Báo cáo kĩ thuật phản ứng

18 200 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:05

MỤC LỤC Trang Bài 1: Điều khiển nhiệt độ Bài 2: Điều khiển áp suất Pignat 11 Bài 3: Điều khiển áp suất 15 Bài 4: Điều khiển lưu lượng .18 Bài 1: ĐIẾU KHIỂN NHIỆT ĐỘ I Mục đích thí nghiệm - Vận dụng điều khiển ( ON/OFF,P, PI, PID) để điều khiển nhiệt độ - Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ môi trường xung quanh đến kết đọc - Xác định thông số điều khiển chế độ khác - Vận dụng thông số tìm để: + Khảo sát ảnh hưởng tới việc thay đổi cài đặt + Khảo sát ảnh hưởng nhiễu + Tối ưu hóa thông số cài đặt II Báo cáo thí nghiệm 2.1 Xác định thông số đặt trưng hệ thống Bảng 1.1: Giá trị nhiệt độ đo ứng chế độ Manual tương ứng với thay đổi OP ∆PV OP PV (%) (oC) 31 (%) 10 46 15 3.75 0.375 20 68 22 5.5 0.55 30 89 21 5.25 0.525 40 105 16 0.4 50 122 17 4.25 0.425 60 137 15 3.75 0.375 70 150 13 3.25 0.325 80 164 14 3.5 0.35 STT ∆OP(%) 10 ∆PV Gs Trong :OP:cho phép chuyển đổi đầu ,đầu vào PV: ∆PV= PVi +1 − PVi 100% (PVmax : 400 oC giá trị lớn PV ứng với OP) PVmax Gs= - ∆PV ∆OP Đồ thị 1.1: biểu thị độ khuếch đại tĩnh theo OP - Nhận xét: OP Gs biến thiên tỉ lệ nghịch với nhau, OP tăng Gs giảm ngược lại Xác định thông số điều khiển theo phương pháp Broida 2.1 Các bước tiến hành: - Đặt OP =40% đến ổn định đo PV - Đặt OP =50% cho ổn định đo PV sau 15s - Chỉnh điều khiển chế độ Auto - Đặt giá trị Set point 100 oC,90 oC,80 oC ,BP, τ i , τ d tương ứng BP= Bàng 1.2: kết thí nghiệm OP = 50 % Thời ∆PV STT gian ∆OP(%) PV ∆PV (s) 10 104.1 0 15 104.2 0.1 0.025 0.0025 30 104.2 0 45 104.4 0.2 0.05 0.005 60 75 104.7 105 0.3 0.3 0.075 0.075 0.0075 0.0075 (%) Gs Kp 90 105.3 0.3 0.075 0.0075 105 105.6 0.3 0.075 0.0075 120 106 0.4 0.1 0.01 10 135 106.3 0.3 0.075 0.0075 11 150 106.9 0.6 0.15 0.015 12 165 107.3 0.4 0.1 0.01 13 180 107.6 0.3 0.075 0.0075 14 195 107.9 0.3 0.075 0.0075 15 210 108.3 0.4 0.1 0.01 16 225 108.7 0.4 0.1 0.01 17 240 109.3 0.6 0.15 0.015 18 255 109.8 0.5 0.125 0.0125 19 270 110.2 0.4 0.1 0.01 20 285 110.6 0.4 0.1 0.01 21 300 111.2 0.6 0.15 0.015 22 315 111.7 0.5 0.125 0.0125 23 330 112.1 0.4 0.1 0.01 24 345 112.4 0.3 0.075 0.0075 25 360 112.7 0.3 0.075 0.0075 26 375 113 0.3 0.075 0.0075 27 390 113.2 0.2 0.05 0.005 28 405 113.5 0.3 0.075 0.0075 29 420 113.7 0.2 0.05 0.005 30 435 113.9 0.2 0.05 0.005 31 450 114.1 0.2 0.05 0.005 32 465 114.4 0.3 0.075 0.0075 33 480 114.7 0.3 0.075 0.0075 34 495 114.9 0.2 0.05 0.005 35 510 115.2 0.3 0.075 0.0075 36 525 115.6 0.4 0.1 0.01 37 38 540 555 115.7 115.8 0.1 0.1 0.025 0.025 0.0025 0.0025 39 570 116.1 0.3 0.075 0.0075 40 585 116.3 0.2 0.05 0.005 41 600 116.5 0.2 0.05 0.005 42 615 116.8 0.3 0.075 0.0075 43 630 117 0.2 0.05 0.005 44 645 117.2 0.2 0.05 0.005 45 660 117.3 0.1 0.025 0.0025 46 675 117.5 0.2 0.05 0.005 47 690 117.7 0.2 0.05 0.005 48 705 117.8 0.1 0.025 0.0025 49 720 117.9 0.1 0.025 0.0025 50 735 118 0.1 0.025 0.0025 51 750 118 0 52 765 118 0 53 780 118.1 0.1 0.025 0.0025 54 795 118.2 0.1 0.025 0.0025 55 810 118.3 0.1 0.025 0.0025 56 825 118.4 0.1 0.025 0.0025 57 840 118.6 0.2 0.05 0.005 58 855 118.7 0.1 0.025 0.0025 59 870 118.8 0.1 0.025 0.0025 60 885 118.9 0.1 0.025 0.0025 61 900 119.1 0.2 0.05 0.005 62 915 119.3 0.2 0.05 0.005 63 930 119.4 0.1 0.025 0.0025 64 945 119.4 0 65 960 119.5 0.1 0.025 0.0025 66 975 119.5 0 67 990 119.5 0 68 1005 119.6 0.1 0.025 0.0025 69 70 1020 1035 119.8 120 0.2 0.2 0.05 0.05 0.005 0.005 71 1050 120.1 0.1 0.025 0.0025 72 1065 120.2 0.1 0.025 0.0025 73 1080 120.3 0.1 0.025 0.0025 74 1095 120.5 0.2 0.05 0.005 75 1110 120.6 0.1 0.025 0.0025 76 1125 120.7 0.1 0.025 0.0025 77 1140 120.8 0.1 0.025 0.0025 78 1155 120.9 0.1 0.025 0.0025 79 1170 120.9 0 80 1185 120.9 0 81 1200 120.9 0 82 1215 120.9 0 - Đồ thị 1.2: giá trị nhiệt độ đo theo khoảng thời gian - Nhận xét: Giá trị PV tăng theo thời gian tới điều kiện xác định PV ổn định  Xác định số thời gian ( τ ) thời gian trễ ( τ m ) Xác định điều khiển τ τ τ τ τ : 20< ( On/Off),10< [...]... thông số thực nghiệm của bộ điều khiển PID PB (bar) 0.4228 PB(%) 21.14  Ứng dụng quá trình đo áp suất trong công nghiệp Trong công nghiệp, việc đo áp suất chất lưu có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn thiết bị, cũng như giúp cho việc kiểm tra và điều khiển hoạt động của máy móc thiết bị có sử dụng chất lưu  Khả năng đáp ứng của hệ thống khi xuất hiện nhiễu tương đối cao, được xác định thông... màng hình máy vi tính trang “control monitoring”, chọn giá trị Ti = 50 để lạo bỏ tác động tích phân Khảo sát PB = 200%, PB = 100%, PB = 75%, PB =50% ứng với giá trị cài đặt SP là 1000l/h Chọn giá trị PB thích hợp Khảo sát ảnh hưởng của Ti đến khả năng đáp ứng của hệ thống với nhiễu: Ti=1 phút, Ti = 0.5phut1, Ti = 0.25 phút và Ti = 0.2 phút + Tạo nhiễu bằng cách cài đặt SP = 900l/h cho hệ chạy ổn định,... định, sau đó thay đổi giá trị SP=1000l/h Ghi lại thời gian từ lúc tạo nhiễu đến khi hệ thiết lập lại trạng thái cân bằng – thời gian ổn định + Giá tị Ti được chọn tương ứng với thời gian đạt trạng thái ổn định là nhanh nhất 15 - Quan sát đáp ứng của hệ thống dưới tác động của nhiễu khi chê độ điều khiển có và không có tác động vi phân (Td = 0.2 phút và Td =0) III Kết quả thí nghiệm III.1 Cài đặt theo phương... Kiểm tra cài đặt ban đầu của bộ điều khiển theo catalog của nhà sản xuất - Mở van cấp khí nén V1, điều chỉnh áp suất đầu vào 4bar - Nhấn nút Star, bộ điều khiển UDC2500 bắt đầu ở chế độ manual, tương ứng với độ mở của van điện từ là 0% - Mở van nhiễu V3 – 3 vòng - Mở van 4 - Khảo sát ảnh hưởng của PB đến quá trình điều khiển, tìm ra giá trị PBc - Tính toán các giá trị tham số của các chế độ điều khiển... truyền: Bài 4: ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG I Mục đích thí nghệm Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của 1 chu trình điều khiển của các bộ phận thiết bị công nghiệp Giới thiệu cho sinh viên biết được về bộ điều khiển kỹ thuật số PID Giúp sinh viên biết về các loại điều khiển khác nhau Giúp sinh viên biết sử dụng phần mềm để giám sát quá trình hoạt động II - Các bước tiến hành Mở hoàn toàn các van trên đường ống hút và... thời gian và thời gian trễ Ta có ∆P = 50 – 0.32 = 0.18 bar P1 (28%) = 0.28 x ∆P = 0.0504 bar P2 (40%) = 0.4 x ∆P = 0.072 bar P (63%) = 0.63 x ∆P = 0.1134 bar Dựa vào đồ thị 2.1, ta có thời gian tương ứng: τ1= 3 (s) τ2 = 4.5 (s) τ(63%) = 10 (s) • Hằng số thời gian τ =5.5 x (t2 - t1) = 8.25 (s) • Thời gian trễn τ m = 10 – 8.25 = 1.75 (s)  τ/τ m = 4.71 Nên ta có bộ điều khiển PID • ∆OP (%) = Với OPmax... thống với áp suất 4bar (chỉnh bằng V1) Trên bình chứa khí có gắn 1 đồng hồ áp suất, một cảm biến áp kế để đo áp suất bên trong bình chứa, đồng thời chuyển đổi áp suất sang tín hiệu điện (4 – 20mA) tương ứng với áp suất (0-10bar) và truyền tín hiệu này đến bộ điều khiển Bộ điều khiển UDC2500 nhận tín hiệu từ cảm biến, so sánh với giá trị cài đặt để tính toán sai lệch Dựa trên giá trị sai lệch này, bộ điều... tác động tỉ lệ đối với bộ điều khiển Khảo sát sự ảnh hưởng của Ti đến thời gian đạt trạng thái ổn định 17 OP(%) t(s) Ti(s) Đồ thị 4.2: Biểu diễn ảnh hưởng của tác động tích phân đối cới bộ điều khiển - Ứng dụng của thiết bị đo nhiệt độ trong công nghiệp: để kiểm tra hay nghiên cứu quá trình hoạt động các thiết bị nhiệt, DC… 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kĩ thuật phản ứng, Báo cáo kĩ thuật phản ứng, Báo cáo kĩ thuật phản ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay