Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững

167 155 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:25

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN MINH LUN NÔNG NGHIệP TỉNH MAU PHáT TRIểN THEO HƯớNG BềN VữNG LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHM QUC TRUNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn Nguyn Minh Luõn MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu nc v ngoi nc liờn quan n ti 1.2 ỏnh giỏ chung v nhng t cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V NễNG NGHIP PHT TRIN BN VNG 2.1 Mt s lý lun v phỏt trin bn vng v nụng nghip phỏt trin bn vng 2.2 Ni dung, tiờu v cỏc nhõn t nh hng n nụng nghip phỏt trin bn vng 2.3 Kinh nghim v nụng nghip phỏt trin bn vng v bi hc i vi C Mau v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng Chng 3: THC TRNG NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU 3.1 c im t nhiờn, kinh t, xó hi nh hng n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau 3.2 Thc trng nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau, giai on 1997-2015 3.3 ỏnh giỏ chung v nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau, giai on 1997-2015 Chng 4: QUAN IM, PHNG HNG V CC GII PHP CH YU XY DNG NN NễNG NGHIP PHT TRIN THEO HNG BN VNG TNH C MAU, GIAI ON 2016 - 2025 4.1 D bỏo nhng yu t cú kh nng nh hng n nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau, giai on 2016 - 2025 4.2 Quan im xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau 4.3 Phng hng, mc tiờu xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau, giai on 2016 - 2025 4.4 Mt s gii phỏp ch yu nhm xõy dng nn nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng tnh C Mau, giai on 2016 - 2025 KT LUN DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO 4 16 19 19 33 43 61 61 72 96 105 105 113 114 121 151 153 154 DANH MC CC CH VIT TT AFTA : Khu vc mu dch t ASEAN CNH : Cụng nghip húa CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa BSCL : ng bng sụng Cu Long FDI : u t trc tip nc ngoi GDP : Tng sn phm quc ni GD-T : Giỏo dc v o to HDI : Ch s phỏt trin ngi HTX : Hp tỏc xó KT-XH : Kinh t - xó hi KT- XH- MT : Kinh t - xó hi - mụi trng KH- CN : Khoa hc - cụng ngh KH - KT : Khoa hc - k thut NNPTBV : Nụng nghip phỏt trin bn vng NNPTTHBV : Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng NTTS : Nuụi trng thy sn ODA : Vin tr phỏt trin chớnh thc PTBV : Phỏt trin bn vng TPP : Hip nh i tỏc xuyờn Thỏi Bỡnh Dng UBND : y ban nhõn dõn USD : ụ la M WTO : T chc thng mi th gii DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1: So sỏnh mt s tiờu v bin ca tnh C Mau Bng 3.2: Din tớch t trng lỳa tnh C Mau qua cỏc nm 2001 2006 - 2015 Bng 3.3: 63 66 Din tớch nuụi trng thy sn tnh C Mau qua cỏc nm 2001, 2006, 20015 chia theo a phng huyn, thnh ph 67 Bng 3.4: Dõn s nm 2015 chia theo huyn, thnh ph 68 Bng 3.5: Lao ng ang lm vic cỏc ngnh kinh t 69 Bng 3.6: Din tớch mt nc nuụi trng thy sn theo huyn, thnh ph 75 Bng 3.7: Sn lng tụm nuụi trng thy sn phõn theo huyn, thnh ph 76 Bng 3.8: Din tớch cỏc loi cõy trng 77 Bng 3.9: Bin ng din tớch mt s cõy trng chớnh (1997 - 2015) 79 Bng 3.11: Hin trng rng v trng rng giai on 2011 - 2013 81 Bng 3.12: C cu lao ng qua o to hng nm 84 Bng 3.13: S lng v c cu lao ng ang hot ng kinh t 85 Bng 3.14: Lao ng ngnh ng nụng lõm nghip 85 Bng 3.15: T l h cú ngun nc hp v sinh 95 Bng 4.1: im mnh, yu, c hi v thỏch thc ca C Mau 112 DANH MC CC BIU Trang Biu 3.1: Biu tng, gim (%) ca sn lng khai thỏc thy sn bin 73 Biu 3.2: Sn lng thy sn phõn theo ngnh nuụi trng ca tnh C Mau 77 Biu 3.3: S bỏc s trờn 10.000 dõn nm 2013 88 Biu 3.4: T l hc sinh cỏc cp so vi cp di 89 Biu 4.1: T trng úng gúp ca cỏc cm ngnh trng im vo GDP ca tnh 119 Biu 4.2: Cm nuụi trng v ch bin thy sn 131 DANH MC CC HèNH Trang Hỡnh 2.1: Tng tỏc gia ba h thng kinh t - xó hi - mụi trng v phỏt trin bn vng 24 Hỡnh 2.2: Mụ hỡnh trỡnh t ỏnh giỏ tin v bn vng 26 Hỡnh 2.3: Khung lý thuyt v nụng nghip phỏt trin bn vng 34 Hỡnh 3.1: Bn a lý hnh chớnh tnh C Mau 62 Hỡnh 3.2: C cu s dng t nm 2015 ca C Mau 62 Hỡnh 3.3: Vũng xoỏy nghốo 83 Hỡnh 4.1: Mụ hỡnh liờn kt hng ly tõm v ly tõm ti ụng Nam B v ng bng sụng Cu Long 109 Hỡnh 4.2: Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng 120 Hỡnh 4.3: Bn a gii hnh chớnh ng bng sụng Cu Long 143 M U Tớnh cp thit ca ti L mt quc gia nụng nghip - sau 30 nm i mi v phỏt trin, nụng nghip Vit Nam ang ngy cng khng nh v th ca mỡnh vi vic cung cp sinh k cho 9,53 triu h dõn nụng thụn v 68,2% dõn s (60 triu ngi), úng gúp 18%-22% GDP cho nn kinh t v 23%-35% giỏ tr xut khu [91] Tuy nhiờn, trc bi cnh y mnh cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH) t nc v hi nhp sõu rng, nn kinh t núi chung, nụng nghip núi riờng ang ng trc khụng ớt khú khn, thỏch thc, nh: ỏp lc cnh tranh ngy cng gay gt; tỏc ng ngy cng trc din ca din bin kinh t khu vc, th gii n phỏt trin kinh t núi chung, phỏt trin nụng nghip núi riờng; ng thi, nụng nghip li l lnh vc ang i din vi nhng nh hng nghiờm trng ca bin i khớ hu v ụ nhim mụi trng nng lc sn xut v mc hi nhp ca lnh vc nụng nghip cũn yu bi thc t sn xut nụng nghip Vit Nam hin ph bin vi quy mụ nh l; tỡnh trng chuyn dch c cu nụng nghip cũn mang tớnh t phỏt, sn xut ch y`u theo tớn hiu th trng ngn hn cng thờm trỡnh sn xut cụng nghip ch bin cũn thp so vi cỏc nc v nụng nghip Vit Nam b ng trc nhng tỏc ng, nh hng t cỏc yu t khỏch quan nh khớ hu, dch bnh Vỡ vy, nụng nghip thc s l mt tr ct quan trng ca nn kinh t tin trỡnh CNH, HH v hi nhp quc t, thỡ nụng nghip cn hng ti s phỏt trin mang tớnh bn vng L tnh thuc trc tam giỏc kinh t trng im ca khu vc ng bng sụng Cu Long (BSCL), C Mau cú iu kin t nhiờn - xó hi thun li v cú tim nng phỏt trin kinh t ton din, c bit l kinh t nụng nghip, ngoi cõy lỳa vi din tớch khong 130.000 ha, C Mau cũn cú kh nng phỏt trin mt s loi cõy trng khỏc phự hp vi th nhng, khớ hu, mụi trng v phỏt trin chn nuụi gia sỳc, gia cm to vựng nguyờn liu cho ngnh cụng nghip ch bin, lng thc, thc phm, thỡ vi chiu di b bin 254 km, din tớch rng ca C Mau khong 110.000 ha, C Mau c xem l mt nhng a phng cú tim nng phỏt trin lõm nghip, thy sn ln so vi nhng tnh khỏc ca c nc Song cng chớnh nhng thun li ny li ang t nụng nghip C Mau trc nhng thỏch thc khụng nh ú l tỡnh trng phỏt trin núng mt s mụ hỡnh nụng, lõm, thy sn nờn gõy nhiu h ly, nh: bt n thc hin quy hoch phỏt trin v u t, dn n nụng nghip C Mau phi i din vi tỡnh trng phỏt trin iu kin quy hoch thiu ng b, kt cu h tng thiu (c bit l in, mng li kờnh dn v thoỏt nc) v cỏc iu kin v vn, ging, thc n, rt quan trng cha c m bo T nhng thc t trờn cho thy vic nghiờn cu sinh chn ti: "Nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng " lm lun ỏn tin s Kinh t l cú ý ngha lý lun, thc tin sõu sc v phự hp vi chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch, nhim v nghiờn cu H thng húa v c th húa c s lý lun v thc tin v NNPTTHBV núi chung v tnh C Mau núi riờng T ú, cho thy vai trũ ht sc to ln v quan trng ca nụng nghip vic gúp phn phỏt trin kinh t, n nh xó hi, m bo mụi trng Phõn tớch quỏ trỡnh NNPTTHBV tnh C Mau t nm 1997 n 2015 thy rừ thc trng, nhng thnh tu, hn ch, yu kộm v nguyờn nhõn; t ú, xut quan im, nh hng v nhng gii phỏp nhm a nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l tng th nn nụng nghip ca tnh C Mau trờn phng din phỏt trin bn vng (PTBV) ú l quỏ trỡnh ng, phỏt trin ni ti ca nn nụng nghip hng n ba mc tiờu c bn: bn vng kinh t, bn vng xó hi, v bn vng mụi trng Lun ỏn khụng nghiờn cu nn nụng nghip vi cỏc ngnh n l 3.2 Phm vi nghiờn cu + Phm vi ni dung: Nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng c nghiờn cu phm vi lun ỏn l nụng nghip trờn a bn tnh, ú trng tõm l ba lnh vc nụng nghip, lõm nghip v ng nghip + Phm vi khụng gian: Khụng gian nụng nghip tnh C Mau, bao gm: cỏc huyn, thnh ph v c vựng bin khu vc C Mau + Phm vi thi gian: Nghiờn cu ca lun ỏn c gii hn phm vi thi gian t nm 1997 n 2015 Phm vi thi gian ny cho phộp lun ỏn ỏnh giỏ thc trng nụng nghip C Mau t tỏi lp tnh 1997 n 2015; xỏc nh mc tiờu, nhim v v gii phỏp NNPTTHBV mi quan h kinh t - xó hi (KTXH) ca tnh n nm 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh; quan im, ng li ca ng Cng sn v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Vit Nam v phỏt trin kinh t, PTBV núi chung, NNPTTHBV núi riờng; ch trng phỏt trin KT-XH, phỏt trin nụng nghip ca tnh C Mau; tip thu cú chn lc cỏc kt qu nghiờn cu ó cụng b v phỏt trin nụng nghip, NNPTTHBV ca cỏc nh khoa hc v ngoi nc 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn da trờn phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v vt lch s Mỏc-Lờnin nghiờn cu, rỳt cỏc kt lun Ngoi ra, lun ỏn cũn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, nh: thng kờ, nghiờn cu thc t, phõn tớch ỏnh giỏ, tng hp, so sỏnh, tng kt thc tinnhm rỳt nhng mang tớnh tng kt, khỏi quỏt mt giai on phỏt trin nụng nghip c trờn phng din lý lun, ln thc tin, dng ỏnh giỏ tng th thc trng phỏt trin nụng nghip ca tnh C Mau k t tỏi lp tnh n 2015, trờn c s ú nh hng xõy dng nụng nghip tnh C Mu phỏt trin bn vng thi gian ti úng gúp v khoa hc ca lun ỏn - Lun ỏn gúp phn lm rừ thờm khung lý thuyt v PTBV, nụng nghip phỏt trin bn vng (NNPTBV) - Tỡm hiu kinh nghim mt s quc gia trờn th gii v mt s a phng nc v NNPTBV, rỳt bi hc kinh nghim cho tnh C Mau - Phõn tớch, ỏnh giỏ ỳng thc trng phỏt trin nụng nghip tnh C Mau giai on 1997 - 2015 - xut trờn c s cn c khoa hc cỏc quan im v gii phỏp ch yu nhm thỳc y nụng nghip tnh C Mau phỏt trin theo hng bn vng nhng nm ti Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung lun ỏn c kt cu lm chng, 12 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU TRONG NC V NGOI NC LIấN QUAN N TI Xõy dng nn NNPTBV luụn l ũi hi tt yu i vi mt nc nh Vit Nam xut phỏt t nn nụng nghip lc hu, manh mỳn, nh l Nn NNPTBV lm cho s liờn kt ngy cng bn cht chui giỏ tr ton cu Ngy nay, t sn xut nụng nghip cng ó cú s chuyn bin nhanh chúng, i vo chiu sõu v vi quy mụ ngy cng rng ln hn Nhng sn phm ca nụng nghip v kinh t nụng thụn khụng nhng ỏp ng nhu cu sinh hot ca i sng xó hi, m cũn to c s cho cỏc ngnh kinh t quc dõn khỏc phỏt trin Do ú, i vi mi quc gia i lờn t nụng nghip, vic y mnh phỏt trin nn nụng nghip hin i l nhim v mang tớnh chin lc bi cnh phỏt trin mi, nhm khai thỏc hiu qu tim nng gúp phn kin to v th mi cho quc gia trờn trng quc t Vit Nam, NNPTBV khụng cũn mi, nhng hin nhn c s quan tõm c bit ca xó hi bi NNPTBV bn thõn lnh vc ny ang hm cha nhng ni ti c thi im trc mt ln lõu di, chng hn nh mõu thun gia gia tng nng sut vi m bo cht lng, tng trng sn lng nhng cn bo v mụi trng; hay mun tng trng sn xut nhng khụng t ch trc nhng din bin khú lng ca bin i khớ hu Theo ú, "mng" nghiờn cu ny cng ó cú khụng ớt cụng trỡnh c cụng b v cng l lnh vc nghiờn cu c tip cn khỏ a dng Trong s ú, nhng nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn cú th k n, bao gm 1.1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc liờn quan n ti 1.1.1.1 Sỏch chuyờn kho v tham kho Trong nhng cụng trỡnh nghiờn cu m nghiờn cu sinh tham kho cú nhng c im gn nhau, ú l nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi Vit Nam liờn quan n nhng v nụng nghip ca nc ta v nhng nghiờn cu liờn quan n nụng nghip mt s nc cú nn nụng nghip phỏt trin khu vc v trờn th gii 147 sỏch, c ch chớnh sỏch cha khuyn khớch c cỏc i tng ngi hc cú hon cnh khú khn, vựng sõu, ng bo dõn tc thiu s, dn n t l hc sinh b hc tng cp hc tng dn v hin t l hc sinh b hc tng cp ca tnh (nh nờu trờn) l cao nht vựng BSCL Vỡ vy, xõy dng l trỡnh thng nht o to ngun nhõn lc thỡ GD-T cn c t v trớ tiờn quyt Th hai, quan tõm u t ci tin cụng ngh phc v phỏt trin nụng nghip Xõy dng h thng i mi cụng ngh ca tnh vi h thng trng i hc, cỏc phũng thớ nghim i mi v ci tin cụng ngh trc ht phc v ngnh u tiờn phỏt trin ó c chn, th mnh ca tnh, nh (lai to ging thy sn, lai to on cõy ging sinh thỏi mn, l, ngt; ging gia sỳc, gia cm) cú iu kin thun li trin khai v ỏp dng cỏc kt qu nghiờn cu, thng mi húa cỏc kt qu nghiờn cu Th ba, khuyn khớch cỏc doanh nghip u t vo lnh vc nụng nghip Thu hỳt cỏc nh u t v ngoi nc u t vo lnh vc nụng nghip bng nhng c ch minh bch, thụng thoỏng v nhng u ói to c ng lc cho h Mt khỏc, tnh cng cn cú k hoch qung bỏ thụng qua danh mc thu hỳt u t c th, bng nhiu cỏch liờn kt, phi hp v tranh th s ng h ca cỏc B, Ngnh Trung ng v Chớnh ph khai thỏc tt v trớ, tim nng, th mnh ca tnh Th t, tng cng xỳc tin thng mi, khuyn khớch xut khu nhm kớch thớch phỏt trin nụng nghip theo hng bn vng Trong nhng nm ti cn tng cng cỏc hot ng xỳc tin thng mi, khuyn khớch xut khu, nghiờn cu tỡm th trng nhm tranh th tim lc vn, cụng ngh, k thut hin i nõng cao sc cnh tranh ca nn kinh t, hng n chui giỏ tr liờn hon dc theo b bin v kinh t bin vi mt c cu kinh t tng bc hin i, nht l hin i v kt cu h tng, sn xut sn phm nụng nghip a dng phc v cho tiờu dựng v xut khu Th nm, liờn kt ngnh cn c coi l khõu t phỏ phỏt trin nụng nghip theo hng bn vng Xỏc nh khõu t phỏ nụng nghip, ú l xõy dng cỏc cm liờn kt ngnh vi cỏc ngnh cú li th ti C Mau v kt ni cỏc ngnh khỏc ca C Mau vi nhng cm ngnh vựng BSCL hoc ụng Nam B Cn quy hoch li ngnh nuụi trng v ch bin thy sn theo mụ hỡnh khộp kớn t khõu ging, thc n, chm súc, thu hoch, ch bin v xut khu Khuyn khớch nụng dõn nuụi trng 148 cụng nghip, bng cỏc gii phỏp nh u ói bo him i vi nuụi tụm cụng nghip Trc mt xõy dng b tiờu chun cho tng cụng on t ging, nuụin xut khu v quy ch giỏm sỏt tng cụng on Khuyn khớch s tham gia ca cỏc trng o to nhõn lc, cỏc c quan khoa hc vic tham gia cm sn xut thy sn u tiờn cao nht xõy dng ti C Mau cm nuụi trng ch bin thy sn tm c hng u ca c nc Cỏc c quan qun lý Nh nc gi vai trũ cu ni gia cỏc bờn cm ny nhng khụng can thip vo quỏ trỡnh hot ng ca cm 4.4.6 Mt s kin ngh 4.4.6.1 i vi Trung ng Cn ỏnh giỏ li hiu qu u t Chng trỡnh ngt húa Bỏn o C Mau dn nc ngt t Sụng Hu theo Qun l Phng Hip v tnh, c th l trung cỏc huyn Thi Bỡnh, U Minh, Trn Vón Thi v mt phn Thnh ph C Mau Xỏc nh li xem cú tip tc u t hay dng chng trỡnh ny Trờn c s ú, tnh s thc hin chuyn dch c cu kinh t theo quy hoch, chuyn i cõy trng, vt nuụi, to vựng nguyờn liu trung v nụng sn, nh: thc hin mụ hỡnh Cỏnh ng mu ln, phc hi ngh nuụi cỏ nc ngt, ngnh ngh truyn thng, cõy n trỏi cho nng sut cao, mụ hỡnh nụng nghip xanh Cn cú c ch, chớnh sỏch h tr ngi dõn b thit hi dch bnh nuụi trng, ỏnh bt thy sn, khụng ch riờng C Mau m c vựng BSCL Mt khỏc, Trung ng cn cú s ch o lm rừ nguyờn nhõn gõy bnh trờn tụm nuụi kộo di t nhiu nm nay, a quy trỡnh nuụi an ton hng dn ngi dõn phỏt trin sn xut Cn u t bin ụng - Tõy khộp kớn ch ng i phú vi bin i khớ hu v nc bin dõng; cn hon chnh chớnh sỏch v t ai, qun lý mt nc sụng, bin; iu chnh nhng tiờu xõy dng NTM khụng phự hp vi tnh, nh tiờu v thy li, xõy dng ch nụng thụn, mi xó phi cú ngha trang nhõn dõn C Mau l mt tnh "tam giỏc kinh t" trng im khu vc BSCL, ú, Chớnh ph cn cú u t tng xng, nht l u t cỏc d ỏn ng cao tc nhm rỳt ngn khong cỏch i li t C Mau n cỏc thnh ph ln khu vc nh thnh ph C Th, thnh ph H Chớ Minh; u t vo cụng nghip gn vi cụng trỡnh khớ - in - m; u t phỏt trin kinh t bin m tnh cú th mnh, nht l cng bin, i tu ỏnh bt xa b, cụng nghip ch bin thy sn v cụng nghip khoỏng sn khai thỏc t thm lc a Tõy nam 149 4.4.6.2 Khuyn ngh i vi tnh C Mau Cn cú ỏnh giỏ y v tim nng, li th cng nh nhng khú khn nụng nghip, nụng thụn trờn a bn tnh y nhanh tin tỏi c cu ngnh nụng nghip, sm hon thin quy hoch phỏt trin KT - XH n nm 2020, tm nhỡn n 2030 Trờn c s ú, phỏt huy mi tim nng, li th NNPTTHBV v xõy dng NTM, xem õy l mt ba tr ct phỏt trin KT - XH a phng Nghiờn cu v xỏc nh rừ cỏc cõy trng, vt nuụi ch lc, li th ca tnh trung trin khai thc hin Cú gii phỏp ng b, c th ng phú vi bin i khớ hu v nc bin dõng C Mau l mt 28 tnh ven bin chu thit hi nng n nht ca c nc v nhng tỏc ng ny cho nờn phi cú s chun b tht ch ng v hiu qu gim thit hi cho ngi dõn Cn r soỏt cú quy hoch phự hp m bo phỏt trin hi hũa gia nụng nghip, cụng nghip v dch v, du lch, c th húa trờn tng a bn, trỏnh gõy cn tr, chng chộo quỏ trỡnh phỏt trin Cn y mnh phỏt trin kinh t bin c ỏnh bt v nuụi trng thy sn Yờu cu hin ang t l cn thit phi nõng cao cht lng, hiu qu ỏnh bt phỏt trin bn vng v xin c ch ban hnh nhiu chớnh sỏch khuyn khớch, h tr cho cỏc tu ỏnh bt xa b trỏnh vic khai thỏc quỏ mc cỏc ngun li ven b Tnh, huyn cn la chn phỏt trin nuụi cỏc sn phm cú tớnh ch lc, l li th ca a phng, nh: tụm sỳ, tụm th, ho, sũ, nghờu, cỏ chỡnh, cỏ tai tng, cỏc loi cỏ ng c vy, cn cú bin phỏp PTBV, nht l vic la chn cỏc loi ging tt, ph bin ỏp dng cỏc quy trỡnh nuụi phự hp, c s h tng ng b Ch o, r soỏt k hng dn ngi dõn phỏt trin cõy trng, vt nuụi ch lc trờn tng a bn phự hp vi iu kin t nhiờn a dng ca tnh, ng thi hng dn y mnh vic ng dng KH - CN chn nuụi v trng trt, c bit l chn nuụi tng nng sut, cht lng v hiu qu; cn thit thnh lp cỏc trung tõm ging thy sn ch ng v ging; nõng cao cht lng, hiu qu Trung tõm kim dch cht lng thy sn Hon thin vic quy hoch, ỏn quy hoch, tip tc hng dn la chn cỏc ni dung u tiờn thc hin, nht l ni dung liờn quan n phỏt trin sn xut 150 Tng cng cỏc bin phỏp bo v v phỏt trin rng v t che ph rng cao, sm hon thnh vic khoỏn rng, giao t, giao rng cho h nụng dõn sn xut Tnh cn cú chớnh sỏch thu hỳt doanh nghip v cỏ nhõn cú u t vo trng rng, khai thỏc lõm sn; trung vo mt s loi cõy tnh cú li th, nh: trm, c, keo lai, bch n, Hi ng nhõn dõn tnh cn khn trng sa i Ngh quyt s 21/2013/NQHND v chớnh sỏch h tr kinh phớ o to v thu hỳt ngun nhõn lc cho phự hp vi quy nh ca phỏp lut hin hnh, vỡ ti khon 3, iu 34 Lut viờn chc quy nh: Kinh phớ o to, bi dng viờn chc viờn chc, ngun ti chớnh ca n v s nghip cụng lp v cỏc ngun khỏc bo m Theo Ngh quyt 21 ca Hi ng Nhõn dõn tnh, ngõn sỏch lo ton b kinh phớ o to, ngõn sỏch khụng m bo v nh th cng trỏi vi Lut viờn chc v iu 35 Ngh nh s 29/2012/NCP ca Chớnh ph Trc yờu cu mi hin nay, tnh cn cú chớnh sỏch u ói tt hn thu hỳt ngun nhõn lc, nht l tng cng o to i ng cỏn b cú trỡnh sau i hc, cỏn b k thut trờn lnh vc nụng nghip m bo ngnh nụng nghip ca tnh phỏt trin nhanh, bn vng gúp phn cựng c nc thc hin thnh cụng s nghip CNH, HH t nc 151 KT LUN Nụng nghip phỏt trin theo hng bn vng cú v trớ, vai trũ rt quan trng quỏ trỡnh thc hin CNH, HH, xõy dng v bo v T quc Nụng nghip l c s, l ngun lc quan trng phỏt trin KT - XH bn vng, gi vng n nh chớnh tr, bo m an ninh, quc phũng Gii quyt tt nụng nghip gúp phn gi gỡn, phỏt huy bn sc húa dõn tc v bo v mụi trng sinh thỏi phỏt trin i vi quỏ trỡnh CNH, HH nc ta hin cng nh quỏ trỡnh phỏt trin KT-XH ca tnh C Mau thỡ vic m bo NNPTTHBV l nhim v quan trng hng u, l c s gii quyt cn bn, phự hp nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn NNPTTHBV nụng dõn l ch th ca quỏ trỡnh ú, õy l khõu then cht, ú, cn quy hoch mt cỏch cn bn gn vi xõy dng c s cụng nghip, dch v v phỏt trin ụ th Vỡ th, cn nhn mnh cỏc iu kin, phng hng gii quyt nụng nghip mt cỏch cn c, va m bo cho yờu cu trc mt, va ỏp ng cho chin lc phỏt trin lõu di C Mau l a phng nụng nghip gi vai trũ ch o, ng thi nụng nghip ca C Mau mang nhng nột c thự riờng, c thự ú hm cha khụng ớt cỏc nguy c tỏc ng bt li ti mụi trng sinh thỏi Vỡ vy, nụng nghip C Mau phỏt trin theo hng bn vng l mt cp thit Nhm gúp phn gii quyt cp thit ny, cn phi nghiờn cu mt cỏch ton din, dng mt cỏch sỏng to cỏc v PTBV, NNPTTHBV T nhn thc nờu trờn v trờn tinh thn n lc thc hin cỏc quan im, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v PTBV, quỏ trỡnh phỏt trin KT-XH núi chung, phỏt trin nụng nghip núi riờng, tnh C Mau ó cú s nhn thc ỳng n, ó c th hoỏ vo cỏc chng trỡnh, ỏn, k hoch, quy hoch phỏt trin v t c nhiu thnh tu khỏ ton din c kinh t, hoỏ, xó hi, mụi trngTuy nhiờn, bờn cnh mt tớch cc, tin trỡnh phỏt trin nụng nghip tnh C Mau cng cũn nhng hn ch ang thỏch thc s PTBV, nh: nụng nghip b ng ng phú vi bin i khớ hu; kt cu h tng KT - XH nụng nghip, nụng thụn cũn lc hu, cha ng b; khoa hc cụng ngh cha to c s t phỏ v sn xut nụng nghip; sn xut cũn manh mỳn, nh iu kin th trng cnh tranh rng ln; mt s xó hi bc xỳc nụng thụn 152 chm c gii quyt; suy thoỏi ti nguyờn t, ụ nhim mụi trng nụng thụn v nhng hn ch chớnh sỏch, yu kộm v nng lc qun lý v.v Nhng hn ch ú ó lm cho nụng nghip C Mau phỏt trin thiu bn vng Vỡ vy, ũi hi phi cú s quan tõm, n lc chung ca tt c cỏc cp, cỏc ngnh t tnh n c s T nhỡn nhn trờn, lun ỏn tip cn nghiờn cu v xut h thng quan im, phng hng v h thng gii phỏp tng th t xõy dng chớnh sỏch, n cỏc bin phỏp v KT - XH, bo v mụi trng v cỏc iu kin m bo khỏc xõy dng NNPTTHBV vi mong mun úng gúp mt phn nh xõy dng nụng nghip tnh C Mau PTBV thi gian ti./ 153 DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B CA TC GI Nguyn Minh Luõn (2013), "Bn v phỏt trin nụng nghip bn vng tnh C Mau", Tp Kinh t v D bỏo, (13) Nguyn Minh Luõn (2013), "Xõy dng nụng thụn mi C Mau", Tp Kinh t v D bỏo, (14) Nguyn Minh Luõn (2013), "Tnh C Mau thc hin chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi", Tp Lch s ng, (8) Nguyn Minh Luõn (2014), "Tỏi c cu ngnh nụng nghip tnh C Mau theo hng nõng cao giỏ tr gia tng v phỏt trin bn vng, giai on 20142020", Tp Kinh t v Qun lý, (10) Nguyn Minh Luõn (2016), "Mt s gii phỏp phỏt trin nụng nghip bn vng tnh C Mau", Tp Kinh t v Qun lý, (01) Nguyn Minh Luõn (2016), "Nụng nghip C Mau "vt khú" phỏt trin", Tp Kinh t v D bỏo, (08) 154 DANH MC TI LIU THAM KHO Bỏo Nhõn dõn (2013), G khú cho nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Nguyn Vn Bớch, Chu Tn Quang (1996), Chớnh sỏch kinh t v vai trũ ca nú i vi phỏt trin trin kinh t nụng nghip, nụng thụn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni V Trng Bỡnh (2013), "Phỏt trin nụng nghip bn vng - Lý lun v thc tin", Tp Kinh t v phỏt trin, (196), tr.37-45 Nguyn ỡnh Bng (2013), Qun lý, s dng bn vng ti nguyờn t ng phú vi bin i khớ hu, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Cỏc Mỏc (1995), T bn, Quyn 4, Phn 1, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Lờ Thc Cỏn (2004), Phỏt trin nụng thụn bn vng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Trn Xuõn Chõu (2000), Nhng gii phỏp c bn nhm y nhanh s phỏt trin nn nụng nghip hng húa Vit Nam, Lun ỏn tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni Kim Chung, Kim Th Dung (2015), "Nụng nghip Vit Nam hng n phỏt trin bn vng", Tp Cng sn, (868), tr.41-43 Cc Thng kờ tnh C Mau (2005), Phỏt trin kinh t - xó hi tnh C Mau giai on 2001 - 2010 v tm nhỡn n nm 2020, C Mau 10 Cc Thng kờ tnh C Mau (2007), Niờn giỏm thng kờ 2006, C Mau 11 Cc Thng kờ tnh C Mau (2008), Niờn giỏm thng kờ 2007, C Mau 12 Cc Thng kờ tnh C Mau (2009), Niờn giỏm thng kờ 2008, C Mau 13 Cc Thng kờ tnh C Mau (2010), Niờn giỏm thng kờ 2009, C Mau 14 Cc Thng kờ tnh C Mau (2011), Niờn giỏm thng kờ 2010, C Mau 15 Cc Thng kờ tnh C Mau (2011), Nụng nghip tnh C Mau, giai on 1975 - 2010, C Mau 16 Cc Thng kờ tnh C Mau (2011), Thc trng kinh t-xó hi tnh C Mau 15 nm tỏi lp tnh (1997-2011), C Mau 17 Cc Thng kờ tnh C Mau (2011), Nụng nghip C Mau 35 nm sau gii phúng (1976-2010), C Mau 155 18 Cc Thng kờ tnh C Mau (2012), Niờn giỏm thng kờ 2011, C Mau 19 Cc Thng kờ tnh C Mau (2013), Kt qu iu tra nụng thụn, nụng nghip, thy sn nm 2011, C Mau 20 Cc Thng kờ tnh C Mau (2015), C Mau 40 nm xõy dng v phỏt trin (1976-2015), C Mau 21 Cc Thng kờ tnh C Mau (2016), Niờn giỏm thng kờ 2015, C Mau 22 Nguyn Xuõn Cng (2010), Quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi nụng thụn Trung Quc 1978-2008, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 23 Nguyn Diờn (1996), Kinh t hp tỏc nụng nghip, nụng thụn trờn th gii v Vit Nam, Nxb Thng kờ, H Ni 24 ng Ngc Dinh (Ch biờn) (1997), Vn phỏt trin cụng nghip nụng thụn nc ta, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 Bựi i Dng (2012), Cụng bng phõn phi c s phỏt trin bn vng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng b tnh C Mau (2000), Vn kin i hi ng b tnh khúa XII, nhim k 2000 - 2005, Ca Mau 27 ng b tnh C Mau (2005), Vn kin i hi ng b tnh khúa XIII, nhim k 2005 - 2010, C Mau 28 ng b tnh C Mau (2008), Lch s ng b tnh C Mau, giai on 1925 2007, Nxb Mi C Mau, C Mau 29 ng b tnh C Mau (2011), Vn kin i hi ng b tnh khúa XIV, nhim k 2011 - 2015, C Mau 30 ng b tnh C Mau (2016), Vn kin i hi ng b tnh khúa XV, nhim k 2015 - 2020, C Mau 31 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 32 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H Ni 33 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 34 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 156 35 ng Cng sn Vit Nam (2002), Vn kin Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 36 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 37 ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 38 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 39 Nguyn in (1997), Cụng nghip hoỏ nụng nghip, nụng thụn cỏc nc Chõu v Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 40 Nguyn Hu c (1996), Tỏc ng ca c ch qun lý kinh t vi vic thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, Lun ỏn Phú tin s khoa hc kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 41 Gunter Pauli (2014), Nn kinh t xanh lam, Nxb Thi i, H Ni 42 V Quang Hin (2013), ng vi nụng dõn, nụng nghip v nụng thụn 1930-1975, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 43 Trnh Th i Hoa (2007), Chớnh sỏch xut khu nụng sn Vit Nam lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 44 Trng Duy Hũa (2009), Kinh t Thỏi Lan mt s chớnh sỏch cụng nghip húa hng v xut khu ba thp niờn cui th k XX, Nxb Th gii, H Ni 45 Bựi Minh Hng (2014), Th trng quyn s dng t nụng nghip hin tnh Vnh Phỳc, Lun ỏn tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 46 Vng ỡnh Hu (2013), "Tỏi c cu ngnh nụng nghip nc ta hin nay", Tp Ti chớnh, (854), tr.37-39 47 V Vn Hựng (2013), Chớnh sỏch ca Nh nc i vi tiờu th nụng sn quỏ trỡnh thc hin cam kt vi WTO, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 48 Lõm Quang Huyờn (2002), Nụng nghip, nụng thụn Nam B hng ti th k XXI, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 49 Trn Th Lan Hng (2009), Hp tỏc phỏt trin nụng nghip Chõu Phi c im v xu hng, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 157 50 Nguyn Vn Khang (2012), Nghiờn cu mụ hỡnh sn xut nụng nghip bn vng vựng d ỏn ngt húa Gũ Cụng, Lun ỏn tin s Kinh t, Trng i hc Kinh t, H Ni 51 Phm Th Khanh (2010), Chuyn dch c cu kinh t theo hng phỏt trin bn vng Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 Trn Khi, Lng Xuõn Qu (1995), Nhng vt rỳt t Hi khoa hc Chuyn i c cu kinh t nụng nghip, nụng thụn Vit Nam, K yu khoa hc cp B, B Khoa hc v Cụng ngh, H Ni 53 Phm Vn Khụi (2004), Cỏc gii phỏp phỏt trin nụng nghip ngoi thnh H Ni theo hng nụng nghip sinh thỏi, Nxb Nụng nghip, H Ni 54 Phm Vn Khụi (2011), Phỏt trin bn vng cỏc trang tri vựng cõy n qu Bc Giang, Bỏo cỏo ti khoa hc cp b, B Giỏo dc v o to, H Ni 55 Phm Vn Khụi (2015), S dng bn vng ti nguyờn nc v t bói bi ven bin vo sn xut nụng nghip vựng ng bng Sụng Hng, Nxb i hc Kinh t quc dõn, H Ni 56 V Xuõn Kiu (1996), Nhng cú tớnh quy lut vic xỏc lp v chuyn dch c cu kinh t nụng thụn Vit Nam, K yu khoa hc cp B, B Khoa hc v Cụng ngh, H Ni 57 Nguyn ỡnh Long (1995), "Th trng - yu t quyt nh ti quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng thụn nc ta", Tp Nghiờn cu kinh t, (7), tr.43-45 58 Lờ Quang Lý (2012), Cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn v gii phỏp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 59 Nụng c Mnh (2007), Bi phỏt biu ti l khai mc Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng (khúa X), H Ni 60 Ngụ Th Tuyt Mai (2011), Phỏt trin bn vng hng nụng sn xut khu ca Vit Nam iu kin hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 61 Trn Quang Minh (2010), Nụng nghip Hn Quc trờn ng phỏt trin, Nxb T in Bỏch khoa, H Ni 62 Phm Xuõn Nam (Ch biờn) (1997), Phỏt trin nụng thụn, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 63 V Vn Nõm (2009), Phỏt trin nụng nghip bn vng Vit Nam, Nxb Thi i, H Ni 158 64 Ngõn hng th gii (2005), Bỏo cỏo phỏt trin th gii 2005, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni 65 Ngõn hng th gii (2008), V tng cng nụng nghip cho phỏt trin, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni 66 T Kim Ngc (2004), Kinh t th gii nm 2020: Xu hng v thỏch thc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 67 Phm An Ninh (1999), Xu hng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ ng Nai, Lun tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 68 Bựi N Hong Oanh (2013), Gii phỏp nõng cao hiu qu kinh t s dng t nụng nghip ti Yờn Bỏi, giai on 2012-2020, Lun ỏn tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 69 Lờ Quang Phi (2007), y mnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip nụng thụn thi k mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 70 Lờ Du Phong, Nguyn Thnh (ng ch biờn) (1999), Chuyn dch c cu kinh t iu kin hi nhp vi khu vc v th gii, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 71 Trn Hu Phỳ (2009), Vn nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, kinh nghim Vit Nam, kinh nghim Trung Quc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 72 V Vn Phỳc (2012), Xõy dng nụng thụn mi nhng lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 73 V Vn Phỳc (2013), Khoa hc - cụng ngh phỏt trin nụng nghip bn vng vựng ng bng sụng Cu Long, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 74 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2015), Lut Bo v mụi trng nm 2015, H Ni 75 Nguyn Th T Quyờn (2012), Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn mụ hỡnh tng trng kinh t mi giai on 2011-2020, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 76 Chu Hu Quý (1996), Phỏt trin ton din kinh t xó hi nụng thụn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 77 Nguyn Hng Sn (2013), Mụi trng u t hng ti phỏt trin bn vng ti Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 159 78 ng Kim Sn (2008), Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn Vit Nam hụm v mai sau, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 79 Nguyn Hu S (2009), Phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam, Lun ỏn tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 80 S Lao ng Thng binh v Xó hi tnh C Mau (2015), Bỏo cỏo tng nm 2015, C Mau 81 Lờ Quc S (2001), Chuyn dch c cu v xu hng phỏt trin ca kinh t nụng nghip Vit Nam theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t th k XX n th k XXI "Thi i kinh t tri thc", Nxb Thng kờ, H Ni 82 Nguyn Vnh Thanh, Lờ S Th (2010), Nụng nghip Vit Nam sau gia nhp WTO thi c v thỏch thc, Nxb Lao ng - xó hi 83 H Tin Thng (2006), Chuyn dch c cu cõy trng vt nuụi phỏt trin nụng nghip hng hoỏ tnh Thỏi Bỡnh, Lun thc s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 84 Lờ ỡnh Thng (1998), Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn - nhng lý lun v thc tin, Nxb Nụng nghip, H Ni 85 Bựi Tt Thng (Ch biờn) (1997), Cỏc nhõn t nh hng ti chuyn dch c cu ngnh kinh t thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Vit Nam, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 86 Th tng Chớnh ph (2004), Quyt nh s 153/2004/TTg ngy 17/8/2004 ban hnh bn nh hng Chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam (gi tt l Chng trỡnh Ngh s 21), H Ni 87 Th tng Chớnh ph (2013), Quyt nh 899/Q-TTg v Tỏi c cu nụng nghip theo hng nõng cao giỏ tr gia tng v phỏt trin bn vng, H Ni 88 Nguyn Th Thu Thy (2015), Tỏc ng ca xut khu hng húa ti tng trng kinh t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 89 on Xuõn Thy (2011), Chớnh sỏch h tr sn xut nụng nghip Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 90 Nguyn Vn Tiờm (Ch biờn) (1997), Bỏo cỏo túm tt kt qu thc hin d ỏn iu tra kho sỏt thc trng v tỡm gii phỏp i vi h nụng dõn khụng 160 cú t sn xut nụng nghip ng bng Sụng Cu Long, Trung tõm T phỏt trin nụng nghip nụng thụn, C Mau 91 Tng cc Thng kờ (2015), Niờn giỏm thng kờ nm 2015, Nxb Thng kờ, H Ni 92 Trung tõm Dch v Thụng tin hi ngoi Hn Quc (1998), Hn Quc t nc ngi, H Ni 93 Trn Vn Trng (2006), Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip huyn Ho Vang - Thnh ph Nng, Lun thc s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 94 Dng Minh Tun (2012), Mt s c bn v ng phỏt trin hin i ca nụng nghip v nụng thụn Nht Bn, Nxb T in Bỏch khoa, H Ni 95 Th Tựng (1996), Khỏi nim, ni dung v nhng c im c bn ca c cu kinh t nụng thụn, K yu khoa hc cp B, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, H Ni 96 Nguyn T (Ch biờn) (2008), Tỏc ng ca hi nhp kinh t quc t i vi phỏt trin nụng nghip Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 97 y ban K hoch Nh nc, Trng i hc Kinh t quc dõn (1995), Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn Vit Nam, Hi tho nghiờn cu khoa hc, H Ni 98 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2002), Bỏo cỏo quy hoch s dng t n 2010, C Mau 99 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2006), Chng trỡnh phỏt trin giỏo dc - o to tnh C Mau giai on 2006 - 2010, nh hng n 2015, C Mau 100 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2006), Bỏo cỏo túm tt quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh C Mau n nm 2015 v nh hng n 2020, C Mau 101 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2007), Kinh t - xó hi tnh C Mau thi k i mi 1986 - 2005, C Mau 102 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2012), Chng trỡnh iu tra, ỏnh giỏ tỏc ng sc khe, mụi trng tnh C Mau, C Mau 103 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2015), Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh C Mau n nm 2020 v nh hng n nm 2030, C Mau 161 104 y ban nhõn dõn tnh C Mau (2015), Quyt nh v vic cụng nhn s liu din tớch rng v t lõm nghip tnh C Mau nm 2015, C Mau 105 H Trng Vin (1997), Chuyn dch c cu sn xut v lao ng nụng thụn ụng Nam B theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh - Phõn vin Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh 106 Hong Vit (Ch biờn) (1999), Vn s hu, s dng t nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 107 H Vinh (1999), Nụng nghip Vit Nam bc chuyn sang kinh t th trng, Nxb Khoa hc k thut, H Ni 108 Nguyn Quc Vng (2013), "Con ng bn vng nht cho nụng nghip", ti trang http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Con-duong-ben-vung-nhat -cho-nong-nghiep/172696.vgp, [truy cp 6/7/2016] 109 Vừ Tũng Xuõn (2008), Nụng nghip v nụng dõn Vit Nam phi lm gỡ hi nhp kinh t quc t, H Ni 110 Vừ Tũng Xuõn (2010), "Nụng dõn v nụng nghip Vit Nam nhỡn t sn xut th trng, Tp Cng sn, (12), tr.27-29 111 Nguyn Nh í (1999), i t in ting Vit, Nxb Vn hoỏ thụng tin, H Ni [...]... thiết đặt ra cần phải làm rõ là: nông nghiệp ngoại thành phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái là gì? Căn cứ và các tiêu chí để phát triển nông nghiệp ngoại thành theo hướng nông nghiệp sinh thái? Hà Nội có những tiền đề, tiềm năng và những khó khăn gì cho việc phát triển nông nghiệp sinh thái? Làm thế nào để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ngoại thành theo hướng nông nghiệp sinh thái? Đây là công... lớn và then chốt về nông nghiệp phát triển sao cho hiệu quả, bền vững và khả thi Luận án không chỉ gắn kết nông nghiệp với các mục tiêu xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh trong tương lai, mà còn đưa ra định hướng giúp cho nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng ổn định, theo hướng bền vững, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp đồng bộ, thúc... LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGNÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1.1 Khái quát chung về phát triển bền vững 2.1.1.1 Khái niệm về phát triển bền vững Ngày nay, trên bình diện toàn thế giới hay tại mỗi khu vực và ở mỗi quốc gia xuất hiện biết bao vấn đề bức xúc mang tính phổ biến Kinh tế càng tăng trưởng thì tình trạng khan... trên quản trị sản xuất bền vững, thiếu cơ chế chính sách để nông dân thực hành bền vững Khi mà thực hành sản xuất không bền vững vẫn còn có lợi ích lớn hơn, thậm chí lớn hơn nhiều so với thực hành sản xuất bền vững, thì việc phát triển nông nghiệp bền vững vẫn còn khó khăn - "Quyết định 899/QĐ-TTg về tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" của Thủ tướng Chính... chậm phát triển, có nhiều yếu tố thiếu ổn định, chưa bền vững, thì việc nghiên cứu thúc đẩy nền nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững là rất cần thiết Vì vậy, lựa chọn nghiên cứu của Nghiên cứu sinh mong đóng góp một phần nhỏ bé vào nỗ lực phát triển KT-XH của địa phương trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp của tỉnh 19 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÔNG NGHIỆP... cận vị trí, đặc điểm, những chuyển biến bao gồm cả thành công và hạn chế phát triển nền nông nghiệp nước ta theo hướng bền vững Chương 3: Đó là những phương hướng và giải pháp để phát triển nông nghiệp theo xu hướng bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng đến bốn giải pháp theo tác giả đó là những giải pháp cơ bản nhất - "Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO thời cơ và thách thức" của Nguyễn Vĩnh... tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được phê duyệt - "Con đường bền vững nhất cho nông nghiệp" của Nguyễn Quốc Vọng [108] đã nêu rõ, một nền nông nghiệp chất lượng cao là con đường bền vững nhất để nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam đứng vững phát triển trong kỷ... trường quyền sử dụng đất nông nghiệp Với đề tài luận án của nghiên cứu sinh, những công trình trên rất có ý nghĩa ở chỗ, nó giúp cho nghiên cứu sinh tiếp cận thuận lợi hơn để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp Mau phát triển theo hướng bền vững Trên cơ sở việc hệ thống hóa lý thuyết NNPTTHBV đến cụ thể hóa lý thuyết này vào điều kiện cụ thể của tỉnh Mau, luận án cần trả lời những... chọn đúng đắn cho tái cơ cấu lại nông nghiệp, thực hiện CNH, HĐH đất nước, đưa nông nghiệp nước nhà hội nhập sâu WTO Nhận thức được điều đó, việc nghiên cứu, thực hiện đề tài nông nghiệp tỉnh Mau phát triển theo hướng bền vững là việc cụ thể hóa trong thực tiễn ở một địa phương, là một đòi hỏi bức xúc trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh, rất cần có một đề tài nghiên... đó, tác giả đề xuất những phương hướng, giải pháp, tạo môi trường thông thoáng cho thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển linh hoạt nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ tốt cho CNH, HĐH - "Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam" của Nguyễn Hữu Sở [79] đã xoay quanh vấn đề phát triển kinh tế bền vững, luận án đã nhấn mạnh đến khả năng phát triển liên tục, lâu dài, không gây
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững , Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững , Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay