Mẫu đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

1 205 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:01

1 MẪU BIỂU SỐ 09 Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ……………… Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh …… 1. Phần kê khai của người làm đơn: Tên đơn vị: Địa chỉ: Số điện thoại: Số Fax: Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):  Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính  Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính  Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính. Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan: 1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:  Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)  Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.  Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh. Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị: 2  Khối lượng hạt giống từng loại: ………………… kg/năm  Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm Ngày … tháng … năm 200… Trưởng đơn vị (Chữ ký và con dấu nếu có) 2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT : Ngày nhận đơn: Ngày họp tổ thẩm định: Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh: Ngày … tháng … năm 200… Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh … (Ký tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN MẤT THẺ SINH VIÊN Kính gửi: - Phòng Công tác Chính trị Công tác Sinh viên - Khoa/ Viện Trường Tên em là: Số hiệu SV: Ngày sinh: Nam/ Nữ: Hộ TT: Huyện: Tỉnh: Lớp Khóa: Khoa: Em làm thẻ sinh viên, kính mong Nhà trường chứng nhận cho em để thuận lợi làm thủ tục liên quan Em xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật có vấn đề xảy Xin chân thành cảm ơn ! , ngày .tháng năm Cán quản ngành nhận đơn Xác nhận Khoa/ Viện Sinh viên Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ……………… Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh …… 1. Phần kê khai của người làm đơn: Tên đơn vị: Địa chỉ: Số điện thoại: Số Fax: Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):  Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính  Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính  Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính. Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan: 1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:  Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)  Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.  Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh. Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:  Khối lượng hạt giống từng loại: ………………… kg/năm  Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm Ngày … tháng … năm 200… Trưởng đơn vị (Chữ ký và con dấu nếu có) 2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT : Ngày nhận đơn: Ngày họp tổ thẩm định: Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh: Ngày … tháng … năm 200… Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh … (Ký tên) 8 MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN THƯỜNG GẶP NHẤT Ở SINH VIÊN 1. ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN 2. ĐƠN XIN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI NGHỈ HỌC 3. ĐƠN XIN XÁC NHẬN 4. ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN TRƯỜNG 5. ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ 6. GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM 7. GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8. ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN Kính gửi: ………………………………… Tên tôi là: Nam (Nữ) Năm sinh là sinh viên có mã số Lớp Khoa Khóa Trường Thời gian khóa học: từ tháng năm đến….tháng ….năm…. Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật): Địa chỉ: Thôn (Ấp) Xã (Phường, Thị trấn) Huyện (Quận) Tỉnh (Thành phố) Tôi viết đơn này, xin nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng. …, ngày tháng năm Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Trường …………………………. xác nhận anh (chị) hiện nay đang là sinh viên lớp khoa Khóa của nhà trường. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI NGHỈ HỌC Tôi tên: Năm sinh: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại nhà: Số điện thoại di động: Đã tham gia công tác tại: Để hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc, kính mong các Đơn vị giúp tôi xác nhận những nội dung sau: TT Nội dung xác nhận Ghi chú (không nợ hoặc đã hoàn tất bàn giao) Ký xác nhận của Đơn vị liên quan 1 Thẻ Bảo hiểm Y tế 2 Vay/thấu chi ngân hàng 3 Các khoản nợ khác 4 Chi phí đào tạo 5 Mượn sách của Thư viện 6 Công việc bàn giao tại đơn vị (đính kèm Biên bản bàn giao) …………………, ngày …… tháng …… năm……. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN (V/v điều chỉnh họ, chữ lót, tên, năm sinh để thanh thanh toán chi phí KCB-BHYT) Kính gửi: …………………………………………………………. Họ, tên theo thẻ BHYT: ……………………………………năm sinh: …………. Số thẻ BHYT: …………………………………………………………………… Đơn vị công tác: …………………. ……………………………………………… Nơi cư trú: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Họ, tên trong hồ sơ KCB: …………………………………năm sinh:………… Đơn vị công tác: …………………. ……………………………………………… Nơi cư trú: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Giấy xuất viện hoặc đơn thuốc (nếu có): …………….…………………………. Tôi làm đơn xin tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho tôi trường hợp sai ……………………………………… nói trên là thực tế đúng một người. Lý do: Trong quá trình đi KCB, cơ sở KCB ghi chưa khớp đúng giữa thẻ BHYT và hồ sơ KCB . Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn xin xác nhận . Xác nhận ………… , ngày… tháng …. Năm ……. Tổ chức, đơn vị, cơ quan Người làm đơn (ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ, tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN TRƯỜNG Kính gởi: Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tôi tên: Sinh ngày: ____/____/_____ Nơi sinh : Mã sinh viên: Là sinh viên lớp_sv:_____________ Khóa: _____ – Đại học chính quy. Nay làm đơn này kính xin trường xác nhận tôi là sinh viên của trường. Lý do: Đăng ký học trả nợ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh Trân trọng kính chào. Xác nhận của Trường TP. HCM, ngày __ tháng __ năm ______ Người làm đơn (ký tên và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ Kính gửi: CÔNG AN PHƯỜNG……………QUẬN……………… Tôi tên: …………………………… Ngày sinh: ………………………………………………………………………… Số CMND:…………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BM19.5 ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN MẤT THẺ SINH VIÊN Kính gửi: - Phòng Công tác Chính trị Công tác Sinh viên - Khoa/ Viện Trường Tên em :…………………… .…… …Số hiệu SV: Ngày sinh :………… Nam/ Nữ:… .…… …… Hộ TT : Huyện: Tỉnh: Lớp :……… .……Khóa: Khoa: Em làm thẻ sinh viên, kính mong Nhà trường chứng nhận cho em để thuận lợi làm thủ tục liên quan Em xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật có vấn đề xảy Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày……tháng ……năm 20 … Cán quản ngành nhận đơn Xác nhận Khoa/ Viện Sinh viên Mẫu số: 12 - ĐTĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/HỌC PHẦN THAY THẾ Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Bộ môn: ………………………………………………… Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………… ………………………………… Lớp: ………………… …………………… Khóa: …… Khoa: ………………… .………………………………… Ngành:………………………………………………………………………… …………………………………………… Chuyên ngành:……………………………… Chuyên sâu: ………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………… .………………………………… Số CMTND:………………………Ngày cấp:…… /… /… …Nơi cấp……………… …………………………………………… Em làm đơn xin xác nhận học phần tương đương/học phần thay sau: STT Tên học phần Mã học phần Số tín Tên học phần tương đương/thay Mã học phần Số tín Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…… Ý kiến Bộ môn Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Kèm theo thẻ sinh viên chứng minh thư nhân dân photocopy Mẫu số: 12 - ĐTĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/HỌC PHẦN THAY THẾ Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Bộ môn: ………………………………………………… Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………… ………………………………… Lớp: ………………… …………………… Khóa: …… Khoa: ………………… .………………………………… Ngành:………………………………………………………………………… …………………………………………… Chuyên ngành:……………………………… Chuyên sâu: ………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………… .………………………………… Số CMTND:………………………Ngày cấp:…… /… /… …Nơi cấp……………… …………………………………………… Em làm đơn đại diện cho ……….… sinh viên (có danh sách kèm theo) xin xác nhận học phần tương đương/học phần thay sau: Ghi chú: Kèm theo thẻ sinh viên chứng minh thư nhân dân photocopy Mẫu số: 12 - ĐTĐH DANH SÁCH SINH VIÊN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/HỌC PHẦN THAY THẾ TT Họ tên Mã số Tên học phần Mã học phần Số tín Tên học phần tương đương/thay Mã học phần 10 11 12 13 14 15 Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày …… …tháng ….… năm 20…… Ý kiến Bộ môn (Ký ghi rõ họ tên) Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Kèm theo thẻ sinh viên chứng minh thư nhân dân photocopy Số tín Chữ ký Mẫu số: 12 - ĐTĐH Ghi chú: Kèm theo thẻ sinh viên chứng minh thư nhân dân photocopy
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên, Mẫu đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên, Mẫu đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay