Đồ án thực phẩm Thiết kế phân xưởng trích ly

51 219 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:08

Chöông I : Giôùi Thieäu chung 2I. Sô löôïc veà nguyeân lieäu haït coù daàu2II. Ñònh höôùng vaø caùc giaûi phaùt trieån nghaønh daàu thöïc vaät Vieät Nam3III. Toång quan veà caùm gaïo5Chöông II :Toång quan veà trích ly10I.Nguyeân lyù trích ly daàu10II. Caùc loaïi dung moâi thöôøng söû duïng12III. Caùc thieát bò trích ly15cChöông III: Thieát laäp quy trình coâng ngheä19I. Quy trình coâng ngheä19II. Thuyeát minh quy trình21II. Tính toaùn caân baèng vaät chaát24III. Tính toaùn maùy moùc thieát bò30Chöông IV: Cung caáp naêng löôïng – caáp thoaùt nöôùc39Chöông V : Thieát keá phaân xöôûng41Chöông VI: An toaøn lao ñoäng42I. Choáng oàn vaø choáng rung42II. An toaøn veà söû duïng ñieän42III. An toaøn lao ñoäng42IV. Phoøng chaùy chöõa chaùy44Phuï luïc 45Taøi lieäu tham khaûo50 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương MỤC LỤC Chương I : Giới Thiệu chung I Sơ lược nguyên liệu hạt có dầu II Đònh hướng giải phát triển nghành dầu thực vật Việt Nam .3 III Tổng quan cám gạo Chương II :Tổng quan trích ly 10 I.Nguyên lý trích ly dầu 10 II Các loại dung môi thường sử dụng 12 III Các thiết bò trích ly 15 c Chương III: Thiết lập quy trình công nghệ .19 I Quy trình công nghệ 19 II Thuyết minh quy trình 21 II Tính toán cân vật chất 24 III Tính toán máy móc thiết bò 30 Chương IV: Cung cấp lượng – cấp thoát nước 39 Chương V : Thiết kế phân xưởng .41 Chương VI: An toàn lao động 42 I Chống ồn chống rung 42 II An toàn sử dụng điện 42 III An toàn lao động 42 IV Phòng cháy chữa cháy 44 Phụ lục .45 Tài liệu tham khảo 50 11 Đồ án thực phẩm CHƯƠNG I: GVHD:TS.Lại Mai Hương GIỚI THIỆU CHUNG I SƠ LƯC VỀ NGUYÊN LIỆU HẠT CÓ DẦU Hạt chứa dầu loại sản phẩm nông nghiệp phổ biến ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế Xu hướng chung giới ngày diện tích trồng dầu thực phẩm không ngừng mở rộng nhanh chóng, diện tích dầu công nghiệp ngày bò thu hẹp lại Điều phần thay dầu công nghiệp hoá chất, chủ yếu vai trò quan trọng dầu ăn thể ngày khoa học khẳng đònh Ở nước ta, điều kiện có nhiều vùng khí hậu đất đai khác nhau, nên hạt chứa dầu phong phú Nhiều cho quả, hạt để lấy dầu qúi trồng phổ biến như: đậu phộng, đậu nành, mè, dừa, hướng dương, thầu dầu, cải dầu, cám, oliu, Trong công nghiệp ép dầu có loại hạt có hàm lượng dầu từ 15- 20% trở lên có giá trò thực tế để tổ chức sản xuất đảm bảo hiệu kinh tế kỹ thuật sản xuất Vì người ta chia nguyên liệu sản xuất dầu làm loại: + Loại có hàm lượng dầu cao: từ 40% trở lên + Loại có hàm lượng dầu trung bình: từ 30- 40% + Loại có hàm lượng dầu thấp: từ 15- 30% Theo thời vụ thu hoạch kỹ thuật trồng chia nguồn thực vật cho hạt dầu làm hai nhóm chính: + Nhóm hàng năm: lạc, vừng, hướng dương, đậu tương… Loại năm thu hoạch vụ, năm sau phải trồng lại Đây nhóm thực vật chủ yếu, dễ trồng quy hoạch, tiện lợi luân canh, dễ dàng giới hóa kỹ thuật chăm bón thu hoạch Loại thường gieo trồng vùng đồng bằng, đất màu mỡ, vùng thuộc lưu vực sông Hồng, Mã, Gianh cónăng suất cao Thuộc nhóm gồm phụ phẩm sản phẩm nông nghiệp: cám gạo, phôi ngô, công nghiệp như: hạt bông, hạt cao su, hạt đay, hạt gai, hạt thuốc phiện, cải dầu… + Nhóm lâu năm dừa, cọ dầu, trấu, sở, lai, bời lời, dọc, đen, mù u… Các thường cho nguyên liệu sản xuất dầu đặc sản vùng nhiệt đới Đặc điểm thuận lợi thực vật loại phát triển mạnh vùng đất đai không thuộc phạm vi sản xuất lương thực, miền rừng núi, miền trung du, ven sông, kênh lạch, ven đường, ven đê dọc bờ biển Tuy nhiên việc thu hoạch hạt chúng gặp nhiều khó khăn, thu nhặt hạt rụng hái tay Trừ dừa ra, đại phận hạt thu hoạch rơi rụng nên có phẩm chất không đồng đều, chí xấu, sâu mọt nhiều Vì dầu sản xuất màu xẫm, có số acid cao (30- 40) Cần lưu ý loại hầu hết có vỏ cứng, độ ẩm lớn nên phương thức sản xuất nhiều có gặp khó khăn 22 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Theo phạm vi sử dụng sản phẩm, chia nguyên liệu sản xuất dầu làm hai nhóm: + Nhóm thực phẩm: lạc, dừa, đậu tương, cám gạo, phôi ngô, hạt cải, đại bái… Khô dầu dầu thành phẩm chủ yếu sử dụng cho thực phẩm Khô dầu phẩm chất dùng làm thức ăn gia súc + Nhóm công nghiệp: trẩu, lai, dọc, bời lời, thầu dầu… Dầu khô dầu chủ yếu dùng vào công nghiệp sản xuất sơn dầu, xà phòng, y tế… Ngoài chia nguồn nguyên liệu sản xuất dầu theo giá trò công nghiệp: + Nhóm cho dầu thô (chỉ số iod >130) trẩu, gai dầu, lanh… Công dụng chủ yếu sản phẩm màng khô sơn dầu, vecni, vật liệu tổng hợp hợp chất cao phân tử… + Nhóm cho dầu khô(chỉ số iod =100- 130): lạc, vừng, đậu tương, sở, hướng dương, bông, ô liu… loại dầu lỏng, nguồn dầu thực phẩm chủ yếu giới + Nhóm cho dầu không khô (chỉ số iod < 100) Lớp màng dầu chúng không tạo thành màng khô không khí Thuộc nhóm dầu dừa, dầu thòt cọ, dầu ca cao… Trước loại dầu chủ yếu dùng sản xuất xà phòng rắn, ngày trở thành nguồn nguyên liệu quan trọng sản xuất bơ nhân tạo, mỡ sào rán, dùng sản xuất bánh kẹo nhiều nước Châu u Dự báo nhu cầu dầu thực vật toàn giới khoảng 100 triệu tấn/năm, thò trường Việt Nam năm 2005 khoảng 300 nghìn (hiện nhu cầu Việt Nam khoảng 200 nghìn tấn/năm, gần kg/người) Hàng năm nhà máy chế biến dầu thực vật phải nhập khoảng 90% nguyên liệu dầu thô để chế biến Vì phát triển có dầu để hạn chế nhập cần thiết II Đònh hướng giải pháp phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam Định hướng chiến lược phát triển ngành: [27] Phát triển ngành theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thò trường nước xuất khẩu, nâng cao lực cạnh tranh ngành, chủ động hội nhập thông qua áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến Đẩy mạnh phát triển loại có dầu có hiệu kinh tế cao, có khả cạnh tranh thành vùng nguyên liệu lớn Nghiên cứu tuyển chọn có dầu chủ lực cho ngành Thực việc xây dựng số sở ép, trích ly dầu thô quy mô lớn, đại cảng, ban đầu sử dụng nguyên liệu nhập sau thay dần nguyên liệu nước 33 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Bảng 1.1: Các mục tiêu chủ yếu phát triển nghành thời kỳ 2001-2010: [27] T Tổng tiêu Đơn vị 2005 2010 T A B C Giá trị sản xuất công nghiệp 4.0006.001 Tỷ đồng (Giá cố định năm 4.500 6.500 1994) Tốc độ tăng trưởng 7,52 %/năm 13-14 GTSXCN 8,5 620Sản lượng dầu tiêu thụ 1000 420-460 660 - Trong đó: để xuất 80-100 80khẩu 120 Dầu thô sản xuất 2104 1000 70-75 nước 220 Công suất tinh luyện 1000 663 783 dầu Công suất trích ly dầu 1000 nguyên 9336 628,6 thô liệu 1.306 Sản lượng hạt , trích ly 1000 nguyên 253,15267 dầu liệu 261,9 675 Tỷ trọng dầu thô 18,38 % 14,3-15 nước 33 Bảng1.2 :Quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu: [27] I- Diện tích gieo trồng (1.000 ha); II- Khối lượng để chế biến dầu (1.000 tấn) 2005 2010 Loại có dầu I II I II Đậu tương 169,10 29,17 205,00-400,00 31,40-433,20 Lạc 302,40 15,90-17,80 368,60 32,90-47,20 Vừng 49,90 10,80-17,73 58,10 18,50-358,10 Dừa (copra) 151,00 39,32 159,10 39,36-53,30 Sở 20,00 0,9 100,00 18,00-72,00 Cám gạo 150,00 300,00 44 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Trẩu - 1,8 28,00 12,60 Bơng 60 30,00 150,00 90,00 Bảng 1.3: Quy hoạch công suất trích ly dầu thô sau: [27] Công suất trích ly Công suất Tổng công suất Nă (tấn nguyên (tấn nguyên (tấn nguyên m liệu/năm) liệu/năm) liệu/năm) 200 420.000 208.600 628.600 201 660.000-900.000 273.100-406.000 933.100-1.306.000 (NguồnM.O.I) Nhận xét : Nước ta nước xuất gạo đứng hàng thứ hai giới nên nguồn nguyên liệu cám gạo dồi Khu vực đồng sông Cửu Long cung cấp 800.000 cám gạo/năm từ 16 triệu lúa Đồng thời, cám gạo nằm quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu Công nghiêp, dầu cám gạo sản phẩm có giá trò Còn bã cám gạo sau trích ly dầu bổ xung làm thức ăn gia súc Thực tế , nước ta có số nhà máy sản xuất dầu cám gạo để tiêu thụ nước xuất Tiêu biểu nhà máy trích ly dầu từ cám gạo có quy mô lớn đồng sông Cửu Long, thuộc liên doanh VOCARIMEX ( Việt Nam) Siteki Investments (Singapore), đầu tư xây dựng với tổng vốn triệu USD Nhà máy có công suất 100.000 cám gạo/năm 15.000 dầu cám gạo chất lượng cao, xây dựng khu công nghiệp Hưng Phú, TP Cần Thơ Dựa vào thực tế sản xuất, tình hình nước, điều kiện khách quan nên em chọn nguyên liệu để trích ly cám gạo III TỔNG QUAN VỀ CÁM GẠO[17] Cám gạo 55 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Cám gạo phụ phẩm thu từ lúa sau xay xát thường chiếm khoảng 10% trọng lượng lúa Cám gạo hình thành từ lớp vỏ nội nhũ, mầm phôi hạt, phần từ Cám gạo có màu sáng mùi thơm đặc trưng Thành phần hoá học giá trò dinh dưỡng cám gạo biến động lớn, phụ thuộc nhiều vào kó thuật xay xát gạo Tỷ lệ vỏ trấu sau xay xát ảnh hưởng nhiều tới hàm lượng protein, béo xơ cám gạo thành phẩm Tỷ lệ Protein cám gạo mòn đạt đến 12 – 14% Lượng protein thô cám gạo cao so với bắp hạt Hàm lượng chất béo khoảng 13 – 20 % xơ 7- % Tuy nhiên, theo kết phân tích biến động lớn Cụ thể, hàm lượng béo thô khoảng 110 -180 g/kg vật chất khô (VCK) lượng xơ biến động khoảng 90 – 120 g/kg VCK Theo báo cáo Gene ctv (2002) Creswell ( 1987) qua phân tích nhiều mẫu cám gạo thu thập từ nước Đông Nam Á cho thấy thành phần dinh dưỡng chúng biến động Hàm lượng chất béo mẫu cám gạo nói biến động từ 12 -22 % Cám có thành phần xơ chủ yếu arabinixylan, cellulose ligin Bảng1.4: Thành phần xơ giá trị dinh dưỡng nguyên liệu [29] Chi tiêu Bắp Cám Lúa Cám Cám gạo nguyên gạo mì lúa dầu Trích mì dầu Protein (%) 15 12 16 13 Xơ (%) 2,2 11 2,5 11 Xơ tổng số 9,5 27 10,5 44 19 (%) Cellulose (%) 2,0 2,5 11 Lignin (%) 0,5 5,8 Arabinoxylan 3,7 11 5,5 21 (%) (nguồn: Gene ctv, 2002) Bột mì 16 27 3,5 15 66 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Arabinoxylan thành phần chủ yếu có cấu thành xơ cám gạo Đâây loại đường đa đường đơn arabinose xylose tạo nên nhờ liên kết 1- 3, - glucoside, động vật có dầy đơn tiêu hóa chúng Cám gạo nguyên liệu có nguồn gốc thực vật khác thường chứa hàm lượng phốt cao dạng phytate Mặc khác, gốc phốt phát từ phytate thường tạo liên kết với chất axít amin chất khoáng làm giảm tiêu hoá dưỡng chất bổ sung vô phần Thường thường có khoảng 2/3 hàm lượng phốt có loại nguyên liệu thô sử dụng làm thức ăn gia súc, diện dạng phytate Cám gạo có lượng phốt cao 50% dạng phytate Nghiên cứu dược lí thực nghiệm cho thấy cám gạo có tác dụng bảo vệ chống viêm dây thần kinh trị bệnh da Cám tinh thu sau chàxát gạo có tác dụng làm tăng huyết sắc tố máu, chống thiếu máu Thử nghiệm lâm sàng người cho thấy hoạt chất dầu cám gạo có tác dụng làm hạ nồng độ cholesterol máu Dầu cám gạo hoạt chất chiết từ cám gạo có tác dụng chống ung thư, khả kích thích hoạt tính miễn dịch thể bệnh nhân ung thư Bảng1 5: So sánh chất chống oxi hoá loại dầu [17] Loại dầu Cám gạo Olive Canol a Dầu hướng dương Dầu nành Dầu cọ VITAMIN E TOCOPHERO L (ppm*) VITAMIN E TOCOTRIENO L (ppm*) ORYZANO L (ppm*) TOTAL NATURAL ANTIOXIDANT S (ppm*) 81 336 2,000 2,417 51 0 51 650 0 650 487 0 487 1,000 0 1,000 256 149 405 Bảng 1.6: Hàm lượng loại chất béo số loại dầu [15] Loại dầu Smoke point monounsaturated fat polyunsaturated saturated fat 77 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương fat Cám gạo 4900 47% 33% 20% Olive 3600 77% 9% 14% Canola 4500 61% 33% 7% Đậu phụng 4600 48% 34% 18% Đậu nành 4400 24% 61% 15% Hạt nho 4850 14% 77% 9% Bảng 1.7: Hàm lượng acid béo số loại ngun liệu có dầu [17] acid béo(%) Cám gạo Đậu phộng Đậu nành Hạt cotton Myristic (14:0) 0.2 0.2 0.8 Palmitic (16:0) 15.0 8.1 10.7 27.3 Stearic (18:0) 1.9 1.5 3.9 2.0 Oleic (18:1) 42.5 49.9 22.8 18.3 Linoleic (18:2) 39.1 35.4 50.8 50.5 Linolenic (18:3) 1.1 6.8 Arachidic (20:0) 0.5 1.1 0.2 0.3 Behenic (22:0) 0.2 2.1 0.1 Hình 1.1 : Biểu đồ sử dụng cám gạo cho việc sản xuất dầu qua năm 88 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Dầu cám gạo : [16] Dầu cám gạo chứa : - 2% gadoleic acid - 30 -35% linoleic aicd - 40 – 45 % oleic acid - 18- 20 % palmitic acid - 2-3% stearic acid Chỉ số Idod : 99 – 108 Bảng 1.8 : Thành phần dầu cám gạo [10] 99 Đồ án thực phẩm CHƯƠNG : GVHD:TS.Lại Mai Hương TỔNG QUAN VỀ TRÍCH LY Lipid gắn kết với thành phần khác thông qua lực : Van de wall, lực tónh điện, liên kết hydro Vì để tách thu lipids từ tế bào, ta cần tiến hành xử lý hoá học vật lý khác Khả không tan nước tính chất quan trọng ý tiến hành phân tách lipid từ tế bào Các quy trình trích ly dầu béo từ mô tế bào động vật thực vật bao gồm nhiều bước : a) Xử lý nguyên liệu : bao gồm trình sấy, làm giảm kích thước, thuỷ phân b) Cho nguyên liệu xử lý tiếp xúc với dung môi c) Sự phân tách pha lỏng ( bao gồm lipid chất tan nước ) phần rắn d) Loại bỏ tạp chất lipid 1010 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Số vòng quay vòng/phút 2900 Chiều cao hút m nước Công suất động điện bơm: 2.5 x921x9,81x30 N QxρxgxH N dc = = = 3600 = 0,373( kw) = 0.5H.P η tr xη dc 1000xηxη tr xη dc 1000x 0,65x 0,9x 0,9 3.14 Bơm (B2): Chọn loại bơm ly tâm (loại bơm XM, cấp), có thông số kỹ thuật bảng sau Ta tính tương đối, xem bơm dung dòch Bảng 3.7 : Thông số kỹ thuật bơm B2 Tên gọi Năng suất p suất toàn phần Số vòng quay Chiều cao hút Công suất động điện bơm: N dc = N QxρxgxH = η tr xη dc 1000xηxη tr xη dc Đơn vò m3/h m cột nước vòng/phút m nước Thông số 3.5 30 2900 2.5 x921x9,81x30 3600 = = 0,373( kw) = 0.5H.P 1000x 0,65x 0,9x 0,9 0,5 kw 3.15 Hệ thống ống dẫn dầu: Đặt gia công Bảng 3.8: Bảng tóm tắt thiết bò chọn S T T Tên thiết bò Đặc điểm Nơi cung cấp Gàu tải nhập liệu Số lượn g tấn/giờ Thiết bò sàn tấn/giờ Vit tải /giờ Thiết bò chưng sấy 2500kg/ hãng Jiangsu Hualiang Machinery Co., Ltd hãng Jiangsu Hualiang Machinery Co., Ltd hãng Jiangsu Hualiang Machinery Co., Ltd Công ty Goyum Screw Press Pvt Ltd., n Độ 3737 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Bồn chứa dầu thô 2.5m3 Bồn gian 2 m3 Bơm Bơm 2.5m3/h 3,5 m3 / h Bơm tới thiết bò ép lọc 3,5 m3/h Thiết bò ép lọc 30 tấn/ngày 10 Thiết bị trích ly 100tấn/ngày 11 Thiết bò ngưng tụ dung môi Thiết bò tách kiệt dung môi Thiết bò chưng cất dung môi Hệ thống ống dẫn dầu 250 tấn/ngày Hãng Oiltek 250 tấn/ngày Hãng Oiltek 350 tấn/ngày Hãng Oiltek 12 13 14 chứa trung Công ty Cổ phần sản xuất thương mại VINASHIN – TECH, Trần Huy Liệu, Q Phú Nhuận, Tp HCM Công ty Cổ phần sản xuất thương mại VINASHIN – TECH, Trần Huy Liệu, Q Phú Nhuận, Tp HCM Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương, Tp Hải Dương, Việt Nam Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương, Tp Hải Dương, Việt Nam hãng Gobind Expeller Company HJP480 – 100 hãng Jiangsu Hualiang Machinery Co., Ltd Công ty Cổ phần sản xuất thương mại VINASHIN – TECH, Trần Huy Liệu, Q Phú Nhuận, Tp HCM 3838 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương CHƯƠNG IV : CUNG CẤP NĂNG LƯNG – CẤP THOÁT NƯỚC I NHIỆT VÀ HƠI Hơi bão hòa cung cấp cho thiết bò chưng sấy cho trình vệ sinh thiết bò Lượng bão hòa cung cấp cho trình chưng sấy ( at, 146 oC): khoảng 200 kg/tấn nguyên liệu, tương đương 100 kg/h (Năng suất phân xưởng: 5000 kg/h) Lượng dùng cho chưng cất dung môi : Lượng để vệ sinh thiết bò vệ sinh đường ống: Lấy lượng cần thiết để vệ sinh thiết bò vệ sinh đường ống 1,5% lượng dầu thô sản xuất ngày, thời gian vệ sinh thiết bò vệ sinh đường ống h/ngày Lượng cần tiêu tốn: Coi tổn thất trình vận hành 20%, lượng cần cung cấp cho toàn phân xưởng: H = (100 +67.683)*100/80 = 209.6 kg/h • • II ĐIỆN Điện sử dụng nhà máy nhằm: Vận hành thiết bò, máy móc gọi chung điện động lực Để sinh hoạt, chiếu sáng,… Điện động lực: Bảng4.1 : Bảng tổng kết công suất thiết bò nhà máy: Tên gọi Gàu tải nhâp liệu Thiết bò sàn Vít tải Thiết bò chưng sấy Bơm Bơm Thiết bò ép lọc Thiết bò trích ly Tổng cộng Công suất (kw) 2,2 0,25 1.5 15 0.375 0.5 2.25 2,2 Số lượng Tổng công suất (kw) 1 1 2,2 0,25 45 0.375 2.25 2,2 58,275 3939 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương - Lấy công suất phụ trợ 15% tổng công suất động cơ, công suất động nhà máy Pđl = 1,15x 58,275 = 67,02(kw) - Công suất tính toán: Ptt = Kc x Pđl = 0,7 x 67,02= 46,91 (kw) - Trong đó: Kc = 0,7: hệ số cần dùng, phụ thuộc vào mức độ phụ tải thiết bò điện làm việc không đồng thời Điện sinh hoạt chiếu sáng: Dự kiến công suất điện sinh hoạt chiếu sáng 15% công suất điện động lực: Pcs = 15% x 67,02= 10,053(kw) Để đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục, chọn máy ổn áp có công suất cho phụ tải làm việc với công suất 80% công suất đònh mức nhà máy, máy làm việc kinh tế • • • • III NƯỚC 1.Cấp nước: Nước sử dụng cho phân xưởng bao gồm: Nước dùng cho ngưng tụ dung môi Nước vệ sinh thiết bò, nhà xưởng, đường ống, Nước cung cấp cho sinh hoạt, Nước dùng phòng cháy chữa cháy Nước lấy từ giếng từ nguồn nước cấp đòa phương qua hệ thống xử lý để đạt tiêu chuẩn nước sản xuất 2.Thoát nước Nước thoát hệ thống xử lý nước thải chung nhà máy 4040 Đồ án thực phẩm CHƯƠNG V : GVHD:TS.Lại Mai Hương THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG Dựa vào kích thước thiết bò nguyên tắc bố trí mặt phân xưởng , em chọn thiết kế mặt phân xưởng sau : Diện tích phân xưởng : - Chiều dài phân xưởng :25 m - Chiều rộng phân xưởng : 15 m - Diện tích phân xưởng : 25 x15 = 375 m2 Bố trí mặt phân xưởng: 4141 Đồ án thực phẩm CHƯƠNG VI: GVHD:TS.Lại Mai Hương AN TOÀN LAO ĐỘNG Vấn đề an toàn lao động phòng cháy chữa cháy trình sản xuất vấn đề quan trọng nhà máy, xí nghiệp Thực tốt công tác an toàn lao động phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động mà ngăn ngừa thiệt hại lớn tài sản tính mạng công nhân • • • • • • • • I.Chống ồn chống rung: Tiếng ồn chấn động ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ công nhân gây mỏi mệt, mạch đập nhòp thở tăng, huyết áp tăng, tập trung, ảnh hưởng đến thính giác, khả làm việc bò giảm sút Khắc phục: Thường xuyên tra dầu mở vào máy Phát sửa chữa kòp thời phận rơ, cũ hay bò mòn Giảm rung cách lắp ráp xác thiết bò, cách ly móng máy với sàng, bệ máy có lót đàn hồi hay phận chống xóc, gắn lò so giảm rung cho thiết bò Sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động để chống ồn trình sản xuất II An toàn sử dụng điện: Để đảm bảo an toàn cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: Công nhân phải tuyệt đối thực nội quy an toàn điện Các đường dây điện phải bao bọc kỹ, không để hở chỗ Không đặt máy gần phận sinh nhiệt Bố trí đường dây xa tầm tay hay đường lại công nhân phân xưởng, bố trí cầu dao điện hợp lý để ngắt kòp thời có cố Khi vận hành thao tác gần điện phải có dụng cụ cách điện III An toàn lao động Kiểm tra trước khởi động máy: - Tất thiết bò an toàn thiết bò bảo vệ phải lắp đặt - Thu dọn khỏi nơi vận hành tất vật liệu, vật dụng vật thể lạ khác gây thương tật cho người gây hư hỏng cho máy - Tất máy tình trạng hoạt động - Tất đèn báo, còi báo, áp kế, thiết bò an toàn thiết bò đo tình trạng tốt - Sau ngừng sản xuất, điện, khí, nước phải khoá báo cho nhân viên động lực biết 4242 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Những quy đònh an toàn chung vận hành sản xuất: - Chỉ có người huấn luyện vận hành hệ thống - Luôn trang bò đầy đủ đồ dùng bảo hộ lao động giày, mũ, quần áo, găng tay, trang thiết bò khác - Không tháo nhãn, dấu hiệu cảnh báo máy, thay chúng bò rách không nhìn thấy rõ - Không vận hành máy vượt giới hạn cho phép: tốc độ, áp suất, nhiệt độ, … - Không rời máy máy hoạt động - Không đưa phần thể vào máy chạy, không chạm vào bể mặt thiệt bò nóng - Không cho phép hàn thiết bò hoạt động - Trang bò đầy đủ đồ bảo hộ lao động thực quy đònh an toàn pha trộn hoá chất tẩy rửa - Không sử dụng dung môi độc hại, hoá chất dễ cháy để vệ sinh máy Khi vệ sinh vòi nước phải tắt khí nén điện, che chắn tủ điện thiết bò điện, thiết bò tình trạng nóng - Khi sử dụng nước nóng phải mở van nước nguôi trước, mở van sau Khi tắt nước nóng theo trình tự ngược lại Những quy đònh an toàn khu vực sản xuất: - Nhà xưởng, kho tàng, nơi làm việc, thiết bò máy móc thuộc phạm vi tổ chức quản lý, tổ trưởng phải phân công người trực nhật, xếp, nhắc nhở, giữ gìn gọn gàng - Nghiêm chỉnh chấp hành quy đònh công nghệ, kỹ thuật an toàn lao động sản xuất công tác Không sử dụng điều khiển thiết bò chưa huấn luyện hướng dẫn an toàn - Nghiêm cấm đun nấu củi lửa, bếp điện, điện trở nơi nhà máy quy đònh - Không ném bừa bãi giấy rác, tàn thuốc, phế liệu, phương tiện bảo hộ lao động - Tuyệt đối không hút thuốc kho nơi có nguy cháy nổ - Không lấy phương tiện phòng cháy chữa cháy làm việc khác - Sử dụng đầy đủ hợp lý tất phương tiện bảo hộ lao động cấp - Phải bố trí người dọn dẹp gọn gàng nơi làm việc, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tốt phương tiện phục vụ nhà máy trang bò - Không rời bỏ vò trí làm việc trước hết làm việc, ăn phải cử người trực máy không đến nơi không thuộc nhiệm vụ - Các quản đốc, tổ trưởng, nhân viên nhà máy … phải nghiêm chỉnh chấp hành điều IV Phòng cháy chữa cháy : 4343 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Đây vấn đề quan trọng phân xưỡng trích ly Vì dung môi sử dụng hexane nên việc phòng cháy chữa cháy phải quan tâm hàng đầu - Việc bảo vệ phòng cháy chữa cháy nghóa vụ công dân - Mỗi công dân phải tích cực đề phòng để cháy không xảy ra; đồng thời chuẩn bò sẵn sàng lực lượng phương tiện để cần chữa cháy kòp thời có hiệu -Phải thận trọng việc sử dụng lửa, nguồn nhiệt, hoá chất chất dễ cháy nổ, chất độc hại, phóng xạ Triệt để tuân theo quy đònh phòng cháy chữa cháy -Cấm câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, sau làm việc phải kiểm tra lại thiết bò tiêu thụ điện Chú ý đèn, quạt, bếp điện trước lúc Không để hàng hoá vật tư áp sát vào hông đèn, dây điện Phải tuân thủ nghiệm ngặt quy đònh kỹ thuật an toàn sử dụng điện -Vật tư hàng hoá phải xếp gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, bảo vệ cứu nguy cần thiết Không dùng khóa mở nắp phuy xăng dung môi dễ cháy sắt thép -Khi giao nhận hàng, xe không nổ máy kho nơi chứa nhiệu chất dễ cháy, đậu phải hướng đầu xe - Trên lối lại, lối thoát hiểm, không để chướng ngại vật -Đơn vò cá nhân có thành tích phòng cháy chữa cháy khen thưởng, người vi phạm quy đònh tùy trách nhiệm nặng nhẹ mà xử lý từ thi hành kỷ luật hành đến truy tố theo pháp luật hành 4444 Đồ án thực phẩm Chương VII: GVHD:TS.Lại Mai Hương PHỤ LỤC Hình 7.1 :Một số hình ảnh thiết bò trích ly :Thiết bò trích ly dạng thùng quay A Deep bed rotary basket extractor ( Courtesty of French Oil Mill Machinery Co., Piqua, OH) B Deep – bed chain extractor ( courtesy of De Smet, Edegen, Belgium) 4545 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Hình 7.2 : Một số thiết bò trích ly Hình 7.3 :Hình thiết bò chưng cất 4646 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Hình sản dầu 7.4 :Quy trình xuất tinh luyên Hình 7.5 :Thiết bò chưng sấy bã khô dầu 4747 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Phân xưởng trích ly dầu “ OILTEK” Oiltek Extractor Oiltek Extractor Oiltek Desolventiser 4848 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương "Oiltek" Distillation Section Top Floor View of Solvent Extraction Plant Hình 7.6 Một số hình ảnh phân xưởng trích ly dầu Hình 7.7 : Crown Iron Works Model Immersion Extractor 4949 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Q Trình Cơng Nghệ Cơ Bản Trong Sản Xuất Thực Phẩm, Khoa Hố Thực Phẩm Cơng Nghệ Sinh Học, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 1996 Nguyễn Trọng Thể ( người dịch), Cơ Sở Thiết Kế Máy Sản Xuất Thực Phẩm, nhà xuất Khoa Hoc Kỹ Thuật Hà Nội,1976 Phạm Văn Thơm, Sổ tay thiết kế Thiết Bị Hố chất Chế Biến Thực Phẩm Đa dụng, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Viện Đào Tạo Mở Rộng, 1992 Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hố chất , tập 1, nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật, 1992 Apprna Sharma, S.K Khare, M.N Geopta, Enzyme- assisted aqueous Extraction of Rice Bran Oil, Chemiscal Department, Indian Institute of Technology, India Casimir C.Akoh, David B.Min, Food Lipids, Chemistry, Nutrition and Biotechnology, second edition, Macrel Dekker INC, 2002 Darrel Sparks, Rafael Hernadez, et al, Extraction of Rice Bran Oil Using Supertical Carbon Dioxine and Propane, Mississipi State University Dominica Dacera, et al, Hexane Reduction in a Thai Rice Bran Oil Factory : A Cleaner Technology Approach, Thammasat Int J Sc Tech , Vol 8, Octorber-December 2003 N Rao Lakkakula, Marybeth Lima, Terry Walker, Rice Bran Stabilization and Rice Bran Oil Extraction Using Ohmic Heating, Bioresource Technology 92 (2004) ,157- 161, Elsevier Ltd 10 V.Van Hued, G Depaemelaene, et al, Influence of Chemiscal Refining on The Major anh Mirror Component of Rice Bran Oil, Department of Organic Chemistry, Ghent University, Desmet Ballestra,Thai land 11 www.fao.org/docrep/t0532e/t0532e04.htm 12 www.hualiang.com.cn/english/cp15.thm 13 www.veendeep.com/solvent-extraction-plants.htm 14 http://foodprotein.tamu.edu/equipment.htm 15 www.californiariceoil.com/nutrition.htm 16 http://www.desmetgroup.com/Desmet04/appricebran.htm 17 www.ricebranoil.info 18 www.bulknaturaloils.com/plantoil/oleiacid/ricebranoil.html 19 http://www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=42444&ChannelID=38 20 http://concise.britannica.com/ebc/art-168 21 http://www.desmetgroup.com/desmet04/extraction.html 5050 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương 22 www.regional.org.au/au/gcirc/5/318.htm 23 http://www.oilmillmachinery.com/goyum-60.html 24 http://www.indiamart.com/gobindexpellers/index.html 25 http://mofpi.nic.in/annualreport/reports/dfp9495/chapter3.htm 26 www.kumarmetal.com 27 http://inv.moi.gov.vn/News/detailasp?sub=8&id=7779 28 http://hbmec.com.cn/wy/new_page_2-2-2.htm 29 30 www.oilmillmachinery.com/goyum-40.html 5151 [...]... nghiệm 2.2 Thiết bò làm việc bán liên tục : Hệ thống bán liên tục này gồm nhiều thiết bò trích ly gián đoạn nối tiếp nhau Dung môi hoặc miscella được di chuyển từ thiết bò trích ly này đến thiết bò tiếp theo Nguyên lý này được áp dụng đối với thiết bò trích ly dạng giỏ đứng (Stationary Basket Extractor) 1616 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Hình 2.3 : Thiết bò trích ly dạng giỏ đứng (The FRENCH... Thiết bò làm việc liên tục, bán liên tục, hay gián đoạn Cũng có thể phân loại theo nguyên lý làm việc của thiết bò 1.Theo nguyên lý làm việc: [6, 11] Có hai loại thiết bò trích ly cơ bản : thiết bò trích ly dạng ngâm ( immerson extractor) và thiết bò trích ly dạng xối tưới ( percolation extractor) Thiết bò trích ly dạng ngâm: Thiết bò này đòi hỏi nhiều dung môi hơn Trong loại thiết bò này, nguyên liệu... nhau bởi cấu trúc hình học của thiết bò và cách di chuyển dung môi và nguyên liệu, vẫn theo nguyên tắc ngược dòng 2.3.1 Thiết bò trích ly dạng băng tải : 1717 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Hình 2.4 : Thiết bò trích ly dạng băng tải và thiết bò chưng sấy dung môi của hãng De Smet [22] 2.3.2 Thiết bò trích ly dạng giỏ chuyển động ( moving basket extractor) Trong loại thiết bò này, nguyên liệu không... cell extractors), hay quay quanh 1 trục (carrousel extractors) Hình 2.5: Thiết bò trích ly của hãng Lurgi [11] 1818 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Hình 2.6 Thiết bò trích ly HSL basket của HSL ltd [11] Hình 2.7 : The "CARROUSEL" Extractor (Extractionstechnik G.A.m.b.H.) [11] 1919 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Chương 3: THIẾT LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ I Quy trình công nghệ Cám gạo Thu nhận... cao 2200 mm (7’3”) 2.3 Thiết bò trích ly :[12] Chọn thiết bò trích ly số hiệu HJP480 – 100 của hãng Jiangsu Hualiang Machinery Co., Ltd Thông số công nghệ : o Năng suất : 100 tấn/ngày ( tức 5 tấn/h) o Kích thước : đường kính 4800mm, chiều cao 1980 mm o Công suất : 2,2 kw 3232 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương Hình 3.3 : thiết bò trích ly 2.4 Thiết bò lọc miscella :[24] Chọn thiết bò lọc của hãng... điểm: 1515 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương o Trang thiết bò đòi hỏi phải chòu được áp suất cao, nên chi phí trang thiết bò đắt tiền 11 Kết hợp với enzyme [5] : Trong những nghiên cứu hiện nay, dầu cám có thể được trích bằng cách dùng kết hợp với enzyme tan trong nước Theo nghiên cứu này, người ta đã dùng ProtizymeTM ( protease, α- amylase,cellulase) III CÁC THIẾT BỊ TRÍCH LY Phân loại : Thiết bò... thì ẩm vào trích ly thích hợp là 8% - Kích thước ngyên liệu : càng nhỏ càng tốt, nhưng nếu quá nhỏ sẽ dễ vỡ vụn và dung môi bò chảy tràn Ngâm hạt trong dung môi một thời gian nhất đònh Bề dày của nguyên liệu vào trích ly phải thích hợp Bề dày càng mỏng, thời gian trích ly càng nhanh Hình 2.1 :nh hưởng của bề dày nguyên liệu vào thiết bò trích ly lên hiệu quả trích ly [11] • Nhiệt độ trích ly: Nếu tăng... 7,5 HP Hình 3.4 : thiết bò loc 2.5 Thiết bò chưng sấy bã khô dầu Chọn thiết bò là nồi chưng sấy giống thiết bò chưng sấy nguyên liệu ban đầu 2.6 Thiết bò chưng cất miscella [16] Chọn đặt hàng thiết bò của hãng Oiltek 2.7 Thiết bò ngưng tụ dung môi [12] Chọn thiết bò ngưng tụ dạng ống của hãng Jiangsu Hualiang Machinery Co., Ltd 3333 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương o Hình 3.5 : thiết bò ngưng tụ... GVHD:TS.Lại Mai Hương Lượng cám vào trích ly Dung môi sử dụng Lượng bã vào chưng sấy Lượng bã khô dầu (phụ phẩm) 4,646695 (tấn/h) 1,0225(tấn/h) 1,86723(tấn/h) 8356 (kg/h) Lương miscella thu được Dầu thô thu được Dung môi 3187,3 (kg/h) 953,3 (kg/h) ( 877 l/h) 2120,2 (kg/h) 2929 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương IV TÍNH TOÁN MÁY MÓC THIẾT BỊ : 1 Sơ đồ chọn thiết bò : Cám gạo Thiết bò Tách nước Bơm 2 Gàu... trung gian Máy sàng Bơm 2 Vít tải Thiết bò ngưng tụ Nồi chưng sấy Vít tải Dung môi + hơi Thiết bò trích ly Bơm Vít tải Bã khô dầu Nồi chưng sấy Bã khô dầu Bồn trung gian Bơm 2 Sico chứa bã Thiết bò Lọc Bơm 2 Bã khô dầu Bồn trung gian Bơm 2 Bơm 2 Thiết bò chưng cất Bơm 1 Bồn chứa Dầu thô 3030 Đồ án thực phẩm GVHD:TS.Lại Mai Hương 2 Chọn thiết bò: 2.1 Máy sàn: [12] - Dùng thiết bò TQLZ Series Vibrating
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thực phẩm Thiết kế phân xưởng trích ly, Đồ án thực phẩm Thiết kế phân xưởng trích ly, Đồ án thực phẩm Thiết kế phân xưởng trích ly

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay