Nhiều dạng bài tập nguyên lý kế toán

33 191 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:24

Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 3112222X như sau: (Đvt: 1.000đ)1.Nguyên liệu, vật liệu10.00012. Tiền mặt30.0002.Hàng hóa100.00013.Phải thu khác5.0003.Vay ngắn hạn70.00014.Phải trả cho người bán30.0004.Công cụ, dụng cụ5.00015.Tiền gửi ngân hàng 20.0005.Quỹ đầu tư phát triển10.00016.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 10.0006.Nguồn vố đầu tư XDCB30.00017.Vay dài hạn30.0007.Tạm ứng 4.00018.Thành phẩm90.0008.Phải thu khách hàng16.00019.Phải trả công nhân viên5.0009.Tài sản cố định hữu hình300.00020.Chi phí SXKD dở dang 50.00010.Lợi nhuận chưa phân phối15.00021.Thuế và các khoản phải nộp NN10.00011.Nguồn vốn kinh doanh470.00022.Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 10.00023.Xây dựng cơ sở dở dang20.000Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số?Bài 2: Ngày 3004200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)1.Nguyên vật liệu114.00011Quỹ dự phòng tài chính17.0002.Quỹ đầu tư phát triển70.00012Chi phí SXKD dở dang 30.0003.Tiền gửi ngân hàng 60.00013Tài sản cố định hữu hình 414.0004.Công cụ, dụng cụ20.00014Nguồn vốn xây dựng cơ bản47.0005.Vay ngắn hạn 35.00015Thuế và các khỏa phải nộp NN 29.0006.Tiền mặt 10.00016Nguồn vốn kinh doanh319.0007.Phải trả người bán65.00017Tạm ứng5.0008.Thuế GTGT được khấu trừ 5.00018Phải trả công nhân viên18.0009.Thành phẩm35.00019Lợi nhuận chưa phân phối15.00010.Phải thu khách hàng 30.00020Vay dài hạn 108.000Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số? BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  Đối tượng hạch toán kế toán (1,2,3,4) Bài 1: Tình hình tài sản công ty (A) ngày 31/12/222X sau: (Đvt: 1.000đ) Nguyên liệu, vật liệu 10.000 12 Tiền mặt Hàng hóa 100.000 13 Phải thu khác Vay ngắn hạn 70.000 14 Phải trả cho người bán Công cụ, dụng cụ 5.000 15 Tiền gửi ngân hàng Quỹ đầu tư phát triển 10.000 16 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Nguồn vố đầu tư XDCB 30.000 17 Vay dài hạn Tạm ứng 4.000 18 Thành phẩm Phải thu khách hàng 16.000 19 Phải trả công nhân viên Tài sản cố định hữu hình 300.000 20 Chi phí SXKD dở dang 10 Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 21 Thuế khoản phải nộp NN 11 Nguồn vốn kinh doanh 470.000 22 Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 23 Xây dựng sở dở dang Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn xác định tổng số? 30.000 5.000 30.000 20.000 10.000 30.000 90.000 5.000 50.000 10.000 10.000 20.000 Bài 2: Ngày 30/04/200X xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh sau: (Đvt: 1.000đ) Nguyên vật liệu 114.000 11 Quỹ dự phòng tài 17.000 Quỹ đầu tư phát triển 70.000 12 Chi phí SXKD dở dang 30.000 Tiền gửi ngân hàng 60.000 13 Tài sản cố định hữu hình 414.000 Công cụ, dụng cụ 20.000 14 Nguồn vốn xây dựng 47.000 Vay ngắn hạn 35.000 15 Thuế khỏa phải nộp NN 29.000 Tiền mặt 10.000 16 Nguồn vốn kinh doanh 319.000 Phải trả người bán 65.000 17 Tạm ứng 5.000 Thuế GTGT khấu trừ 5.000 18 Phải trả công nhân viên 18.000 Thành phẩm 35.000 19 Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 10 Phải thu khách hàng 30.000 20 Vay dài hạn 108.000 Yêu cầu: Phân loại tài sản nguồn vốn xác định tổng số? Bài 3:Ngày 31/05/200X xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh sau: (Đvt: 1.000đ) Tài sản cố định hữu hình 45.000 10 Phải thu khác 2.000 Nguyên vật liệu 6.000 11 Nguồn vốn kinh doanh 50.000 Hàng hóa 30.000 12 Quỹ đầu tư phát triển 15.000 Công cụ, dụng cụ 1.000 13 Nguồn vốn xây dựng 6.000 Tiền mặt 2.000 14 Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.500 Tiền gửi ngân hàng 14.000 15 Lợi nhuận chưa phân phối 10.000 Tạm ứng 2.000 16 Hao mòn tài san cố định 12.000 Phải thu khách hàng 3.000 17 Vay ngắn hạn 9.000 Thành phẩm 7.000 18 Phải trả người bán 4.500 Yêu cầu: Phân loại tài sản nguồn vốn xác định tổng số? * Lập bảng cân đối kế toán (4,5,6,7) Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán vào số liệu tập 1,2,3 Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản liệt kê sau: (đvt: đồng) Tài sản cố định hữ hình 60.000.000 Phải trả cho người bán 5.000.000 Hao mòn tài sản cố định 20.000.000 Phải thu khách hàng 7.000.000 Nguyên liệu, vật liệu 2.000.000 10 Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000 Thành Phẩm 6.000.000 11 Vay ngắn hạn 3.000.000 Công cụ,dụng cụ 2.000.000 12 Phải trả, phải nộp khác 1.000.000 Tiền mặt 3.000.000 13 Lợi nhuận chưa phân phối X? Tiền gửi ngân hàng 10.000.000 Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản nguồn vốn, dùng tính chất cân đối bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ)? Lập bảng cân đối kế toán? Bài 6: giả sử tình hình vốn kinh doanh doanh nghiệp đến ngày 30/11/200X sau (đvt: đồng) Tiền mặt 20.000.000 Vay ngắn hạn 30.000.000 Tiền gửi ngân hàng 30.000.000 Phải trả người bán 35.000.000 Thuế GTGT khấu 5.000.000 Thuế khoản phải nộp 10.000.000 trừ NN Công cụ, dụng cụ 50.000.000 10 Quỹ đầu tư phát triển 20.000.000 Thành phẩm 10.000.000 11 Nguồn vốn kinh doanh 140.000.000 Tài sản cố định hữ hình 70.000.000 12 Nguyên vật liệu 50.000.000 Trong tháng 12 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng 10.000.000đ vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ Cấp cấp cho doanh nghiệp số tài sản cố định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 25.000.000đ Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 30/11/200X? Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X? Bài 7: Tiền gửi ngân hàng tồn đầu tháng 20.000.000đ Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 2.000.000đ Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp tiền gửi ngân hàng 3.000.000đ Nhập kho nguyên vật liệu trả tiền gửi ngân hàng 1.500.000đ Dùng tiền mặt để gửi ngân hàng 4.000.000đ Trả lương cho công nhân viên tiền gửi ngân hàng 2.000.000đ Yêu cầu: Hãy mở, ghi khóa tài khoản chữ T “tiền gửi ngân hàng” Bài 8: Tiền mặt tồn kho đầu tháng 10.000.000đ Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Dùng tiền mặt 5.000.000đ để mở tài khoản ngân hàng Khách hàng trả nợ tiền mặt 15.000.000đ Thu tạm ứng nhân viên tiền mặt 3.000.000đ Chi tiền mặt trả nợ cho ngườu bán 7.000.000đ Vay ngắn hạn ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 4.000.000đ Yêu cầu: Hãy mở, ghi khóa tài khoản chữ T “tiền mặt” Bài 9: Số dư đầu kỳ tài khoản phải trả người bán 20.000.000đ Trong kỳ nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 10.000.000đ Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 5.000.000đ Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 7.000.000đ mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ Yêu cầu: Phản ánh tình hình vào tài khoản “phải trả người bán” * Phương pháp ghi sổ kép (10,11,12) Bài 10: Hãy định khoản tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh 7,8,9 Bài 11: Hãy định khoản tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (đvt: 1.000đ) Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 80.000 Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000 Người mua trả nợ tiền mặt 40.000 Chi tiền mặt vay trả nợ ngắn hạn 15.000 Nhập kho hàng hóa chưa toán 110.000, giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT khấu trừ 10.000 Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000 Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 thuế đầu vào khấu trừ 20.000, trả tiền mặt 100.000 120.000 chưa toán Nhận vốn góp liên doanh tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000 Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000 10 Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp tiền gửi ngân hàng 35.000 Bài 12: Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (ĐVT: đồng) Tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp vào ngày 30/11/200X Vay ngắn hạn 6.000.000 Tiền mặt 2.000.000 Tiền gửi ngân hàng 10.000.000 Phải thu khách hàng 4.000.000 Tài sản cố định HH 38.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 48.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 4.000.000 Thành phẩm 6.000.000 Nguyên Vật liệu 5.000.000 Phải trả CNV 1.000.000 Phải trả cho người bán 4.000.000 Quỹ đấu tư phát triển 2.000.000 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 12/200X Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 2.000.000 Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp tiền gởi ngân hàng 3.000.000 Nhập kho nguyên vật liệu trả tiền gửi ngân hàng 1.500.000 Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 4.000.000 Dùng lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000.000 Dùng lợi nhuận đểbổ sung quỹ đầu tư phát tiển 1.000.000 Vay ngắn hạn nhập quỹ tiền mặt 1.000.000 Được cấp thêm tài sản cố định HH trị giá 8.000.000 Nhập kho nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán 3.000.000 10 Chi tiền mặt để trả nợ cho người bán 1.500.000 11 Chi tiền mặt để toán cho công nhân 1.000.000 12 Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắn hạn 3.000.000 Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 30/11/200X Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 12/200X Phản ánh vào tất tài khoản có liên quan Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X Lập bảng cân đối phát sinh (Bài 11,12) Bài 13: Hãy lập bảng cân dối phát sinh dựa vào số liệu 11,12 Bài 14: Tại doanh nghiệp vào ngày 30/4/200X có bảng cân đối kế tóan sau: (ĐVT: 1.000đ) TÀI SẢN Số Tiền NGUỒN VỐN Số tiền A TSLĐ & ĐẦU TƯ NN 900.000 A NỢ PHẢI TRẢ 400.000 Tiền mặt 20.000 Vay ngắn hạn 200.000 Tiền gửi ngân hàng 280.000 Phải trả cho người bán 150.000 Phải thu khách hàng 100.000 Phải trả phải nộp khác 50.000 Nguyên liệu, vật liệu 500.000 B NGUỒN VỐN CSH 5.600.000 B TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DH 5.100.000 Nguồn vốn kinh doanh 5.500.000 TSCĐ hữu hình 5.100.000 Quỹ đầu tư phát triển 70.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000 TỔNG TÀI SẢN 6.000.000 TỔNG NGUỒN VỐN 6.000.000 Trong tháng 5/200X phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp tiền gửi ngân hàng 80.000 Nhập kho 100.000 nguyên vật liệu trả tiền gởi ngân hàng Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 80.000 Rút tiền gởi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000 Chi tiền mặt để trả khỏan phải trả khác 40.000 Nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp tài sản cố định hữu hình có giá trị 500.000 Chuyển quỹ đầu tư phát triển kinh doanh để bổ sung vốn kinh doanh 50.000 Yêu cầu: Định khỏan nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 5/200X Phản ánh vào tất tài khỏan có liên quan Lập bảng cân dối tài khỏan Lập bảng cân đối kế tóan tháng 5/200X Bài 15: Tại doanh nghiệp vào ngày 31/01/200x có tài liệu sau: (ĐVT: đồng) Tiền Mặt 1.000.000 Hao mòn TSCĐ HH (500.000) Tiền gửi ngân hàng 2.000.000 Tài sản cố định hữu hình 30.000.000 Phải thu khách hàng 4.500.000 Vay ngắn hạn 8.000.000 Tạm ứng 1.000.000 Phải trả người bán 2.000.000 Phải thu khác 500.000 Quỹ đầu tư phát triển 2.500.000 Hàng hóa 7.500.000 Nguồn vốn kinh doanh 30.000.000 Công cụ dụng cụ 400.000 Lãi chưa phân phối 3.900.000 Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000 Được Nhà nước cấp cho số tài sản cố định hữu hình mới, nguyên giá 400.000 Nhập kho hàng hóa chưa tóan 220.000 giá trị hàng hóa 200.000 thuế GTGT đầu vào 20.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 60.000 trả nợ người bán Người mua trả nợ tiền mặt 30.000 Nhập kho vật liệu, trị giá vật liệu 60.000, thuế GTGT đầu vào 6.000 Đã trả tiền mặt 16.000, lại 50.000 chưa tóan Chi tiền mặt 20.000 trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10.000 quỹ dự phòng tài 2.000 Tạm ứng 500 tiền mặt cho nhân viên công tác 10 Mua số công cụ dụng cụ trị giá 3.000 trả tiền mặt 11 Thu khỏan thu khác tiền mặt 400 12 Người mua ứng trước (trả trước) 10.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng 13 Chuyển tiền gửi ngân hàng 20.000 trả trước cho người bán để kỳ sau mua hàng 14 Góp vấn liên doanh dài hạn với đơn vị bán tài sản cố định trị giá 100.000 hàng hóa 60.000 15 Nhận vốn góp liên doanh tài sản cố định trị giá 200.000 Yêu Cầu: Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/01/200X Định khỏan nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh vào tài khỏan có liên quan Lập bảng đối chiếu số phát sinh Lập bảng cân đối kế tóan ngày 28/2/200X Bài 16: Có tài liệu loại vật liệu sau: Tồn kho đầu tháng 3/200X: Vật liệu chính: 500kg x 3.000đ/kg Vật liệu phụ 200kg x 1.000đ/kg Các nghiệp vụ nhập xuất tháng: Ngày 5/3 nhập kho: 1.000 kg VL 300kg VL phụ, giá mua 2.700đ/kg VL chính, 950đ/kg VL phụ Ngày 8/3 nhập kho 500kg VL chính, giá mua 2.750đ/kg Ngày 12/3 xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm: - Vật liệu chính: 1.400kg - Vật liệu phụ: 350kg Yêu cầu: Xác định giá trị vật liệu xuất dùng theo phương pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quyền Bài 17: Có tài liệu vật liệu A sau: Tồn kho đầu tháng 4/2004; 200kg, đơn giá 4.000đ/kg Trong tháng phát sinh: + Ngày 3/4 nhập kho 600kg, giá mua 3.800đ/kg + Ngày 5/4 xuất kho 400kg, để sản xuất sản phẩm + Ngày 10/4 nhập kho 700kg, giá mua 3.920đ/kg + Ngày 15/4 xuất kho 600kg để sản xuất sản phẩm Yêu cầu: Xác định trị giá xuất kho tháng theo phương pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quyền Bài 18: Tại doanh nghiệp sản xuất loạI sản phẩm có tài liệu sau: (ĐVT: đồng) Số dư đầu tháng TK 154:300.000 Tình hình phát sinh tháng: Tiền lương phải toán cho công nhân sản xuất sản phẩm 500.000, nhân viên phân xưởng 200.000 Trích BHXH, BHYT KPCĐ theo quy định Vật liệu xuất dùng có giá trị 3.000.000, sử dụng đê sản xuất sản phẩm 2.900.000, phục vụ phân xưởng 100.000 Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất 400.000 Trong tháng sản xuất hoàn thành 500.000 sản phẩm nhập khoa thành phẩm cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng 133.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Xác định giá thành đơn vị sản phẩm Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm Bài 19: Doanh ngiệp sản xuất loại sản phẩm A, B có tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ) Chi phí san xuất dở dang đầu tháng sản phẩm A: 400.000, sản phẩm B: 250.000 Tình hình phát sinh tháng: Vật liệu xuất kho có giá trị 5.000.000, sử dụng cho sản xuất sản phẩm A: 3.000.000, sản xuất sản phẩm B: 1.800.000, phục vụ phân xưởng 200.000 Tiền lương phải toán cho công nhân 1.200.000, công nhân sản xuất sản phẩm A 600.000, công nhân sản xuất sản phẩm B 400.000, nhân viên phân xưởng 200.000 Tính BHXH, BHYT KPCĐ theo quy định Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất 500.000 Trong tháng doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm A 400 sản phẩm B nhập kho hàng thành phẩm Biết rằng: + Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng sản phẩm A 400, sản phẩm B 350.000 + Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B theo tỉ lệ với chi phí phân công trực tiếp Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Xác định giá thành đơn vị sản phẩm A, sản phẩm B Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm Bài 20: Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ) Số dư đầu tháng tài khoản 154 300.000 Tình hình phát sinh tháng: Vật liệu xuất kho trị giá 4.100.000 sử dụng cho: - Trực tiếp sản xuất sản phẩm 3.500.000 - Phục vụ phân xưởng 300.000 - Bộ phận bán hàng 120.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp 180.000 Tiền lương phải toán cho công nhân 1.200.000, đó: - Công nhân sản xuất sản phẩm 500.000 - Nhân viên phân xưởng 120.000 - Nhân viên bán hàng 200.000 - Nhân viên quản lý doanh nghiệp 300.000 Tính BHXH, BHYT KPCĐ theo quy định Khấu hao tài sản cố định 600.000 phân bổ cho: - Phân xưởng sản xuất 300.000 - Bộ phận bán hàng 100.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp 200.000 Trong tháng sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng 233.000 Xuất kho 800 sản phẩm để bán cho khách hàng giá bán 8.000đ/sp Thuế GTGT 10% khách hàng toán tiền gửi ngân hàng Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính giá thành sản phẩm xác định kết kinh doanh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm xác định kết kinh doanh Bài 21: Có tài liệu doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A B (ĐVT: đồng) Tài liệu1: Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ cho bảng: Khoản trích Khấu hao Đối tượng CP/Loại CP Vật Liệu Tiền lương theo lương TSCĐ SP A 4.000.000 900.000 171.000 SP B 2.500.000 600.000 114.000 Phục vụ QL phân xưởng 300.000 300.000 57.000 500.000 Bộ phạn bán hàng 80.000 200.000 38.000 200.000 Bộ phận QLDN 120.000 500.000 95.000 300.000 Tài liệu 2: - Sản phẩm sản xuất hoàn thành tháng 1.000 sản phẩm A 400 sản phẩm B nhập kho, cho biết: - Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng sản phẩm A 400.000, sản phẩm B 150.000 Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng sản phẩm A 200.000, sản phẩm B 300.000 - Xuất kho 600 sản phẩm A 300 sản phẩm B để bán cho khách hàng giá bán 8.000đ/spA 10.000đ/spB, thuế GTGT 10% thu toàn tiền gửi ngân hàng Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kết chuyển khoản có liên quan để xác định kết kinh doanh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản giá thành sản phẩm xác định kết kinh doanh Bài 22: Tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hoạt động kinh tế diễn tháng sau: (ĐVT: đồng) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dầu tháng là: 3.000.000 Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Mua nguyên vật liệu nhập kho giá chưa thuế 20.000.000, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển trà tiền mặt 2.000.000 Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 5.500.000, thuế GTGT 500.000, tất trả tiền gửi ngân hàng Xuất nguên vật liệu sử dụng 50.000.000, đó: - Trực tiếp sản xuất sản phẩm 30.000.000 - Quản lý phân xưởng 6.000.000 - Hoạt động bán hàng 7.000.000 - Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000 Xuất công cụ dụng cụ trị giá 4.000.000 cho phận quản lý phân xưởng, phân bổ làm tháng tháng Trong tháng tiền lương phải trả cho công nhân viên: - Trực tiếp sản xuất sản phẩm 5.000.000 - Quản lý phân xưởng 3.000.000 - Hoạt động bán hàng 5.000.000 - Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000 Trích BHXH, BHYT KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trong tháng khấu hao tài sản cố định cho quản lý phân xưởng 5.000.000 Sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm Sản phẩm dở dang cuối tháng 2.520.000 Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại lý bán 10 Nhậ giấy báo đại lý bán hàng với giá bán chưa thuế 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu 10%, tất thu tiền gửi ngân hàng 11 Chi tiền mặt toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho phận bán hàng 1.000.000, thuế GTGT 10% Yêu cầu: Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính giá thành sản phẩm Xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan Bài 23: Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (ĐVT: đồng) Mua hàng hoá nhập kho, giá mua 1.100.000, thuế GTGT đầu vào 100.000, chưa trả tiền cho người bán Xuất kho hàng hoá gửi bán, giá xuất kho 8.000.000 Nhập kho hàng thành phẩm A: 40 chiếc, giá thành thực tế 500.000đ/chiếc, thuế GTGT 10 % chưa trả tiền người bán Xuất hàng hoá nghiệp vụ (1) bán, giá bán 1.400.000, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền khách hàng Xuất 30 sản phẩm A bán, giá bán chưa thuế 600.000đ/chiếc, thuế GTGT 10% chưa thu tiền khách hàng Nhận giấy báo mua hàng khách hàng lô hàng gửi bán nghiệp vụ (2), giá bán 13.200.000, thuế GTGT 1.200.000, tiền chưa thu Nhận giấy báo ngân hàng thu nợ khách hàng nghiệ vụ (5) sau đồng ý trừ khấu thương mại 2% giá bán chưa thuế trả nợ trước hạn toán Đồng ý giảm giá bán lô hàng bán nghiệp vụ (6) hàng sai quy cách, số tiền giảm 1.000.000, số lại thu tiền mặt Chi phí tập hợp tháng sau: a Chi tiền mặt 800.000 cho chi phí vân chuyển bán hàng b Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện thoại, điện, nước cho phận bán hàng 700.000, phận quản lý doanh nghiệp 1.000.000 Tổng thuế GTGT 170.000 c Chi tiền gửi ngân hàng trả chochi phí quản cáo bán hàng 2.000.000, phân bổ theo bôn tháng kể từ tháng d Phải trả theo hoá đơn chi phí tiếp khách công ty 500.000 e Khấu hao tài sản cố định cho phận bán hàng 800.000, phận quản lý doanh nghiệp 1.000.000 f Phải trả lương cho phận bán hàng 800.000, quản lý doanh nghiệp 1.000.000 g Trích BHXH, BHYT theo chế độ quy định Yêu cầu: Xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, phản ánh vào sơ đồ tài khoản Bài 24: Công ty thương mại X có tình sau: (ĐVT: 1.000đ) Mua hàng hoá nhập kho: giá toán 110.000 chưa toán tiền Trong giá trị hàng hoá 100.000, thuế GTGT đầu vào 10% Xuất kho công cụ, dụng cụ trị giá 1.000 phân bổ cho chi phí bán hàng kỳ 500 Chi phí dịch vụ (điện, nước,…) 1.100 trả tiền mặt Trong giá trị dịch vụ 1.000, thuế GTGT 10% Tính cho quản lý doanh nghiệp Tính tiền lương phải trả 1.000 phận bán hàng 300, phận quản lý doanh nghiệp 700 Trích BHXH, BHYT KPCĐ theo tỷ lệ quy định Hao mòn tài sản cố định kỳ 400 Phân bổ cho phận bán hàng 100 phận quản lý doanh nghiệp 300 Chi phí tiếp khách lãnh đạo kỳ 1.000 trả tiền mặt Xuất kho hàng hoá tiêu thụ chưa thu tiền, giá toán người mua phải trả 165.000 giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp 15.000 Trị giá vốn hàng hoá tương đương 110.000 Chi tiền mặt trả lương công nhân viên 10 Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau trừ thuế GTGT đầu vào) 11 Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết kinh doanh Bài 25: Tài sản danh nghiệp đầu tháng 1/2005 sau: (ĐVT: đồng) Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Tiền mặt Phải thu khách hàng Nguồn vốn kinh doanh Vay ngắn hạn Tài sản cố định hữu hình Tiền gửi ngân hàng Lợi nhuận chưa phân phối Phải trả người bán Nguyên vật liệu 2.000.000 7.000.000 37.800.000 8.000.000 30.000.000 4.800.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 Được cấp tài sản cố định hữu hình nguyên giá 10.000.000đ (Biên bàn giao số 01 ngày 01/1) Rút tiền gởi ngân hàng nhập ủy tiền mặt 2.000.000đ (Phiếu số 01 ngày 03/1) Dùng tiền mặt mua nguyên vật liệu nhập kho 770.000đ, mua công cụ, dụng cụ lao động 330.000, tổng thuế GTGT đầu vào 100.000đ (Phiếu chi 01 ngày 05/1, phiếu nhập kho số 01 ngày 05/1) Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 1.000.000đ (Giấy báo nợ số 10 ngày 10/1) Người mua trả nợ tiền gửi ngân hàng 6.000.000đ (Giấy báo có số 15 ngày 20/1) Chuyển giao trả lại cấp tài sản cố định hữu hình trị giá 8.000.000đ (Biên bàn giao số 02 ngày 21/1) Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 2.000.000đ, trả nợ vay ngắn hạn 5.000.000đ (Giấy báo nợ số 11 ngày 25/1) Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 1.000.000đ thuế GTGT đầu vào 100.000đ, tất chưa tóan Chi phí vận chuyển trả tiền mặt 50.000đ (phiếu nhập kho số 02 ngày 30/1) Yêu cầu: Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh vào tài khỏan có liên quan lập bảng cân đối tài khỏan ngày 31/1/2005 Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/1/2005 Ghi vào sổ nhật ký chung sổ TK 111 Bài 26: bảng cân đối kế tóan doanh ngiệp tính đến ngày 30/11/200X sau: (ĐVT: đồng) TÀI SẢN Số Tiền NGUỒN VỐN Số tiền A TSLĐ & ĐẦU TƯ NN 35.000.000 A NỢ PHẢI TRẢ 12.000.000 Tiền mặt 3.000.000 Vay ngắn hạn 5.000.000 Tiền gửi ngân hàng 12.000.000 Phải trả cho người bán 5.000.000 Phải thu khách hàng 5.000.000 Phải trả, phải nộp khác 2.000.000 Nguyên liệu, vật liệu 6.000.000 B NGUỒN VỐN CSH 63.000.000 Công cụ, dụng cụ 2.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000 Chi phí SXKD dở dang 1.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 8.000.000 Thành phẩm 6.000.000 B TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DH 40.000.000 TSCĐ hữu hình 50.000.000 Hao mòn TSCĐ (10.000.000) TỔNG TÀI SẢN 75.000.000 TỔNG NGUỒN VỐN 75.000.000 Trong tháng 12/200X có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Được cấp tài sản cố định hữu hình nguyên giá 8.000.000đ (biên bàn giao số 01 ngày 1/12) Mua nguyên vật liệu nợ người bán 6.600.000, thuế GTGT 600.000đ (HĐBH số 01 ngày 2/12, phiếu nhập kho số 01 ngày 2/12) Mua công cụ tiền mặt 660.000, thuế GTGT 60.000đ (HĐBH số 10 ngày 2/12, phiếu nhập kho số 02 ngày 3/12, phiếu chi số 01 ngày 3/12) Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1.000.000đ (Giấy báo nợ số 01 ngày 4/12, phiếu thu số 01 ngày 4/12) Khách hàng trả nợ tiền gửi ngân hàng 2.000.000đ tiền mặt 400.000đ (Giấy báo có số 01 ngày 5/12, phiếu thu số 02 ngày 5/12) Dùng tiền mặt trả khỏan phải trả 200.000đ (phiếu chi số ngày 6/12) Dùng lãi bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000.000đ Vay ngắn hạng ngân hàng trả nợ người bán 3.000.000đ (Giấy báo nợ số ngày 8/12) Chuyển giao tài sản cố định hữu hình cho đơn vị khác nguyên giá 8.000.000đ hao mòn 500.000đ (biên bàn giao số ngày 9/12) 10 Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 2.000.000đ (Giấy báo nợ số ngày 10/12) 11 Xuất thành phẩm bán: giá xuất kho 5.000.000đ, giá bán 8.800.000đ thuế GTGT đầu 800.000đ, tiền chưa thu (Phiếu xuất kho kiêm hợp đồng số 01 ngày 11/12, hợp đồng số 01 ngày 11/12) 12 Tập hợp chi phí tháng: a Chi tiền mặt vận chuyển bán hàng 100.000đ, tiếp khách công ty 50.000đ (Phiếu chi số 03 ngày 30/12) b Tiền thưởng phải trả cho phận bán hàng 500.000đ, quản lý doanh nghiệp 400.000đ (Bảng lương tháng 12/200X) c Trích BHXH, KPCĐ theo quy định chế độ d Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện, nước, điện thoại cho phận bán hàng 220.000đ, quản lý doanh nghiệp 330.000đ, thuế GTGT 50.000đ (HĐBH số 02 ngày 29/12, giấy báo nợ 04 ngày 30/12) 13 Khấu trừ thuế GTGT cuối tháng 14 Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết kinh doanh 16 Chi TM tạm ứng cho CNV 6.000.000đ 17 Xuất số công cụ dùng cho quản lí phân xưởng 4.200.000đ 18 Trả tiền vay ngắn hạn chuyển khoản 40.000.000đ 19 Báo cáo toán tạm ứng CNV lập, mua phụ tùng 3.400.000đ, số lại 2.600.000đ nộp phòng tài vụ 20 Chi TM ký quỹ ngắn hạn 18.000.000đ 21 Chi TM trợ cấp khó khãn cho CNV 7.000.000đ (do quỹ phúc lợi đài thọ) 22 Mua máy móc thiết bị trị giá 70.000.000đ trả TGNH Bài 6: Hạch toán chi tiết: vật liệu Có tài liệu doanh nghiệp sau: Số dư đầu tháng 1/2001 -Vật liệu X 1.000kg x 5.000đ/kg = 5.000.000 -Vật liệu Y 2.500kg x 4.000đ/kg = 10.000.000 - Vật liệu phụ A 500kg x 1.800đ/kg = 900.000 - Phụ tùng B = 1.000.000 100kg x 2.000đ/kg Trong tháng 1/2001 phát sinh nghiệp vụ sau: Nhập kho vật liệu phụ A 800kg, giá 1.800đ/kg, thuế VAT 10% Doanh nghiệp chýa trả tiền ngýời bán Nhập kho vật liệu X: 1.800kg đõn giá 5.000, vật liệu Y 1.000kg đõn giá 4.000 thuế VAT đầu vào10% Doanh nghiệp xuất kho vật liệu X 1.200kg vật liệu Y 2.200kg dùng để sản xuất sản phẩm Xuất kho vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm 600kg, dùng cho quản lý phân xưởng 400kg Xuất kho số phụ tùng dùng cho quản lý phân xýởng 40kg, cho quản lý doanh nghiệp 20kg Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết Bài 7: Hạch toán chi tiết: vật liệu, khoản phải thu, phải trả Có tài liệu doanh nghiệp sau: A, Số dư đầu tháng tài khoản sau:  TK 152: 5.600.000đ Trong đó:  TK 152 (VLC): 1.000 kg x 2.000 = 2.000.000 đ  TK 152 (VLP): 2.000 kg x 1.800 = 3.600.000đ  TK 131: 4.400.000đ Trong đó:  Khách hàng A: 2.400.000  Khách hàng B: 1.200.000  Khách hàng C: 800.000  TK 331: 14.600.000 đ Trong đó:  Người bán E: 9.500.000  Người bán D: 5.100.000 B Trong tháng phát sinh nghiệp vụ sau: Khách hàng A trả nợ cho DN tiền mặt 2.400.000đ Nhập kho 400kg vật liệu chính, đõn giá 2.000, thuế suất thuế VAT đầu vào 10 % chýa trả tiền ngýời bán E Nhập kho 400kg vật liệu phụ đõn giá 1.800, thuế suất thuế VAT đầu vào 10 % chýa trả tiền ngýời bán D Chi tiền mặt trả nợ cho người bán E 4.200.000 đ Trả nợ cho người bán D 4.400.000 tiền gởi ngân hàng Xuất kho vật liệu cho sản xuất sản phẩm 1.800 kg Xuất kho vật liệu phụ 1.500 kg dùng cho sản xuất sản phẩm 1.200, dùng cho quản lý sản xuất phân xưởng 300kg Khách hàng A ứng trước cho DN 5.000.000 tiền mặt DN chi tiền mặt ứng trước cho người bán D số tiền 2.500.000 Yêu cầu:  Định khoản phản ánh vào tài khoản tổng hợp chi tiết liên quan  Xác đinh số dư cuối tháng TK 152, 131, 331 Bài 8: Bài tập tổng hợp: Cân đối, định khoản, lên chữ T I.Tình hình tài sản doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2000 Tài sản cố định hữu hình 50.000.000 Hao mòn TSCĐ hữu hình 10.000.000 Nguyên vật liệu 5.000.000 Công cụ, dụng cụ 1.000.000 Chi phí SXKD dở dang 2.000.000 Thành phẩm 3.000.000 Tiền mặt 5.000.000 Tiền gửi ngân hàng 14.000.000 Nợ người bán 6.000.000 10 Người mua nợ 4.000.000 11 Khoản phải thu khác 5.000.000 12 Khoản phải trả khác 4.000.000 13 Phải nộp cho nhà nước 5.000.000 14 Tài sản thiếu chờ xử lý 1.000.000 15 Tài sản thừa chờ xử lý 2.000.000 16 Lãi chưa phân phối X 17 Nguồn vốn kinh doanh 50.000.000 18 Quỹ đầu tư phát triển 2.000.000 19 Nguồn vốn đầu tư XDCB 5.000.000 20 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000.000 21 Vay ngắn hạn ngân hàng 2.000.000 II/ Trong tháng 01/2001 có phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: DN cấp TSCĐ hữu hình trị giá 10.000.000 đ DN nhập kho NVL chưa trả tiền người bán 5.000.000 đ DN rút TGNH nhập quỹ TM 5.000.000 đ DN dùng TM mua số công cụ 1.000.000 đ DN người mua trả nợ TM 2.000.000 đ, TGNH 1.000.000đ DN thu khoản phải thu khác TM 1.500.000 đ DN dùng TGNH trả nợ ngân sách 2.000.000 đ DN dùng TM trả khoản phải trả khác 1.400.000 đ Tài sản thừa chờ xử lý giải tăng nguồn vốn kinh doanh 1.000.000 đ 10 DN vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 2.000.000đ 11 DN bổ sung nguôn vốn kinh doanh 1.000.000 đ 12 DN người mua trả nợ 500.000 đ, DN trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 13 DN chi quỹ khen thưởng, phúc lợi TGNH 500.000 đ 14 Tài sản thiếu chờ xử lý giải giảm nguồn vốn kinh doanh 500.000 đ Yêu cầu:  Tìm X?  Lập BCĐKT vào cuối năm 2000  Mở TK ghi số dư đầu tháng 01/2001  Định khoản ghi vào chữ T có liên quan  Lập Bảng cân đối tài khoản cuối tháng 01/2001  Lập Bảng CĐKT tháng 01/2001 Bài 9: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2001 sau: TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền Tiền mặt 26.000 Phải trả cho người bán 40.000 TGNH 95.000 Các khoản phải nộp NN 19.000 Phải thu khách hàng 37.000 Phải trả cho CNV 52.000 Tạm ứng Nguyên vật liệu Chi phí sxkd dở dang Tài sản cố định Ký quỹ, ký cược dài hạn Tổng 3.500 Phải trả phải nộp khác 3.500 51.000 Nguồn vốn kinh doanh 290.500 9.500 Quỹ đầu tư phát triển 29.500 232.000 Lãi chưa phân phối 50.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 504.000 Tổng 54.500 15.000 504.000 Trong tháng 1/2002 có NVKT phát sinh: Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 13.600.000 DN trả tiền mặt 9.800.000, số lại thiếu nợ lại người bán Vay ngắn hạn để trả nợ cho người bán 12.000.000 trả nợ khoản phải trả khác 2.100.000 Khách hàng trả nợ cho DN tiền mặt 5.000.000đ Chi tiền trả lương cho công nhân viên 15.000.000đ Rút tiền gởi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000.000đ Nhập kho số công cụ trị giá 7.300.000đ Nhà nước cấp cho DN TSCĐ hữu hình trị giá 30.000.000đ Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 5.000.000đ quỹ khen thưởng, phúc lợi 8.000.000đ Doanh nghiệp dùng TGNH trả nợ vay ngắn hạn 8.000.000đ toán khoản với nhà nước 5.400.000đ 10 Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên 14.000.000đ để mua phụ tùng thay 11 Báo cáo toán tạm ứng CNV lập:  Mua nguyên vật liệu nhập kho 15.600.000đ  Số lại chưa nộp phòng tài vụ 12 DN chuyển quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn vốn đầu tư XDCB 16.000.000đ YÊU CẦU: Lập định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sõ đồ tài khoản chữ T Rút số dư tài khoản lập cân đối kế toán ngày 31/01/2001 Chương IV Tính giá đối tượng kế toán Bài 10: Tính giá NVL: LIFO - FIFO cho phương pháp Định kỳ, Thường xuyên Có thông tin tình hình tồn kho đầu kỳ , mua vào bán hàng hoá X Công ty A tháng 1/2001 đây: Ngày Tồn kho đầu kỳ Mua vào Số lg bán Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền 1/1 1.400 19 26.600 7/1 300 8/1 600 20 12.000 9/1 13.000 12/1 900 21 18.900 15/1 150 18/1 500 22 11.000 24/1 800 23 18.400 31/1 Tổng cộng 1.350 1.400 26.600 2.800 60.300 3.100 YÊU CẦU: Giả định công ty áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, sử dụng: a Phương pháp FIFO b Phương pháp LIFO Giả định công ty áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, sử dụng: a Phương pháp FIFO b Phương pháp LIFO Bài 11: Tính giá vật tư theo phương pháp nhập xuất Tại công ty có tài liệu hàng tồn kho sau: A/ Tồn kho đầu kỳ:  Nguyên vật liệu chính: 1800 kg, tổng trị giá thực tế 2.880.000đ  Vật liệu phụ: 2400 kg, tổng trị giá thực tế 3.360.000đ B/ Nhập vào kỳ: Đợt 1: Nhập kho 1.000 kg vật liệu 800 kg vật liệu phụ Giá mua chýa có thuế GTGT là: 1800 đ/kg vật liệu 1.500đ/kg vật liệu phụ Thuế GTGT tính theo thuế suất 5% DN dùng TGNH toán đầy đủ khoản tiền CưỚc vận chuyển ghi hoá đơn chưa có thuế GTGT 180000đ, thuế suất GTGT 5% DN chi tiền mặt để trả chi phí vận chuyển nói trên, tính cho vật liệu 100.000đ , vật liệu phụ 80.000đ Đợt 2: Nhập kho 600kg vật liệu 1.400kg vật liệu phụ Giá mua chýa có thuế GTGT: 1.700đ/kg vật liệu 1.600đ/kg vật liệu phụ Thuế GTGT 5% DN chưa trả tiền cho ngýời bán Chi phí phí bốc dỡ chi trả tiền tạm ứng 130.000đ phân bổ cho vật liệu 60.000đ, vật liệu phụ 70.000đ C/ Xuất kỳ: Xuất sau nhập đợt dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm:  Vật liệu chính: 2.500kg  Vật liệu phụ: 2.600kg Xuất sau nhập đợt 2:  Vật liệu chính: 700 kg dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm  Vật liệu phụ: 1.700kg , dùng để sản xuất SP 1.000 kg, phục vụ quản lý phân xưởng 300kg, hoạt động bán hàng 150 kg, quản lý DN 250 kg Yêu cầu: Tính giá trị vật tư xuất dùng theo phương pháp: A/ Nhập trước- Xuất trước B/ Nhập sau - xuất sau C/ Bình quân gia quyền sau lần nhập D/ Bình quân gia quyền cố định Bài 12: Tính giá tài sản cố định Doanh nghiệp mua thiết bị, giá mua chýa có thuế GTGT 50.000.000đ, thuế suất GTGT 10% DN chýa trả tiền cho ngýời bán Các chi phí trýớc sử dụng bao gồm:  Chi phí vận chuyển phát sinh chưa trả cho cho công ty vận chuyển: giá cước chưa có thuế GTGT 1.500.000đ, thuế suất 10%  Chi phí khác chưa chi trả tiền mặt 800.000đ Nhận máy móc thiết bị dùng phân xýởng sản xuất cấp cấp trị giá 100.000.000đ, chi phí trước sử dụng chi tiền mặt 100.000đ DN tiến hành công trình XDCB để thực nhà nghỉ cho CNV Công trình XDCB hoàn thành bàn giao đýợc xét duyệt với chi phí thực tế 100000000đ Biết DN dùng quỹ khen thưởng, phúc lợi để thực việc xây dựng Vay dài hạn ngân hàng để mua vãn phòng, theo giá thoả thuận 500.000.000đ chi phí trýớc sử dụng 20.000.000đ Số dư đầu tháng TK 211: 650.000.000đ, đó:  Máy móc thiết bị:  Phân xưởng sản xuất chính: 300.000.000đ  Bộ phận bán hàng: 75.000.000đ  Nhà cửa, vật kiến trúc:  Phân xưởng SXC: 100.000.000đ  Bộ phận bán hàng: 10.000.000đ  Văn phòng doanh nghiệp: 40.000.000đ  Phương tiện vận tải:  Bộ phận vận chuyển bán hàng: 30.000.000đ  Đưa rước CBCNV: 30.000.000đ  Thiết bị dụng cụ quản lý:  Phân xưởng SXC: 50.000.000đ  Bộ phận bán hàng: 5.000.000  Văn phòng DN: 10.000.000 DN tiến hành trích khấu hao TSCĐ tháng Biết tỷ lệ khấu hao năm TSCĐ mà DN áp dụng đối với:  Máy móc thiết bị là: 10%  Nhà cửa , vật kiến trúc: 6%  Phương tiện vận tải; 8%  Thiết bị dụng cụ quản lý: 12% Thanh lý thiết bị thuộc phân xưởng sản xuất chính, nguyên giá 100.000.000đ, khấu hao 60.000.000đ Chi phí lý bao gồm:  Tiền lương phải trả: 2.000.000đ  Chi phí vật liệu: 2.000.000đ  Chi phí tiền khác: 1.000.000đ  Phế liệu thu hồi từ tài sản nhập kho, trị giá 8.000.000đ Một thiết bị dùng phân xýởng, nguyên giá: 50.000.000đ, khấu hao 35.000.000đ Trong trình kiểm kê phát bị mất, định xử lý bắt người chịu trách nhiệm bồi thường Yêu cầu: Tính toán, định khoản phản ánh vào sơ đồ chữ T nghiệp vụ Tiep Theo Bài 13: Tính giá vật tư FIFO Doanh nghiệp đơn vị chịu thuế GTGT theo phýõng pháp khấu trừ thuế Trong tháng 01/2001 có tài liệu kế toán tập hợp sau: A/ Số dư đầu tháng:  TK 151 (vật liệu chính): 400 kg, trị giá 480.000đ  TK 152 (vật liệu chính): 5.000kg, trị giá 6.000.000đ  TK152 (vật liệu phụ): 3.000 kg, trị giá 1.800.000đ  TK153: 300 xẻng , trị giá 1.500.000đ  TK 156: 200 đơn vị, trị giá 3.200.000đ  Các TK khác có số dư đầu tháng giả định (x x x x) B/ Tình hình tháng: Ngày 02/ nhập kho 2.000kg vật liệu 1.000 kg vật liệu phụ Giá mua chýa có thuế GTGT lần lýợt là: vật liệu 500đ/ kg vật liệu phụ Thuế suất GTGT 5% DN chýa trả tiền cho ngýời bán Cýớc vận chuyển trả tiền mặt Trong giá hoá đõn vận chuyển chýa có thuế GTGT 1.000.000đ, thuế GTGT 100.000đ DN phân bổ cho vật liệu 800.000đ vật liệu phụ 200.000 Ngày 04/1 hàng mua đường tháng trước nhập kho DN 300kg Ngày 06/1 nhập kho 100 xẻng chuyên dùng để làm việc, giá chýa có thuế GTGT 4000đ/cái, thuế suất GTGT 10% DN trả tiền mặt Ngày 09/1 DN dùng TGNH mua số công cụ giá trị chưa có thuế GTGT 16.000.000đ, thuế suất GTGT 10% Đến cuối tháng số hàng chưa nhập kho DN Ngày 10/1 Nhập kho số hàng hoá, giá mua chưa có thuế GTGT 80.000.000, thuế suất GTGT 10%DN chi trả tiền mặt Ngày 12/1 xuất kho sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm:  Vật liệu chính: 6.000kg  Vật liệu phụ: 3.800kg Ngày 14/1 xuất kho 360 xẻng dùng cho quản lý phân xưởng Yêu cầu: Tính toán, định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ TK chữ T Biết DN tính giá hàng xuất kho Chương V Kế toán số trình kinh doanh chủ yếu 5.1 Quá trình cung cấp (dự trữ để sản xuất) Bài 14: Tiền lương khoản trích theo lương Tại doanh nghiệp tháng 01/2002 phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Căn vào bảng toán lương phụ cấp, tổng hợp chi phí tiền lương phải trả cho công nhân viên tính vào chi phí:  Tiền lương cũa công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 52.000.000  Tiền lương nhân viên phân xưởng 13.000.000  Tiền lương nhân viên bán hàng 18.000.000  Tiền lương nhân viên quản lý doanh nghiệp 27.000.000 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tiền lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Tổng hợp BHXH phải trả cho công nhân viên tháng 5.400.000 Các khoản phải khấu trừ vào thu nhập CNV  Thuế thu nhập 9.200.000  BHXH, BHYT (6%TL) Doanh nghiệp chi trả lương, khoản khác cho công nhân viên tiền mặt Cuối tháng tiến hành kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào TK 154 Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào sơ đồ TK chữ T 5.2 Quá trình sản xuất BÀI 15: Tại doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm có tài liệu: Số dư đầu tháng TK 154: 300.000 Tình hình phát sinh tháng: Tiền lương phải toán cho CN sản xuất sản phẩm 500.000, NV phân xưởng: 200.000 Trích BHXH, BHYT kinh phí công đoàn tính vào chi phí theo qui định Vật liệu xuất dùng có trị giá 3.000.000, sử dụng để sản xuất sản phẩm 2.900.000, phục vụ phân xưởng: 100.000 Khấu hao TSCĐ tính cho phân xưởng sản xuất 400.000 Trong tháng sản xuất hoàn thành 500 sản phẩm nhập kho thành phẩm Cho biết chi phí SX dở dang cuối tháng 133.000 Yêu cầu:  Định khoản ghi vào tài khoản tài liệu  Xác định giá thành đơn vị sản phẩm BÀI 16 Doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A,B có tài liệu sau: Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng sản phẩm A: 400.000, sản phẩm B 250.000 Tình hình phát sinh tháng: Vật liệu xuất kho có trị giá 5.000.000,sử dụng cho: sản xuất sản phẩm A: 3.000.000, sản xuất sản phẩm B: 1.800.000, phục vụ phân xưởng: 200.000 Tiền lương phải toán cho công nhân là:1.200.000, đó: công nhân sản xuất SPA: 600.000, công nhân sản xuất Sp B: 400.000, nhân viên phân xưởng 200.000 Tính BHXH, BHYT kinh phí công đoàn tính vào chi phí theo qui định Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất 500.000 Trong tháng doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm A 400 sản phẩm B nhập kho thành phẩm Biết rằng:  Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng sản phẩm A 200.000, sản phẩm B 350.000  Chi phí SXC phân bổ cho SP A, SP B theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất Yêu cầu:  Tính toán, lập định khoản ghi vào tài khoản tài liệu  Xác định Z đơn vị sản phẩm A,sản phẩm B Bài 17: giá thành Tại DN sản xuất loại sản phẩm A B Số dý đầu tháng 03/2000 số TK nhý sau:  TK 152 ( vật liệu ): 64.000.000đ (số lượng 4.000 kg )  TK152 (vật liệu phụ ): 36.400.000đ ( số lượng 2.800 kg)  TK 154:: 48.000.000đ Trong chi tiết gồm:  TK154 A: 26.000.000đ  TK154 B: 22.000.000đ Các tài khoản khác có số dư đầu tháng giả định (x x x) Trong tháng 03/2000 phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Nhập kho 2.600 kg vật liệu 1.800kg vật liệu phụ Giá mua chưa có thuế GTGT 15.600 đ/kg vật liệu 12.000đ/kg vật liệu phụ, thuế suất GTGT 10%, DN chưa trả tiền cho người bán Chi phí vận chuyển chi trả tiền mặt cho người vận chuyển: giá cước chưa có thuế GTGT 1.920.000 đ, thuế GTGT 96.000 đ DN phân bổ chi phí vận chuyển cho vật liệu 1040.000 đ, vật liệu phụ 880.000đ Xuất kho vật tư: vật liệu chính(kg) vật liệu phụ (kg) Sản xuất SPA 5.000 1.800 Sản xuất SPB 1.500 2.200 Phục vụ & quản lý PX 200 Hoạt động bán hàng 100 Quản lý doanh nghiệp 100 Trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí tháng 03/2000:  TSCĐ phục vụ phân xưởng, nguyên giá 40.000.000đ, biết tỉ lệ khấu hao năm 12%  Nhà kho phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động bán hàng, nguyên giá 60.000.000 đ, tỷ lệ khấu hao năm 15%  TSCĐ khác dùng cho quản lý doanh nghiệp, nguyên giá: 48.000.000đ, tỷ lệ khấu hao năm 14% Tiền lương phải trả cho công nhân viên tính vào chi phí:  Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm A: 26.000.000  Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm B: 14.000.000  Tiền lương công nhân viên quản lý phân xưởng: 12.000.000  Tiền lương công nhân viên bán hàng: 19.000.000  Tiền lương công nhân viên quản lý DN: 18.000.000 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ qui định tính vào chi phí SXKD Chi phí tiền điện trả tiền mặt dùng vào việc sản xuất quản lý sản xuất phân xưởng 2.760.000đ Vật tư dùng để sản xuất sản phẩm A sử dụng không hết nhập lại kho nguyên vật liệu 204.000đ Báo cáo kết sản xuất nhập kho 7.250 SPA 6.000 SPB Chi phí sản xuất dở dang SPA 25.940.000đ, SPB 7.820.000đ Yêu cầu: Tính toán, định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ TK chữ T Xác định giá thành đơn vị SPA SPB Tài liệu bổ sung:  DN tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền  Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiền lương công nhân sản xuất 5.3 Quá trình tiêu thụ xác định kết kinh doanh BÀI 18 : Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: Số dư đầu tháng tài khoản 154: 300.000 Tình hình phát sinh tháng: Vật liệu xuất kho có trị giá 4.000.000, sử dụng cho:  Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 3.500.000  Phục vụ PX 300.000  Bộ phận bán hàng: 120.000  Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 180.000 Tiền lương phải toán cho cộng nhân 1.200.000 đó:  Công nhân sản xuất sản phẩm: 500 000  Nhân viên phân xưởng: 200.000  Nhân viên bán hàng: 200.000  Nhân viên quản lý doanh nghiệp 300.000 Tính BTXH,BHYT KPCĐ tính vào chi phí theo qui định Khấu hao tài sản cố định 600.000 phân bổ cho:  Phân xưởng sản xuất: 300.000  Bộ phận bán hàng: 100.000  Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 200.000 Trong tháng sản xuất hoàn thàmh 1000 sản phẩm nhập kho thành phẩm, cho biết chi phí SX dở dang cuối tháng 233.000 Xuất kho 800 sản phẩm để bán cho khách hàng giá bán 8.000đ/SP Thuế GTGT: 10% Khách hàng toán chuyển khoản Yêu cầu: Định khoản ghi vào tài khoản tài liệu Kết chuyển khoản có liên quan để xác định kết kinh doanh BÀI 19 Có tài liệu doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm Sản phẩm A sản phẩm B Tài liệu 1: Chi phí sản phẩm kinh doanh phát sinh kỳ cho bảng: Đơn vị : đồng Vật liệu Tiền lương CK trích theo lương Khấu hao TSCĐ SP A 4.000.000 900.000 171.000 SP B 2.500.000 600.000 114.000 300.000 300.000 57.000 500.000 80.000 200.000 38.000 200.000 120.000 500.000 95.000 300.000 Phục vụ QL PX Bộ phận bán hàng Bộ phận quản lý DN Tài liệu Sản phẩm sản xuất hoàn thành tháng: 1.000 sản phẩm A 400 sản phẩm B nhập kho Cho biết:  Chi phí sản xuất chung phân bổ cho Sp A, Sp B theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất  Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng: Sp A là: 400.000, Sp B: 150.000  Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng: Sp A 200.000, Sp B 300.000 Xuất kho 600 sản phẩm A 300 sản phẩm B để bán cho khách hàng: giá bán 8.000đ/sản phẩm A 10.000đ/ sản phẩm B, thuế GTGT: 10% thu toàn tiền gửi ngân hàng Yêu cầu: Tính toán, định khoản ghi vào tài khoản tài liệu Kết chuyển khoản có liên quan để xác định KQKD 5.4 Quá trình mua bán hàng hoá xác định kết kinh doanh: BÀI 20: Tại doanh nghiệp thương mại có tài liệu sau: Nhập kho 1.000 mét hàng A: giá mua 3.000đ/mét, thuế GTGT: 10%, chưa toán tiền cho người bán Chi phí vận chuyển, bốc dỡ trả tiền mặt 200.000đ Nhập kho 2.000đ hàng B trả tiền gửi ngân hàng: giá mua 1.500đ/kg, thuế GTGT:10% Chi phí vận chuyển, bốc dỡ trả tiền tạm ứng 150.000đ Xuất kho 800 mét hàng A để bán cho khách hàng: giá bán 4.000đ/mét, thuế GTGT:10% Khách hàng nhận hàng chưa toán tiền mua hàng Xuất kho 1.500kg hàng B để bán cho khách hàng: giá bán 2.200đ/kg, thuế GTGT: 10% Khách hàng toán toàn tiền gửi ngân hàng Yêu cầu: Lập định khoản ghi vào tài khoản có liên quan Kết chuyển khoản có liên quan để xác định KQKD Bài tập tổng hợp: Bài 21: Tổng hợp: Giá thành, Xác định KQKD I Số dư đầu tháng tháng tài khoản:  TK 152 (vật liệu chính): 1.600kg x 2000 , tổng giá thực tế 3.200.000đ  TK 152 (vật liệu phụ): 400kg x 1200 , tổng giá thực tế 480.000 đ  K154: 1.080.000 đ , theo tài liệu kế toán chi tiết gồm:  TK 154 X: 655.000 đ  TK154Y: 488.000 đ  Các TK khác có số dư đ ầu tháng giả định (XXX) II Tình hình tháng: Nhập kho 800kg vật liệu 700kg vật liệu phụ Giá mua chưa có thuế 2.100 đ/kg vật liệu 1.100đ/kg vật liệu phụ Thuế suất GTGT chung cho loại 10%, DN chưa trả tiền cho người bán Chi phí vận chuyển trả tiền mặt 400,000đ, tính cho vật liệu 160.000đ , vật liệu phụ 140.000đ Xuất kho:  Vật liệu chính: 2.300kg , dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm A 1.800kg, sản xuất sản phẩm B 500kg  Vật liệu phụ 1.000kg , dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm X: 600kg , sản xuất sản phẩm Y: 400kg Chi phí sản xuất kinh doanh khác cho bảng sau: Tiền lương(đ) Khoản trích theo lương(đ) Khấu hao TSCĐ(đ) Sản xuất sản phẩm A 1.900.000 361.000 Sản xuất sản phẩm B 600.000 114.000 1.500.000 285.000 Quản lý phân xưởng CP khác tiền mặt (đ) 600.000 489.000 Sản xuất sản phẩm hoàn thành 2.000 sản phẩm A 3.000 sản phẩm B Biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng sản phẩm A 162.00đ, sản phẩm B 121.000đ Xuất kho 2000 sp X 2000 sp y tiêu thụ trực tiếp Giá bán chưa có thuế 8000 sp x, 4000 sp y, thuế xuất GTGT đầu 10% khách hàng chưa toán tiền Chi phí bán hàng chi phí quản lý DN phát sinh cho bảng sau: ĐT chịu CP Lương CK trích theo lương Khấu hao CP tiền khác Bán hàng 2.000.000 500.000 320.000 QLDN 1.500.000 270.000 436.000 Yêu cầu: Tính toán , định khoản phản ánh vào sơ đồ tài khoản chữ T Xác định giá thành đơn vị sản phẩm X Y Xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận Tài liệu bổ sung A/ DN tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền B/ DN phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiền lương công nhân sản xuất Bài 22: Bài tập tổng hợp Tại DN sản xuất, tháng 10/2000 có tình sau: ( Đ.V.T: 1000đ) I/ Số dư đầu tháng số tài khoản:  Công cụ , dụng cụ: 80.000  Nguyên vật liệu: 20 tấn, đơn giá 50.000/tấn  Thành phẩm A: 100 đơn vị, đơn giá 1.000/ đơn vị; thành phẩm B: 50 đơn vị, đơn giá 700/đơn vị  TSCĐ hữu hình: 150.000 , dùng cho:  Phục vụ quản lý sx: 80.000  Bộ phận bán hàng: 30.000  Bộ phận quản lý DN: 40.000 II/ Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh đây: Nhập kho 25 nguyên vật liệu, giá mua chưa có thuế GTGT 54.000/tấn Thuế suất GTGT 10% DN chưa trả tiền cho người bán Giá cước vận chuyển chưa có thuế GTGT 5.000 chi trả TGNH, thuế suất GTGT 10% Xuất kho công cụ, dụng cụ sửa chữa nhỏ TSCĐ hữu hình phận 60.000, đó: phận sản xuất chiếm 60%, phận bán hàng 30%, phận quản lý DN 10% Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho: a Trực tiếp sản xuất: 28 ( chi phí SPA 60%, SPB 40%) b.Phục vụ quản lý SX: c Bộ phận quản lý DN: d Bộ phận bán hàng: Trích khấu hao TSCĐ hữu hình thánh 10/2000 tính vào chi phí phận có liên quan Biết tỷ lệ khấu hao bình quân 12% năm Các chi phí sản xuất khác cho bảng sau: Tiền lương Sản xuất SPA 140.000 Sản xuất SPB 120.000 Các khoản trích tiền lương (tự xđ số ) Tiền mặt Phục vụ quản lý 90.000 18.100 Hoạt động bán hàng 80.000 20.000 Quản lý DN 100.000 30.000 Cộng 530.000 68.100 Nguyên vật liệu xuất kho để sản xuất sản phẩm A thừa nhập lại kho: 12.000 Trong tháng sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 SPA 1.200 SPB Biết chi phí SXKD dở dang cuối tháng SPA 61.600, SPB 34.000 Phế liệu thu hồi từ trình sản xuất SPB 4.800, DN bán thu tiền mặt Xuất kho 600 sản phẩm A 700 sản phẩm B bán trực tiếp cho khách hàng Giá bán chýa cho thuế GTGT 2.000/SPA 1.700/SPB Thuế suất GTGT cho 02 loại sản phẩm 5% Khách hàng chýa toán tiền Yêu cầu: Lập định khoản phản ánh vào sơ đồ chữ T tình hình Xác định kết kinh doanh cuối tháng Tài liệu bổ sung:  DN thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế  DN phân bổ chi phí sản xuất chung tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất  Chi phí SXKD dở dang đầu tháng SPA 36.000, SPB 20.000  DN áp dụng phương pháp nhập sau- xuất trước (LIFO) để tính giá xuất kho Bài 23: Bài tập tổng hợp Tại DN sản xuất tiêu thụ sản phẩm Trong tháng 1/2002 có tài liệu tập hợp sau: A/ Số dư đầu tháng tài khoản ( đơn vị 1000đ)  TK 111: 2000  TK 152: 10.000 ( số lượng 2000 kg)  TK 334: 1.600  TK 338: 400  Tk 154: 2.000 (Sp A: 1.200; sp B: 800)  TK 211: a? (TSCĐ phục vụ PX: 50%; hoạt động bán hàng: 30%; quản lý DN: 20%)  TK 331: 2.000  TK 214: 4.000  TK 411: 106.000 B/ Tình hình tháng: Nhập kho 16.000 kg vật liệu chưa trả tiền cho người bán , trị giá 165.440.000đ, thuế GTGT 15.040.000đ, chi phí vận chuyển bốc đỡ trả tiền mặt 1.000.000đ Tình hình chi phí sản suất phát sinh tháng sau:  Nguyên vật liệu: 6.400 kg (Sp A: 44%; sp B:26%; phục vụ PX 10% ; hoạt động bán hàng: 10%; quản lý DN: 10%)  Tiền lương công nhân: 3.000.000đ (Sp A: 40%; Sp B:40% ; Phục vụ PX: 10%; hoạt động bán hàng: 5%; Quản lý DN: 5%  BHXH, BHYT,KPCĐ trích theo tỷ lệ qui định tính vào chi phí SXKD  Khấu hao TSCĐ: xác định theo tỉ lệ 2% nguyên giá 3/ Nhập kho thành phẩm sản xuất hoàn thành tháng bao gồm: 2.000 Sp A 1.000 Sp B Chi phí SX dở dang cuối tháng Sp A: 600.900đ; Sp B: 680.100đ 4/ Xuất kho 1.000 Sp A 500 Sp B tiêu thụ trực tiếp Giá bán chưa có thuế GTGT 19.000đ/Sp A 24.000đ/Sp B, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa toán tiền Yêu cầu: Tính toán, định khoản phán ánh vào sơ đồ chữ T Xác định kết kinh doanh cuối tháng Lập bảng cân đối kế toán cuối tháng Cho biết: DN tính giá theo phương pháp LIFO phân bổ chi phí SX chung theo tiền lương công nhân sản xuất Bài 24: Bài tập tổng hợp Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền Tiền mặt 10.000.000Phải trả cho người bán 60.000.000 Tiền gửi NH 20.000.000Thuế CK phải nộp NN 10.000.000 Hàng hoá 70.000.000Nguồn vốn kinh doanh Hàng gửi bán 80.000.000Lãi chưa phân phối TSCĐ hữu hình 250.000.000 Hao mòn TSCĐ (30.000.000) Tổng cộng tài sản 400.000.000Tổng cộng nguồn vốn 300.000.000 30.000.000 400.000.000 Trong tháng 2/2001 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Xuất kho số hàng hoá bán trực tiếp cho khách hàng , giá xuất kho 40.000.000, giá bán chưa có thuế 60.000.000đ, thuế GTGT 10% giá bán, khách hàng chưa trả tiền Nhập kho số hàng hoá, giá mua 30.000.000, thuế gtgt 10% giá mua, chưa trả tiền cho người bán Nhận giấy báo: Khách hàng nhận số hàng mà DN xuất gởi tháng trước, giá xuất kho 80.000.000, giá bán 100.000.000đ, thuế GTGT 10% giá bán, chưa toán tiền Tiền lương phải trả:  Nhân viên bán hàng: 5.000.000  Nhân viên quản lý DN: 10.000.000 5/ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo qui định 6/ Trích khấu hao TSCĐ:  Bộ phận bán hàng: 500.000đ  Bộ phận quản lý DN: 1.000.000đ Chi phí khác phận bán hàng: 50.000đ, phận quản lý DN: 100.000đ trả tiền mặt Yêu cầu: Mở TK vào đầu tháng 2/2001 Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 2/2001 phản ánh vào TK có liên quan Xác định kết kinh doanh tháng 2/2001 Lập bảng cân đối tài khoản bảng cân đối kế toán vào cuối tháng 2/2001 theo phương pháp FIFO CHƯƠNG VI CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN Bài 25: Xí nghiệp X có tình hình sau: Số dư đầu kỳ tài khoản  TK tài sản cố định: 5.000.000  Tài khoản vật liệu 200.000 Trong đó:  VLA: 100kg, đơn giá 1.000/kg  VL B: 50 m, đơn giá 2.000/m  Tài khoản tiền mặt: 300.000  Tài khoản tiền gời ngân hàng 500.000  Tài khoản sản phẩm dở dang: 100.000  Tài khoản phải thu khách hàng: 200.000  Tài khoản vay ngắn hạn: 250.000  Tài khoản phải trả người bán:350.000 Trong đó:  Người bán C: 250.000  Người bán D: 100.000  Tài khoản nguồn vốn kinh doanh 5.500.000  Tài khoản lãi chưa phân phối: 200.000 Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Dùng tiền mặt mua vật liệu A nhập kho, số lượng 500kg, đơn giá 1.000/kg Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt: 100.000 Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán C 200.000 Người mua trả nợ cho Xí nghiệp chuyển khoản qua ngân hàng: 150.000 Mua vật liệu ngưòi bán C nhập kho, tiền chưa toán, gồm: VL A 50kg, đơn giá 1.000/kg; Vật liệu B 100m đơn giá 2.000/kg cấp tài sản cố định nguyên giá 500.000 Dùng tiền gởi ngân hnàg mua vật liệu B 60m đơn giá 2.000/m hàng nhập kho Xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm: VL A:100 kg, VL B 50 m Dùng tiền gởi ngân hàng trả nợ cho người bán D: 100.000 10 Dùng lãi bổ sung nguồn vốn kinh doanh 50.000 11 Tính tiền lương phải trả cho CN sản xuất 150.000, nhân viên quản lý phân xưởng 50.000, cán quản lý doanh nghiệp: 100.000 12 Khấu hao TSCĐ trích tháng phận sản xuất: 100.000, phận quản lý doanh nghiệp 100.000 13 Kết chuyển chi phí NL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho biết lúc cuối kỳ sản phẩm dở dang lại trị giá 90.000 14 Xuất bán số sản phầm có giá thành thực tế 200.000, giá bán 300.000 khách hàng toán tiền mặt 50%, lại chưa toán 15 Chi phí bán hàng trả tiến mặt: 10.000 16 Thuế doanh thu phải nộp 6.000 17 Kết chuyển doanh thu, chi phí lãi (lỗ) kỳ Yêu cầu:  Lập bảng định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Phản ảnh tình hình váo tài khoản có liên quan sổ chi tiết vật liệu A,B; sổ chi tiết người bán C,D  Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp số liệu chi tiết tài khoản nguyên vật liệu tài khoản phải trả người cung cấp  Lập bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh biết khoản trích theo lương trừ tính vào chi phí 19 % Bài 26: Đối chiếu Số Dư Số Phát Sinh sở định khoản Số liệu ngày 31/12/2000 doanh nghiệp sau: Số hiệu Tên TK Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ Nợ Nợ Nợ Có Có Có 111 Tiền mặt ? ? 15.800 1.160 112 Tiền gửi ngân hàng ? ? ? 2.800 131 Phải thu KH ? ? 6.040 141 Tạm ứng ? 920 152 1.000 ? Nguyên vật liệu 500 ? ? 211 TSCĐ hữu hình ? ? 17.000 214 Hao mòn TSCĐ 311 Vay ngắn hạn 331 300 300 3.000 ? ? ? Phải trả cho người bán ? ? ? 1.600 411 Nguồn vốn kinh doanh ? ? ? 421 Lãi chưa phân phối ? ? ? ? Tổng cộng ? 15.000 ? ? Yêu cầu: Điền số liệu vào chỗ có dấu chấm hỏi (?) bảng Biết tháng 12/2000 phát sinh nghiệp vụ sau: Chi tiền mặt tạm ứng cho công nhân viên 600.000đ Vay ngắn hạn để trả nợ cho người bán 1.500.000đ Khách hàng trả nợ cho DN tiền mặt 1.800.000đ chuyển khoản 3.200.000đ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lãi chưa phân phối 8.000.000đ Mua nguyên vật liệu 8.200.000đ trả TGNH 7.300.000ð phải thiếu lại người bán 900.000đ Căn vào báo cáo toán tạm ứng công nhân viên:  Đã mua nguyên vật liệu nhập kho 680000đ  Số lại chưa nộp phòng tài vụ Chi tiền mặt mua TSCĐ hữu hình trị giá 15.000.000đ Chi tiền trả vay ngắn hạn cho ngân hàng chuyển khoản 1.000.000đ Khách hàng ứng trước cho DN khoản tiền mặt 960.000đ cho hợp đồng cung cấp hàng hóa 09.Bài Tham Khảo ? [...]... Lập định khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong T1/20x3 và ghi vào các TK có liên quan 3 Xác định số dư cuối tháng của các TK và lập bảng cân đối tài khỏan và bảng cân đối kế tóan BÀI TẬP TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TĨAN Bài 1: Có tài liệu về vật liệu A như sau: - Tồn kho đầu tháng 3/2008: 200 kg, đơn giá 4.000 đ/kg - Ngày 3/3 nhập kho: 600 kg, giá mua 3.800 đ/kg, chi phí vận chuyển, bốc dỡ: 60.000... 10% và thu tòan bộ bằng tiền gởi ngân hàng u cầu: 1 Tính tóan, định khỏan và ghi vào TK các tài liệu trên 2 Kết chuyển các khỏan có liên quan để xác định kết quả kinh doanh ***************************************************************** Chương II Bảng cân đơí kế tốn và báo cáo kết quả kinh doanh Bài 2: Bảng CĐKT và tính chất cân đối của bảng qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1 Tiền mặt 500 10 Tiền... ghi vào các tài khoản có liên quan 2 Kết chuyển các khoản có liên quan để xác định KQKD Bài tập tổng hợp: Bài 21: Tổng hợp: Giá thành, Xác định KQKD I Số dư đầu tháng tháng của các tài khoản:  TK 152 (vật liệu chính): 1.600kg x 2000 , tổng giá thực tế 3.200.000đ  TK 152 (vật liệu phụ): 400kg x 1200 , tổng giá thực tế 480.000 đ  K154: 1.080.000 đ , theo tài liệu kế tốn chi tiết gồm:  TK 154 X: 655.000... là 10%, khách hàng chưa thanh tốn tiền u cầu: 1 Tính tốn, định khoản và phán ánh vào sơ đồ chữ T Xác định kết quả kinh doanh cuối tháng 2 Lập bảng cân đối kế tốn cuối tháng Cho biết: DN tính giá theo phương pháp LIFO và phân bổ chi phí SX chung theo tiền lương của cơng nhân sản xuất Bài 24: Bài tập tổng hợp Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền Tiền mặt 10.000.000Phải trả cho người bán 60.000.000 Tiền gửi... Chi tiền mặt trả lương CNV: 1.000 12 Dùng tiền gởi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn: 3.000 u cầu: 1 Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/12/2007 2 Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/01/2008 Nhận xét từng nghiệp vụ có ảnh hưởng như thế nào đến bảng cân đối kế tóan Chương 3: TÀI KHỎAN VÀ GHI SỔ KÉP Bài 1: Lập định khỏan và phản ánh vào sơ đồ tài khỏan các nghiệp vụ kinh tế sau: 1 Khách hàng trả nợ cho DN bằng... hàng để thanh tốn cho nhà nước 1.000.000đ u cầu: 1 Lập bảng cân đối kế tốn vào ngày 31/12/2001 2 Lập bảng cân đối kế tốn mới sau khi: a Phát sinh nghiệp vụ 1 - 4 b Phát sinh nghiệp vụ 5 - 8 c Phát sinh nghiệp vụ 9 - 12 d Phát sinh nghiệp vụ 13 - 16 (ngày 31/01/2001) 3 Rút ra những nhận xét về tính chất cân đối của Bảng cân đối kế tốn Bài 3: Bảng CĐKT Tại một DN vào ngày 31/12/2000 có các tài liệu sau... 2.200kg dùng để sản xuất sản phẩm 4 Xuất kho vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm 600kg, dùng cho quản lý phân xưởng 400kg 5 Xuất kho một số phụ tùng dùng cho quản lý tại phân xýởng 40kg, cho quản lý doanh nghiệp 20kg u cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết Bài 7: Hạch tốn chi tiết: vật liệu, các khoản phải thu, phải trả Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau:... 1.500 kg dùng cho sản xuất sản phẩm 1.200, dùng cho quản lý sản xuất tại phân xưởng 300kg 8 Khách hàng A ứng trước cho DN 5.000.000 bằng tiền mặt 9 DN chi tiền mặt ứng trước cho người bán D số tiền 2.500.000 u cầu:  Định khoản và phản ánh vào tài khoản tổng hợp và chi tiết liên quan  Xác đinh số dư cuối tháng các TK 152, 131, 331 Bài 8: Bài tập tổng hợp: Cân đối, định khoản, lên chữ T I.Tình hình... mặt 10.000 Các nghiệp vụ trên đã được hạch toán như sau: 1 Nợ TK 621 125.000 Có TK 152 125.000 2 Nợ TK 153 45.000 Có TK 112 45000 3 Nợ TK 141 21.000 Có TK 111 21.000 4 Nợ TK 112 80.000 Nợ TK 111 20.000 Có TK 331 100.000 5 Nợ TK 112 10.000 Có TK 111 10.000 Yêu cầu: Phát hiện các trường hợp ghi sai Tiến hành sửa sai theo phương pháp phù hợp BÀI TẬP CHƯƠNG I: Bài 1: Căn cứ các số liệu sau hãy phân biệt... nhân sản xuất Bài 22: Bài tập tổng hợp Tại một DN sản xuất, trong tháng 10/2000 có tình hình như sau: ( Đ.V.T: 1000đ) I/ Số dư đầu tháng của một số tài khoản:  Cơng cụ , dụng cụ: 80.000  Ngun vật liệu: 20 tấn, đơn giá 50.000/tấn  Thành phẩm A: 100 đơn vị, đơn giá 1.000/ đơn vị; thành phẩm B: 50 đơn vị, đơn giá 700/đơn vị  TSCĐ hữu hình: 150.000 , trong đó dùng cho:  Phục vụ và quản lý sx: 80.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiều dạng bài tập nguyên lý kế toán, Nhiều dạng bài tập nguyên lý kế toán, Nhiều dạng bài tập nguyên lý kế toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay