Ôn thi đại học 2017 142 bài tập trắc nghiệm về mặt tròn xoay

16 284 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:32

BÀI TẬP CHƯƠNG 2: MẶT TRÒN XOAY PHẦN HÌNH NÓN Câu Cho hình nón (N) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu S xq diện tích xung quanh (N) Công thức sau đúng? B S xq  2 rl C S xq  2 r h D S xq   rl om A S xq   rh Câu Cho hình nón (N) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu Stp diện tích toàn phần (N) Công thức sau đúng? A Stp   rl B Stp   rl  2 r C Stp   rl   r D Stp  2 rl   r Câu Cho hình nón (N) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu V N  thể tích khối nón (N) Công thức sau đúng? ma thv n.c 1 1 A V N    rh B V N    r h C V N    rl D V N    r 2l 3 3 Câu Cho hình nón (N) có chiều cao h  cm , bán kính đáy r  cm Độ dài đường sinh (N) là: A (cm) B (cm) C (cm) D 12 (cm) Câu Cho hình nón (N) có chiều cao 4cm, bán kính đáy 3cm Diện tích xung quanh (N) là: A 12 (cm2) B 15 (cm2) C 20 (cm2) D 30 (cm2) Câu Cho hình nón (N) có đường sinh 10cm, bán kính đáy 6cm Diện tích toàn phần (N) là: A 60 (cm2) B 120 (cm2) C 96 (cm2) D 66 (cm2) Câu Cho hình nón (N) có đường sinh 9cm, chiều cao 3cm Thể tích khối nón (N) là: A 72 (cm3) B 216 (cm3) C 72 (cm3) D 27 (cm3) Câu Diện tích xung quanh hình nón sinh quay tam giác ABC cạnh a xung quanh đường cao AH là:  a2  a2 2 A  a B C 2 a D 2 Câu Cho tam giác ABC vuông cân A có cạnh AB = 2a Quay tam giác xung quanh cạnh AB Tính thể tích khối nón tạo thành: 4 a 4 a3 8 a 8 a A B C D 3 3 Câu 10 Quay tam giác vuông cân có cạnh huyền a xung quanh cạnh góc vuông Tính diện tích xung quanh hình nón tạo thành: A  a 2 B 2 a2 C 2 a D  a Câu 11 Cho tam giác ABC vuông B có AB  a A  300 Quay tam giác xung quanh cạnh AB Diện tích toàn phẩn hình nón tạo thành là: A 3 a B  a C  a D 3 a2 n.c om Câu 12 Hình nón (N) có diện tích xung quanh 20 cm2 bán kính đáy 4cm Thể tích khối nón (N) là: 16 10 A 16 (cm3) B 10 (cm3) C  (cm3) D  (cm3) 3 Câu 13 Cắt hình nón (N) mặt phẳng qua trục hình nón thiết diện tam giác vuông cân có diện tích 3a Diện tích xung quanh (N) là: A 6 a (cm2) B 2 a (cm2) C 2 a2 (cm2) D 2 a2 (cm2) Câu 14 Cho hình chóp S.ABCD, đáy có cạnh 2a, cạnh bên 3a Hình nón (N) ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Thể tích khối nón (N) là: 7 a 7 a3 6 a 3 3 A 7 a (cm ) B (cm ) C (cm ) D (cm3) 3 Câu 15 Cho hình nón (N) có đường cao h  20cm , bán kính đáy r  25cm Cắt hình nón (N) mặt phẳng qua đỉnh hình nón cách tâm đáy 12cm Diện tích thiết diện tạo thành là: A 500cm B 400cm C 300cm D 200cm Câu 16 Cho tam giác ABC vuông A Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB đường gấp khúc BCA tạo thành hình tròn xoay là: A Khối nón B Mặt nón C Hình nón D Hai hình nón Câu 17 Cho tam giác ABC vuông A Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB hình tam giác ABC tạo thành hình tròn xoay là: B Mặt nón C Hình nón thv A Khối nón D Hai hình nón Câu 18 Cho tam giác ABC vuông A Khi quay tam giác ABC quanh cạnh BC đường gấp khúc BAC tạo thành hình tròn xoay là: A Hình nón B Hai hình nón C Mặt nón D Khối nón PHẦN HÌNH TRỤ ma Câu Cho hình trụ (T) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu S xq diện tích xung quanh (T) Công thức sau đúng? A S xq   rh B S xq  2 rl C S xq  2 r h D S xq   rl Câu Cho hình trụ (T) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu Stp diện tích toàn phần (T) Công thức sau đúng? A Stp   rl B S xq  2 rl  2 r C Stp  2 rl   r D Stp  2 rl  2 r Câu Cho hình trụ (T) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu VT  thể tích khối trụ (T) Công thức sau đúng? A VT    rh B VT    r 2h C V N    rl D V N   2 r h Câu Một hình trụ có bán kính đáy r  5cm , chiều cao h  7cm Diện tích xung quanh hình trụ là: 35 70 A 35 cm2 B 70 cm2 C D  cm2  cm2 3 Câu Một hình trụ có bán kính đáy r  a , độ dài đường sinh l  2a Diện tích toàn phần hình trụ là: A 6 a B 2 a C 4 a D 5 a Câu Quay hình vuông ABCD cạnh a xung quanh cạnh Thể tích khối trụ tạo thành là: A  a B 2 a C  a D 3 a 3 Câu Cho hình vuông ABCD cạnh 8cm Gọi M, N trung điểm AB CD Quay hình vuông ABCD xung quanh MN Diện tích xung quanh hình trụ tạo thành là: A 64 cm2 B 32 cm2 C 96 cm2 D 126 cm2             om     Câu Một hình trụ (T) có diện tích toàn phần 120 cm có bán kính đáy 6cm Chiều cao (T) là: A  cm  B  cm  C  cm  D  cm  n.c Câu Một khối trụ (T) tích 81 cm3 đường sinh gấp ba lần bán kính đáy Độ dài đường sinh (T) là: A 12  cm  B  cm  C  cm  D  cm  ma thv Câu 10 Cho hình chữ nhật ABCD có AB  a góc BDC  300 Quanh hình chữ nhật xung quanh cạnh AD Diện tích xung quanh hình trụ tạo thành là:  a2 A 3 a2 B 3 a2 C D  a Câu 11 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Gọi (C) (C’) hai đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD (A’B’C’D’) Hình trụ có hai đáy (C) (C’) tích là:  a3 A  a B 2 a C  a D Câu 12 Cắt hình trụ (T) mặt phẳng qua trục thiết diện hình chữ nhật có diện tích 30cm chu vi 26cm Biết chiều dài hình chữ nhật chiều cao hình trụ (T) Diện tích toàn phần (T) là: 69 23 cm2 A B 69 cm2 C 23 cm2 D cm2 2 Câu 13 Cắt hình trụ (T) mặt phẳng song song với trục cách trục khoảng 2cm thiết diện hình vuông có diện tích 16cm Thể tích (T) là: A 32 cm3 B 16 cm3 C 64 cm3 D 8 cm3                 Câu 14 Cho hình nón (N) có đỉnh S đáy đường tròn (C) Thể tích khối nón (N) 10cm Hình trụ (T) có đáy (C), đáy lại có tâm S Thể tích (T) là: A 10 cm3 B 20 cm3 C 30 cm3 D 40 cm3         om Câu 15 Một hình trụ có tỉ số diện tích toàn phần diện tích xung quanh Khẳng định sau đúng: A Đường sinh bán kính đáy B Đường sinh hai lần bán kính đáy ` C Đường sinh ba lần bán kính đáy D Đường sinh bốn lần bán kính đáy Câu 16 Khi quay hình chữ nhật ABCD quay đường thẳng AB đường gấp khúc BCDA tạo thành hình tròn xoay : A Hình trụ B Khối trụ C Mặt trụ D Hai hình trụ Câu 17 Khi quay hình chữ nhật ABCD quay đường thẳng AB hình chữ nhật ABCD tạo thành hình tròn xoay : B Khối trụ C Mặt trụ D Hai hình trụ n.c A Hình trụ Câu 18 Hình nón có chiều dài đường sinh d, bán kính đáy r có diện tích xung quanh bằng: A  rd B 2 rd C  rl D 2 rl Câu 19 Hình trụ có chiều dài đường sinh d, bán kính đáy r có diện tích xung quanh bằng: B 2 rd C  rl D 2 rl thv A  rd Câu 20 Khối nón có chiều cao h  3cm bán kính đáy r  2cm tích bằng: A 4 (cm3 ) B  (cm3 ) C 16 (cm2 ) D 4 (cm2 ) Câu 21 Khối trụ có chiều cao h  3cm bán kính r  2cm tích bằng: A 12 (cm3 ) B 4 (cm3 ) C 6 (cm3 ) D 12 (cm2 ) ma Câu 22 Diện tích xung quanh hình trụ có bán kính chiều cao là: A 62 B 63 C 126 D 128 Câu 23 Hình nón có đường sinh l  5cm bán kính đáy r  4cm có diện tích xung quanh bằng: A 20 (cm ) B 40 (cm ) C 20(cm2 ) D 20 (cm3 ) Câu 24 Hình trụ có bán kính 5, khoảng cách hai đáy Diện tích toàn phần hình trụ bằng: A 10 B 85 C 95 D 120 Câu 25 Hình nón có bán kính đáy r  3cm chiều cao h  4cm có diện tích toàn phần là: C 33  cm  B 39  cm  A 24  cm  D 12  cm  Câu 26 Một hình trụ có diện tích đáy 4 m2 Khoảng cách trục đường sinh mặt A 4(m) B 3(m) C 2(m) om xung quanh hình trụ : D 1(m) Câu 27 Bên lon sữa hình trụ có đường kính đáy chiều cao 1dm Thể tích thực lon sữa bằng: A 2  dm3  B   dm  C   dm  D   dm3  n.c Câu 28 Một hình nón có đường sinh đường kính đáy 2R Diện tích xung quanh hình nón bằng: A  R2 C 2 R B  R Câu 29 D 4 R Một hình vuông cạnh a quay xung quanh cạnh tạo thành hình tròn xoay có diện A 4a 2 thv tích toàn phần : B 6a 2 C 2a 2 D 3a 2 Câu 30 Một hình nón sinh tam giác cạnh 2a quay quanh đường cao Khoảng cách từ tâm đáy đến đường sinh hình nón : A a 3 B a C a D a ma Câu 31 Cho hình vuông ABCD có cạnh 2cm , biết O O’ trung điểm AB CD Khi quay hình vuông ABCD quanh trục OO’ khối trụ tròn xoay tạo thành tích bằng: A 2  cm3  B 4  cm3  C 6  cm3  D 8  cm3  Câu 32 Cho tam giác ABC vuông A, biết AB  a ACB  600 Khi quay hình tam giác ABC quanh cạnh AC khối nón tròn xoay tạo thành tích bằng: A  a B 3 a3 C 9 a3 D 6 a3 PHẦN HÌNH CẦU Câu Mặt cầu có bán kính r có diện tích là: B 4 r A 4 r C r D r B 4 r A 4 r C om Câu Khối cầu có bán kính r tích là: r D Câu Khối cầu có bán kính 3cm tích là: A 9 cm3 B 36 cm3 C 27 cm3        D 12 cm3 Câu Mặt cầu có bán kính 4cm có diện tích là: 64  cm2 A 64 cm B 16 cm C Câu Mặt cầu (S) có diện tích 100 cm có bán kính là:   A  cm  B  cm     D n.c  r C  cm   256   cm2  D  cm  D  cm  Câu Khối cầu (S) tích 288 cm3 có bán kính là: A  cm  B  cm  C 6  cm  Câu Khối cầu (S) có diện tích 16 a  a   tích là:                ma  thv 16 32  a cm3 B 32 a3 cm3 C 16 a3 cm3 D  a3 cm3 3 Câu Khối cầu (S1) tích 36 cm có bán kính gấp lần bán kính khối cầu (S2) Thể tích khối cầu (S2) là: A 4 cm3 B  cm3 C 972 cm3 D 324 cm3 Câu Cắt mặt cầu (S) mặt phẳng qua tâm thiết diện hình tròn có chu vi 4 Diện tích thể thích (S) là: 32 32   A 16 B 16 32 C 8 D 8 32 3 Câu 10 Cắt mặt cầu (S) mặt phẳng cách tâm khoảng 4cm thiết diện hình tròn có bán kính 3cm Bán kính mặt cầu (S) là: A  cm  B  cm  C 12  cm  D 10  cm  Câu 11 Cắt mặt cầu (S) bán kính 10cm mặt phẳng cách tâm khoảng 6cm thiết diện hình tròn (C) Diện tích (C) là: A 16  cm  B 32  cm  C 64  cm  D 128  cm  A Câu 12 Cắt mặt cầu (S) mặt phẳng cách tâm khoảng 4cm thiết diện hình tròn có diện tích 9 cm Thể tích (S) là: 250 1372 500 A B C 2304 cm3 D   cm3    cm3    cm3  3 Câu 13 Mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a tích là:   3 a  cm3      B Câu 16: Một khối cầu có bán kính 2R tích bằng: A 4 R 3 B 4 R C 32 R 3 D om 3  a  cm3  C 3 a cm3 D 3 a cm3 Câu 14 Mặt cầu nội tiếp hình lập phương cạnh a tích là:  a3  a3 4 a 4 a A B C D Câu 15 Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác có tất cạnh a có bán kính: a a a a A B C D 2 2 A 24 R 3 Câu 17: Một mặt cầu có bán kính R có diện tích : A C  B  1800 B A  C  900 n.c A 12 R2 B 8 R2 C 4 R2 D 4 R2 Câu 18: Một mặt cầu có đường kính 2a có diện tích : A 4 R B 4 a C 8 a D 16 R Câu 19: Điều kiện để hình chóp S.ABCD nội tiếp mặt cầu : C B  D  1800 D Một điều kiện khác ma thv Câu 20: Trong hình đa diện sau, hình nội tiếp mặt cầu: A Hình tứ diện B Hình lăng trụ C Hình chóp D Hình hộp Câu 21: Cho mặt cầu (S) có tâm I bán kính mặt phẳng (P) cắt (S) theo đường tròn (C) có bán kính r =3.Kết luận sau sai: A Tâm (C ) hình chiếu vuông góc I (P) B Khoảng cách từ I đến (P) C (C ) đường tròn lớn mặt cầu D (C ) giao tuyến (S) (P) Câu 22: Cho mặt cầu (S) có đường kính 10cm ,và điểm A nằm (S) Qua A dựng mp(P) cắt (S) theo đường tròn có bán kính 4cm Số mp (P) là: A Không tồn mp(P) B Có mp (P) C.Có hai mp (P) D Có vô số mp(P) Câu 23: Cho mặt cầu (S) bán kính R=5cm Lăng trụ nội tiếp mặt cầu (S) là: A hình lập phương B hình hộp chữ nhật C hình lăng trụ D Cả phương án sai Câu 24 Mặt cầu có bán kính R  3cm có diện tích bằng: A 36  cm  B 36  cm  C 9  cm  D 18  cm  Câu 25 Khối cầu tích 288  cm3  có bán kính bằng: A 6cm B 9cm C 12cm D 8cm om Nội tiếp ngoại tiếp - tỉ số diện tích thể tích – thiết diện: Câu 1: Một khối cầu bán kính R, khối trụ có bán kính đáy R, chiều cao 2R Tỉ số thể tích khối cầu khối trụ bằng: A B C D A  B  C n.c Câu 2: Một khối cầu tiếp xúc với tất mặt hình lập phương Tỉ số thể tích khối cầu khối lập phương bằng:  D 2 Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a hình trụ có đáy nội tiếp hình vuông ABCD A’B’C’D’ Tỉ số diện tích xung quanh hình trụ diện tích toàn phần hình lập phương : B  C  thv A D. Câu 4: Một hình trụ có đường kính đáy chiều cao nội tiếp mặt cầu bán kính R Diện tích xung quanh hình trụ : A 2 R2 B  R2 C 2 R2 D  R2 ma Câu 5: Một khối nón có đường sinh đường kính đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối nón : A B.2 C D 3 Câu 6: Mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a có diện tích : A a B 4 a 3 C 4 a D 12 a Câu 7: Cho hình lập phương cạnh a nội tiếp mặt cầu Bán kính đường tròn lớn mặt cầu : A a B a C a D a 2 Câu 8: Cho lăng trụ tam giác có tất cạnh a Một hình trụ tròn xoay có hai đáy hai hình tròn ngoại tiếp hai đáy lăng trụ Thể tích khối trụ tròn xoay bằng: B  a3 C 3 a3 D  a3 om A  a 3 Câu 9: Cho mặt cầu (S) có tâm A đường kính 10cm mp(P) cách tâm khoảng 4cm Kết luận sai: A (P) cắt (S) B (P) cắt (S) theo đường tròn bán kính 3cm C (P) tiếp xúc với (S) D (P) (S) có vô số điểm chung A 3 B n.c Câu 10: Tỉ số thể tích khối lập phương khối cầu ngoại tiếp khối lập phương là: 3 C D   Câu 11: Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm, 20 cm, 30cm Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp bằng: 62,5 B dm3 625000 dm3 C thv 32 A dm3 D 3200 cm3 Câu 12: Một hình trụ có diện tích xung quanh  có thiết diện qua trục hình vuông Thể tích khối trụ tương ứng : A 2 B  C 3 D 4 ma Câu 13: Một hình trụ có diện tích xung quanh  có thiết diện qua trục hình vuông Diện tích toàn phần hình trụ : A 12 B 10 C 8 D 6 Câu 14: Một hình trụ có bán kính đáy 4cm, thiết diện qua trục hình vuông Diện tích xung quanh hình trụ : A 16 cm2 B 64 cm2 C 32 cm2 D 24 cm2 Câu 15: Một hình trụ có bán kính đáy 2cm, thiết diện qua trục hình vuông Thể tích khối trụ tương ứng bằng: A 12 cm3 B 16 cm3 C 20 cm3 D 24 cm3 Câu 16: Thiết diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có diện tích 50cm2 Thể tích khối nón là: 250 350 50 B C D   cm3    cm3    cm3    cm3  3 3 Câu 17: Một hình nón có đường sinh 3cm góc đỉnh 900 Cắt hình nón mặt phẳng ( ) qua đỉnh cho góc ( ) mặt đáy hình nón 600 Khi diện tích thiết om A diện là: 27 cm C 6cm D 2cm cm B 2 Câu 18: Cho hình nón đỉnh S có đường cao cm, bán kính đáy cm Trên đường tròn đáy lấy hai điểm A, B cho AB  12 cm Diện tích tam giác SAB bằng: A A 48 cm2 B 40 cm2 C 60 cm2 D 100 cm2 A 2R3 B 3R3 n.c Câu 19: Hình trụ có bán kính đáy R, thiết diện qua trục hình vuông Thể tích khối lăng trụ tứ giác có hai đáy nội tiếp hai đường tròn đáy hình trụ bằng: C 4R3 D 5R3 Câu 20: Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh đỉnh hình nón , đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Diện tích xung quanh hình nón bằng:  a2 3 B  a 2 C  a2 D thv A  a2 Câu 21: Trong hộp hình trụ người ta bỏ vào banh tennis, biết đáy hình trụ hình tròn lớn banh chiều cao hình trụ lần đường kính S banh Gọi S1 tổng diện tích banh S2 diện tích xung quanh hình trụ Tỉ số S2 : B ma A C D Một kết khác Câu 22: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có BB’ = cm , C’B’= 3cm , diện tích mặt đáy 6cm2 Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp bằng: A 500 cm3 B 20 C 100 cm3 D 100 cm3 Câu 23: Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính R điểm A nằm (S) Mặt phẳng (P) qua A tạo với OA góc 600 cắt (S) theo đường tròn có diện tích : A 3 R B  R2 C 3 R 2 D  R2 10 Câu 24: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đường gấp khúc BB’D quay quanh BD : A  a2 B. a2 C  a2 D  a2 A 8 a3 B.6 a3 C om Câu 25: Khối trụ có chiều cao 2a , bán kính đáy a Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ bằng: 4 a3 D 4 a3 Câu 26: Một hình nón sinh tam giác cạnh a quay quanh đường cao Một mặt cầu có diện tích diện tích toàn phần hình nón có bán kính bằng: a B a C a 2 D a n.c A Câu 27: Hình chóp tứ giác cạnh đáy a, góc cạnh bên đáy 600 Diện tích toàn phần hình nón ngoại tiếp hình chóp là: A 3 a 2 3 a B C 3 a D 3 a A  a3 27 thv Câu 28: Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh đỉnh hình nón , đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Thể tích khối nón bằng: B  a3 C 27  a3 D  a3 Câu 29: Một hình tứ diện ABCD cạnh a Xét hình trụ có 1đáy đường tròn nội tiếp tam giác ABC chiều cao chiều cao hình tứ diện Diện tích xung quanh hình trụ bằng: B  a2 C ma A  a2  a2 D  a2 Câu 30: Một hình trụ có bán kính đáy a chiều cao OO’ = a Hai điểm A, B nằm hai đáy (O) , (O’) cho góc OO’ AB 300 Khoảng cách AB OO’ : A a 3 B a C 2a 3 D a Câu 31: Một hình nón có đường sinh a góc đỉnh 900 Một mp(P) qua đỉnh tạo với mặt đáy góc 600 Diện tích thiết diện : a2 A a2 B 2a C 3a D 11 Câu 32: Một hình nón sinh tam giác cạnh a quay quanh đường cao Một mặt cầu tích thể tích hình nón có bán kính bằng: a3 A a3 C a3 B a3 D A 5a 2 B 5a C om Câu 33: Một hình trụ có bán kính đáy chiều cao R Một hình vuông ABCD có AB, CD dây cung hai đường tròn đáy mp (ABCD) không vuông góc với đáy Diện tích hình vuông : 5a 2 D 5a 2 Câu 34 : Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông cân B, SA vuông góc với mp(ABC) A 12 dm B 1200 cm n.c cạnh SA = AB = 10cm Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp : C 1200 dm2 D 12 dm2 Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có SA  (ABC) , AC  BC , AB = 3cm góc SB đáy 600 Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp : A 36 cm3 B 4 3cm3 C 36 cm2 D 4 3cm2 thv Câu 36: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC vuông B, A’A =AC=a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ : A 8 a B 4 a C 12 a D 10 a Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông , SA  (ABCD) SA=AC=2 a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: 16 a B 32 a 3 C 16 a ma A D 8 a Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích mặt ABCD ,ABB’A’, ADD’A’ 20cm2, 28cm2, 35cm2 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp bằng: A 10 cm B 10 cm C 10 cm D 30cm Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC cạnh a= 3cm SA  ( ABC ) SA =2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: A 32 3cm B 16 3cm 8a 3 C cm3 3 4 a D 12 Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông A, cạnh BC = 3m, SA =3 SA  ( ABC ) Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp : A 18 m3 B 36 m3 C.16 m3 D 12 3m3 ngoại tiếp tứ diện ACB’C’ : A 4 a 81 B 4 a 27 C 4 a D 2a Thể tích khối cầu om Câu 41: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên AA’= 16 a 27 Câu 42: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ nội tiếp mặt cầu bán kính R= 3cm Tam giác ABC cân có diện tích 2cm2 Diện tích toàn phần hình hộp : B 24cm2 C 26cm2 D 8(1  26)cm2 ma thv n.c A 8cm2 13 PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG Câu Hình nón có đường sinh a góc đỉnh 600 có diện tích xung quanh là:  a2 3 a 3 a 3 a A B C D 4 Câu Hình trụ có bán kính đáy 3cm khoảng cách hai đáy 10cm có diện tích toàn phần là: A 78 cm B 60 cm C 18 cm D 69 cm      Câu Mặt cầu có bán kính a tích là: A 4 a cm3 B 3 a cm3 C 3 a cm3      om      D 12 a cm3   a 1  n.c Câu Quay tam giác cạnh a xung quanh cạnh Thể tích hình tạo thành là: 2 a  a3  a3 A B C  a D Câu Quay hình vuông cạnh a xung quanh đường chéo Diện tích toàn phần hình tạo thành là:    a2 C 2 a D 2 a 2 Câu Tỉ số diện tích mặt cầu ngoại tiếp diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phương là: A B 3 C D Câu Một đường thẳng cách tâm mặt cầu khoảng 4cm, cắt mặt cầu hai điểm A B Biết mặt cầu có bán kính 8cm, độ dài đoạn AB là: A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) Câu Cho mặt cầu S  O, r  Đường thẳng d cắt (S) hai điểm M, N Biết tam giác OMN B thv A tam giác có diện tích cm2 Khoảng cách từ O đến d là: ma A 3 (cm) B (cm) C (cm) D (cm) Câu Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A, AB  a AC  3a Tính độ dài đường sinh l hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A a B 2a C 3a D 2a Câu 10 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Gọi M, N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN, ta hình trụ Tính diện tích toàn phần Stp hình trụ A Stp  4 B Stp  2 C Stp  6 D Stp  10 Câu 11 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho 15 15 3 5 A V  B V  C V  D V  18 54 27 14 n.c om Câu 12 Từ tôn hình chữ nhật kích thước 50cm  240cm, người ta làm thùng đựng nước hình trụ có chiều cao 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa đây) :  Cách : Gò tôn ban đầu thành mặt xung quanh thùng  Cách : Cắt tôn ban đầu thành hai nhau, gò thành mặt xung quanh thùng Kí hiệu V1 thể tích thùng gò theo cách V2 tổng thể tích hai thùng V gò theo cách Tính tỉ số V2 V V V1 V B  C  D   V2 V2 V2 V2 Câu 13 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Gọi S diện tích xung quanh hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD A’B’C’D’ Diện tích S là:  a2 2 2 A  a B  a C  a D Câu 14 Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a quay xung quanh trục AA’ Diện tích S là: A  a B  a 2 C  a2 D  a2 Câu 15 Hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông A, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) có SA = a, AB = b, AC = c Mặt cầu qua đỉnh A, B, C, S có bán kính r bằng: 2a  b  c a  b2  c D a  b2  c A B a  b2  c C Câu 16 Cho hai điểm A, B điểm M di động không gian thỏa mãn điều kiện MAB   với 00    900 Khi điểm M thuộc mặt mặt sau: A Mặt nón; B Mặt trụ; C Mặt cầu; D Mặt phẳng; Câu 17 Số mặt cầu chứa đường tròn cho trước là: A B C D Vô số Câu 18 Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên hình nón Diện tích xung quanh hình nón là: A  a B 2 a C  a D  a 2 ma thv A 15 n.c om Câu 19 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Mặt trụ mặt nón có chứa đường thẳng B Mọi hình chóp nội tiếp mặt cầu C Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo đường tròn D Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nằm mặt nón Câu 20 Cho hình trụ có bán kính đáy r Gọi O, O’ tâm hai đáy với OO’ = 2r Một mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đáy hình trụ O O’ Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Bán kính mặt cầu bán kính đáy hình trụ B Diện tích mặt cầu diện tích xung quanh hình trụ B Diện tích mặt cầu diện tích toàn phần hình trụ 3 C Thể tích khối cầu thể tích khối trụ Câu 21 Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích xung quanh hình nón là: 1 A  a B  a 2 C  a D  a2 3 Câu 22 Cho tam giác ABC vuông cân C có diện tích a Mặt cầu (S) có đường kính AB qua điểm C tích là: 8 2 2 a a a B C D  a 3 3 Câu 23 Một hình nón có đường sinh hợp với mặt đáy góc 50 Góc đỉnh hình nón là: A 500 B 400 C 1000 D 800 Câu 24 Cho hình trụ (T) có bán kính r đường sinh gấp lần bán kính đáy Hai hình trụ r (T1) (T2) có chiều cao với hình trụ (T) có bán kính Gọi (S1) diện tích S toàn phần (T), (S2) tổng diện tích toàn phần (T1) (T2) Tính tỉ số S2 S S S S A  B  C  D  S2 S2 S2 S2 Câu 25 Một xô nước hình trụ có bán kính đáy r chiều cao gấp đôi bán kính đáy Người ta đổ đầy nước vào xô bỏ cầu có bán kính r cho cầu tiếp xúc với đáy xô lượng nước tràn tích 486 cm3 Tính r ? A r   cm  B r   cm  C r   cm  D r   cm  ma thv A 16 [...]... với mặt phẳng (ABC) và có SA = a, AB = b, AC = c Mặt cầu đi qua các đỉnh A, B, C, S có bán kính r bằng: 2a  b  c 1 2 a  b2  c 2 D a 2  b2  c 2 A B 2 a 2  b2  c 2 C 3 2 Câu 16 Cho hai điểm A, B và một điểm M di động trong không gian nhưng thỏa mãn điều kiện MAB   với 00    900 Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau: A Mặt nón; B Mặt trụ; C Mặt cầu; D Mặt phẳng; Câu 17 Số mặt cầu... đường tròn bằng nhau D Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón Câu 20 Cho hình trụ có bán kính đáy bằng r Gọi O, O’ là tâm của hai đáy với OO’ = 2r Một mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O’ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A Bán kính mặt cầu bằng bán kính đáy của hình trụ B Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ 2 B Diện tích mặt. .. một đường tròn cho trước là: A 0 B 1 C 2 D Vô số Câu 18 Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón Diện tích xung quanh của hình nón đó là: 1 3 A  a 2 B 2 a 2 C  a 2 D  a 2 2 4 ma thv A 15 n.c om Câu 19 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng B Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu C Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu... cao và bằng R Một hình vuông ABCD có AB, CD lần lượt là 2 dây cung của hai đường tròn đáy và mp (ABCD) không vuông góc với đáy Diện tích hình vuông đó bằng : 5a 2 2 2 D 5a 2 2 Câu 34 : Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông cân tại B, SA vuông góc với mp(ABC) A 12 dm B 1200 cm n.c và cạnh SA = AB = 10cm Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng : C 1200 dm2 D 12 dm2 Câu 35: Cho hình chóp S.ABC... 1  a2 C 2 a 2 D 2 a 2 2 Câu 6 Tỉ số giữa diện tích của mặt cầu ngoại tiếp và diện tích của mặt cầu nội tiếp một hình lập phương là: 3 A 3 B 3 3 C 3 D 3 Câu 7 Một đường thẳng cách tâm của mặt cầu một khoảng 4cm, cắt mặt cầu tại hai điểm A và B Biết mặt cầu có bán kính 8cm, độ dài đoạn AB là: A 4 (cm) B 4 3 (cm) C 5 (cm) D 4 5 (cm) Câu 8 Cho mặt cầu S  O, r  Đường thẳng d cắt (S) tại hai điểm M,... 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho 5 15 5 15 4 3 5 A V  B V  C V  D V  18 54 27 3 14 n.c om Câu 12 Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm  240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây) :  Cách 1 : Gò tấm tôn... đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’ Diện tích S là:  a2 2 2 2 2 A  a B  a 2 C  a 3 D 2 Câu 14 Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC’ của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a khi quay xung quanh trục AA’ Diện tích S là: A  a 2 B  a 2 2 C  a2 3 D  a2 6 Câu 15 Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc... ABC.A’B’C’ có tam giác ABC vuông tại B, A’A =AC=a 2 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ bằng : A 8 a 2 B 4 a 2 C 12 a 2 D 10 a 2 Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông , SA  (ABCD) và SA=AC=2 a 2 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: 16 a 2 3 B 32 a 3 3 C 16 a 2 ma A D 8 a 2 Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD ,ABB’A’, ADD’A’ lần... đỉnh tạo với mặt đáy một góc 600 Diện tích thi t diện bằng : a2 2 A 3 a2 3 B 2 2a 2 C 3 3a 2 D 2 11 Câu 32: Một hình nón được sinh ra do tam giác đều cạnh a quay quanh đường cao của nó Một mặt cầu có thể tích bằng thể tích hình nón thì có bán kính bằng: a3 2 3 A 4 a3 2 3 C 8 a3 3 B 8 a3 2 3 D 2 A 5a 2 2 B 5a 2 C om Câu 33: Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng R Một hình vuông ABCD có... nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là: 1 1 1 A  a 2 3 B  a 2 2 C  a 2 3 D  a2 3 3 3 2 Câu 22 Cho tam giác ABC vuông cân tại C có diện tích bằng a 2 Mặt cầu (S) có đường kính AB và đi qua điểm C thì có thể tích là: 8 4 3 8 2 2 2 2 a a a B C D  a 2 3 3 3 3 0 Câu 23 Một hình nón có đường sinh hợp với mặt đáy một góc bằng 50 Góc ở đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 142 bài tập trắc nghiệm về mặt tròn xoay , Ôn thi đại học 2017 142 bài tập trắc nghiệm về mặt tròn xoay , Ôn thi đại học 2017 142 bài tập trắc nghiệm về mặt tròn xoay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay