y  z  1  Page 13 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 A  x; y; z    11  ;3;  3 3 B  x; y; z    11 4 ; 3;   3 3 C  x; y; z    3; D  x; y; z    ; 3; 11  ;   3 3 11   3 Câu 27 Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2  : mx  y   d1   d2  cắt A m  2 B m  C m  2 D m  1 Câu 28 Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2  : mx  y   d1   d2  song song A m  2 B m  C m  2 D m  Câu 29 Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2  : mx  y   d1   d2  trùng A m  2 B m  C m  2 D m  Câu 30 Khi đa thức P  x    3a  b 11 x  5a 10 đa thức không với x  A a  2; b  B a  5; b  C a  2; b  5 D a  5; b  Câu 31 Xác định hàm số bậc y  ax  b , biết đồ thị hàm số qua hai điểm A 1; 2 B  2; 1 A y  x  B y   x  C y  x  D y   x  2 x  y  có 6 x  y  Câu 32 Hệ phương trình  A Một nghiệm B Vô số nghiệm C Vô nghiệm D Luôn có nghiệm âm mx  y  Xét mệnh đề sau: 3x  my  2 Câu 33 Cho hệ phương trình  I Nếu m  hệ phương trình vô nghiệm II Nếu m  3 hệ phương trình có vô số nghiệm III Nếu m  3 hệ phương trình có nghiệm Mệnh đề sau A Chỉ I B Chỉ III C I II D I, II III x  y   Câu 34 Giải hệ phương trình  y  z  1 z  x   A  x; y; z    4;1;2 B  x; y; z    4;1; 2 Page 14 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 C  x; y; z    4; 1;2 D  x; y; z    4; 1; 2 Câu 35 Viết phương trình đường thẳng  d  cắt trục Ox điểm A có hoành độ 3 cắt trục Oy điểm B có tung độ A y  x  B y  2 x  C y   x  D y  x    m  3 x  y  1 Với điều kiện m hệ có nghiệm 2 x  my   Câu 36 Cho hệ phương trình  dương A m  B m  C m  m  D  m   x  y  m  Xét mệnh đề sau:   xy  x  y   m  3m  Câu 37 Cho hệ phương trình  I Hệ phương trình có nghiệm m  II Hệ phương trình vô nghiệm m  III Hệ phương trình có vô số nghiệm m  Mệnh đề sau A Chỉ I B Chỉ II C II III D I III  x  x  y  Câu 38 Giải hệ phương trình  3x  y  y  A  x; y    0;5 , 5;0 B  x; y    0;0 ,  5;5     13  13    13  13  ; ;  ,     2     C  x; y    D  x; y    0;0 , 1;1 1 1  2x  y  Câu 39 Giải hệ phương trình  9 y  x  x2 y   12  ;   13  B  x; y     12  ;   13   12  ;   13  D  x; y     A  x; y      12  ;   13  C  x; y    Page 15 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 x  y  Câu 40 Giải hệ phương trình  4  x  y  xy  A  x; y   1;0 ,  0;1 B  x; y    1;0 ,  0; 1 C  x; y   1;0 D  x; y    0;1 16   x  xy  x Câu 41 Giải hệ phương trình   xy  y  16 y  A  x; y   8;8 B  x; y    2;2 C  x; y    2; 2 ,  2;2 D  x; y    8;8 , 8; 8  xy  y  3x  y   Câu 42 Giải hệ phương trình  2 xy  y  x  y       B  x; y     ;   7     D  x; y     ;1 ,   ;   A  x; y     ;1          1  C  x; y   1;    x3  x  y Câu 43 Giải hệ phương trình   y  y  3x    A  x; y    0;0  ,  5;  B  x; y    0;0 ,  1; 1 C  x; y    0;0 , 1;1 D  x; y    0;0  ,  3;     3  x y  Câu 44 Giải hệ phương trình  3  x  y  2  1 1  ,    A  x; y    B  x; y   1; 2 C  x; y    1;2 D  x; y    1; 1  x2  y   Câu 45 Giải hệ phương trình  1    x  x 1 y  Page 16 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690  1 1  ,  2   A  x; y    B  x; y   1; 2 C  x; y    1;2 D  x; y    1; 1 3  x  x  y  y Câu 46 Giải hệ phương trình  6  x  y  A  x; y   1; 1 B  x; y    1;1 C  x; y    1; 1 D  x; y   1;1 2 x2  xy  Câu 47 Giải hệ phương trình   x  xy  y  3  1  A  x; y    ;   2 B  x; y    3;1 C  x; y    1; 3 D  x; y     ;   2   1    x  xy  Với điều kiện m hệ có nghiệm  y  xy  2m  Câu 48 Cho hệ phương trình  3 B 1  m  A m  3 C m  1 m  D 1  m    xy  4my  4m  Với điều kiện m hệ có nghiệm x  m  y      Câu 49 Cho hệ phương trình  A 3  m  B m  C m  D  m   4 x  y  Câu 50 Giải hệ phương trình  4 y  3x   x y  7 ;    A  x; y    2; 2  B  x; y        C  x; y    2;   7   ;     D  x; y    2; 2  ,     Page 17 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 ĐÁP ÁN CHỦ ĐỀ 1.C 6.D 11.A 2.C 7.A 12.C 3.A 8.C 13.C 4.D 9.A 14.B 5.C 10.C 15.C 4.A 9.D 14.D 5.B 10.A 15.A 4.C 9.B 14.D 5.D 10.D 15.C 4.D 9.C 14.C 5.A 10.A 15.A 4.C 9.C 14.C 19.D 24.B 29.B 34.B 39.C 44.D 49.C 5.D 10.B 15.B 20.A 25.D 30.A 35.D 40.A 45.B 50.D CHỦ ĐỀ 1.C 6.D 11.C 2.B 7.C 12.C 3.D 8.B 13.A CHỦ ĐỀ 1.B 6.A 11.A 2.A 7.A 12.D 3.D 8.C 13.C CHỦ ĐỀ 1.B 6.B 11.D 2.A 7.B 12.A 3.C 8.D 13.B CHỦ ĐỀ 1.B 6.D 11.D 16.C 21.D 26.B 31.C 36.B 41.B 46.C 2.D 7.B 12.D 17.B 22.C 27.C 32.B 37.D 42.D 47.D 3.A 8.A 13.C 18.C 23.D 28.A 33.D 38.B 43.A 48.A _HẾT _ Page 18 Facebook.com/mathvncom Đừng đánh niềm tin vào thân Chỉ cần tin làm bạn lại có thêm lý để cố gắng thực điều [...]... Câu 31 Xác định hàm số bậc nhất y  ax  b , biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm A 1; 2 và B  2; 1 A y  x  3 B y   x  3 C y  x  3 D y   x  3 2 x  y  1 có 6 x  3 y  3 Câu 32 Hệ phương trình  A Một nghiệm duy nhất B Vô số nghiệm C Vô nghiệm D Luôn có nghiệm âm mx  3 y  2 Xét các mệnh đề sau: 3x  my  2 Câu 33 Cho hệ phương trình  I Nếu m  3 thì hệ phương trình vô nghiệm. .. 9.C 14.C 19.D 24.B 29.B 34 .B 39 .C 44.D 49.C 5.D 10. B 15.B 20.A 25.D 30 .A 35 .D 40.A 45.B 50.D CHỦ ĐỀ 2 1.C 6.D 11.C 2.B 7.C 12.C 3. D 8.B 13. A CHỦ ĐỀ 3 1.B 6.A 11.A 2.A 7.A 12.D 3. D 8.C 13. C CHỦ ĐỀ 4 1.B 6.B 11.D 2.A 7.B 12.A 3. C 8.D 13. B CHỦ ĐỀ 5 1.B 6.D 11.D 16.C 21.D 26.B 31 .C 36 .B 41.B 46.C 2.D 7.B 12.D 17.B 22.C 27.C 32 .B 37 .D 42.D 47.D 3. A 8.A 13. C 18.C 23. D 28.A 33 .D 38 .B 43. A 48.A _HẾT ... 4 14    5 5 x2 y 3  3  2  1 Câu 25 Giải hệ phương trình  x  3 y  2   2  2 3 7 7 ;   13 13  B  x; y     35 14  ;   13 13  D  x; y    7 7 ;   13 13  A  x; y     35 7  ;   13 13  C  x; y     x  y  x  2  Câu 26 Giải hệ phương trình 2 x  y  z  3  x  2 y  z  1  Page 13 Facebook.com/mathvncom Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản... Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm 2  y  xy  2m  4 Câu 48 Cho hệ phương trình  3 2 3 2 B 1  m  A m  3 2 3 2 C m  1 hoặc m  D 1  m    xy  4my  4m  3 Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm x  m  1 y  0     Câu 49 Cho hệ phương trình  A 3  m  0 B m  3 C m  3 D 0  m  3  4 x  3 y  Câu 50 Giải hệ phương trình  4 y  3x   4 x 4 y  2 7 2 7 ; ... là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 A  x; y; z    11 4  ;3;  3 3 B  x; y; z    11 4 ; 3;   3 3 C  x; y; z    3; D  x; y; z    ; 3; 11 4  ;   3 3 4 3 11   3 Câu 27 Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2 ...  x  2   m  3 x  y  1 Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm 2 x  my  2  Câu 36 Cho hệ phương trình  dương A m  2 B m  1 C m  1 hoặc m  2 D 1  m  2  x  y  m  2 Xét các mệnh đề sau: 2   xy  x  y   m  3m  2 Câu 37 Cho hệ phương trình  I Hệ phương trình có nghiệm khi m  2 II Hệ phương trình vô nghiệm khi m  0 III Hệ phương trình có vô số nghiệm khi m  2... thì hệ có  x   m  1 y  2m  4  Câu 22 Cho hệ phương trình  nghiệm duy nhất A m  1 và m  2 B m  1 và m  2 C m  1 và m  2 D m  1 và m  2  mx  2 y  m  1 Với điều kiện nào của m thì hệ có  x   m  1 y  2m  4  Câu 23 Cho hệ phương trình  nghiệm nguyên A m  1 ;3; 7 B m  1;7 C m  1;7 D m  1; 3; 7 3x  2 y  2  0 có nghiệm x  4 y  4  0 Câu 24 Hệ phương... 2 x  3 y  0 Câu 38 Giải hệ phương trình  2 3x  2 y  y  0 A  x; y    0;5 , 5;0 B  x; y    0;0 ,  5;5    5  13 3  13   5  13 3  13  ; ;  ,   2   2 2   2   C  x; y    D  x; y    0;0 , 1;1 1 1 1  2x  3 y  3 Câu 39 Giải hệ phương trình  9 y 2  4 x 2  9 x2 y 2   12 8  ;   13 5  B  x; y     12 8  ;   13 5  ... x3  2 x  3 y Câu 43 Giải hệ phương trình  3  y  2 y  3x    A  x; y    0;0  ,  5;  5 B  x; y    0;0 ,  1; 1 C  x; y    0;0 , 1;1 D  x; y    0;0  ,  3;  3    3 3  x y  1 Câu 44 Giải hệ phương trình  3 3  x  y  2  1 2 1 2  ,  2   2 A  x; y    B  x; y   1; 2 C  x; y    1;2 D  x; y    1; 1  x2  y  3  Câu. .. bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó www.MATHVN.com Đại số 10 – Chương III - 2017 _Th.s Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690 ĐÁP ÁN CHỦ ĐỀ 1 1.C 6.D 11.A 2.C 7.A 12.C 3. A 8.C 13. C 4.D 9.A 14.B 5.C 10. C 15.C 4.A 9.D 14.D 5.B 10. A 15.A 4.C 9.B 14.D 5.D 10. D 15.C 4.D 9.C 14.C 5.A 10. A 15.A
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 110 câu trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án (phương trình, hệ pt) , Ôn thi đại học 2017 110 câu trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án (phương trình, hệ pt) , Ôn thi đại học 2017 110 câu trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án (phương trình, hệ pt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay