Tiểu luận Kỹ thuật phản ứng: Viết Phương Trình Vận Tốc Tính Cấu Tạo Thiết Bị

5 221 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:07

xbh1479967616.doc TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HÔ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TIỂU LUẬN KĨ THUẬT PHẢN ỨNG Tên đề tài: Viết Phương Trình Vận Tốc Tính Cấu Tạo Thiết Bị GVHD: SVTH :Lê Văn Tiên Bùi Châu Lanh Trần Đăng Hòa -MSSV:09278881 xbh1479967616.doc TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2010 ĐỀ Phản ứng phân hủy 50oC: C2H5COONa + HCl = C2H5COOH + NaCl Có số liệu động học sau: k=2,65.10-2 lit/mol.phút - Xác định phương trình vận tốc phản ứng - Lựa chọn hệ thống phàn ứng dạng ống Tính cấu tạo thiết bị phản ứng suất 350kg axit acetic/h, nồng độ C2H5COONa HCl dòng nhập liệu 0,8 Các thông số khác tự chọn Bài giải C2H5COONa + HCl = C2H5COOH + NaCl Vì phản ứng phân hủy 500C nên phản ứng chiều → sản phẩm A +B Ta có k=2,65.10-2 lit/mol.phút Nên phản ứng thuộc loại phản ứng không thuận nghịch bâc loại hai phân tử t = 500C = 323K − rA = dC A dC = − B = kC A C B dt dt (2.12) xbh1479967616.doc Để ý lượng A B thời điểm C A X A = C B X B 0 ta viết theo XA: − rA = C A0 Đặt M = ( )( dX A = k C A0 − C A0 X A C B0 − C A0 X A dt C B0 ) C A0 tỉ số mol ban đầu hai tác chất: dX A = kC A20 (1 − X A )( M − X A ) dt − rA = C A0 Phân tách biến số lấy tích phân: XA ∫ ln t dX A = kC A0 ∫ dt (1 − X A )( M − X A ) C B C A0 1− X B M − XA C = ln = ln = ln B 1− X A M (1 − X A ) C B0 C A MC A ( ) = C A0 ( M − 1) kt = C B0 − C A0 kt , M#1 lít -2 -2 k=2,65.10 lít/mol.phút = 2,65.10 mol h = 2,65.10-2.60 lít/mol.h =1,59 lít/mol.h 60 Vậy ta có phương trình vận tốc phản ứng ( ) ( ) ( − rA = C B0 − C A0 kt = C B0 − C A0 1,59.323 = 513,57 C B0 − C A0 Phương trình thiết kế Chọn hệ thống phản ứng dạng ống Chọn độ chuyển hóa tác chất 80% ⇒ X A = 0.8 lít ) mol h xbh1479967616.doc C A0 = 0.8mol / lit C B0 = 1mol / lit 350.10 FR = 350kg / h = mol / h 74 FR = FA0 X A ⇒ FA0 = FR 350.10 = mol / h XA 74.0,8 Ta có phương trình thiết kế X A2 dX V A =∫ X A F0 (− r ) A ⇔ V = FA0 ∫ XA FA dX A = 02 kC (1 − X A )( M − X A ) kC A0 XA dX A ∫ (1 − X )( M − X ) A0 350.10 74.0,8 = 1,59.0.8 (3.25 A ∫ 0.8 A 350.10 dX A 74.0,8 = 2,35114 = 13659,94lít   1,59.0.8 (1 − X A )  − X A   0.8  ⇒ thời gian lưu τ= VC A0 F0 = 13659,94.0,8 = 1,848h 350.10 74.0,8 Cho đường kính hệ thống phản ứng dạng ống 1,5 mét d = 1,5m ⇒ R = 0,75 Ta có V = π R l V 13659,94.10 −3 ⇒l = = = 7,733m π R 3,14.0,75 Ta có thiết bị phản ứng dạng ống hình xbh1479967616.doc d=1,5m CAo CBo FAo XAo=0 Vo FA+dFA XA+dXA l=7.733m
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kỹ thuật phản ứng: Viết Phương Trình Vận Tốc Tính Cấu Tạo Thiết Bị, Tiểu luận Kỹ thuật phản ứng: Viết Phương Trình Vận Tốc Tính Cấu Tạo Thiết Bị, Tiểu luận Kỹ thuật phản ứng: Viết Phương Trình Vận Tốc Tính Cấu Tạo Thiết Bị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay