65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11

9 196 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:03

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN - LỚP 9 - HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011 I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 3x – y = 6? a. M(0;-2) b.N(0;2) c. P(-2;0) d. Q(2;0) Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 3x + y = -6? a. M(0;-2) b.N(0;2) c. P(-2;0) d. Q(2;0) Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? a. 2x + 3y = 5 b. x + 1 y = 3 c. (4x – 3)y = 0 d. 2 2 5 x y x y − = + Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? a. 2x + 3y = 5xy b. x + 1 y = 3 c. 4x – 3y = 0 d. 2 2 5 x y x y − = + câu 5: Cặp số (2; -1) là nghiệm của phương trình? a. 2x + 3y = 1 b. x + xy = 3 c. 3x + 2y = 0 d. 3x + 2y = 1 câu 6: Cặp số (2; 1) là nghiệm của phương trình? a. 2x + 3y = 1 b. x + y = 3 c. 3x + 2y = 0 d. 3x + 2y = 1 Câu 7: Để đồ thị hàm số 2x + my =1 đi qua điểm A(-2; 1) thì m bằng: a. m = 3 b. m =-5 c. m = -3 d. m = 5 Câu 8: Để đồ thị hàm số 2x + my =1 đi qua điểm A(2; -1) thì m bằng: a. m = 3 b. m =-5 c. m = -3 d. m = 5 Câu 9: Đa thức P(x) = (m + n)x + m – 2 bằng đa thức 0 khi: a. m = 0; n = 0 b. m = 2; n = 2 c. m = 2; n = 0 d. m = 2; n = -2 Câu 10: Đa thức P(x) = (m - n)x + m – 2 bằng đa thức 0 khi: a. m = 0; n = 0 b. m = 2; n = 2 c. m = 2; n = 0 d. m = 2; n = -2 Câu 11: Hệ phương trình 2 3 1 2 x y x y − =   + =  có số nghiệm là: a. Một nghiệm b. Hai nghiệm c. Vô nghiệm d. Vô số nghiệm Câu 12: Hệ phương trình 2 3 1 4 6 2 x y x y − =   − =  có số nghiệm là: a. Một nghiệm b. Hai nghiệm c. Vô nghiệm d. Vô số nghiệm Câu 13: Tại x = 3 hàm số y = - 1 3 x 2 có giá trị bằng? a. 1 b. -3 c. -1 d. 3 Câu 14: Tại x = 3 hàm số y = 1 3 x 2 có giá trị bằng? a. 1 b. -3 c. -1 d. 3 Câu 15: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 1 2 x 2 ? a. (-1; - 1 2 ) b. (1; 1 2 ) c. (0; 1 2 ) d. (1; - 1 2 ) Câu 16: Điểm thuộc đồ thị hàm số y =- 1 2 x 2 ? a. (-1; 1 2 ) b. (1; 1 2 ) c. (0; 1 2 ) d. (1; - 1 2 ) câu 17: Phương trình nào trong các phương trình sau đây vô nghiệm? a. x 2 – 2x – 1=0 b. x 2 – 2x + 1=0 c. x 2 + x - 1=0 d. x 2 + x + 1=0 câu 18: Phương trình nào trong các phương trình sau đây có nghiệm kép? a. x 2 – 2x – 1=0 b. x 2 – 2x + 1=0 c. x 2 + x - 1=0 d. x 2 + x + 1=0 Câu 19: Phương trình: mx 2 + 3x + 2 = 0 có nghiệm kép khi: a. m = - 9 8 b. m = 9 8 c. m = - 8 9 d. m = 8 9 Câu 20: Phương trình: mx 2 + 3x - 2 = 0 vô nghiệm khi: a. m > - 9 8 b. m > 9 8 c. m < - 9 8 d. m < 9 8 Câu 21: Phương trình: 3x 2 + 5x + 2 = 0 có nghiệm là: a. {1; 2 3 } b. {-1; - 2 3 } c. {1; - 2 3 } d. {-1; 2 3 } Câu 22: Phương trình: 4x 2 - x - 3 = 0 có nghiệm là: a. {1; -3} b. {-1; -3} c. {1; 3 4 − } d. {-1; 3 4 } Câu 23 Phương trình: 3x 2 + 2x - 1 = 0 có tổng hai nghiệm x 1 và x 2 là: a. 2 3 b. - 2 3 c. 1 3 d. - 1 3 Câu 24: Phương trình: 3x 2 + 2x - 1 = 0 có tích hai nghiệm x 1 và x 2 là: a. 2 3 b. - 2 3 c. 1 3 d. - 1 3 Câu 25: Bán kính của một hình tròn có diện tích 78,5cm 2 (π ≈ 3,14) là: a. 25 cm b. 5 cm c. 5π cm d. 25π cm Câu 26: Từ 6 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là: a. 150 0 b. 90 0 c. 120 0 d. 240 0 Câu 27: Từ 5 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là: a. 150 0 b. 90 0 c. 120 0 d. 240 0 Câu 28: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết 0 ˆ 58A = thì số đo µ C là: a. 180 0 b. 120 0 c. 122 0 d.132 0 Câu 29: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết 0 ˆ 57A = thì số đo µ C là: a. 180 0 b. 123 0 c. 230 0 d.132 0 Câu 30: Trong một đường tròn góc nào sau đây bằng góc nội tiếp cùng chắn một cung a. Góc ở tâm b. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn c. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn d. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Câu 31: Trong một đường tròn góc nào sau đây bằng gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung: a. Góc ở tâm b. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn c. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn d. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Câu 32: Độ dài cung 90 o của đường tròn có bán kính 4cm là: a. 1 2 cm π b. 2 cm π c. 2 3 cm π d. 3 2 cm π Câu 33: Độ dài VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN TẬP HỌC KÌ I CÔNG NGHỆ 11 NĂM HỌC: 2016 – 2017  I Lý thuyết: Câu 1: Từ khổ giấy A3 muốn có khổ giấy nhỏ khổ giấy A4 ta làm nào? A Chia đôi chiều rộng khổ giấy B Chia đôi khổ giấy C Chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 2: Từ khổ giấy A2 muốn có khổ giấy nhỏ khổ giấy A3 ta làm nào? A Chia đôi chiều rộng khổ giấy B Chia đôi khổ giấy C Chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 3: Từ khổ giấy A1 muốn có khổ giấy nhỏ khổ giấy A2 ta làm nào? A Chia đôi chiều rộng khổ giấy B Chia đôi khổ giấy C Chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 4: Từ khổ giấy A0 muốn có khổ giấy nhỏ khổ giấy A1 ta làm nào? A Chia đôi chiều rộng khổ giấy B Chia đôi khổ giấy C Chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 5: Khổ giấy A1 lớn gấp lần khổ giấy A4? A lần B lần C lần D 16 lần Câu 6: Khổ giấy A1 lớn gấp lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D 16 lần Câu 7: Khổ giấy A2 lớn gấp lần khổ giấy A4? A lần B lần C lần D 16 lần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 8: Khổ giấy A0 lớn gấp lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D 16 lần Câu 9: Theo TCVN, từ khổ giấy Ao, chia lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D lần Câu 10: Theo TCVN, từ khổ giấy Ao, chia lần khổ giấy A4? A lần B lần C lần D lần Câu 11: Theo TCVN, từ khổ giấy A1, chia lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D lần Câu 12: Theo TCVN, từ khổ giấy A1, chia lần khổ giấy A4? A lần B lần C lần D lần Câu 13: Cho biết vị trí khung tên vẽ kĩ thuật: A Góc trái phía vẽ B Góc phải phía vẽ C Góc phải phía vẽ D Góc trái phía vẽ Câu 14: Tỉ lệ là: A Gồm tỉ lệ phóng to, tỉ lệ thu nhỏ tỉ lệ nguyên hình B Là số thể vẽ, số thập phân C Tỉ số kích thước hình biểu diễn kích thước thực vật thể D Tỉ số kích thước thực vật thể kích thước hình biểu diễn Câu 15: Nét liền đậm dùng để vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh khuất C Đường tâm, đường trục đối xứng D Đường gióng, đường kích thước Câu 16: Nét liền mảnh dùng để vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh khuất C Đường tâm, đường trục đối xứng D Đường gióng, đường kích thước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Nét đứt mảnh dùng để vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh khuất C Đường tâm, đường trục đối xứng D Đường gióng, đường kích thước Câu 18: Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh khuất C Đường tâm, đường trục đối xứng D Đường gióng, đường kích thước Câu 19: Theo TCVN, kiểu chữ dùng bảng vẽ kĩ thuật là: A Kiểu chữ ngang B Kiểu chữ đứng C Kiểu chữ nghiêng C Tùy ý Câu 20: Đường gióng vẽ vượt qua đường kích thước khoảng: A  6mm B  3mm C  4mm D  6mm Câu 21: Đường kích thước vẽ bằng: A Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước B Nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước C Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước D Nét liền đậm, vuông góc với phần tử ghi kích thước Câu 22: Đường gióng kích thước vẽ bằng: A Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước B Nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước C Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước D Nét liền đậm, vuông góc với phần tử ghi kích thước Câu 23: Chọn phát biểu sai: A Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt gọi mặt cắt B Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt C Đường kích thước vẽ nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước D Hình chiếu trục đo hình tròn hình tròn Câu 24: Chọn phát biểu sai: A Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt gọi mặt cắt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt C Đường kích thước vẽ nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước D Hình chiếu trục đo hình tròn hình elip Câu 25: Chọn phát biểu sai: A Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt gọi mặt cắt B Hình biểu diễn hình cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt C Đường kích thước vẽ nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước D Hình chiếu trục đo hình tròn hình elip Câu 26: Chọn phát biểu sai: A Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm sau mặt phẳng cắt gọi mặt cắt B Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt C Đường kích thước vẽ nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước D Hình chiếu trục đo hình tròn hình elip Câu 27: Hình chiếu đặt so với hình chiếu đứng?( PPCG3) A Bên trái B Ở C Ở D Bên phải Câu 28: Hình chiếu cạnh đặt so với hình chiếu đứng?( PPCG3) A Bên trái B Ở C Ở D Bên phải Câu 29: Hình chiếu đặt so với hình chiếu đứng?( PPCG1) A Bên trái B Ở C Ở D Bên phải Câu 30: Hình chiếu cạnh đặt so với hình chiếu đứng?( PPCG1) A Bên trái B Ở C Ở D Bên phải Câu 31: Trong phương pháp hình chiếu vuông góc, hướng chiếu từ xuống ta thu được: A Hình chiếu tùy ý B Hình chiếu đứng C Hình chiếu cạnh D Hình chiếu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 32: Trong phương pháp hình chiếu vuông góc, hướng chiếu từ trước ta thu được: A Hình chiếu tùy ý B Hình ...455 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KÌ II Môn: Hoá học – lớp 9 Câu 1: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. vật lí. B. hoá học. C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí. D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học. Đáp án: B Câu 2: Sự ăn mòn kim loại là (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường. B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao. C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau. D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác. Đáp án: A Câu 3: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. không khí khô. B. trong nước cất không có hoà tan khí oxi. C. nước có hoà tan khí oxi. D. dung dịch muối ăn. Đáp án: D 1 Câu 4: Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ? (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại. B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại. C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát. D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian. Đáp án: D Câu 5: Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. để ở nơi có nhiệt độ cao. B. ngâm trong nước lâu ngày. C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô. D. ngâm trong dung dịch nước muối. Đáp án: C Câu 6: Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. dung dịch axit. B. dung dịch kiềm. C. không khí. D. dung dịch muối. Đáp án: C Câu 7: 2 Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. nước. B. dầu hoả. C. rượu etylic. D. dung dịch H 2 SO 4 loãng . Đáp án: B Câu 8: Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. Fe 3 O 4 . B. Fe 2 O 3 .nH 2 O. C. Fe(OH) 2 . D. hỗn hợp FeO và Fe 2 O 3. Đáp án: B Câu 9: Một loại hợp chất kết tinh có công thức CuCO 3 .5H 2 O. Thành phần phần trăm về khối lượng nước kết tinh chứa trong CuCO 3 .5H 2 O là (Chương 2/ bài 21/ mức 3) A. 40,01%. B. 42,06%. C. 40,11%. D. 41,05%. 3 Đáp án: B Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM Câu 10: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn và khí. D. rắn, lỏng, khí. Đáp án: D Câu 11: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. S, P, N 2 , Cl 2 . B. C, S, Br 2 , Cl 2 . C. Cl 2 , H 2 , N 2 , O 2 . D. Br 2 , Cl 2 , N 2 , O 2 . Đáp án: C Câu 12: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. C, S, O , Fe. B. Cl, C, P, S. C. P, S, Si, Ca. 4 D. K, N, P, Si. Đáp án: B Câu 13: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. oxi. B. brom. C. clo. D. nitơ. Đáp án: B Câu 14: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. S, C, P. B. S, C, Cl 2 . C. C, P, Br 2 . D. C, Cl 2 , Br 2 . Đáp án: A Câu 15: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. Si, Cl 2 , O 2 . B. H 2 , S, O 2 . C. Cl 2 , C, O 2 . D. N 2 , S, O 2 . Đáp án: B 5 Câu 16: Độ tan của chất khí tăng nếu (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. tăng nhiệt độ, tăng áp suất. B. tăng nhiệt độ, giảm áp suất. C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất. D. giảm nhiệt độ, giảm áp suất. Đáp án: C Câu 17: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với (Chương 3/ bài 25/ mức 2) A. hiđro hoặc với kim loại. B. dung dịch kiềm. C. dung dịch axit. D. dung dịch muối. Đáp án: A Câu 18: Dãy các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là (Chương 3/ bài 25/ mức 2) A. C, Br 2 , S, Cl 2 . B. C, O 2 , S, Si. C. Si, Br 2 , P, Cl 2 . D. P, Si, Cl 2 , S. Đáp án: A 6 Câu 19: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần (Chương 3/ bài 25/ mức 2) A. Br, Cl, F, I. B. I, Br, Cl,   ! "#$#%&'( &)* Định luật I Niu tơn còn được gọi là: +Định luật quán tính Định luật ly tâm. &Định luật phi quán tính ,Định luật hướng tâm &)*' Khối lượng của một vật là đại lượng đặc trưng cho: +Mức độ quán tính của vật Mức hấp dẫn của vật &Mức cân nặng ,Cả ba ý trên &)* Một vật chuyển động trượt đều trên mặt phẳng nghiêng khi hệ số ma sát là 3 . Lấy g = 10m/s 2 .Mặt phẳng nghiêng hợp với phương thẳng đứng 1 góc + 0 45  0 30 & 0 60 , 0 90 &)*  Biểu thức mô men lực của một vật đối với một trục quay là: +M = F M = d. F &M = F d ,M = d F &)* Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là: +7 km/h 8 km/h &6 km/h ,5 km/h &)*( Lực F ur không đổi truyền cho vật khối lượng 1 m gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng 2 m gia tốc 6m/s². Lực F ur sẽ truyền cho vật khối lượng 1 2 m m m = + gia tốc: +1,5 m/s². 2 m/s². &4 m/s². ,8 m/s². &)*! Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là +lực mà con ngựa tác dụng vào xe. lực mà xe tác dụng vào ngựa &lực mà ngựa tác dụng vào đất. ,lực mà đất tác dụng vào ngựa &)*- Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N. +α = 0 0 120 o &α = 180 0 ,α = 90 0 &)* Hai lực cân bằng khi thoả mãn điều kiện +Ngược chiều Gồm cả A, B và C &Cùng độ lớn. ,Cùng tác dụng lên một vật, cùng giá &)* Câu nào đúng? Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách +dừng lại ngay ngả người về phía sau. &chúi người về phía trước ,ngả người sang bên cạnh. &)* Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêuvào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 cm? +100N. 1000N. &10N. ,1N. &)*' Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là: +4N 1N &2N ,100N &)* Trên đường thẳng dài 100m có hai viên bi chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Bi từ A đến B có vận tốc 5m/s. Bi từ B đến A có vận tốc 15m/s.Chọn trục Ox hướng theo hướng từ A đến B gốc O ≡ +Gốc thời gian là bi đi từ A.Thời điểm hai bi gặp nhau là: A.t = 0; t = 10s; &t = 20s; ,t = 5 s. &)*  Công thức tính lực đàn hồi là. 1   ! +F = l k ∆ F = k 2 l ∆ &F = k l ∆ ,F = k l ∆ &)* Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi A cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng một độ cao bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng. +A chạm đất trước B A chạm đất sau B &Cả hai cùng chạm đất một lúc ,Chưa đủ thông tin để trả lời. &)*( Một vật khối lượng m=1kg đặt trên bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,2. Tác dụng lên vật một lực 4N song song với mặt bàn. Lấy g = 10 m/s 2 . Gia tốc chuyển động của vật là: +1,25 m/s 2 4 m/s 2 &-2 m/s 2 ,2 m/s 2 &)*! Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s 2 . +Chưa thể biết. Bằng nhau &Lớn hơn. ,Nhỏ hơn. &)*- Thả một vật rơi tự do với gia tốc g = 10 m/s 2 . Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 3 là: +30m. 25m. &45m ,20 m. &)* Một xe khối lượng 100 kg chuyển động trên dốc dài 50m, cao 30m. Hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt tiếp xúc luôn luôn là 0,25. Lấy g = CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT Phần 5: DI TRUYỀN HỌC CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế dịch mã A A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với U, G liên kết với X D A liên kết với T, G liên kết với X Câu Đặc tính mã DT phản ánh tính thống sinh giới? A Tính liên tục B Tính đặc hiệu C Tính phổ biến D Tính thoái hoá Câu Sự nhân đôi ADN phận TB nhân thực? A Lục lạp, trung thể, ti thể B Ti thể, nhân, lục lạp C Lục lạp, nhân, trung thể D Nhân, trung thể, ti thể Câu Loại ARN mang mã đối (anticodon)? A mARN B tARN C rARN D ARN virut Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế phiên mã A A liên kết với T, G liên kết với X B A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết vớiG C A liên kết với U, G liên kết với X D.A liên kết với X, G liên kết với T Câu Vai trò enzim ADN pôlimelaza trình nhân đôi A Cung cấp lượng B Tháo xoắn ADN C Lắp ghép nu tự theo nguyên tắc bổ sung mạch tổng hợp D Phá vỡ liên kết hiđrô mạch AND Câu 7.Gen gì? A Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit B.Gen đoạn phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN C.Gen đoạn phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay ARN D.Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay phântử ARN Câu Thành phần không thuộc cấu tạo Opêrôn lac theo Jaccốp Mônô A nhóm gen cấu trúc có liên quan chức B gen điều hoà C vùng khởi động D vùng vận hành Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế tự nhân đôi A A liên kết với U, G liên kết với X B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với T, G liên kết với X D.A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G Câu 10.Mỗi nuclêôxôm đoạn AND dài quấn quanh vòng? A Quấn quanh vòng B Quấn quanh vòng 4 C Quấn quanh vòng D Quấn quanh vòng Câu 11 Chọn trình tự thích hợp ribônuclêôtit tổng hợp từ gen có đoạn mạch khuôn : A G X T T A G X A A A G X U U A G X A C A G X T T A G X A B U X G A A U X G U D T X G A A T X G T Câu 12 Số mã ba mã hoá cho axit amin A 61 B 42 C 64 D 21 Câu 13 Trên mạch tổng hợp ARN gen enzim ARN pôlimeraza chuyển theo chiều A từ 3’ đến 5’ B từ gen tiến phía C chiều ngẫu nhiên D từ 5’ đến 3’ Câu 14 Axit amin mêtiônin mã hoá mã ba A AUU B AUG C AUX D AUA Câu 15 Trong trình nhân đôi, enzim ADN pôlimêraza di chuyển mạch khuôn ADN A theo chiều từ 3’ đến 5’ B di chuyển cách ngẫu nhiên C theo chiều từ 5’ đến 3’trên mạch 3’đến 5’ mạch D theo chiều từ đến 5’đến 3’ Câu 16 Mã di truyền có ba kết thúc nào? A Mã di truyền có ba kết thúc UAA, UAG, UGA B Mã di truyền có ba kết thúc UAU, UAG, UGG C Mã di truyền có ba kết thúc UAX, UAG, UGX D Mã di truyền có ba kết thúc UXA, UXG, UGX Câu 17 Sự hình thành chuỗi pôlipetit luôn diễn theo chiều mARN? A 5’ đến 3’ B 3’ đến 5’ C đến D đến Câu 18 chu kỳ tế bào nguyên nhân, nhân đôi ADN nhân diễn A Kì sau B Kì đầu C Kì D Kì trung gian Câu 19 Mã thoái hoá tượng A Nhiều mã ba mã hoá cho axit amin B Một mã ba nhiều axit amin C Các ba nằm nối tiếp gen mà không gối lên D Các mã ba có tính đặc hiệu Câu 20 ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu tiến vào ribôxôm có ba đối mã A UAX B AUX C AUA D XUA Câu 21: Một gen tự ba đợt Mỗi gen sinh mã lần có ribôxôm trượt Số phân tử Prôtêin tổng hợp trình A.80 phân tử B 30 phân tử C 25 phân tử D Câu 22 Thành phần cấu tạo nhiễm sắc thể (NST) sinh vật nhân chuẩn là: A ADN prôtêin histon B ARN prôtêin histon C ADN prôtêin phi histon D ARN prôtêin phi histon Câu 23 Gen có Nuclêôtit loại A= 580, Nuclêôtit loại G= 620, chiều dài gen là: A 8160 Ao B 4080 Ao C 2040 Ao D 1200 Ao Câu 24 Giữa Nu mạch đơn ADN có liên kết: A photphođieste B hyđrô C peptit D ion Câu 25 Một gen dài sinh vật nhân sơ dài 5100 A mã hóa chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh gồm: A 499 aa B 998 aa C 498 aa D 999 aa Câu 26: Một gen có 480 Ađênin 720 Guanin có ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN - LỚP 9 - HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011 I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 3x – y = 6? a. M(0;-2) b.N(0;2) c. P(-2;0) d. Q(2;0) Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 3x + y = -6? a. M(0;-2) b.N(0;2) c. P(-2;0) d. Q(2;0) Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? a. 2x + 3y = 5 b. x + 1 y = 3 c. (4x – 3)y = 0 d. 2 2 5 x y x y − = + Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? a. 2x + 3y = 5xy b. x + 1 y = 3 c. 4x – 3y = 0 d. 2 2 5 x y x y − = + câu 5: Cặp số (2; -1) là nghiệm của phương trình? a. 2x + 3y = 1 b. x + xy = 3 c. 3x + 2y = 0 d. 3x + 2y = 1 câu 6: Cặp số (2; 1) là nghiệm của phương trình? a. 2x + 3y = 1 b. x + y = 3 c. 3x + 2y = 0 d. 3x + 2y = 1 Câu 7: Để đồ thị hàm số 2x + my =1 đi qua điểm A(-2; 1) thì m bằng: a. m = 3 b. m =-5 c. m = -3 d. m = 5 Câu 8: Để đồ thị hàm số 2x + my =1 đi qua điểm A(2; -1) thì m bằng: a. m = 3 b. m =-5 c. m = -3 d. m = 5 Câu 9: Đa thức P(x) = (m + n)x + m – 2 bằng đa thức 0 khi: a. m = 0; n = 0 b. m = 2; n = 2 c. m = 2; n = 0 d. m = 2; n = -2 Câu 10: Đa thức P(x) = (m - n)x + m – 2 bằng đa thức 0 khi: a. m = 0; n = 0 b. m = 2; n = 2 c. m = 2; n = 0 d. m = 2; n = -2 Câu 11: Hệ phương trình 2 3 1 2 x y x y − =   + =  có số nghiệm là: a. Một nghiệm b. Hai nghiệm c. Vô nghiệm d. Vô số nghiệm Câu 12: Hệ phương trình 2 3 1 4 6 2 x y x y − =   − =  có số nghiệm là: a. Một nghiệm b. Hai nghiệm c. Vô nghiệm d. Vô số nghiệm Câu 13: Tại x = 3 hàm số y = - 1 3 x 2 có giá trị bằng? a. 1 b. -3 c. -1 d. 3 Câu 14: Tại x = 3 hàm số y = 1 3 x 2 có giá trị bằng? a. 1 b. -3 c. -1 d. 3 Câu 15: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 1 2 x 2 ? a. (-1; - 1 2 ) b. (1; 1 2 ) c. (0; 1 2 ) d. (1; - 1 2 ) Câu 16: Điểm thuộc đồ thị hàm số y =- 1 2 x 2 ? a. (-1; 1 2 ) b. (1; 1 2 ) c. (0; 1 2 ) d. (1; - 1 2 ) câu 17: Phương trình nào trong các phương trình sau đây vô nghiệm? a. x 2 – 2x – 1=0 b. x 2 – 2x + 1=0 c. x 2 + x - 1=0 d. x 2 + x + 1=0 câu 18: Phương trình nào trong các phương trình sau đây có nghiệm kép? a. x 2 – 2x – 1=0 b. x 2 – 2x + 1=0 c. x 2 + x - 1=0 d. x 2 + x + 1=0 Câu 19: Phương trình: mx 2 + 3x + 2 = 0 có nghiệm kép khi: a. m = - 9 8 b. m = 9 8 c. m = - 8 9 d. m = 8 9 Câu 20: Phương trình: mx 2 + 3x - 2 = 0 vô nghiệm khi: a. m > - 9 8 b. m > 9 8 c. m < - 9 8 d. m < 9 8 Câu 21: Phương trình: 3x 2 + 5x + 2 = 0 có nghiệm là: a. {1; 2 3 } b. {-1; - 2 3 } c. {1; - 2 3 } d. {-1; 2 3 } Câu 22: Phương trình: 4x 2 - x - 3 = 0 có nghiệm là: a. {1; -3} b. {-1; -3} c. {1; 3 4 − } d. {-1; 3 4 } Câu 23 Phương trình: 3x 2 + 2x - 1 = 0 có tổng hai nghiệm x 1 và x 2 là: a. 2 3 b. - 2 3 c. 1 3 d. - 1 3 Câu 24: Phương trình: 3x 2 + 2x - 1 = 0 có tích hai nghiệm x 1 và x 2 là: a. 2 3 b. - 2 3 c. 1 3 d. - 1 3 Câu 25: Bán kính của một hình tròn có diện tích 78,5cm 2 (π ≈ 3,14) là: a. 25 cm b. 5 cm c. 5π cm d. 25π cm Câu 26: Từ 6 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là: a. 150 0 b. 90 0 c. 120 0 d. 240 0 Câu 27: Từ 5 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là: a. 150 0 b. 90 0 c. 120 0 d. 240 0 Câu 28: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết 0 ˆ 58A = thì số đo µ C là: a. 180 0 b. 120 0 c. 122 0 d.132 0 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11, 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11, 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay