Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong bảo quản bưởi.

72 378 3
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ HẢI “ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN - NANO BẠC TRONG BẢO QUẢN BƢỞI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ Sau thu hoạch Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ HẢI “ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN - NANO BẠC TRONG BẢO QUẢN BƢỞI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giáo viên hƣớng dẫn : Chính quy : Công nghệ Sau thu hoạch : CNSH - CNTP : K43 - CNSTH : 2011 - 2015 : ThS Lƣơng Hùng Tiến Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Trong trình thực đề tài hoàn thiện luận văn giúp đỡ cảm ơn trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 29 tháng năm 2015 Sinh viên Trần Thị Hải ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp, với nỗ lực, cố gắng thân, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thầy cô giáo đơn vị tập thể Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn ThS Lương Hùng Tiến – Khoa CNSH & CNTP, người tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa CNSH & CNTP giúp đỡ thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn nhóm sinh viên thực tập phòng Thí nghiệm vi sinh bạn sinh viên thuộc lớp K43CNSTH giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa CNSH & CNTP cung cấp địa điểm thực tập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực tập xin cảm ơn động viên gia đình bạn bè Dù cố gắng nhiều, xong khóa luận tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo bạn Thái Nguyên, ngày 29 tháng năm 2015 Sinh viên Trần Thị Hải iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam qua năm 10 Bảng 2.2: Hàm lượng chitin vỏ số động vật giáp xác [10] 16 Bảng 2.3: Số nguyên tử bạc đơn vị thể tích [13] 26 Bảng 2.4: Số nguyên tử lượng bề mặt hạt nano bạc [14] 31 Bảng 4.1: Sự biến đổi chất khô tổng số bưởi chế độ tiền xử lý khác nhau(Đv: 0Bx) 38 Bảng 4.2: Sự biến đổi hàm lượng acid hữu tổng số chế độ tiền xử lý khác trình bảo quản bưởi (Đv: %) .39 Bảng 4.3: Tỷ lệ hư hỏng chế độ tiền xử lý khác tới trình bảo quản bưởi 41 Bảng 4.4: Sự thay đổi nồng độ chế phẩm chitosan – nano bạc tới hàm lương chất khô tổng số trình bảo quản bưởi (Đv: 0Bx) .42 Bảng 4.5 Sự thay đổi hàm lượng acid hữu tổng số nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc trình bảo quản bưởi 43 Bảng 4.6 Sự thay đổi số L nồng độ chế phẩm chitosan – nano bạc trình bảo quản bưởi 44 Bảng 4.7: Sự thay đổi số a nồng độ chế phẩm chitosan – nano bạc trình bảo quản bưởi 45 Bảng 4.8: Sự thay đổi số b nồng độ chế phẩm chitosan – nano bạc trình bảo quản bưởi 46 Bảng 4.9: Tỷ lệ hư hỏng giống bưởi khác trình bảo quản 47 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc hóa học chitin .17 Hình 2.2: Cấu trúc hóa học chitosan 17 Hình 2.3: Hiện tượng cộng hưởng plasmon hạt hình cầu 29 Đồ thị 4.1 Tỷ lệ hư hỏng giống bưởi trình bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc 48 Hình 4.2 Bưởi Phúc Trạch bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc .49 Hình 4.3 Bưởi Diễn bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc 49 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CT : Công thức ĐC : Đối chứng vi MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan bưởi 2.1.1 Nguồn gốc, phân bố đặc tính thực vật học bưởi 2.1.2 Thành phần hóa học bưởi 2.1.3 Một số lợi ích bưởi 2.1.4 Một số giống bưởi Việt Nam 2.1.5 Tình hình sản xuất bưởi nước ta 10 2.1.6 Một số sản phẩm từ bưởi 10 2.1.7 Thu hoạch bảo quản bưởi sau thu hoạch 11 2.2 Tổng quan chitosan 15 2.2.1 Nguồn gốc chitin chitosan 15 2.2.2 Cấu trúc hóa học chitosan 16 2.2.3 Tính chất chitosan 18 2.2.4 Đặc tính kháng vi sinh vật chitosan yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kháng khuẩn chitosan 21 2.2.5 Ứng dụng chitosan 23 2.3 Giới thiệu chung nano bạc 24 2.3.1 Giới thiệu công nghệ nano 24 vii 2.3.2 Giới thiệu bạc kim loại 26 2.3.3 Giới thiệu hạt nano bạc 28 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Đối tượng (vật liệu) phạm vi nghiên cứu 34 3.1.1 Đối tượng 34 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 34 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 34 3.2.1 Địa điểm 34 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 34 3.3 Thiết bị, dụng cụ hóa chất nghiên cứu 34 3.3.1 Thiết bị, dụng cụ nghiên cứu 34 3.3.2 Hóa chất nghiên cứu 34 3.4 Nội dung nghiên cứu 35 3.5 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 35 3.5.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 35 3.5.2 Phương pháp theo dõi 36 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 37 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới trình bảo quản bưởi 38 4.1.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng chất khô tổng số bưởi bảo quản 38 4.1.2 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng acid hữu tổng số bưởi trình bảo quản 39 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng bưởi trình bảo quản 40 viii 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc tới trình bảo quản bưởi 42 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản bưởi 42 4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản bưởi 43 4.2.3 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm chitosan – nano bạc tới biến đổi màu sắc vỏ bưởi trình bảo quản 44 4.3 Kết nghiên cứu theo dõi ảnh hưởng chế phẩm chitosan – nano bạc tới bảo quản giống bưởi khác 47 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 48 Đồ thị 4.1 Tỷ lệ hƣ hỏng giống bƣởi trình bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc Qua bảng 4.9 đồ thị 4.1 ta thấy: giống bưởi bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc thời gian bảo quản kéo dài từ 30 – 40 ngày Cụ mẫu bưởi đối chứng bảo quản 50 ngày tỷ lệ hư hỏng 100%, mẫu bưởi bảo quản chế phẩm sau 80 – 90 ngày tỷ lệ hư hỏng có từ 34 – 40%, sau 100 ngày tỷ lệ hư hỏng đạt từ 89 – 91% Nguyên nhân chế phẩm chitosan – nano bạc có khả kéo hạn chế trình hô hấp, biến đổi trình bảo quản sau thu hoạch nên thời gian bảo quản kéo dài so với bảo quản thông thường Các giống bưởi TN2, bưởi Phúc Trạch bưởi Diễn thời gian bảo quản tối ưu từ 80 – 90 ngày cho giá trị tốt 49 Một số hình ảnh bưởi trình bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc Hình 4.2 Bƣởi Phúc Trạch bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc Hình 4.3 Bƣởi Diễn bảo quản chế phẩm chitosan – nano bạc 50 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu, rút kết luận sau: Chế độ tiền xử lý tốt làm sơ nước kết hợp với quết vôi cuống chế phẩm chitosan – nano bạc Nồng độ chế phẩm tốt cho bảo quản bưởi 1,5% chitosan – 3,125ppm nano bạc Thời gian bảo quản bưởi thích hợp cho giống TN2, Phúc Trạch bưởi Diễn từ 80 – 90 ngày sau xử lý quét chế phẩm 5.2 Kiến nghị Tiến hành bảo quản bưởi chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc quy mô lớn Sử dụng chế phẩm chitosan – nano bạc để bảo quản cho loại khác 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Kiều Hữu Ảnh, Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm, NXB Giáo dục, 2011 Vũ Đình Cự, Nguyễn Xuân Ánh, Công nghệ Nano điều khiển đến nguyên tử, phân tử, NXB khoa học kỹ thuật, 2004 Phạm Văn Cường, Đề tài nghiên cứu tập đoàn ăn quả, Viện nghiên cứu rau quả, NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 1992 Trần Băng Diệp, Nguyễn Duy Lâm, Trần Minh Quỳnh, Tamikazu Kum, Nghiên cứu ảnh hưởng chitosan tới số vi sinh vật gây thối bảo quản sau thu hoạch, Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Rau quả, 2000 GS TS Nguyễn Hữu Đổng, Huỳnh Thị Nhung, TS Nguyễn Huỳnh Minh Quyên, Cây ăn có múi cam- chanh – quýt – bưởi, NXB Nghệ An, 2003 Nguyễn Hoàng Hải, “Các hạt nano kim loại (metallic nanoparticles)”, Trung tâm khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Thanh Hương, Hoa dinh dưỡng vị thuốc, NXB Thanh Hóa, 2005 Đào Tố Quyên, Nguyễn Thị Lâm, Hà Thị Anh Đào, “Nghiên cứu thử nghiệm PDP (chitosan) làm chất phụ gia sản xuất giò lụa, bánh cuốn”, Viện dinh dưỡng, Trung tâm kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam Hoàng Ngọc Thuận, Kỹ thuật nhân giống trồng giống cam, chanh, quýt, bưởi, NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 1994 10 Trang Sĩ Trung, Nghiên cứu tinh chitosan từ phế liệu tôm, Tạp chí Khoa hoc – Công nghệ thủy sản – số 01/2008 11 Đào Thanh Vân, Ngô Xuân Bình, Giáo trình ăn quả, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2002 52 Tiếng Anh 12 Inui Hiroshi Application Biology Science, Vol 2, 1997 13 Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties, The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, London, 2004 14 R.Das, S.S.Nath, D.Chakdar, G.Gope, R.Bhattacharjee, Preparation of Silver Nanoparticles and Their Characterization 15 Shigehiro Hirano, Haruyoshi Seino, Yasutoshi Akiyama and Isao Nonaka, Progress in Biomedical Polymers, New York, 1990 16 Singh Dinesh.K., Ray Alok.R., Macromol J “Biomedical Application of Chitin, Chitosan anh their derivatives” Science., Res Macromol Chemistry Physical, C40 (1), page 69-83, 2000 17 Yao Kangde, Yin Yuji, Cheng Guoxian, Zhou Jun, “Biomedical developments in Chitosan – based polymers”, C.A, Vol 130, N013, 1999 PHỤ LỤC Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới bảo quản bưởi Hàm lượng chất khô tổng số a) Ngày 10 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 10.1111 3 Sig 10.1233 10.2200 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 20 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 10.1500 3 Sig 10.3500 10.6666 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 c) Ngày 30 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 10.3014 3 Sig 10.5025 10.8011 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 10.3014 3 10.5025 10.8011 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 d) Ngày 40 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 10.4111 3 10.8000 11.2333 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 e) Ngày 50 Bx Subset for alpha = 0.05 a Duncan CT N 3 10.5034 Sig 11.0021 11.5001 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hàm lượng acid hữu tổng số a) Ngày 10 Aicd Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 6.9900 3 Sig 7.0000 7.3000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 20 Aicd Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 6.2000 3 Sig 6.7600 7.2623 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 c) Ngày 30 Aicd Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 5.8000 3 Sig 6.000 7.2000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 d) Ngày 40 Aicd Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 5.3333 3 5.6000 7.0011 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 e) Ngày 50 Acid Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 1 5,0000 3 3 5.4000 6.8000 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm Hàm lượng chất khô tổng số a) Ngày 10 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 9.5501 9.6600 3 9.6500 9.8611 10.2000 Sig 10.8000 069 051 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 20 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 9.7912 Sig 3 3 9.8333 10.1111 10.3333 10.4333 236 069 11.2000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 c) Ngày 30 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 9.8000 Sig 3 3 10.0000 10.2000 10.5000 10.8000 051 069 10.8000 11.7000 051 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 d) Ngày 40 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 10.1333 Sig 3 3 10.2511 11.2200 11.4301 051 069 11.7333 12.2222 051 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 e) Ngày 50 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 10.5000 10.5510 11.7000 3 11.8000 12.0000 12.4000 Sig .051 051 051 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Chỉ số L a) Ngày 10 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 49.9701 50.1222 3 51.0333 51.2201 Sig 52.7612 53.0222 113 113 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 b) Ngày 20 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 50.4444 51.2200 54.1111 3 54.3422 Sig 55.9832 56.3222 113 113 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 c) Ngày 30 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 51.9801 52.7703 3 56.8222 56.9511 Sig 56.9511 57.0801 58.9333 113 113 113 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 d) Ngày 40 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 53.3444 53.6501 57.4711 3 57.7800 Sig 58.8521 59.9904 113 113 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 e) Ngày 50 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 54.7333 54.7721 57.9901 3 58.7444 Sig 60.0200 61.0521 113 113 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 Chỉ số a a) Ngày 30 a Subset for alpha = 0.05 a Duncan ct N 2.0500 2.3444 3 3 Sig 3.0711 4.6722 5.4222 5.7666 110 1.000 1.000 110 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 50 a Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 2.7411 3.0111 3 5.6512 6.1313 Sig 7.6444 9.5901 110 110 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 Chỉ số b a) Ngày 30 a Subset for alpha = 0.05 a Duncan ct N 33.0900 34.4300 3 3 Sig 35.4111 36.7333 36.7333 39.7600 42.3800 110 110 110 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 50 a Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 35.1222 37.6512 Sig 3 3 3 40.8111 42.7802 44.2532 45.6221 110 110 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 [...]... và yêu cầu 1.2.1 Mục đích Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc trong bảo quản bưởi 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ tiền xử lý tới quá trình bảo quản bưởi - Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc tới quá trình bảo quản bưởi - Nghiên cứu theo dõi ảnh hưởng của nồng độ chế phẩm chitosan – nano bạc tới thời gian bảo quản các giống bưởi khác nhau... về an toàn thực phẩm Màng bảo quản bưởi có độ dày là μm; hộp carton kích thước 26x26x52 cm xếp được 16 quả với mặt trong của hộp được tráng nhũ tương EVA + parafin, nên được sử dụng cho bảo quản, lưu thông bưởi Đoan Hùng khi áp dụng chế phẩm tạo màng bảo quản và nhiệt độ thích hợp là 12 – 140C… Khi áp dụng phương pháp bảo quản trên, thời gian bảo quản quả tươi gấp 2 – 3 lần so với bảo quản bằng phương... liệu, cách trình bày một báo cáo khoa học + Việc nghiên cứu ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc trong bảo quản bưởi là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo để ứng dụng rộng rãi hơn 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Nâng cao khả năng bảo quản bưởi để giảm những tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản nhằm nâng cao giá thành của sản phẩm 3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan về bƣởi 2.1.1... bạc nano hạt” đang được đầu tư nghiên cứu rất nhiều trên thế giới nhờ khả năng diệt khuẩn rất tốt và không gây độc hại đối với sức khỏe con người Nano bạc không gây phản ứng phụ, không gây độc cho con người và vật nuôi khi nhiễm lượng nano bạc bằng nồng độ diệt khuẩn [2][6] Xuất phát từ những thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc trong bảo quản. .. tích âm trong tế bào, làm chúng kết dính thành từng mảng, gây nhiễu loạn các hoạt động sinh lý của các vi sinh vật dẫn đến phá hủy tế bào 2.2.5 Ứng dụng của chitosan 2.2.5.1 Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Trong công nghệ thực phẩm chitosan có tác dụng ổn định màu, mùi vị của thực phẩm - Trong bảo quản thực phẩm, chitosan dùng để sản xuất màng mỏng bao gói thực phẩm, thay thế cho PE - Màng chitosan. .. thế hàn the trong sản xuất thực phẩm 2.2.5.2 Ứng dụng trong y học - Chitosan là tác nhân hạ cholesterol: Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh khả năng giảm cholesterol và mỡ trong máu của chitosan [16] Trong một nghiên cứu đã chứng minh chitosan hạ 5,8 – 42,6% lượng cholesterol trong huyết tương và 15,1 – 35,1% trong cơ thể - Trong lĩnh vực dược phẩm chitosan được sử dụng như chất mang an toàn, có... kết hợp với chất béo của các chế phẩm chitosan trong khoảng 370,2 – 665,4% 2.2.3.2 Tính chất hóa học Chitosan chứa nhiều nhóm –NH2 nên có thể tan trong dung dịch acid Khi tan trong dung dịch acid, chitosan tao gel có thể tráng mỏng thành màng Ứng dụng tính chất này nên chitosan được dùng để tạo màng không thấm bảo quản trứng, trái cây hay dùng hỗ trợ tring điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng (trong. .. 1,5 – 2 tháng sau thu hoạch b) Bảo quản bưởi bằng màng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghiệp đã tiến hành thành công đề tài nghiên cứu Ứng dụng công nghệ bảo quản bưởi Đoan Hùng” Đề tài đã 15 đưa ra môt chế phẩm tạo màng cho bảo quản bưởi với thành phần chế phẩm gồm có: Polyethylene (12% chất khô), sáp Carnauba (6% chất khô) và nhựa cánh kiến đỏ (2% chất khô) Các thành phần chế phẩm đều đảm bảo. .. vào trong cơ thể làm kéo dài tác dụng của thuốc và chitosan còn làm chất mang để gắn các enzyme trong sản xuất và điều trị [8]… 24 2.2.5.3 Ứng dung trong mỹ phẩm Chitosan là loại polymer tích điện dương tự nhiên duy nhất có khả năng chuyển thành dạng nhớt khi hòa tan vào môi trường acid Nhờ tính chất này mà chitosan được ứng dụng trong sản phẩm chăm sóc tóc Ngoài ra còn được sử dụng trong sản phẩm. .. đúng vụ thì chất lượng quả lại không đảm bảo Vì vậy, đối với người sản xuất thì kỹ thuật bảo quản bưởi sau thu hoạch là hết sức cần thiết [5] Chitosan – sản phẩm deaxetyl hóa chitin – dẫn xuất của polysaccarit có nhiều trong vỏ các loài động vật giáp xác Khi dùng màng chitosan trong bảo quản thực phẩm thì dễ dàng điều chỉnh độ ẩm, độ thoáng khí cho thực phẩm Màng chitosan cũng khá dai, khó xé rách, có
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong bảo quản bưởi., Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong bảo quản bưởi., Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong bảo quản bưởi.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay