Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

3 191 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:03

LUY N T P PHÉP TRỆ Ậ Ừ LUY N T P PHÉP TRỆ Ậ Ừ L P 1Ớ L P 1Ớ Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 0 = 10 a = 0 b = 10 b Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 6 – 4 = 6 – 4 = 2 a = 10 b = 2 b Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn - 4 = 6 - 4 = 6 a = 9 b = 8 c = 10 c 10 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 0 10 - 10 10 – 0 10 - 10 a: < b: > c: = b > Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 3 = 7 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán 1)Tính 1)Tính 10-2= ,10-4= ,10-3= ,10-7= 10-2= ,10-4= ,10-3= ,10-7= 10-9= ,10-6= ,10-1= ,10-0= 10-9= ,10-6= ,10-1= ,10-0= 10-5= 10-5= 10-10= 10-10= Luyện tập 8 6 7 3 5 1 4 9 10 0 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán Luyện tập Luyện tập Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập b) 10 10 10 10 10 10 b) 10 10 10 10 10 10 5 4 8 3 2 6 5 4 8 3 2 6 - - - -- - 5 6 2 7 8 4 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập 2) 2) Số? Số? 5+…=10 …-2=6 10-… =4 2+… =9 5+…=10 …-2=6 10-… =4 2+… =9 8-…=1 …+0=10 10-… =8 4+…=7 8-…=1 …+0=10 10-… =8 4+…=7 5 8 6 7 7 10 2 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8, Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8, Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay