Dạy học theo chủ đề ích họp bài 19 mục III khởi nghĩa lam sơn

9 323 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:25

PHỤ LỤC III PHIẾU MƠ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1.Tên dự án dạy học: KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427) - LỊCH SỬ III/ KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (Cuối năm 1426 –cuối năm 1427) Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức - Nắm kiện tiêu biểu giai đoạn cuối khởi nghóa, chiến thắng Tốt Động – Chúc Động Chi Lăng – Xương Giang - Ngun nhân dẫn đến thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn: lòng u nước, đồn kết nhân dân; chiến lược, chiến thuật đắn, sáng tạo b/ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ sử dụng đồ - Đánh giá kiện c/ Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước, tự hào chiến công oanh liệt dân tộc ta kỉ XV d/ Định hướng phát triển lực học sinh: -Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực tư -Nắng lực chun biệt: Tái kiện , nhân vật lịch sử, lực thực hành Đối tượng dạy học học: -Đối tượng: học sinh khối 4.Ý nghĩa học: Qua thực tế q trình dạy học tơi thấy việc kết hợp kiến thức liên mơn học vào để giải vấn đề mơn học việc làm cần thiết Điều đòi hỏi người giáo viên mơn khơng nắm mơn dạy mà phải khơng ngừng trau dồi kiến thức mơn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt mơn học cách nhanh nhất, hiệu Là giáo viên nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa hoạt động nên tơi trình bày thực thử nghiệm dự án nhỏ mơn Lịch sử Như vậy,kiến thức liên mơn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực,sáng tạo, bồi dưỡng lòng tự hào Đồng thời giúp học sinh ý thức việc học phải đơi với hành, rèn luyện kĩ giải tình sống ứng dụng vào thực tế đời sống 5.Thiết bị dạy học học liệu: -Máy chiếu, máy vi tính -Lược đồ “Trận Tốt Động – Chúc Động” lược đồ “Trận Chi Lăng – Xướng Giang” -Bài “Bình Ngơ đại cáo” Nguyễn Trãi Kiểm tra đánh giá kết học tập: Hình thức : Tự luận 1/ Dựa vào lược đồ, em trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang ? 2/ Nêu ngun nhân thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn ? Các sản phẩm học sinh học sinh đạt điểm : 25 học sinh đạt điểm : 20 học sinh đạt điểm: học sinh đạt điểm GIÁO ÁN Bài 19: KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427) III/ KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (Cuối năm 1426 –cuối năm 1427) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức -Nắm kiện tiêu biểu giai đoạn cuối khởi nghóa, chiến thắng Tốt Động – Chúc Động Chi Lăng – Xương Giang - Ngun nhân dẫn đến thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn: lòng u nước, đồn kết nhân dân; chiến lược, chiến thuật đắn, sáng tạo 2/ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ sử dụng đồ - Đánh giá kiện 3/ Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước, tự hào chiến công oanh liệt dân tộc ta kỉ XV 4/ Định hướng phát triển lực học sinh: -Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực tư -Nắng lực chun biệt: Tái kiện , nhân vật lịch sử, lực thực hành II/CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH *Giáo viên: -Máy chiếu, máy vi tính -Lược độ Tốt Động – Chúc Động Chi Lăng – Xương Giang -Bài “Bình Ngơ đại cáo Nguyễn Trãi *Học sinh: -Đọc trước III/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1/ Kiểm diện: 2/ Kiểm tra cũ: ( 5phút) - Trình bày trình giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận hóa -Em có nhận xét nhân vật Nguyễn Chích 3/ Bài *Giới thiệu bài: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn sau nhiều năm chiến đấu gian lao, trải qua nhiều thử thách, bước vào giai đoạn tồn thắng từ cuối năm 1426 đến cuối năm 1427.Giai đoạn diễn ,chúng ta tìm hiểu tiết học hơm Hoạt động dạy học Hoạt động 1: Tường thuật diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động GV giảng:Qn Minh vào bò động co cụm Thành Đông Quan Buộc nhà Minh phải tăng viện binh vào cuối năm 1426 (?) Tại nhà Minh tăng viện binh? -> 10/ 1426, tăng vạn viện binh Vương Thông huy Để giành lại chủ động chiến trường Quân Minh tập trung Đông Quan 10 vạn lợi dụng quân đông Vương Thông kéo quân vào Thanh Hóa đánh trước tiêu diệt nghóa quân ta Nội dung ghi bảng 1/ Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối 1426) a/ Diễn biến -Tháng 10-1426, vạn viện binh Vương Thơng huy kéo vào thành Đơng Quan.Nâng tổng số qn Minh lên đến 10 vạn -Ngày 7-11-1426 qn Minh tiến đánh nghã qn Cao Bộ -Qn ta phục binh Tốt Động-Chúc Động (?) Sử dụng đồ Nghóa quân ta chuẩn bò để đối phó? -> Lê Lợi bố trí quân mai phục Tốt Động – Chúc Động để ngăn chặn tiêu diệt quân giặc (?) Quan sát đồ nêu diễn biến kháng chiến? ->11/1426 Vương Thông đánh vào Cao Bộ Đến Tốt Động lọt vào phục kích bò đánh tan tát rút chạy Ninh Kiều lại bò nghóa quân ta phục kích Chúc Động (?) Kết trận Tốt Động – Chúc Động? -> vạn quân bò giết, bắt sống vạn, tướng bò giết tháo chạy (?) Nguyễn Trãi tổng kết chiến thắng trận Tốt Động-Chúc Động hai câu thơ nào? ->”Ninh Kiều máu chảy thành sơng Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm” b/ Kết -5 vạn tên giặc bị tử thương, bắt sống vạn -Vương Thơng bị thương tháo chạy Đơng Quan -Nghĩa qn thừa thắng kéo vây hãm thành Đơng Quan giải phóng thêm nhiều châu, huyện (?) Đọc câu thơ nói lên điều gì? -> Sự thất bại nặng nề quân Minh Đây xem chiến thắng chiến lược Hoạt động 2: Tường thuật diễn biến trận Chi Lăng-Xương Giang 2/ Trận Chi Lăng Xương Giang (?) Sau thất bại Tốt Động – Chúc Động (tháng 10-1427) quân Minh thay đổi gì? -> Tăng thêm 15 vạn quân viện binh Liễu Thăng – Mộc Thanh huy kéo vào nước ta (?) Lê Lợi đònh sao? a/ Diễn biến -> Ta tập trung tiêu diệt viện binh trước (?) Tại ta lại tập trung tiêu diệt viện binh Liễu Thăng trước? -> Nếu ta tiêu diệt 10 vạn viện binh Vương Thông dễ dàng đầu hàng (?) Giả sử ta không tiêu diệt viện binh Liễu Thăng tình sao? (?) Quan sát đồ trình bày diễn biến trận đánh ? -> 08/ 10/ 1427 Liễu Thăng ạt tiến vào Chi Lăng Tướng Trần Lựu lệnh vừa đánh vừa rút lui để dụ đòch lọt vào ổ phục kích Lê Sát Lưu Nhân Chú hỗ trợ đánh Ngày 18 tháng 10 Liễu Thăng bò giết Thấy thế, huy lệnh phá thành Xương Giang trước Lương Minh lên thay cho quân tiến xuống Xương Giang bò ta trận đánh Cần Trạm, Phố Cát quân giặc bò bao vây co cụm cánh đồng Xương Giang (?) Đạo quân Mộc Thạnh lúc có thái độ nào? -> Quá hoảng sợ không kòp tiếp ứng rút chạy nước (?) Kết trận Chi Lăng Xương Giang? GV giảng: Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang coi chiến thắng định khởi nghĩa Nguyễn Trãi viết Bình Ngơ đại cáo sau: “Ngày mười tám,trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất Ngày hai mươi,trận Mã n,Liễu Thăng cụt đầu Ngày hăm lăm,Bá tước Lương Minh bại trận -Đầu tháng 10-1427, 15 vạn viện binh chia thành đạo từ Trung Quốc kéo vào nước ta +Đạo 1: Liễu Thăng huy tiến vào theo hướng Lạng Sơn +Đạo 2: Mộc Thạnh huy tiến vào theo hướng Hà Giang - Ngày 8/ 10/ 1427 Liễu Thăng bị nghĩa qn phục kích bị giết ải Chi Lăng - Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang bò phục kích Cần Trạm, Phố Cát b/ Kết -Liễu Thăng, Lương Minh hàng vạn tên giặc bò giết - Mộc Thạnh bỏ chạy nước - Vương Thông xin hòa, chấp nhận mở hội thề Đơng Quan rút qn nước Đất nước bóng qn thù tử vong Ngày hăm tám,Thượng thư Lý Khánh kế tự …Đánh trận,sạch khơng kình ngạc Đánh hai trận, tan tác chim mng …Đơ đốc Thơi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội Thượng Thư Hồng Phúc trói tay để tự xin hàng Lạng Giang,Lạng Sơn,thây chất đầy đường Xương Giang,Bình Than,máu trơi đỏ nước Và cuối cùng, giặc rơi vào quẫn, nghĩa qn ta “mở đức hiếu sinh”, cấp ngựa, thuyền cho chúng nước: “Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đức hiếu sinh Mã Kì, Phương Chính cấp cho năm trăm thuyền , đến bể mà hồn bay phách lạc…” Những câu thơ thể rõ lòng nhân đạo qn ta “mở đường hiếu sinh” cho giặc Việc làm vừa khiến cho giặc nể phục, coi trọng ta mà khơng dám sang xâm lược nước ta Hoạt động 3: Hiểu ngun nhân thắng 3/ Nguyên nhân thắng lợi ý nghóa lợi ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa (?) Những nguyên nhân tạo nên thắng lòch sử - Nguyên nhân: lợi ? +Nhân dân ta có lòng u nước nồng nàn, ý chí bất khuất, tâm giành lại độc lập tự cho đất nước +Tồn dân đồn kết chống giặc +Nhờ đường lối chiến thuật, chiến lượ đắn ,sáng tạo Lê Lợi, Nguyễn Trãi - Ý nghóa: (?) Ý nghóa kháng chiến? GV giảng: Bình Ngơ đại cáo khơng +Kết thúc 20 năm đô hộ nhà Minh nêu bật ý nghĩa lịch sử to lón khởi + Nền độc lập giữ vững mở nghĩa Lam Sơn: thời kì cho đất nước “Xã tắc từ vững bền Giang sơn từ đổi mới” Mà tốt lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc, chủ nghĩa u nước nhân đạo sáng ngời: “Đem đại nghĩa để thắng tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo”của nhân dân ta 4/ Tổng kết (4 phút) -Nêu ngun nhân thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn ? -Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử ? 5/ Hướng dẫn học tập (1 phút) -Học cũ, soạn tiếp 20, sưu tầm tranh ảnh Lê Lợi – Nguyễn Trãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo chủ đề ích họp bài 19 mục III khởi nghĩa lam sơn, Dạy học theo chủ đề ích họp bài 19 mục III khởi nghĩa lam sơn, Dạy học theo chủ đề ích họp bài 19 mục III khởi nghĩa lam sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay