Ôn thi đại học 2017 79 câu hỏi trắc nghiệm thể tích khối đa diện thuộc chương 1 hình học lớp 12, có đáp án

10 223 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:29

Trường THPT Hòa Thuận Câu Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a 8a A Trang 1/8 www.MATHVN.com BÀI TẬP THỂ TÍCH a3 B ASB  60o Tính thể tích hình chóp 8a 3 C a3 D Câu Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có AB = a đường thẳng A'B tạo với đáy góc 600 Gọi M N trung điểm cạnh AC B'C' Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' 3a A B 3a 3a C 3a D A a a3 B 24 a3 C 48 m Câu Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy hình vuông, tam giác A'AC vuông cân, A'C=a Tính thể tích khối tứ diện ABB'C' a3 D 16 A a3 B a3 12 C .co Câu Cho hình chóp SABC có đáy ABC vuông cân A với AB = AC = a biết tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với (ABC) ,mp(SAC) hợp với (ABC) góc 45o Tính thể tích SABC a3 D a3 Câu Cho lăng trụ đứng ABC A'B'C' có đáy ABC vuông B biết BB' = AB = a B'C hợp với đáy (ABC) góc 30o Tính thể tích lăng trụ a3 B a3 a3 A C D a3 2 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi với AC = 2BD = 2a tam giác SAD vuông cân S , nằm mặt phẳng vuông góc với ABCD Tính thể tích hình chóp SABCD a 15 12 B a3 12 C 2a 12 ma th A D a3 12 Câu Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B AC = 2a biết (A'BC) hợp với đáy ABC góc 45o Tính thể tích lăng trụ A 3a3 B a C a 3 D 2a3 Câu Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có AB=a, góc hai mặt phẳng (A'BC) (ABC) 60o Gọi G trọng tâm tam giác A'BC Tính thể tích hình lăng trụ cho theo a A a 3 3a 3 B 3a C a3 D Câu Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA = 2a, AB = a Gọi H hình chiếu vuông góc A cạnh SC Tính thể tích khối chóp S.ABH theo a 11a A 96 11a B 32 C 11a 96 D 11a3 Câu 10 Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' tam giác Mp(A'BC) tạo với đáy góc 300 diện tích tam giác A'BC Tính thể tích khối lăng trụ A B 3 C D Câu 11 Đáy lăng trụ đứng ABC.A'B'C' tam giác cạnh cm biết diện tích tam giác A'BC Tính thể tích khối lăng trụ A (cm3 ) B (cm3 ) C 16 (cm3 ) D (cm3 ) Câu 12 Cho lăng trụ tứ giác ABCD A'B'C'D' có cạnh bên AA' = 2a Tính thể tích lăng trụ biết mặt phẳng (ACD') hợp với đáy ABCD góc 45o A 2a3 B 3a3 GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 C 16a D 8a facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 2/8 www.MATHVN.com Câu 13 Cho lăng trụ đứng ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông A với AC = a , ACB = 60o , biết BC' hợp với (AA'C'C) góc 300 Tính thể tích lăng trụ theo a A a B a 3 C 2a3 D a Câu 14 Cho lăng trụ tứ giác ABCD A'B'C'D' có cạnh đáy a mặt phẳng (BDC') hợp với đáy (ABCD) góc 60o Tính thể tích khối hộp chữ nhật A a3 B a3 C a3 D a Câu 15 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có đường chéo A'C = a biết A'C hợp với (ABCD) góc 30o hợp với (ABB'A') góc 45o Tính thể tích khối hộp chữ nhật a3 C a3 B a3 m a3 A D A a3 B a3 18 C .co Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=SB, góc đường thẳng SC mặt phẳng đáy 45o Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD a3 D a3 Câu 17 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông B, AB=a, AA'=2a, A'C=3a Gọi M trung điểm A'C', I giao điểm AM A'C Tính theo a thể tích khối tứ diện I.ABC 2a B 4a C a3 A D a3 Câu 18 Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình vuông Gọi O tâm ABCD OA' = a Tính thể tích khối hộp A'B hợp với (AA'CC') góc 30o 4a 3 27 B 4a 3 C a3 ma th A D 4a 3 Câu 19 Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC BCD tam giác cạnh a, góc AD mặt phẳng (ABC) 450 Tính thể tích khối tứ diện ABCD theo a A a3 B a C a3 D Câu 20 Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình thoi cạnh a đáy (ABCD) góc 30o Tính thể tích hình hộp 3a A 3a B 3a C a3 o BAD = 60 biết AB' hợp với D 3a Câu 21 Cho lăng trụ đứng ABC A'B'C' có đáy ABC vuông cân B biết A'C = a A'C hợp với mặt bên (AA'B'B) góc 30o Tính thể tích lăng trụ theo a A a3 16 B a3 48 C a3 3 D a3 Câu 22 Cho lăng trụ tam giác ABC A'B'C' có khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BC) a AA' hợp với mp (A'BC) góc 300.Tính thể tích lăng trụ a3 A 2a B 32a C 32a D Câu 23 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có AA' = 2a ; mp(A'BC) hợp với đáy (ABCD) góc 60o A'C hợp với đáy (ABCD) góc 30o Tính thể tích khối hộp chữ nhật 16a 3 A a3 B GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 16a C 16a D facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 3/8 www.MATHVN.com Câu 24 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông B BA=BC=a Góc đường thẳng A'B với mặt phẳng (ABC) 600 Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' theo a A a 3 B 3a3 C a D 2a3 Câu 25 Cho hình chóp tứ giác có mặt bên hợp với đáy góc 45o khoảng cách từ chân đường cao chóp đến mặt bên a Tính thể tích hình chóp 3a 3 A 12 a3 B a3 C 12 a3 D 12 Câu 26 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Gọi M, N trung điểm cạnh AB, AD a3 A B a3 C .co m H giao điểm CN DM Biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SH  a Tính thể tích V khối chóp S.CDNM a3 5a 3 5a 3 a3 A V  B V  C V  D V  24 12 24 24 Câu 27 Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình vuông Gọi O tâm ABCD OA' = a Tính thể tích khối hộp OA' hợp với đáy ABCD góc 60o a3 12 D a3 Câu 28 Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC tam giác vuông B BB' = AB = a biết (B'AC) hợp với đáy ABC góc 60o Tính thể tích lăng trụ B a3 C a3 3 a3 A D a3 Câu 29 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a ,đường chéo BD=a (a>0 ) SB=SC=SD M trung điểm đoạn thẳng SA, N điểm cạnh BC cho BN=2CN góc tạo MN với mặt phẳng (ABCD) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a a3 B a3 C ma th a3 A a3 D Câu 30 Cho hình chóp tam giác SABC có cạnh bên a, góc đáy mặt bên 45o Tính thể tích hình chóp S.ABC A a3 18 B a3 C a3 D a3 12 Câu 31 Cho hình chóp SABCD có ABCD hình chữ nhật có AB = 2a , BC = 4a, SAB  (ABCD) , hai mặt bên (SBC) (SAD) hợp với đáy ABCD góc 30o Tính thể tích hình chóp SABCD 4a 3 8a 3 D Câu 32 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông A, ABC  30 , SBC tam giác cạnh a mặt A a3 B 8a 3 C bên SBC vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C a3 D a3 16 Câu 33 Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B với BA = BC = a , biết (A'BC) hợp với đáy (ABC) góc 600 Tính thể tích lăng trụ A a3 B a3 C a3 3 D a3 Câu 34 Cho lăng trụ ABC.A'B'C'đáy ABC tam giác cạnh a .A' cách điểm A,B,C Cạnh bên AA' tạo với đáy góc 600 Tính thể tích khối lăng trụ A a3 B a3 GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 C a3 D a3 3 facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 4/8 www.MATHVN.com Câu 35 Đáy lăng trụ đứng ABC.A'B'C' tam giác ABC vuông cân A có cạnh BC = a biết A'B = 3a Tính thể tích khối lăng trụ A 3a3 B a 3 C 2a3 D a Câu 36 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Gọi I trung điểm cạnh BC Tính thể tích khối chóp S.ABI theo a A a 11 24 B a 33 12 C a 33 24 D a 11 12 A a3 B 2a C 2a m Câu 37 Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình vuông Gọi O tâm ABCD OA' = a Tính thể tích khối hộp ABCD A'B'C'D' khối lập phương D 2a 3 Câu 38 Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình vuông cạnh a đường chéo BD' lăng trụ A a3 6 B a3 C .co hợp với đáy ABCD góc 300 Tính thể tích lăng trụ theo a a3 D a3 3 Câu 39 Cho hình chóp SABC có đáy ABC cạnh a, tam giác SBC cân S nằm mặt phẳng vuông góc với (ABC) Tính thể tích khối chóp SABC a3 24 B a3 C a3 24 A D a3 24 Câu 40 Cho hình chóp S.ABCD có độ dài cạnh đáy a, mặt phẳng bên tạo với mặt đáy góc 60o Mặt phẳng (P) chứa AB qua trọng tâm tam giác SAC cắt SC, SD M, N Tính thể tích hình chóp S.ABMN theo a a3 B a3 C 16 ma th a3 A 48 3a 3 D Câu 41 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 2a, SA=a, SB= a mp(SAB) vuông góc với mặt đáy Gọi M, N trung điểm cạnh AB, BC Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDN theo a A a3 27 B a3 C a3 3 D a 3 Câu 42 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm O, SA=SB=SC=SD Biết AB=3a, BC=4a, SAO  450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a A 10a B 20a 10a C D 5a Câu 43 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, BA = 3a, BC = 4a; mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC) Biết SB = 2a SBC = 300 Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  a 3 B V  2a C V  2a 3 D V  3a Câu 44 Cho hình chóp SABCD có ABCD hình chữ nhật , tam giác SAB cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) biết (SAC) hợp với (ABCD) góc 30o Tính thể tích hình chóp SABCD A a3 B a3 12 C a3 D a3 Câu 45 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AB=a, SA= a Gọi M, N P trung điểm cạnh SA, SB, CD Tính theo a thể tích khối tứ diện AMNP A a3 B a3 16 GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 C a3 48 D a3 facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 5/8 www.MATHVN.com Câu 46 Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy tam giác cạnh a, hình chiếu vuông góc A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm O tam giác ABC Một mặt phẳng (P) chứa BC vuông góc với AA', cắt lăng trụ theo a2 thiết diện có diện tích Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' A a3 12 B a 3 C a3 D a3 Câu 47 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có BB'=a, góc đường thẳng BB' với mặt phẳng (ABC) 60o, tam giác ABC vuông C góc BAC  60o Hình chiếu vuông góc B' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC Tính thể tích khối tứ diện A'.ABC theo a 5a 208 B 2a 208 C a3 208 9a 208 m A D Câu 48 Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD hình vuông cạnh bên a biết mặt (ABC'D') hợp với đáy góc 30o Tính thể tích khối lăng trụ .co A 3a B 2a C 4a D a Câu 49 Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy hình chữ nhật, AB=a, AD= a Hình chiếu vuông góc điểm A' mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Góc hai mặt phẳng (ADD'A') mp(ABCD) 60o Tính thể tích khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D' theo a a3 B 3a C 3a A D 3a Câu 50 Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên a hợp với đáy ABC góc 60o Tính thể tích S.ABC A a3 B 3a C 3a 16 D 2a 3 Câu 51 Cho hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có AA' = a biết đường chéo A'C hợp với đáy ABCD góc 30o A 2a 3 ma th mặt (A'BC) hợp với đáy ABCD góc 600 Tính thể tích hộp chữ nhật B a3 C a3 D 2a 3 Câu 52 Cho lăng trụ đứng ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác cạnh a biết AB' hợp với mặt bên (BCC'B') góc 30o Tính thể tích lăng trụ theo a a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 53 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính theo a thể tính khối chóp S.ABCD A a3 B a 3 C a3 D a3 18 Câu 54 Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC tam giác cân A với AB = AC = a BAC  120o biết (A'BC) hợp với đáy ABC góc 45 Tính thể tích lăng trụ o a3 A a3 B a3 C 24 a3 D Câu 55 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a mặt bên hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp SABC a3 A a3 B a3 C 24 a3 D 24 I Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 6/8 www.MATHVN.com Câu 56 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông đỉnh B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết m SA=AB=BC=a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 6 Câu 57 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA=AC Tính thể tích khối chóp S.ABCD a3 a3 a3 A B a3 C D Câu 58 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết AB=a, BC  a , SA=3a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 B a3 C D Câu 59 Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết BAC  1200 Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a .co A a3 a3 a3 a3 B C D 108 36 36 108 Câu 60 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết AB=a, AC  a 3, SA  a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a A a3 a3 B C a D a3 Câu 61 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc mp(SBD) mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD a3 a3 a3 A a3 B C D Câu 62 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D với AD=CD=a, AB=3a Cạnh bên SA vuông góc với đáy cạnh bên SC tạo với mặt đáy góc 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a 2a a3 2a 2a 3 A B C D 3 3 Câu 63 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) SB=2a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 64 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy Biết AB  a 2, BC  a, SCA  600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a ma th A 3a 3a a3 C D 2 Câu 65 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) góc 300 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a a3 2a 3 a3 a3 A B C D 3 3 Câu 66 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, biết AB=a, SB  a SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A B C D A a3 B GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 7/8 www.MATHVN.com Câu 67 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A SC  2a Hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABC) trung điểm M cạnh AB Góc đường thẳng SC (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a A a3 B a 15 C a3 15 D 2a 15 Câu 68 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân đỉnh A, AB  a Gọi I trung điểm cạnh BC Hình chiếu vuông góc H S lên mặt phẳng (ABC) thỏa mãn IA  2IH Góc SC mặt đáy (ABC) 600 Hãy tính thể tích khối chóp S.ABC.; a 15 B a3 C a3 D a3 m A Câu 69 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ACBD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc đường thẳng SC mặt phẳng (ACBD) 450 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD a3 B 2a 3 C a3 3 D 2a 3 co A Câu 70 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB=a, SA vuông góc với mặt phẳng A a 14 16 ma th (ABC), góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 300 Gọi M trung điểm cạnh SC Tính thể tích khối chóp S.ABM theo a a3 a3 a3 A a 3 B C D 36 12 Câu 71 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D Cạnh AB=AD=2a, CD=a Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) 60o Gọi I trung điểm AD Biết hai mặt phẳng (SBI) (SCI) vuông góc với mp(ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a 3a 15 3a 3 3a a 15 A B C D 5 5 Câu 72 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA=a, hình chiếu vuông góc AC đỉnh S mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc đoạn AC, AH  Gọi CM đường cao tam giác SAC Chứng minh M trung điểm SA tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a B a 14 48 C a3 24 D a Câu 73 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang, BAD  ABC  90o , AB=BC=a, AD=2a, SA vuông góc với đáy SA=2a Gọi M, N trung điểm SA, SD Tính theo a thể tích khối chóp S.BCNM a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 74 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB=a, AD= a , SA=a SA vuông góc với đáy Gọi M, N trung điểm AD SC, I giao điểm BM AC Chứng minh mp(SAC) vuông góc với mp(SMB) Tính thể tích khối tứ diện ANIB A a3 36 B a 2 C a3 72 D a3 Câu 75 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy SA=a Gọi M, N trung điểm SB SD; I giao điểm SD mặt phẳng (AMN) Tính thể tích khối chóp MBAI a3 A 36 a3 B a3 C a3 D 12 Câu 76 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O, SA vuông góc với đáy Cho AB = a, SA = a Gọi H K hình chiếu A lên SB, SD Tính thể tích hình chóp OAHK facebook.com/mathvncom GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 Trường THPT Hòa Thuận A 2a Trang 8/8 www.MATHVN.com 3 B a 27 C 2a 27 D a Câu 77 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB=BC=2a; hai mặt phẳng (SAB) (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC) Gọi M trung điểm AB; mặt phẳng qua SM song song với BC, cắt AC N Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 600 Tính thể tích V khối chóp S.BCNM A V  a 3 B V  a C V  3a D V  2a 3 Câu 78 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, BAD  1200 ma th co m , M trung điểm cạnh BC SMA  450 Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABCD a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 Câu 79 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABC) điểm H thuộc cạnh AB cho HA = 2HB Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  36 12 12 GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 facebook.com/mathvncom Trường THPT Hòa Thuận Trang 1/8 www.MATHVN.com BÀI TẬP THỂ TÍCH Đáp án mã đề: 142 ma th co m 01 C; 02 A; 03 C; 04 B; 05 A; 06 D; 07 B; 08 B; 09 A; 10 A; 11 B; 12 C; 13 D; 14 A; 15 B; 16 C; 17 B; 18 B; 19 C; 20 A; 21 A; 22 D; 23 C; 24 A; 25 C; 26 B; 27 D; 28 D; 29 D; 30 B; 31 B; 32 D; 33 D; 34 A; 35 D; 36 A; 37 B; 38 C; 39 C; 40 C; 41 C; 42 A; 43 C; 44 C; 45 C; 46 A; 47 D; 48 A; 49 B; 50 C; 51 D; 52 D; 53 A; 54 D; 55 D; 56 C; 57 A; 58 A; 59 B; 60 B; 61 D; 62 B; 63 C; 64 A; 65 D; 66 A; 67 D; 68 A; 69 A; 70 B; 71 A; 72 B; 73 A; 74 A; 75 A; 76 C; 77 A; 78 C; 79 D; GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 facebook.com/mathvncom Trang 2/8 www.MATHVN.com ma th co m Trường THPT Hòa Thuận GV: Đỗ Văn Bắc ĐT: 01226823399 facebook.com/mathvncom
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học 2017 79 câu hỏi trắc nghiệm thể tích khối đa diện thuộc chương 1 hình học lớp 12, có đáp án , Ôn thi đại học 2017 79 câu hỏi trắc nghiệm thể tích khối đa diện thuộc chương 1 hình học lớp 12, có đáp án , Ôn thi đại học 2017 79 câu hỏi trắc nghiệm thể tích khối đa diện thuộc chương 1 hình học lớp 12, có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay