TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

27 216 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:59

đây là tài liệu ôn tập những kiến thức liên quan đế chương trình học nguyên lý kế toán. Nó sẽ một phần giúp ích được cho các bạn hơn trong quá trình họ tập cũng như thi kết thúc học phần của mình. Chúc các bạn thành công NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Phân biệt tài sản, nguồn vốn tính số tổng cộng: (ĐVT: triệu đồng) Phải trả người bán Thành phẩm Vật liệu Phụ tùng Vốn góp CSH Nhà xưởng Phương tiện vận tải Phải trả người LĐ Vay dài hạn Hàng gửi bán Tạm ứng Các loại CCDC nhỏ Các khoản phải thu # Quỹ phúc lợi 20 20 20 700 200 100 50 14 Lợi nhuận chưa phân phối Quỹ đầu tư phát triển Vật liệu phụ Sản phẩm dở dsng Vay ngắn hạn Thuế phải nộp cho NN Máy móc thiết bị Nhiên liệu Quỹ khen thưởng Phai thu KH Các loại trái phiếu Các khoản phải trả khác Quyền sử dụng đất Quỹ khen thưởng 108 30 320 12 25 200 Giải: TS ngắn hạn Thành phẩm: 20 Phụ tùng:3 Hàng gửi bán:14 Tạm ứng:3 Các loại CCDC nhỏ:4 Các khoản phải thu khác:6 Vật liệu phụ:5 Sản phẩm dở dang:7 Nhiên liệu:6 Phải thu KH:12 Các loại trái TS dài hạn Vật liệu chính:20 Nhà xưởng:200 Phương tiện vận tải:100 Máy móc thiết bị:320 Quyền sử dụng đất:200 Vốn góp CSH Vốn góp CSH:700 Lợi nhuận CPP:108 Quỹ đầu tư phát triển:8 Nợ phải trả Phải trả NLĐ:5 Vay dài hạn:50 Quỹ phúc lợi:2 Vay ngắn hạn:30 Thuế phải nộp cho NN:7 Quỹ khen thưởng:3 Các khoản phải trả khác:5 Quỹ khen thưởng:7 Phải trả người bán:20 phiếu:25 Tổng: 105 840 129 816  Tổng TS= Tổng NV= 945 Phân biệt TS, NV tính X, Y biết Y=6X ( ĐVT: triệu đồng) Vay ngắn hạn NH Máy móc thiết bị Phải trả người bán Tạm ứng Phải trả NLĐ Ký quỹ ngắn hạn Sản phẩm dở dang Nguyên vật liệu Các khoản phải trả khác CC,DC Tiền gửi NH 450 4500 160 60 30 30 840 730 30 210 300 Phải thu KH Tiền mặt Nợ dài hạn Vốn góp CSH Kho hàng Thành phẩm Phương tiện vận tải Nhà xưởng Lợi nhuận CPP Hàng mua đg Thuế phải nộp cho NN 30 120 1900 11100 1700 X 1800 Y 270 220 100 Giải: TS ngắn hạn Tạm ứng:60 Ký quỹ ngắn hạn:30 Sản phẩm dở dang:840 Ng.vật liệu:730 TS dài hạn Máy móc thiết bị:4500 Phương tiện vận tải:1800 Nhà xưởng:Y Vốn CSH Vốn góp CSH:11100 Lợi nhuận CPP:270 Phải trả NLĐ:30 Các khoản phải trả khác:30 Nợ dài hạn:1900 Thuế phải nộp cho NN:100 CC,DC:210 Tiền gửi NH:300 Phải thu KH:30 Tiền mặt:120 Kho hàng:1700 Thành phẩm:X Hành mua đg:220 Tổng: 4240 + X 6300 + Y Nợ phải trả Vay ngắn hạn NH:450 Phải trả NB:160 11370 2670 Ta có: 4240 + X +6300 + Y = 11370 + 2670 Mà Y= 6X => 10540 + 7X = 14040  7X= 3500  X= 500 => Y= 3000 Hãy phân loại TS, NV xác định tổng số? (ĐVT: triệu đồng) Ng.vật liệu Hàng hóa Vay ngắn hạn CC,DC Quỹ đầu tư phát triển 10 100 70 10 Nguồn vốn đầu tư XDCB Tạm ứng Phải thu KH TSCĐHH Lợi nhuận CPP 30 16 300 15 Vốn góp CSH 470 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tiền mặt Phải thu khác Phải trả người bán Tiền gửi NH Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Vay dài hạn Thành phẩm Phải trả NLĐ Chi phí SXKD dở dang Thuế khoản phải nộp NN Thế chấp, ký cược, kí quỹ ngắn hạn Xây dựng sở dở dang 30 30 20 10 25 90 50 10 10 20 Giải: TS ngắn hạn Ng.vật liệu:10 TS dài hạn TSCĐHH:300 Hàng hóa:100 XD sở dở dang:20 CC,DC:5 Tạm ứng:4 Phải thu KH:16 Tiền mặt:30 Phải thu khác:5 TGNH: 20 Đầu tư chứng khoán ngắn Vốn góp CSH Nợ phải trả Quỹ đầu tư phát Vay ngắn hạn:70 triển:10 Nguồn vốn đầu tư Quỹ khen XDCB:30 thưởng phúc lợi:5 Lợi nhuận Phải trả ngưới CPP:15 bán:30 Vốn góp Vay dài hạn:25 CSH:470 Phải trả NLĐ: Thuế khoản phải nộp NN:10 hạn:10 Thành phẩm:90 Thế chấp, :10 Chí phí SXKD dở dang:50 Tổng: 350 320 145 515 Tổng TS= tổng NV = 670 Giả sử tình hình vốn KD DN đến ngày 30/11/200X sau: (ĐVT:triệu đồng) Tiền mặt TGNH T.GTGT đc khấu trừ 20 30 CC,DC Thành phẩm TSCĐHH 50 10 70 Vay ngắn hạn Phải trả NB Thuế khoản phải nộp NN Quỹ đầu tư phát triển Vốn góp CSH Ng.vật liệu 30 35 10 20 140 50 Trong tháng 12 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng 10.000.000 đ Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán: 20.000.000 đ Cấp cấp cho DN số TSCĐHH nguyên giá: 100.000.000 đ Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn: 25.000.000 đ Yêu cầu : lập bảng cân đối kế toán ngày 30/11/200X 31/12/200X Giải: (ĐVT: triệu đồng) Tài sản A Tài sản ngắn hạn Tiền T.GTGT khấu trừ Hàng tồn kho B TS dài hạn Tài sản cố định hữu hình Tổng tài sản Nguồn vốn C Nợ phải trả Vay ngắn hạn Phải trả người bán 30/11/200X 165 50 110 70 70 235 30/11/200X 75 30 35 31/12/200X 140 25 110 170 170 310 31/12/200X 50 25 15 Thuế D Vốn CSH Vốn góp CSH Quỹ đầu tư phát triển Tổng nguồn vốn 10 160 140 20 235 10 260 240 20 310 Cho biết thông tin DN A vào ngày 31/12/20X0 sau: (ĐVT:triệu đồng) Vay ngắn hạn Tiền gửi NH TSCĐ hữu hình Lợi nhuận CPP Vốn góp CSH Thành phẩm 600 800 4.000 400 4.800 600 Ng.vật liệu Phải trả ng bán Tiền mặt Phải thu KH Phải trả NLĐ Quỹ đầu tư phát triển 500 400 200 400 100 200 ** Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 1/20X1 • Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 20.000.000 • Khánh hàng trả nợ cho DN TGNH: 35.000.000 • Nhập kho ng.vật liệu trả tiền mặt: 51.500.000 • Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán: 45.000.000 • Dùng lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh: 200.000.000 • Dùng lợi nhuận bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 120.000.000 • Vay ngắn hạn nhập quỹ tiền mặt: 100.000.000 • Được cấp cấp cho TSCĐ hữu hình trị giá: 80.000.000 • Nhập kho ng.vật liệu chưa trả tiền người bán: 35.000.000 • Chi tiền mặt trả nợ người bán: 29.000.000 • Chi tiền mặt trả lương NLĐ: 51.000.000 • Dùng TGNH trả nợ vay ngắn hạn: 63.000.000 Yêu cầu: lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/20X0 ngày 31/1/20X1 Giải: Tài sản A TS ngắn hạn Tiền 31/12/20X0 2.500 1.000 31/1/20X1 2.492 940,5 Hàng tồn kho Phải thu khách hàng B TS dài hạn TSCĐ hữu hình Tổng TS Nguồn vốn C Nợ phải trả Vay ngắn hạn Phải trả người bán, NLĐ D Vốn góp CSH Vốn góp CSH Lợi nhuận chưa PP Quỹ đầu tư phát triển Tổng nguồn vốn 1.100 400 4.000 4.000 6.500 31/12/20X0 1.100 600 500 5.400 4.800 400 200 6.500 1186,5 365 4.080 4.080 6.572 31/1/20X1 1.092 680 410 5.480 5.080 80 320 6.572 Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh DN.A năm 20X0 với thông tin sau: (ĐVT: triệu đồng) DTBH CCDV Trong đó: DT hàng xuất DT hàng chịu T.TTĐB GVHB CPTC TN khác CPBH  25.000 1.287,5 (T.XK 3%) 1.800 (T.TTĐB 20%) 19.300 510 350 540 CPQLDN KH trả lại 50 đơn vị hàng bán CKTM GGHB DTHĐTC CP khác 660 Giá vốn: 8/cái Giá bán: 10/cái 30 21 900 200 Lưu ý: - DT hàng chịu thuế XK thuế TTĐB giá bán bao gồm thuế XK thuế TTĐB - Giá tính thuế XK DT hàng xuất - Giá tình thuế TTĐB giá bán chưa bao gồm thuế TTĐB - - Trong trường hợp, tiêu DTBH CCDV phản ánh lên báo cáo kết hđ kinh doanh DT chưa bao gồm thuế XK thuế TTĐB THUẾ= GIÁ TÍNH THUẾ x THUẾ SUẤT GIÁ TÍNH THUẾ + THUẾ = GIÁ CÓ THUẾ Giải: (ĐVT: triệu đồng) - Thuế hàng XK = 1.287,5 x 3% = 38,625 Gọi X giá tính thuế hàng TTĐB Ta có: X + 0,2X = 1.800 => X= 1500  Thuế hàng TTĐB = 1500 x 20% = 300 10 11 12 13 14 15 16 17 Chỉ tiêu DTBH CCDV Các khoản giảm trừ DT: CKTM GGHB HBBTL DDT BH CCDV GVHB LNG từ BH CCDV DTHĐTC CPTC CPBH CPQLDN LNT từ HĐKD TN khác CP khác LN khác Tổng LNKT trước thuế CP thuế TNDN hành CP thuế TNDN hoãn lại LNST TNDN Năm 24.661,375 551 30 21 500 24.110,375 18.900 5.210,375 900 510 540 660 4.400,375 350 200 150 4.550,375 910,075 3.640,3 Xí nghiệp dệt có tài liệu tình hình hđ tháng 3/201X sau: - Tình hình tiêu thụ sản phẩm nước: • Hàng A: xuất kho bán 5.000kg, giá xuất kho 58000/kg, giá bán 63000/kg Hàng B: xuất kho bá 12000kg, giá xuất kho 81000/kg, giá bán 84000/kg • Hàng C: xuất kho bán 10000kg, giá xuất kho 65000/kg, giá bán 71000/kg Tình hình xuất khẩu: hàng C xuất 15000kg, giá xuất kho 65000/kg, giá bán 4USD/kg tỷ giá thực tế xuất 20000/USD Thuế xuất phải nộp 3%/giá bán DTHĐTC: 70 CPTC: 54 CPQLDN: 86 TN khác: 105 CPBH: 50 CP khác: 81 Hàng C bán nước bị ngời mua trả lại 200kg Hàng B chiết khấu cho khách 10%/giá bán với số lượng 2000kg • - - Yêu cầu: lập BCKQHĐKD Biết thuế suất thuế TNDN 20% Giải: ( ĐVT: triệu đồng) Hàng hóa A B C ( nước) C ( xuất khẩu) Tổng Giá vốn 290 972 650 975 2887 Chỉ tiêu DTBH CCDV Các khoản giảm trừ DT CKTM GGHB HHBTL DTT BH CCDV GVHB LNG từ BH CCDV DTHĐTC CPTC CPBH CPQLDN 10 LNT từ HĐKD Giá bán 315 1008 710 1200 3233 Năm 3197 31 16,8 14,2 3166 2874 292 70 54 50 86 172 11 12 13 14 15 16 17 TN khác CP khác LN khác Tổng LNKT trước thuế CP thuế TNDN hành CP thuế TNDN hoãn lại LNST TNDN 105 81 24 196 39,2 156,8 Định khoản NVKT sau: a Vay ngắn hạn ngân hàng tiền mặt nhập quỹ 200.000.000 đ b Mua hàng 500.000.000đ, trả TGNH 120.000.000đ, số lại c d e f g h i j k l m n o p q r s t nợ người bán KH trả nợ tiền mặt 50.000.000đ TGNH 200.000.000đ Mua CCDC 50.000.000đ, trả tiền mặt 20.000.000đ, số lại trả TGNH Vay ngắn hạn trả nợ người bán nghiệp vụ (b) Chi tiền mặt 30.000.000đ tạm ứng cho nhân viên A Nhân viên A mua ng.vật liệu nhập kho trị giá 28.000.000đ trả tạm ứng Số tiền tạm ứng thừa nhân viên A nộp lại quỹ Bổ sung QĐTPT 70.000.000đ quỹ KTPL 35.000.000 từ LNCPP Mua NLV trị giá 50.000.000đ số CCDC trị giá 7.000.000đ chưa trả tiền cho người bán Mua TSCĐHH trị giá 500.000.000đ trả tiền vay dài hạn Nộp thuế cho NN tiền mặt 37.000.000đ Trả lương cho công nhân viên băng tiền mặt 35.000.000đ Cho tiền mặt 10.000.000đ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Chuyển khoản trả nợ vay ngắn hạn nghiệp vụ € DN nhà nước cấp thêm vốn TSCĐHH trị giá 500.000.000đ Chi tiền mặt trả lương cho CNV 80.000.000đ tạm ứng cho nhân viên công tác 7.000.000đ Chuyển khoản trả tiền chi phí phục vụ bán hàng 12.000.000đ, CPQLDN 27.000.000đ Thu tiền bán hàng 500.000.000đ tiền mặt Lãi TGNH hưởng 10.000.000đ, lãi vay ngân hàng phải trả 5.000.000đ Giải: (ĐVT: triệu đồng) a Nợ TK 111: 200 Có TK 341: 200 b Nợ TK 156: 500 c d e f g h i j k l m n o p q r s Có TK 112: 120 Có TK 331: 380 Nợ TK 111: 50 Nợ TK 112: 200 Có TK 131: 250 Nợ TK 153: 50 Có TK 111: 20 Có TK 331: 30 Nợ TK 331: 380 Có TK 341: 380 Nợ TK 141: 30 Có TK 111: 30 Nợ TK 152: 28 Có TK 141: 28 Nợ TK 111: Có TK 141: Nợ TK 421: 105 Có TK 414: 70 Có TK 353: 35 Nợ TK 152: 50 Nợ TK 153: Có TK 331: 57 Nợ TK 211: 500 Có TK 341: 500 Nợ TK 333: 37 Có TK 111: 37 Nợ TK 334: 35 Có TK 111: 35 Nợ TK 353: 10 Có TK 111: 10 Nợ TK 341: 80 Có TK 112: 380 Nợ TK 211: 500 Có TK 411: 500 Nợ TK 334: 80 Nợ TK 141: Có TK 111: 87 Nợ TK 641: 12 Nợ TK 642: 27 Có TK 112: 39 Nợ TK 111: 500 Hãy tính trị giá xuất kho vào ngày 15 30 theo phương pháp: FIFO, LIFO Bình quân gia quyền Giải: ** Phương pháp FIFO: Ngày 15 30 Xuất 80.000 kg 50.000x500 + 25.000x505 + 5000x510 = 40.175.000 87.000kg 32.000x510 + 46.000x502+ 9000x515 = 44.047.000 Tồn 32.000x510 = 16.320.000 10.000x515 = 5.150.000 ** Phương pháp LIFO : Ngày 15 30 Xuất 80.000kg 37.000x510 + 25.000x505 + 18.000x500 = 40.495.000 87.000kg 19.000x515 + 46.000x502 + 22.000x500 = 43.877.000 Tồn 32.000x500 = 16.000.000 10.000x500 = 5.000.000 ** Phương pháp Bình quân gia quyền: Ngày 15 30 Xuất 80.000kg (50.000x500 + 25.000x505 + 37.000x510) / (50.000 + 25.000 + 37.000) = 56.495.000/ 112.000 ~ 504,42 Trị giá xuất 80.000kg: 504,42x80.000 = 40.353.600 87.000kg (16.141.400 + 46.000x502 + 19.000x515) / 97.000 = 49.018.400/ 97.000 ~ 505,34 Trị giá xuất 87.000kg: 505,34x87.000 = 43.964.580 Tồn Trị giá tồn 32.000kg: 56.495.000 – 40.353.600 = 16.141.400 Trị giá tồn cuả 10.000kg: 5.053.820 11 Mua hàng nhập kho: 350 cái, giá mua chưa thuế 2.000.000đ/cái, VAT 10%, trả tiền cho người bán TGNH CPVC trả TM theo giá toán 1.100.000đ ( có VAT 10%)  Lưu ý: giá chưa thuế =giá toán / (1+thuế suất) Giải: (ĐVT: triệu đồng) Nợ TK 156: 700 Nợ TK 133: 70 Có TK 112: 770 Nợ TK 156: Nợ TK 133: 0,1 Có TK 111: 1,1 12 Mua máy phát điện trị giá chưa thuế 400.000.000đ, VAT 10% trả bằn TGNH CPVC trả tiền mặt theo giá toán 583.000đ (đã có VAT 10%) CP lắp đặt, chạy thử 1.000.000đ, VAT 10% trả tiền tạm ứng Giải: ( ĐVT: triệu đồng) Nợ TK 211: 400 Nợ TK 133: 40 Có TK 112: 440 Nợ TK 211: 0,53 Nợ TK 133: 0,053 Có TK 111: 0,583 Nợ TK 211: Nợ TK 133: 0,1 Có TK 141: 1,1 13 Mua NVL nhập kho: 270 cái, giá mua chưa thuế 2.500.000đ/cái, VAT 10%, trả ½ tiền hàng cho người bán TGNH, số lại nợ CPVC trả tiền tạm ứng theo giá toán 1.540.000đ (đã có VAT 10%) Giải: (ĐVT: triệu đồng) Nợ TK 152: 675 Nợ TK 133: 67,5 Có TK 112: 371,25 Có TK 331: 371,25 Nợ TK 152: 1,4 Nợ TK 133: 0,14 Có TK 141: 1,54 14 Mua CCDC nhập kho: 350 cái, giá toán 2.530.000đ/cái (đã có VAT 10%), trả tiền cho người bán tiền vay ngắn hạn CPVC trả tiền mặt theo giá toán 2.860.000đ (đã có VAT 10%) Giải: ĐVT: triệu đồng Nợ TK 153: 805 Nợ TK 133: 80,5 Có TK 341: 885,5 Nợ TK 153: 2,6 Nợ TK 133: 0,26 Có TK 111: 2,86 15 Mua hàng 145 cái, giá toán 3.740.000đ/cái (đã có VAT 10%) trả tiền cho người bán TM 20.000.000đ, TGNH 50.000.000đ, số lại nợ Lô hàng ko nhập kho ma gửi bán cho DN.A CPVC hàng gửi bán trả TM theo giá toán 1.870.000.000đ (đã có VAT 10%) Giải: ĐVT: triệu đồng Nợ TK 157: 493 Nợ TK 133: 49,3 Có TK 111: 20 Có TK 112: 50 Có TK 331: 472,3 CPVC: Nợ TK 641: 1,7 Nợ TK 133: 0,17 Có TK 111: 1,87 16 Mua hàng: 350 cái, giá mua chưa thuế 2.800.000đ/cái, VAT 10% chưa trả tiền cho người bán Lô hàng xử lí sau: ½ lô hàng gửi bán cho DN A, lô hàng lại đem nhập kho đủ Giải: ĐVT: triệu đồng Nợ TK 157: 490 Nợ TK 133: 49 Nợ TK 156: 490 Nợ TK 133: 49 Có TK 331: 1078 17 Mua hàng: 255 cái, GM chưa thuế 1.500.000đ/ cái, VAT 10% trả tiền cho người bán TGNH Lô hàng cuối tháng chưa nhập kho, sang tháng sau nhập kho Giải: ĐVT: triệu đồng Cuối tháng: Nợ TK 151: 382,5 Nợ TK 133: 38,25 Có TK 112: 420,75 Sang tháng sau: Nợ TK 156: 382,5 Có TK 151: 382,5 18 5/9 DN mua lô hàng chưa trả tiền cho người bán: 70 cái, GM 7.000.000đ/cái, VAT 10% 10 ngày sau, lô hàng 30 nhập kho, số lại chưa Cuối tháng, thêm lô hàng 25 nhập kho, số lại chưa 5/10, lô hàng đường tháng trước nhập kho đủ Giải: ĐVT: triệu đồng 5/9: Nợ TK 151: 490 Nợ TK 133: 49 Có TK 331: 539 10 ngày sau: Nợ TK 156: 210 Có TK 151: 210 Cuối tháng: Nợ TK 156: 175 Có TK 151: 175 5/10: Nợ TK 156: 105 Có TK 151: 105 19 Mua hàng : 350 cái, GM chưa thuế 3.000.000đ/cái, VAT 10% chưa trả tiền cho người bán, ½ lô hàng nhập kho, lô hàng lại cuối tháng chưa Sang tháng sau, có thêm lô hàng 75 nhập kho, lô hàng lại gửi bán cho DN.A GIẢI: ĐVT: triệu đồng Nợ TK 156: 525 Nợ TK 151: 525 Nợ TK 133; 105 Có TK 331: 1155 Tháng sau: Nợ TK 156: 225 Có TK 151: 225 Nợ TK 157: 300 Có TK 151: 300 20 Xuất kho lô hàng hóa bán trực tiếp cho khách hàng: 50 cái, giá xuất kho 2.000.000đ/cái, giá bán chưa thuế 2.500.000đ/cái, VAT 10% thu TM 20.000.000đ, TGNH 30.000.000đ, số lại KH nợ Giải: đvt: triệu đồng Giá vốn: Nợ TK 632: 100 Có TK 156: 100 Doanh thu: Nợ TK 111: 20 Nợ TK 112: 30 Nợ TK 131: 87,5 Có TK 511: 125 Có TK 3331: 12,5 21 Mua hàng chưa trả tiền: 100 cái, giá toán 2.200.000đ/cái (đã có VAT 10%) lô hàng đem bán thẳng cho DN A thu TGNH: GB chưa thuế 2.500.000đ/cái, VAT 10% Giải: đvt: triệu đồng Giá vốn: Nợ TK 632: 200 Nợ TK 133: 20 Có TK 331: 220 Doanh thu: Nợ TK 112: 275 Có TK 511: 250 Có TK 3331: 25 22 Mua hàng nhập kho chưa trả tiền: 150 cái, GM chưa thuế 3.000.000đ/cái, VAT 10% Sau xuất kho 75 để bán: GB chưa thuế 3.500.000đ/cái, VAT 10%, khách hàng trả TGNH, cho KH hưởng CKTT 0,4%/giá toán Giải: đvt: triệu đồng Nợ TK 156: 450 Nợ TK 133: 45 Có TK 331: 495 Giá vốn: Nợ TK 632: 225 Có TK 156: 225 Doanh thu: Nợ TK 112: 287,595 Nợ TK 635: 1,155 Có TK 511: 262,5 Có TK 3331: 26,25 23 Mua hàng: 50 cái, GM 3.000.000đ/cái (+ VAT 10%) trả TGNH Lô hàng xủa lí sau: - ½ lô hàng bán thẳng cho A: GB 3.500.000đ/cái (+ VAT 10%) thu TGNH , CKTT 0,3%/giá toán - Số hàng lại gửi bán cho B: GB 3.700.000đ/cái (+ VAT 10%) CPVC hàng bán trả TM 2.500.000đ (đã có T.GTGT 10%) tuần sau, B nhận đủ hàng chấp nhận toán Giải: đvt: triệu đồng - ½ lô hàng đầu Giá vốn: Nợ TK 632: 75 Nợ TK 133: 7,5 Có TK 112: 82,5 Doanh thu: Nợ TK 112: 95,96125 Nợ TK 635: 0,28875 Có TK 511: 87,5 Có TK 3331: 8,75 - Nợ TK 157: 75 Nợ TK 133: 7,5 Có TK 112: 82,5 CPVC: Nợ TK 641: 2,3 Nợ TK 133: 0,2 Có TK 111: 2,5 ½ lô hàng lại Giá vốn: Nợ TK 632: 75 Có TK 157: 75 Doanh thu: Nợ TK 131: 101,75 Có TK 511: 92,5 Có TK 3331: 9,25 MỘT SỐ DẠNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỀ 1: Câu 1: Tại DN có tình hình xuất, nhập, tồn kho hàng hóa Y cho bảng sau: ĐVT: 1.000đ Tình hình Tồn đầu tháng 12/2015 Ngày 5/12/2015 Ngày 10/12/2015 Ngày 15/12/2015 Ngày 20/12/2015 Ngày 30/12/2015 Nhập 2.000x20 = 40.000 3.000x21 = 63.000 Xuất 3.500x? 2.500x22 = 55.000 1.000x22,5 = 22.500 4.000x? Yêu cầu: tính giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp: a Nhập trước – xuất trước ( FIFO) b Bình quân gia quyền liên hoàn ( BQGQ lẫn xuất) Câu 2: Tại DN X hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu sau: a Mua nhập kho số hàng hóa, trị giá mua chưa thuế 300.000.000đ, thuế GTGT 10%, trả TGNH b Xuất bán cho công ty A 2/3 số hàng mua nghiệp vụ Giá bán 250.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa toán c Xuất kho gửi bán cho DN B lô hàng hóa, trị giá xuất kho 150.000.000đ giá bán 200.000.000đ, thuế GTGT 10%, công ty B chưa nhận hàng d e f g h i CPVC hàng gửi bán chi tiền mặt 2.200.000đ (trong đó, thuế GTGT 10%) Công ty B báo nhận hàng chấp nhận toán Công ty A khiếu nại có số hàng chất lượng trị giá bán 7.500.000đ đề nghị trả lại Đã nhận lại nhập kho Cuối tháng tính lương phải trả cho phận bán hàng 20.000.000đ, phận QLDN 15.000.000đ Dùng tiền mặt trả tiền điện nước phận bán hàng 6.000.000đ, phận QLDN 4.500.000đ, thuế GTGT tính riêng 10% Trích khấu hao TSCĐ dùng phận bán hàng 2.600.000đ, phận QLDN 1.500.000đ Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết kinh doanh Biết thuế suất thuế TNDN 20% Giải: Câu 1: ĐVT: 1.000 đồng a Phương pháp FIFO Ngày 10/12/201 30/12/201 Xuất 2000x20 + 1500x21 = 71500 Tồn 1500x21 = 31500 1500x21 + 2500x22 = 86500 1000x22,5 = 22500 b Phương pháp BQGQ Ngày 10/12/201 30/12/201 Xuất (40000 + 63000) / (2000 + 3000) = 103000/ 5000 = 20,6 Giá trị xuất 3500: 20,6x3500 = 72100 (30900 +55000 + 22500) / (2500 + 1500 + 1000)= 108400/ 5000 = 21,68 Giá trị xuất 4000: 21,68x4000 = 86720 Câu 2: a Nợ TK 156: 300 Nợ TK 133: 30 Có TK 112: 330 b Giá vốn: Tồn Giá trị tồn 1500: 1500x20,6= 30900 Giá trị tồn 1000: 1000x21,68 = 21680 c d e f g h i Nợ TK 632: 200 Có TK 156: 200 Doanh thu: Nợ TK 131: 275 Có TK 511: 250 Có TK 3331: 25 Nợ TK 157: 150 Có TK 156: 150 CPVC: Nợ TK 641: Nợ TK 133: 0,2 Có TK 111: 2,2 Giá vốn: Nợ TK 632: 150 Có TK 157: 150 Doanh thu: Nợ TK 131: 220 Có TK 511: 200 Có TK 3331: 20 Hàng bán bị trả lại Giảm giá vốn: Nợ TK 156: 5,625 Có TK 632: 5,625 Giảm doanh thu: Nợ TK 521: 7,5 Nợ TK 3331: 0,75 Có TK 131: 8,25 Nợ TK 641: 20 Nợ TK 642: 15 Có TK 334: 35 Nợ TK 641: Nợ TK 642: 4,5 Nợ TK 133: 1,05 Có TK 111: 11,55 Nợ TK 641: 2,6 Nợ TK 642: 1,5 Có TK 214: 4,1 Nợ TK 511: 7,5 Có TK 521: 7,5 Nợ TK 511: 442,5 Có TK 911: 442,5 Nợ TK 911: 395,975 Có TK 641: 30,6 Có TK 642: 21 Có TK 632: 344,375 Nợ TK 821: 9,305 Có TK 3334: 9,305 Nợ TK 911: 9,305 Có TK 821: 9,305 Nợ TK 911: 37,22 Có TK 421: 37,22 ĐỀ 2: DX “X” hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT (VAT) theo phương pháp khấu trừ, có tình hình tài sản nguồn vốn trình bày sau: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 10 năm 201X Đơn vị tinha: 1.000đồng TÀI SẢN Tiền mặt SỐ TIỀN 30.000 TGNH Phải thu KH LN sau thuế CPP 36.000 12.000 20.500 TSCĐHH 100.000 Phải trả CNV 4.000 hàng hóa 116.000 TỔNG TS 318.500 NGUỒN VỐN vay nợ thuê TC tạm ứng hao mòn TSCĐ vốn đầu tư CSH Phải trả người bán quỹ khen thưởng phúc lợi hàng mua đường TỔNG NV SỐ TIỀN 30.000 4.000 8.000 208.000 20.000 28.000 20.500 318.500 Trong tháng 11 năm 201X có phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: (đvt: 1.000 đồng) Hàng mua đường tháng trước nhập kho đủ Nhận vốn góp liên doanh tiền mặt 50.000 TSCĐHH trị giá 150.000 Xuất kho hàng hóa có trị giá xuất 45.000, bán cho khách với giá 57.000, VAT 10% KH trả tiền mặt 37.000, lại trả chuyển khoản Chuyển TGNH trả nợ người bán 16.000 trả nợ vay ngắn hạn 13.000 Xuất kho hàng hóa cho khách có trị giá xuất 70.000, trị giá bán 82.000, VAT 10% Khách nhận hàng CNTT Chi tiền mặt tổ chức cho CNT tham quan 10.000 Khách nghiệp vụ trả lại số hàng chất lượng theo giá bán 3.280, DN nhận nhập kho CP QLDN phát sinh kì: lương phải trả nhân viên 8.000, khấu hao TSCĐ 460, chi phí khác tiền mặt 1.584 ( VAT 10%) Kết chuyển doanh thu, chi phí xđ kết DT ( thuế suất thuế TNDN 20%) Yêu cầu: định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Giải: ĐVT: triệu đồng Nợ TK 156: 20,5 Có TK 157: 20,5 Nợ TK 211: 150 Nợ TK 111: 50 Có TK 222: 200 Giá vốn: Nợ TK 632: 45 Có TK 156: 45 Doanh thu: Nợ TK 111: 37 Nợ TK 131: 26,4 Có TK 511: 57 Có TK 3331: 57 Nợ TK 331: 16 Nợ TK 421: 13 Có TK 112: 29 Giá vốn: Nợ TK 632: 70 Có TK 156: 70 Doanh thu: Nợ TK 131: 90,2 Có TK 511: 82 Có TK 3331: 8,2 Nợ TK 642: 10 Có TK 111: 10 Giảm giá vốn: Nợ TK 156: 2,8 Có TK 632: 2,8 Giảm doanh thu: Nợ TK 521: 3,28 Nợ TK 3331: 0,328 Có TK 131: 3,608 Nợ TK 642: Có TK 334: Nợ TK 642: 0,46 Có TK 214: 0,46 Nợ TK 642: 1,44 Nợ TK 133: 0,144 Có TK 111: 1,584 Nợ TK 511: 3,28 Có TK 521: 3,28 Nợ TK 511: 135,72 Có TK 911: 135,72 Nợ TK 911: 122,1 Có TK 632: 112,2 Có TK 642: 9,9 Nợ TK 821: 2,724 Có TK 3334: 2,724 Nợ TK 911: 2724 Có TK 821: 2,724 Nợ TK 911: 10, 896 Có TK 421: 10,896 ĐỀ 3: Tại DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT(VAT) theo phương pháp khấu trừ, có tình sau: Mua hàng hóa nhập kho trị giá 200.000.000đ, VAT 10%, trả ½ TGNH, lại nợ người bán Xuất kho ¾ số hàng tồn đầu gửi bán cho khách với giá 320.000.000đ, VAT 10% Chi tiền mặt 10.000.000đ để kí quỹ Xuất kho toàn số hàng nghiệp vụ bán cho khách với giá 230.000.000đ, VAT 10% Khách nhận hàng trả TGNH Khách nghiệp vụ báo nhận hàng DN gửi chấp nhận toán Mua xe vận tải dùng để chở hàng trị giá 570.000.000đ, VAT 10%, trả tiền vay dài hạn Khách nghiệp vụ trả lại số hàng chất lượng tri giá chưa thuế 6.400.000đ, DN nhận nhập kho Sau khách trả số nợ thiếu TGNH, trả sớm nên DN cho hưởng chiết khấu 1%/số thiếu Chi phí QLDN phát sinh kì: + Tính lương phải trả nhân viên: 13.000.000đ + Trích khấu hao TSCĐ: 420.000đ + Chi phí khác tiền mặt: 9.482.000đ, VAT 10% Ngân hàng báo tăng tài khoản tiền gửi nhận lãi tiền gửi 1.050.000đ 10 Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Biết thuế suất thuế TNDN 20% Yêu cầu: a Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Biết trị giá hàng hóa tồn đầu kì 380.000.000đ b Xác định doanh thu lợi nhuận gộp Giải: a Định khoản nghiệp vụ kinh tế: Nợ TK 156: 200 Nợ TK 133: 20 Có TK 112: 110 Có TK 111: 110 Nợ TK 157: 285 Có TK 156: 285 Nợ TK 244:10 Có TK 111: 10 Giá vốn: Nợ TK 632: 200 Có TK 156: 200 Doanh thu: Nợ TK 131: 253 Có TK 511: 230 Có TK 3331: 23 Giá vốn: Nợ TK 632: 285 Có TK 157: 285 Doanh thu: Nợ TK 131: 352 Có TK 511: 320 Có TK 3331: 32 Nợ TK 211: 570 Nợ TK 133: 57 Có TK 341: 627 Giảm giá vốn: Nợ TK 156: 5,7 Có TK 632: 5,7 Giảm doanh thu: Nợ TK 521: 6,4 Nợ TK 3331: 0,64 Có TK 131: 7,04 KH trả nợ: Nợ TK 112: 341, 5104 Nợ TK 635: 3,4496 Có TK 131: 344,96 Nợ TK 642: 13 Có TK 334: 13 Nợ TK 642: 0,42 Có TK 214: 0,42 Nợ TK 642: 8,62 Nợ TK 133: 0,862 Có TK 111: 9,482 Nợ TK 511: 6,4 Có TK 521: 6,4 Nợ TK 511: 543,6 Có TK 911: 543,6 Nợ TK 911: 504,7896 Có TK 632: 479,3 Có TK 635: 3,4496 Có TK 642: 22,04 Nợ TK 821: 7,76208 Có TK 3334: 7,76208 Nợ TK 911: 31,04832 Có TK 421: 31,04832 b Doanh thu thuần: 543,6 Lợi nhuận gộp: 64,3 [...]... “X” hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT (VAT) theo phương pháp khấu trừ, có tình hình tài sản và nguồn vốn trình bày như sau: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 10 năm 201X Đơn vị tinha: 1.000đồng TÀI SẢN 1 Tiền mặt SỐ TIỀN 30.000 2 TGNH 3 Phải thu KH 4 LN sau thuế CPP 36.000 12.000 20.500 5 TSCĐHH 100.000 6 Phải trả CNV 4.000 7 hàng hóa 116.000 TỔNG TS 318.500... trả bằng tiền tạm ứng theo giá thanh toán 1.540.000đ (đã có VAT 10%) Giải: (ĐVT: triệu đồng) Nợ TK 152: 675 Nợ TK 133: 67,5 Có TK 112: 371,25 Có TK 331: 371,25 Nợ TK 152: 1,4 Nợ TK 133: 0,14 Có TK 141: 1,54 14 Mua CCDC nhập kho: 350 cái, giá thanh toán 2.530.000đ/cái (đã có VAT 10%), trả tiền cho người bán bằng tiền vay ngắn hạn CPVC trả bằng tiền mặt theo giá thanh toán 2.860.000đ (đã có VAT 10%) Giải:... bằng TGNH CPVC trả bằng TM theo giá thanh toán 1.100.000đ ( đã có VAT 10%)  Lưu ý: giá chưa thuế =giá thanh toán / (1+thuế suất) Giải: (ĐVT: triệu đồng) Nợ TK 156: 700 Nợ TK 133: 70 Có TK 112: 770 Nợ TK 156: 1 Nợ TK 133: 0,1 Có TK 111: 1,1 12 Mua 1 máy phát điện trị giá chưa thuế 400.000.000đ, VAT 10% trả ngay bằn TGNH CPVC trả bằng tiền mặt theo giá thanh toán 583.000đ (đã có VAT 10%) CP lắp đặt,... thanh toán Giải: đvt: triệu đồng Nợ TK 156: 450 Nợ TK 133: 45 Có TK 331: 495 Giá vốn: Nợ TK 632: 225 Có TK 156: 225 Doanh thu: Nợ TK 112: 287,595 Nợ TK 635: 1,155 Có TK 511: 262,5 Có TK 3331: 26,25 23 Mua hàng: 50 cái, GM 3.000.000đ/cái (+ VAT 10%) trả ngay bằng TGNH Lô hàng này được xủa lí như sau: - ½ lô hàng bán thẳng cho A: GB 3.500.000đ/cái (+ VAT 10%) thu ngay bằng TGNH , CKTT 0,3%/giá thanh toán. .. BQGQ từng lẫn xuất) Câu 2: Tại DN X hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu như sau: a Mua nhập kho 1 số hàng hóa, trị giá mua chưa thuế 300.000.000đ, thuế GTGT 10%, trả bằng TGNH b Xuất bán cho công ty A 2/3 số hàng mua ở nghiệp vụ 1 Giá bán 250.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán c Xuất kho gửi bán cho DN B 1 lô hàng... trả tiền điện nước ở bộ phận bán hàng 6.000.000đ, bộ phận QLDN 4.500.000đ, thuế GTGT tính riêng 10% Trích khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận bán hàng 2.600.000đ, bộ phận QLDN 1.500.000đ Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh Biết thuế suất thuế TNDN 20% Giải: Câu 1: ĐVT: 1.000 đồng a Phương pháp FIFO Ngày 10/12/201 5 30/12/201 5 Xuất 2000x20 + 1500x21 = 71500 Tồn 1500x21 = 31500 1500x21... Có TK 341: 885,5 Nợ TK 153: 2,6 Nợ TK 133: 0,26 Có TK 111: 2,86 15 Mua hàng 145 cái, giá thanh toán 3.740.000đ/cái (đã có VAT 10%) đã trả tiền cho người bán bằng TM 20.000.000đ, bằng TGNH 50.000.000đ, số còn lại nợ Lô hàng này ko nhập kho ma gửi bán cho DN.A CPVC hàng gửi đi bán trả bằng TM theo giá thanh toán 1.870.000.000đ (đã có VAT 10%) Giải: ĐVT: triệu đồng Nợ TK 157: 493 Nợ TK 133: 49,3 Có TK... chất lượng theo giá bán 3.280, DN đã nhận và nhập kho CP QLDN phát sinh trong kì: lương phải trả nhân viên 8.000, khấu hao TSCĐ 460, chi phí khác bằng tiền mặt 1.584 ( trong đó VAT 10%) Kết chuyển doanh thu, chi phí và xđ kết quả DT ( thuế suất thuế TNDN 20%) Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Giải: ĐVT: triệu đồng 1 Nợ TK 156: 20,5 Có TK 157: 20,5 2 Nợ TK 211: 150 Nợ TK 111: 50 Có TK... viên: 13.000.000đ + Trích khấu hao TSCĐ: 420.000đ + Chi phí khác bằng tiền mặt: 9.482.000đ, trong đó VAT 10% 9 Ngân hàng báo tăng tài khoản tiền gửi do nhận lãi tiền gửi 1.050.000đ 10 Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Biết thuế suất thuế TNDN là 20% Yêu cầu: a Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Biết trị giá hàng hóa tồn đầu kì là 380.000.000đ b Xác định doanh thu thuần... bán 200.000.000đ, thuế GTGT 10%, công ty B chưa nhận được hàng d e f g h i CPVC hàng gửi đi bán chi bằng tiền mặt 2.200.000đ (trong đó, thuế GTGT 10%) Công ty B báo đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán Công ty A khiếu nại có 1 số hàng kém chất lượng trị giá bán 7.500.000đ và đề nghị trả lại Đã nhận lại và nhập kho Cuối tháng tính lương phải trả cho bộ phận bán hàng 20.000.000đ, bộ phận QLDN 15.000.000đ
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay