Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải phân xưởng chế bản , công ty in tiến bộ

91 187 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:26

LI CM N hon thnh lun ny, trc ht tụi xin trõn trng by t lũng cm n i vi cỏc thy cụ Vin K thut Húa hc, B mụn Cụng ngh In Trng i hc Bỏch khoa H Ni ó nhit tỡnh truyn t nhng kin thc sut thi gian m tụi c hc ti trng Tụi xin by t lũng cm n sõu sc nht ti thy giỏo hng dn khoa hc PGS.TS Trn Vn Thng, ngi ó tn tõm hng dn v ch bo tụi sut quỏ trỡnh thc hin, hon thnh lun ny Tụi xin c gi li cm n ti ton th CB CNV cụng ty in Tin B ó to iu kin, giỳp quỏ trỡnh thc hin lun Trong gii hn thi gian quy nh, lun ny chc chn cũn nhiu thiu sút Tụi rt mong nhn c nhng úng gúp quý bỏu ca quý thy cụ, ng nghip v cỏc chuyờn gia nghiờn cu mt cỏch sõu hn, ton din hn thi gian ti Xin chõn thnh cm n! H Ni, thỏng 03 nm 2015 Hc viờn V Vn Cụng LI CAM OAN Tụi xin cam oan: Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu thc s ca cỏ nhõn, c thc hin di s hng dn khoa hc ca PGS.TS Trn Vn Thng Cỏc s liu, nhng kt lun nghiờn cu c trỡnh by lun ny trung thc v cha tng c cụng b di bt c hỡnh thc no Tụi xin chu trỏch nhim v nghiờn cu ca mỡnh Hc viờn V Vn Cụng DANH MC CC CH VIT TT BOD : Nhu cu ụ xy sinh hc COD : Nhu cu ụ xy húa hc CTF : CTP : F : Computer to Film, Cụng ngh ch bn ghi film trc tip t mỏy tớnh Computer to Film, Cụng ngh ch bn ghi bn trc tip t mỏy tớnh Chun s Fisher PAA : Cht tr keo t Polyacrylamit PAC : Cht keo t Poly Aluminium Cloride pH pH : Sdu : Phng sai d Su : Phng sai lp SS : Cht rn l lng nc thi tbj : Chun s Student ca h s bj TCVN 5945-2005 : Tiờu chun Nc thi cụng nghip Tiờu chun thi Vit Nam nm 2005 DANH MC BNG BIU Bảng 1.1 Kết phân tích thành phần n-ớc thải ch bn dòng thải bể chứa (1) 17 Bảng 1.2 Kết phân tích thành phần n-ớc b cha (3) 18 Bng 1.3 TCVN 5945 2005: Giỏ tr gii hn cỏc thụng s v nng cỏc cht ụ nhim nc thi cụng nghip 19 Bng 2.1 Phm vi s dng ca phng phỏp hoỏ hc x lý nc thi cụng nghip 32 Bng 2.2 Mt s phn ng oxy húa thng gp .41 Bng 2.3 Cỏc phng phỏp x lý v hiu qu ca nú .57 Bng 3.1 nh hng ca pH n phn ng keo t 66 Bng 3.2: nh hng ca lng PAC n x lý COD 67 Bng 3.3: nh hng ca lng PAA n s kt bụng lng v COD .68 Bng 3.4 nh hng ca s vũng quay trc khuy n quỏ trỡnh keo t 69 Bng 3.5: Cỏc thụng s cụng ngh ca quỏ trỡnh keo t 71 Bng 3.6 Ma trn thc nghim 75 Bng 3.7 Kt qu cỏc thớ nghim lp tõm k hoch .76 Bảng 3.8 Ch-ơng trình tính tối -u hàm thực nghiệm dùng ngôn ngữ 81 Bng 3.9 Kt qu phõn tớch nc sau x lý .82 DANH MC HèNH V Hỡnh 1.1 Qui trỡnh ch to v s dng bn in Diazo 10 Hỡnh 1.2 Nguyờn lý phi bn Diazo dng .10 Hỡnh 1.3 Mụ t tớnh cht nh phõn ca bn nhit 12 Hỡnh 1.4 Quỏ trỡnh ghi bn 15 Hỡnh1.5 Quỏ trỡnh hin bn 15 Hỡnh 1.6 Quỏ trỡnh kt thỳc 15 Hình 1.7 Sơ đồ nguồn tạo thành n-ớc thải ch bn 16 Hình 1.8 Sơ đồ máy tổ chức Công ty .24 Hỡnh 2.1 B lc ỏp lc .27 Hỡnh 2.2 B lng trũn phõn phi nc vo theo phng tip tuyn vi v thit b 28 Hỡnh 2.3 B lng trũn phõn phi nc vo bng bung phõn phi 28 trung tõm 28 Hỡnh 2.4 B lng trũn tng phõn phi nc vo v thu nc bng mỏng t vũng quanh theo chu vi b 28 Hình 2.5 Tỷ lệ hợp chất lắng phụ thuộc pH n-ớc thải 54 Hỡnh 2.6 Quỏ trỡnh to thnh bụng cn keo t 55 Hỡnh 2.7 S dõy chuyn cụng ngh x lý nc thi phõn xng ch bn 59 Hỡnh 2.8 Cht keo t PAC sau ó hũa tan 62 Hỡnh 2.9 Cht tr keo t PAA sau ó hũa tan .63 Hỡnh 3.1 H thng thớ nghim Jartest .65 Hỡnh 3.2: th biu din s nh hng ca lng PAC n COD 67 Hỡnh 3.3 Thit b keo t lm vic giỏn on .82 MC LC LI CM N LI CAM OAN DANH MC CC CH VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC HèNH V MC LC Lời nói đầu CHNG 1: TNG QUAN .6 1.1 KHI QUT V NC THI CễNG NGHIP IN 1.1.1 Thnh phn chớnh ca nc thi phõn xng ch bn 1.1.1.1 Cu to bn in Diazo 1.1.1.2 Cu to bn in CTP 11 1.1.2 Tỏc ng ca nc thi cụng nghip in n mụi trng 18 1.2 CễNG TY TNHH MTV IN TIN B V HIN TRNG VN X Lí NC THI TI CễNG TY 22 1.2.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty in Tin B 22 1.2.2 T chc b mỏy qun lý ca Cụng ty 23 1.2.3 Hin trng x lý nc thi ti Cụng ty 24 CHNG 26 CC PHNG PHP X Lí NC THI 26 2.1 X Lí NC THI BNG PHNG PHP C HC 26 2.1.1 B iu hũa 26 2.1.2 B lc 27 2.1.3 B lng 27 2.2 X Lí NC THI BNG PHNG PHP HểA HC 30 2.2.1 Phõn loi quỏ trỡnh hoỏ hc x lý nc thi cụng nghip 30 2.2.2 Vai trũ v ng dng ca phng phỏp hoỏ hc 30 2.2.3 C ch ca x lý nc thi bng phng phỏp hoỏ hc 35 2.2.3.1 Bn cht ca iu chnh pH 35 2.2.3.2 Phn ng oxi húa bc cao x lý nc thi 38 2.3 X Lí NC THI BNG PHNG PHP HểA Lí 45 2.3.1 X lý bng phng phỏp keo t 45 2.3.1.1 Phng phỏp keo t 45 2.3.1.2 C ch ca quỏ trỡnh keo t 49 2.3.1.3 nh hng mt s yu t n quỏ trỡnh keo t 54 2.3.2 Phng phỏp hp ph kt hp vi keo t 56 2.4 MT S PHNG PHP X Lí V HIU QU X Lí 57 2.5 LA CHN CễNG NGH X Lí NC THI PHN XNG CH BN IN 58 2.5.1 t 58 2.5.2 La chn cụng ngh x lý 59 2.6 NI DUNG NGHIấN CU 60 2.6.1 Cht keo t PAC 60 2.6.2 Cht tr keo t PAA 63 CHNG 3: THC NGHIM V THO LUN KT QU .64 3.1 HểA CHT S DNG V THIT B TH NGHIM 64 3.1.1 Húa cht s dng 64 3.1.2 Thit b thớ nghim 64 3.2 TIN HNH CC TH NGHIM THM Dế 66 3.2.1 Khỏo sỏt nh hng ca pH n kh nng xy quỏ trỡnh keo t 66 3.2.2 Khỏo sỏt nh hng ca lng dung dch PAC n hiu qu x lý COD 67 3.2.3 Khỏo sỏt nh hng ca cht tr keo t PAA n s kt t bụng lng v COD 68 3.2.4 Khỏo sỏt nh hng ca tc quay trc khuy n phn ng keo t 69 3.3 TIN HNH TH NGHIM NGHIấN CU X Lí NC THI PHN XNG CH BN BNG KEO T 70 3.3.1 Gii hn giỏ tr cỏc yu t cụng ngh 70 3.3.2 Mụ t thớ nghim 71 3.4 Xõy dng mụ hỡnh thng kờ bc mt hai mc ti u 72 3.4.1 Xỏc nh h 72 3.4.2 Xỏc nh cu trỳc ca h 72 3.4.3 Xỏc nh cỏc hm toỏn mụ t h 73 3.4.4 Xỏc nh cỏc thụng s ca mụ hỡnh 73 3.4.5 Kim tra tớnh tng hp ca mụ hỡnh v ci tin mụ hỡnh 74 3.4.6 Tớnh toỏn cỏc thụng s ca mụ hỡnh 75 3.4.7 Ti u húa mụ hỡnh 79 1.3 XUT THIT K THIT B KEO T LM VIC GIN ON 82 KT LUN .84 TI LIU THAM KHO 86 Lời nói đầu Trong nhng nm gn õy, cựng vi s phỏt trin ca cỏc ngnh cụng nghip, quỏ trỡnh ụ th hoỏ cng tng thỡ nc thi ca cỏc khu dõn c thnh ph cng nh ca cỏc nh mỏy, xớ nghip ngy cng nhiu Vic x trc tip cỏc dũng nc thi cụng nghip vo h thng cng thoỏt nc ca thnh ph ó v ang gõy nhng nh hng xu v mụi trng núi chung cng nh mụi trng nc núi riờng nc ta, ụ nhim ngun nc cỏc khu vc dõn c gn ngun nc thi ca cỏc nh mỏy cú phõn xng ch bn in ó lờn n mc bỏo ng Chớnh vỡ vy, cựng vi s quan tõm chung ca cỏc quc gia trờn th gii, chỳng ta cng ó tin hnh xõy dng mt s trm x lý nc thi ti mt s nh mỏy in Hin cỏc nh mỏy a s s dng cụng ngh x lý nc thi thnh nc tiờu chun quy nh ri thi cng thoỏt chung Nh vy mun m bo nc thi mụi trng t tiờu chun quy nh, quỏ trỡnh cụng ngh x lý phi m bo x lý cho phự hp, ng b thỡ mi t yờu cu ca v cht lng nc thi v cỏc tiờu chun cho phộp ca Vit Nam Thc t cỏc cụng ty, xớ nghip in nc ta núi chung v H Ni núi riờng ó hỡnh thnh t lõu v ú cha cú lut mụi trng nờn x lý nc thi khụng c chỳ ý, hu ht nc thi sn xut ch c pha loóng vi cỏc ngun thi sinh hot ri thi trc tip h thng cụng ngm ca thnh ph Tuy nhiờn, t nc ta cú lut mụi trng v cỏc tiờu chun v mụi trng ca Vit Nam (TCVN), cỏc Cụng ty, xớ nghip sn xut u phi chp hnh nghiờm tỳc lut ny nờn x lý nc thi cụnghip l mt cp thit ca nc ta hin thit thc gúp phn bo v mụi trng, gúp phn xõy dng th ụ H Ni thnh ph xanh, sch, p tụi la chn ti: Nghiờn cu quỏ trỡnh x lý nc thi phõn xng ch bn Cụng ty in Tin B Ni dung ca ti bao gm tng quan v x lý nc thi núi chung v nc thi cụng nghip in núi riờng Kho sỏt v ỏnh giỏ thc trng quỏ trỡnh x lý nc thi ti Cụng ty TNHH mt thnh viờn in Tin B t ú nghiờn cu cỏc phng phỏp x lý nc thi, phõn tớch cỏc c im chớnh ca nc thi phõn xng ch bn la chn phng phỏp x lý bng keo t Tin hnh kho sỏt cỏc yu t ca quỏ trỡnh cụng ngh x lý ny, xõy dng quy hoch thc nghim v ti u húa thc nghim tỡm cỏc thụng s cụng ngh ti u cho qu trỡnh x lý nc thi phõn xng ch bn Sau ú cỏc mu nc sau x lý bng quỏ trỡnh keo t trờn c em phõn tớch, o c cỏc thụng s ti Vin khoa hc v cụng ngh mụi trng Trng i hc Bỏch khoa H Ni 3.4 Xõy dng mụ hỡnh thng kờ bc mt hai mc ti u Mc ớch ca vic xõy dng mụ hỡnh thc nghim thng kờ cho phộp ti thiu húa s thc nghim cn thit, ng thi tỡm c giỏ tr ti u ca hm cn tỡm 6, 7, Khi k hoch húa thc nghim, cỏc iu kin thớ nghim l s cỏc mc xỏc nh i vi mi yu t Nu cỏc thc nghim tin hnh mc ng vi giỏ tr ca cỏc yu t v qỳa trỡnh thc nghim thc hin tt c cỏc t hp t mc ca k yu t thỡ vic t chc thc nghim theo k hach ny gi l k hoch thc nghim ton phn hay k hoch 2k Mc ca yu t l gii hn ca vựng c nghiờn cu theo cỏc thụng s cụng ngh ó cho Cỏc bc tin hnh bao gm: 3.4.1 Xỏc nh h S cỏc yu t c lp ti a nh hng lờn h, tựy theo yờu cu ca ngi nghiờn cu ta ch cn chn k yu t nh hng lờn hm mc tiờu y no ú 3.4.2 Xỏc nh cu trỳc ca h H ch l mt hp en (mt phn t m ch th khụng bit rừ cu trỳc v tớnh cht bờn trong) c mụ t nh hỡnh sau: x1 Xj y Hộp đen xn Yq yn 72 3.4.3 Xỏc nh cỏc hm toỏn mụ t h Trong trng hp cu trỳc hp en, cỏc hm toỏn mụ t l cỏc hm nhiu bin y = f(x1, x2, xk) c phõn tớch thnh dóy Taylor tc l hm hi quy lý thuyt: k k y = b0 + bi xi + b i ,u i iu x i x u + + b 1, ,3, k x1x2x3xk (3.1) 3.4.4 Xỏc nh cỏc thụng s ca mụ hỡnh Xỏc nh cỏc h s hi quy t N thc nghim theo cụng thc: bi = bju = N N x N x j ij N j ij y j ( i = 0, k ) (N: s thớ nghim) (3.2) x uj y j ( i, u = 1, k ) (N: s thớ nghim) (3.3) Kim tra tớnh tng hp ca cỏc h s bi theo cụng thc: tbi tp,f2 Trong ú tp,f2 l giỏ tr tra bng ca s chun Student mc cú ngha p v bc lp t lp f2 = m tbi chun s Student ca h s bi c xỏc nh theo cụng thc tbi = bi S bi , giỏ tr ca lch tiờu chun Sbi ca phõn b bi c xỏc nh theo cụng thc sau: S ll2 N Sbi = (3.4) Trong ú S ll2 l phng sai lp xỏc nh theo cụng thc sau: m S ll2 = (y a a y0 ) (3.5) m m: s thc nghim ti tõm k hoch y 0a l giỏ tr hm mc tiờu thc nghim th a ti tõm k hoch y0 l giỏ tr trung bỡnh ca m thc nghim ti tõm k hoch 73 y0 = m ya m a (3.6) Cỏc ch s bi cú ngha bi > t0.05;3Sbi Vỡ cỏc k hach bc ó dựng u l k hoch cú tớnh trc giao nờn ta cú th loi b cỏc h s hi quy vụ ngha v vit li phng trỡnh hi quy tuyn tớnh ch gm cỏc h s cú ngha 3.4.5 Kim tra tớnh tng hp ca mụ hỡnh v ci tin mụ hỡnh - Tớnh tng hp ca mụ hỡnh vi thc nghim c kim tra theo cụng thc sau : F Fp,f1,f2 vi F - chun s Fisher c xỏc nh theo cụng S du2 thc: F = S ll S ll2 : phng sai lp S du : phng sai d xỏc nh theo cụng thc N S 2du = ( y i yi )2 i N l (3.7) Fp,f1,f2 : giỏ tr tra bng ca chun s Fisher mc cú ngha p v bc t lp f2 va bc t d f1 = N l l: h s cú ngha phng trỡnh hi quy N: s thc nghim k hoch yi, : giỏ tr thc nghim v giỏ tr tớnh ca hm mc tiờu Nu chun s Fisher tớnh toỏn nh hn tra bng, tc l tha iu kin (*), thỡ mụ hỡnh thng kờ (hoc hm hi quy) thit lp c tng hp vi bc tranh thc nghim, trng hp ngc li phi ci tin mụ hỡnh hoc chuyn sang mụ t h bng hm hi quy bc hai 74 3.4.6 Tớnh toỏn cỏc thụng s ca mụ hỡnh Da trờn kt qu phõn tớch nc thi v kt qu thớ nghim trờn h thng Jartest ó chn gii hn cỏc thụng s PAC, pH v tc khuy trn, theo bng 3.5 v hm mc tiờu l thi gian khuy trn Tin hnh cỏc thớ nghim cn thit theo bng ma trn thc nghim 3.6 trờn h thng Jartest xõy dng mụ hỡnh thc nghim thng kờ T hm toỏn hc mụ t thng kờ tỡm thụng s cụng ngh ti u v a nhn xột v kt lun Ta thc hin mụ t thng kờ húa hc nhm xỏc nh cỏc hm toỏn mụ t h H õy bao gm cỏc yu t tham gia vo quỏ trỡnh keo t Nh vy cỏc yu t tham gia vo quỏ trỡnh keo t tỏc ng ti hiu qu keo t gm cú: lng PAC cựng vi pH ca nc thi cn x lý, tc khuy trn v thi gian khuy trn Ta s tin hnh xõy dng hm toỏn mụ t h vi cỏc yu t nh hng n thi gian ca quỏ trỡnh keo t Trong cụng on keo t thi gian keo t cú vai trũ rt quan trng iu chnh cỏc thnh phn cỏc cht keo t PAC, pH v tc khuy trn Số Biến thực Biến mã Hàm TT Z1 Z2 Z3 x0 x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 M.tiêu Yi , s 11 12 75 + - - - + + + - 99 13 12 75 + + - - - - + + 90 11 16 75 + - + - - + - + 97 13 16 75 + + + - + - - - 86 11 12 150 + - - + + - - + 100 13 12 150 + + - + - + - - 89 11 16 150 + - + + - - + - 95 13 16 150 + + + + + + + + 84 Bng 3.6 Ma trn thc nghim Và thí nghiệm lặp tâm kế hoạch - Bảng 3.7 75 Z1o Z2o Z3o Hàm mục tiêu, s 12 14 112,5 y01= 92 12 14 112,5 y02= 91 12 14 112,5 y03 = 93 Bng 3.7 Kt qu cỏc thớ nghim lp tõm k hoch Mụ hỡnh thc nghim nh sau: Trong ú: Z1: l bin thc ca pH Z2 : l bin thc ca hm lng cht keo t PAC Z3 : l bin thc ca tc khuy trn T h ta vi bin thc z1, z2, z3, ta chuyn sang h ta mi khụng th nguyờn: x1, x2, x3, theo cụng thc: Xi = (Zi Zi0)/Zi i = 1,3 ; Theo bng 3.5 ta tớnh c: z 0j z max z j j ; z j z max z j j Z01 = (13 + 11)/2 = 12 Z02 = (16 + 12)/2 = 14 Z03 = (150 + 75)/2 = 112,5 Z1 = (Z1max Z1min) /2= (13 -11)/2 = Z2 = (Z2max Z2min)/2 = (16 12)/2 = Z3 = (Z3max Z3min)/2 = (150 - 75)/2 = 37,5 x1 : l bin mó húa pH x2 : l bin mó húa hm lng cht keo t PAC x3 : l bin mó húa tc khuy trn y: l hm mc tiờu (hm toỏn) mụ t thi gian khuy trn ca thit b x lý Ta cú hm toỏn mụ t h s l hm hi quy thc nghim nh sau: 76 y = b0 +b1.x1 +b2.x2 +b3.x3 +b12.x1 x2 +b13.x1 x3 +b23.x2 x3 +b123.x1 x2 x3 (3-8) Ta tớnh cỏc h s b0, b1, b2, b3 b123 ca phng trỡnh hi quy (3.8) Theo cỏc cụng thc trờn ta cú: b0 = (1/8)(y1+ y2 + y3+ + y16) = 1/8 (740) = 92,5 Tớnh tng t ta cú: b1 = (y2+ y4 + y6 + y8 - y1 - y3 - y5 y7) = - 42/8 =-5,25 b2 = (y3 + y4 + y7 + y8 - y1 - y2 - y5 - y6) = - 16/8 = 2,0 b3 = (y5 + y6 + y7 + y8 - y1 - y2 - y3 - y4) = -4/8 = - 0,5 b12 = (y1 + y4 + y5 + y8 - y2 - y3 - y6 - y7) = 8/8 = 1,0 b13 = (y1 + y3 + y5 + y8 - y2 - y4 - y5 - y7) = 9/8 =1,125 b23 = b123 = (y + y + y + y - y - y - y - y ) = - 4/8 = - 0,5 8 (y + y + y + y - y - y - y - y ) = - 2,0 8 Tin hnh thc nghim tõm ca k hoch, kt qu c nờu bng 3.7, t ú ta tớnh c : y0 = 92 Kim tra tớnh tng hp ca cỏc h s bi theo cụng thc: tbi tp,f2 S ll2 = { (92-92)2 + (91-92)2 + (93-92)2}/(3 -1) = 2/2 =1 Sbi = = 0.354 77 vi f2 = m-1 = = v mc cú ngha p = 0.05, tra bng 8, ta cú : t0.05;2 = 4,3 t0.05 Sbi = 4,3 x 0.354 = 1.522 Cỏc ch s bi cú ngha bi > 1,522 Nh vy cỏc h s cú ngha l:b0, b1, b2, b123, y = 92,5 5,25x1 + 2x2 - 2x123 (3.9) Kim tra tớnh tng hp ca mụ hỡnh v ci tin mụ hỡnh : Ta cú f1 = = Tra bng ph lc , ta cú chun s Fisher l : F0.05,4, = 19,3 Cỏc giỏ tr y y theo phng trỡnh hi quy ó tỡm l: = 92,5 + 5,25 - + = 97,75 = 92,5 5,25 + - = 87,25 y y = 92,5 + 5,25 + - = 97,75 = 92,5 5,25 - + = 87,25 y y y = 92,5 + 5,25 + - = 97,75 = 92,5 5,25 - + = 87,25 y y = 92,5 + 5,25 + - = 97,75 = 92,5 5,25 + - = 87,25 78 N Ta cú S 2du = ( y i yi )2 i N l = 29,35 /(8 -4) = 29,35/4 = 7,338 F = S 2du /S ll2 = 7,338/1 = 7,338 So sỏnh chun s F tớnh toỏn ny vi chun s Fisher tra bng trờn ta cú: F = 7,338 < F0.05,11,3 = 19,3 Nờn mụ hỡnh thc nghim quỏ trỡnh keo t (3.9) nh trờn l tng hp 3.4.7 Ti u húa mụ hỡnh T phng trỡnh toỏn hc mụ t thng kờ xõy dng c (3.9) biu din quan h ca thi gian keo t vi cỏc bin mó húa kho sỏt nh hng ca cỏc bin thc lờn thi gian ta phi chuyn i cỏc bin mó húa xi thnh cỏc bin thc zi theo cụng thc: x1 = Z1 Z10 = (z1 12)/1 Z1 x2 = Z Z 20 = (z2 - 14)/2 Z x3 = Z3 Z30 = (z3 112,5)/37,5 Z3 Vi cỏc giỏ tr ó tớnh trờn l : Z01 = (13 + 11)/2 = 12 Z02 = (16 + 12)/2 = 14 Z03 = (150 + 75)/2 = 112,5 Z1 = (Z1max Z1min) /2= (13 -11)/2 = Z2 = (Z2max Z2min)/2 = (16 12)/2 = Z3 = (Z3max Z3min)/2 = (150 - 75)/2 = 37,5 Thay giỏ tr ca x1 , x2 , x3 trờn vo phng trỡnh (3.9), trin khai v rỳt gn ta c thi gian keo t y theo cỏc bin thc zi nh sau: 79 y = 109,52 1,6Z1 + 0,024.Z2 0,033Z3 + 0,0055.Z2 Z3 (3.10) ti u húa ta tin hnh tỡm giỏ tr nh nht ca y theo cỏc giỏ tr z1, z2, z3, z4 thụng qua s dng chng trỡnh MatLab: Di õy ta lp chng trỡnh s dng phn mm Matlab tỡm giỏ tr ti u ca hm 3.10 Mc ớch l tỡm giỏ tr ti u m cỏc thụng s cụng ngh quỏ trớnh x lý cho thi gian keo t l nh nht 80 Bảng 3.8 Ch-ơng trình tính tối -u hàm thực nghiệm dùng ngôn % Tinh cuc tieu ngữ Matlab z10 = 11; z11 = cua bai toan cong 13; n1 = 10; dz1= (z11-z10)/n1; z20 = 12; z21 = 16; n2 = 20; dz2= (z21-z20)/n2; z30 = 75; z31 = 150; n3 = 30; dz3= (z31-z30)/n3; m = f2(z10,z20,z30); for n1 = 1:10 for n2 = 1:20 for n3 = 1:30 if f2(z10+n1*dz1,z20+n2*dz2,z30+n3*dz3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải phân xưởng chế bản , công ty in tiến bộ , Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải phân xưởng chế bản , công ty in tiến bộ , Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải phân xưởng chế bản , công ty in tiến bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay