Ôn thi đại học 2017 5 đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 1 hình học 11 có đáp án

18 193 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:29

1 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 25 câu trắc nghiệm Thời gian làm 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 Câu Cho hình bình hành ABCD Phép tịnh tiến TDA biến: A B thành C B C thành A C C thành B D A thành D Câu Cho v ( −1;5 ) điểm M ' ( 4; ) Biết M’ ảnh M qua phép tịnh tiến Tv Tọa độ M A M ( 3;7 ) B M ( 5; −3) C M ( 3; −7 ) D M ( −4;10 ) Câu Cho v ( 3;3) đường tròn ( C ) : x + y − x + y − = Ảnh ( C ) qua Tv ( C ') : A C ( x − ) + ( y − 1) = 2 ( x + ) + ( y + 1) = 2 B ( x − ) + ( y − 1) D x2 + y + 8x + y − = 2 = Câu Cho v ( −4; ) đường thẳng ∆ : x − y − = Hỏi ảnh ∆ qua Tv đường thẳng ∆ ' : A ∆ ' : x − y + = B ∆ ' : x − y − = C ∆ ' : x + y − 15 = D ∆ ' : x − y − 15 = Câu Cho ∆ABC có A ( 2; ) , B ( 5;1) , C ( −1; −2 ) Phép tịnh tiến TBC biến ∆ABC thành ∆A ' B ' C ' Tọa độ trọng tâm ∆A ' B ' C ' là: A B ( −4; ) ( −4; −2 ) C ( 4; −2 ) D ( 4; ) Câu Biết M ' ( −3;0 ) ảnh M (1; −2 ) qua Tu , M '' ( 2;3) ảnh M ' qua Tv Tọa độ u + v = A ( 3; −1) B ( −1;3) C ( −2; −2 ) D (1;5) Câu Khẳng định sai: A Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách hai điểm B Phép quay bảo toàn khoảng cách hai điểm C Nếu M’ ảnh M qua phép quay Q(O ,α ) ( OM '; OM ) = α D Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính Câu Trong mặt phẳng Oxy, ảnh điểm M ( −6;1) qua phép quay Q ( O : 900 ) là: A M ' ( −1; −6 ) B M ' (1;6 ) C M ' ( −6; −1) D M ' ( 6;1) Câu Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q ( O : −900 ) , M ' ( 3; −2 ) ảnh điểm : A M ( −3; ) www.MATHVN.com B M ( 2;3) C M ( −3; −2 ) D M ( 2;3) fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu 10 Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay Q ( O; −1800 ) biến đường thẳng AD thành đường thẳng: A CD B BC C BA D AC Câu 11 Cho ngũ giác ABCDE tâm O Phép quay sau biến ngũ giác thành A Q ( O :1800 ) B Q ( A;1800 ) C Q ( D;1800 ) D Cả A.B.C sai Câu 12 Phép biến hình sau tính chất : “ Biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng nó” A Phép tịnh tiến B Phép đối xứng trục C Phép đối xứng tâm D Phép vị tự Câu 13 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề A Phép vị tự phép dời hình B Có phép đối xứng trục phép đồng C Phép đồng dạng phép dời hình D Thực liên tiếp phép quay phép vị tự ta phép đồng dạng Câu 14 Trong hệ tục Oxy cho M(0;2); N(-2;1); v (1; 2) T v biến M, N thành M’, N’ độ dài M’N’ là: A 13 ; B 10 ; C ; D Câu 15 Chọn 12 làm gốc Khi kim giờ kim phút quay góc lượng giác: A 900 B -3600 C 1800 D -7200 Câu 16 Trong hệ trục Oxy cho đường thẳng : x + y − = ( d ) Phép vị tự tâm O tỉ số biến đường thẳng (d) thành đường A 2x+y+3=0 B.2x+y-6=0 C.4x+2y-3=0 D.4x+2y-5=0 Câu 17 Phép vị tự tâm O (0;0) tỉ số -2 biến đường tròn: (x-1)2+(y-2)2 = thành đường A.(x-2)2+(y-4)2=16 B.(x-4)2+(y-2)2=4 C.(x-4)2+(y-2)2=16 D.(x+2)2+(y+4)2=16 Câu 18 Cho đường thẳng d có phương trình x+ y − =0.Phép hợp thành phép đối xứng tâm O(0;0) phép tịnh tiến theo v (3;2) biến d thành đường thẳng A x+y − =0 B 3x+3y − 2=0 C 2x+y+2 =0 D x+y − 3=0 Câu 19 Cho đường thẳng d: 2x − y = phép đối xứng trục Oy biến d thành đường thẳng A 2x+y -1=0 B 2x + y =0 C 4x − y =0 D 2x+y − 2=0 Câu 20 Cho đường tròn (C) có phương trình (x − 2)2 +(y − 2)2 =4 Phép đồng dạng hợp thành phép vị tự tâm O(0;0), tỉ số k = phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 biến (C) thành đường tròn A (x+2)2 +(y − 1)2 =16 B (x − 1)2 +(y − 1)2 =16 2 C (x+4) +(y − 4) =16 D (x − 2)2 +(y − 2)2 =16 Câu 21 Cho M(3; − 1) I(1;2) Hỏi điểm điểm sau ảnh M qua phép đối xứng tâm I A N(2;1) B P( − 1;3) C S(5; − 4) D Q( − 1;5 ) Câu 22 Cho M(2;3) Hỏi điểm điểm sau ảnh M qua phép đối xứng trục Ox A Q(2; − 3) B P(3;2) C N(3; − 2) D S( − 2;3) www.MATHVN.com fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu 23 Cho đường thẳng d: 3x-y+1=0, đường thẳng đường thẳng có phương trình sau ảnh d qua phép quay tâm O(0 ;0) góc 900 A.x+y+1=0 B.x+3y+1=0 C.3x+y+2=0 D.x-y+2=0 Câu 24 Cho hình vuông ABCD tâm O, gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA phép dời hình sau biến ∆AMO thành ∆CPO A Phép tịnh tiến vecto AM B Phép đối xứng trục MP C Phép quay tâm A góc quay 180 D Phép quay tâm O góc quay −1800 Câu 25 Cho đường thẳng d: x = Hỏi đường thẳng đường thẳng sau ảnh d phép đối xứng tâm O(0;0) A y = B y = − C x = D x = − www.MATHVN.com fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 25 câu trắc nghiệm Thời gian làm 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 C©u : A C©u : A C C©u : Hình gồm hai đường tròn có tâm bán kính khác có trục đối xứng ? Một B Không có C Vô số D Hai Có phép tịnh tiến biến đường thẳng d cho trước thành ? Có vô số phép B Không có phép Có phép D Chỉ có hai phép Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x − y + = Để phép tịnh tiến theo vecto v biến d thành v phải vecto vecto sau ? A v = ( −1; ) B v = ( 2;1) C v = ( 2; −1) D v = (1; ) C©u : Cho hai đường thẳng song song d d ' Có phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d ' ? B Có phép A Chỉ có hai phép C Có vô số phép D Không có phép C©u : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng ∆ : x − y + = Hỏi bốn đường thẳng cho phương trình sau đường thẳng biến thành ∆ qua phép đối xứng tâm ? A x + y − = B x + y − = C x − y + = D x + y − = C©u : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M ( −2;4 ) Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến M thành điểm điểm sau ? A B ( −4; −8) B C ( 4; −8 ) C A ( −8;4 ) D D ( 4;8) C©u : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng ∆ : x = Trong bốn đường thẳng cho phương trình sau đường thẳng ảnh ∆ qua phép đối xứng tâm O ? A y = −2 B x = −2 C x = D y = C©u : Hợp thành hai phép tịnh tiến Tu Tv phép đồng A C C©u : A C©u 10 : A C©u 11 : B Hai vecto u v vuông góc với Hai vecto u v ngược hướng D u = v = u+v =0 Hình gồm hai đường tròn phân biệt có bán kính có tâm đối xứng ? Vô số B Hai C Không có D Một Có phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành ? Một B Vô số C Hai D Không có Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép tịnh tiến biến điểm A ( 3;2 ) thành điểm A ' ( 2;3) biến điểm B ( 2;5 ) thành A Điểm B '(5;5) B Điểm B '(5;2) C Điểm B '(1;1) D Điểm B '(1;6) C©u 12 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M ( 2;3) Hỏi bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép đối xứng qua trục Ox ? A A ( 3;2 ) B D ( −2;3) www.MATHVN.com C B ( 2; −3) D C ( 3; −2 ) fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam C©u 13 : A B C D C©u 14 : A B C D C©u 15 : Trong mệnh đề sau mệnh đề ? Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành Phép đối xứng tâm có điểm biến thành Phép đối xứng tâm điểm biến thành Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành Trong mệnh đề sau mệnh đề ? Một hình có vô số trục đối xứng hình phải đường tròn Một hình có vô số trục đối xứng hình phải hình gồm đường tròn đồng tâm Một hình có vô số trục đối xứng hình phải hình gồm hai đường thẳng vuông góc Đường tròn hình có vô số trục đối xứng Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M ( 2;3) Hỏi bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép đối xứng qua đường thẳng x − y = ? A A ( 3;2 ) B C ( 3; −2 ) C B ( 2; −3) D D ( −2;3) C©u 16 : Cho hai đường thẳng cắt d d ' Có phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d ' ? A Không có phép B Có phép C Chỉ có hai phép D Có vô số phép C©u 17 : Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm I (1;2 ) M ( 3; −1) Trong bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép đối xứng tâm I ? A B ( −1;3) B B ( −1;5 ) C A ( 2;1) D D ( 5; −4 ) C©u 18 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A ( 2; −5 ) Phép tịnh tiến theo vecto v (1;2 ) biến A thành điểm điểm sau ? A B ( 3;1) B C ( 3; −3) C E ( −1;7 ) D D (1; −7 ) C©u 19 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đồ thị hàm số y = tan x Có phép tịnh tiến biến đồ thị thành ? A Chỉ có hai phép B Có phép C Không có phép D Có vô số phép C©u 20 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto u ( 3; −1) Phép tịnh tiến theo vecto u biến điểm M (1; −4) thành A Điểm M '(2;3) B Điểm M '(4; −5) C Điểm M '(4;5) D Điểm M '(3; −4) C©u 21 : Trong mệnh đề sau mệnh đề ? A Có phép tịnh tiến theo vecto khác không biến điểm thành B Có phép đối xứng trục biến điểm thành C Có phép đối xứng tâm biến điểm thành D Có phép quay biến điểm thành C©u 22 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M ( 2;3) Hỏi bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép đối xứng qua trục Oy ? A A ( 3;2 ) B B ( 2; −3) C D ( −2;3) D C ( 3; −2 ) C©u 23 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (1;1) Hỏi bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép quay tâm O , góc 450 ? A A ( −1;1) B C ( 2;0 ) C B (1;0 ) D ( D 0; ) C©u 24 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A ( 4;5 ) Hỏi A ảnh điểm điểm sau qua phép tịnh tiến theo vecto v ( 2;1) ? A B ( 3;1) B D ( 4;7 ) C E ( 2;4 ) D C©u 25 : Trong mệnh đề sau mệnh đề ? A Thực liên tiếp hai phép tịnh tiến phép tịnh tiến B Thực liên tiếp phép quay phép tịnh tiến phép tịnh tiến www.MATHVN.com C (1;6 ) fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam C Thực liên tiếp hai phép đối xứng trục phép đối xứng trục D Thực liên tiếp phép đối xứng qua tâm phép đối xứng trục phép đối xứng tâm www.MATHVN.com fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Phương án “)” phương án Ví dụ câu 1A, câu 6B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 www.MATHVN.com ) ) ) { { { { { { ) { { { { ) ) { { { { { { { { ) | | | | | ) ) | | | | | ) | | | ) ) | ) | | | | | } } } ) ) } } ) } } } ) } } } } } } } } } ) } ) } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ fb.com/mathvncom Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 20 câu trắc nghiệm Thời gian làm 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C©u : A B C D C©u : A Trong mp Oxy cho điểm M(1;1) Điểm ảnh M qua phép quay tâm O, góc 450: B ( ;0) C (-1;1) D (1;0) (0; 2) Số trục đối xứng hình vuông B C D Cho tam giác ABC tam giác A1B1C1 đồng dạng với theo tỉ số k ≠ Chọn câu sai k tỉ số hai đường cao tương ứng B k tỉ số hai bán kính đường tròn ngoại tiếp tương ứng k tỉ số hai trung tuyến tương ứng D k tỉ số hai góc tương ứng Cho tam giác ABC vuông A không cân, đường cao AH Gọi D E theo thứ tự điểm đối xứng điểm H qua cạnh AB, AC; Tìm mệnh đề SAI Phép biến hình biến D thành E B Phép quay tâm A, góc quay 1800 Phép tịnh tiến theo vectơ BC D Phép đối xứng tâm A Phép vị tự tâm A, tỉ số k = −1 Trong mp Oxy choM(-2;4) Tọa độ ảnh điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 là: (-8;4) B (-4;-8) C (4;8) D (4;-8) Tìm mệnh đề SAI mệnh đề sau Phép dời hình biến: Một đoạn thẳng thành đoạn thẳng, tia thành tia Một đường thẳng thành đường thẳng song song với Một đường tròn thành đường tròn có bán kính bán kính đường tròn cho Một tam giác thành tam giác Trong mp Oxy, cho đường tròn (C) ( x − 2)2 + ( y − 2) = Hỏi phép đồng dạng có cách thực liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số k = phép quay tâm O góc 90o biến (C) thành đường tròn sau đây: B ( x − 1)2 + ( y − 1)2 = ( x + 2)2 + ( y − 1)2 = C ( x − 2)2 + ( y − 2)2 = D ( x + 1)2 + ( y − 1)2 = C©u : Phép vị tự tỉ số k biến hình vuông thành A hình thoi B hình bình hành C hình vuông D hình chữ nhật C©u : Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q o , M ' ( 3; −2 ) ảnh điểm : O ,90 ( ) A M ( −2; −3) B M ( −3; −2 ) C M ( 3; ) C©u 10 : Cho AB = AC Khẳng định sau A V( A; ) (C ) = B B V( A; −2 ) ( B ) = C C V( A; ) ( B ) = C C©u 11 : Cho hình bình hành ABCD Phép tịnh tiến TDA biến: A C thành A www.MATHVN.com B A thành D C C thành B D M ( 2;3) D V( A; −2 ) (C ) = B D B thành C fb.com/mathvncom 10 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam C©u 12 : Cho v ( 3;3) đường tròn ( C ) : ( x − 1)2 + ( y + )2 = Ảnh ( C ) qua T ( C ') : v A x2 + y + 8x + y − = B ( x − ) + ( y − 1) = 2 ( x − ) + ( y − 1) = 2 D C ( x + ) + ( y + 1) = C©u 13 : Cho v ( −4; ) đường thẳng ∆ ' : x − y − = Hỏi ∆ ' ảnh đường thẳng ∆ qua T : v 2 A ∆ : x + y − = B ∆ : x − y + = C ∆ : x − y − 13 = D ∆ : x − y − 13 = 2 C©u 14 : Trong mp Oxy cho đường tròn (C) có pt ( x − 1) + ( y − 2) = Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến (C) thành đường tròn sau đây: A ( x − )2 + ( y − 4)2 = 16 B ( x + 2)2 + ( y + 4)2 = 16 C C©u 15 : A C©u 16 : A C©u 17 : A C C©u 18 : A C©u 19 : A C©u 20 : (x − 4)2 + ( y − 2)2 = D ( x − 4)2 + ( y − )2 = 16 Cho hình vuông ABCD tâm O Phép quay biến hình vuông thành Q(A;90O ) B Q( A; 45O ) C Q(O;90O ) D Q(O; 45O ) Có phép quay tâm O góc α , ≤ α ≤ 2π , biến tam giác tâm O thành B C D Trong phép biến hình có cách thực liên tiếp hai phép biến hình sau đây, phép không phép dời hình : Phép đối xứng trục phép đối xứng tâm B Phép đối xứng tâm phép vị tự tỉ số k = −1 Phép quay phép chiếu vuông góc lên D Phép quay phép tịnh tiến đường thẳng Phép tịnh tiến theo v biến đường thẳng (d) thành (d’) d’ // d B d’ ≡ d C d’ // d d’ ≡ d D d’ cắt d Hình sau tâm đối xứng Tam giác B Hình tròn C Hình vuông D Hình bình hành Cho ba điểm A(−1; 1), B(2; −3), C(1; −2) ảnh điểm C phép tịnh tiến TAB A (4; −6) www.MATHVN.com B (−4; 6) C (−4; −6) D (4; 6) fb.com/mathvncom 11 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Phương án “)” phương án Ví dụ câu 2B, câu 3D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 www.MATHVN.com ) { { ) { { { { { ) { { { { { { { { ) ) | ) | | | ) | | | | | | ) ) | ) | | | | } } } } } } } ) } } ) } } } ) } ) ) } } ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fb.com/mathvncom 12 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 20 câu trắc nghiệm Thời gian làm 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 Câu Trong mặt phẳng Oxy cho A(9;1) Phép tịnh tiến theo vectơ v (5; 7) biến A thành điểm điểm sau: A B(4;-6) B C(14;8) C D(13;7) D E(8;14) Câu Trong mặt phẳng Oxy cho A(5;-3) Hỏi A ảnh điểm điểm sau qua phép tịnh tiến theo vec tơ v (5; 7) A B(0;-10) B C(10;4) C D(4;10) D E(-10;0) 2 Câu Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( x − ) + ( y − 3) = Ảnh đường tròn qua phép tịnh tiến theo vec tơ v (5; 7) A ( x − ) + ( y − 3) = 2 B ( x − 13) + ( y − 10 ) = 2 C ( x − ) + ( y − ) = 2 D ( x − 3) + ( y + ) = 2 Câu Trong mặt phẳng Oxy cho v (1;3) phép tịnh tiến theo vec tơ biến đường thẳng d: 3x+5y-8=0 thành đường thẳng đường thẳng sau A 3x+2y=0 B 3x+5y-26=0 C 3x+5y-9=0 D 5x+3y-10=0 Câu Trong phép tịnh tiến theo vec tơ sau phép tịnh tiến theo vec tơ biến đường thẳng d: 9x7y+10=0 thành A v (7;9) B v ( −7; −9) C không tồn vec tơ thỏa mãn yêu cầu D A B Câu Trong chữ số sau, dãy chữ số mà ta thực phép quay tâm A góc 180 ° ta phép đồng (A tâm đối xứng chữ số đó) A O;I;0;8;S B X;L;6;1;U C O;Z;V;9;5 D H;J;K;4;8 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 13 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu Trong mặt phảng Oxy cho M(5;6) Hỏi điểm sau điểm ảnh M qua phép quay tâm O góc -90 ° A A(6;-5) B E(-6;5) C G(6;5) D V(-6;-5) Câu Trong khẳng định sau khẳng định nhất? A phép đồng dạng phép vị tự B phép vị tự phép đồng dạng C phép vị tự phép dời hình D phép dời hình phép đồng dạng 2 Câu Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( x − ) + ( y − 3) = ảnh đường tròn qua phép quay tâm O góc 90 ° 2 A ( x + 3) + ( y − ) = B ( x + 3) + ( y − ) = 2 C ( x + ) + ( y − 3) = 2 D ( x + ) + ( y + 3) = Câu 10 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(2;2) Trong điểm sau điểm ảnh điểm M qua phép quay tâm O góc -45 ° A C 2;0 2 ( ) B K ( −2 2; ) C F ( 0; 2 ) D L ( 0; −2 ) Câu 11 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(4;6) I(2;3) Hỏi phép vị tự tâm I tỉ số k=2 biến M thành điểm điểm sau A N(6;9) B H(2;4) C D(3;2) D A(6;4) 2 Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( x − ) + ( y − ) = Ảnh đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số k=3 2 A ( x − 24 ) + ( y − 12 ) = 36 B ( x + 24 ) + ( y + 12 ) = 36 2 C ( x − 24 ) + ( y − 12 ) = 12 2 D ( x + 12 ) + ( y + 24 ) = 12 Câu 13 Trong khẳng định sau khẳng định sai? A phép quay tâm O góc 360 ° phép đồng B phép vị tự tâm M tỉ số -2 phép đồng dạng C phép tịnh tiến có tính chất bảo toàn khoảng cách D phép đối xứng tâm phép đồng dạng Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(3;7) ảnh điểm M qua phép dời hình có việc thực liên tiếp phép đối xứng trục Ox, phép tịnh tiến theo vec tơ v (1;3) ,phép đối xứng tâm O phép quay tâm O góc -180 ° A D(4;-4) B E(-4;4) C N(3;-7) www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 14 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam D G(-4;-4) 2 Câu 15 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( x − ) + ( y − ) = Ảnh đường tròn qua việc thực liên tiếp phép tịnh tiến theo v (1;5) phép quay tâm O góc 45 ° ( ) + ( y − 9) B ( x − ) + y = C x + ( y − ) = A x − 2 2 =4 2 D ( x + ) + ( y − ) = Câu 16 Phép vị tự tỉ số k=-5 phép đồng dạng tỉ số k bao nhiêu? A B -5 C D -1 Câu 17 Trong khẳng định sau khẳng định sai? A thực liên tiếp hai phép đồng dạng phép đồng dạng B phép dời hình phép đồng dạng tỉ số k=1 C phép vị tự có tính chất bảo toàn khoảng cách D phép vị tự không phép dời hình Câu 18 Cho đường thẳng d, phép biến hình sau phép biến hình cho ảnh d song song trùng với d A phép quay, phép tịnh tiến B phép đối xứng trục, phép đồng dạng C phép tịnh tiến, phép dời hình D phép tịnh tiến, phép đối xứng tâm Câu 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm I(2;3) Ảnh đường thẳng d: x-y-4=0 có qua phép tịnh tiến theo vec tơ v (1;1) phép đối xứng tâm I A x-y+6=0 B x+y+6=0 C x-y-4=0 D x-y-6=0 Câu 20 Trong phép biến hình sau phép biến hình không phép đồng nhất? A phép tịnh tiến theo B phép quay tâm O góc 360 ° C phép vị tự tỉ số k=2 D phép quay tâm O góc-360 ° 2 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 15 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 16 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 20 câu trắc nghiệm Thời gian làm 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 Câu Cho A ( −3;7 ) Điểm A’ đối xứng với A qua O ( 0;0 ) có tọa độ A ( −6;14 ) B ( 3; −7 ) C ( 3;7 ) D ( −3; −7 ) Câu Cho A ( −3;7 ) Điểm A’ đối xứng với A qua I ( 4;1) có tọa độ A (11; −5 ) B (11; −7 ) C (13; −5 ) D ( 9; −5 ) Câu Cho A ( −3;7 ) Điểm A’ đối xứng với A qua trục hoành có tọa độ A ( 3;7 ) B ( −3; −8) C ( 3; −7 ) D ( −3; −7 ) Câu Cho A ( −3;7 ) Điểm A’ đối xứng với A qua trục tung có tọa độ A ( −3; −7 ) B ( 3;7 ) C ( 3;6 ) D ( 3;5) Câu Góc hai đường thẳng d : x + y = 0; d ' : x − y + = A 450 B arccos 10 C 600 D arccos Câu Xét elip trục lớn tiêu cự có pt tắc x2 y x2 y x2 y x2 y A + =1 B + =1 C + =1 D + =1 16 16 9 Câu Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng B Phép tịnh tiến biến hai đường thẳng vuông góc thành hai đường thẳng vuông góc C Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có bán kính D Phép tịnh tiến biến điểm thành hai điểm phân biệt Câu Phép tịnh tiến theo v = (1;3 ) biến điểm A (1;3) thành A A′ (1; ) B A′ ( 2;6 ) C A′ ( −1; ) D A′ (1; −4 ) Câu Phép tịnh tiến theo v = (1; −3) biến đường tròn ( C ) : x + y − x + y − = thành đường tròn có phương trình: 2 2 A ( x − ) + ( y + ) = B ( x − ) + ( y − 1) = 16 C ( x − ) + ( y − 1) = 2 D ( x − ) + ( y − 1) = 2 Câu 10 Phép tịnh tiến theo v biến điểm A (1;3) thành điểm A′ (1;7 ) suy tọa độ v = www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 17 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam A ( 0; −4 ) B ( 4;0 ) C ( 0; ) D ( 0;5) Câu 11 Phép quay tâm O ( 0;0 ) góc quay 900 biến điểm A ( 0; −5 ) thành điểm A′ có tọa độ A ( −5;0 ) B ( 5;0 ) C ( 2;3) D ( 3;0 ) Câu 12 Phép quay tâm O ( 0;0 ) góc quay −3600 biến đường tròn ( C ) : x + y − x + = thành đường tròn có pt : B x + y − x − = A x + y + x + = C x + y + x − = D x + y − x + = Câu 13 Phép quay tâm O ( 0;0 ) góc quay −900 biến đường tròn ( C ) : x + y − x + = thành đường tròn có pt : 2 2 A x + ( y − ) = B x + ( y + ) = C x + ( y + ) = D x + ( y + ) = Câu 14 Phép quay tâm O ( 0;0 ) góc quay 900 biến đường thẳng d : x − y + = thành đường thẳng có phương trình : A x + y − = B x + y + = C x − y + = D x + y + = Câu 15 Chọn phát biểu sai A Phép dời hình phép biến hình bảo toàn khoảng cách hai điểm cho trước B Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng C Phép dời hình có tất tính chất phép quay phép tịnh tiến D Phép dời hình biến đường thẳng vuông góc thành hai đường thẳng vuông góc Câu 16 Phép vị tự tâm I ( −1; ) tỉ số biến điểm A ( 4;1) thành điểm có tọa độ A (16;1) B (14;1) C ( 6;5) D (14; −1) Câu 17 Phép vị tự tâm I (1;3) tỉ số -2 biến đường thẳng d : x + y − = thành đường thẳng có pt : A x − y + = B x + y − = C x + y − 10 = D x + y + 10 = Câu 18 Phép vị tự tâm O ( 0;0 ) tỉ số -3 biến đường tròn ( C ) : ( x − 1) + ( y + 1) = thành đường tròn có phương trình : 2 2 A ( x + 3) + ( y − 3) = B ( x + ) + ( y − 3) = 16 C ( x + 1) + ( y + 11) = 25 2 D ( x + 1) + ( y − 11) = 25 2 Câu 19 Cho ba ®iÓm A(-2;5), B(6;1), C(4;-3) Xét phép tịnh tiến theo vecto v = ( −20; 21) biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ H·y tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A’B’C’ A ( −19; 20 ) B ( −19; 22 ) C (19; 22 ) D ( 21; 22 ) Câu 20 Phép quay tâm I ( 4; −3) góc quay 1800 biến đường thẳng d : x + y − = thành đường thẳng có phương trình : A x − y + = B x + y + = C x + y + = D x + y − = Hết www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 18 Đề kiểm tra chương HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 13 17 10 14 18 11 15 19 12 16 20 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom [...]... fb.com/mathvncom 16 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ 5 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 20 câu trắc nghiệm Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20 Câu 1 Cho A ( −3;7 ) Điểm A’ đối xứng với A qua O ( 0;0 ) có. .. kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐỀ SỐ 4 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I Đề có 20 câu trắc nghiệm Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên: Lớp: Mã đề PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20 Câu 1 Trong mặt phẳng Oxy cho A(9 ;1) Phép tịnh tiến theo vectơ v (5; 7) biến.. .11 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 Phương án “)” là phương án đúng Ví dụ câu 2B, câu 3D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 www.MATHVN.com ) { { ) { { { { { ) { { { { { { { { ) ) | ) | | | ) | | | | | | ) ) | ) | | | | } } } } } } } ) } } ) } } } ) } ) ) } } ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fb.com/mathvncom 12 Đề kiểm tra. .. những phép biến hình sau phép biến hình nào không là phép đồng nhất? A phép tịnh tiến theo 0 B phép quay tâm O góc 360 ° C phép vị tự tỉ số k=2 D phép quay tâm O góc-360 ° 2 2 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 15 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20 www.MATHVN.com... 21; 22 ) Câu 20 Phép quay tâm I ( 4; −3) góc quay 18 00 biến đường thẳng d : x + y − 5 = 0 thành đường thẳng có phương trình : A x − y + 3 = 0 B x + y + 5 = 0 C x + y + 3 = 0 D x + y − 3 = 0 Hết www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 18 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D ☺ A B C D 1 5 9 13 17 2 6 10 14 ... 2 ) + ( y − 1) = 6 2 2 D ( x − 2 ) + ( y − 1) = 6 2 2 Câu 10 Phép tịnh tiến theo v biến điểm A (1; 3) thành điểm A′ (1; 7 ) suy ra tọa độ của v = www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 17 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam A ( 0; −4 ) B ( 4;0 ) C ( 0; 4 ) D ( 0 ;5) Câu 11 Phép quay tâm O ( 0;0 ) góc quay 900 biến điểm A ( 0; 5 ) thành điểm A′ có tọa độ A ( 5; 0 ) B ( 5; 0 ) C ( 2;3)... 1) + ( y + 1) = 1 thành đường tròn có phương trình : 2 2 2 2 A ( x + 3) + ( y − 3) = 9 B ( x + 3 ) + ( y − 3) = 16 2 C ( x + 1) + ( y + 11 ) = 25 2 2 2 D ( x + 1) + ( y − 11 ) = 25 2 2 Câu 19 Cho ba ®iÓm A(-2 ;5) , B(6 ;1) , C(4;-3) Xét phép tịnh tiến theo vecto v = ( −20; 21) biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ H·y tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A’B’C’ A ( 19 ; 20 ) B ( 19 ; 22 ) C (19 ;... phép tịnh tiến D Phép dời hình biến 2 đường thẳng vuông góc thành hai đường thẳng vuông góc Câu 16 Phép vị tự tâm I ( 1; 2 ) tỉ số 3 biến điểm A ( 4 ;1) thành điểm có tọa độ A (16 ;1) B (14 ;1) C ( 6 ;5) D (14 ; 1) Câu 17 Phép vị tự tâm I (1; 3) tỉ số -2 biến đường thẳng d : x + y − 1 = 0 thành đường thẳng có pt : A x − y + 2 = 0 B x + y − 2 = 0 C x + y − 10 = 0 D x + y + 10 = 0 Câu 18 Phép vị tự tâm O ( 0;0... tâm A một góc 18 0 ° thì ta được một phép đồng nhất (A là tâm đối xứng của chữ cái hoặc số đó) A O;I;0;8;S B X;L;6 ;1; U C O;Z;V;9 ;5 D H;J;K;4;8 www.MATHVN.com fb.com/mathvncom 13 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu 7 Trong mặt phảng Oxy cho M (5; 6) Hỏi trong 4 điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép quay tâm O góc -90 ° A A(6; -5) B E(-6 ;5) C G(6 ;5) D V(-6; -5) Câu 8 Trong... theo vec tơ v (1; 3) ,phép đối xứng tâm O và phép quay tâm O một góc -18 0 ° là A D(4;-4) B E(-4;4) C N(3;-7) 2 www.MATHVN.com 2 fb.com/mathvncom 14 Đề kiểm tra chương 1 HH 11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam D G(-4;-4) 2 2 Câu 15 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( x − 8 ) + ( y − 4 ) = 4 Ảnh của đường tròn qua việc thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo v (1 ;5) và phép quay tâm O góc 45 ° là ( )
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 5 đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 1 hình học 11 có đáp án , Ôn thi đại học 2017 5 đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 1 hình học 11 có đáp án , Ôn thi đại học 2017 5 đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 1 hình học 11 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay