Nghiên cứu quy trình trích ly các hoạt chất chống Oxy hóa từ nấm Bờm sư tử có sử dụng sóng siêu âm cho chế biến cao thực phẩm chức năng.

87 302 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHAN THỊ HƢỚNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY CÁC HOẠT CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ NẤM BỜMTỬ SỬ DỤNG SÓNG SIÊU ÂM CHO CHẾ BIẾN CAO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Công nghệ sau thu hoạch : CNSH - CNTP : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHAN THỊ HƢỚNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY CÁC HOẠT CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ NẤM BỜMTỬ SỬ DỤNG SÓNG SIÊU ÂM CHO CHẾ BIẾN CAO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Công nghệ sau thu hoạch : CNSH - CNTP : K43 - CNSTH : 2011 - 2015 : ThS Trần Thị ThS Nguyễn Đức Tiến Thái Nguyên - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực khóa luận cám ơn thông tin trích dẫn khóa luận ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Phan Thị Hƣớng i LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp thực Viện điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch hướng dẫn Th.S Nguyễn Đức Tiến - Viện điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch Th.S Trần Thị - Khoa Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận ủng hộ, giúp đỡ hướng dẫn thầy giáo, giáo, gia đình bè bạn xung quanh Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm Môi trường nông nghiệp - Viện điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch tận tình hướng dẫn, bảo cho trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ThS Trần Thị - Khoa Công nghệ sinh học công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hướng dẫn, động viên, hỗ trợ phương tiện nghiên cứu, kiến thức góp ý sâu sắc suốt trình thực đề tài Đồng thời, xin cảm ơn anh, chị Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm Môi trường nông nghiệp - Viện điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài Cuối xin gửi tới gia đình bạn bè nguồn động viên, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu lời cảm ơn chân thành Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Phan Thị Hƣớng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng nấm Bờm tử khô [33] .7 Bảng 2.2 Các ứng dụng siêu âm lượng cao công nghệ thực phẩm [36] 23 Bảng 2.3 Chỉ tiêu chất lượng (tiêu chuẩn Nhật Bản) dịch chiết Bờm tử 26 Bảng 3.1 Dự kiến tỷ lệ phối trộn thành phần tạo sản phẩm cao nấm Bờm tử 42 Bảng 3.2 Nội dung mô tả theo thang điểm Hedonic 43 Bảng 4.1 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến hiệu trích ly Diterpenoid 44 Bảng 4.2 Ảnh hưởng cường độ sóng siêu âm tới hiệu .46 Bảng 4.3 Ảnh hưởng thời gian xử sóng siêu âm tới trích ly Diterpenoid .47 Bảng 4.4 Ảnh hưởng thời gian trích ly tới hiệu trích ly Diterpenoid 48 Bảng 4.5 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hiệu trích ly β-glucan 49 Bảng 4.6 Ảnh hưởng cường độ sóng siêu âm tới hiệu trích ly β-glucan 50 Bảng 4.7 Ảnh hưởng thời gian xử sóng siêu âm tới trích ly β-glucan 51 Bảng 4.8 Ảnh hưởng thời gian trích ly tới hiệu trích ly β-glucan 52 Bảng 4.9 Hoạt tính chống oxy hóa chế phẩm hỗ trợ sóng siêu âm chế phẩm không hỗ trợ sóng siêu âm thử nghiệm DPPH .55 Bảng 4.10 Dự kiến tỷ lệ phối trộn thành phần tạo sản phẩm cao nấm Bờm tử 57 Bảng 4.11 Kết điểm đánh giá cảm quan cho tiêu 58 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Nấm Bờm tử Hình 2.2 Liên kết β-1,3 glicozit β-1,6 glicozit 13 Hình 2.3 Công thức cấu tạo Erinacines Diterpenoid (A - I) nấm Bờm tử .17 Hình 2.4 Quá trình hình thành, phát triển vỡ tung bọt khí 22 Hình 3.1 Công thức phân tử DPPH 35 Hình 4.1 Hoạt tính chống oxy hóa chế phẩm nấm Bờm tử hỗ trợ sóng siêu thử nghiệm DPPH 56 Hình 4.2 Hoạt tính chống oxy hóa chế phẩm nấm Bờm tử không hỗ trợ sóng siêu thử nghiệm DPPH 56 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NGF : Nerve growth factor (Yếu tố tăng trưởng thần kinh) HPA : Hericium Polysaccharides A HPB : Hericium Polysaccharides B GC-MS : Gas Chromatography Mass Spectometry (Sắc kí ghép khối phổ) DPPH : 1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl B.W : Body weight (Khối lượng thể) HTCO: : Hoạt tính chống oxy hóa IC50 : Inhibitory concentration (Nồng độ ức chế 50% gốc tự do) GLC : Glucose Gal : Galactose Fuc : Fucose PET : Polyethylene terephthalate NK : Natural Killer v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài .2 1.4 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung nấm Bờm tử 2.1.1 Nguồn gốc, phân loại nấm Bờm tử 2.1.2 Đặc điểm thực vật phân bố nấm Bờm tử 2.1.3 Thành phần hóa học số nhóm hoạt chất sinh học nấm Bờm tử 2.1.4 Tác dụng nấm Bờm tử người .9 2.2 Giới thiệu hoạt chất chống oxy hóa nấm Bờm tử 11 2.2.1 Khái niệm gốc tự chất chống oxy hóa 11 2.2.2 Các hoạt chất chống oxy hóa nấm Bờm tử 12 2.3 Trích ly thu nhận chế phẩm giàu chất chống oxy hóa β-glucan Diterpenoid nấm Bờm tử 19 2.3.1 sở khoa học trình trích ly .19 2.3.2 Phương pháp trích ly [10 ] 20 2.3.3 Ứng dụng sóng siêu âm trích ly chế phẩm giàu chất chống oxy hóa β-glucan Diterpenoid nấm Bờm tử 21 2.3.4 Thu nhận hoạt chất sinh học nấm Bờm tử 24 2.3.5 Các sản phẩm chế biến từ nấm Bờm tử .25 2.4 Tình hình sản xuất nghiên cứu nấm Bờm tử giới nước 27 2.4.1 Tình hình sản xuất nghiên cứu nấm Bờm tử giới 27 2.4.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu nấm Bờm tử nước 28 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng, hóa chất thiết bị nghiên cứu 30 vi 3.1.1 Đối tượng 30 3.1.2 Hoá chất thiết bị 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 30 3.3 Nội dung nghiên cứu .31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 31 3.4.1 Phương pháp xác định tiêu hóa 31 3.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 36 3.4.3 Thu nhận chế phẩm nấm Bờm tử trích ly 41 3.4.4 Xác định công thức phối chế tạo sản phẩm cao nấm Bờm tử .41 3.4.5 Phương pháp đánh giá cảm quan 42 3.5 Phương pháp xử số liệu 43 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới hiệu trích ly hoạt chất Diterpenoid nấm Bờm tử .44 4.1.1 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới trích ly hoạt chất Diterpenoid 44 4.1.2 Ảnh hưởng cường độ sóng siêu âm tới hiệu trích ly Diterpenoid 45 4.1.3 Ảnh hưởng thời gian xử sóng siêu âm tới hiệu trích ly Diterpenoid 47 4.1.4 Ảnh hưởng thời gian trích ly tới hiệu trích ly Diterpenoid 48 4.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới hiệu trích ly hoạt chất β-glucan nấm Bờm tử .49 4.2.1 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hiệu trích ly hoạt chất β-glucan 49 4.2.2 Ảnh hưởng cường độ sóng siêu âm tới hiệu trích ly hoạt chất β-glucan 50 4.2.3 Ảnh hưởng thời gian xử sóng siêu âm tới hiệu trích ly β-glucan 51 4.2.4 Ảnh hưởng thời gian trích ly tới hiệu trích ly β-glucan 52 4.3 Đưa quy trình trích ly hoạt chất sinh học Diterpenoid β-glucan nấm Bờm tử .52 4.4 Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất cao thực phẩm chức từ nấm Bờm tử .55 vii 4.4.1 Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa chế phẩm sau trích ly thử nghiệm DPPH .55 4.4.2 Xây dựng quy trình phối trộn tạo cao nấm Bờm tử .57 4.4.3 Xác định bao bì thích hợp cho sản phẩm cao nấm Bờm tử 58 4.4.4 Quy trình chế biến cao nấm Bờm tử 59 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 63 II Tài liệu nƣớc 12 Balachandran S., Kentish S E., Mawson R and Ashokkumar M (2006), „„Ultrasonic enhancement of the extraction from Mushroom”, Ultrasonic Sonochemistry Vol 13, Issue 6, 471 - 479 13 Bing-Ji Ma, Jin-Wen Shen, Hai-You Yu, Yuan Ruan, Ting-Ting Wu & Xu Zhao (2010), “Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus”, An International Journal on Fungal Biology, 92-98 14 Chai Junhong, Gong Zhenjie, Yang Chunwen, LV Na, Chai Xiaojun (2010)‚ „„Extraction Technology of Intracellular Polysaccharides from Byproduct of Hericium erinaceus by Ultrasonic Wave” Journal of Anhui Agricultural Sciences 15 Eun Woo Lee, Kazue Shizuki, Satoshi Hosokawa (2000), “Two Novel Diterpenoids Erinacines H and I from the Mycelia of Hericium erinaceum”, Biosci Biotechnol Biochem 16 Fellows P.J (2000), „„Food processing technology: Principles and practice” Woodhead Publishing 17 Fu et al (2000), „„Antioxidant and free radical scavenging activities of edible mushrooms” Journal of Food Lipid,35-46 18 Han Wei, Liu Rui-li, Zhang Xiao-jian (2009, „„Extraction and activity of Polysaccharides from Hericium erinaceus” Anhui Medical and Pharmaceutical Journal 19 Han ZH et al (2013), „„Evaluation of in vivo antioxidant activity of Hericium erinaceus polysaccharides”, Int J Biol Macromol, 66-71 20 Harman D.Aging (1956), „„A theory base on free radical and radication chemistry”, Gerontol, 298-300 21 Huang Sheng - Quang, Jin - Wei Li, Zhou Wang, Hua - XinPan, Jiang - Xu Chen and Zheng - Xiang Ning (2010), „„Optimization of Alkanoid Etraction of Polysacchrides from Ganoderma lucidum and Their Effect on Immune Function in Mice”, South China University of technology, China 64 22 Ivanna Ljubié Herceg et al (2010), „„Texture and pasting properties of ultrasinically treated corn starch” Czech Journal of Food Sciences, 83-93 23 Kawagishi, H, Ando, M and Mizuno (2005), „„Hericenone A and B as cytotoxic principles from the mushroom Hericium erinaceum”, Tetrahedron Lett 24 Kim SP, Kang MY, Kim JH, Nam SH, Friedman M (2011), „„Composition and mechanism of antitumor effects of Hericium erinaceus mushroom extracts in tumor-bearing mice”, J Agric Food Chem 25 Kuldiloke J (2002), „„Effect of Untrasound, Temperature and Pressure Treatment on Enzym Activity and Quality Indicators of Fruit and Vegetable Juices” Msc Thesis Institute of Food Technology, Food Biotechnology and process technology, the Technical University ò Berlin, Germany 26 lynne boddy, Martha E CROCKATT, A Martyn AINSWORTH (2010), „„Ecology of Hericium cirhatum, H coralloides and H erinaceus in the UK”, science Direct, 163-173 27 Mantovanin et al (2008), „„β-glucans in promoting health: prevention against mutation and cancer”, Mutation Research 658, 154-161 28 Moore RJ, Vinsant SL, Nader MA, Friedman DP (9/1998), „„Effect of Cocaine seftadministration on dopamine D2 receptors in rhesus monkeys‟‟, Synapse, 88-96 29 Michel Duboi, J.K Rebers et al (1956), „„Colorimetric method for determination of sugar and related substances‟‟ Aral chem, 350-356 30 Muzino (1998), „„Bioactive substances in Yamabustutake, the Hericium erinaceus Fungus and its Medicinal Utilization‟‟, Food ingredients J Jpn, 105-114 31 Mizuno (1992), „„Development and utilization of bioactive substance from medicinal and edible mushroom, Fungi (2); Yamabushitake, Hericium erinaceus”, The Chemical Times, 8-13 32 Mizuno T (1995), Shiitake, Lentinus edodes : functional properties for medicinal and food purposes, Food Rev Int, 111-128 33 Mizuno, Yamabushitake (1995), „„the Hericium erinaceum: Bioactive substances and medicinal utilization‟‟, Food Rev, 173 - 178 65 34 Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T (2009),„„Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial”, Phytother Res 35 Mori, K, Obara, Y, Hirota, M, Azumi, Y, Kinnugasa, S, Inatomi, S and Nakahata (2008) „„Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells”, Biol Pharm Bull 36 Patist et al (2008), “Ultrasonic innovations in the food industry: From the laboratory to commercial productio” Innovative Food Sci Technol, 147-154 37 Roberts R.t (1993), „„Hight intensity untrasonics in food processing”, Chem Ind, 119-121 38 Roger Mason (2001), „„What is Beta Glucan”, Square One, USA 39 Sala F.J et al (1998), „„Influence of temperature and pressure on the lethality of unltrasound”, Applied and Environmental Microbiology, 465-471 40 Ukai S; Kiho T; Hara C; Kuruma I; Tanaka Y (1983), “Polysaccharides in fungi XIV Antiinflammatory effect of the polysaccharides from the fruit bodies of several fungi”, JPharmacobiodyn, 90-983 41 Yamada, et al, (1997) Erinacines A, B, C,… stimulators of never growth factor synthesis, from the mycelia of Hericium erinaceus, Tetrahedron Letters 42 ZHANG Shuai, SHEN Chu-yan, DONG Ji (2010), „„Study on enzymatic extraction of Polysaccharidese from Hericium erinaceus”, Journal of Henan University of Technology, Natural Science Edition PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: ĐỒ THỊ XÂY DỰNG ĐƢỜNG CHUẨN CỦA β-GLUCAN ĐỒ THỊ XÂY DỰNG ĐƢỜNG CHUẨN CỦA DITERPENOID PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THÍ NGHIỆM Nguyên liệu khô Bã nấm trích ly ethanol Bã nấm trích ly nƣớc Cao nấm Bờmtử Dịch trích ly nƣớc Dịch trích ly ethanol PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THÍ NGHIỆM Hệ thống nồi chân không Thiết bị siêu âm Máy đo OD PHỤ LỤC 4: MẪU PHIẾU TRẢ LỜI Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Khoa CNSH & CNTP PHIẾU CHO ĐIỂM Họ tên: ……………………………………… Ngày thử: … Sản phẩm: Mẫu cao nấm Bờm tử Chữ ký :………………… Ngày thử :…………………………………………………………………… Mẫu thí nghiệm:……………………………………………………………… Bạn cho điểm theo mức độ ưa thích bạn tiêu sản phẩm theo thang điểm từ 1-9 cách đánh dấu vào số bạn chon Ghi chú: Chán cực độ Thích hơi Chán nhiều Thích vừa phải Chán vừa phải Thích nhiều Chán hơi Thích cực độ Không thích không chán Mức độ ƣu thích Chỉ tiêu Màu sắc Mùi Vị Trạng thái Mức độ ƣu thích chung PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ XỬ SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM IRRISTAT Ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hiệu trích ly Diterpenoid BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 13:26 PAGE khao sat ty le nguyen lieu/dung moi toi hieu qua trich ly diterpenoid VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 821067E-03 205267E-03 615.78 0.000 * RESIDUAL 10 333346E-05 333346E-06 * TOTAL (CORRECTED) 14 824400E-03 588857E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 13:26 PAGE khao sat ty le nguyen lieu/dung moi toi hieu qua trich ly diterpenoid MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 HLUONG 0.0223333E-01 0.0283333E-01 0.0393333E-01 0.0403333E-01 0.0416667E-01 SE(N= 3) 0.333340E-03 5%LSD 10DF 0.0105037E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 13:26 PAGE khao sat ty le nguyen lieu/dung moi toi hieu qua trich ly diterpenoid F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ (N= 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 15 0.34800E-010.76737E-020.57736E-03 1.7 0.0000 | | | | Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm tới hiệu trích ly Diterpenoid BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 13:30 PAGE khao sat cuong song sieu am toi hieu qua trich ly diterpenod VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 766250E-03 255417E-03 766.26 0.000 * RESIDUAL 266665E-05 333331E-06 * TOTAL (CORRECTED) 11 768917E-03 699015E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 13:30 PAGE khao sat cuong song sieu am toi hieu qua trich ly diterpenod MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS HLUONG 0.0186667E-01 0.0256667E-01 3 0.0296667E-01 0.0393333E-01 SE(N= 3) 0.333332E-03 5%LSD 8DF 0.0108696E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 13:30 PAGE khao sat cuong song sieu am toi hieu qua trich ly diterpenod F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 12 0.29583E-010.83607E-020.57735E-03 2.0 0.0000 | | | | Ảnh hƣởng thời gian xử sóng siêu âm tới hiệu trích ly Diterpenoid BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 14:11 PAGE khao sat thoi gian xu ly song sieu am toi hieu qua trich ly diterpenoid VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 263914E-02 439857E-03 486.14 0.000 * RESIDUAL 14 126670E-04 904787E-06 * TOTAL (CORRECTED) 20 265181E-02 132590E-03 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 14:11 PAGE khao sat thoi gian xu ly song sieu am toi hieu qua trich ly diterpenoid MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 3 HLUONG 0.0933333E-02 0.0153333E-01 0.0206667E-01 0.0246667E-01 0.0296667E-01 0.0393333E-01 0.0423333E-01 SE(N= 3) 0.549177E-03 5%LSD 14DF 0.0166578E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 14:11 PAGE khao sat thoi gian xu ly song sieu am toi hieu qua trich ly diterpenoid F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ (N= 21) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 21 0.25905E-010.11515E-010.95120E-03 3.7 0.0000 | | | | Khảo sát thời gian trích ly tới hiệu trích ly Diterpenoid BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 14:14 PAGE khao sat thoi gian trich ly toi hieu qua trich ly diterpenoid VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 483600E-03 120900E-03 362.70 0.000 * RESIDUAL 10 333334E-05 333334E-06 * TOTAL (CORRECTED) 14 486933E-03 347810E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 14:14 PAGE khao sat thoi gian trich ly toi hieu qua trich ly diterpenoid MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 HLUONG 0.0286667E-01 0.0296667E-01 0.0396667E-01 0.0406667E-01 0.0416667E-01 SE(N= 3) 0.333334E-03 5%LSD 10DF 0.0105035E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 14:14 PAGE khao sat thoi gian trich ly toi hieu qua trich ly diterpenoid F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ (N= 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 15 0.36067E-010.58975E-020.57735E-03 1.6 0.0000 | | | | Ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hiệu trích ly β-glucan BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 14:19 PAGE khao sat ty le nguyen lieu/dung moi toi hieu qua trich ly beta glucan VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 13.8855 3.47139 647.28 0.000 * RESIDUAL 10 536305E-01 536305E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 13.9392 995655 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 14:19 PAGE khao sat ty le nguyen lieu/dung moi toi hieu qua trich ly beta glucan MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 HLUONG 6.64800 7.46700 8.97533 8.98733 9.05867 SE(N= 3) 0.422810E-01 5%LSD 10DF 0.133229 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 14:19 PAGE khao sat ty le nguyen lieu/dung moi toi hieu qua trich ly beta glucan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 8.2673 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.99783 0.73233E-01 0.9 0.0000 | | | | Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm tới hiệu trích ly β-glucan BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 14:23 PAGE khao sat cuong song sieu am toi hieu qua trich ly beta glucan VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 65.8227 21.9409 ****** 0.000 * RESIDUAL 226587E-01 283234E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 65.8453 5.98594 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 14:23 PAGE khao sat cuong song sieu am toi hieu qua trich ly beta glucan MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 HLUONG 2.57567 4.56533 6.17767 8.97533 SE(N= 3) 0.307264E-01 5%LSD 8DF 0.100196 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 14:23 PAGE khao sat cuong song sieu am toi hieu qua trich ly beta glucan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.5735 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.4466 0.53220E-01 1.0 0.0000 | | | | Ảnh hƣởng thời gian xử sóng siêu âm tới hiệu trích ly β-glucan BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 14:26 PAGE khao sat thoi gian xu ly song sieu am toi hieu qua trich ly beta glucan VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 67.2335 11.2056 ****** 0.000 * RESIDUAL 14 387562E-04 276830E-05 * TOTAL (CORRECTED) 20 67.2335 3.36168 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 14:26 PAGE khao sat thoi gian xu ly song sieu am toi hieu qua trich ly beta glucan MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 3 HLUONG 4.22533 5.88733 6.99500 8.97467 8.98533 8.99633 9.00267 SE(N= 3) 0.960608E-03 5%LSD 14DF 0.291374E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 14:26 PAGE sat thoi gian xu ly song sieu am toi hieu qua trich ly beta glucan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 7.5810 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.8335 0.16638E-02 0.0 0.0000 | | | | 3khao Ảnh hƣởng thời gian trích ly tới hiệu trích ly β-glucan BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLUONG FILE 3/ 6/** 14:31 PAGE khao sat thoi gian trich ly toi hieu qua trich ly beta glucan VARIATE V003 HLUONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 13.8117 3.45292 ****** 0.000 * RESIDUAL 10 104403E-04 104403E-05 * TOTAL (CORRECTED) 14 13.8117 986549 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 3/ 6/** 14:31 PAGE khao sat thoi gian trich ly toi hieu qua trich ly beta glucan MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 HLUONG 6.53367 7.99700 8.97467 8.98800 8.98100 SE(N= 3) 0.589925E-03 5%LSD 10DF 0.185887E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 3/ 6/** 14:31 PAGE khao sat thoi gian trich ly toi hieu qua trich ly beta glucan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HLUONG GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 8.2949 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.99325 0.10218E-02 0.0 0.0000 | | | | [...]... học: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung thuyết cho các nghiên cứu về trích ly hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Bờm tử hỗ trợ sóng siêu âm cho chế biến cao thực phẩm chức năng Ý nghĩa thực tiễn: Vận dụng được công nghệ sóng siêu âm vào quá trình trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Bờm tử và ứng dụng cho chế biến cao thực phẩm chức năng Góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ. .. "Nghiên cứu quy trình trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Bờm tử sử dụng sóng siêu âm cho chế biến cao thực phẩm chức năng" 1.2 Mục đích của đề tài Ứng dụng sóng siêu âm trong trích ly riêng biệt 2 hoạt chất chống oxy hóa β-glucan và Diterpenoid trong nấm Bờm tử và ứng dụng trong chế biến cao thực phẩm chức năng 1.3 Yêu cầu của đề tài Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trích. .. 2.2.2 Các hoạt chất chống oxy hóa chính trong nấm Bờm tử Nấm Bờm tử chứa nhiều hợp chất hoạt tính chống oxy hóa cao Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất sinh học của nấm Bờm tử tác dụng chống oxy hóa chủ yếu thuộc 2 nhóm chính là Polysaccharides (cụ thể là β-glucan) và Diterpenoid Sản phẩm chế phẩm nấm Bờm tử trích ly thương mại đều đánh khả 13 năng chống oxy hóa của chế phẩm ở hàm... ly hoạt chất Diterpenoid: tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, cường độ sóng siêu âm, thời gian xử sóng siêu âm, thời gian trích ly 3 Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trích ly hoạt chất β-glucan : tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, cường độ sóng siêu âm, thời gian xử sóng siêu âm, thời gian trích ly Ứng dụng chế phẩm nấm Bờm tử trích ly giàu chất chống oxy hóa cho chế biến cao thực phẩm chức. .. pháp trích ly bằng nước nóng truyền thống là 4-5 lần Trong nước hiện chưa thấy sở sản xuất nào ứng dụng công nghệ trích ly hỗ trợ sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm Bờm tử, vì vậy việc áp dụng trích ly hỗ trợ sóng siêu âm mở ra một hướng mới cho tăng năng suất các hợp chất trích ly cho các nghiên cứu trong nước 2.3.4 Thu nhận các hoạt chất sinh học của nấm Bờm tử. .. nào sử dụng công nghệ trích ly hỗ trợ sóng siêu âm để tạo chế phẩm nấm Bờm tử trích ly thương phẩm Vì vậy việc tìm hiểu và ứng dụng công nghệ sóng siêu âm để sản xuất và ứng dụng tạo chế phẩm nấm Bờm tử đang là vấn đề cần thiết, đem lại hiệu suất thu hồi cao hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp thực phẩm Xuất phát từ thực tế trên tôi thực hiện đề tài: "Nghiên. .. nghiên cứu chỉ ra rằng sản phẩm trích ly riêng rẽ từng chất hoạt tính sinh học này không tác dụng trị bệnh cao, nhưng khi kết hợp toàn bộ dịch chiết thì lại cho kết quả sinh học rất cao [12] Ở Việt Nam, nấm Bờm tử vẫn còn khá mới mẻ đối với người dân, các nghiên cứu về nấm Bờm tử vẫn còn hạn chế Các sản phẩm chế phẩm nấm ăn và nấm dược liệu trích ly sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thực phẩm, ... của sóng trong môi trường, thường dùng trong y học, phân tích hóa học Quá trình trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm Bờm tử sử dụng loại sóng siêu âm tần số thấp và năng lượng cao Nguyên tác động của sóng siêu âm: chế xâm thực khí của sóng siêu âm: Khi sóng siêu âm truyền vào môi trường 22 chất lỏng, các chu trình kéo và nén liên tiếp được tạo thành Trong điều kiện bình thường, các phân... hóa từ sản phẩm hoặc thực phẩm bên ngoài Trong đó, xu hướng nghiên cứu tạo ra các thực phẩm chức năng bổ sung chất chống oxy hóa ngày càng được chú trọng Nhiều loại nấm tính chống oxy hóa [17] Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các hoạt chất chống oxy hóa trong nấm không tấn công trực tiếp các tế bào ung thư, mà chủ yếu tác dụng lên thể thông qua việc kích hoạt hệ thống miễn dịch 2.2.2 Các hoạt. .. của chất chuyển hóa, tăng tốc độ quá trình lên men Tăng tốc quá trình truyền nhiệt, làm lạnh, sấy ở nhiệt đột thấp Một số nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm trong trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm Bờm sƣ tử: Năm 2010, Chai Junhong và cộng sự nghiên cứu công nghệ trích ly nấm Bờm tử hỗ trợ sóng sóng siêu âm Quy trình tiến hành 2 lần trong thời gian 45 phút, công 24 suất máy siêu âm đạt 80%, nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình trích ly các hoạt chất chống Oxy hóa từ nấm Bờm sư tử có sử dụng sóng siêu âm cho chế biến cao thực phẩm chức năng., Nghiên cứu quy trình trích ly các hoạt chất chống Oxy hóa từ nấm Bờm sư tử có sử dụng sóng siêu âm cho chế biến cao thực phẩm chức năng., Nghiên cứu quy trình trích ly các hoạt chất chống Oxy hóa từ nấm Bờm sư tử có sử dụng sóng siêu âm cho chế biến cao thực phẩm chức năng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay