Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

84 186 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 15:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM THỊ TUYẾT MAI Đề tài: “Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ sau thu hoạch Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - Phạm Thị Tuyết Mai Đề tài: “Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ sau thu hoạch Khoa : CNSH – CNTP Lớp : K43 – CNSTH Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Trần Văn Chí KS Phạm Hữu Thái Nguyên 2015 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu khóa luận thu thập từ nguồn thực tế Mọi giúp đỡ việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả khoá luận Phạm Thị Tuyết Mai ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, phòng ban liên quan, Ban Chủ Nhiệm khoa CNSH & CNTP, toàn thể quý thầy cô khoa CNSH & CNTP giảng dạy hướng dẫn để có kiến thức tiến hành nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Văn Chí KS Phạm Hữu Giảng tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành khóa luận Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới bác, cô, anh chị Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên QuangCục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn tạo điều kiện tốt để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ tình cảm lòng biết ơn chân thành tới gia đình bạn bè giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập, thực khóa luận tốt nghiệp để có kết ngày hôm Sau cùng, xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Sinh viên Phạm Thị Tuyết Mai iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hàm lượng trung bình chất có hạt thóc sản phẩm từ thóc [21] Bảng 2.2 Hàm lượng vitamin lúa (mg/kg chất khô) [19] 10 Bảng 2.3 Nhiệt độ để nhóm vi sinh vật phát triển [19] 19 Bảng 2.4 Điều kiện nhiệt độ độ ẩm phát triển nấm mốc [19] 20 Bảng 3.1 Thang điểm cảm quan 36 Bảng 3.2 Bảng hệ số trọng lượng 36 Bảng 4.1 Các tiêu chất lượng thóc nhập kho 41 Bảng 4.2 Sự biến đổi tiêu vật lý thóc trình bảo quản 49 Bảng 4.3 Sự biến đổi cảm quan thóc trình bảo quản 51 Bảng 4.4 Sự biến động côn trùng trình bảo quản 52 Bảng 4.5 Sự biến động vi sinh vật trình bảo quản 53 Bảng 4.6 Tổn thất thóc xuất kho sau 22 tháng [13] 57 Bảng 4.7 Tỷ lệ tổn thất thóc sau tháng bảo quản 57 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cây lúa Hình 3.1: Sơ đồ quy trình phân tích thóc [8] 28 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp [8] 40 Hình 4.2 Mô hình kiểu cửa khí song song 45 Hình 4.3 Biểu đồ biểu thị thay đổi gluxit 54 Hình 4.4 Biểu đồ biểu thị thay đổi protein 55 Hình 4.5 Biểu đồ biểu thị thay đổi lipit 55 Hình 4.6 Biểu đồ biểu thị thay đổi vitamin B1 56 v MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, phân loại thóc (lúa) 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.2 Cấu tạo thóc (lúa) 2.2.1 Mày thóc 2.2.2 Vỏ hạt 2.2.3 Vỏ trấu 2.2.4 Nội nhũ 2.2.5 Phôi 2.2.6 Hạt gạo 2.3 Thành phần hóa học thóc 2.3.1 Gluxit 2.3.2 Protit 2.3.3 Lipit 2.3.4 Chất khoáng 2.3.5 Vitamin 2.4 Những trình biến đổi sinh lý trình bảo quản thóc sau thu hoạch 10 2.4.1 Quá trình hô hấp hạt 10 2.4.2 Quá trình chín sau thu hoạch 12 2.4.3 Quá trình nảy mầm hạt 12 2.4.4 Quá trình già hóa hạt 13 vi 2.5 Những trình biến đổi sinh hóa trình bảo quản thóc sau thu hoạch 13 2.5.1 Hiện tượng biến vàng 13 2.5.2 Quá trình chua hạt 14 2.5.3 Quá trình đắng hạt 15 2.5.4 Quá trình tự bốc nóng 15 2.6 Các tượng hư hại xảy bảo quản thóc 18 2.6.1 Hiện tượng men mốc 18 2.6.2 Điều kiện để nấm mốc phát triển thóc 19 2.7 Các phương pháp bảo quản thóc 20 2.7.1 Phương pháp bảo quản kín 20 2.7.2 Phương pháp bảo quản thoáng 21 2.7.3 Bảo quản trạng thái khô 22 2.7.4 Bảo quản trạng thái lạnh 22 2.7.5 Bảo quản hóa chất 23 2.7.6 Bảo quản khí điều chỉnh 23 2.8 Đánh giá ưu nhược điểm phương pháp bảo quản thóc Cục dự trữ Nhà nước 24 2.8.1 Bảo quản thoáng tự nhiên 24 2.8.2 Bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp 24 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Vật tư, thiết bị, dụng cụ nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu 29 vii 3.4.3 Phương pháp phân tích 29 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu phần mềm SPSS 16.0…………… 39 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang 40 4.1.1 Quy trình bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp 40 4.1.2 Thuyết minh quy trình 40 4.2 Sự biến đổi tiêu vật lý, cảm quan, vi sinh vật hại thóc trình bảo quản 49 4.2.1 Sự biến đổi tiêu vật lý thóc trình bảo quản 49 4.2.2 Sự biến đổi tiêu cảm quan thóc trình bảo quản 51 4.2.3 Sự biến động côn trùng vi sinh vật trình bảo quản 52 4.3 Sự biến đổi hàm lượng dinh dưỡng: gluxit, protein, lipit, vitamin B1 trình bảo quản 54 4.4 Hiệu kinh tế phương pháp bảo quản thóc đóng bao điều kiện áp suất thấp 57 4.4.1 Tỷ lệ tổn thất (hao hụt) thóc sau tháng bảo quản 57 4.4.2 Chi phí cho trình bảo quản thóc 57 4.4.3 Tính hiệu kinh tế (sau thời gian bảo quản tháng) 58 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lương thực (đặc biệt thóc, gạo) nguồn thực phẩm cung cấp nửa nhu cầu lượng cho người Trong kinh tế quốc dân, lương thực đóng vai trò then chốt, thúc đẩy phát triển ngành sản xuất khác Đối với nước ta, năm gần đây, thực sách đổi Đảng Nhà nước, ngành nông nghiệp tăng trưởng nhanh, từ nghèo đói thiếu ăn vượt lên đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân nước xuất sang số nước giới [17] Tuy sản lượng lúa tăng chất lượng, giá trị xuất chưa cao Nguyên nhân giống lúa sử dụng có chất lượng suất thấp đặc biệt công tác bảo quản gặp nhiều khó khăn, mặt nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm, thường xuyên có nhiệt độ, độ ẩm cao nên thuận lợi cho côn trùng, vi sinh vật phát triển Mặt khác điều kiện sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị bảo quản công nghệ bảo quản nhiều hạn chế nên gây tổn thất khối lượng thóc, gạo đáng kể làm suy giảm chất lượng sau thời gian bảo quản Mạng lưới Cục Dự trữ dải khắp toàn quốc với quydự trữ hàng triệu thóc, gạo Công tác bảo quản tiếp tục nghiên cứu ứng dụng từ phương pháp bảo quản khác như: bảo quản thóc đóng bao thông thoáng tự nhiên, bảo quản kín có bổ sung khí N2, CO2, Phương pháp bảo quản thóc đóng bao thông thoáng tự nhiên áp dụng nhiều năm phương pháp phải cần dùng đến số hóa chất malathion, sumithion, DDVP (Dichlivos), phosphine, để phòng trừ côn trùng Mặc phương pháp kéo dài thời gian bảo quản chất lượng thóc bị giảm đáng kể, côn trùng phát triển, tốn sức lao động sử 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bùi Huy Đáp (1999), Một số vấn đề lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Bùi Huy Đáp (2000), Nguồn gốc lúa, lúa gạo Việt Nam kỷ 21 hướng xuất khẩu, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Trần Như Khuyên, Hoàng Xuân Anh (2007), Giáo trình công nghệ bảo quản chế biến lương thực, NXB Hà Nội Nguyễn Thị Lẫm, Hoàng Văn Phụ, Dương Văn Sơn, Nguyễn Đức Thạnh (2003), Giáo trình lương thực, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Mai Lề, Bùi Đức Lợi, Lương Hồng Nga, Phạm Văn Hùng (2009), Công nghệ bảo quản lương thực, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Lê Thanh Mai (chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi (2009), Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Văn Mùi (2001), Thực hành hóa sinh học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội QCVN1:2008/BTC Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Dự trữ Nhà nước thóc bảo quản đóng bao điều kiện áp suất thấp QCVN14:2011/BTC Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Dự trữ Nhà nước thóc 10 TCN 04:2004 Thóc Dự trữ Nhà nước Yêu cầu kỹ thuật 11 TCVN 4594 – 88: Đồ hộp – Phương pháp xác định đường tổng số, đường khử tinh bột 12 TCVN 5451:2008 Ngũ cốc, đậu đỗ sản phẩm nghiền – Lấy mẫu từ khối hàng tĩnh 62 13 Tổng Cục Dự trữ Nhà nước (2009), Báo cáo kết nghiên cứu khảo sát thực nghiệm hao hụt khối lượng thóc Dự trữ Nhà nước theo thời gian bảo quản, Hà Nội 14 Tổng Cục Dự trữ Nhà nước (2010), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật viên kiểm nghiệm, phần 1, Hà Nội 15 Tổng Cục Dự trữ Nhà nước (2010), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật viên kiểm nghiệm, phần 2, Hà Nội 16 Tổng Cục Dự trữ Nhà nước (2012), Tài liệu bồi dưỡng công chức, viên chức tập Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, Hà Nội 17 Tổng cục thống kê, báo cáo tháng ngành hàng lương thực, tháng 1/2015 18 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1999), Giáo trình lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 19 Vũ Quốc Trung, Bùi Huy Thanh (1979), Bảo quản thóc, NXB Nông nghiệp 20 Vũ Quốc Trung, Lê Thế Ngọc (1999), Sổ tay kỹ thuật bảo quản lương thực, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Hà Duyên Tư (2006), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng 1.1 Thang điểm cảm quan Bậc đánh giá Điểm chƣa có Cơ sở đánh giá trọng lƣợng Trong tiêu xét hạt có màu vàng sáng đặc trưng giống, loại; mùi tự nhiên thóc, mùi lạ; hạt mẩy, vỏ trấu không bị nứt, hở Hạt có màu vàng đặc trưng; mùi tự nhiên thóc hơn; hạt mẩy hơn, vỏ trấu không bị nứt, hở Hạt có màu vàng nhạt, phân bố màu sắc không đều; có mùi tự nhiên thóc; hạt mẩy, xuất vỏ trấu nứt, hở Hạt có màu vàng nhạt hơn, phân bố màu sắc không đều; mùi tự nhiên thóc; hạt mẩy nhiều hơn, vỏ trấu bị nứt, hở Hạt bị bạc; có mùi lạ, khó chịu; hạt không mẩy, vỏ trấu bị nứt hở nhiều Bảng 1.2 Bảng hệ số trọng lƣợng Tên tiêu Hệ số quan trọng 100% Màu sắc 50 Mùi 1,2 30 Trạng thái 0,8 20 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ PL 2.1 Sự biến đổi tiêu vật lý thóc trình bảo quản  Độ ẩm Mẫu đối chứng* ANOVA Doam Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 191 038 Within Groups 001 11 000 Total 192 16 F Sig 485.424 000 Doam Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 13.3067 13.3100 3 3 Sig 13.3633 13.4033 13.5033 13.6000 667 1.000 1.000 1.000 1.000 Mẫu A1 ANOVA Doam Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 036 007 Within Groups 001 11 000 Total 037 16 F 54.527 Sig .000 Doam Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 13.5050 13.5067 13.5967 13.6000 13.6100 3 13.6167 Sig .867 083  Tạp chất Mẫu Đối chứng* ANOVA Tapchat Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 009 002 Within Groups 000 11 000 Total 009 16 F Sig 50.060 000 Tapchat Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 1.4000 1.4067 3 1.4400 1.4500 Sig 1.4067 1.4167 1.4650 211 072 072 1.000 Mẫu A1 ANOVA Tapchat Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 000 000 Within Groups 001 11 000 Total 001 16 F Sig .275 917 Tapchat Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 1.3967 1.4000 1.4000 1.4000 3 1.4000 1.4033 Sig .326  Hạt vàng Mẫu đối chứng* ANOVA Hatvang Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 003 001 Within Groups 000 11 000 Total 003 16 F Sig 19.075 000 Hatvang Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 3 1700 3 1767 1767 1800 1800 2000 2100 1833 Sig .066 201 056 Mẫu A1 ANOVA Hatvang Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 000 000 Within Groups 000 12 000 Total 001 17 F Sig 2.667 076 Hatvang Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 1700 3 1700 1733 1733 1767 1767 1800 1800 Sig .1833 076 072 PL 2.2 Sự biến đổi tiêu cảm quan thóc trình bảo quản  Màu sắc Mẫu đối chứng* ANOVA Mausac Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 8.834 1.767 Within Groups 4.200 23 183 13.034 28 Total F Sig 9.676 000 Mausac Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 2.5000 5 2.8000 3.4000 3.6000 4.0000 4.0000 Sig .288 057 Mẫu A1 ANOVA Mausac Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 3.793 759 Within Groups 2.000 23 087 Total 5.793 28 F Sig 8.724 000 Mausac Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 3.0000 5 3.8000 4.0000 4.0000 4.0000 3.4000 Sig 1.000 1.000 347  Mùi vị Mẫu đối chứng* ANOVA Muivi Sum of Squares Between Groups Mean Square 12.643 2.529 3.150 23 137 15.793 28 Within Groups Total Df F Sig 18.463 000 Muivi Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 2.2500 5 2.6000 5 3.6000 4.0000 4.0000 Sig 2.6000 3.0000 156 108 126 Mẫu A1 ANOVA Muivi Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 4.552 910 Within Groups 2.000 23 087 Total 6.552 28 F Sig 10.469 000 Muivi Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 3.0000 5 3.2000 3.6000 4.0000 4.0000 4.0000 Sig .304 065  Trạng thái Mẫu đối chứng* ANOVA Trangthai Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 8.834 1.767 Within Groups 4.200 23 183 13.034 28 Total F Sig 9.676 000 Trangthai Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 2.5000 5 2.8000 3.4000 3.6000 4.0000 4.0000 Sig .288 057 Mẫu A1 ANOVA Trangthai Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 3.310 662 Within Groups 2.000 23 087 Total 5.310 28 F Sig 7.614 000 Trangthai thoc Duncan a Sig Subset for alpha = 0.05 N 5 5 3.0000 1.000 3.6000 3.8000 4.0000 4.0000 4.0000 070 PL 2.3 Sự biến đổi hàm lƣợng dinh dƣỡng: gluxit, protein, lipit, vitamin B1 trình bảo quản  Gluxit Mẫu đối chứng* ANOVA Gluxit Sum of Squares Between Groups Mean Square 45.325 9.065 002 11 000 45.327 16 Within Groups Total Df F Sig 5.983E4 000 Gluxit Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 3 3 3 77.2000 78.1133 79.6067 80.5033 81.2333 82.1000 Sig 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Mẫu A1 ANOVA Gluxit Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Df Mean Square 6.248 1.250 000 12 000 6.248 17 F 3.749E4 Sig .000 gluxit Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 3 3 3 80.3833 80.7700 81.1367 81.4200 81.8333 82.1000 Sig 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  Lipit Mẫu đối chứng* ANOVA Lipit Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 016 003 Within Groups 000 11 000 Total 016 16 F Sig 109.612 000 Lipit Subset for alpha = 0.05 Thoc Duncana N 3 3 Sig 4350 4500 4700 4833 5000 5300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Mẫu A1 ANOVA Lipit Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 001 000 Within Groups 000 12 000 Total 001 17 F Sig 9.200 001 Lipit Subset for alpha = 0.05 thoc Duncana N 5167 5200 3 5267 5300 5300 5300 Sig .244 278 Chữ ký GVHD Chữ ký GVPB TS Trần Văn Chí Th.S Trịnh Thị Chung [...]... trừ sâu có hại trong hạt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấpthóc được bảo quản trong môi trường kín, lô thóc luôn được duy trì một áp suất âm (áp suất nhỏ hơn 760 mmHg) trong phần lớn thời gian bảo quản Bảo quản thóc bằng phương pháp này hạn chế đến mức thấp nhất những hao hụt, tổn thất trong quá trình bảo quản, giữ được... tập tại cơ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước nhằm đạt mục đích và yêu cầu sau: 1.2.1 Mục đích của đề tài - Rèn luyện kỹ năng thực hành, nắm chắc được quy trình kỹ thuật bảo quản lương thực, hàng hoá trong kho theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của ngành Dự trữ Nhà nước - Biết cách phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các sự cố xảy ra trong quá trình bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp - Khảo sát quy trình bảo. .. bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp 1.2.2 Yêu cầu của đề tài - Khảo sát bằng phương pháp thu thập tài liệu - Đánh giá sự biến đổi các chỉ tiêu vật lý, cảm quan, vi sinh vật hại của thóc trong quá trình bảo quản - Đánh giá sự biến đổi hàm lượng dinh dưỡng: gluxit, protein, lipit, vitamin B1 trong quá trình bảo quản - Hiệu quả kinh tế đối với phương pháp bảo quản thóc đóng bao trong điều. .. nhọc, độc hại cho người bảo quản Là một sinh viên đang theo học chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, bản thân tôi tự ý thức được tầm quan trọng của ngành Dự trữ Quốc gia, do vậy tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang 1.2 Mục đích và yêu cầu nghiên cứu Sau khi học lý thuyết tại trường, sinh viên... quan, vi sinh vật hại của thóc trong quá trình bảo quản - Nội dung 3: Đánh giá sự biến đổi hàm lượng dinh dưỡng: gluxit, protein, lipit, vitamin B1 trong quá trình bảo quản - Nội dung 4: Hiệu quả kinh tế đối với phương pháp bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm Quy trình phân tích các chỉ tiêu vật lý của thóc được thực hiện theo... quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp  Ưu điểm Thủy phần của thóc giảm không đáng kể so với thủy phần của thóc ban đầu Tạp chất tăng không đáng kể do quá trình bảo quản không phải cào đảo… Hạt vàng thấp hơn nhiều so với bảo quản thoáng tự nhiên Chất lượng thóc cùng thời gian bảo quản khi xuất kho tốt hơn cả về giá trị dinh dưỡng và giá trị thương phẩm Tỷ lệ hao hụt thấp hơn so với thóc bảo quản. .. chỉtrong một giới hạn nhất định, nếu thay thế hoàn toàn oxy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản [5] 24 2.8 Đánh giá ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp bảo quản thóc hiện nay tại Cục dự trữ Nhà nƣớc 2.8.1 Bảo quản thoáng tự nhiên  Ưu điểm Là phương pháp bảo quản truyền thống, phù hợp để bảo quản thóc trong loại kho cuốn, kho A1 mái ngói có trần Việc thực hiện thông thoáng cho kho bảo quản thóc thuận... quá trình biến đổi sinh lý trong quá trình bảo quản thóc sau thu hoạch 2.4.1 Quá trình hô hấp của hạt Hạt thóc khi đã tách khỏi cây lúa, bảo quản trong kho không quang hợp nữa nhưng nó vẫn là một vật thể sống và thường xuyên trao đổi chất với bên ngoài Hô hấp là quá trình trao đổi chất quan trọng nhất của thóc khi bảo quản trong kho Trong quá trình hô hấp, các chất dinh dưỡng (chủ yếu là tinh bột) trong. .. do ở nhiệt độ này một số vi sinh vật vẫn còn hoạt động Các nước ở xứ lạnh đều tận dụng nhiệt độ thấp để tiến hành bảo quản thóc, gạo Điều đó không có nghĩa là bảo quản ở nhiệt độ càng thấp thì bảo 23 quản càng tốt Ở nước ta không có điều kiện thiên nhiên thuận lợi để bảo quản thóc ở trạng thái lạnh [5] 2.7.5 Bảo quản bằng hóa chất Là phương pháp sử dụng các hóa chất để kìm hãm các hoạt động của khối... xác định độ kín: máy dò khí trong bảo quản (Nhật) - Thiết bị đo độ ẩm: máy Kett f511 (Nhật) 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: Tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên QuangCục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: 01/12/2014 – 24/05/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Khảo sát bằng phương pháp thu thập tài liệu 27 - Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang, Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang, Khảo sát quy trình bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay