Ôn thi đại học 2017 4 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 12 (thể tích) có đáp án

17 199 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:29

www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I TRƯỜNG THPT ………………… Thời gian làm bài: 45 phút (20 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 001 Họ tên:…………………………… Điểm: Lớp: …………… PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 Câu 1: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cạnh a biết SA ⊥ (ABC) (SBC) hợp với đáy (ABC) góc 60o Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 4 Câu 2: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông biết SA ⊥ (ABCD), SC = a SC hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 a3 A B C D 24 48 16 48 Câu 3: Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a Hai mặt (ABC) (SAC) vuông góc với (SBC) Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 12 Câu 4: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật biết SA ⊥ (ABCD), SC hợp với đáy góc 45o AB = 3a , BC = 4a Thể tích khối chóp SABCD là: 10a 3 A B 20a C 10a D 40a 3 Câu 5: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân B với AC = a, biết SA ⊥ (ABC) SB hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 48 24 24 Câu 6: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi với AC = 2BD = 2a ∆ SAD vuông cân S , (SAD) ⊥ (ABCD) Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C D a 12 12 Câu 7: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA ⊥ (ABCD) mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 2a 3 a3 A B C a 3 D 3 Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD = 2a, AB = a Gọi H trung điểm AD , biết SH ⊥ ( ABCD ) , SA = a Thể tích khối chóp SABCD là: 4a 3 A 2a B 4a C www.MATHVN.com 2a 3 D Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 Câu 9: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân a với AB = AC = a, biết tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với (ABC) ,mặt phẳng (SAC) hợp với (ABC) góc 45o Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 A a B C D 12 24 Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng ( SAB ) , ( SAD ) vuông góc với đáy, SC = a Thể tích khối chóp SABCD là: A a3 B a C a3 D a3 3 Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm O , AC = 2AB = 2a, SA ⊥(ABCD), SD = a Thể tích khối chóp SABCD là: A a3 B a C a 15 D a3 Câu 12: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a góc BAD = 60o, SA ⊥ (ABCD) Biết khoảng cách từ A đến cạnh SC a Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C D a 3 12 Câu 13: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên ( SAB ) ( SAC ) vuông góc với đáy SC = a Thể tích khối chóp SABC là: a3 2a a3 a3 B C D 12 Câu 14: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB = 2a , BC = 4a, SAB ⊥ (ABCD), hai mặt bên (SBC) (SAD) hợp với đáy ABCD góc 30o Thể tích khối chóp SABCD là: 4a 3 8a 3 8a 3 a3 A B C D 9 Câu 15: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thang vuông a D; AD = CD = a; AB=2a, ∆ SAB nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C D a 3 2 A Câu 16: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông A, AC = a, ACB = 600 Đường chéo BC’ mặt bên (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: A 4a B a3 C a D 2a Câu 17: Cho hình chóp SABC có BAC = 90o ; ABC = 30o ; SBC tam giác cạnh a (SAB) ⊥ (ABC) Thể tích khối chóp SABC là: a3 a3 a3 A 2a 2 B C D 12 24 24 Câu 18: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật , ∆ SAB cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) biết (SAC) hợp với (ABCD) góc 30o Thể tích khối chóp SABCD là: a3 a3 a3 A B C D a 3 www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy 2a Mặt bên hình chóp tạo với đáy góc 600 Mặt phẳng (P) chứa AB qua trọng tâm G tam giác SAC cắt SC, SD M, N Thể tích khối chóp S.ABMN là: 4a 3 A 2a 3 a3 5a 3 B C D Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a , tam giác SAB đều, H trung điểm cạnh AB , biết SH ⊥ ( ABCD ) Thể tích khối chóp SABCD là: A 2a 3 B a3 C a3 D 4a 3 - HẾT www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 www.MATHVN.com D D A B C C A C B A A C A B B C D B D D Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I TRƯỜNG THPT ………………… Thời gian làm bài: 45 phút (25 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 002 Họ tên:…………………………… Điểm: Lớp: …………… PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 C©u : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a, hình chiếu A’ mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H cạnh BC, mặt phẳng (P) qua BC vuông góc với ௔మ √ଷ AA’ cắt lăng trụ theo thiết diện có diện tích ଼ Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: 3ܽଷ ܽଷ √3ܽଷ √3ܽଷ A C B D 4 C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A, B với AB = BC = ଵ AD Gọi ଶ ௏ A C©u : A B C D C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : V, V1 thể tích khối chóp S.ABCD S.BCD Tỷ số భ bằng: ௏ 1 C B D 3 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? Khối lăng trụ tứ giác khối đa diện Khối chóp khối đa diện lồi Khối bát diện có mặt tam giác Khối chóp khối đa diện Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, mặt bên SAB tam giác cân đỉnh S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi I trung điểm cạnh AB, O tâm đối xứng đáy Đường cao hình chóp : SI B SB C SO D SA Số mặt phẳng đối xứng khối bát diện là: B C D 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, mặt bên SAB tam giác cân đỉnh S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABC bằng: ܽଷ √3 ܽଷ √3 ܽଷ √3 ܽଷ √3 B C D 12 Cho hình chóp tam giác có cạnh bên a, góc mặt bên mặt đáy 600 Độ dài đường cao hình chóp là: 3ܽ 3ܽ ܽ√21 ܽ√3 C D B 7 Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành gọi M trung điểm cạnh SC Mặt phẳng (P) qua AM song song với BD chia khối chóp thành hai khối Tỷ số thể tích hai khối bằng: B C D 3 Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi có diện tích S1, hai mặt chéo ACC’A’ BDD’B’ có diện tích S2, S3 Thể tích khối hộp là: www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 A C C©u 10 : A C©u 11 : A C©u 12 : A C©u 13 : A C©u 14 : A C©u 15 : A C©u 16 : A C©u 17 : A C©u 18 : A C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C©u 22 : B ඥܵଵ ܵଶ ܵଷ ඥ2ܵଵ ܵଶ ܵଷ ܵଵ D ඥܵଶ ܵଷ ඥܵ ܵ ܵ ଵ ଶ ଷ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi V, V1 thể tích khối hộp ௏ ABCD.A’B’C’D’ khối tứ diện ACB’D’ Tỷ số భ bằng: ௏ 1 B C D Cho hình chopS.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC cắt SB, SC, SD B’, C’, D’ Thể tích khối đa diện có đỉnh ABCDD’C’B’ bằng: 5ܽଷ 5ܽଷ 5ܽଷ 5ܽଷ B C D 12 18 Người ta cần cắt khối tứ diện cạnh 2a để khối bát diện cạnh a Hỏi cần nhát cắt? B C D Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A, B với AB = BC = a, AD = 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt bên SBC tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp S.BCD bằng: ܽଷ ܽଷ ܽଷ √2 ܽଷ √2 B C D 6 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân với AB = AC = a Mặt beenBCC’B’ có diện tích 2√2ܽଶ nằm mặt phắng vuông góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: B C D ܽଷ 2ܽଷ 2√2ܽଷ √2ܽଷ Mỗi đỉnh đa diện đỉnh chung nhiều mặt? B C D Cho hình chóp SABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy, đáy ABC tam giác vuông C, gọi H trực tâm tam giác SBC, hình chiếu A SB, SC A1, A2, đường cao đỉnh A tứ diện SABC là: AA2 B AA1 C AC D AH Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’, biết A’ABD tứ diện cạnh a Thể tích khối hộp là: √3ܽଷ √3ܽଷ √2ܽଷ √2ܽଷ B C D 4 Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ Biết A’ABC tứ diện cạnh a Độ dài đường cao lăng trụ là: ܽ√3 ܽ√6 ܽ√3 ܽ√2 B C D 3 6 Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 300 Thể tích khối chóp tương ứng bằng: ܽଷ √6 ܽଷ √6 ܽଷ √6 ܽଷ √6 B C D 18 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 450 Độ dài đường cao hình chóp là: B C D ܽ 2ܽ ܽ√2 ܽ√3 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, M điểm thuộc cạnh SC, mặt phẳng (ABM) cắt SD N Gọi V1 thể tích khối chóp S.ABMN, V thể tích khối chóp ௏ ହ ௌெ S.ABCD Biết tỷ số ௏భ = ଽ tý số ௌ஼ bằng: 1 B C D 3 Cho khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a cạnh bên 2a Thể tích khối ABC’A’ bằng: www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 A C©u 23 : A C©u 24 : A C©u 25 : A ܽଷ √2 ܽଷ √3 ܽଷ √3 ܽଷ √3 B C D 3 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, đường chéo A’B mặt bên ABB’A’ tạo với đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: 3ܽଷ ܽଷ 3ܽଷ √3ܽଷ B C D 4 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB), (SAD) vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp S.ABCD là: ܽଷ 2ܽଷ ܽଷ √2 ܽଷ √2 B C D 3 Số cạnh, số mặt, số đỉnh khối hộp là: 12, 6, B 8, 6, 12 C 12, 8, D 6, 8, 12 www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 002 Phương án “)” phương án Ví dụ 1C, 2D 01 { | ) ~ 02 { | } ) 03 ) | } ~ 04 ) | } ~ 05 ) | } ~ 06 { | ) ~ 07 { ) } ~ 08 { | } ) 09 { ) } ~ 10 { | } ) 11 { | } ) 12 ) | } ~ 13 { | ) ~ 14 { | ) ~ 15 ) | } ~ 16 ) | } ~ 17 { ) } ~ 18 { ) } ~ 19 { | ) ~ 20 { ) } ~ 21 { | } ) 22 { | } ) 23 { ) } ~ 24 { | ) ~ 25 ) | } ~ www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I TRƯỜNG THPT ………………… Thời gian làm bài: 45 phút (20 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 003 Họ tên:…………………………… Điểm: Lớp: …………… PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 Câu 1: Cho khối chóp có đáy đa giác lồi có cạnh Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Số mặt khối chóp 14 B Số đỉnh khối chóp 15 C Số mặt khối chóp số đỉnh D Số cạnh khối chóp Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cân A, AB=AC=a, BAC = 120 Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A 2a B a a3 D a3 C Câu 3: Các đường chéo mặt hình lập phương Thể tích khối lập phương là: 125 125 343 343 A B C D 2 3 2 3 Câu 4: Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh x = Thể tích (H) bằng: 32 A B 36 C D 3 Câu 5: Diện tích toàn phần hình lập phương 54 Thể tích khối lập phương là: A B 64 C D 27 Câu 6: Nếu kích thước khối hộp tăng lên lần thể tích tăng lên: A 64 lần B 27 lần C lần D 81 lần Câu 7: Thể tích khối tứ diện cạnh a = 2.125 2.16 2.9 A B 18 C D 12 Câu 8: Người ta muốn xây bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật phòng tắm Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao khối hộp 5m, 1m, 2m ( hình vẽ bên) Biết viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm Hỏi người ta sử dụng viên gạch để xây bồn thể tích thực bồn chứa lít nước? (Giả sử lượng xi măng cát không đáng kể ) 1dm VH' 1dm VH 2m www.MATHVN.com 1m 5m Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 A 1180 vieân ;8820 lít B 1182 vieân ;8800 lít C 1182 vieân ;8820 lít D 1180 vieân ;8800 lít Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân C, cạnh SA vuông góc với mặt đáy , biết AB=2a, SB=3a Thể tích khối chóp S.ABC V Tỷ số A B 3 C 8V có giá trị a3 D Câu 10: Có thể chia hình lập phương thành tứ diện ? A Hai B Bốn C Sáu D Vô số Câu 11: Khối chóp S.ABCD có mặt đáy là: A Hình bình hành B Hình chữ nhật C Hình thoi D Hình vuông Câu 12: Cho ABCD.A’B’C’D’ hình lập phương có cạnh a Thể tích tứ diện ACD’B’ ? a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 13: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D; biết AB = AD = 2a , CD = a Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) 600 Gọi I trung điểm AD, biết hai mặt phẳng (SBI) (SCI) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: A 5a B 15a C 5a D 15a Câu 14: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông A, AC=a, ACB = 60 Đường chéo BC’ mặt bên (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ theo a A a 2a B 4a C a3 D Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I có cạnh a, góc BAD = 600 Gọi H trung điểm IB SH vuông góc với (ABCD) Góc SC (ABCD) 450 Tính thể tích khối chóp S.AHCD 35 39 39 35 A a B a C a D a 32 32 16 16 Câu 16: Ba kích thước hình hộp chữ nhật x, 2x, 4x (x > 0) Thể tích hình hộp cho 1728 Khi x bằng: A B C D Câu 17: Một hình chóp tam giác có cạnh bên b chiều cao h Khi thể tích : A (b − h ) h B (b − h ) h 12 C (b − h )b D (b − h ) h Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành với AB=a, AD=2a, BAD = 60 , 0 SA vuông góc với đáy, góc SC đáy 60 Thể tích khối chóp S.ABCD V Tỷ số V a3 A B C www.MATHVN.com D Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 Câu 19: Cho hình chóp S.ABC với SA ⊥ SB , SB ⊥ SC , SC ⊥ SA Biết SA, SB, SC 3, 5, Thể tích hình chóp bằng: A 20 B 10 C 15 D 10 Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a Các cạnh bên hình chóp a Chọn mệnh đề sai mệnh đề : A Các cạnh bên khối chóp tạo với mp đáy góc B SO không vuông góc với đáy a D BD = a C OA = - - HẾT www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 003 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I TRƯỜNG THPT ………………… Thời gian làm bài: 45 phút (20 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 004 Họ tên:…………………………… Điểm: Lớp: …………… PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 Câu 1: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, góc mặt bên đáy 60 M,N trung điểm cạnh SD, DC Tính theo a thể tích khối chóp M.ABC a3 A a3 B 24 a3 C a3 D Câu 2: Nếu không sử dụng thêm điểm khác đỉnh hình lập phương chia hình lập phương thành A Bốn tứ diện hình chóp tam giác B Năm tứ diện C Năm hình chóp tam giác giác đều, tứ diện D Một tứ diện bốn hình chóp tam giác giác Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành M N theo thứ tự trung VS CDMN là: VS CDAB điểm SA SB Tỉ số thể tích B C D 8 Câu 4: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ trung A điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: A 10 B C D Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cân A, AB=AC=a, BAC = 120 Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a3 A a3 B C a D 2a Câu 6: Cho hình chóp SABC có BAC = 90o ; ABC = 30o ; SBC tam giác cạnh a (SAB) ⊥ (ABC) Tính thể tích khối chóp SABC www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 A a3 24 B a3 24 C a3 12 D 2a 2 Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành với AB=a, AD=2a, BAD = 60 , 0 SA vuông góc với đáy, góc SC đáy 60 Thể tích khối chóp S.ABCD V Tỷ số V a3 A B C D Câu 8: Cho tứ diện có chiều cao h Ở ba góc tứ diện người ta cắt tứ diện có chiều cao x để khối đa diện lại tích nửa thể tích tứ diện ban đầu ( hình bên ) Giá trị x bao nhiêu? A h B h C h D h Câu 9: Cho ABCD.A’B’C’D’ hình lập phương có cạnh a Thể tích tứ diện ACD’B’ ? A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 10: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông A, AC=a, ACB = 60 Đường chéo BC’ mặt bên (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ theo a 2a A B a 4a C Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, SD = a3 D a 17 hình chiếu vuông góc ; H S lên mặt (ABCD) trung điểm đoạn AB Gọi K trung điểm AD Tính khoảng cách hai đường SD HK theo a A a B 3a C www.MATHVN.com 3a D a 21 Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 Câu 12: Thể tích khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a cạnh bên 2a là: a3 a3 a3 a3 B C D Câu 13: Cho khối tứ diện ABCD Lấy điểm M nằm A B, điểm N nằm C D Bằng hai mặt phẳng ( MCD ) ( NAB ) ta chia khối tứ diện cho thành bốn khối tứ diện: A AMCN, AMND, AMCD, BMCN B BMCD, BMND, AMCN, AMDN C AMCD, AMND, BMCN, BMND D AMCD, AMND, BMCN, BMND Câu 14: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA cho A SA ' = SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: A V 81 B V C V 27 D V Câu 15: Người ta muốn xây bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật phòng tắm Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao khối hộp 5m, 1m, 2m ( hình vẽ bên) Biết viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm Hỏi người ta sử dụng viên gạch để xây bồn thể tích thực bồn chứa lít nước? (Giả sử lượng xi măng cát không đáng kể ) 1dm VH' 1dm VH 2m 1m 5m A 1182 vieân ;8800 lít B 1182 vieân ;8820 lít C 1180 vieân ;8820 lít D 1180 vieân ;8800 lít Câu 16: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D; biết AB = AD = 2a , CD = a Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) 600 Gọi I trung điểm AD, biết hai mặt phẳng (SBI) (SCI) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: 15a A 5a B 5a C 15a D Câu 17: Một lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy tam giác ABC cạnh a Cạnh bên b hợp với mặt đáy góc 60 Thể tích hình chóp A′ BCC’B’ ? a 2b A a 2b B a 2b C a 2b D Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân C, cạnh SA vuông góc với mặt đáy , biết AB=2a, SB=3a Thể tích khối chóp S.ABC V Tỷ số A B 3 C 8V có giá trị a3 D Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I có cạnh a, góc BAD = 600 Gọi H trung điểm IB SH vuông góc với (ABCD) Góc SC (ABCD) 450 Tính thể tích khối chóp S.AHCD www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 A 35 a 32 B 35 a 16 C 39 a 32 D 39 a 16 Câu 20: Cho lăng trụ ABC.A 'B'C' có đáy tam giác cạnh a , Hình chiếu vuông góc điểm A ' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC Biết khoảng cách hai đường thẳng AA' BC a Khi thể tích khối lăng trụ a3 a3 A B 12 C a3 24 D a3 - - HẾT www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương hình học 12 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 004 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom [...]... không vuông góc với đáy a 5 2 D BD = a 5 C OA = - - HẾT www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học 12 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học. .. chương 1 hình học 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I TRƯỜNG THPT ………………… Thời gian làm bài: 45 phút (20 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 0 04 Họ và tên:…………………………… Điểm: Lớp: …………… PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20 Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a,... 3 A B 12 3 C a3 3 24 D a3 3 6 - - HẾT www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học 12 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom ...www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học 12 Câu 19 : Cho hình chóp S.ABC với SA ⊥ SB , SB ⊥ SC , SC ⊥ SA Biết SA, SB, SC lần lượt là 3, 5, 6 Thể tích của hình chóp bằng: A 20 B 10 C 15 D 10 Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a Các cạnh bên của hình chóp đều bằng nhau và bằng a 2 Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề : A Các cạnh... 8 3 3 C 4 5 3 8V có giá trị là a3 4 3 D 3 Câu 19 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I và có cạnh bằng a, góc BAD = 600 Gọi H là trung điểm của IB và SH vuông góc với (ABCD) Góc giữa SC và (ABCD) bằng 45 0 Tính thể tích khối chóp S.AHCD www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học 12 A 35 3 a 32 B 35 3 a 16 C 39... phẳng vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a3 A 8 a3 B 2 C a 3 D 2a 3 Câu 6: Cho hình chóp SABC có BAC = 90o ; ABC = 30o ; SBC là tam giác đều cạnh a và (SAB) ⊥ (ABC) Tính thể tích khối chóp SABC www.MATHVN.com Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học 12 A a3 2 24 B a3 3 24 C a3 3 12 D 2a 2 2 Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy... có đáy là hình vuông cạnh a, SD = a3 6 D 3 a 17 hình chiếu vuông góc 2 ; H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB Gọi K là trung điểm của AD Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a A a 3 7 B 3a 5 C www.MATHVN.com 3a 5 D a 21 5 Facebook.com/mathvncom www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam – Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 hình học 12 Câu 12 : Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy... khối chóp M.ABC a3 2 A 4 a3 3 B 24 a3 C 8 a3 2 D 2 Câu 2: Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành A Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều B Năm tứ diện đều C Năm hình chóp tam giác giác đều, không có tứ diện đều D Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành M và... sử lượng xi măng và cát không đáng kể ) 1dm VH' 1dm VH 2m 1m 5m A 11 82 vieân ;8800 lít B 11 82 vieân ;8820 lít C 11 80 vieân ;8820 lít D 11 80 vieân ;8800 lít Câu 16 : Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; biết AB = AD = 2a , CD = a Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600 Gọi I là trung điểm của AD, biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)... thể tích 1 3 5 1 B C D 2 8 8 4 Câu 4: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ lần lượt là trung A điểm của các cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích giữa khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ và khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: A 1 10 B 1 4 C 1 2 D 1 8 Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, AB=AC=a, BAC = 12 0 Mặt bên SAB 0 là tam giác đều và nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 4 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 12 (thể tích) có đáp án , Ôn thi đại học 2017 4 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 12 (thể tích) có đáp án , Ôn thi đại học 2017 4 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 12 (thể tích) có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay