Ôn thi đại học 2017 250 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án

54 316 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:30

www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – GIAI ĐOẠN CHUYÊN ĐỀ : KSHS – 01 – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU C©u : Khoảng cách điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  3x  là: A B D C C©u : Tìm giá trị lớn hàm số y  f ( x)  16  x đoạn  2; 1 A max f ( x)  [  2;1] B max f ( x)  [  2;1] 12 f ( x)  C [max  2;1] f ( x)  D [max  2;1] C©u : Tìm giao điểm đồ thị hàm số  C  : y  x3  x2  5x   C ' : y  x2  2x  A C©u : 1;0 ,  2;5 B  3;0 , 1;0 ,  2;5 C  3;0 , 1;0 Hàm số f(x) = 2cos2x + x, với  x  D  đạt giá trị nhỏ x bằng: D A C©u :  12 Cho hàm số y  B  3;0 ,  2;5  C 5 12 D  5 3x  có đồ thị (C) Có điểm nằm (C) cách hai x2 trục tọa độ A C©u : Cho hàm số y  B D C 2x  có đồ thị (C) Khẳng định sau khẳng định đúng? 2x  A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x   1 tiệm cận ngang y  2 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  2 FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  C©u : Cho hàm số y  x3  x Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox bằng: A B C D C©u : Xét phát biểu sau đây: I Hàm số y f (x ) đạt cực đại x đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua x II Hàm số y III Nếu f '(x ) f (x ) đạt cực trị x x nghiệm đạo hàm f ''(x ) x cực trị hàm số y f ''(x ) hàm số đạt cực đại x f (x ) cho IV Nếu f '(x ) Khi số phát biểu A B C D C©u : Cho biết đồ thị sau đồ thị bốn hàm số phương án A, B, C, D Đó đồ thị hàm số nào? A y  x3  x  B y   x  3x  C y  x  3x  D y  x  3x  C©u 10 : Hàm số y   x  12  2x  3 : A Có cực trị C©u 11 : B Có cực trị C Không có cực trị D Có cực trị Cho hàm số y   x  x  Khẳng định khẳng định sau? FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán A www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Hàm số đạt cực tiểu điểm x  B Hàm số có cực trị x  1 C Hàm số có điểm cực trị x  C©u 12 : D Hàm số đạt cực đại điểm x  x  1 Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị: A y  x4  3x  2017 B y  20 x4  17 x2  1999 C y  x4  x  1999 D y   x4  x2  1999 C©u 13 : Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  2 x  x  đoạn [0; 2] Chọn khẳng định khẳng định sau? y  12 max y  A [0;2] [0;2] y  giá trị nhỏ B max [0;2] y  12 giá trị lớn D y  11 max y  C [0;2] [0;2] [0;2] C©u 14 : Hàm số f  x   x3  2mx2  m2 x  đạt cực tiểu x  A m  ; B m  ; C m1;3 ; D m1; 3 C©u 15 : Hình vẽ đồ thị hàm số nào? A y C©u 16 : 2x x B y Cho hàm số y   I  : x  2 2x x 2x x C y  III  : x   IV  : y  D y x4 2x 3x  x2  5x   II  : x  Đường thẳng đường tiệm cận đồ thị hàm số cho FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 3 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam B  I   III  A  I   II  C  II  ,  III   IV  D I  , III   IV  C y C©u 17 : Hàm số mô tả hình vẽ bên? A C©u 18 : y x  1  2x B y x  2x  x  2x  D y  x  1  2x Cho hàm số y  x  x  2017 Nhận xét sau A Hàm số có cực đại B Hàm số có cực tiểu hai cực đại cực tiểu C Hàm số có cực đại hai cực tiểu D Hàm số có cực tiểu cực đại C©u 19 : Cho hàm số y  x4  x2  Hãy tìm phát biểu Sai? A Hàm số cho có cực tiểu C Hàm số cho nghịch biến khoảng 1;   B Hàm số cho đồng biến khoảng  1;0 D Hàm số đạt cực đại x  C©u 20 : Tiếp tuyến đồ thị  C : y  2x  4x  x A C©u 21 : yx B Cho hàm số y  f ( x)  y  2x C y  2x D y  x  m  1 x4  1  m2  x  2016 , với m tham số Tìm tất giá trị thực m để hàm số đạt cực tiểu x0  A C©u 22 : Không tồn B giá trị m m  1 m 1 C m  1 D m  3x  7x  10 Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng (TCĐ) tiệm cận ngang (TCN) là: x  x2 A TCĐ: x  1; x  2 TCN: y  B TCĐ: x  2 TCN: y  C Chỉ có TCN: y  D TCĐ: x  TCN: y  FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 23 : 3 x Cho hàm số y  f ( x)  có đồ thị (C) Khẳng định sau khẳng định x 2 đúng? A Đồ thị (C) có tiệm cận đứng đường thẳng x  tiệm cận ngang B C D C©u 24 : Đồ thị (C) có hai tiệm cận đứng hai đường thẳng x  2, x   tiệm cận ngang Đồ thị (C) có tiệm cận đứng đường thẳng x  tiệm cận ngang đường thẳng y  Đồ thị (C) có hai tiệm cận đứng hai đường thẳng x  2, x   tiệm cận ngang đường thẳng y  Với giá trị m hàm số y  A m  1 C©u 25 : xm nghịch biến khoảng xác định? x 1 B m  1 Số giá trị nguyên để hàm số f  x   hàm số g  x   D m  1 2x  m đồng biến khoảng xác định x 1 2 x  m nghịch biến khoảng xác định là: x2 B 5; A 4; C m  1 D C 3; C©u 26 : Đồ thị hình đồ thị hàm số nào? y x O A C©u 27 : y x3 x 1 Cho hàm số y  B y  x 4 x 1 C y  2x  x 1 D y  2x  x 1 x2  x  13 có đồ thị (C) Chọn phát biểu x5 A Trên đồ thị (C) có hai điểm có tọa độ nguyên FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam B Trên đồ thị (C) có ba điểm có tọa độ nguyên C Trên đồ thị (C) có bốn điểm có tọa độ nguyên D Trên đồ thị (C) vô số điểm có tọa độ nguyên C©u 28 : Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng (; 2) nghịch biến khoảng (2; ) B Hàm số có giá trị cực đại C Hàm số có giá trị lớn D Hàm số đạt cực trị x  3 x  2 C©u 29 : Hàm số f  x   3x3  mx2  x  1đồng biến  A m  3 2;3      C©u 31 : D m  ; Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  A 6; Cho hàm số y   B m 3 2;3 ; C m ; 3  2;  ; C©u 30 : khi: B 6; 2x  4x  là: x2  C 5; D 5; x2 Tiếp tuyến đồ thị hàm số M cắt hai đường tiệm x 1 cận hai điểm A va B Khi MA = k.MB, giá trị k bằng: A B C D C©u 32 : Trong hàm số sau đấy, hàm số đồng biến toàn miền xác định nó: FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán A y  x 1 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 2x  x2 1 y  C B y  x 1 x2 D y  sin x C©u 33 : Cho hàm số y  2x  3m    m2   x có đồ thị  Cm  Hỏi  Cm  nhận hình sau làm đồ thị mình: A B C D C©u 34 : Hình vẽ đồ thị hàm số nào? A y x3 B y x3 3x C y x4 4x D y x3 C©u 35 : Giá trị tham số thực m để hàm số y  f ( x)  sin x  mx đồng biến FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 3x là: A m  2 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C m  2 B m  2 D m  2 C©u 36 : Cho hàm số f  x   x   x Giá trị lớn hàm số TXĐ là: A  B C 2 D  C©u 37 : Cho đồ thị hàm số y  x  2x  (1): Hàm số cho có cực trị (2): Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt (3): Hàm số nghịch biến (1;0)  (1;+) (4): Ba điểm cực trị đồ thị hàm số tạo thành tam giác (5): Hàm số cho hàm chẵn (6): Đồ thị hàm số có điểm cực trị Số câu phát biểu là: B A C D C©u 38 : Điểm cực tiểu hàm số y  x3  3x  là: B A C D C©u 39 : Hàm số f  x   x3  mx2   m  36 x  cực trị A m  9 m  12 B 9  m  12 ; C m  9 m  12 ; D 9  m  12 ; C©u 40 : Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  f ( x)  x  B y  f ( x)  x  C y  f ( x)  x  x  D y  f ( x)  x  x  FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 41 : Hàm số y  2x  4x  nghịch biến khoảng sau  1 A   ,    3 C©u 42 : A C C©u 44 :  0,   1 C  0,   2 D  1,1 m Tìm m cho giá trị lớn hàm số y   x  x  1, x [  1;1] 2 A m  3 C©u 43 : B B m  2 C m   D m   2 Cho hàm số(1): y  x3  x  x Phát biểu sau ? Hàm số (1) đồng biến khoảng  ; 1 ; Hàm số (1) nghịch biến khoảng  2;   ; Cho hàm số y  B Hàm số (1) đồng biến khoảng  1;  D Hàm số (1) nghịch biến ; x3  (m  1) x  (m  3) x  Với giá trị tham số m hàm số đạt cực trị x  1 ? A m  m2 B m  m  2 C m  2 D m  C©u 45 : Hàm số f  x   x3  x  : A Nhận điểm x  3 làm điểm cực đại; B Nhận điểm x  3 làm điểm cực tiểu; C Nhận điểm x  làm điểm cực đại; D Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu; C©u 46 : Cho hàm số y  2 x3  3x  Khẳng định sau tính đơn điệu hàm số? A Hàm số đồng biến khoảng ( ;0) B Hàm số nghịch biến khoảng (; 1) (0; ) C Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ;0) (1; ) C©u 47 : Hàm số f  x   x  x  có giá trị cực đại a giá trị cực tiểu b Khi giá trị a  2b bằng: FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam B 5; A 2; C©u 48 : Cho hàm số y  C 4; mx  xm D -5 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số nghịch biến khoảng (;1) A 3  m  1 C 2  m  1 B  m  1 D 2  m  C©u 49 : Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên: x -∞ y' + - y1 +∞ + +∞ y y2 -∞ A y  x  3x  x  B y  2x  x  12x  C y  2x  9x  12x  C©u 50 : Đồ thị hàm số y  A D  2x  1 B x 4 x y  x3  3x  3x  có số tiệm cận là: C FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán D 10 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 37 : A Cho hàm số y  x  1 2x  , tiệm cận ngang hàm số là: x 1 B y  1 C y2 D x2 C©u 38 : Cho hàm số y  sin x  cos x Gọi M giá trị lớn m giá trị nhỏ hàm số cho Khi đó: hiệu M  m A C©u 39 : A 2 B C D  1,0 ; 1,   D  ,   x4  x  , hàm số đồng biến trên: Cho hàm số y   ,0 ; 1,   B  , 1 ;  0,1 C C©u 40 : Tìm giá trị LN NN hàm số y  sinx   sin x A m=0;M=2 C©u 41 : Cho hàm số y  B m=0;M=-2 C m=-1;M=4 D m=1;M=4 ax  b có đồ thị cắt trục tung A(0;1) , tiếp tuyến A có hệ số góc 3 Tìm x 1 giá trị a, b: A a  2; b  1 B a  2; b  C a  4; b  1 D a  1; b  1 C©u 42 : Cho hàm số y  x3  5x  có đồ thị (C) đường thẳng (d): y  Trong điểm: (I) (0;2) ; (II) ( 5;2) ; (III) ( 5;2) , điểm giao điểm (C) (d)? A Chỉ II, III B Cả I, II, III C Chỉ I, II D Chỉ III, I C©u 43 : Cho hàm số y  x3  2mx2  3(m  1) x  (1), m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng  : y   x  điểm phân biệt A(0; 2) ; B; C cho tam giác MBC có diện tích 2 , với M (3;1) A m0 B m  3 C m3 B xCD  D m  0 m 3 C©u 44 : Tìm cực trị hàm số y=sinx-cosx   k ; yCT   3   k 2 ; yCD  xCT  A xCD   k ; yCD   FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán C xCT  3  k ; yCT www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam  xCD   k ; yCD    D 3 xCT   k 2 ; yCT  C©u 45 : Cho hàm số y  x  2mx  (1) Tìm giá trị tham số m để đồ thi hàm số (1) có ba điểm cực trị đường tròn qua ba điểm có bán kính A m  1; m  1  B m  1; m  1  C m  1; m  1  D m  1; m  1  C©u 46 : Giá trị cực đại hàm số y  x  2cos x khoảng (0;  ) là: A C©u 47 :   A 5  Tìm tập xác định D hàm số sau: y  A D = R\{3} C©u 48 : B C 5  D   x 1 x  2x  B D = R C D = R\{-1,3} D D = R\{-1} Với giá trị m hàm số y   x3  mx2  (2m  3) x  m  nghịch biến tập xác định? 3  m  B 3  m  C m1  D m  3 hay m   C©u 49 : Tìm m để đồ thị hàm số y   x  1 x2  2mx  m2  2m  cắt trục hoành ba điểm phân biệt A  m  B m  1, m  C m 1 D m C©u 50 : Cho hàm số y  3x4  x3 Khẳng định sau A Hàm số đạt cực đại gốc tọa độ B Hàm số cực trị C Hàm số đạt cực tiểu gốc tọa độ D Điểm A 1; 1 điểm cực tiểu   ……….HẾT……… FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ 004 CÂU ĐÁP ÁN B A A A B D B B A 10 B 11 A 12 D 13 D 14 A 15 A 16 B 17 C 18 D 19 C 20 B 21 B 22 C FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 23 D 24 B 25 D 26 D 27 C 28 C 29 D 30 C 31 C 32 D 33 C 34 A 35 A 36 B 37 C 38 A 39 C 40 A 41 C 42 B 43 D 44 A 45 D 46 A FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 47 C 48 B 49 B 50 D FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THPT CHUYÊN ĐỀ : HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (ĐỀ 007-KSHS) C©u : Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) y  x  3x  vuông góc với đường thẳng y   x 1 là: A y  x  8, y  x  B y  x  8, y  x  12 C y  x  8, y  x  24 D y  x  15, y  x  17 C©u : GTLN hàm số y  sin x(1  cos x) đoạn [0;  ] là: A C©u : 3 3 B C 3 D x  (m  1) x  Với giá trị m, hàm số y  nghịch biến khoảng xác định 2 x nó? A C©u : A m  1 m 1 B C m  1;1 D m Cho phương trình  x  1 (2  x)  k Giá trị k để phương trình có nghiệm 0k 3 B 0k  C 0k 5 D 0k 4 C©u : Phát biểu sau A X0 điểm cực đại hàm số  f '( x0 )  B X điểm cực tiểu hàm số C X điểm cực đại hàm số f '( x0 )  0, f ''( x0 )  f '( x0 )  0, f ''( x0 )  D Nếu tồn h>0 cho f(x) < f ( x0 ) x  ( x0  h; x0  h) x  x0 ta nói hàm số f(x) đạt cực FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam tiểu điểm x0 C©u : GTLN GTNN hàm số y  sin x  cos x là: 2;  A B -1;1 C 1;-1 D 2;-2 C©u : Hàm số sau đồng biến tập xác định A C©u : y x  x2 B Cho hàm số f ( x)  y x2 x2 C y x2 x  x  x2 D y D y  3 x 1 Mệnh đề sau ? x 1 A Hàm số f ( x) đồng biến R B Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (-∞ ;-1)  (-1;+∞) C Hàm số f ( x) nghịch biến R D Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (-∞ ;-1)  (-1;+∞) C©u : Hàm số sau nghịch biến R ? A y  2 x B y   x4  C y x 1 x2 C©u 10 : Tìm m để hàm số y  x3  3mx2  3(2m  1) x  đồng biến R A m 1 B m = C thỏa với giá trị m D Không có giá trị m C©u 11 : Cho hàm số f ( x)  x3  3x  Mệnh đề sau sai ? A Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (0 ;+∞) B Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (0;2) C Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (2 ;+∞) D Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (-∞ ;0) C©u 12 : GTNN hàm số y  x  3x  12 x  10 đoạn [-3; 3] là: A -10 C©u 13 : B C 17 D -35 C D x2  x  Số đường tiệm cận hàm số y  2x  A B FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 14 : Cho hàm số y  x4  x  (C), phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với 4 trục Ox là: A y  15( x  3), y  15( x  3) B y  15( x  3), y  15( x  3) C y  15( x  3), y  15( x  3) D y  15( x  3), y  15( x  3) B f ( x)  x  6x2  9x 1 D f ( x)  x2  8x  x 5 C©u 15 : Hàm số sau có cực trị A f ( x)  x  x  x  C f ( x)  ( x  4)2 x2  x  C©u 16 : Các tiếp tuyến đường cong (C ): y = x3 - 2x - song song với đường thẳng d :y = x + có phương trình là: A y = x - y = x + B y = x - y = x + C y = x - y = x + D y = x - y = x - C©u 17 : A C©u 18 :   Cho hàm số y  x  mx   m  m B Hàm số f ( x)  A Chẵn m 2  x  Với giá trị m hàm số đạt cực tiểu x=1 3 C m= D m Cos x Sin x B Lẻ C Không chẵn, không lẻ D Vừa chẵn, vừa lẻ C©u 19 : Hàm số sau có cực đại cực tiểu A f ( x)  x   x  C f ( x)  x3 x2  B f ( x)   x D f ( x)  x 10  x C©u 20 : Số điểm cực đại hàm số y = x4 + 100 A B C D C©u 21 : Cho hình chữ nhật có chu vi 16 cm, hình chữ nhật có diện tích lớn A 16 cm2 B 30 cm2 C 20 cm2 FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán D 36 cm2 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 22 : x2 Các tiếp tuyến đường cong (C ) : y  vuông góc với đường thẳng d :y = -3x + có x 1 phương trình là: x  vaø y  x  3 A y C y  x  vaø y  x  10 C©u 23 : A C©u 24 : B y 10 x  vaø y  x  3 3 D y 1 10 x  vaø y  x  3 C  ;1 x4 Hàm số y   đồng biến khoảng: 1;  B  3;4 Giá trị nhỏ hàm số y  x  A B D  ;0 D 5 đoạn [0; 4] x 1 24 C C©u 25 : Hàm số x3  3(m  1) x  6mx có hai điểm cực trị A B cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng d: y=x+2 Giá trị m A m2 B C Cả hai đáp án A B sai m0 D Hai đáp án A B C©u 26 : Cho đường cong (C ) : y = x3 - 2x2 - 2x -3 Tiếp tuyến đường cong (C) điểm có hoành độ -1 có phương trình là: A y = 5x + B y = 5x + C y = - 3x - D y = - x - C©u 27 : Cho hàm số f ( x)   x  x  Mệnh đề sau ? A Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (1;+∞) B Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (-∞ ;0) C Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (-1 ;1) D Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (-1;0) C©u 28 : Hàm số sau cực trị A y  2x x 1 B y 3x  1 x C y x 1 x2  D y x2  x  x 1 C©u 29 : Hàm số sau có cực tiểu cực đại FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam x A f ( x)  x  C f ( x)  x  x  C©u 30 : A C©u 31 : A B f ( x)   cos x  cos x D f '( x)  ( x  3) x y  x3  3x2  3x  có hai điểm cực trị A B Đường thẳng AB song song với đường thẳng sau y   4x B 3x  y   C y  3x  Tìm m để hàm số: y  x3  3m x  m có hai điểm cực trị m m0 B C m0 D 4x  y   D m0 C©u 32 : Hàm số y   x A Đồng biến [0; 1] B Nghịch biến [0; 1] C Nghịch biến (0; 1) D Đồng biến (0; 1) C©u 33 : Hàm số y   x có điểm cực tiểu ? A B C D C©u 34 : Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y   x4  x  đoạn [1; 5] là: A 4 C©u 35 : B C 4 D 1 Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  x  3x  A Song song với đường thẳng x = B Có hệ số góc - C Song song với trục hoành D Có hệ số góc dương C©u 36 : Hàm số sau không nhận O(0,0) làm điểm cực trị A C©u 37 : A f ( x)   x  x B f ( x)  x  x Hàm số y  3x   đồng biến khoảng: x (1;0) B (;0) C C f ( x)  (7  x) x  (1;2) D f ( x)  x D (1;1) C©u 38 : Hàm số y   x4  x  có điểm cực trị? A B C FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán D www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 39 : Cho hàm số f ( x)   x  Mệnh đề sau sai ? x 1 A Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (-1 ;1)  (1;3) B Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (-∞ ;1)  (1;+∞) C Hàm số f ( x) có tập xác định R\{1} D Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (-∞ ;-1)  (3;+∞) C©u 40 : Hàm số sau đạt cực đại x    k 2 A f ( x)  sin x B f ( x)  cos x  sin x C f '( x)  sinx  cos x D f ( x)  x  sin x  C©u 41 : Cho x, y số thực thỏa: y  0, x2  x  y  12 GTLN, GTNN biểu thức P  xy  x  y  17 bằng: A 20 ;-12 B ;-3 C 10 ;-6 C©u 42 : Tìm m để hàm số đồng biến khoảng (2,+∞ A C©u 43 : A m 1 B m 1 D ;-5 ) C m 1 D m 1 x2  x  Tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y  đường thẳng y  x  là: x2  3,2  B  2, 1 C  3;4  D  1;0  C©u 44 : Tìm m để phương trình x  3x  m  có ba nghiệm phân biệt A C©u 45 : A 0m4 B m0 C m4 D Không có m x5 D Các điểm cực tiểu hàm số y  x  3x  là: x  1 B x  1, x  2 C x0 C©u 46 : Tìm m để đồ thị hàm sô y  x4  2(m  1) x2  m có điểm cực trị tạo thành đỉnh tam giác vuông A m = B m = C m = D m = C©u 47 : Hàm số y   x3  3x  có điểm cực trị? A B C FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán D www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 48 : A Cho hàm số y  x  mx  m  Giá trị m để hàm số có cực trị là: m3 B m3 C m0 D m0 C©u 49 : Với giá trị k phương trình  x3  3x   k  có nghiệm phân biệt A -1 < k < C©u 50 : A B 0k 4 Tìm GTLN hàm số y  C < k < D Không có giá trị k D Hàm số GTLN x2  2x   1   ;  x 1 2  B C 10 HẾT……… FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 007 CÂU ĐÁP ÁN D A D D B A B B A 10 B 11 A 12 D 13 B 14 D 15 C 16 B 17 D 18 A 19 C 20 B 21 A 22 B FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 23 D 24 A 25 D 26 B 27 A 28 C 29 C 30 D 31 C 32 B 33 A 34 A 35 C 36 C 37 A 38 B 39 B 40 C 41 A 42 C 43 D 44 A 45 D 46 C FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 47 B 48 D 49 C 50 C FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán [...]... Cho hàm số y  x 4  2 x 2  2017 Nhận xét nào sau đây là đúng A Hàm số có một cực đại và hai cực tiểu B Hàm số có một cực tiểu và không có cực đại C Hàm số có một cực đại và không có D Hàm số có một cực tiểu và hai cực đại cực tiểu C©u 3 : Cho hàm số y  f ( x)  3 x có đồ thị (C) Khẳng định nào sau đây là khẳng định x2  2 đúng? A B C D Đồ thị (C) có một tiệm cận đứng là đường thẳng x  2 và không... định của hàm số là D  C Đồ thị hàm số không có tiệm cận D Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng C©u 28 : Cho hàm số y  f  x  là hàm liên tục trên , có đạo hàm là f   x   x  x  1  x  1 2 2016 Đồ thị hàm số có số điểm cực trị là : B 2 A 0 C 3 D 1 C©u 29 : Cho hàm số y  x4  2 x2  5 Hãy tìm phát biểu Sai? A Hàm số đạt cực đại tại x  0 B C Hàm số đã cho có 2 cực tiểu D Hàm số đã cho... Nguồn: nhóm toán 7 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam A Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  0 , giá trị cực tiểu của hàm số là y(0)  0 B Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x  1, giá trị cực tiểu của hàm số là y(1)  1 C Hàm số đạt cực đại tại các điểm x  1, giá trị cực đại của hàm số là y(1)  1 D C©u 49 : A Hàm số đạt cực đại tại điểm x  0 , giá trị cực đại của hàm số là 1 2 x2 có I là giao điểm... nhóm toán 5 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam y + 1 1 Mệnh đề nào sau đây là sai A Hàm số f  x  đạt cực tiểu tại x  1 C C©u 24 : B Hàm số f  x  đạt cực đại tại x  0 Hàm số f  x  đồng biến trên khoảng D 1,   1 4  1, 2 1 2 Cho hàm số y   x 4  x 2  3 Khẳng định nào là đúng trong các khẳng định sau? A Hàm số có không có cực trị C Hàm số f  x  nghịch biến trên khoảng B Hàm số đạt... FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 11 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KSHS – GĐ3 – PHẦN 2 – 22-10-2016 C©u 1 : Cho hàm số y  2 x3  3x 2  2 Khẳng định nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số? A Hàm số đồng biến trên khoảng ( ;0) B Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ;0) và (1; ) C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1) D Hàm số nghịch biến trên... M vuông góc với IM Khi đó điểm M có tọa độ là: Cho hàm số y  M(0; 1);M(4;3) C©u 50 : Cho hàm số y B 2x3 M(1; 2);M(3;5) 3 m m 1;3 B 1 x2 6 m C 2 x M(0; 1) D M(0;1); M(4;3) 1 Xác định m để hàm số có điểm cực đại và 2;3 cực tiểu nằm trong khoảng A y (0)  m 3;4 C m 1;3 3;4 D m 1;4 ……….HẾT……… FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 8 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 001 CÂU ĐÁP ÁN 1...  2017. OB Số giá trị k thỏa mãn yêu câu bài toán là: A 0 B 3 C 1 D 2 C T  3,5 D T   3,5 C©u 9 : Tìm tập hợp giá trị của hàm số sau y  x 3  5 x A T   2, 2 B T  0, 2 C©u 10 : Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục trên và có bảng biến thi n: FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 2 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A Hàm số có giá trị cực đại. .. D m1 x3 mx 2 1 Định m để hàm số y    đạt cực tiểu tại x  2 3 2 3 m3 B m2 C Đáp án khác FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 5 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam C©u 33 : Tìm số cực trị của hàm số sau: f (x )  x 4  2x2  1 A C©u 34 : A C©u 35 : A C©u 36 : Cả ba đáp án A, B, C B Với giá trị nào của m thì hàm số y m 5 C y=1; y= 0 sin 3x Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  y  3 B C 6 C x... 13 có đồ thị (C) Chọn phát biểu đúng x5 A Trên đồ thị (C) chỉ có bốn điểm có tọa độ nguyên FB.com/mathvncom - Nguồn: nhóm toán 6 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam B Trên đồ thị (C) chỉ có hai điểm có tọa độ nguyên C Trên đồ thị (C) chỉ có ba điểm có tọa độ nguyên D Trên đồ thị (C) chỉ vô số điểm có tọa độ nguyên C©u 27 : Cho hàm số y  x3  3x Nhận xét nào dưới đây là sai A Tập giá trị của hàm số. .. Nguồn: nhóm toán 12 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THPT CHUYÊN ĐỀ : HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (ĐỀ 001-KSHS) C©u 1 : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y x3 3x2 9x 35 trên đoạn 4; 4 lần lượt là: A 20; 2 B 10; 11 C 40; 41 D 40; 31 C©u 2 : Cho hàm số y = x4 + 2x2 – 2017 Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai ? A Đồ thị của hàm số f(x) có đúng 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 250 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án , Ôn thi đại học 2017 250 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án , Ôn thi đại học 2017 250 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay